Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 SL 141og 142

2 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen, og konsulent Tine Schinnerup Petersen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 14

3 Side3/14 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Interview med leder, souschef og behandlingsleder. n fortæller, at CAS er organiseret i forskellige selvstyrende teams, der varetager forskellige opgaver i forhold til behandlingen. På alkoholområdet er der ifølge Sundhedsloven et krav om behandlingsgaranti indenfor 14 dage, og ledelsen fortæller, at dette overholdes. Behandlingen på CAS starter med en meget grundig screening og efterfølgende visitation. Screeningen er en psykologisk screening, som sammen med en samtale og case formulering udmunder i hvilket behandlingsforløb borgeren tilbydes. Behandlingsleder fortæller, at borgeren typisk tilbydes et individuelt forløb med samtaler 1-2 gange ugentligt, eller et basisforløb på 4 uger, der indeholder i alt 6 timer om ugen med undervisning i psykoedukation og efterfølgende workshops om relevante emner. Efter et basisforløb, fortsætter borgeren enten i et individuelt forløb, eller går videre i dagbehandling, som er et intensivt forløb over 12 uger, hvor man arbejder med erkendelse/indsigt, tilbagefaldsforebyggelse og fremtidsperspektiv/værdier. Dette forløb foregår i en gruppe med løbende optag, hvor man mødes 3 dage om ugen i 4 timer ad gangen. Hertil kommer diverse hjemmeopgaver. Efter basisforløbet, kan man også fortsætte i Kontrolgruppen, som løber over 6 måneder, hvor man 3 timer ugentligt arbejder struktureret med at kontrollere sit misbrug samt drikketrangsforståelse og håndtering. Derefter er der tilbud om et efterbehandlingsforløb på 6 måneder, der omhandler håndtering af trang og risikosituationer. Efter dette er der mulighed for støttesamtaler efter en klippekortsordning i yderligere 6 måneder Endelig er der alternativt mulighed for at blive visiteret til døgnophold. Det er den indledende screening og samtale, der afgør hvilken type af forløb, man tilbydes. Hele ledelses teamet fortæller, at den meget grundige screening og visitation gør, at man i høj grad formår, at visitere borgerne til det rigtige tilbud og, at der er lille frafald fra behandlingen. n fortæller, at opbygningen af behandlingen er den samme på alkohol og stof området. På begge områder kan behandlingen suppleres med støtte i hjemmet fra Det socialpædagogiske Team, der kan hjælpe med problemer i dagligdagen, som tager fokus fra behandlingen. Ligeledes kan der for nogle være behov for en sideløbende medicinsk behandling, hvor en medicinsk substitutionsbehandling eller f.eks. antabus kan indgå som en del af behandlingen. Endelig er der mulighed for at blive nedtrappet/afruset i et kontrolleret forløb, samt mulighed for at få behandlet evt. sygeplejemæssige problemer, og vejledning i forhold til hepatitis etc. Pårørende kan som et særligt tilbud, komme til samtaler, også selvom den der har misbrugsproblemet, ikke er i behandling. Dertil kommer en særlig grupper der henvender sig voksne børn af alkoholikere VBA grupper, der mødes i støtteforløb. Dette tilbud gælder for voksne over 18 år. Det er planen, at CAS i samarbejde med Roskilde Kommunes Familieafdeling, vil skabe et tilbud til børn under 18 år i familier med misbrugsproblemer, fortæller ledelsen. n oplever, at der har været en stigning i antallet af borgere i behandling på ca. 25 % i forhold til sidste år. De mener det primært skyldes, at CAS og de gode resultater nu får alvor er blevet kendt samt, at frafaldet er lavt og stadig faldende. De tilskriver det blandt andet den grundige visitationsprocedure. Det er vigtigt for ledelsen, at understrege, at grundlaget for al behandling er evidensbaseret. Medarbejderne fortæller, at behandlingskonceptet er udviklet siden 2012 og, at formen nu er fundet, så der arbejdes efter et fast koncept, med forskellige strukturer som beskrevet ovenfor. De oplever, at der er forskellige målgrupper blandt borgerne, og her er det meget vigtigt, at der ligger en faglig vurdering til grund for hvilket forløb,

4 Side4/14 der vil passe til den enkelte borger. De vurderer, at ca. halvdelen af borgerne er i et individuelt forløb, og den anden halvdel er i gruppeforløb. Medarbejderne fortæller, at den grundige visitation med psykologisk screening og samtale, virkelig er noget der gør en forskel. Dels oplever medarbejderne, at borgerne hurtigere får det rigtige tilbud, og dels oplever de, at borgerne allerede efter visitationen begynder at ændre adfærd. Medarbejderne fremhæver også psykoedukationen i basisforløbet, som noget der gør en forskel for borgerne. Medarbejderne fortæller, at gruppen der før valgte at gå i Antabus behandling, nu er reduceret, fordi borgerne i stedet vælger, at holde helt op med deres misbrug. 2. Visitation Man kan som borger henvende sig direkte til CAS, ved at kontakte centerets callcenter, der har åbent for henvendelser 3 hverdage om ugen. Man kan uden for åbningstiden lægge besked på telefonsvarer, med ønske om at blive ringet op. Herefter aftales indledende samtale med henblik på start af behandling. Det er også muligt, at ringe for en uforpligtende samtale. CAS har deres eget visitationsudvalg bestående af behandlere, psykologer og med leder af centeret som formand. Centerleder har også myndighed til at godkende den endelige behandlingsplan på borgeren, f.eks. om der skal tilbydes individuelt forløb, gruppeforløb eller døgnophold. Leder oplyser, at CAS er i kontakt med ca. 800 borgere i løbet af 1 år. Aktuelt er der ca. 80 borgere i behandling for et alkoholmisbrug, og ca. 100 borgere fra Roskilde Kommune i medicinsk stofbehandling, og ca. 120 borgere fra andre kommuner i medicinsk stofbehandling. Der udtrykkes tilfredshed fra ledelsens side, med den nye og mere omfattende visitations- og screeningsprocedure. Medarbejderne oplever, at deres grundige visitation virker rigtigt godt. Borgerne giver udtryk for, at det virker professionelt, det tager angsten og skammen, fordi de oplever, at de bliver set, hørt og taget alvorligt. Kulturen i huset er et klart fokus på fastholdelse, man slipper ikke bare borgeren og giver op. Medarbejderne fortæller, at de overholder Sundhedslovens krav om 14 dages behandlingsgaranti, og understreger, at når de 14 dage er gået, er man reelt i gang med behandlingen. Der kan være pres på i perioder, men alle hjælpes ad, om at opfylde kravene. 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Punktet er ikke aktuelt.

5 Side5/14 Punktet er ikke aktuelt. Punktet er ikke aktuelt. 4. Brugerindflydelse n oplyser, at der på CAS er ophængt en postkasse, hvor det er muligt, at komme med forslag, og at man dertil som borger i behandling, kan give sin mening tilkende via et evalueringsskema. Overordnet set finder ledelsen, at det er vigtigt, at borgerne kan regne med, at møde et fastlagt og professionelt behandlingsforløb, som er blevet tilrettelagt i samarbejde med den enkelte på baggrund af visitationssamtalen. Medarbejderne oplyser, at der altid lyttes efter borgernes erfaringer og forslag, men som udgangspunkt er behandlingen lagt i faste rammer, som der ikke afviges fra. Det er medarbejdernes erfaring, at dette også er en nødvendighed i forhold til, at borgerne har brug for at koncentrere sig helt om deres behandling. 5. Behandlings- og handleplaner n oplyser, at der laves lovpligtige behandlingsplaner på alle borgere, som registreres i Sundhedsstyrelsen. En myndighedsgodkendelse med beskrivelse af behandlingsforløb gælder for 3 måneder ad gangen og tages herefter op til revision. Den enkelte behandler evaluerer til stadighed forløbet i samarbejde med borgeren. Medarbejderne oplever, at det er meget vigtigt, at få givet den enkelte borger, den rigtig behandlingsplan, men at den nuværende visitationsprocedure i høj grad sikrer dette. 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse

6 Side6/14 I forhold til alkoholmisbrug, ses yderst sjældent borgere af anden etnisk oprindelse end dansk, oplyser ledelsen. I forhold til stofmisbrug, er der borgere af anden etnisk oprindelse end dansk i substitutionsbehandling. Der er ikke fastansatte tolke, man tilkøber den fornødne hjælp, hvis der er behov for det. Medarbejderne fortæller, at det ikke er mange borgere med anden etnisk oprindelse end dansk, de møder på CAS. 7. Dagligdagen og aktiviteter Som nævnt tidligere, består meget af programmet i behandlingen af fastlagt undervisning og faste opgaver som borgerne skal igennem, og her er der ikke som sådan valgfrihed. En fast del af behandlingen kan være akupunktur behandlingen NADA som hjælper med til at styre trang og angst i forbindelse med at give slip på sit misbrug. En anden metode der bruges, kan være Eksponering, hvor borgeren under strengt kontrollerede forhold præsenteres for sin fortrukne alkohol, og gennem samtaler med behandler, lærer at kende og håndtere sin trang. Alle medarbejdere er uddannet i teknikkerne, som er evidensbaserede og CAS har gode erfaringer med dette ifølge ledelsen. Leder på CAS oplyser, at der i forhold til netop Eksponering, er meget strenge procedurer omkring indkøb, opbevaring og bortskaffelse af den anvendte alkohol. Især i efterbehandlingsforløbet, bliver fokus rettet mere udad, fortæller medarbejderne, og det er typisk her, man sammen med borgerne finder frem til lokale tilbud og aktiviteter, der kan understøtte den proces borgeren er i. Det kan f.eks. være Sundhedscenteret eller INSP!(frivilligsted/kulturhus) 8. Magtanvendelse Punktet er ikke aktuelt. Punktet er ikke aktuelt. Punktet er ikke aktuelt.

7 Side7/14 9. Utilsigtede Hændelser Leder Punktet overlades til de sundhedsfaglige medarbejdere på CAS. Medarbejder Sundhedspersonalet på CAS kender til begrebet, og har haft Risikomanager på besøg til undervisning, både i at rapportere, men også til en diskussion om eksempler på utilsigtede hændelser for lige netop CAS. 10. Klagesager Leder oplyser, at der ikke har været nogen klager siden sidste tilsyn. Medarbejderne har ikke oplevet klagesager, men er ikke i tvivl om, at klager skal gå til centerleder. 11. Kost og motion n fortæller, at KRAM faktorerne er indarbejdet i såvel individuelle, som gruppeforløb. Det foregår ofte som en bevidstgørelse, af borgeren om hvordan sund livsførelse kan være medvirkende til, at styrke den enkelte. Rent fysisk er det også gåture, yoga og andre former for fysisk udfoldelse. Hertil kommer, at der i efterforløbet bevidstgøres om muligheder i lokalsamfundet, for deltagelse i f.eks. motion, spisning og lignende. Man er meget opmærksomme på, at henvise til Roskilde Kommunes Sundhedscenter og de tilbud der findes til borgerne der. Leder oplyser, at en del af CAS medarbejdere har deltaget i rygestopkurser i Sundhedscenteret. I basisforløbet er der undervisning i sund kost, oplyser medarbejderne. Dertil kommer, at man i dagbehandling i grupperne spiser morgenmad og frokost sammen. Nogle af de aktiviteter, man foretager sig sammen i gruppeforløbet, er motion.

8 Side8/ Seksualitet n oplyser, at det er et tema, der naturligt berøres i de fleste forløb. Det sundhedsfaglige personale, har en del vejledning i forhold til smitterisiko i forbindelse med hepatitis, og der udleveres gratis kondomer. Medarbejderne oplyser, at det meget ofte optræder som et naturligt emne af behandlingsforløbet. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Roskilde Kommunes politik følges. Ved medarbejdernes julefrokost er det tilladt at nyde alkohol. Medarbejderne fortæller, at man som borger skal være afholdende i dagbehandlingen. Det tages op individuelt, hvis man ikke kan overholde det. I forhold til behov for afrusning, ved start af behandling, kan det i forhold til alkohol foregå via CAS, hvor man afruses ved hjælp af Risolid. Det kan også foregå via egen læge, eller det kan være borgere, der kommer direkte fra en somatisk afdeling på sygehus, hvor de er blevet afruset, og nu har et ønske om behandling. På stof siden er det lidt anderledes, det foregår for de fleste borgeres vedkommende på CAS, men det kan også være via kriminalforsorgen/psykiatriskafdeling, hvis borger udskrives derfra. Sjældnere ses afrusning via egen læge. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Souschef fortæller, at medicinrummet er blevet flyttet, fordi det var vanskeligt at opretholde det køligt nok. Efter etableringen af nyt medicin rum, er dette ikke længere et problem. Punktet overlades til de sundhedsfaglige medarbejdere.

