Årsrapport 2014 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning: s. 1 Målgruppebeskrivelse ASI-data: s. 1 3 Brugergruppen og bevægelsesmønstre PCD data Østervang og Tre Ege, KK: s. 4-9

3 Indledning Årsrapporten handler om den dataindsamling, der har været i 2014 i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser (CFSI) i forhold til brugerne og de analyser, der knytter sig til disse data. Der indsamles data fra ASI Forsorg Indskrivning og Udskrivning. Udvalgte data fremlægges og analyseres i nærværende årsrapport. Data om brugerne i PCD, som er et socialt journalsystem. CFSI har opsamlet og analyseret data fra PCD gennem en lang årrække og kan dermed analysere og identificere forskellige mønstre hos brugerne. PCD data sendes til Ankestyrelsen, der samler data fra hele landet, og de generelle data kan holdes op mod de data, vi selv generer. Samlet set har Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, som består af Forsorgshjemmet Østervang og Tre Ege - Kirkens Korshær, en del valide data til analyse af brugergruppen. Rapporten er delt op, så ASI-analyserne først fremstilles samlet, mens PCD data efterfølgende analyseres separat for Østervang og Tre Ege. Målgruppebeskrivelse ASI data Her gives en karakteristik af de brugere, som har været indskrevet på Tre Ege og Østervang i 201, resultaterne er baseret på i alt 236 ASIindskrivninger. Brugerne har ikke svaret på alle oplysninger, og derfor er nogle af resultaterne baseret på færre observationer. Den typiske bruger 2014 Mand mellem 31 og 50 år Nationalitet Dansk Under 11 års skolegang På kontanthjælp eller førtidspension Har valgt at fraflytte egen lejlighed Har problemer med bolig og økonomi Flest mandlige brugere Lider af psykiske og fysiske problemer 1 Der er en klar overvægt af mænd, tre ud af fire brugere er mænd. Mænd 77% Kvinder 23% 219 observationer Stor aldersspredning Samlet set har målgruppen en gennemsnitsalder på 39 år. Som det ses nedenfor, er godt hver tredje bruger under 30 år. Halvdelen af brugerne er mellem 31 og 50 år. 4% 29% 23% 25% 219 observationer Fortrinsvis danske brugere Fire ud af fem brugere, har oplyst at deres nationalitet er dansk. De resterende 26 pct. er fordelt ligeligt mellem brugere fra Mellemøsten/Asien, Afrika og Europa 1. Mange har ingen uddannelse 54 pct. af brugerne har 11 års skolegang eller mindre og har dermed ikke nogen uddannelse udover folkeskolen. De resterende har primært en erhvervsfaglig uddannelse. Brugere med studentereksamen og en videregående uddannelse udgør kun en lille andel. 6 Grønlændere er medregnet i gruppen europæere. 14% 5% Over 60

4 28% 17% 24% 23% 13% 34% 30% 9% 2% 6% 5% 9% 1% 87 observationer 156 observationer Uddannelsesmønstret er i overensstemmelse med oplysningerne om hovederhverv. Størstedelen af brugerne har angivet deres hovederhverv til ufaglært arbejde 50 pct., eller faglært arbejde 24 pct. Hver femte bruger har ikke angivet noget hovederhverv, og kun ganske få har angivet at være funktionær eller selvstændig. Flest kommer fra egen lejlighed Over halvdelen af brugerne, har op til indskrivningen boet i egen lejlighed. Kun 9 pct. oplyser forsorgshjem som seneste bolig, og dette er bemærkelsesværdigt, idet det er meget lavere end andelen på 23 pct. i % 11% 11% 9% 4% 9% Størstedelen er udenfor arbejdsmarkedet Langt de fleste brugere står uden for arbejdsmarkedet. Halvdelen er på kontanthjælp og hver fjerde er på førtidspension. 161 observationer 5% 3% Kontanthjælp Førtidspension 17% Andet 50% SU 25% Boligløs primært som følge af eget valg eller udsmidning En stor del af brugerne har selv valgt at fraflytte seneste bolig, mens hver fjerde er blevet smidt ud. 39% 163 observationer Lønindkomst 27% 20% Godt hver tredje har gæld 37 pct. af brugerne oplyser, at de har gæld, mens 42 pct. er registreret i RKI. En tredjedel, af de der har gæld, skylder over kr. 8% 7% 158 observationer 2

5 Alkohol 23 pct. af brugerne oplyser, at de har et alkoholoverforbrug i måneden op til deres indskrivning på forsorgshjemmet. Stoffer 38 pct. af brugerne har taget ét eller flere stoffer i måneden op til indskrivning. Af de brugere, der har et stofmisbrug 2, har ca. 2/3 et misbrug af hash. Blandingsmisbrug 13 pct. har et kombineret alkoholoverforbrug og stofmisbrug og betegnes som blandingsmisbrugere. Mange har psykiske problemer 70 pct. af brugerne har psykiske problemer 3 på indskrivningstidspunktet. Over halvdelen har hukommelsesbesvær eller problemer med koncentration. En stor andel lider af angst og depressioner, og det er bemærkelsesværdigt, at næsten hver femte har selvmordstanker og 4 pct. har forsøgt selvmord. Forsøgt selvmord Hallucinationer Svær depression Voldig adfærd Selvmordstanker Middelstort depression Angst Hukom./konc.besvær 11% 11% 14% 18% 35% 37% 52% Områder hvor brugerne oplever at være besværet Brugerne oplever sig, i måneden op til deres indskrivning, mest besværet af boligmæssige problemer, økonomiske problemer, fysiske gener og psykiske problemer. Besværet måles på en skala fra 1 til 5. For boligmæssige og økonomiske problemer ses en score på 2,6 og 3,1 der indikerer middelstort til betydeligt besvær. For psykiske pro- 4% Observationer varierer mellem 163 og 241 blemer og fysiske gener ses en score mellem 1 og 2, der indikerer ubetydeligt til middelstort besvær. Hygiejne Juridiske Andre personer Ernæring Familie Alkohol Stof Arbejde Fysisk Psykisk Økonomi Bolig 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1,8 2,6 Observationer varierer mellem 150 og 158 Brugerne ønsker støtte til bolig og økonomi Brugernes behov for støtte ligger i naturlig forlængelse af deres belastningsområder. Brugerne er således, ved indskrivningen, særligt optagede af at få støtte til netop de boligmæssige og økonomiske problemer, ligesom de ønsker hjælp i forhold til deres psykiske problemer og fysiske gener. Hygiejne Juridiske Andre personer Ernæring Familie Alkohol Stof Arbejde Fysisk Psykisk Økonomi Bolig 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,7 2,3 Observationer varierer mellem 152 og 160 3,1 3,2 2 Misbrug defineres ved at personen har indtaget stof mere end 10 gange inden for den sidste måned. 3 Mange brugere lider af flere forskellige psykiske problemer 3

6 Brugergruppen og bevægelsesmønstre - PCD data I dette afsnit præsenteres brugergruppen og dens bevægelsesmønstre ud fra ni parametre, skiftevis for Østervang og Tre Ege, KK. Indskrivninger - Østervang Tabellen viser antallet af indskrivninger foretaget på unikke CPR numre. Som det fremgår af tabellen er nogle brugere indskrevet mere end én gang. Det betyder, at de 213 brugere, der er optaget, i alt er indskrevet 250 gange. I 2012 var der, jvf tidligere årsrapport, 390 indskrivninger. I 2013 var antallet 220 og i 2014 tallet 213. Det store antal indskrivninger i 2012 skyldes indskrivninger på unikke CPR numre til afrusning. Afrusningsydelsen er siden reduceret betydeligt. I og med at Afrusningsenheden blev omstruktureret til Stabiliserende Enhed faldt antallet af indskrivninger til afrusning selvfølgelig voldsomt. Der er til gengæld stor lighed mellem optagelsestallene for 2013 og Indskrivninger Tre Ege, KK I 2014 har Natherbergspladserne 5 været benyttet i sammenlagt 707 døgn, mod 706 døgn 4 I 2013 medtalte vi flytninger mellem enhederne i opgørelsen over indskrivninger. Det har vi valgt ikke at gøre for I 2014 hviler opgørelsen udelukkende på unikke CPR numre. 5 Tre Ege, KK driver 3 Natherbergspladser. En Natherbergsplads kan benyttes fra kl om aftenen til kl den efterfølgende dag. En borger kan godt indskrives på en Natheri 2013 altså beskrives den samme benyttelsesgrad i 2013/14 svarende til 64,5 %. Natherbergspladserne har været benyttet af 162 forskellige borgere gennem Forsorgsafdelingen rummer 36 pladser, disse har været benyttet af 122 forskellige personer i 2014, fordelt på 143 indskrivninger, hvorfor det fremgår at 21 er gengangere gennem året Forsorgsafdelingen har været belagt i døgn i I 2013 var der optalt på, hvor mange indskrivninger, der havde været, og i den sammenligning har der været 130 indskrivninger i 2013, mod 143 i Belægningsprocenten på Forsorgsafdelingen i 2013 var 96,7 %, mod 93,81 % i Tre Ege tilbyder udslusning til 6 personer, i socialt boligbyggeri. Tre Ege, KK er medunderskriver på lejekontrakten og yder en særlig bostøtte til personer med særlige behov. Ydelsen leveres i op til 2 år, hvorefter personen overgår til selv at stå på lejekontrakten og ved behov at søge almindelig bostøtte. I 2014 har udslusningstilbuddet været benyttet af 9 personer, og udnyttelsesprocenten har været 96,8 % i 2014 mod 83 % i 2013.(Det store udsving skyldes regulering i antallet af udslusningspladser ml og 2014.) Konklusionen er, at belægningstallene for 2014 er stabile i forhold til Natherberget har en enslydende belægningsprocent på 64,5 % i både 2013 og Forsorgsafdelingen har et udsving på 2,89 % i nedadgående retning, og udslusningspladserne har genereret et forudsagt opsving fra 83,0 % i 2013 til 96,8 % i 2014, hvor udslusningen har nået at køre et helt kalenderår i Tre Eges regi. Kønsfordeling - Østervang 74 % af de indskrevne er mænd og 26 % er kvinder. bergsplads flere efterfølgende dage, men ud og indskrives hver dag. Borgeren har ikke mulighed for at opholde sig på tilbuddet i dagtimerne. En del af de borgere, der benytter Natherberget får en fast plads i Forsorgsafdelingen, hvis de ønsker det. 4

7 Som nævnt i tidligere årsrapporter svinger dette tal en anelse, men fordelingen er generelt den samme fra år til år. Det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt, hvordan det kan være, at der over tid er tre gange så mange mænd som kvinder på forsorgshjem. Dette fænomen vil vi forsøge at forholde os til på længere sigt. Udslusningsafdelingen har været benyttet af 9 personer, af disse er de 2 kvinder og de resterende 7 mænd. Det flytter procenttallet for kvinder fra 14 % i 2013 til 25 % i 2014, men det numeriske antal er også meget begrænset. Vi kan igen konkludere, at kvinder har markant færre og kortere ophold end mænd på Tre Ege, KK. Fødeland Østervang Som det fremgår, kommer 63,6 % fra Danmark, 12,4 % kommer fra Grønland og Færøerne og 24 % kommer fra øvrige lande. Dette tal vil blive undersøgt nærmere. Kønsfordeling Tre Ege, KK Indskrivningerne fordelt på køn, har ikke flyttet sig meget i de seneste to år. På Tre Ege, KK har der i alt været indskrevet 642 mænd og 64 kvinder, svarende til 136 individuelle mænd, og 22 individuelle kvinder i I 2014 var der indskrevet 789 mænd og 70 kvinder, svarende til 188 individuelle mænd og 28 individuelle kvinder i (Antallet af personer og antallet af indskrivninger er langt fra hinanden, med baggrund i de mange Natherbergs indskrivninger). På Forsorgsafdelingen har fordelingen været næsten enslydende med 92 % mænd og 8 % kvinder, svarende til 112 individuelle mænd, og 10 individuelle kvinder. Fødeland Tre Ege, KK I 2014 har antallet af indskrivninger på Natherberg været fordelt som følger; 51,8 % er fra DK uden Grønland, 7,6 % er fra Grønland, og 40,6 % er fra øvrige lande, af disse er de 17,8 % fra Somalia. I Forsorgsafdelingen er 57,3 % fra DK, uden Grønland, 9,1 % er fra Grønland, og 33,6 % er fra øvrige lande, af disse er 12,6 % fra Somalia. 5

8 I udslusningsafdelingen er 55 % fra DK uden Grønland, 11 % fra Grønland og 44 % fra øvrige lande, 11 % er fra Somalia. Vi kan konkludere, at benyttelsesgraden af Natherberg af personer af Somalisk oprindelse er steget udtalt fra 2013 og 2014 men der kan være tale om en del gengangere der benytter Natherbergspladserne. I øvrigt, synes tallene at flugte mellem de to år. Kommunetilhørsforhold Østervang I Natherberget af 59,6 % Aarhus borgere, og lidt flere pladser nemlig 40,4 % benyttes af borgere fra andre kommuner. I udslusningboligerne er alle beboere fra Aarhus Kommune. Tallene har ikke ændret sig nævneværdigt mellem 2013/14. Indskrivninger fordelt på antal dage - Østervang Tabellen viser, hvor mange dage de enkelte indskrivninger repræsenterer i CPR numre og i procent. Tabellen fortæller om fordelingen af indskrivninger mellem borgere fra Aarhus Kommune og borgere fra øvrige kommuner. Som det fremgår af tabellen, er ca. 70 % af borgerne fra Aarhus Kommune og 30 % fra øvrige kommuner. Dette tal ligger nogenlunde stabilt og har gjort det over en årrække. Kommunetilhørsforhold Tre Ege, KK I forhold til kommunetilhørsforholdet, er der ubetydeligt udsving mellem 2013 og I Forsorgsafdelingen er 68,2 % af beboerne fra Aarhus Kommune, og 31,8 % er fra andre kommuner. Det er entydigt i brugerens og vores interesse, at borgerne opholder sig tilpas lang tid på Østervang. Hvad tilpas lang tid er, må nødvendigvis afgøres i den enkeltes sag, men meget korte indskrivninger har ingen effekt, ligesom meget lange indskrivninger ikke er ønskværdigt, fordi det typisk er udtryk for, at borgeren venter på et andet tilbud. Vi kan konstatere, at langt den største del af indskrivningerne har en varighed mellem 30 og 180 dage. Vi ved, at jo længere tid man planmæssigt opholder sig på et forsorgshjem, 6

9 jo større vil tendensen være til at gennemføre et planmæssigt forløb. Vi har derfor en interesse i at bringe antallet af meget korte indskrivninger ned, og vi kan her konstatere, at antallet af meget korte indskrivninger, dvs. fra 0-2 dage og korte indskrivninger, dvs. fra 3-7 dage, er lavt i forhold til de øvrige kategorier. Indskrivninger fordelt på antal dage - Tre Ege, KK I 2014 repræsenterer indskrivningslængden mellem 31 og 90 dage den største gruppe, nemlig 29,4 %, svarende til 42 indskrivninger. Dernæst kommer indskrivninger mellem 8 og 30 dage, der andrager 28,7 %, svarende til 41 indskrivninger. Gruppen med indskrivninger mellem 91 og 180 dage beskriver de 20,3 % og 29 indskrivninger. Personer med ophold længere end 181 dage andrager 14 % og 20 personer. I gruppen med ophold mellem 3 og 7 dage findes 7,7 % svarende til 11 personer. Forskellen mellem tallene fra 2013 og 2014 består hovedsageligt i, at der er sket en lille forskydning i forhold til gruppen med indskrivninger mellem 31 og 180 dage, og gruppen med indskrivninger på mere end 181 dage. Konklusionen er, at der stadig er meget lange ophold på et forsorgstilbud, og det vidner om en vis prop effekt på grund af manglen på boliger i et brugbart prisniveau, og boliger med adækvat støtte til personen. Aldersfordeling Østervang Det kan konstateres, at langt den største aldersgruppe består af årige med i alt 44,8 %. Dernæst kommer de årige, hvilket er udtryk for en vis stigning, og derefter aldersgruppen årige. Vi kan konkludere, at langt den største gruppe er i alderen år, og at det derfor fortsat er i den aldersgruppe, vi finder den største repræsentation af hjemløshed. Aldersfordeling Tre Ege, KK På Forsorgsafdelingen er borgerne mellem 40 og 59 år den største gruppe, i lighed med 2013, man skal dog også bemærke, at det er det længste aldersspænd i opgørelsen. Gruppen mellem 30 og 39 år er den næststørste, gruppen af 18 til 29 årige er steget svagt fra 2013 til 2014, fra 21 personer til 29 personer. Stigningen er dog 25 %, af denne særligt sårbare gruppe. Gruppen af ældre fra 60 til 66 år findes repræsenteret i 2014, ligesom en enkelt lang indskrivning af en person over 67 år figurerer. Aldersfordelingen på Natherberget viser ligeledes samstemmende tal for de midterste grupper, men her en forholdsvis stor stigning af unge mellem 18 og 29 år, 115 personer i 2013 til 177 personer i ligeledes er der en stigning i gruppen af ældre over 60 år, fra 10 personer i 2013, til 40 personer i Stigning af unge på Natherberg- og Forsorgspladser er problematisk, da de unge hermed kan få deres gang på et forsorgstilbud, og kan anse dette for at være en løsning på en længere bane. Akut er det dog en bedre løsning, at de unge er på et Forsorgstilbud, hvor de kan støttes, end at de hærdes i byens gademiljø. 7

10 Det er bemærkelsesværdigt, at gruppen af ældre stiger. Vi har ingen forklaring på dette, og vil monitorere på, om tendensen er stigende. Herefter må afklares om der er en begrundelse for stigninger i netop denne gruppe. efter planlagt udflytning. Om planlagt udflytning har været udflytning til egen bolig viser tallene ikke. Denne tabel kan med fordel læses sammen med tabellen omkring udskrivninger nedenfor. Afvisninger Østervang Som tidligere oplyst er det svært at få registeret alle afvisninger, idet ikke alle afviste opgiver information, der kan bruges. Vi ved heller ikke, hvorvidt borgeren har fået løst sit optagelsesproblem på en anden boform tallet ligner i øvrigt 2013-tallet. Langt de fleste afvisninger sker på grund af pladsmangel og øvrige afvisninger primært fordi at borgeren for nyligt er blevet bortvist grundet vold og trusler om vold. Endelig sker der også afvisninger, når borgeren befinder sig uden for målgruppen. Afvisninger Tre Ege, KK I 2014 har Tre Ege, KK registreret i alt 1192 afvisninger. Det høje antal fremkommer, da der dagligt afvises borgere, der har benyttet Natherberget, men ikke kan få en fast plads i Forsorgsafdelingen. På Forsorgsafdelingen alene afviste Tre Ege, KK 1035 personer i 2014, mod 842 personer i Det er en markant stigning på mere end 25 %. I 2014 blev der afvist 157 personer til Natherberget. Det er ligeledes en markant stigning på 50 % fra Vi har ingen eksakt forklaring på denne stigning, men finder at det udtrykker et behov for en undersøgelse af, hvad dette dækker over. Både lokalt men også på landsplan, da registreringen af afvisninger er vanskeligt gennemskuelig her i Aarhus, men også på landsplan. Genindskrivninger Østervang Tabellen viser antallet af genindskrivninger efter planlagt udflytning i perioden fra , altså 2 år. Regeringen har et 2020-mål, der oplyser, at antallet af genindskrivninger efter udflytning til egen bolig ikke må overstige 20%. Vi kan med tabellen konstatere, at vi over en 2-årig periode har genindskrevet 26 personer Genindskrivninger Tre Ege, KK Ifølge de optegnelser Tre Ege har, er der genindskrevet 9 personer, efter disse har været planlagt udskrevet. Det er en stigning fra 2013 til Det er ikke er muligt at måle på, om personer der i øvrigt er udskrevet fra Tre Ege, KK, er indskrevet andre steder i landet i Udskrivninger Østervang Tabellen oplyser, hvad borgerne er udskrevet til efter et ophold. Der i denne tabel en del bias. Det er bias, der opstår i indtastningen. Det drøftes på landsplan, hvordan boformerne sammen med Ankestyrelsen kan sikre, at disse data bliver betydeligt mere præcise. Som det fremgår, er der i 2014 foretaget 66 udskrivninger til en form for egen bolig og tælles bofællesskab efter Servicelovens 107 8

11 eller 108 boform med, er antallet 70 udskrivninger. Hvis vi siger, at vi de seneste 2 år har haft 13 genindskrivninger i gennemsnit pr. år er antallet af genindskrivninger efter udflytning til egen bolig af den population, der flytter i egen bolig 18 %. Renser vi for uflytninger til 107 og 108, er tallet 19,6%. Det må umiddelbart siges at være tilfredsstillende. Regeringens 2020-mål er således allerede nået. Årsagerne til genindskrivning på en boform belyses ikke i nærværende årsrapport og vi ved ikke, om borgere tager ophold på andre forsorgshjem. Udskrivninger Tre Ege, KK Udskrivninger fra Natherberg andrager 707. Tallet af udskrivninger til gaden i denne gruppe er steget fra 66 % til 77 %. Denne stigning skyldes ændret og mere korrekt registrering på tilbuddet. Udskrivninger fra Forsorgsafdelingen til gaden har ændret sig fra 25 % i 2013 til 36 % i Denne stigning kan skyldes, at der har været flere indskrivninger af kortere varighed, i øvrigt kendes forklaringen ikke. Udskrivning til familie og venner er dog faldet tilsvarende 10 % svarende til 7,1 % i Tallene for udskrivning til egen bolig i 2014 (inkl. Udslusningsboliger) er samlet set 31,3 % mod 26,3 i Tabellen fremstiller en udskillelse af de enkelte bolig- og støttetyper Som det er med alle data giver de anledning til en række nye spørgsmål. Vi er til enhver tid interesserede i at analysere så præcist som muligt og tilvejebringe fakta i forhold til de borgere, vi arbejder med henblik på at forbedre indsatsen for. Hvis læsere af denne årsrapport ønsker andre eller yderligere information, står vi velvilligt til rådighed med yderligere oplysninger. Jakob May, Jette Sølvhøj, 9

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune 1 Indledning Årsrapporten handler om den dataindsamling, der har været i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser i forhold

Læs mere

Natherberg: År Benyttelsesgrad % ,5 % ,5 % ,8 %

Natherberg: År Benyttelsesgrad % ,5 % ,5 % ,8 % Indskrivninger Tre Ege Kirkens Korshær Tre Ege driver 3 Natherbergspladser. Natherbergspladserne kan benyttes fra kl. 19.00 om aftenen til kl. 9.00 den efterfølgende dag. En borger kan indskrives på en

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Evaluering af forsorgstilbuddene i Aarhus Kommune En beskrivelse af målgruppen samt effekten af opholdet på forsorgshjemmene Tre Ege og Østervang

Evaluering af forsorgstilbuddene i Aarhus Kommune En beskrivelse af målgruppen samt effekten af opholdet på forsorgshjemmene Tre Ege og Østervang Evaluering af forsorgstilbuddene i Aarhus Kommune En beskrivelse af målgruppen samt effekten af opholdet på forsorgshjemmene Tre Ege og Østervang November 2012 Kathrine Bang Laursen & Ida Karina Jensen

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014

Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014 Bilagsrapport Målgrupper og effekter i perioden 2009-2014 Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune Bilagsrapport 1 Målgrupper og effekter på forsorgshjemmene Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen

Læs mere

ASI-forsorg Landsrapport DEFACTUM. Social, sundhed & arbejdsmarked. Side 1

ASI-forsorg Landsrapport DEFACTUM. Social, sundhed & arbejdsmarked. Side 1 ASI-forsorg 2015 Landsrapport DEFACTUM Side 1 Social, sundhed & arbejdsmarked ASI-forsorg 2015 Landsrapport DEFACTUM, Region Midtjylland, maj 2016 www.defactum.dk Konsulent Anders Nørbæk andnoe@rm.dk Tlf.

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet?

Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet? Borgere med psykisk sygdom og rusmiddelafhængighed på forsorgshjem hvad er alternativet? Borgeren set fra Servicelovens 110 Hvad kan man hente af viden her? - Borgerprofil generelt og konkret - Faglige

Læs mere

ASI Forsorg Solvang 2014

ASI Forsorg Solvang 2014 ASI Forsorg Solvang 2014 Indledning I denne rapport sammenfattes resultaterne fra udfyldelsen af ASI forsorgsskemaerne for Solvang i 2014. Om undersøgelsen Resultaterne neden for er sammenfattet på baggrund

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

Dødelighed og dødsårsager blandt brugere af herberger, forsorgshjem mv. i Danmark

Dødelighed og dødsårsager blandt brugere af herberger, forsorgshjem mv. i Danmark Dødelighed og dødsårsager blandt brugere af herberger, forsorgshjem mv. i Danmark 1999-2011 Michael Davidsen Esben Meulengracht Flachs Pia Vivian Pedersen Knud Juel Udarbejdet for Ankestyrelsen August

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

ASI forsorg Solvang

ASI forsorg Solvang ASI forsorg 2015 - Solvang CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Indledning I denne rapport sammenfattes resultaterne fra udfyldelsen

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Brugere af botilbud efter servicelovens 94

Brugere af botilbud efter servicelovens 94 Brugere af botilbud efter servicelovens 94 Årsstatistik 2000 Den Sociale Ankestyrelse Analysekontoret Titel: Brugere af botilbud efter servicelovens 94. Årsstatistik 2000 Udgiver: Den Sociale Ankestyrelse,

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Statistik for de sikrede institutioner i 2009

Statistik for de sikrede institutioner i 2009 Statistik for de sikrede institutioner i 2009 Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede institutioner for det foregående år. Det er institutionerne selv, der indberetter information om deres

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg

Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg Målgrupperapport Alkoholrådgivningen i Silkeborg Februar 211 Udgivet af: Center for Socialfaglig udvikling Socialforvaltningen Aarhus Kommune Udarbejdet af: Malte Pihl, udviklingskonsulent Center for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009

Ankestyrelsens statistikker. Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2009 Titel Brugere af botilbud efter servicelovens 110, årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, november 2010 ISBN

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet

Læs mere

Brugere af botilbud efter servicelovens 110

Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Ankestyrelsens statistikker Brugere af botilbud efter servicelovens 110 Årsstatistik 2007 Titel Brugere af botilbud efter servicelovens 110, årsstatistik 2007 Udgiver Ankestyrelsen, Januar 2009 ISBN nr

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 16 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

- = Oplysningen er ikke opgjort/ikke fundet sted

- = Oplysningen er ikke opgjort/ikke fundet sted Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede er for det foregående år. Det er erne selv, der indberetter information om deres brugere, og derved genereres informationerne om antallet af personer,

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb

Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb Styring og Politik Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 5.00.00-A00-3-7 Dato:2.4.207 Statusnotat på sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb i Kommune En af de brændende

Læs mere

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Holmstrupgård Psykiatri

Læs mere