Undersøgelse af udsatte borgeres brug af sociale tilbud i Struer kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af udsatte borgeres brug af sociale tilbud i Struer kommune"

Transkript

1 Undersøgelse af udsatte borgeres brug af sociale tilbud i Struer kommune De kommunale være- og cafetilbud TROIA og Parasollen, forsorgshjemmet Skovvang samt repræsentanter fra Brobuen I denne rapport beskrives brugergrupperne på TROIA, Parasollen og Skovvang med henblik på en vurdering af sammenhængen mellem formålet med tilbuddene, af hvem og hvordan tilbuddene benyttes. Handicap, social og psykiatri LH 30. juli 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Hvem er de socialt udsatte... 2 Spørgeskemaundersøgelsen... 3 Undersøgelsens forudsætninger... 3 Driftsomkostninger Parasollen og TROIA... 4 Afsnit 1 Parasollen, TROIA og Brobuen... 4 Formålet med Parasollen jf. kontrakten af 1. januar Målgruppen på Parasollen er voksne (over 18 år) socialt udsatte og marginaliserede borgere herunder:... 5 Opsøgende gade/boligarbejde... 5 Åbningstid... 5 Brobuen... 5 Formålet med TROIAs åbne dagtilbud... 5 Målgruppen... 6 Aktiviteter og behandlingsmuligheder... 6 Åbningstid... 6 Åben hotline... 6 Resultat af spørgeskemaundersøgelsen... 6 Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen, Parasollen og TROIA Parasollen TROIA En snak med brugerne under brobuen Afsnit 2 - Skovvang Målgruppe Takster på Skovvang Brugere i Resultat af spørgeskemaundersøgelsen Skovvang Opsamling på undersøgelsen af Skovvangs brugere Afrunding af undersøgelse af udsatte borgers brug af sociale tilbud i Struer Kommune

3 Indledning Den samlede undersøgelsen bygger på spørgeskemaer, hvor samtlige borgere som benytter TROIA, Parasollen og Skovvang har været inviteret til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen er bestilt af Socialudvalget og har til formål at tilvejebringe viden om brugen af Parasollen, TROIA og Skovvang i Holstebro. Undersøgelsen er sat i værk på foranledning af socialudvalget og har som hovedformål at give politikkere og embedsmænd mere viden om, hvordan tilbuddene benyttes og af hvilke brugergrupper. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 7. april til den 21. juli I alt har 91 borgere deltaget i undersøgelsen, fordelt med 23 borgere i TROIA, 45 borgere på Parasollen (heraf 6 frivillige og 2 ansatte) og 18 ud af 37 borgere, som i 2013 har benyttet Skovvang samt 5 borgere fra under brobuen. Det har været centralt i undersøgelsen at få mere specifik viden om brugergruppen, herunder alder, eksistensgrundlag, hvorfor den enkelte bruger benytter tilbuddet og med hensyn til Skovvang har vi spurgt til, hvilke andre tiltag de kan pege på som alternativer for at nedbringe behovet for at benytte forsorgshjem. Endvidere er der i undersøgelsen spurgt ind til brugen af såvel værestedet Parasollen og TROAIS dagtilbud som supplement til Skovvang. Formål Undersøgelsen er et evalueringsværktøj, der i dette tilfælde enkelt og hurtigt tilvejebringer data om brugergruppen, og hvordan tilbuddene benyttes. Der er således ikke tale om en brugertilfredshedsundersøgelse, men en dataundersøgelse af specifikke brugergrupper. Bl.a. med det formål at indhente konkret viden om, hvor mange der benytter de konkrete tilbud og hvorfor, samt hvorvidt grupperne er i overensstemmelse med det formål tilbuddene er oprettet til. Undersøgelsen er et led i en samlet rapport om den nuværende og den fremtidige indsats til udsatte borgere i Struer Kommune. En undersøgelse, som - i et samspil med andre evalueringsværktøjer - skal biddrage til at forbedre beslutningsgrundlaget, når politikerne skal tage stilling til de fremtidige ressourcer, og hvilke politiske handlinger man vil igangsætte, når vi taler om de mest udsatte borgere, der er bosat i Struer Kommune. Denne rapport er inddelt i to selvstændige afsnit. Den første del omhandler resultaterne af spørgeskemaer til brugere på Parasollen og TROIA, mens den anden del omhandler brugerne på Skovvang. I del et suppleres spørgeskemaundersøgelsen med udtalelser fra en snak med borgerne fra under brobuen. I forlængelse af undersøgelsens formål gives indledningsvist en kort beskrivelse af tilbuddene og det kontraktuelt fastsatte formål. Hvem er de socialt udsatte Udsatte-målgruppen spænder fra personer uden bolig (hjemløse) til personer, der har en bolig, de ikke kan fungere i (funktionelt hjemløse), og som evt. er i risiko for at miste boligen, hvis der ikke sættes ind i tide med relevant hjælp. 2

4 Udsatte og hjemløshed er et flertydigt begreb, fordi det ofte relaterer sig til og falder sammen med en lang række af andre problemer end blot manglen på en bolig. Alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed er blot nogle af de problemer, der ofte hænger sammen med hjemløshed. Centralt for forståelsen af socialt udsathed er, at der er tale om ophobningen af dårlige levevilkår og mangel på deltagelse på en række områder i samfundet. Spørgeskemaundersøgelsen I undersøgelsen på Parasollen og TROIA har vi specifikt været interesseret i at få konkret viden om, hvor mange borgere, der specifikt benytter de to sociale tilbud målrettet udsatte, hvorfor de benytter tilbuddene, og om tilbuddene benyttes af de grupper, som har det største behov. Vi har været interesseret i at få viden om, hvad der kendertegner brugergrupperne på en række sociale og socioøkonomiske forhold herunder bl.a. alder og forsørgelsesgrundlag. Ligesom vi har undersøgt gruppernes helbredstilstand herunder fysiske lidelser og psykiatriske diagnoser. Endeligt har vi spurgt brugerne, hvor de ville søge hen, hvis de nuværende tilbud ikke eksisterede. Spørgeskemaerne på Parasollen og i TROIA har været ens i deres udformning. Det har været vores ønske at tilvejebringe repræsentativ statistisk viden om brugergrupperne i de to tilbud. Spørgeskemaerne er formuleret i et let og tilgængeligt sprog og med udgangspunkt i de spørgsmål, der giver faktuel viden, om det vi har ønsket at undersøge. Undersøgelsen af TROIA og Parasollen er foretaget fysisk ude i tilbuddene, hvor interviewerne har været til stede i tilbuddets åbningstid i en uge. Samtalerne på TROIA og Parasollen er forestået af to socialrådgiverstuderende fra VIA i Holstebro. I spørgeskemaundersøgelsen på Skovvang har vi indsamlet data om brugen af forsorgshjemmet i Holstebro for de borgere, der er bosat i Struer Kommune. De adspurgte borgere, som har frekventeret Skovvang i 2013, har været inviteret til en personlig samtale eller et telefonisk interview. Interview af brugerne fra Skovvang er forestået af socialrådgivere ansat i Handicap, social og psykiatri. Der er ingen sammenfald af de interviewede borgere i de forskellige tilbud. Undersøgelsen er anonym. Undersøgelsens forudsætninger Følgende opmærksomhedspunkter er væsentlige at have in mente af hensyn til undersøgelsens validitet. Det er i sagens natur vanskeligt at lave fuldstændige evalueringsundersøgelser af sociale tilbud som Parasollen og TROIA, da det reelt er holdninger og synspunkter fra de udsatte borgere, der ikke bruger stederne, som ville give en mere borgerorienteret end brugerorienteret information til beslutninger om den fremtidige tilbudsstruktur. Af denne årsag er brugerne af Skovvang blevet spurgt til deres relation til Parasollen og TROIA, ligesom vi har været på besøg under Brobuen og spurgt til deres relation til Parasollen og Skovvang samt deres bud på fremtiden. 3

5 Da undersøgelsen er baseret på frivillige spørgeskemaer og ikke f.eks. registerdata er der en risiko for, at de, der har fravalgt at svare på spørgsmålene kan udgøre en bestemt gruppe med fælles baggrund, holdninger osv. Der er ingen grund til at antage, at det er en markant bekymring i denne undersøgelse, da interviewene er foretaget over en længere periode ude på stederne. Endeligt er det væsentligt at holde for øje, at undersøgelsen viser et her-og-nu billede af brugergruppen. Det betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt kan laves vurderinger af forandringer eller udviklingstendenser iblandt brugerne på Parasollen og Skovvang. Driftsomkostninger Parasollen og TROIA Årlig udgift Parasollen Kr Kr. Årlig udgift TROIA Kr Afsnit 1 Parasollen, TROIA og Brobuen Indledningsvist beskrives formålet med tilbuddene Parasollen og TROIA. Derefter præsenteres resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Formålet med Parasollen jf. kontrakten af 1. januar Tilbuddet på Parasollen er oprettet jf. servicelovens 104 og har jf. kontrakt til formål at sikre, at socialt udsatte har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i et socialt miljø med ligestillede, hvor alene muligheden for kontakt kan dæmme op for yderligere udstødning. At give tilbud om omsorg og samvær, samt at hjælpe og støtte målgruppen med de problemer, som de selv ønsker at blive hjulpet med igennem hjælp til selvhjælp. På Parasollen er der mulighed for: at forbedre sin sundhedstilstand - ved at tilbyde sund mad og motion, mulighed for at forbedre sin personlige hygiejne, ved undervisning, tøjvask, og personlig bistand, at skabe et socialt netværk - ved samvær i caféen og bistand til konfliktløsning, at få personlig hjælp til at opsøge kommune og andre offentlige institutioner, at forbedre sine sociale kompetencer - ved at lære, hvordan man agerer i en social kontekst. 4

6 Målgruppen på Parasollen er voksne (over 18 år) socialt udsatte og marginaliserede borgere herunder: De socialt mest udsatte og udstødningstruede borgere. Personer med særlige sociale vanskeligheder/problemer. Personer, der har problemer med misbrug af alkohol, euforiserende stoffer og andre rusmidler. Personer, som tilhører målgruppen og hvor isolation, ensomhed og manglende netværk er en del af hverdagen. Personer hørende til målgruppen, som har brug for at deltage i et accepterende og aktiverende miljø med ligestillede. Opsøgende gade/boligarbejde Parasollen har endvidere til at opgave at være opsøgende i et gade- og boligarbejde. En lønnet medarbejder fra Parasollen skal jf. kontrakten anvende efter behov et ugentligt antal timer på det opsøgende arbejde herunder besøg under Brobuen tre gange om ugen. Medarbejdere/frivillige fra Parasollen tager på hjemmebesøg, når brugerne er syge eller på anden vis har behov for hjælp. Såfremt en bruger ikke har vist sig i nogle dage, tages der ligeledes på hjemmebesøg. Hjemmebesøg kan også være på baggrund af anonyme henvendelser fra borgere. Åbningstid Parasollen har en ugentlig åbningstid på i alt 29 timer fordelt på hverdage fra kl til mandag og fra kl til tirsdag til fredag. Lukket i weekenden og på helligdage. Brobuen Brobuen er det sted i Struer, hvor mennesker med misbrug og andre problemer kommer for at mødes med ligestillede. Vi har været på besøg under Brobuen og spurgt til deres brug af tilbud til socialt udsatte i Struer Kommune; herunder hvorfor de benytter eller ikke benytter de tilbud i dag, og hvad der kan være et godt bud på et fremtidigt tilbud. Der deltog fem borgere i snakken. Der har således ikke været tale om en spørgeskemaundersøgelse, men en snak med de borgere vi mødte den pågældende dag. Deres udtalelser beskrives i del et under opsamling af spørgeskemaundersøgelse. Formålet med TROIAs åbne dagtilbud TROIAs åbne dagtilbud er oprettet jf. servicelovens 104 og har til formål at give et professionelt ikke-visiteret dagtilbud om psykisk og social rehabilitering med udgangspunkt i det niveau, som matcher den enkelte borgeres behov og forudsætninger. Tilbuddet er et åbnet dagrehabiliteringscenter, som henvender sig til alle unge og voksne med psykisk sygdom og sociale vanskeligheder, der bor i Struer kommune. I TROIA arbejdes der recovery-orienteret, hvilket betyder, at vi har en tro på, at alle mennesker kan komme sig i en sådan grad, at de kan blive bedre i stand til at mestre livet. Der arbejdes med identitet, livshistorier og handlemuligheder på 5

7 en positiv og respektfuld måde. Nøgleordene i TROIA dagtilbuddet er læring, struktur, forudsigelighed, fælleskab, respekt, medbestemmelse og ansvar. Målgruppen Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år med psykisk sygdom og socialt udsathed bosat i Struer kommune: Unge og voksne med diagnosticerede sindslidelser. Unge og voksne med dobbeltdiagnoseproblematikker. Unge og voksne med psykisk sårbarhed som følge af sociale belastninger. Aktiviteter og behandlingsmuligheder TROIA tilbyder i ugens løb en række sociale og kreative aktiviteter, som planlægges i et samarbejde med brugerne. Ligesom tilbuddet råder over en café med mulighed for at købe frokost, kaffe mv. Derudover tilbydes typer af behandling, som foregår enten i grupper eller individuelt; lifesencekursus, NADA-behandling, jeg-støttende samtaler, terapeutisk massage og miljøterapi. Åbningstid TROIAs dagtilbud har en ugentlig åbningstid på i alt 24 timer fordelt på alle ugens hverdage fra kl til 14.00, samt alle weekender og helligdage fra til Åben hotline Efter behov kan alle borgere med psykisk sårbarhed uden for normal åbningstid anvende den telefoniske hotline. En telefonisk kontakt, som betjenes af en professionel psykiatrimedarbejder på TROIA alle døgnets 24 timer uden forudgående visitation. Resultat af spørgeskemaundersøgelsen I det følgende præsenteres resultaterne af spørgeskemaerne til brugere på Parasollen og TROIA. 6

8 Brugernes sociale baggrund Figur 1: Relation til de sociale tilbud fordelt på Bruger, Frivillig, Bruger og Frivillig og Ansat i Flexjob i pct., Parasollen: Antal besvarelser = 45 TROIA: Antal besvarelser = 23 Bruger Frivillig B og F Ansat i Flexjob Andet 0% 50% 100% n 1 =68 Ud af de 45 adspurgte på Parasollen er der 34, der benytter tilbuddet som bruger, syv kommer der, fordi de er frivillige, to kommer der fordi de er ansatte i fleksjob, og to benytter tilbuddet både som bruger og som frivillig. I de resterende plancher sætter vi fokus på brugergruppen. Besvarelserne fra de frivillige og de ansatte er derfor taget ud af undersøgelsen. Ud af de 23 interviewede på TROIA er der ingen frivillige, alle benytte tilbuddet som bruger. Der er således 59 brugerbesvarelser med i undersøgelsen. 1 n angiver antallet af besvarelser, der ligger til grund for den givne figur. 7

9 Figur 2: Brugere fordelt på køn i absolutte tal, TROIA Mænd Kvinder Parasollen n=59 De 23 besvarelser i TROIA er fordelt med 15 mænd og otte kvinder, mens de 36 besvarelser fra Parasollen er fordelt med 33 mænd og tre kvinder. Derved er gruppen af mænd overrepræsenteret blandt brugerne af begge tilbud. Figur 3: Brugere fordelt på alder i absolutte tal, Parasollen TROIA Over 62 år til til 25 n=59 Ud af de 36 adspurgte på Parasollen er hovedgruppen placeret i alderen 41 til 55 år, samt fra 56 til 75 år. Blandt de 23 adspurgte på TROIA er hovedgruppen ligeledes placeret i aldersgruppen 41 til 55 år. Derefter ligger de fleste brugere i alderen 36 til 40 og 56 til 62 år. Figuren viser desuden, at der er relativt flere unge på TROIA end på Parasollen. 8

10 Figur 4: Brugere fordelt på bopæl i absolutte tal, TROIA Parasollen Bor på TROIA Anden kommune Struer n=59 På Parasollen er to af de adspurgte bosat i en anden kommune, mens de resterende er bosat i Struer Kommune. På TROIA bor alle i Struer Kommune. Ud af de 23 er der to, som bor i TROIAs døgntilbud. Øvrige adspurgte bor i bolig ude i byen. Figur 5: Brugere fordelt på boform i absolutte tal, Parasollen TROIA Ved forældre Værelse Lejebolig Ejerbolig n=59 I begge tilbud bor de adspurgte overvejende i lejeboliger. 9

11 Figur 6: Brugerenes svar på spørgsmålet Har du børn? i absolutte tal, Parasollen nej ja TROIA n=59 Det ses af figuren, at ni af brugerne på TROIA har børn, mens det samme gælder for 26 af brugerne på Parasollen. Figur 7: Brugerne fordelt på forsørgelsesgrundlag i absolutte tal, Parasollen TROIA Dagpenge Løntilskud I Job SU Efterløn sygedagpenge Kontanthjælp AldersP FørtidsP n=57 Figur 7 viser, at størstedelen af de adspurgte brugere på Parasollen og TROIA modtager offentlig forsørgelse. Den største gruppe modtager førtidspension, idet 11 af brugerne på Parasollen og 17 af brugerne på TROIA er på førtidspension. Det ses desuden, at to af de adspurgte har valgt ikke at svare på spørgsmålet. 10

12 Brugernes fysiske og psykiske baggrund De følgende figurer beskriver de adspurgte brugeres fysiske og psykiske baggrund. Indledningsvist beskrives brugernes overordnede sundhedstilstand. Derefter behandles mere specifikke spørgsmål angående psykiske lidelser, medicinforbrug og misbrug. Figur 8: Brugernes svar på spørgsmålet Er du fysisk rask? - i absolutte tal, Parasollen NEJ JA TROIA n=59 Med udgangspunkt i figur 8 kan brugernes sundhedstilstand vurderes som bekymrende, omend det er nogenlunde forventeligt ud fra aldersfordelingen. Det bekymrende ses ved, at flertallet 26 på Parasollen og 12 på TROIA har angivet, at de ikke er fysisk raske. Figur 9: Brugernes selvvurderede helbred i absolutte tal, Parasollen 36 TROIA 23 Dårligt Mindre godt Godt Vældigt godt Fremragende n=59 11

13 Selvvurderet helbred er en forholdsvis præcis indikator på den reelle helbredssituation, og derfor anses besvarelserne som meget valide. Det er særligt relevant, når resultatet af figur 8 sammenlignes med figur 9. Omend det kun er mindretallet af brugere på Parasollen, der har angivet, at de er fysisk raske, så vurderes brugerne overordnet at have et godt helbred. Det ses ved, at 26 af de 36 adspurgte på Parasollen har et godt, vældigt godt eller fremragende helbred. Den samme tendens ses hos brugerne på TROIA. Kun 11 af 23 brugere på TROIA har angivet, at de er fysisk raske, mens hele 17 af brugerne har vurderet at have et godt, vældigt godt eller fremragende helbred. Dermed er helbredsituationen overordnet positiv blandt de adspurgte brugere. Figur 10: Brugernes svar på spørgsmålet Har du en diagnose? i absolutte tal, Parasollen 36 TROIA 23 Nej Ja n=59 Det ses af figur 10, at i alt 26 af de adspurgte har en eller flere diagnoser fordelt med henholdsvis 20 på TROIA og seks på Parasollen. På Parasollen angiver 30 brugere, at de ikke har en diagnose, hvorimod der på TROIA angives, at tre brugere ikke har en diagnose. Brugergruppen på TROIA er således overrepræsenteret i forhold til at lide af en eller flere sygdomme. I spørgeskemaet er brugerne blevet spurgt ind til konkrete diagnoser, og resultatet heraf ses i næste figur. Figur 11: Brugernes diagnoser multipel - i absolutte tal, Parasollen TROIA PTSD Borderline OCD Asperger Skizofreni ADD Personlighed Bipolar Dep/angst ADHD 12

14 n=26 Tabel 11 er multipel, hvilket betyder, at der kan gives mere end ét svar. De 26 brugere med en diagnose er jf. foregående tabel fordelt med seks på Parasollen og 20 på TROIA. På Parasollen er de få diagnoseramte inden for ADHD, PTSD og depression/ angst, mens der på TROIA er tale om flere og tungere diagnoser inden for klassisk psykiatri som Skizofreni, depression og angst. Figuren viser, at en markant andel af brugerne på TROIA har fået stillet flere end én diagnose. Figur 12: Medicinforbrug i absolutte tal, Parasollen TROIA Livstils Subotex Psykofarmika Metadon Benzodiazepiner n=58 På Parasollen er der 31 personer, som tager medicin mod livsstilssygdomme 2 i hverdagen, og to som benytter medicin mod psykisk lidelse, og to som modtager misbrugsmedicin. På TROIA er der 19 af de adspurgte, som dagligt tager medicin for psykisk sygdom, og endnu fire som benytter livsstilsmedicin. 2 En livsstilssygdom er en sygdom, der forårsages af den måde et menneske lever på (selvom der findes enkelte undtagelser). De fleste livsstilssygdomme som f.eks. type 2 diabetes, overvægt og kronisk obstruktiv lungesygdom er resultater af menneskers livsstil. Dårlig kost, rygning, manglende motion, manglende søvn og et overdrevet alkoholforbrug er alle faktorer, der kan bidrage til livsstilssygdommene eller være deres primære årsag (www.sundhedslex.dk). 13

15 Figur 13: Brugerne på Parasollens forbrug af alkohol og stoffer i absolutte tal, Aldrig Stoffer Festlige lejligheder Alkohol Ugentligt Parasoll Daglig n=36 På Parasollen er der 31 personer, som aldrig benytter sig af stoffer, fire som daglig benytter stoffer og en som benytter stoffer ved festlige lejligheder. Der er 12 som angiver at de aldrig rører alkohol, 18 som benytter alkohol ved festlige lejligheder, 4 som ugentligt drikker alkohol og to som dagligt drikker alkohol. Der er sammenfald i forbruget for to personer, det betyder at to angiver at benytte sig dagligt af stoffer og dagligt af alkohol. Figur 14: Brugerne på TROIAs forbrug af alkohol og stoffer i absolutte tal, Stoffer Aldrig Alkohol Festlige lejligheder Ugentligt Daglig n=23 På TROIA er der 23 som har svaret af de aldrig benytter stoffer. Der er 12 som aldrig nyder alkohol, 10 ved festlige lejligheder og en der drikker daglig. I begge tilbud er der endvidere spurt til rygevaner og i begge tilbud er hoveparten af brugergruppen rygere. 14

16 Brugerne er uddybende blevet spurgt til, om de er i professionel behandling for misbrug. Svarene hertil ses af nedenstående figur 15. Figur 15: Brugernes svar på spørgsmålet Er du i behandling for misbrug? i absolutte tal, Parasollen TROIA Nej Ja n=59 På Parasollen er 34 ud af de 36 adspurgte ikke er i behandling for misbrug, og to som angiver at være i behandling. På TROIA er der ud af 23 adspurgte 20, som ikke er i behandling for misbrug, og tre som angiver at være i behandling. Brugernes anvendelse af de sociale tilbud De næste figurer beskriver brugernes anvendelse af tilbuddene og årsagerne til denne anvendelse. Disse spørgsmål er, som nævnt i indledningen, af særlig interesse som baggrundsviden i relation til formålet med væresteder som tilbud til socialt udsatte borgere i Struer Kommune. Figur 16: Brugernes svar på spørgsmålet Hvorfor kommer du i tilbuddene? multipel - i absolutte tal, Parasollen n=59 TROIA Ensomhed Gældsrådgivning Samtaler NADA arrangementer Venner Maden er billig Mad er god 15

17 På Parasollen kommer brugerne overvejende pga. af maden, både fordi den er billig og god. De kommer der også for at møde deres netværk og deltage i husets arrangementer. I TROIA kommer brugerne overvejende, fordi her møder de deres venner/netværk, de kan modtage NADA-behandling og samtaler. Det er bemærkelsesværdigt, at en relativ lille andel 22 af 59 angiver ensomhed som en årsag til deres brug af Parasollen eller TROIA. Endeligt er brugerne blevet spurgt til, hvor de ville opholde sig, hvis det ikke var en mulighed med henholdsvis Parasollen og TROIA. Resultatet af dette spørgsmål aflæses af figurerne Figur 17: Brugerne svar på spørgsmålet Hvis du ikke kan komme på Parasollen, hvor ville du så komme? i absolutte tal, Andet HO Aktiviteshus Cafe Kilen Brobuerne/ værtshus Havnen Kvickly Biblioteket Enggården Aktivitescenter Kastanjegården Familie/ venner Hjemme n= Det ses af figur at 17, at størstedelen 12 personer af brugerne på Parasollen ville blive hjemme, hvis Parasollen ikke var et tilbud. Ti af brugerne ville opholde sig på steder, der kan forbindes med kultur og forskellige sociale aktiviteter, mens fem personer angiver, at de ville opholde sig ved familie/venner. Fire brugere ville opholde sig på værtshuse eller Under Brobuerne ; og derved steder, som notorisk er forbundet med alkohol. Brugerne på Parasollen har således mange bud på alternativer til Parasollen. 16

18 Figur 18: Brugernes svar på spørgsmålet Hvis du ikke kan komme på TROIA, hvor ville du så komme? i absolutte tal, Parsollen Værtshus Venner/ familie Hjemme Behandling Ved ikke n=18 På TROIA siger syv af brugerne, at de som alternativ til TROIA ville være hjemme, mens fire ville være hos venner/familie eller på Parasollen. Endeligt har to svaret, at de ville være på værtshus og en enkelt i behandling. Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen, Parasollen og TROIA Parasollen Interviewgruppen var på 45, heraf er syv personer udelukkende frivillige, og to er ansatte i henholdsvis fleksjob og job med lønstilskud. De syv frivillige og de to ansatte har vi valgt at tage ud af undersøgelsen, fordi undersøgelsen handler om de udsatte som brugergruppe. Dermed blev det endelige antal adspurgte 36. De væsentligste karakteristika, der fremgår af den beskrivende undersøgelse er: 1/3 er aldersmæssigt placeret i alderen fra 41 til 55 år, og mere end halvdelen er i alderen 56 til 75 år. Der er et markant flertal af mænd i gruppen. Forsørgelsesgrundlaget er blandet, men hovedparten af de adspurgte er på offentlig forsørgelse. Halvdelen af de adspurgte er på førtidspension eller alderspension, de øvrige er på kontanthjælp, dagpenge, efterløn eller i job. Det ses videre, at 32 personer i gruppen benytter medicin pga. livsstilsygdomme, kun to er i medicinsk behandling for psykiske lidelser, og to er i behandling for misbrug. 17

19 Spurgt indtil, hvorfor brugerne kommer på Parasollen, fortæller de fortrinsvist, at det er, fordi maden er god og billig, fordi det modvirker ensomhed og giver socialt samvær. Hvis ikke brugerne kunne komme på Parasollen, ville størstedelen blive hjemme eller besøge venner og familie, mens de øvrige primært ville opholde sid på steder, der forbindes med kulturelle og sociale aktiviteter. Parasollen har jf. kontrakt til formål at henvende sig til de socialt mest udsatte og udstødningstruede borgere; Personer med særlige sociale og psykiske vanskeligheder og personer, der har problemer med misbrug af alkohol, euforiserende stoffer og andre rusmidler. Undersøgelsen viser, at der ikke er overensstemmelse med den brugergruppe, der benytter sig af Parasollen og den brugergruppe, som stedet henvender sig til. Kun seks ud af 30 adspurgte udtaler at have en diagnose eller problemer med psykisk sygdom, alkohol og euforiserende stoffer eller dobbeltdiagnoser, og 30 udtaler, at de ikke har en diagnose. Ligesom forholdsvis få ud af den samlede brugergruppe angiver at benytte stedet pga. ensomhed. TROIA For de 23 adspurgte brugere på TROIA gælder det, at brugergruppen aldersmæssigt er fordelt med otte personer under 40 år og resten mellem 41 og 60 år. Igen er langt størstedelen mænd. Forsørgelsesgrundlaget er overvejende førtidspension eller kontanthjælp. Det gælder videre for gruppen, at 20 personer har en diagnose inden for psykiatrien. På TROIA tager 19 af de adspurgte medicin - fortrinsvis pga. psykisk lidelse, og de fleste er i lægelig behandling for deres psykiske lidelse. Tre er i professionel behandling for misbrug. Brugergruppen benytter TROIA dagtilbuddet fortrinsvis pga. NADA-behandling, professionelle samtaler, og socialt samvær. Ud af de 23 adspurgte er der to, som bor i TROIAS botilbud, mens de øvrige 21 bor ude i byen. De 13 andre, som bor fast på TROIA, og som dagligt benytter TROIA dagtilbuddet er ikke mødt op til interview. TROIA henvender sig til; unge og voksne med diagnosticerede sindslidelser, dobbeltdiagnoseproblematikker og psykisk sårbarhed som følge af sociale belastninger. Undersøgelsen viser, at der er markant overensstemmelse med den brugergruppe, der benytter sig af dagtilbuddet på TROIA og den brugergruppe, som stedet henvender sig til. 20 ud af 23 adspurgte udtaler at have en diagnose eller problemer med psykisk sygdom, alkohol og euforiserende stoffer eller dobbeltdiagnoser, og kun tre udtaler, at de ikke har en diagnose. Ligesom 19 ud af 23 adspurgte modtager medicin pga. en psykiatrisk diagnose. Forholdsvis få ud af den samlede brugergruppe angiver at benytte stedet pga. ensomhed. En snak med brugerne under brobuen De fem personer vi mødte den pågældende dag under brobuen fortæller følgende. Der kommer ca. 20 forskellige personer under brobuen. Der er tale om mange forskellige typer nogle med et større behov for hjælp end andre, men alle kommer der med det formål at drikke øl ved vandet/ havnen, mødes med ligestillede og få en snak med vennerne. De fem, vi talte med, kommer ikke på Parasollen, det gider de ikke og angiver, at så vil de hellere sidde hjemme hos dem selv. Carsten fra Parasollen kommer engang i mellem og kikker til dem, men det sker ikke så tit. Ingen af de fem 18

20 er boligløse. De fortæller, at de hjælper hinanden, lytter til hinanden og har øje for, hvorfor dem, der plejer at komme, f.eks. ikke dukker op. Adspurgt om de har ideer eller ønsker om fremtiden, fortæller gruppen, at de ikke stiller så store krav. De vil bare gerne have et træskur tæt på havnen, hvor de kan være, når det er koldt. Ligesom de også peger på, at kommunen bør opstille flere skraldespande og store askebægere, så skal de nok sørge for at rydde op efter sig, og at kommune bør tilse og vedligeholde det pissoir, de har opstillet til brugergruppen. De skal nok selv hjælpe med at holde et fremtidigt skur i orden, rydde op efter sig og i de hele taget, vil de gerne samarbejde med kommunen, men de vil gerne inddrages og tages med på råd. Endeligt giver de udtryk for, at det er fint, at vi kommer fra socialafdelingen og tilser, om de overholder aftalen mht. oprydning mv. Afsnit 2 - Skovvang Tilbuddet på Skovvang tilbydes jf. SEL 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Optagelse på forsorgshjemmet Skovvang sker efter bestemmelserne i servicelovens 110 og kan ske ved direkte personlig henvendelse det såkaldte selvmøderprincip - eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene. Det er generelt en forudsætning, at andre hjælpemuligheder skal være udtømt forud for et egentlig ophold i en boform. Det er lederen af boformen, der beslutter, om optagelse kan finde sted. Forsorgshjemmet er selvfinansierende, hvilket vil sige, at budgettet dannes ud fra kommunernes køb af pladser og beboernes egenbetaling for ophold. Kommunerne kan opnå 50 % statsrefusion af udgiften til en borgers ophold på en 110 boform. Ambulant afrusning ydes i henhold til sundhedslovens 141, hvorfor der ikke kan hentes statsrefusion hjem på denne ydelse. Ambulant afrusning foregår for Struer Kommunes vedkommende ikke på Skovvang, men i Center for Rusmiddel og Forebyggelse i Holstebro Kommune, som Struer Kommune har en kontrakt med på alle ambulante behandlingsforløb på både alkohol og stofområdet. Målgruppe Målgruppen for optagelse i et midlertidigt botilbud efter servicelovens 110 spænder fra personer uden bolig (hjemløse) til personer, der har en bolig, de ikke kan fungere i (funktionelt hjemløse), og som evt. er i risiko for at miste boligen, hvis der ikke sættes ind i tide med relevant hjælp. Hjemløshed er et flertydigt begreb, fordi det ofte relaterer sig til og falder sammen med en lang række af andre problemer end blot manglen på en bolig. Alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed er blot nogle af de problemer, der ofte hænger sammen med hjemløshed. 19

21 Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i de borgere, som har benyttet Skovvang en eller flere gange i løbet af Vi ved, at 37 borgere i 2013 har benyttet Skovvang i et eller flere døgn. Ud af de 37 borgere har det været muligt at få 17 borgere til at deltage i et interview. De, der ikke har deltaget i undersøgelsen, har enten frabedt sig at deltage, nogle har ikke reageret på vores henvendelse, flere er fraflyttet kommunen og andre er døde. Alle i undersøgelsen erkender at være enten alkoholiker eller stofmisbruger eller begge dele i et omfang, hvilket gør, at de ikke længere har styr på deres eget liv. De er alle i medicinsk behandling for deres misbrug eller psykiatriske lidelse. De første figurer er baseret på registre fra Skovvang, og benyttes derfor til at beskrive samtlige 37 borgere fra Struer Kommune, der har haft ophold på Skovvang i Derefter belyses den gruppe, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Takster på Skovvang Takster pr. døgn Forsorgsgang/bo-del Afrusning/ afgiftning Skovvang 1240 kr kr. I 2013 har Struer Kommune haft en udgift på kr. til ophold på forsorgshjem heraf andrager udgift til Skovvang ca. 50% Brugere i 2013 Figur 19: Samtlige brugere af Skovvang med bopæl i Struer kommune fordelt på Køn og Alder i absolutte tal, Kvinde Mand Alder mænd Alder kvinder Over 65 år n=37 I alt har 37 borgere fra Struer Kommune haft ophold på Skovvang i Fordelt med 33 mænd og fire kvinder Mænd fordelt på alder: fire i alderen 20 til 30 år, tre i alderen 31 til 40 år, 11 i alderen år, 11 i alderen år og fire i alderen over 65 år. Kvinder fordelt på alder: En i alderen 20 til 30 år, en i alderen 31 til 40 år, en alderen 56 til 65 år og en i alderen over 65 år. 20

22 Figur 20: Brugere fordelt på tilbud i absolutte tal, Boafdeling Afrusning/ afgiftning n=37 Ud af de 37 personer er der 25 personer som har modtaget afgiftning og 19 personer, som har haft ophold i bo-afdelingen. Syv personer har i løbet af året modtaget begge tilbud. 3 Figur 21: Opholdenes varighed i absolutte tal, Mere end 200 døgn 101 og 200 døgn 51 til 100 døgn 26 til 50 døgn 16 til 25 døgn 8 til 15 døgn 1 til 7 døgn n=37 I 2013 har der været et samlet døgnforbrug på i alt 1573 døgn fordelt på 37 borgere. 11 personer har haft ophold mellem et og syv døgn. Fire personer har haft ophold mellem otte og 15 døgn. fire personer har haft ophold mellem 15 og 25 døgn. Syv personer har haft ophold mellem 26 og 50 døgn. Tre personer har haft ophold fra 51 til 100 døgn. Fire personer har haft ophold imellem 100 og 200 døgn, og en person har haft ophold i mere end 200 døgn. Resultat af spørgeskemaundersøgelsen Skovvang 3 Afrusnings-/afgiftningstilbud døgn jf. servicelovens 110. Skærmet ophold af 7-10 dages varighed med medicinsk hjælp til abstinensbehandling, lægelig afklaring og behandling/aktivitet ved fysioterapeut. Afrusnings-/afgiftningstilbud ambulant jf. sundhedslovens 140. Struer kommune benytter ikke Skovang til ambulant behandling men Center for rusmiddel og forebyggelse i Holstebro Kommune. Boafdelingen er et tilbud om ophold jf. servicelovens 110. Opholdet kan foregå enten på en forsorgsgang pga. hjemløshed eller som et restitutionstilbud efter afrusning/ afgiftning. 21

23 De næste figurer vedrører udelukkende deltagere i spørgeskemaundersøgelsen. Først beskrives de adspurgte brugere til forhold vedrørende deres sociale baggrund, hvorefter der spørges til brugernes forhold til Parasollen og TROIA. Endeligt er brugerne blevet spurgt til, hvordan deres situation ville være, hvis de ikke kunne benytte Skovvang. Denne del er mere åben i den forstand, at brugerne har haft mulighed for at sætte ord på deres egen relation til Skovvang. Brugernes sociale baggrund Figur 22: Adspurgte brugere af Skovvang fordelt på Køn og Alder i absolutte tal, Kvinde Mand Alder N=17 Af de 17 interviewede personer er hovedgruppen i alderen fra 46 til 58 og ældre fordelt på 15 mænd og to kvinder. Figur 23: Brugernes boligforhold i absolutte tal, Permanent forsorgshjem Hjemløs Værelse Lejebolig Ejerbolig n=17 Brugernes boligforhold fremgår af figur 21. Det ses her, at ti bor i leje- eller ejerbolig, fire er hjemløse og to bor på værelse. Det fremgår desuden, at en person har svaret, at han stort set altid bor på forsorgshjem. 22

24 Figur 24: Brugernes samlivsforhold i absolutte tal, Papirløst samliv Skilt Gift Ugift n=17 Figur 24 viser, at 12 af de adspurgte er enten skilte eller ugifte, mens 5 lever i ægteskab eller et papirløst forhold. Figur 25: Brugernes svar på spørgsmålet Har du børn? i absolutte tal, Nej Ja n=17 Figur 25 viser, at 15 af brugerne har et eller flere børn, mens to ingen børn har. Figur 26: Brugerne fordelt på forsørgelsesgrundlag i absolutte tal, Ledighedsydelse Efterløn I Job Uddannelseshjælp SU Efterløn Sygedagpenge Flexjob Kontanthjælp Alderspension Førtidspension n=17 Ud af de 17 adspurgte er hovedgruppen på enten førtidspension eller kontanthjælp. 23

25 Brugernes relation til Parasollen og TROIA De næste figurer indikerer, i hvilket omfang brugerne på Skovvang benytter de kommunale tilbud Parasollen og TROIA. Figurerne 27 og 28 viser, at 14 ikke har benyttet Parasollen og ikke ønsker at benytte tilbuddet, mens tre enten benytter eller har benyttet tilbuddet. Tilsvarende for TROIA gælder det, at 13 ikke benytter tilbuddet på TROIA (flere kender ikke til tilbuddet), mens fire enten benytter eller har benyttet tilbuddet. Figur 27: Brugernes svar på spørgsmålet 'Benytter du, eller har du benyttet Parasollen?' - i absolutte tal, Nej Ja n=17 Figur 28 Brugernes svar på spørgsmålet 'Benytter du, eller har du benyttet TROIA?' - i absolutte tal, Nej Ja n= Brugernes relation til Skovvang I den åbne del af spørgeskemaet blev brugerne stillet spørgsmålet - Hvis du ikke kunne benytte skovvang, hvad ville du så gøre? Af svarerne refereres her de mest illustrative og repræsentative for brugerne. Det ville være frygtelig jeg ville opsøge min læge, men tror ikke det ville virke flere nævner, at de ville opsøge enten egen læge eller sygehuset. Jeg ville nok bruge mine venner en anden kategori svarer, at de ville opsøge venner eller familie. Jeg ville hvis muligt gå på sundhedscenteret og få samtaler som alternativ til sundhedscenteret nævnes også Stofbehandlingen. 24

26 Så havde jeg siddet under brobuen og drukket hver dag en forholdsvist stor gruppe nævner misbrug og ensomhed som alternativet til Skovvang. Bede til godt vejr bo ude har svært ved at se andre muligheder den resterende grupper ser ikke andre muligheder eller alternativer. De nævner i bedste fald hjemløshed og i værste fald døden som eneste reelle alternativ. Vi har videre spurgt brugerne til, hvad kommunen kan gøre for, at de ikke behøver at komme på Skovvang. Hertil svarede brugerne følgende. Jeg har brug for en lign. sted. Jeg har brug for rammerne som her. Så jeg kan få hjælp, når jeg har angstanfald. Jeg har brug for at blive opsøgt med andre ord, så nævner flere, at kommunen kunne åbne et tilsvarende tilbud. Jeg kan få tilknyttet en kontaktperson og komme i TROIA. Jeg har brug for et sted, hvor jeg kan tage mig til noget. Aktiviteter, kursus, NADA, arbejde. Jeg kan blive tilknyttet alkoholbehandling og den skal være opsøgende. Så hurtig som muligt indblanding flere nævner, at det vigtigste er muligheden for aktiviteter/adspredelse og forpligtelser, der kan modvirke misbruget. En formulerer det på denne måde I kan tilbyde afgiftning i Struer - dagbehandling. Det er svært for mig at rejse frem og tilbage til Holstebro. Jeg vil gerne der sættes noget i stedet for stof motion og træning. Flere nævner i den forbindelse TROIA, som et sted hvor personalet kan bruges til at forpligte dem på deres beslutninger. F.eks. Jeg har brug for meget struktur med hjælp fra andre. Jeg har brug for et sted at komme og brug for at nogen følger mig, ellers vil jeg isolere mig. Jeg vil gerne have min egen bolig, men jeg får en stor forladthedsfølelse. Jeg vil gerne bo på TROIA eller i en skæv bolig, eller hjemmevejleder. At der var en adskillelse af nedtrapning og vedligeholdelse. God ide at kommunen kan adskille det. Der mangler seriøst et tilbud, bofælleskab eller lign. Altså et sted, hvor jeg kan holde mig clean. Det skal være nogen med de samme problemstillinger. Det ville være mere trygt at kunne være hjemme i Struer under afgiftning Af andre tilbud efterspørges hjemmevejledning og en hotline til professionel rådgivning. Endeligt har vi spurgt brugerne til deres drøm for tilværelsen. Jeg er såmænd godt tilfreds med tilværelsen, som den er nu. Få styr på mit hjem og stoppe med at ryge. Få en familie. At få ende på mit miserable liv, være fri for at sove uden for om natten. Finde en kæreste. I dag tager jeg 2 fyraftensøl efter arbejde, inden jeg går ud til dyrene(heste og geder), og håber det kan blive ved med at holde det på det niveau. At jeg kan holde min aktive hverdag, som jeg har nu. Bo sammen med min kæreste og få et almindeligt forhold til alkohol. Få en lejlighed fordi mit hus snart går på tvang ønsker fast arbejde. Håber at få et liv uden alkohol. Få et normalt liv (familieliv). Have et nogenlunde ædru liv. Jeg syntes det er vigtigt at jeg kan komme til afrusning på Skovvang når det går galt jeg har været der ca. 8 gange de sidste 10 år. 25

27 Uddanne mig til pædagog. Få en familie. Fortsætte med at være clean. At blive tatovør. At være glad og have en meningsfuld dagligdag. Forblive ædru alkoholiker, bolig og arbejde, mere kontakt med børn og børnebørn. Et botilbud med døgnstøtte. Egen bolig udredning holde sig fri af stoffer. At flytte til Norge. Opsamling på undersøgelsen af Skovvangs brugere I 2013 har 37 borgere med bopæl i Struer Kommune benyttet Skovvang i et eller flere døgn. Ud af de 37 borgere har det været muligt at få 17 borgere til at deltage i et interview. Af de interviewede 17 personer er hovedgruppen i alderen fra 46 til 58 år og ældre. Gruppen er fordelt på 15 mænd og to kvinder. Angående brugernes boligforhold gælder det, at ti bor i lejeeller ejerbolig, fire er hjemløse og to bor på værelse. For de adspurgte er forsørgelsesgrundlaget primært førtidspension eller kontanthjælp. Spurgt ind til deres brug af tilbuddene Parasollen og TROIA fortæller 14, at de ikke har benyttet Parasollen og ikke ønsker at benytte tilbuddet, mens tre enten benytter eller har benyttet tilbuddet tidligere. Tilsvarende for TROIA gælder det, at 13 ikke benytter tilbuddet på TROIA (og flere kender ikke til tilbuddet), mens fire enten benytter eller har benyttet tilbuddet. Der er forholdsvis stor variation i svarene på spørgsmålet - Hvis du ikke kunne benytte skovvang, hvad ville du så gøre? Størstedelen ville søge mod venner og familie, mens andre ville søge imod egen læge/sygehuset, Sundhedscenteret eller Stofbehandlingen. Når brugerne spørges til, hvad kommunen kan gøre for at forebygge ophold på Skovvang, er de væsentligste nøgleord: nærhed, adspredelse, opsøgende/forpligtende rådgivning og en hotline. Brugernes drømme reflekterer en stor efterspørgsel på opfyldelse af basale, menneskelige behov f.eks. et fast arbejde, en kæreste, et sted at bo osv., men i særdeleshed et liv uden misbrug. Afrunding af undersøgelse af udsatte borgers brug af sociale tilbud i Struer Kommune. Som kommune bruger vi mange penge på indsatser til borgere, som er udsatte eller i risiko for at blive socialt udsat. Det er derfor nødvendigt, at vi konstant har øje for, om vi med de tilbud, vi tilbyder, skaber reelle fremskridt for den enkelte udsatte borger. Det kræver solid viden, om hvem vi taler om, hvor mange vi taler om, og hvorvidt indsatsen virker for dem, vi har oprettet tilbuddet til. Denne undersøgelse giver et billede af borgernes brug af de sociale tilbud, der tilbydes udsatte i Struer Kommune, hvem der er brugere af tilbuddene og hvorvidt der er overensstemmelse med de borgere, der benytter tilbuddet og den borgergruppe tilbuddet er oprettet til. Der er således ikke tale om en undersøgelse af brugergruppens tilfredshedshed med tilbuddene, fordi en tilfredshedsundersøgelse kun har værdi, hvis der er et reelt match mellem brugergruppen og det formål, tilbuddet er oprettet til at varetage. 26

28 I hovedtræk peger undersøgelsen på, at der i forhold til brugen af Skovvang og TROIA er et godt match i forhold til den adspurgte brugergruppe og det egentlige formål med tilbuddet herunder målgruppen, kompleksitet og behov. Hvorimod der i forhold til den adspurgte brugergruppe på Parasollen er tale om generel manglende match i forhold til den adspurgte brugergruppen og det oprindelige formål med tilbuddet herunder målgruppen, kompleksitet og behov. Undersøgelsen har - i et samspil med andre evalueringsværktøjer - til formål at give politikerne den nødvendige viden, der skal til for at prioritere og træffe et velkvalificeret valg, når vi taler om de fremtidige indsatser til socialt udsatte borgere i Struer Kommune. 27

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Evaluering af netværksgrupper

Evaluering af netværksgrupper Evaluering af netværksgrupper - Slutrapport oktober 2015 SIND Pårørenderådgivning CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri i perioden 2009-2012. Høringsudgave af 28. maj 2008

Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri i perioden 2009-2012. Høringsudgave af 28. maj 2008 Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget 08-05-2008 Sagsnr. 2007-54374 Dokumentnr. 2008-243031 Sagsbehandler Lotte Larsen Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri i perioden 2009-2012 Høringsudgave

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

De unge førtidspensionister - før og efter pensionen

De unge førtidspensionister - før og efter pensionen August 2009 PILOTUNDERSØGELSE De unge førtidspensionister - før og efter pensionen Indhold Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Førtidspensionisternes perspektiv... 5 Jobcentrenes perspektiv... 9 Indledning 13

Læs mere

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus En karakteristik af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

UDVIKLINGSHÆMNING OG MISBRUG

UDVIKLINGSHÆMNING OG MISBRUG UDVIKLINGSHÆMNING OG MISBRUG Misbrugsbehandling i et pædagogisk perspektiv Region Midtjylland Psykiatri og Social Misbrugsbehandling Projektet er udarbejdet af Anders Gimbel i samarbejde med Herning Misbrugscenter

Læs mere

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed Afrapportering: H ors ens K om m u nes Ak u ttil b u d for al k oh ol m is b ru gere M o r t e n H u l v e j J ø r g e n s e n T i n e C u r t i s S t a t e n s I n s t i t u t f o r F o l k e s u n d

Læs mere

En mulighed for at få sat livet sammen igen

En mulighed for at få sat livet sammen igen En mulighed for at få sat livet sammen igen s aktiviteter og resultater Udarbejdet for mandecentret af (2008) Ivan Christensen, Jesper Henriksen, Pauline Haagensen & Vibeke Bruun-Toft 2 Forord har evalueret

Læs mere

6 borgeres oplevelser af muligheder og udfordringer i socialpsykiatrien

6 borgeres oplevelser af muligheder og udfordringer i socialpsykiatrien 6 borgeres oplevelser af muligheder og udfordringer i socialpsykiatrien 23. april 2013, Lea Glerup - en brugerundersøgelse i forbindelse med afdækningen af Københavns Kommunes socialpsykiatriske tilbud

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse. LBR Høje Taastrup. 14. oktober 2010

Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse. LBR Høje Taastrup. 14. oktober 2010 Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse 2010 LBR Høje Taastrup 14. oktober 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 4 Lysten til uddannelse er der i

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse December 2014 RAPPORT Flere unge i uddannelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Resume af undersøgelsens resultat og anbefalinger... 5 3. Anbefalinger til fremtidig indsats... 7 Højere fremmødeprocent...

Læs mere

FOREBYGGELSE OG AKTIVITETS- OG STØTTECENTER TIDLIG OPSPORING FOR BRUGERE AF RUDERSDAL. Afsluttende rapport, november 2012

FOREBYGGELSE OG AKTIVITETS- OG STØTTECENTER TIDLIG OPSPORING FOR BRUGERE AF RUDERSDAL. Afsluttende rapport, november 2012 FOREBYGGELSE OG TIDLIG OPSPORING FOR BRUGERE AF RUDERSDAL AKTIVITETS- OG STØTTECENTER Afsluttende rapport, november 2012 Denne rapport beskriver og opsummerer konklusionerne fra kortlægningsprojektet Forebyggelse

Læs mere

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov Maj 2000 Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov CASA, maj 2000 ISBN 87-90751-36-1 Forord Erfaringerne

Læs mere

Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold: I. INDLEDNING... 3 Formålet med kortlægningen De deltagende kommuner Data i kortlægningen

Læs mere

Stop Struggling Along Evaluering af projekt

Stop Struggling Along Evaluering af projekt Stop Struggling Along Evaluering af projekt Stop Struggling Along Evaluering oktober 2007 oktober 2011 Indhold Indledning...3 Opstart og udvikling...3 Karakteristik af de unge, der benytter Stop Struggling

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Midtvejsrapport. Dato Juni, 2014

Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Midtvejsrapport. Dato Juni, 2014 Til Socialstyrelsen Dokumenttype Midtvejsrapport Dato Juni, 2014 EVALUERING AF PULJE TIL STØTTE AF FAMILIER MED BØRN MED PSYKISKE VANSKELIGHEDER OG AF PULJE TIL OPSPORING OG SCREENING AF UNGE PÅ ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Evaluering af. - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt.

Evaluering af. - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Evaluering af - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Januar 2000 Forord Hermed foreligger evalueringen af forsorgstilbuddet

Læs mere

Dokumentations- og midtvejsevaluering af projekt Motionsvejledning

Dokumentations- og midtvejsevaluering af projekt Motionsvejledning Dokumentations- og midtvejsevaluering af projekt Motionsvejledning Motionsvejledning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DOKUMENTATIONSAFSNIT... 5 2.1. INDIVIDUELT NIVEAU... 5 2.1.1. Holdepladser

Læs mere

Tiden efter. En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre

Tiden efter. En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre Tiden efter En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre Indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Forforståelse... 5 1.3 Metode... 6 1.4 Målgruppen... 6

Læs mere