9 Side9/14 En del af de sundhedsfaglige medarbejdere udleverer metadon i Køge, og i den forbindelse er der lavet udførlige sikkerhedsprocedurer i forhold til opbevaring, håndtering og transporten af medicinen. Det generelle indtryk af håndtering, opbevaring og sikkerhed omkring medicin er, at der er fastlagte og velbeskrevne procedurer, som indikerer en høj grad af professionalisme. Det er tydeligt, at de sundhedsfaglige har et højt fagligt niveau, som kommer borgerne til gode. Der er et godt samarbejde med den tilknyttede lægekonsulent, som har særlig erfaring på misbrugsområdet. 15. Hjælpemidler Det er ikke som udgangspunkt et handicapvenligt hus, men det er muligt at anvende rollator i huset, oplyser ledelsen. Hvis der er borgere, der er meget dårligt fungerende fysisk, er der mulighed for substitutionsbehandling i hjemmet. Dette gælder særligt borgere, der har mén af et mangeårigt stofmisbrug. Punktet overlades til ledelsen. : 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Medarbejdergruppen består af psykologer, alkologer, socialrådgivere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, og fælles for dem er, at de alle har en særlig uddannelse i behandling af misbrug foruden deres grunduddannelse. n fortæller, at der er et højt fagligt niveau i medarbejdergruppen. Medarbejderne er organiseret i selvstyrende teams, der refererer til de forskellige ledere i ledelsesteamet. n oplever, at det fungerer rigtigt godt med selvstyrende teams. n oplyser, at sygefraværet er lavt, omkring 2 % og, at den nyligt lavede trivselsundersøgelse, som alle i Roskilde kommune deltager i, var vældig god. Medarbejderne synes det fungerer godt med de selvstyrende teams, og de oplever, at deres ledere er tilgængelige. Der er en tovholder på hvert team. Sygefraværet opleves som værende lavt, men når der er sygdom, er det opfattelsen, at man er rigtig gode til at få det til at hænge sammen, da man nødigt aflyser behandlingen.

10 Side10/ Kompetenceudvikling n fortæller, at der hver måned holdes faglige dage, hvor en til formålet sammensat gruppe har lavet en plan over indholdet. Alle medarbejdere deltager i fast ekstern supervision, og dertil holdes et antal time-out dage, hvor man ser på egen organisering og praksis. Der er arbejdet en del med telemedicin i forhold til metadon udlevering, sammen med lægekonsulenten. Det er ledelsen magtpåliggende, at grundlaget for al behandling er evidensbaseret og at medarbejderne er veluddannede indenfor de behandlingsformer, der anvendes. Der er hyppigt viden delingsdage, en medarbejder har taget en psykoterapeutisk uddannelse, og dertil kommer supervision og læring af hinanden. Medarbejderne fortæller, at de generelt har rigtig gode muligheder for kompetence udvikling og uddannelse. - Tilsynet har ingen bemærkninger 18. IT Alle medarbejdere har adgang til Roskilde Kommunes Intranet, og IT er en integreret del af hverdagen. Medarbejderne har adgange og kompetencer til IT. Det nævnes, at der kan være ventetid på systemet Bosted, i forhold til når det skal opdatere. 19. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet beskrives som værende godt, af ledelsen. Man arbejder løbende med det via team og personalemøder, og man har bevidst valgt at lave APV hvert år. Medarbejderne oplyser, at de trives, man er meget opmærksomme på hinanden, og man får lov til at være sig selv. Medarbejderne oplever en stor tryghed og tillid.

11 Side11/ Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere n fortæller, at der via de selvstyrende teams, er lagt et stort ansvar ud til medarbejderne, og det er oplevelsen, at det fungerer godt. Der afholdes planmæssigt MUS samtaler af de tre ledere i ledelsesteamet. Ekstern samarbejdes der med rådgivere, læger, kriminalforsorg, samt en række andre myndigheder. Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet er godt. Lejre Kommune har lavet samarbejdsaftale med CAS om misbrugsbehandling, og der er ligeledes aftaler med Køge, Stevns, Solrød og Greve Kommune i forhold til medicinsk behandling af stofmisbrug. Der afholdes både MUS og GRUS, MUS er et tilvalg man kan tage til GRUS, som alle tilbydes. Der samarbejdes med diverse mentorer, egen læge, psykiatrien og smerteklinikken, kriminalforsorgen som nogle eksempler. 21. Samarbejde med pårørende Der er etableret faste tilbud til ægtefæller/samlevere, til voksne børn af misbrugere og til forældre til unge voksne misbrugere. n fortæller, at der er stor søgning til disse grupper. Dertil kommer at der er etableret et tilbud til pårørende alene, da dette har vist sig at have en positiv effekt for den misbrugende, selvom vedkommende ikke selv er gået i behandling. CAS har nu planer om, at etablere et samlet tilbud til familier med en misbrugende forælder, hvor børnene er mindreårige en familie- og helhedsorienteret rusmiddel behandling. Der er som ovenfor nævnt forskellige tilbud til pårørende om deltagelse i gruppeforløb. Medarbejderne oplever, at der er stor interesse hos de pårørende, men også et behov. 22. Netværk

12 Side12/14 Centerleder er formand for et klyngenetværk i Region Sjælland, og er med i styregruppen for dobbeltdiagnoser. Psykologerne er med i Misbrugspsykologisk Selskab. 23. De fysiske rammer CAS har til huse i en stor gammel herskabelig bygning i bymidten af Roskilde. ledelsen fortæller, at de er glade for huset, men man har en del støjgener fra gaden, og der har ligeledes været problemer med træk, fordi vinduerne er gamle. Ellers er man glade for huset, og oplever, at det fungerer godt til formålet. Siden sidste tilsyn, er der i porten ved nr. 22 sat video overvågning op, efter en episode med et indbrud. Medarbejderne oplever, at de fysiske rammer er velfungerende. 24. Hygiejne og rengøring Hygiejne og rengøringsstandarden opleves som værende god, der er mulighed for at spritte hænder de steder, der er behov for dette, og der findes instrukser for det personale, der er i kontakt med borgere, der udgør en smitterisiko. Medarbejderne finder hygiejnestandarden god, der gøres rent dagligt. 25. Brand og beredskab (m.v.)

13 Side13/14 n oplyser, at alle medarbejdere kender til beredskabsplan, og at der har været afholdt brandøvelse. Medarbejderne er bekendt med beredskabsplan for stedet, og flere har deltaget i brand- og evakueringsøvelse. 26. Helhedsvurdering n oplever, at de har et meget velfungerende center, og at sammenlægningen af de oprindeligt 4 behandlingstilbud nu er fuldkommen og vellykket. Medarbejderne beskriver deres arbejdsplads som en god arbejdsplads og som noget helt unikt. Det er en klar retning og målsætning for den indsats, der skal leveres, og de oplever, at der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Arbejdsmiljøet er godt og fagligt givende. 27. Spørgeguide til borgere Samtale med 2 borgere, der er i behandling på CAS. - 1 borger er ved at være færdig med et 12 ugers gruppeforløb i dagbehandling, og 1 borger har været igennem et individuelt forløb, og er nu i gang med et gruppeforløb. Begge borgere er glade for den meget metodiske tilgang til behandlingen. De oplever begge, at der er en grundlæggende forståelse for, hvad det er der styrer ens adfærd. Ved visitationssamtalen afdækkes ens adfærd, og man er selv med til at udvikle den plan, der lægges for ens behandlingstilbud. Man er alene med sit misbrug, og der er meget skyld og skam knyttet til det. En borger oplever det som vigtigt at have mulighed for at kunne få et individuelt tilbud. Borgeren startede selv med et individuelt forløb, da hun ikke følte sig klar til at være en del af en gruppe. Samme borger er nu gået videre i et gruppeforløb, og til hendes store overraskelse, er der kun positive ting at sige om det. En anden borger startede i gruppeforløb, og har følt det som en stor styrke, fordi hun oplever, at det giver meget, at lytte til de andres erfaringer. Samtidig oplever hun gruppeforløbet som meget struktureret og intensivt. Der er mange hjemmeopgaver og man skriver blandt andet dagbog, som ens behandler kommenterer og svarer på. Der er ligeledes opgaver og flere indlagte analyseopgaver, som kræver refleksion i forhold til forskellige problemstillinger i ens liv. Det kan f.eks. være, at man bliver bedt om at analysere sine

14 Side14/14 risikosituationer, forstået som situationer der kan føre til tilbagefald. Samtidig arbejdes der med at få redskaber til at imødegå trang og udfordringer. Borgerne fortæller, at teori og praksis kobles på en meget nærværende og relevant måde. I gruppeforløb er man hver især fast tilknyttet 2 behandlere, og 1 psykolog. Ved individuelle forløb er man fast tilknyttet 1 behandler samt psykolog. Begge borgere oplever, at dette fungerer godt og, at behandlerne er dygtige. Der er løbende optag i gruppebehandlingen, og begge borgere fortæller, at det fungerer godt, og de understreger også begge, det gode ved at behandlingen er ambulant. Ved et døgnophold rives man ud af sin hverdag og væk fra sine pårørende, og det kan være svært for dem, at forstå hvilken proces det er man går igennem. Ved ambulant behandling har familien mulighed for at følge med og støtte bedre, og samtidig er man som misbruger tvunget til at være i det miljø, hvor man har haft problemerne. En borger har haft sin pårørende med ved flere samtaler, og en borgers pårørende overvejer at tage imod tilbuddet om at deltage i pårørendegruppen. En borger har oplevet en konflikt i sin gruppe, fordi et medlem af gruppen fik problemer med afholdenhed i forløbet. Det påvirkede gruppen, men borgeren oplevede, at det blev håndteret respektfuldt og professionelt af behandlerne, og personen kunne trække sig ud af gruppen på en ordentlig og sober måde. En borger havde inden hun kom en fordom/angst for at tilbuddet ville være for løst, og ikke godt nok. Den oplever hun er gjort til skamme. En anden borger troede, at et tilbud som dette, kun var noget der fandtes i privat regi, og som man var tvunget til at betale mange penge for. Hun er blevet positivt overrasket over den høje standard på tilbuddet. Netop de faste rammer og strukturen, fremhæver begge borgere som helt afgørende, fordi man som misbruger har stort behov for at redskaber til at få strukturen tilbage i sit liv. 28. Konklusion CAS fremtræder som et moderne og meget professionelt tilbud, til borgere med misbrugsproblemer. Det er tydeligt, at kulturen i huset er båret af en evidensbaseret tilgang til behandlingen hvad er det der virker og hvorfor. Samtidig prioriteres et højt fagligt niveau hos alle medarbejdere, og der gives mulighed for faglig og menneskelig udvikling, som kommer brugerne af tilbuddet til gode. Det er kendetegnende, at det som ledelse, medarbejdere og brugere fortæller om tilbuddet er samstemmende og man ser en rød tråd igennem de udtalelser, de hver især kommer med. Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi SL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet SL 104 og 103 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Lænke-ambulatorierne. Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling. 24.

Lænke-ambulatorierne. Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling. 24. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 223 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling 24.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen SL 103 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Socialudvalgsmøde d. 4. november

Socialudvalgsmøde d. 4. november Socialudvalgsmøde d. 4. november Status på; Tiltag 4.1.b: Indsats overfor unges rusmiddelbrug behandling Tiltag 4.2: Familieinddragende behandling Fortalt gennem cases Historien om John 44 år Arbejder

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere