Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger"

Transkript

1 FAMILIEAMBULATORIETS FORÆLDRE OG BØRN Neonatal- og børneafdelinger, Barsels- og svangreafdelinger Fødeafdelinger Region Hovedstaden d. 31. januar Praktiske oplysninger Kaffe og the kan købes i caféen efter kl. 9 Der kan købes frokost i kantinen i frokostpausen Toiletterne ude på gangen 2 s målgruppe Gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter Gravide med en partner med forbrug af rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter Børn i alderen 0-6(7) år der prænatalt har været eksponeret for rusmidler/alkohol Gravide med HIV-infektion 3 1

2 s arbejde Formål Forebygge/reducere forekomsten af medfødte skader og sygdomme Forebygge/reducere ricisi for fejludvikling, omsorgssvigt, overgreb, mishandling Metoder Tidlig opsporing Tidlig indsats Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde Evaluering Børnenes tilstand ved fødslen Børnenes opvækstvilkår Børnenes udvikling og helbredstilstand 4 Aktuelle data Hvor mange gravide er henviste om året? 265 i 2010, heraf 33 HIV-positive, 6 blev henvist til abort, 4 aborterede spontant, spørgeskemaer 53, 3 flyttet til andet land/hospital 3 afsluttet 5 Lægefaglig indsats 1. visiterende samtale 2. afklarende samtale Tilsyn Deltagelse i T-møder Forløbsbeskrivelser Henvisninger til andre instanser 6 2

3 s struktur og samarbejdsrelationer Obstetrisk afdeling Neonatal afdeling Pædiatrisk afdeling Tværfagligt team (læger, jordemødre, psykologer, socialrådgivere, sekretærer) AIDS Hepatitis Infektionsmedicinsk afdeling Psykiatrisk afd. Behandlings -systemer Socialforvaltning Kriminalforsorg Sundhedsple -jersker Praktiserende læger Andre 7 JORDEMODER-GREB Positivitet Flexibilitet Etablere og fastholde den gode kontakt Fokus på barnet Motivere til forandring 8 JORDEMODEROPGAVER Hyppige jordemoderundersøgelser Opsøgende virksomhed ved udeblivelser Følge til undersøgelser Støtte tilknytning til barnet Fødselsforberedelse Deltage i tværfaglige møder Tilsyn hos indlagte gravide/nybagte mødre Prævention Journalnotater og forløbsbeskrivelser 9 3

4 BEHANDLING UNDER GRAVIDITETEN Indlæggelse til aflastning Døgnbehandling eller tilknytning til rådgivningscenter Substitutionsbehandling Nedtrapning / langsom afrusning / afgiftning, så fosteret ikke får abstinenser Substitutionsbehandling må kombineres med psykosocial støtte og tæt kontrol af graviditeten. 10 SPØRGESKEMA Tilbud om rådgivende samtale til gravide som anfører: aktuelt/tidligere forbrug (5 år tilbage) af rusmidler/afhængigheds skabende medicin alkoholindtag på 3 eller flere genstande/seneste uge samt bingedrinking >5 genstande/én lejlighed 11 OPMÆRKSOMHED PÅ RUSMIDDELFORBRUG, NÅR: Gentagne udeblivelser Mange sociale belastninger (boligløs, manglende uddannelse/arbejde, problematiske familie- og parforhold) Adfærd der kan indikere at den gravide (eller hendes partner) fx. er påvirket Din intuition Brug din tvivl og vær ærlig om din mistanke Tag udgangspunkt i barnets behov 12 4

5 HVORDAN HENVISER JEG? Du kan henvise direkte på telefon Den gravide kan komme til samtale akut eller indenfor kort tid Du kan få telefonisk supervision af 13 FØDSEL Fødeplan (det grønne ark) Ofte bange for: Det uforudsigelige ved vaginal fødsel Smerter Forskelsbehandling Indiskretion (familiemedlemmer) Behov for ekstra støtte under fødslen 14 SMERTEBEHANDLING Lavere tolerancetærskel for smerter Skal have samme smertelindringstilbud som alle andre Epidural et godt valg Obs. abstinenser 15 5

6 BARSELSOPHOLD OP TIL 14 DAGE Fødselssamtale Amning? Mor og barn relation Rusmidler/Urinprøver Prævention Udskrivelsesmøde med plan for opfølgning Samarbejde med personale 16 Socialrådgiverfaglig indsats 17 s struktur og samarbejdsrelationer Obstetrisk afdeling Neonatal afdeling Pædiatrisk afdeling Tværfagligt team (læger, jordemødre, psykologer, socialrådgivere, sekretærer) AIDS Hepatitis Infektionsmedicinsk afdeling Psykiatrisk afd. Behandlings -systemer Socialforvaltning Kriminalforsorg Sundhedsple -jersker Praktiserende læger Andre 18 6

7 Den psykologiske graviditet Forældre og småbørn er kastet ud i den største og hurtigste menneskelige forandringsproces, der overhovedet findes. (Stern, 1995, 14) Graviditeten er en overgangsperiode, der indebærer at den gravides relationer er i forandring (Brodén, 2004) 19 Risikograviditet Risikograviditeter på et obstetrisk, pædiatrisk, socialt og psykologisk plan Gravide med ofte meget belastet baggrund og problematisk forhold til egen mor/forældre Gravide i risiko for udvikling af postnatal depression og senere relationsforstyrrelser med det lille barn 20 Psykologfaglig indsats i graviditeten Psykologsamtaler tilbydes efter tværfaglig vurdering i teamet Formål: Prænatal tilknytning Vurdering af behov for viderehenvisning til eks. psykiater 21 7

8 Prænatal tilknytning At arbejde terapeutisk med at øge kvindens emotionelle tilgængelighed, opmærksomhed og sensitivitet overfor det lille barn før det er født 22 Prænatal tilknytning Udgangspunkt i bl.a. : Ønsker for barnet Forestillinger om barnet Opmærksomhed på barnets signaler og behov Egen tilknytning til forældre Oplevelser/erfaringer med omsorgsfulde andre voksne Forestillinger om sig selv som mor og kommende forælder 23 RISIKOFAKTORER VED RUSMIDDELPROBLEMER UNDER GRAVIDITET/FØDSEL (1) I. Kvindens konstitution Belastet opvækst, lav selvtillid, kontaktsvag, mistillid, kort skolegang, ingen uddannelse, psykopatologi II. Aktuelle sociale situation Dårlig bolig, dårlig økonomi, prostitution, kriminalitet, vold, fængsel, rusmiddelafhængig partner, omsorgssvigtede og/eller anbragte børn III. Kvindens almentilstand Underernæring/fejlernæring, infektionssygdomme, blodmangel, andre følgesygdomme 24 8

9 RISIKOFAKTORER VED RUSMIDDELPROBLEMER UNDER GRAVIDITET/FØDSEL (2) IV. Farmakologiske/fosterskadende Alkohol, kokain, opiater, amfetamin, nervemedicin, sovemedicin, smertestillende medicin, cannabis (hash), tobak, m.m. V. Rusmiddelmønster Overdosering (påvirkethed) Underdosering (abstinenser) 25 RISIKOFAKTORER VED RUSMIDDELPROBLEMER UNDER GRAVIDITET/FØDSEL (3) VI. Mangelfuld svangreprofylakse Sen opdagelse af graviditet, sen henvendelse til læge/jordemoder, negligering af helbred VII. Visitationsprocedurer Bureaukratiet Insufficiente behandlings-/profylaksetilbud 26 FAMILIEAMBULATORIETS PROFYLAKSE/BEHANDLING Tidlig opsporing Graviditetsundersøgelser Substitutionsbehandling/afgiftning af gravide Antabusbehandling Psykosocial støtte Opsøgende arbejde Hjælpeforanstaltninger Undersøgelse og behandling af nyfødte Støtte mor-barn-kontakt Børneundersøgelser Justering af hjælpeforanstaltninger Familiebehandling Antikonception Hiv-rådgivning og -testning 27 9

10 OBSTETRISKE KOMPLIKATIONER HOS RUSMIDDELBRUGERE Usikker termin Abort Misdannelser Intrauterin vækstretardering Placentainsufficiens Intrauterin asfyksi Intrauterin død Placentaløsning Præmatur vandafgang Præmatur fødsel Abnorm præsentation Tidligere sectio Dårlig progression af fødslen Dårlige veer Fastsiddende placenta Blødning post partum Neonatale abstinenser Vækst og trivselsproblemer Sårbarhed 28 Opfølgnings-studier af børnene OBS det postnatale miljø Der er få langtidsopfølgninger på børnene (neurokognitivt, adfærdsmæssigt) De fleste studier ser på neonatale resultater (gestationsalder, fødselsvægt, hovedomfang, abstinenser) s projekt (børn født ) 29 Alkohol Det farligste rusmiddel m.h.t. misdannelser af både hjerne og andre organer Men alkohol er jo en integreret, accepteret del af vores samfund, kultur og sociale liv Vi kender ikke den nedre grænse for alkohols skadelige virkning på fosteret Mange fagfolk afviser eksisterende viden 30 10

11 FØTALT ALKOHOL SYNDROM (FAS) 1. VÆKSTHÆMNING (FØR OG/ELLER EFTER FØDSLEN) 2. KARAKTERISTISKE ANSIGTSTRÆK 3. HJERNESKADESYMPTOMER (NEUROLOGISKE SYMPTOMER RETARDERET UDVIKLING) ( og anamnese om alkohol-forbrug ) 31 FØTALT ALKOHOL SYNDROM Forsinkelse i mental og motorisk udvikling Væksthæmning/ dårlig trivsel Adfærdsproblemer/ Hyperaktivitet Psykiske forstyrrelser Spiseforstyrrelser og søvnproblemer Forsinket sproglig udvikling Perceptionsforstyrrelser Opmærksomheds-og koncentrationsbesvær (ADHD) IQ gns (16-130) sv.t. sinkeområdet => Indlæringsproblemer, specialskole Behov for hjælpeforanstaltninger i hele barndom og voksenliv 32 Føtalt Alkohol Syndrom (FAS) Hyppigste årsag til Mental Retardation (Eneste årsag, som kan forebygges! ) 33 11

12 FAS /FASD Underrapportering = Underdiagnosticering FAS = synligt handicap FASD = Fetal Alcohol Spectrum Disorder, usynligt handicap Ca. tre (?) gange flere med FASD end FAS 34 Nikotin (alm. cigaretter) Passerer moderkagen, opkoncentreres fosterets vækst hæmmes, misdannelser Obstetriske komplikationer Nikotin-forgiftning og abstinenser hos nyfødte Højere forekomst af spædbørnsdødelighed, vuggedød og større sygelighed i spædbarns- og småbørnsalderen ADHD 35 Narkotika Fællesbetegnelse for hele gruppen af illegale euforiserende rusmidler og medikamenter : Opioider (heroin, morfin, metadon, buprenorphin, ketogan, petidin) Centralstimulantia (bl.a. kokain, amfetamin) Hallucinogener (bl.a. cannabis, LSD, div svampe) 36 12

13 Narkotikas effekter på graviditet, fødsel, og det nyfødte barn Alle rusmidler passerer let igennem moderkagen og over i fosteret, og har i princippet den samme virkning på fosterets hjerne og nervesystem, som på moderens, d.v.s. : Når den gravide er påvirket, er fosteret det også. Når den gravide har abstinenser, har fosteret det også. 37 Narkotikas effekter Iltmangel i livmoderen med risiko for at fosteret dør eller får varige skader i hjerne og nervesystem. Alle de narkotiske rusmidler kan hæmme væksten af fosteret. Lille hoved (mikrocefali) = lille hjerne Obstetriske komplikationer 38 Opioider Ingen misdannelses- (teratogene) effekter Symmetrisk væksthæmning (skyldes anlæg af et mindre antal celler end normalt), helt uafhængigt af den gravides ernæringstilstand 39 13

14 Metadon Lang halveringstid Mindre væksthæmmende virkning på fosteret end heroin Mere end 40 års erfaring Buprenorfin Både agonistisk og antagonistisk virkning derfor svagere virkning, end de øvrige opioider. Pga. den antagonistiske virkning blokering af euforiserende virkning ved at indtage andre opioider ( f.eks. heroin) Kun ca 10 års erfaring 40 Metadon / Buprenorfin For få studier og for lille materiale til at kunne konkludere noget sikkert endnu. Studier tyder på at buprenorfin er fuldt sammenlignelig med metadon i forhold til perinatal morbiditet og NAS. Cochrane-review (2009) : Ingen signifikante forskelle imellem de to stoffer, hverken for mor (graviditet/fødsel) eller for barn. Buprenorfin kan være forbundet med fordele dels for alvorligheden af og dels behandlingstiden for abstinenser (Stockholm,2008 ) 41 Kokain Mange studier i USA / Australien pga. den hastige stigning i kokain-forbruget og pga. bekymring for crack baby fænomenet Der er vist en sammenhæng med kokain-forbrug i graviditeten og gestationsalder, fødselsvægt og hovedomfang Virkningsmekanisme : maternel vasokonstriktion, hypertension, takykardi, nedsat blodgennemstrømning (og dermed udveksling af næringsstoffer) utero-placentalt præterme veer/hindesprængning og påvirket fedt-deponering 42 14

15 Cannabis Næst efter alkohol og nikotin verdens mest anvendte rusmiddel Flere undersøgelser peger på langtidseffekter på hjernens udvikling og funktion ved cannabis-eksposition prænatalt. 43 Cannabis Passerer let moderkagen og passerer let fra blodbanen til hjernen og ophobes i fosteret som følge af den lange halveringstid Har en forstærkende effekt på alkohols fosterskadende virkning Brug af cannabis i graviditeten er en markør for dårlige sociale kår samt for brug af tobak, alkohol og andre rusmidler. 44 Passerer moderkagen Benzodiazepiner Har teratogen effekt med risiko for misdannelser i hjerne og nervesystem Er fostervæksthæmmende Ofte sent debuterende abstinens-symptomer hos den nyfødte Udskilles i modermælken og kan medføre vejrtrækningsproblemer, slaphed, sløvhed 45 15

16 Retningslinjer for amning Alkohol: Sundhedsstyrelsen anbefaler tilbageholdenhed Cannabis: Frarådes. Opkoncentreres med faktor 8 i modermælken Metadon / Buprenorfin: Mange forskellige officielle holdninger Amning kan anbefales, hvis kvinden er stabil uden sideforbrug. HIV-positiv: Amning frarådes Hepatitis B - og C positive kvinder må amme, ved aktiv hepatitis B først efter at barnet er vaccineret første gang. 46 Der er risiko for abstinensudvikling, når barnet har været eksponeret for: Opioider (heroin, morfin, metadon, ketogan, petidin, buprenorphin) Alkohol Benzodiazepiner Kokain, amfetamin, designerdrugs (ecstasy) m.m. Cannabis Børn, der har været eksponeret for ovenstående de sidste 3 uger inden fødslen, skal observeres og scores for eventuel abstinensudvikling 47 Neonatale abstinenssymptomer (1) Symptomer fra CNS Højt skingert skrig/vedvarende skrig Søvnmønster /søvnrytme Hyperaktive reflekser Tremor Øget muskeltonus Kramper 48 16

17 Neonatale abstinenssymptomer (2) Gastrointestinale symptomer Intens sutten på hænder Dårlig til at spise Gylpen/opkastninger Løse afføringer Dehydrering 49 Neonatale abstinenssymptomer (3) Respiratoriske symptomer Hyppige gab Hyppige nys Tilstoppet næse Symptomer fra det autonome nervesystem Svedende Marmorering 50 Vedvarende symptomer op til 12 måneder (1) Dårlig trivsel Irritabilitet Motorisk uro Skrigeture og vanskelig trøstbarhed Overfølsom for sansepåvirkninger (lys, lyd, uro, berøring, stillingsændring) Dårlig øjenkontakt og samspilskontakt 51 17

18 Vedvarende symptomer op til 12 måneder (2) Opkastning Gylpen Løse afføringer Forstyrret søvnrytme Afviser kropskontakt (falder ikke til kroppen) Vanskelig at gøre tilpas 52 Forstyrrelser i CNS Dato Klokkeslæt Kontrol hver 2. eller 4. time af: Højt skingert skrig Vedvarende skrig Sover < 1 time efter måltid Sover < 2 timer efter måltid Sover < 3 timer efter måltid Hyperaktiv Moro-refleks Betydelig hyperaktiv Moro-refleks Mild tremor forstyrret Betydelig tremor forstyrret Mild tremor uforstyrret Betydelig tremor uforstyrret Øget muskeltonus Myoklone trækninger (ryk i ekstremiteter) Kramper (universelle) Gastrointestinale forstyrrelser Intens sutten på hænder 1 Dårlig til at spise Gylpen Eksplosive opkastninger Løse afføringer Vandtynde afføringer Dehydrering

19 Metaboliske/vasomotoriske/respiratoriske forstyrrelser Hyppig gaben Nysen Tilstoppet næse Svedende Marmorering (farveskift) Temperatur Temperatur > 38.2 Respirationshastighed > 60/min Respirationshastighed > 60/min + indtrækninger Motorisk uro Total timescore (sum over 2 eller 4 timer) Gennemsnitsscore Medicinering + Medicinart 55 Scoringsinterval Barnet observeres efter skema snarest og senest to timer efter fødslen, herefter hver 4. time. Såfremt barnet har en enkelt score på 8 skal der efterfølgende scores hver 2. time i min. 24 timer efter sidste score på 8. Barnet skal scores i minimum 5 døgn, hvis ikke der er behandlingskrævende abstinenser. Såfremt barnet sættes i behandling, skal barnet scores i hele denne periode (intervaltæthed som ovenfor beskrevet), samt 5 døgn efter seponering af medicin. 56 Scoringsinterval (fortsat) Det er vigtigt at bemærke, at der skal scores i hele scoringsintervallet, men at der kun opsummeres til slut i scoringsperioden. Dog skal man være opmærksom på, hvis der er høje scoringer tidligt i perioden. Der skal scores op til et måltid, dog skal de symptomer, der ses i den sidste halve time ikke medtages, forudsat at de forsvinder efter, at barnet har fået mad

20 Scoringsinterval (fortsat) Lige efter et måltid, skal personalet, der scorer, have barnet i hænderne og score efter skemaet. Denne scoring skal noteres og umiddelbart efter summeres med de scoringer, der er noteret op til måltidet. De symptomer, der er set undervejs, skal noteres undervejs i perioden og medtages i den samlede scoring, selvom de ikke er til stede, når barnet vurderes. 58 Observationsperiodens varighed Metadon 3 uger Andre morfika (heroin, ketogan, morfin, petidin, buprenorfin, m.m.) 1 uge Amfetamin 10 dage Cannabis (hash) 7 dage Kokain 7 dage Alkohol 5 dage Sove-og nervemedicin (benzodiazepiner, barbiturater) 14 dage 59 Medicinsk behandling, hvis 3 på hinanden følgende score er 8 i gennemsnit, eller 2 på hinanden følgende score er 12 i gennemsnit, eller 1 score er 17 Ved behandlingskrævende abstinenser, reguleres medicindosis efter skema af enten neonatalafdelingens eller s læger. Den overordnede plan lægges ved s læger. Barnet behandles med specialfremstillet opiumsmikstur (0,4 mg morfin/ml) og/eller fenemal (10 mg/ml)

21 EFTER UDSKRIVNING Tilbud om efterfødselssamtale i hjemmet eller i forbindelse med trivselsundersøgelse i FA Opfølgning af præventionsaftale Opfangning af problemer og viderehenvisning 61 Frokostpause kl God appetit! 62 Risici i forhold til den tidlige forældre-barn-kontakt Mor Angst for barnets tilstand Angst for myndighed Skyldfølelse Stofpåvirkning Abstinenser Dårlig kontaktevne Lav selvtillid Lav selvvurdering Faderskabssag Aktuelle sociale situation Ambivalens Adskilt fra barn Barn Graviditets/fødselskomplikationer Abstinenser Medicinsk behandling Medicinsk påvirkning Sårbarhed 63 21

22 Kommunikation med forældrene Mød forældrene positivt og med respekt Mød forældrene som forældre og ikke som misbrugere Meddel dine forventninger til forældrene (aftaler, kontakt med personalet m.m.) 64 Kommunikation med forældrene Diskutér ikke med forældrene; henvis til personalet i Socialforvaltningen alene har kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende barnet 65 Plejepersonalets observationer Observer og notér i journal og fortæl forældrene, hvad de gør godt i kontakten med deres barn (anerkendelse) Observer og notér i journal, hvis der er bekymringer omkring forældrenes håndtering af barnet og situationen Neutralitet og opmærksomhed på sprogbrug. Undgå fortolkninger 66 22

23 Plejepersonalets observationer Vigtigt at vejlede/informere forældrene og notere om de kan profitere af vejledningen Komme- gåskema og forældreark Vigtigt at scoringen foregår uændret selvom forældrene er på stuen Observationer formidles løbende til (Care Index) 67 Observationer af forældre-barn- kontakt ved psykolog Foretages under indlæggelsen Under skærmede forhold Få krav fra det spæde barn Få krav til forældrene under indlæggelse Kontinuerlig støtte, råd og vejledning fra plejepersonalet og 68 Observationer af forældre-barn-kontakt ved psykolog Tilstræber at observere i forskellige situationer (spise, pusle, bade) Care Index The Parent-Child Early Relational Assesment (PC-ERA) 69 23

24 Sårbare børn Børn født af mødre med forbrug af rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medicin Udsat for skadende faktorer i den allertidligste fosterudvikling og i alle udviklingsfaser Børnene er i risiko for at udvikle behandlingskrævende abstinenser efter fødslen Børnene er en såvel obstetrisk, pædiatrisk, psykologisk og social risikogruppe 70 Sårbare børn og deres behov Manglende filter for at sortere indtryk Sanse- og stimulusfølsomme Neuroirritabilitet Kontaktsvage og nedsat samspilsevne Reguleringsvanskeligheder Rolige, forudsigelige, strukturerede hverdage Faste rutiner omkring pusling og madgivning, der kan hjælpe barnet til at etablere og stabilisere søvn- og spiserytme Skærmes fra lyd, lys og mange mennesker Svøbes, samles Én kontaktform/én sans stimuleret ad gangen Pauser i kontakt Én til én-kontakt Få og kompetente omsorgspersoner (aflæse/afstemme) 71 Sårbare børn De vigtigste forældrefunktioner for samspillet og for barnets udvikling, tilknytning og trivsel er forældres evne til at: opfatte barnet som det er vedholdende at engagere sig positivt i barnet vise indlevelse i barnet prioritere barnets udviklingsmæssige behov have realistiske forventninger til barnet (Killén & Olofsson 2003) 72 24

25 Sårbare børn = Risikobørn Børn født med en medfødt skade eller sårbarhed er mere udsatte for understimulation og omsorgssvigt end børn der fra fødslen er fysisk sunde og normale Sårbare børn er langt mere følsomme overfor utrygge/ustabile forhold i de allerførste leveår Sårbare børn behøver i særlig grad optimale omsorgsforhold herunder nærværende, nænsom og afstemt kontakt, stimulation og omsorg 73 Omsorgsmiljøets betydning Et godt opvækstmiljø kan i nogen grad kompensere for konsekvenserne af en medfødt skade for barnets videre udvikling Et ikke-optimalt/dårligt opvækstmiljø kan forstærke konsekvenserne af en medfødt skade 74 Sårbare forældre og børn Når både forældre og børn er sårbare (i familier med rusmiddelproblematik) er der stor risiko for at barnets udvikling forstyrres (kognitivt, socioemotionelt) Der er behov for intensiv, tidlig og tværfaglig indsats tidligt i graviditeten Der er behov for opfølgning af barnet 75 25

26 Opfølgende børneundersøgelser Målgruppen: Børn fra 0-7 år, der er født af mødre med brug af rusmidler og/eller afhængighedsskabende medikamenter under graviditeten Det kan være blandt andet alkohol, heroin, metadon, kokain, amfetamin samt nerve- og sovemedicin 76 Formål med børneundersøgelserne At fremme barnets sunde udvikling At sikre barnet opvækstbetingelser, der er i harmoni med dets udviklingspotentiale og eventuelle vanskeligheder 77 Hyppighed 0-1 år: 1, 3, 6, 9 og 12 måneder 1-3 år: 2 gange årligt >3 år: 1 gang årligt 78 26

27 Psykologiske undersøgelsesmetoder i NBO (0-3 mdr.) Bayley Scales of Infant and Toddler Development III (0-42 mdr.) WPPSI-III (2½- 7 år) BRIEF/BRIEF-F (2-18 år) SSAP (ca. 4-8 år) 79 Den lægelige del af børneundersøgelsen Anamnese Siden sidst Sygdomme Kostanamnese og spisemønster Afføringsmønster/evt. renlighed Medicin 80 Den lægelige del af børneundersøgelsen Døgnrytme/søvnmønster Sårbarhed Udvikling Syn Hørelse Sprog 81 27

28 Den lægelige del af børneundersøgelsen Objektive undersøgelse Vægt, længde og hovedomfang Vurdering af ansigtstræk, inkl. øjne, mundhule og tænder Hjerte-og lungestetoskopi Vurdere abdomen Vurdere muskeltonus og refleksforhold 82 Plan og konklusion Samlet udviklingsvurdering af barnet opsummeres Der sendes relevante henvisninger til relevante instanser Der planlægges, hvornår barnet skal ses igen i fællesskab med psykolog og afhængigt af hvilket udredningsprogram, der er sat igang 83 Opfølgning på børneundersøgelsen Barnets biologiske forældre Tværfaglige møder Henvisning til yderligere undersøgelser og/eller træning 84 28

29 Typiske vanskeligheder hos børnene Reguleringsvanskeligheder Hyperaktivitet Adfærdsforstyrrelser Forsinket psykomotorisk udvikling Indlæringsvanskeligheder ADD/ADHD 85 BARNETS REFORM 2010 Anbringelsesreformen 1. januar 2006 En sammenhængende børnepolitik (forebyggelse, opsporing og tidlig indsats) Tværfaglig sagsbehandling Lovpligtige børnesamtaler 86 BARNETS REFORM 2010 Særlig støtte til børn og unge: Servicelovens kap. 11 Bedst mulige opvækstvilkår Samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed Tidlig sammenhængende indsats Børn og unges synspunkter inddrages Så vidt muligt løsning med familie God, stabil voksenkontakt Kontinuitet i opvæksten Barnets Reform marts 2010 Specificering: 1. Kontinuitet i opvæksten og nære stabile relationer til voksne 2. Personlig udvikling og opbygning af kompetencer 3. Understøtte skolegang og mulighed for gennemførelse af uddannelse 4. Fremme sundhed og trivsel 5. Forberede til et selvstændigt voksenliv 87 29

30 BARNETS REFORM 2010 Inddragelse af familie og netværk herunder netværksanbringelser (netværksplejefamilier Lovpligtig handleplan inden for 4 måneder Særskilt plan for støtte til forældre i forbindelse med en anbringelse Samtykke til foranstaltninger fra unge over 15 år og forældremyndighedsindehaver(e) Klageadgang for børn over 12 år og forældre over anbringelsestype og sted 1 årligt lovpligtigt tilsynsbesøg Massiv efteruddannelse af sagsbehandlere 88 BARNETS REFORM 2010 Ret til samvær ved anbringelse og under 50- undersøgelsen Barnets ret til samvær og kontakt med forældre, netværk, søskende, bedsteforældre, venner Under hensyntagen til barnets bedste skal forbindelsen mellem barnet, forældrene og netværket holdes ved lige 89 BARNETS REFORM 2010 Undersøgelser og handleplaner: 50-undersøgelsen betegnes børnefaglig Så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år Fastholder 6 undersøgelsesområder med mindre konkrete forhold ikke er relevante Præcisering af at støtte kan iværksættes sideløbende med 50-undersøgelsen Kommunen skal træffe afgørelse om støtte til forældre under børns anbringelse uden for hjemmet Udpegning af en støtteperson/tillidsperson under anbringelsen I handleplaner for over 16 årige skal opstilles konkrete mål for de unges overgang til voksenlivet Der kan udarbejdes én samlet handleplan for flere børn i familien, der tager højde for børnenes individuelle forhold 90 30

31 BARNETS REFORM 2010 En specifik (kvalitativ) handleplan med mål og delmål i 6 forhold: Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Sundhedsforhold Fritid og venskaber Andre relevante forhold Vurdering af evt. undersøgelse af andre børn i familien 91 BARNETS REFORM 2010 Underretningspligten bliver en del af lovgivningen den skærpede underretningspligt præciseres Om børn og unge, der har brug for særlig støtte Om nyfødtes behov Om børn og unge udsat for vold eller andre overgreb Tilbagemeldingspligt om underretningen har givet anledning til undersøgelse eller andre tiltag 92 BARNETS REFORM 2010 Indbyrdes udveksling af bekymringer uden samtykke Barnets professionelle omgivelser kan udveksle oplysninger uden samtykke eller forudgående information af barnet eller familien én gang ved et møde i særlige tilfælde ved et opfølgende møde Myndigheder og institutioner er ikke forpligtede til at videregive oplysninger 93 31

32 ANBRINGELSE MED OG UDEN SAMTYKKE 94 FORMANDSBESLUTNING 95 Kilder: Handbook of Neonatal Intensive Care, 5. udgave, 2002 Weiner, S. M; Finnegan, L.P. Sårbare Børn, 2003 Kari Killén, May Olofsson 96 32

33 Vil du vide mere.. (Under publikationer og udgivelser: Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer) 97 s arbejde Her finder du materiale om s kliniske arbejde og om det nyetablerede Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 98 Litteratur : Reference-lister på Videncentrets hjemmeside 99 33

34 100 Familieambulatorier på landsplan Et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital, de åbner her i foråret I tilslutning til på Hvidovre Hospital er der etableret et Videncenter med telefonrådgivning, tlf.nr.: rådgivning, hjemmeside: kurser m.m

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIETS FORÆLDRE OG BØRN

FAMILIEAMBULATORIETS FORÆLDRE OG BØRN FAMILIEAMBULATORIETS FORÆLDRE OG BØRN Neonatal- og børneafdelingen, Barselsgangen og svangregangen Fødeafdelingen Hvidovre Hospital og Rigshospitalet d. 23. november 2009 1 Praktiske oplysninger Kaffe

Læs mere

Føtalt Alkoholsyndrom FAS og andre medfødte alkoholskader

Føtalt Alkoholsyndrom FAS og andre medfødte alkoholskader Føtalt Alkoholsyndrom FAS og andre medfødte alkoholskader Psykiatrifondens kursus om Alkoholisme København 13. Januar 2010 May Olofsson, overlæge og leder af Familieambulatoriet og Videncenter for Forebyggelse

Læs mere

Børn født af Mødre med Alkohol - Stofproblemer. BoPaM s Landskonference 3. November 2009 May Olofsson

Børn født af Mødre med Alkohol - Stofproblemer. BoPaM s Landskonference 3. November 2009 May Olofsson Børn født af Mødre med Alkohol - Stofproblemer BoPaM s Landskonference 3. November 2009 May Olofsson 1 FAMILIEAMBULATORIET Målgrupper: Gravide med forbrug af rusmidler og/eller afhængighedsskabende medikamenter

Læs mere

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriet interventionsmodel bliver landsdækkende SEMINAR GRAVIDITET OG RUSMIDLER Scandic Hvidovre, den 8. oktober 2009 May Olofsson,

Læs mere

Temadag om børn i familier med alkohol- og stofproblemer

Temadag om børn i familier med alkohol- og stofproblemer Temadag om børn i familier med alkohol- og stofproblemer for sundhedsplejersker i Region Hovedstaden 1 Forebyggelse og behandling ved tidlig tværfaglig og tværsektoriel intervention May Olofsson, overlæge

Læs mere

OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER

OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER BAGGRUND...2 FAMILIEAMBULATORIET...2 OBSERVATION OG BEHANDLING...2 OBSERVATIONSPERIODENS

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET. Tværfaglig og Tværsektoriel Intervention SEMINARIUM OM GRAVIDITET OG RUSMEDELSBRUK UR ETT SYSTEMPERSPEKTIV

FAMILIEAMBULATORIET. Tværfaglig og Tværsektoriel Intervention SEMINARIUM OM GRAVIDITET OG RUSMEDELSBRUK UR ETT SYSTEMPERSPEKTIV FAMILIEAMBULATORIET Tværfaglig og Tværsektoriel Intervention SEMINARIUM OM GRAVIDITET OG RUSMEDELSBRUK UR ETT SYSTEMPERSPEKTIV Malmø 4. 5. november 2009 May Olofsson, overlæge og leder af Familieambulatoriet

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier May Olofsson overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2

Læs mere

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde v. May Olofsson, overlæge, leder af Videncenteret og Familieambulatoriet Region H 1 BØRN AF MØDRE

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Velkommen til Familieambulatoriet

Velkommen til Familieambulatoriet Patientinformation Velkommen til Familieambulatoriet Et tilbud til kommende familier og børn Revideret 10.2014 Region Midtjylland Familieambulatoriet Velkommen til Familieambulatoriet At vente et barn

Læs mere

Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin

Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin Substitutionsbehandling af gravide med afhængighedsforbrug af rusmidler eller afhængighedsskabende medicin Baggrund...2 Præparatvalg...2 Metadon...2 Buprenorphin...3 Dosisregulering af substitutionsbehandling

Læs mere

Faglig vejledning for socialrådgivere

Faglig vejledning for socialrådgivere Faglig vejledning for socialrådgivere 1. Baggrund...1 1.1. Social rådgivning og vejledning...1 1.2. Samarbejde med socialforvaltning og underretningspligt...2 1.3. Social anamnese...3 2. Tværfagligt og

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg)

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg) Anna Rosenbeck cand.psych.klinisk psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision Gl. Hareskovvej 329,3500 Værløse Tlf. (+45) 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk En tidlig

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Gravide med særlige behov Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Melanie 16 år, bor på ungdomspension, går ikke regelmæssigt i skole Vokset op m psykisk syg og alkoholiseret mor, kender

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Satspulje: Styrket indsats over for gravide med rusmiddelproblemer

Satspulje: Styrket indsats over for gravide med rusmiddelproblemer Satspulje: Styrket indsats over for gravide med rusmiddelproblemer Intentionerne Harmoniseret og styrket lovgivning Indsatserne og hvordan, det går KABS konf.: Stofmisbrug 2017 14. marts 2017 Kirsten Mundt,

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Psykologfaglig indsats i graviditeten

Psykologfaglig indsats i graviditeten Psykologfaglig indsats i graviditeten 1. INTRODUKTION TIL SÅRBARE GRAVIDE I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV...2 FAMILIEAMBULATORIETS MÅLGRUPPER...2 HENVISNING...3 FORMÅLET MED PSYKOLOGFAGLIG INDSATS I GRAVIDITETEN...4

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv To centrale diskussioner -Barnet i centrum -Økonomi og faglighed Barnets reform og Socialpædagogerne Udfordringer for tilbud og medarbejdere Barnet Reform

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

ADBB i sundhedsplejen. Sundhed og Trivsel Børn og Unge

ADBB i sundhedsplejen. Sundhed og Trivsel Børn og Unge ADBB i sundhedsplejen Sundhed og Trivsel Børn og Unge Investering i tidlig indsats Tidlig i forhold til alder Tidlig i forhold til problem eller udfordring 2 SLI Sundhedsplejen og de faglige strategier

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2015-16. Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) til

Forslag. Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2015-16. Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) til Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2015-16 Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? HENRIK RINDOM Overlæge i psykiatri Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Belønningscenteret % of Basal DA

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere