Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014"

Transkript

1 Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014 ns indmeldinger som myndighed rnes politiske visioner: Børneområdet Morsø Højt kvalificerede og målrettede tilbud til målgruppen, primært udført i kommunens eget regi Vesthimmerland Aalborg Det er s mål at kunne yde den nødvendige hjælp og støtte til børn og unge så tidligt og mindst indgribende i opvæksten som muligt. Det er ligeledes målet, at den nødvendige støtte gives i nærmiljøet, så længe det enkelte barn kan profitere af det. har pt. ingen planer om at oprette lokale tilbud med mulighed for døgnophold. Vi vil have specialiserede tilbud til egne borgere med undtagelse af tilbud til særlige handicaps. Eksempelvis døve/blinde, døvblinde, autister og andre hvor vi ikke har et tilstrækkeligt kundegrundlag. I forhold til specialbørnehaven Mejsevej så ønskes tilbuddet bevaret, så længe der er volumen (min. 5 indskrevne børn). Børne- og ungeområdet arbejder ud fra kommunens børnepolitik, der bl.a. sætter retning med værdierne: Tillid og udfordringer, anerkendelse og inklusion, helhed og balance. ns anbringelsesgrundlag supplerer politikken. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har i august måned 2012 fået endelig godkendelse af forvaltningens Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg. Strategien tilkendegiver forvaltningens visioner på området og angiver retning og prioritering for området. Overordnet er der tale om fortsat inklusion i almensystemet. Dertil kommer, at tilbuddene til børn og unge med særlige behov skal tilpasses barnets/den unge individuelle behov. Det pointeres desuden, at barnet/den unge/familien skal være aktive samarbejdspartnere i den enkelte sag. Derved skal børn og unge, som har vanskelige livsbetingelser, sikres ret til og mulighed for et godt og selvstændigt liv. Heri ligger også, at de visioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen listede som input til Faglig Udviklingsstrategi 2013 fortsat er aktuelle. Det vil sige: Børn og unge med handicap: - fortsætte dialogen med udfører om udvikling af tilbuddene Udsatte børn og unge: - revision af Anbringelsesgrundlaget, således at målgruppen for anbringelse på ungeområdet indsnævres, og der i stedet fokuseres på at etablere alternativer til anbringelser, indsatser i dagregi og inklusion i normalsystemet. - fortsætte forskydningen fra døgninstitutioner til familiepleje - øge netværksanbringelser og anbringelse i egen bolig - nærhedsprincip afkorte institutionsopholdene hvor dette har faglig effekt Hjørring - tværfaglig indsats - behandling i nærmiljøet - mindst mulige, men virksomme indsats

2 - politisk vedtaget anbringelsespolitik Læsø Generelt er det Læsø s vision for området omkring børn og unge på socialområdet, at kommunens indsats skal understøtte barnet i at få selvværd, mod og robusthed til at komme godt i vej. Så vidt muligt skal børnene have adgang til tilbud i nær- og normalmiljøet, og særlige foranstaltninger skal først tilbydes, når mulighederne i barnets daglige miljø er udtømt. Det er som på voksenområdet besluttet, at flest mulige børn og unge som udgangspunkt skal tilbydes støtte i nærmiljøet og i kommunens egne tilbud. I det enkelte tilfælde vil det altid afhænge af en konkret individuel vurdering af barnets eller den unges behov og ske i tæt samarbejde med forældrene. Derfor påtænker Læsø fremadrettet fortsat at anvende højtspecialiserede tilbud i regionen og kommunerne, når der er behov for dette i forhold til konkrete børn og unge. I den forbindelse er Læsø åben for etablering af tværkommunale samarbejder, hvor dette er relevant. Læsø har ikke selv størrelse eller mulighed for at oprette specialiserede tilbud, men vil på den baggrund gøre eksisterende tilbud på Læsø rummelige og inkluderende med henblik på at give familier med børn og unge muligheden for fortsat at kunne bo på Læsø og ikke være nødsaget til at flytte fra øen og nærmiljøet grundet behov for et specialiseret tilbud. Dette kan medføre eksternt tilkøb af faglige kompetencer gennem eks. det forpligtende samarbejde med på PPR-området. s børnesyn: Børn fødes som socialt og kommunikativt kompetente individer, der udvikler sig i de relationer, de indgår i med nære voksne. s arbejdsmetode: Børn har behov for at føle sig værdifulde og anerkendt i forhold til deres nære voksne for at kunne udvikle sig til sunde mennesker. Udgangspunktet i arbejdet med børn og unge må derfor være, at skabe mulighed for at de indgår i udviklende og bæredygtige relationer til nære voksne. Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politiske målsætninger: Thisted MFK yder en tidlig helhedsorienteret indsats til børn og unge, når der opstår bekymring MFK forpligter de ansatte, der oplever en bekymring for et barn eller ung, til at tage initiativ MFK forventer, at der tænkes tværfagligt og søges sammenhæng i løsningen for barnet og familien. MFK igangsætter handlinger hurtigst muligt, for at sikre genetablering af barnets eller den unges trivsel (Kilde: kommunes Børnepolitik) Thisted arbejder ud fra en børn-, unge- og familiepolitik som f.eks. fokuserer på forebyggelse og tidlig samt helhedsorienteret indsat. Sundhedsfremme og indsatser i nærmiljøet. Politikken tager udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn og en inkluderende tilgang. Opgaveløsningen udføres af de nære professionelle, der er omkring barnet/den unge. Der arbejdes ud fra Sundhedsaftalen indenfor børn- og ungepsykiatrien. Thisted har iværksat en visitationsprocedure med de praktiserende læger om henvisning til børn- og ungepsykiatrien.

