Husorden afd Boligforeningen Vanggården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden afd. 14 - Boligforeningen Vanggården"

Transkript

1 Husorden afd Boligforeningen Vanggården Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse af personer, der ved at tilegne sig et eventuelt overskud skal tjene på driften af boligforeningens ejendomme, og der er heller ikke nogen, der kan tilegne sig gevinst ved salg eller omprioritering af ejendommene. Lejer i en boligforening Som lejer i en boligforening er man medlem af et økonomisk fællesskab, der omfatter den afdeling, man bor i. Afdelingen er uafhængig af andre afdelinger. Den er en økonomisk enhed, der helt og holdent må klare sig selv. Et eventuelt underskud bliver ikke dækket af en anden kasse, og et eventuelt overskud går ikke ud af afdelingen. Afdelingen har ikke andre indtægter end den husleje, beboerne betaler, og afdelingen har ikke andre udgifter end dem, der nødvendigvis må afholdes. Renter, afdrag af prioriteter, offentlige afgifter, skatter, forsikringer og lignende er faste beløb, medens en post som vedligeholdelse kan variere en hel del. Vedligeholdelse af haveanlæg og bygninger kommer på regnskabet som udgifter, og disse skal fuldt ud betales gennem den af beboerne indbetalte husleje. Beboerne er derfor økonomisk medinteresserede i afdelingens ve og vel, og har et ansvar overfor sin egen pengepung. Vær derfor med til at værne om bygninger, haveanlæg og afdelingens øvrige værdier. Det er en meget vigtig ting, der skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. For opnåelse af dette er der fastsat følgende regler for husordenen: Affald Skakterne i opgangene må kun benyttes til rent køkkenaffald, som af hygiejniske grunde skal være pakket ind f.eks. i aviser eller affaldsposer. Flasker og lignende må ikke smides i skakten, men skal i de opstillede flaskecontainere. Der må ikke henstilles papir, reklamer, aviser, kasser eller lignende i opgange og kælderhalse. De opstillede containere til pap og papir skal benyttes. Hvis De har større ting, som skal køres væk, må det foregå gennemkommunens storskraldsordning. Tal med ejendomsfunktionæren om dette. Husk også venligst at lukke skaktlågen for at undgå dårlig lugt. Antenner

2 Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale kabler og stik. Tal med ejendomsfunktionæren herom. Beboerne må kun opsætte udvendige antenner/paraboler efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Tekniske installationer i lejlighederne. For at få fuld udnytte af de tekniske installationer, såsom komfurer og køle/fryseskabe, skal brugsanvisningerne nøje følges. I tvivlstilfælde kan man rådføre sig med ejendomsfunktionæren. Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer betales af afdelingen, såfremt disse er installeret af boligforeningen eller af en beboer i forbindelse med dennes udnyttelse af råderetsbestemmelserne (jf. lov om leje af almene boliger). Skader, som måtte skyldes forkert betjening eller misbrug betales af beboerne. Bad - toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomsfunktionæren eller kontoret. Vandhaner - cisterner Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort - og fordyrende - merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Sådanne forhold anmeldes straks til ejendomsfunktionæren eller boligforeningens kontor. Vinduer Afdelingen sørger for udskiftning af punkterede/ituslåede ruder. Beboeren er dog erstatningsansvarlig for skader der forvoldes ved uforsvarlig adfærd. Vask - tøjtørring Ved vask og tøjtørring skal der foretages rigelig udluftning for at undgå fugtskader. Luftning af sengetøj, samt tørring af vasketøj kan foregå på lukkede altaner, men det skal foregå, så det ikke kan ses fra anlæg eller gade. Ved brug af ejendommens vaskeri må de opslåede regler nøje overholdes. Rummet og dets inventar skal efterlades i samme stand, som man selv ønsker at modtage det. Fejl og skader ved maskinerne skal straks meldes til ejendomsfunktionæren eller til kontoret.

3 Boremaskine Slagboremaskiner og andet støjende elektrisk værktøj må benyttes hverdage fra kl til kl samt lørdage fra kl til kl Musik Brug af radio, fjernsyn og lignende samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Efter kl må De vise særlig hensyn til naboer ved at dæmpe ned, så De ikke forstyrrer disses nattero. I særlige tilfælde bør De sikre, at naboerne er indforståede med "støj efter kl Udluftning af lejligheden For at undgå fugtdannelser og de deraf opståede fugtskader, skal der foretages effektiv udluftning gennem vinduer og døre, helst flere gange dagligt, f.eks minutter af gangen. Altaner og altankasser Altanerne skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløbene forårsager vandskade hos andre beboere. Det er tilladt at anbringe altankasser samt opsætte læhegn ved terrasserne, når anvisningerne om anbringelse følges. Disse kan fås hos afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren. Det er forbudt at opsætte foderbrætter og lignende, af hensyn til forurening og rotteforekomster. Pulterrum og kælderrum Alle pulter- og kælderrum skal være aflåsede, også selvom de ikke benyttes. Det påhviler beboeren at sætte lås på døren. Kun det absolut nødvendige må henstå i rummene, som skal være ryddelige. Barnevogne, knallerter, cykler og legeredskaber Disse skal henstilles, således de ikke er til gene for andre. Tingene skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet dertil. Nævnte ting må ikke stå i trappeopgangene, der har status som brandflugtveje. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden, forbudt på gangstier, fortove og flisearealer. Beskadigelser Utætheder og indslag af regn og sne, samt enhver beskadigelse af ejendommens inventar, skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller boligforeningens kontor.

4 Forurening og skader Er en beboer eller nogen af dennes husstand skyld i forurening eller skader på ejendommene, trapper, haveanlæg eller legeplads, bærer beboeren det fulde økonomiske ansvar. Husdyrhold Det er forbudt at holde hund eller kat, og de må heller ikke haves i pleje, uden afdelingsbestyrelsens skriftlige tilladelse. Enkelte afdelinger har andre regler. Spørg ejendomsfunktionæren. Leg og boldspil Leg og ophold på trapper, i kældre, gadedøre og andre steder, hvor det kan være til væsentlig gene for beboerne, må ikke finde sted. Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk og på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Beboeren kan drages økonomisk til ansvar for sådanne skader. Boldspil henvises til de dertil indrettede pladser. Brug af f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler, softguns og lignende er forbudt på boligforeningens område. Parkering og motorkørsel Parkering af personbiler og motorcykler udenfor de etablerede parkeringspladser er forbudt. Last- og campingvogne må ikke henstilles i boligområdet. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre med forsigtighed på boligvejene. Al kørsel med, samt parkering af motorkøretøjer på brandvejene er, som det fremgår af skiltene forbudt. Disse veje er forbeholdt brandvæsenet samt ambulancer. Overtrædelse af disse forhold vil blive anmeldt til politiet. Skån de grønne anlæg Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne og børn - til daglig vil gøre en indsats for at værne om græsplæner og beplantning, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. Skiltning Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Navneskilte på døre m.m. må kun opsættes af ejendomsfunktionæren.

5 Trappevask Rengøring af trapper og vægge, samt pudsning af vinduer påhviler beboerne. Trapperne vaskes een gang om ugen og vinduerne pudses een gang om måneden. Rengøringen går på skift mellem naboerne. I nogle afdelinger foretages rengøring af trapper af et firma. Spørg ejendomsfunktionæren. Henstillen af fodtøj eller lignende på trapper er forbudt. Ændring af lejligheden Ændringer af lejligheden må kun ske i henhold til råderets bestemmelserne i "lov om leje af almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser. Ved henvendelse på boligforeningens kontor, udleveres materiale. Forsikringer Vi gør Dem opmærksom på, at skader på indbo, ikke er dækket af afdelingens forsikringer. Men skal dækkes af beboerens egen indboforsikring. Indbo opbevaret i kælderrum, skal hæves 10 cm fra jorden, for at Deres indboforsikring dækker eventuelle skader. Klager Alle klager skal indgives skriftligt til kontoret eller til afdelingsbestyrelsen. VI HJÆLPER DEM GERNE! Som det fremgår af det, De netop har læst, vil De i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos ejendomsfunktionærerne. De er naturligvis også velkommen på boligforeningens kontor, hvis der skulle opstå problemer som ejendomsfunktionærerne ikke kan hjælpe Dem med. Kontorets adresse er: Boligforeningen Vanggården Brohusgade 2B 9000 Aalborg Åbningstid: Mandag-torsdag mellem kl Torsdag tillige mellem kl Fredag lukket.

6 Ændring af Reglement for husorden Boligforeningen Vanggårdens bestyrelse bemyndiges til at foretage redaktionelle og lovkravsmæssige ændringer, som måtte fremkomme. Vedtaget på Boligforeningen Vanggårdens generalforsamling. Aalborg, den 29. april Ole Fischer formand