3 Voksenområdet Morsø Højt kvalificerede og målrettede tilbud til målgruppen, primært udført i kommunens eget regi forventer selv at kunne etablere tilbud til 90% af målgruppen indenfor handicap, psykiatri og udsatte. Der vil således fremadrettet kun være behov for køb af pladser i de meget specialiserede tilbud. I visiteringen lægges der vægt på: Mindst muligt indgribende foranstaltning En sammenhængende indsats på tværs af områder Mål og effekter i de valgte indsatser. Vesthimmerland Vi vil have specialiserede tilbud til egne borgere med undtagelse af tilbud til særlige handicaps. Eksempelvis døve/blinde, døvblinde, autister og andre hvor vi ikke har et tilstrækkeligt kundegrundlag. Der er ikke vedtagne visioner, men der arbejdes ud fra at kommunen skal have bredde i tilbudsviften og rummelig i tilbuddene, således at kommunen kan varetage borgernes behov på basis- og til dels avanceret niveau. Der lægges også på dette område vægt på, at der arbejdes med mindsteindgrebsprincippet. Generelt er det s overordnede vision for området omkring de voksne på socialområdet, at kommunens indsats skal fremme borgerens mulighed for at leve sit liv med kvalitet og i nærmiljøet, hvor de har levet deres liv. Det er et fremadrettet mål i, at alle borgere med behov for et botilbud, tilbydes en høj boligstandard, og at tilbuddene løbende tilpasses de målgrupper, som har behov for tilbuddene. Det er politisk vedtaget, at flest mulige borgere som udgangspunkt skal tilbydes ophold i kommunens egne tilbud, men i det enkelte tilfælde vil det altid afhænge af en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Derfor påtænker fremadrettet fortsat at anvende højtspecialiserede tilbud i regionen og kommunerne, når der er behov for dette i forhold til konkrete borgere. I den forbindelse er åbne for etablering af tværkommunale samarbejder, hvor dette er relevant. Aalborg På voksenområdet er det således også en videreførelse af de visioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen listede som input til Faglig Udviklingsstrategi Det vil sige: - Kortere og mere intensive døgnophold. - Visioner om en udvidelse af bostøtteviften. En målsætning om bostøtte frem for døgnophold i botilbud. Tilbud til udsatte grupper (misbrugsområdet og forsorgshjem): - Forsøge at nedbringe opholdstiden ved forsorgshjem. I stedet en vision om egen bolig med støtte. Indmelding fra Ældre- og Handicapforvaltningen Principper for serviceniveau for Voksen/Handicap Støtte til mestring af eget liv I Aalborg s Ældre- og Handicapforvaltning tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers samlede livssituation. Vi yder en tidlig og målrettet indsats, der kan fremme den

4 enkeltes mulighed for at tage ansvar i eget liv. Vi sætter fokus på forebyggelse. Indsatsen tager udgangspunkt i en rehabiliterende praksis, som er en målrettet og helhedsorienteret samarbejdsproces mellem borger, medarbejder og omgivelserne. Der er fokus på: forebyggelse og mindst indgribende indsats i relation til borgerens udfordringer indsatser så tæt på borgeren som muligt borgerens ressourcer, motivation, netværk og nære miljø udvikling og/eller vedligeholdelse af borgerens færdigheder. Kompenserende indsatser med et udviklende/vedligeholdende sigte En sammenhængende indsats For at sikre en helhedsorienteret indsats, samarbejder vi på tværs af områder og forvaltninger om at skabe en nem, kendt og enkelt indgang for borgeren. Vi har fokus på væsentlige overgange og forandringer i borgerens liv. Vi sikrer, at borgeren får det rigtige tilbud i forhold til faglighed og specialisering på tværs af forvaltninger. Rigtige og fleksible tilbud Vores tilbudsvifte er fleksibel og spænder bredt: Fra midlertidig støtte i eget hjem til længerevarende botilbud. Fra aktivitetstilbud til beskyttet beskæftigelse. Fra individuel til gruppebaseret støtte. Vi spænder over midlertidige, rehabiliterende tilbud, til tilbud hvor indsatsen i højere grad er stabiliserende og af vedligeholdende karakter. Fælles for alle tilbud er, at indsatsen sigter på, at den enkelte kan forbedre eller bevare sine psykiske, fysiske eller sociale færdigheder. Individuel vurdering og visitation Handicapområdet spænder over mange forskellige målgrupper. Vores mål er, at sikre borgerens retssikkerhed gennem en ensartet sagsbehandling. Vi har fokus på en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Gennem dialog med borgeren sikrer vi en systematiseret viden om borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og motivation, som styrker afgørelsesgrundlaget og skaber tydelighed i visitationen. Visitationen foretages i overensstemmelse med de politiske værdier og mål og tager afsæt i de udarbejdede serviceniveauer. Faglig økonomisk ansvarlighed Det er en overordnet målsætning at finde de bedste løsninger, der afbalancerer juridiske, økonomiske og faglige hensyn. Der er fokus på, at den iværksatte indsats har den ønskede effekt i forhold til borgerens behov og de fastsatte mål. Et synligt serviceniveau og effektmåling medvirker til gennemsigtighed i forhold til kommunens politiske og økonomiske prioriteringer. Hjørring Hjørring kommunes politiske visioner er, at man vil etablere og udvikle tilbud, der tilpasses den enkelte målgruppes mulighed for inklusion og giver borgeren er hverdag så nær det normale som muligt, samt at Hjørring i videst muligt omfang bliver selvforsynende i forhold til botilbud. Der vil fortsat være efterspørgsel efter de højst specialiserede tilbud i andre kommuner/regionen. Der foregår dog en løbende proces i kommunen, hvor man til stadighed drøfter, hvilke

5 muligheder man har for at udbygge tilbudsviften i egen kommune, set i forhold til økonomi, faglighed og nye muligheder, som man ser i kommunen. Aktuelt arbejdes der med at oprette et psykiatrisk plejecenter, hvor målgruppen er ældre borgere med psykiske vanskeligheder, hvis behov for pleje og omsorg stiger i takt med at evnerne til at modtage pædagogisk støtte daler. Der planlægges ligeledes med aflastningspladser til samme målgruppe. Formålet et at skaffe ledig kapacitet i eksisterende botilbud i socialpsykiatrien samt nedbringe udgifter til færdigbehandlede patienter på psykiatriske afdelinger, nedbringe udgifter til eksterne anbringelser. Formålet er at de ældre fortsat kan bevare et botilbud i Hjørring, og at indsatsen ydes med udgangspunkt i værdierne sammenhæng, helhed og kontinuitet. Det kan betyde færre visitationer til Socialpsykiatriske boformer. Der planlægges etablering af tilbud til borgere med behov for specialiseret døgntilbud (samling af enkeltmandsprojekter). Hjørring vil dog stadig efterspørge de højest specialiserede tilbud i andre kommuner og regionen, f.eks borgere med massiv udadreagrende adfærd Det vil få betydning for Hjørring s visitation til specialiserede tilbud enten i regionen, andre kommuner eller i private tilbud. Læsø Læsø s vision for området omkring de voksne på socialområdet er, at kommunens indsats skal fremme borgerens mulighed for at leve sit liv med kvalitet. Det er et fremadrettet mål i Læsø, at alle borgere med behov for et botilbud, tilbydes en god boligstandard, og at tilbuddene løbende tilpasses de målgrupper, som har behov for tilbuddene. Det er udgangspunktet, at flest mulige borgere tilbydes ophold i kommunens egne tilbud, men i det enkelte tilfælde vil det altid afhænge af en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Derfor påtænker Læsø fremadrettet fortsat at anvende højtspecialiserede tilbud i regionen og kommunerne, når der er behov for dette i forhold til konkrete borgere. Læsø er meget åben for etablering af tværkommunale samarbejder, hvor dette er relevant. Læsø har ikke selv størrelse eller mulighed for at oprette specialiserede tilbud, men vil på den baggrund gøre eksisterende tilbud på Læsø rummelige og inkluderende med henblik på at give borgere muligheden for fortsat at kunne bo på Læsø og ikke være nødsaget til at flytte fra øen og nærmiljøet grundet behov for et specialiseret tilbud. Udmøntning af denne mulighed indebærer, at der i de konkrete tilbud kan være behov for at indhente specialviden og rådgivning fra andre kommuner eller regionen. At skabe fleksible rammer og bedre vilkår for det gode liv. Fokus på mestringsstrategier, der kan styrke den enkelte borgers helbred og modstandskraft, så de selv kan mestre hverdagens udfordringer. Arbejde strategisk og strukturelt med forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tilgængelighed, inklusion, rummelighed og trivsel skal sikres og social isolation forebygges. Fremme formidling af mulighederne for sociale og netværksskabende aktiviteter i kommunen Højere kvalitet med en større grad af mangfoldighed. Den kommunale service skal indfri brugernes krav og forventninger og samtidig være økonomisk velfungerende. Matchende indsats/tilbud til borgernes individuelle behov. Fx

6 Thisted funktionsniveau, livsepoke, støtte behov og interesser. Tilbyde engageret og inddragende pleje og omsorg med baggrund velfungerende arbejdspladser med høj faglig standard. (Kilde: Strategi 2011) Visionen er at øge den kommunale kapacitet og kvalitetssikre tilbuddene gennem øget specialisering med fokus på især: Ældre udviklingshæmmede Unge med autisme Psykisk sårbare unge. Væsentlige ændringer i forbrug: Morsø Faldende behov for: Dag- og døgnpladser til voksne udviklingshæmmede Dag- og døgnpladser til voksne med udviklingsforstyrrelser (forventer eget tilbud) Dag- og døgnpladser til voksne sindslidende (udvikling i egne tilbud) Dag- og døgnpladser til voksne med misbrug (Etablering af egne tilbud) Stigende behov for: Dag- og døgnpladser til voksne fysisk handicappede Voksne døvblinde Dag- og døgnpladser til voksne med erhvervet hjerneskade Voksne, herberg og forsorgshjem Krisecentre Vesthimmerland Aalborg Hjørring Faldende behov for: Dag- og døgnpladser til voksne udviklingshæmmede Dag- og døgnpladser til voksne med udviklingsforstyrrelser Dag- og døgnpladser til voksne med erhvervet hjerneskade Dag- og døgnpladser til voksne sindslidende Faldende behov for: Tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade Faldende behov for: Døgntilbud til udsatte børn og unge Døgntilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade Faldende behov for: Døgntilbud til voksne sindslidende Døgntilbud til voksne udviklingsforstyrrede Herberg og forsorgshjem Stigende behov for: Tilbud til voksne med misbrug Stigende behov for: Dagtilbud til udsatte børn og unge Døgntilbud til voksne døvblinde Dag- og døgntilbud til voksne med udviklingsforstyrrelser Dag- og døgntilbud til voksne med erhvervet hjerneskade Døgntilbud til voksne misbrugere Stigende behov for: Tilbud til sindslidende børn og unge

7 Læsø Thisted Specialiserede tilbud som kommunerne fremadrettet vil efterspørge ud af kommunen: Morsø - Senhjerneskadeområdet - Psykiatriområdet - Autismeområdet (voksne) Vesthimmerland Voksne: - Forsorgshjem - Krisecentre, - Afrusning/ afgiftningstilbud til misbrugere - Meget specialiserede tilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Børn og Unge: - Specialiserede aflastningstilbud - Opholdssteder til børn og unge med særlige komplekse problemstillinger - Institutioner, der kan varetage undersøgelser. Voksne: - Døve/blinde - Døvblinde -Borgere med særlige kommunikationsudfordringer Ingen angivet Voksne: - Forsorgshjem/omsorgstilbud ( 110) - Tilbud til udadreagerende demente - Tilbud til spastikere - Tilbud til domfældte udviklingshæmmede / borgere med behandlingsdom - Døgnbehandling (alkohol/stofmisbrug) - Autisme? Børn og unge: - Misbrugsbehandling - Opholdssteder til unge med alvorlige psykiatriske diagnoser Aalborg Voksne: -Midlertidige døgnrehabiliteringspladser til personer med erhvervet hjerneskade, idet sådanne pladser ikke aktuelt findes i Aalborg s egen tilbudsvifte. Børn og unge: På området for udsatte børn og unge forventes uændret mønster i efterspørgslen. Hjørring Tilbud til borgere med dobbelt diagnose med udadreagerende adfærd pt. drejer det sig om enkelte borgere. Aalborg arbejder selv på at imødekomme dette behov, hvorfor der ikke er behov for at indgå i dialog med andre kommuner om at løse udfordringen. Voksne: -Tilbud til døve.

8 -Forsorgshjem. -Et vist omfang til udadreagerende og til borgere med dom. -Tilbud til hjerneskadede Børn og unge: Uændret Læsø Thisted Uændret er i gang med at reorganisere indsatsen vedr. borgere med erhvervet hjerneskade. Det er derfor tænkeligt, at der vil blive efterspurgt tilbud til senhjerneskadede borgere. Der vil i valg af tilbud blive lagt vægt på tilbud, hvor fokus på mestring af eget liv/øget selvhjulpethed er en central del af behandlingsmetoden. Børn og unge: Få pladser til afrusning (rusmidler) Enkelte behov for psykiatriske tilbud til unge under 18 år Ændringer i efterspørgslen efter lands- og landsdelsdækkende tilbud: Morsø Vesthimmerland Aalborg Stigende efterspørgsel for tilbud til døve borgere Hjørring Læsø Thisted Ønsker til faglig udvikling i tilbuddenes indhold: Morsø Ingen angivet Afrusning/afgiftning: Der ønskes tilbud med fokus på unge. Der er et større behov end tidligere og flere af de nuværende tilbud er målrettet en ældre målgruppe. Institutioner der kan varetage undersøgelsesarbejde: Øget specialisering på området. Vesthimmerland Vi forventer de har den specialviden, som vi med småenheder ikke kan have og at de løbende udvikler sig fagligt i forhold til behov. Ingen angivet 107 tilbud, tilbud til socialt omsorgssvigtede voksne: Der efterspørges tilbud der i højere grad kan håndtere blandingsproblematikker/dobbeltdiagnoser. Tilbud med et klart fokus på at opbygge borgerens sociale kompetencer med henblik på at borgeren skal kunne mestre egen tilværelse og/eller blive

9 afklaret i forhold til fremtidigt støttebehov og boligbehov oplever en stigning i målgruppen sentudviklede og omsorgssvigtede unge med misbrugsproblemer Aalborg Generel fokus på at udvikle og beskrive de pædagogiske metoder, der arbejdes efter, og tilrettelægge den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejdere i tilknytning hertil. Det har været vanskeligt at finde midlertidige botilbud, som kan yde støtte til unge med sindslidelse/ personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og misbrug indenfor de eksisterende rammer. Køb af pladser til denne målgruppe kræver ofte, at der betales en betydelig særydelse for at tilbuddet kan dække støttebehovet. Der kan være behov for kompetenceudvikling i de eksisterende tilbud på dette område. Tilbud: Botilbud til personer med autismespektrumforstyrrelse (ASF), som tillige har andre psykiatriske sideproblematikker Ønsker til ændret indhold: At personalet, gennem uddannelse og tværfagligt samarbejde, bliver bedre rustet til at håndtere de problemstillinger, der opstår når en borger lider af flere diagnoser. At der sker en opdeling af målgruppen, så de borgere der alene er diagnosticeret med ASF ikke forstyrres af borgere med ASF, som samtidig har andre psykiatriske lidelser. At beskrivelser af de enkelte tilbud er tilgængelige og bl.a. præciserer hvilke diagnoser/ problemstillinger de kan/ ikke kan løse. Kort beskrivelse af behov som har ført til dette ønske: Borgere der er diagnosticeret med ASF lider ofte af andre psykiatriske sideproblematikker, som f.eks. depression, OCD, ADHD, psykose, selvskadende adfærd mv. Der har været eksempler, hvor tilbuddene ikke har været gearet til at håndtere disse problemstillinger, som også har påvirket de øvrige beboere i negativ retning. I sådanne situationer har den mest øjensynlige løsning været, at borgeren måtte flytte til andet tilbud f. eks. i privat regi. Tilbud: Midlertidige botilbud til personer med sindslidelse Ønsker til ændret indhold: Akutberedskab med henblik på både udredning og aflastning Kort beskrivelse af behov som har ført til dette ønske: Når en borger henvender sig i en akut situation kan det være vanskeligt at vurdere, hvilken type tilbud, der bedst matcher borgerens behov. Et midlertidigt udredningsforløb kan sikre, at borgeren hverken under- eller overkompenseres, men tilbydes rette indsats fra starten. Tilbud: Botilbud til personer med sindslidelse. Ønsker til ændret indhold: Botilbud til målgruppen af sindslidende med misbrugs og/eller adfærdsproblemer, som kombinerer en socialpædagogisk støtteindsats med misbrugsbehandling. Behov for viden om begge problemstillinger skal være integreret i tilbuddet. Kort beskrivelse af behov som har ført til dette ønske: Målgruppen af borgere med sindslidelse og et samtidigt misbrug, har større risiko for tilbagefald/ stofudløste psykoser, depression mv. Dette forhold resulterer ofte i problemadfærd, og tab af funktionsevne i en grad så borgeren ikke længere kan rummes i det aktuelle tilbud. Borgeren flyttes derfor til andet tilbud, enten i regionalt eller privat regi. Ældre- og Handicapforvaltningens myndighedsafdeling er i dialog med forvaltningens driftsherre om løbende udvikling af tilbuddene i overensstemmelse med ovenstående

10 Hjørring Læsø Thisted behov. Ingen angivet Læsø har ikke mulighed for at opstille ønsker på baggrund af den faglige eller behovsmæssige udvikling i tilbuddene de seneste år. Ingen angivet Tilbud: Retspsykiatrien Ønsker til ændret indhold: Bedre sammenhæng mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri Kort beskrivelse af behov, som har ført til dette ønske: Rapport vedrørende kritisk hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland Behov for tilbud til nye målgrupper/oplevet nye problemstillinger: Morsø Intet angivet Unge misbrugere under 18 år. Unge spiseforstyrrede Unge med svære psykiatriske problemstillinger Unge med dobbelt og triplediagnoser Vesthimmerland Intet angivet Voksenområdet: har i de seneste års indmeldinger til rammeaftalen beskrevet, at der opleves et stigende antal borgere med ADHD og autisme, borgere med dobbeltdiagnoser (psykiatri og misbrug) samt unge sentudviklede/omsorgssvigtede borgere med misbrugsproblemer. kommune afsøger mulighederne for selv at etablere opgangsfællesskaber til nogle af målgrupperne. Børne- og ungeområdet: Børn med uspecifikke psykiske diagnoser Aalborg Velfungerende og højt intelligente personer med ASF kan være svære at placere. De passer ikke ind i eksisterende tilbud, og fungerer dårligt sammen med borgere med lavere funktionsniveau, men har brug for trygheden i en forudsigelig og struktureret ramme, for at kunne fungere f.eks. et kollegielignende tilbud. Der findes ikke tilbud, som er specielt rettet mod personer med ADHD. Der ses til målgruppen behov for: Tilbud, der kombinerer behandling og social støtte til borgere med ADHD, der samtidig har misbrugsproblemer. Tilbud til borgere med ADHD, som pga. betydelige sideproblematikker er vanskelige at rumme i eksisterende bo - og beskæftigelsestilbud. Opgangsfællesskaber for borgere med ADHD, som har svært ved at klare sig i eget hjem m. bostøtte, men som er for velfungerende til et egentlig botilbud. Beskæftigelses- og samværstilbud, herunder etablering af selvhjælpsgrupper for voksne borgere med ADHD. Man vil med fordel kunne have flere 107 tilbud til unge udviklingshæmmede (gerne op til 40 år) til afklaring/udredning. Der er syv på venteliste til alm. Botilbud. Det svarer til et helt opgangsbofællesskab. Altså et ønske om, at dette oprettes.

11 Ældre- og Handicapforvaltningens myndighedsafdeling er i dialog med forvaltningens driftsherre om løbende udvikling af tilbuddene i overensstemmelse med ovenstående behov. Hjørring Der opleves, at der kommer unge til, som ikke passer ind i de eksisterende tilbud, de er ikke udviklingshæmmede og ikke psykiske syge, men måske mere sent udviklede og utilpassede Det er et stigende problem, at unge kontanthjælpsmodtagere har behov for et botilbud, men har ikke økonomisk mulighed for det. Mange af de eksisterende botilbud er oprettet efter almenboliglovgivningen og med lejekontrakt, og støtte efter SEL 85. Problemet forudses at vil blive større i de kommende på p.g.a. de ændrede pensionsregler, hvor borgere under 40 år ikke kan få pension. Lovgivningsmæssigt vurderes det, at der er et problem. Læsø Thisted Intet angivet Intet angivet Intet angivet Behov for mere fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud: Morsø En højere grad af evt. tilvalg af tillægsydelser, især ved dobbeltdiagnoser og på hjerneskadeområdet. Vesthimmerland Aalborg Ingen behov angivet Takstdifferentiering sker og vil blive mere aktuelt fremadrettet i forhold til enkeltborgeres behov. Ingen behov angivet Voksenområdet: 107 tilbud Der ønskes tilbud, som er mere målrettede - via dialog og samarbejde med kommunen - med henblik på at udvikle borgerens kompetencer samt afklare borgerens fremadrettede behov. n skal være central samarbejdspartner med henblik på at sikre, at borgeren kan gives det rette tilbud/støtte efter det midlertidige 107 tilbud, da der fx skal indrettes/findes egnet tilbud mv. Generelt ønskes fleksibilitet i tilbuddene, hvor der løbende sikres at nyeste forskning implementeres. Væsentligt med kreativitet i udslusningsforløbene. Som eksempler beskriver Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Udviklingsstrategi: at hvert enkelt tilbud ses i en bredere kontekst med mulighed for at skabe alternative og fleksible helhedsløsninger fx kombinere dag- og døgntilbud at etablere fleksible ansættelsesformer for personale Aalborg arbejder på at finde fleksible tilbud i eget regi. Elementer der gør sig gældende på tilbudsområdet generelt.

12 Hjørring Børn og unge: I de regionale aflastningstilbud kunne vi godt ønske større fleksibilitet i forhold til planlægning af døgn for familierne. Voksne: Omkring hjerneskadetilbud: Her kunne vi forestille os, at der bliver mulighed for at købe specialiserede Pakker, som kan leveres i eksisterende tilbud i egen kommune. Eller mere fleksibilitet omkring udskrivning til egen bolig. Større fokus på udviklingsperspektiv med henblik på udskrivning. I højere grad midlertidig og målrettet indsats med henblik på udskrivningsmål. Læsø Thisted Ingen behov angivet Hjerneskadeområdet: Der er et ønske om mere fleksible tilbud på hjerneskadeområdet. Konkret tænkes der på tilbud med mulighed for tilkøb af mindre pakker og/eller mere målrettede pakker. Ingen behov angivet Myndighedens vurdering af problemstillinger ved ventelister og tomme pladser: Morsø Der opleves ikke stor efterspørgsel på pladser. Samtidig bliver vi udfordret på at borgerne har egne lejekontrakter og derfor ikke kan tvinges ud af de tilbud de er i. Vesthimmerland Aalborg Hjørring Læsø Thisted Tomgangsleje at tilpasse medarbejdernormeringen har endnu ikke haft længerevarende udfordringer vi mærker tendensen til at tage opgaver hjem. Vi kan forudse, at utidssvarende botilbud ( 108) kan få vanskeligt ved at genbesætte boligerne ved ledighed. Der henvises i øvrigt til Udførers tilbagemeldinger på området. Mindre tilbud budgetmæssige problematikker herunder pædagogiske personalemæssige konsekvenser. Overvejelser om overtagelse af Regionale tilbud: Ingen overvejelser om overtagelse af tilbud, Thisted er fortsat i dialog med Region Nordjylland vedrørende overtagelse af Daghuset

13 Udkast til Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 ns indmeldinger som driftsherre Driftsherres vurdering af problemstillinger ved ventelister og tomme pladser: Morsø Svært at få udfyldt pladserne Vesthimmerland Tomme pladser: Der har været ledige pladser på Østre Boulevard et dag/døgntilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Aktuelt er pladserne besat med personer, der får et afgrænset rehabiliteringstilbud, og som forventes herved at kunne flytte i egen bolig med begrænset støtte. Ventelister: Aalborg Hjørring Læsø Thisted Tomme pladser: Ja Stjernehusene Bøgen Restrup Kærvej og Sandtuevej (SEL 67 og 107) leverer pladser til sindslidende. Der er ledig kapacitet, da kommunerne ikke benytter tilbuddene. Aalborg ønsker derfor ikke længere at have forsyningsansvar. Ventelister: Forebyggende foranstaltninger med betydning for rammeaftaletilbud Morsø Vesthimmerland Foranstaltningstype: Støtte team i socialpsykiatrien. Målgruppe for tilbuddet: Psykisk syge Oprettet/planlægges ibrugtaget (år): Vi har udvidet teamet og forventer yderligere udvidelser m.h.p. at forebygge at døgntilbud bliver nødvendigt.

14 Udkast til Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 Aalborg Foranstaltningstype: Inklusion Målgruppe for tilbuddet: Alle børn Oprettet/planlægges ibrugtaget (år): 2012 Foranstaltningstype: Strategi om i høj grad at anvende plejefamilier og netværkspleje ved aflastning og anbringelse Målgruppe for tilbuddet: udsatte børn og unge Oprettet/planlægges ibrugtaget (år): Foranstaltningstype: Aalborg s Anbringelsesgrundlag Målgruppe for tilbuddet: børn og unge der er i risiko for anbringelse Oprettet/planlægges ibrugtaget (år): Hjørring Projekt Hjælp til selvhjælp og rehabilitering på Hjerneskadeområdet. Øget indsats med bostøtte for at forebygge, at borgerne får behov for mere indgribende tilbud. Hjørring har godkendt en forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug. I Hjørring er man i færd med at implementere Handicappolitikken. Fokusområdet for 2013 er INKLUSION. Læsø Thisted Socialpædagogisk støtte til sårbare unge efter 85 iværksættes i 2014 Nye tilbud, oprettet indenfor de sidste 2 år Morsø Ingen Navn på tilbud: Rusmiddelcenter Målgruppe for tilbuddet: misbrugere Antal pladser i tilbuddet: 50 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja nej x Navn på tilbud: Ikke angivet Målgruppe: Fysisk handicappede udviklingshæmmede Antal pladser i tilbuddet: 7 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja nej X Navn på tilbud: Ikke angivet Målgruppe: Tilbud til senhjerneskadede Antal pladser i tilbuddet: 6 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja nej X Vesthimmerland Navn på tilbud: Rosengården døgntilbud 85 Målgruppe: Unge udviklingshæmmede/psykisk syge Antal pladser i tilbuddet: 16 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja nej X

15 Udkast til Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 Navn på tilbud: Støttecenter Aars Midtby - 85/ 107 Målgruppe: Unge psykisk syge Antal pladser i tilbuddet: ca. 20 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja nej x Navn på tilbud: Projektafdeling dag- og døgntilbud 107 Målgruppe: Enkeltprojekter Antal pladser i tilbuddet: 5-8 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja nej X Navn på tilbud: SenhjerneskadeCenter Nord Målgruppe: Borgere med erhvervet hjerneskade med et moderat til meget svært kognitivt og fysisk tab af funktionsevne Antal pladser: 24 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ikke for nuværende. Men tilbuddet forventes grundet stedets høje faglige niveau, specialiserede viden og indhold samt dialog med andre kommuner om salg af pladser at skulle indmeldes næste år. Navn på tilbud: Koktvedstien Målgruppe: Borgere med en varig og betydeligt nedsat funktionsevne, som har behov for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats samt døgndækning. Det er borgere med særligt komplekse problematikker i form af fx problemskabende adfærd og særlig psykisk sårbarhed. Antal pladser: 15 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ikke for nuværende. Men tilbuddet forventes grundet stedets særlige fleksible indsatsområder, skærmningsmuligheder, høje faglige niveau samt specialiserede viden at skulle indmeldes til næste år. Aalborg Navn på tilbud: Kollegium for unge, enlige og sårbare mødre Målgruppe: Unge, enlige sårbare kvinder under 25 år som enten bliver gravide, mens de er i uddannelse, eller som ønsker at påbegynde en uddannelse efter endt barsel. Samt unge, der endnu ikke er under uddannelse, men som er parate til arbejde målrettet for at blive uddannelsesparate. Antal pladser: 10 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Navn på tilbud: Rusmiddelteam Målgruppe: 14-årige unge i Aalborg med problemer ifht rusmidler herunder unge, der er omfattet af behandlingsgarantien. Antal pladser: 30 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Navn på tilbud: Børne- og Familiesagkyndig på det sociale område Målgruppe: Børn i familier med alkoholproblemer Antal pladser i tilbuddet: Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Navn på tilbud: Løvdal (som erstatter Engbo) Åbner første kvartal 2013 Målgruppe: udviklingshæmmede. ABL 105 og SEL 85 Antal pladser: 30 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja X Navn på tilbud: Botilbud Ryesgade. Nyt botilbud.

16 Udkast til Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 Målgruppe: Sindslidende voksne. ABL 105 og SEL 85 Antal pladser: 20 Navn på tilbud: Kastanjebo. Nybyg til erstatning af det gamle Kastanjebo. Målgruppe: autister, ABL 105 og SEL 85. Åbner november Antal pladser: 20 pladser Navn på tilbud: Døgndækket botilbud. Specialgrupperne. Nybyg og sammenlægning til erstatning for gamle specialgrupper. Målgruppe: Autister, ABL 105 og SEL 85. Åbner november Antal pladser: 12 Navn på tilbud: Døgndækket botilbud. Violen. Nybyg og erstatning for gamle Violen. Målgruppe: Udviklingshæmmede, ABL 105 og SEL 85. Åbner efteråret Antal pladser: aflastningspladser Navn på tilbud: Døgndækket botilbud. Ungdomshøjskolen. Nybyg og erstatning for gamle Ungdomshøjskolen. Målgruppe: Udviklingshæmmede, ABL 105 og SEL 85. Åbner efteråret Antal pladser: 12 Navn på tilbud: Døgndækket botilbud. Kridtsløjfen. Nybyg og erstatning for gamle tilbud til døve med andre funktionsnedsættelser. Målgruppe: Døve med andre funktionsnedsættelser. ABL 105 og SEL 85. Åbner foråret Antal pladser: 18 Navn på tilbud: Døgndækket botilbud på Studievej kaldet Vingen. Til en del af målgruppen fra børn- og ungecenter Ranum som lukkes. Målgruppe for tilbuddet: normaltbegavede autister under 18 år. SEL 67. Åbner efteråret Antal pladser: 16 Navn på tilbud: Døgndækket botilbud på Bodil Hjorts Vej 16 kaldet Vingen Til en del af målgruppen fra Børne- og Ungecenter Ranum som lukkes. Målgruppe: Udviklingshæmmede autister under 18 år. SEL 67. Åbner efteråret Antal pladser: akutplads Navn på tilbud: Døgndækket botilbud. Det skæve Hus til erstatning for det gamle Det skæve Hus. Målgruppe: sindslidende med misbrug. Voksne. ABL 105 med støtte efter SEL 85. Er flyttet/åbnet oktober Antal pladser: 6 Hjørring Navn på tilbud: Botilbud Åge Holms Vej 12 G-N

17 Udkast til Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 Målgruppe: Multihandicappede borgere Antal pladser: 6 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja Navn på tilbud: Kollegietilbud - botilbud Målgruppe: Unge udviklingshæmmede og sentudviklede Antal pladser: 9 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: nej Navn på tilbud: Botilbud ADHD tilbud Målgruppe: Borger med ADHD Antal pladser: 7 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Navn på tilbud: Botilbud svej Målgruppe for tilbuddet: Borgere som er socialt udsatte, som ikke er i stand til at bo i de etablerede kommunale botilbud indenfor ældre- elller handicapområdet. Det kan være borgere med misbrug, dobbetldiagnoser og hjemløse. Antal pladser: 14 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Navn på tilbud: Dagtilbud til borgere med autisme og asperger Målgruppe: Borgere som efter STU uddannelse har behov for et visiteret dagtilbud borgere med diagnosen autisme eller asperger. Antal pladser: 4 pladser med mulighed for udvidelse til 8. Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Navn på tilbuddet: Behandlingscenter Nordenfjord Målgruppe: Ambulant misbrugsbehandling. Det er et fælleskommunalt samarbejde med,, Læsø og Hjørring. Antal pladser: Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Læsø Ingen Navn på tilbuddet: Botilbud Vestergade 4 i Hadsund (Abl. 105 SEL 85) Målgruppe: Voksne handicappede Antal pladser: 12 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Thisted Navn på tilbuddet: Ungdomspensionen SEL 66 Målgruppe: Udsatte unge under 18 år Antal pladser: 11 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Navn på tilbuddet: 107 Målgruppe: Botræning for unge med betydelig/varig nedsat funktionsevne Antal pladser: 6 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Planlagte tilbud indenfor de næste 2 år Morsø Ingen Navn på tilbud: Dagbehandlingstilbuddet Hegely

18 Udkast til Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 Målgruppe: Familier Antal pladser i tilbuddet: max. 8 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja Tilbuddet har opstart 1. januar nej x Navn på tilbud: Ikke angivet Målgruppe: Uadreagerende fysisk og psykisk handicappede (samling af enkeltmandstilbud) Antal pladser i tilbuddet: 9 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja nej X Planlægges ibrugtaget (år): 2013 Vesthimmerland Navn på tilbud: Bofællesskab Bøgevej 85 Målgruppe: Autister Antal pladser i tilbuddet: 6 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: ja Planlægges ibrugtaget (år): 2013 nej x Aalborg Navn på tilbud: Ikke noget konkret, men afsøger muligheder for etablering af opgangsfællesskaber til voksne med ADHD, autisme, dobbeltdiagnose, unge sentudviklede/omsorgssvigtede med misbrugsproblemer. n har desuden i gang sat et arbejde med at udvikle dagtilbudsområdet med henblik på at tilpasse området til udvidelser samt udvikling på botilbudsområdet. Opgangsfællesskaberne forventes ikke at blive omfattet af rammeaftalen Navn på tilbud: klubtilbud/timeaflastningstilbud på Danahus Målgruppe: Som på Danahus Antal pladser: ikke angivet Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Planlægges ibrugtaget (år): 2013 Navn på tilbud: klubtilbud/timeaflastningstilbud på Stjernehusene Målgruppe: Som på aflastning Stjernehusene Antal pladser: Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Planlægges ibrugtaget (år): 2013 Navn på tilbud: Døgntilbud (i tilknytning til BørneBøgen) Målgruppe: Svær psykiatri børn og unge Antal pladser i tilbuddet:? Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Planlægges ibrugtaget (år):2013 (såfremt der vurderes at være et behov). Navn på tilbud: Behandlingstilbud til misbrugere med en eller flere diagnoser (endnu ikke udviklet, endnu ikke politisk godkendt) Målgruppe: Udviklingshæmmede misbrugere Antal pladser i tilbuddet:? Planlægges ibrugtaget (år): 2014 Navn på tilbud: Botilbud efter ABL 105 med støtte efter SEL 85 udvidelse af botilbud på Studievej. Endnu ikke politisk godkendt.

19 Udkast til Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 Målgruppe: udviklingshæmmede Antal pladser: 6 Planlægges ibrugtaget (år): 2015 Navn på tilbud: Opgangsfællesskab på Storemosevej, SEL 107/ SEL 108 Målgruppe: udviklingshæmmede, færdigbehandlet fra Behandlingscentret Antal pladser i tilbuddet: 4-5 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: x Planlægges ibrugtaget (år): 2014 Navn på tilbud: Heldagstilbud, Hobitten, ABL 105, SEL 85, SEL 104. Sammenlægning af botilbuddet Hobitten og dagtilbuddet Karolineværket. Endnu ikke politisk godkendt. Målgruppe: autister over 18 år Antal pladser i tilbuddet: 12 Planlægges ibrugtaget (år): 2014 Navn på tilbud: Akutpladser/aflastningspladser på Det skæve Hus efter 107. Endnu ikke politisk godkendt. Målgruppe: Sindslidende med misbrug /udadreagerende adfærd. Antal pladser: 3 Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Planlægges ibrugtaget: 2014 Aalborg kommune planlægger desuden at ændre det nuværende opgangsfællesskab for autister og borgere med aspergerssyndrom på Henning Smiths Vej, 9000 Aalborg. Aktuelt (oktober 2012) har beboerne lejekontrakt på egen lejlighed og får tildelt støtte efter SEL 85. Der påtænkes at ændre tilbuddet til et midlertidigt tilbud efter SEL 107. Der er ikke planer om at reducere antallet af pladser. Ændringen er endnu ikke politisk godkendt. Hjørring Navn på tilbud: Botilbud Sjællandsgade iværksættes 1/ Målgruppe: Borgere med sindslidelser (en del kommer fra Solsiden jfr. aftale med Regionen) Antal pladser: 18 begynder med færre pladser, men kommer gradvis op til de 18 pladser Omfattes tilbuddet af rammeaftalen: Læsø Ingen Ingen Thisted Navn på tilbud: Botilbud efter 108 Målgruppe: Udviklingshæmmede med dog til anbringelse/behandling Antal pladser:? Ibrugtages i 2014

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Udviklingsstrategi, 2013

Udviklingsstrategi, 2013 KKR NORDJYLLAND Udviklingsstrategi, 2013 1. januar 2013 Udviklingsstrategien er en del af den samlede Rammeaftale på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien aftales de nordjyske kommuner

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Fokusområder der har afrapporteret siden indgåelsen af rammeaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bilag til møde i DAS 14. december

Bilag til møde i DAS 14. december Bilag til møde i DAS 14. december Bilag 1. pkt. 4: Udkast til retningslinjer for overtagelse af regionalt drevet tilbud. Bilag 2. pkt. 5: Notat vedrørende strategisk samarbejde Bilag 3. pkt. 5: Juridisk

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Frederikshavn Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Kategori 2-tilbud med *indikerer, at kommunen ikke ønsker, at tilbuddet indgår i Styringsaftalen. Kategori 1 er ikke medtaget i denne oversigt. Der henvises til udtræk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse,2015 25.08 2015/VS 27.00.00.00-P22-1-15/VS/HI En indgang i Velfærd og Sundhed En indgang for voksne borgere med sindslidelse til Horsens Kommune på

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Disposition. Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale

Disposition. Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale Disposition Baggrund & formål med fælleskommunal analyse Resultater Hvad sker der nu? Knaster Samarbejdsaftale Kommissorium Analyserne opdeles på b&u og +18 år for de 19 kommuner i regionen 1) at kortlægge

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere