ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER NORGE AS. Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER NORGE AS. Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata"

Transkript

1 ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER NORGE AS Helseplanlægningsafdelingen Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata Forprojekt Aker universitetssykehus HF

2 INDHOLD: 1 Sammendrag 2 Indledning 3 Projektorganisation 4 Beskrivelse af institutionerne 5 Dataindsamling 6 Metode og arealstandarder til beregning af arealbehov 7 Arealbehov 8 Umiddelbare konsekvenser ved en sammenlægning af akutinstitutionerne Montebello og Storgata 9 Bilag Side 2 af 14

3 Sammendrag Aker Universitetssykehus HF har bedt CFM om at medvirke i at undersøge muligheden for en samlokalisering af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata. Denne rapport beskriver arealbehovet ved en sammenlægning af institutionerne og forudsætningerne for denne beregning. Der er beregnet to modeller, hvor kapaciteten er estimeret med udgangspunkt i henholdsvis 7 og 9 dages gennemsnitlig liggetid, da der kan være et behandlingsmæssigt ønske om at øge liggetiden. Arealbehovet med en gennemsnitlig liggetid på 7 dage vurderes til at være mellem ca m² og m² afhængigt af de konkrete bygningsmæssige forhold og dermed, hvor effektivt arealerne kan udnyttes. Der er foretaget en arealbehovs-beregning med en alternativ forudsætning, nemlig en gennemsnitlig liggetid på 9 dage. I så fald vil arealbehovet være mellem ca m² og 7200 m². Denne vurdering af arealbehovet afgrænser søgefeltet for egnede lokaler, der er tilstrækkeligt store til at rumme en samlokalisering af de to institutioner. Side 3 af 14

4 Indledning Aker universitetsykehus ønsker at undersøge mulighederne for at samlokalisere Akutinstitutionerne Montebello og Storgata. Opgaven tager afsæt i strategiplanen for rusområdet, Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF , som udspringer af rusreformen. Planen beskriver et ønske om at sikre en tværfaglig og specialiseret behandling og det gode patientforløb. Ved en sammenlægning af institutionerne gives mulighed for en bedre anvendelse af personaleressourcerne og dermed mulighed for at sikre en faglig tilfredsstillende bemanding. Rus -/avhengighetsbehandling er som følge av rusreformen etablert som et nytt tjenesteområde innenfor spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten består nå av tre gjensidig overlappende tjenesteområder: somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Stortingets overordnete mål med rusreformen har vært at rusmiddelmisbrukere med sammensatte problemer skal få bedre og mer samordnete tjenester, samt at behandlingsresultatene skal bli bedre. Rusreformen skal bidra til større kapasitet i behandlingen og at kvaliteten på behandlingen skal blir bedre.... Målene for rusreformen var bl.a å: Styrke behandlingsapparatet for rusmiddelmisbrukere Bedre tjenester og behandlingsresultater for rusmiddelmisbrukere Klargjøre ansvar, bedre ressursutnyttelsen og styrke tverrfaglig innsats og samarbeid Videreutvikle kvaliteten i hjelpe- og behandlingsapparatet Skape et helhetlig tiltaksapparat som fanger opp brukernes individuelle behov og som har mangfold og bredde i sitt tilbud Sikre alle pasienter ett sted å henvende seg til uansett om problemet er rus, psykiatri eller somatikk.... Det er i dag et problem at det ikke er tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å sikre en faglig tilfredsstillende ivaretakelse av spesielt øyeblikkelig hjelp behovet i dagens institusjonstilbud alle avrusnings- og utredingsinstitusjonene må sikres en faglig tilfredsstillende bemanning med helse- og sosialfaglig kompetanse. Det er særskilt behov for tilførsel av spesialister (leger, sykepleiere, psykologer,) og andre yrkesgrupper med spesialutdanning f.eks videreutdanning i rus og/eller psykiatri. Det bør være minimum døgnkontinuerlig bemanning av to sykepleiere i tillegg til nødvendig miljøpersonell, psykolog og lege på dagtid Alle pasienter skal undersøkes av lege ved innleggelse. Det er også behov for døgnkontinuerlig bakvaktsordning av lege. (Udsnit fra Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF ). C.F. Møller Norge AS er af Aker Universitetssykehus HF anmodet om at medvirke i udredning af opgaven vedrørende sammenlægning af akutinstitutionerne Montebello og Storgata, og i den forbindelse skal der udarbejdes et delfunktionsprogram for en samlokalisering af institutionerne med en opgørelse over arealkravet. I første omgang udarbejdes et rumprogram og en udregning af arealbehovet ved en sammenlægning af institutionerne. Dette vil være grundlaget for at finde egnede bygninger, hvori en sammenlægning kan finde sted. I en efterfølgende fase, når der er en konkrete bygninger i kikkerten, vil der foregå en bearbejdning af den/de udvalgte bygning(er) med indredningsskitser på baggrund af rumprogrammerne. Side 4 af 14

5 Projektorganisation Forprojektet er udarbejdet ved anvendelse af en styregruppe, en projektgruppe og en referencegruppe Styregruppen har bestået af følgende medlemmer: Gjermund Nysveen(KRA) Robert Hansson (AUS Eiendom) Camilla Njå (AUS) Anne Beate Sætrang (AiM) Hans Martin Elleflaadt (Klinikkverneombud/KRA) Torgeir Olsen (AUS Eiendom) Eric Johannesen (RIO) Bjørn Elsom (Fagforbundet) Projektgruppen har bestået af: Bergsvein Byrkjeland(KRA) Karl Gaub (CF Møller) Jeppe Ottosen (CF Møller) Referansegruppen Referansegruppen består av styringsgruppen utvidet med ansatterepresentanter fra hhv AiM og AiS. Side 5 af 14

6 Beskrivelse af institutionerne Akuttinstutusjonen Montebello (AiM): Institusjonen yter helsehjelp til alkohol- og medikamentavhengige i aktiv rus eller abstinens. Institusjonen har 17 plasser for kvinner og menn, alle pasienter får enerom. Innleggelse i institusjonen baserer seg på frivillighet. Afdelingen tilbyder avgiftning og abstinensbehandling. Pasienter, pårørende, etablert hjelpeapparat og evt. andre instanser kan ta telefonisk kontakt med institusjonen for å henvise/egenhenvise pasienten. Ved henvendelse kartlegges pasientens rushistorie, fysiske og psykiske tilstand. På bakgrunn av opplysninger som innhentes vurderes pasientens rett til behandling og den enkelte pasient får tildelt behandlingsfrist. Pasienten rett til behandling vurderes fortløpenede ved behov og institusjonen har daglige vurderingsmøter for rettighetsvurdering. Rettighetspasienter får i hovedsak tilbud om innleggelse i løpet av 1 uke, afhængigt af behovet. Oppholdets innhold og lengde vurderes individuelt etter pasientens behov. Akuttinstitusjonen Storgata (AiS): Målgruppen er voksne pasienter med alkohol- og medikamentavhengighet. Institusjonen har 20 plasser for menn og kvinner. Institutionen har hidtil også tilbudt avgiftning/abstinensbehandling til pasienter med illegalt misbruk, men fra 1. oktober 2007 tilbydes udelukkende behandling af voksne med alkohol- og medikamentavhengighet. Innleggelse i institusjonen baserer seg på frivillighet. Pasienter, pårørende eller andre relevante instanser kan ta telefonisk kontakt med institusjonen for å søke inn/henvise pasienten. Det er regelmessig inntaksmøte hvor søknader/henvisninger blir vurdert. Dersom pasienten vurderes som rettighetspasient og institusjonen har kapasitet, får pasienten en rask innleggelse. Oppholdets innhold og lengde vurderes individuelt ut i fra pasientens behov. Dataindsamling Denne rapport er udarbejdet på baggrund af data modtaget fra Storgata og Montebello vedr. antallet af behandlinger, ansatte og oplysninger om de enkelte institutioner. Disse oplysninger er suppleret med interviews med repræsentanter fra henholdsvis Storgata og Montebello. Interviewene har givet supplerende oplysninger om de modtagne aktivitetsdata og en nærmere beskrivelse af den forventede udvikling. Derudover var konsulenterne interesserede i at høre medarbejdernes perspektiv på lokaleforhold og andre informationer af betydning for en fremtidig placering og indretning. Fremtidige kapaciteter og patientgrundlag På baggrund af den nuværende aktivitet fra 2006, oplyst som antallet af behandlinger, er den fremtidige kapacitet i 2020 beregnet, som en mekanisk fremskrivning (se i øvrigt bilag 1) Kvinner Menn Tot Kvinner Menn Tot Montebello Storgata Antallet af behandlingsdage har ikke været tilgængelige, og derfor er antallet af behandlinger omregnet til behandlingsdage med udgangspunkt i en gennemsnitlig liggetid på henholdsvis 7 og 9 døgn. I dag er den gennemsnitlige liggetid på Montebello ca. 7 dage og på Storgata er den ca. 4 dage. Afdelingerne drives i dag begge med en belægningsprocent på ca. 100%. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at planlægge ud fra 100% belægning. Derfor er der enighed om, at Side 6 af 14

7 planlægge med udgangspunkt i en 90% belægning, hvilket yderligere giver en vis fleksibilitet i forhold til den nuværende behandlingskapacitet. Der er uklarhed om den gennemsnitlige liggetid vil øges i tiden fremover som en forbedring af behandlingstilbuddet. Der præsenteres derfor en alternativ udregning, baseret på 9 dages gennemsnitlig liggetid i forhold til hovedforslagets forudsætning om en gennemsnitlige liggetid på 7 dage. Estimat over behandlingspladser i 2020 baseret på en mekanisk fremskrivning af antal behandlinger i 2006 Antal behandlinger Sengebehov gns. 7 dage Sengebehov gns. 9 dage Montebello Storgata I alt Tabellen viser en beregning over det fremtidige behov for pladser med udgangspunkt i antallet af behandlinger i 2006 for henholdsvis Montebello, Storgata og en sammenlægning af disse. Sengebehovet er beregnet med en gennemsnitlig liggetid på 7 dage både for 2006 og 2020 og med en belægningsprocent på 90. Der vil i 2020 være et behov på 57 pladser ved en fremskrivning på baggrund af den demografiske udvikling. Hvis den gennemsnitlige liggetid i stedet er 9 dage, vil der være et samlet behov på 73 pladser i 2020 ud fra samme forudsætninger i øvrigt. Ovenstående beregning kræver en korrektion, idet det er besluttet, at patientsammensætningen fra 1. oktober 2007 skal ændres således, at institutionerne udelukkende behandler patienter, som er afhængige af legale rusmidler, dvs. alkohol og medikamenter. Institutionerne har oplyst, at erfaringsmæssigt er der en gennemsnitlig liggetid for disse patienter på 7 døgn, og dette er derfor anvendt som grundlag for beregningen af behovet for antal pladser. Der er endvidere fra fagligt hold givet udtryk for at 7 døgn er en ønskelig opholdsvarighed i den fase behandlingen her befinder sig. Ifølge registreringerne er der stort set ingen patienter på Montebello med misbrug av illegale midler. På Storgata udgør patienterne med misbrug av illegale midler ca. 40% af patienterne, jf. Årsmelding 2006 Akuttinstitujonen Storgata 36C. Fordelingen af misbrugstyper på Storgata i 2006 Alkohol % Opiater % Cannabis 10 1% Sedativa/hypnotika 12 1% Kokain 5 0% Hallusinogener 2 0% Andre stim. inkl koffein 48 4% Andre stoffer 68 5% I alt % Med den ændrede patientsammensætning vil de misbrugere av illegale stoffer fra Storgata ikke længere blive behandlet på institutionen, men forudsættes behandlet andet sted. På den baggrund foretages en korrektion i behovet for antal pladser i 2020, således at den sammenlagte institution fremover alene rummer de relevante patientgrupper. Side 7 af 14

8 Det skal bemærkes, at fordelingen af misbrugere av illegale midler på Storgata i 2006 har været større end før rusreformen og før nedlæggelsen af M3. Styregruppen har dog været enige i at fastholde udgangspunktet i fordelingen af misbrugstyper i Estimat over behandlingspladser i 2020 med korrektion for illegalt misbruk Storgata Antal behandlinger Sengebehov gns. 7 dage, v/90 % belegging Sengebehov gns. 9 dage v/90 % belegging Montebello Storgata I alt Tabellen viser, at der i en fælles institution vil være behov for 44 pladser i 2020, når udgangspunktet er en gennemsnitlig liggetid på 7 dage og der korrigeres for ændret patientsammensætning. Det foreslås, at modtageenheden etableres med 8 pladser, mens de resterende 36 pladser fordeles på 3 poster á 12 pladser. Med en gennemsnitlig liggetid på 9 dage vil der være behov for 56 senge med korrektion for ændret patientsammensætning. Det foreslås, at modtageenheden etableres med 8 pladser, mens de resterende 48 pladser fordeles på 4 poster á 12 pladser. Sengebehovet for 2006 er, som ovenfor, ikke udtryk for det nuværende antal senge, men er beregnet ud fra de samme forudsætninger, som den fremtidige kapacitet beregnes ud fra, dvs. 90% belægning og gennemsnitlige liggetider på hhv. 7 og 9 dage. Det forventes, at den fremtidige fordeling mellem kvinder og mænd på institutionen vil ændre sig, således at der bliver flere kvinder. Baggrunden for denne forventning er den historiske udvikling. Det er endnu vanskeligt at estimere, hvor stor denne andel vil være. Under intervjuene blev det oplyst, at der i vurderingen af det aktuelle og fremtidige behov er mørketal, dvs. patienter som er potentielle brugere af institutionerne, men som af forskellige grunde ikke kommer i behandling på nuværende tidspunkt. Der er samtidig en forventning om en stigning i antallet af misbrugere og sammenlagt forventes en stigning i antallet af patienter til behandling for afrusning, ud over den demografisk betingende. Der er dog intet belæg for på nuværende tidspunkt at skitsere en større afdeling end en fremskrivning af de eksisterende tal tilsiger. Det kan derfor siges at være ønskeligt om institutionen kan indredes således, at der er mulighed for at udvide antallet af pladser efter behov i forhold til at kunne imødekomme et eventuelt fremtidigt øget behov. Det er sentralt at den sammenslåtte enheten kan bidra til bedret sammenhengende pasientforløp mellom: avrusning og behandling døgn- og polikliniske behandlingstilbud offentlige og private tjenestetilbydere tjenester og tilbud på hhv kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå En evt. poliklinisk oppfølgingsfunksjon etter avrusning bør ses i sammenheng med øvrige polikliniske enheter i og utenfor KRA. Side 8 af 14

9 Bemanding Personalet fra de respektive institutioner vil blive overført med henblik på at sikre en bedre dækning. Samtidigt vurderes det, at der vil være behov for en udvidelse af personalet i forhold til 44 pladser: Nåsituasjon 2007 Stillingsgrupper AiM AiS Totalt Institusjonssjef Fagkonsulent Sosialkonsulent 1,3 2 3,3 Merkantil konsulent Husøkonom + kjøk.ass. 2,5 2,5 5 Lege Avd.sykepleier/ sykepleier 12, ,35 Miljøterapeut/ arbeider 14, ,63 Psykolog Ergo/fysioterap Totalt 35 35,5 71,3 Tabellen viser, at hvis man viderefører den nuværende bemandingssituation, vil den fælles institusjon skulle have omkring 72 medarbejdere. Da det beregnes, at der vil komme en udvidelse af behovet for institutionsplasser, vil bemandingsbehovet også stige tilsvarende. Imidlertid er det ikke relevant i nuværende fase og på nuværende tidspunkt at vurdere bemandingsbehovet i detaljer. Målet er her alene at give et kvalificeret skøn over arealbehovet til kontorer og arbejdsstationer m/pc-adgang. I nedenstående tabel fremgår en bemandingsvurdering, foretaget af KRA, Aker Universitetssykehus. Stillingsgrupper AiM/AiS Separat kontorplads Arbstasjoner Avdelingsleder 1 1 Enhetsleder 4 4 Kontorleder 1 1 Medfaglig rådgiver 1 1 Fagkonsulent/koordineringsteam 4 4 Sosialkonsulent 2 2 Merkantil konsulent 2 2 Husøkonom + kjøk.ass. 5 1 Lege 5 5 Avd.sykepleier/ sykepleier 32 8 Miljøterapeut/ arbeider 31 8 Laborant 1 1 Psykolog 6 5 Ergo/fysioterap 1 1 Totalt Af tabellen ses det, at der af de anslåede 96 normerede stillinger udløser et behov for 10 separate kontorer, og 34 arbejdsstationer. Side 9 af 14

10 Metode og arealstandarder til beregning af arealbehov Arkitektfirmaet C.F. Møller benytter en metode til beregning af arealbehovet, som er kendetegnet ved, at der benyttes arealstandarder. De arealstandarder, som benyttes til beregningen af arealbehovet for den samlede akutinstitution er baseret på anvendte arealstandarder i hovedsagen fra somatiske sygehuse i Norden. Arealstandarderne er udtryk for rekomendationer i forhold til erfaringstal fra nyt sygehusbyggeri i Norden, og er benyttet ved en række hospitalsprojekter, som C.F. Møller er og har været involveret i. Arealstandarderne dækker alle primærrum, altså rum der har bestemte funktioner, fx kontorer, sengerum eller undersøgelses-stuer. Standarderne omfatter udover selve primærrummet også de nødvendige tillæg til birum, d.v.s. depoter, ventearealer, toiletter etc. Tallene angives i nettoarealer. Prosjektets nettoareal er summen af de enkelte rums arealer, eksklusiv korridorer, trapper og elevatorer og eksklusiv teknikrum (ventilation, osv.). Konstruktionsarealer (ydervægge og skillevægge) er heller ikke med i nettoarealet. Nettoarealerne omregnes til bruttoarealer ved hjælp af en brutto/netto-faktor, som erfaringsmæssigt er 1,6-2,1 for sygehusbyggeri. Ofte vil brutto/nettofaktoren være høj om det er eksisterende byggeri genanvendes eller renoveres, hvor ikke alle kvadratmeter kan udnyttes lige effektivt. I nybyggeri er der ofte mulighed for en mere optimal indretning i forhold til behovene, og dermed kan der anvendes en brutto/netto-faktor i den lavere ende af spektret. Arealstandarder Sengestuer 25 m 2 WC 5 m 2 Handicap WC 8 m 2 Undersøgelses-rum, somatisk 18 m 2 Samtalerum 12 m 2 Grupperum 20 m 2 Kontorarbejdspladser 10 m 2 Metoden i arealberegningen er: Der tages udgangspunkt i den beregnede fremtidige aktivitet, der skal foregå i enheden, her i Arealbehovet bestemmes herefter som resultatet af at multiplicere antallet af pågældende primærrum med arealstandarden. Kontorarealer beregnes særskilt på grundlag af antal personer med kontorplads, multipliceret med den tilsvarende arealstandard. Vurderingen af arealbehovet er yderligere kvalificeret i forhold til den fremtidige kapacitetsberegning gennem interview med repræsentanter fra de to institutioner. Institutionerne har bl.a. understreget vigtigheden af aktivitetsrum for patienterne, et vaskerum, hvor patienterne selv har mulighed for at vaske deres tøj, og behovet for forsknings- og uddannelsesplads til at fremme dokumentasjonen og kvaliteten i behandlingen. Disse input er drøftet med styregruppen og medtaget i vurderingen af arealbehovet. Styregruppen besluttede endvidere, at der skitseres to pladser til LOST-patienter, hvorved det samlede antal i hovedforslaget er 46 pladser.. Side 10 af 14

11 Hovedforslag: Arealbehov ved gennemsnitlig liggetid på 7 dage (alle arealer er nettoarealer) Med en gennemsnitlig liggetid på 7 dage er nettoarealbehovet 2932 m 2. Omregnet til bruttoareal vil arealbehovet ligge mellem ca m 2 og m 2, afhængigt af hvor effektivt arealerne kan udnyttes. Romtype Antall Arealstandard Total Reception Venterom Pasientplasser, ordinære Pasientplasser, mottak Toilet, dusj, pasienter Toilet, dusj, pasienter, HC Samtalerom Grupperom Undersøgelsesrom Medisinrom Opholds- og spiserom for pasienter Kjøkken Tørvarelager Kjølelager Depotrom Skyllerom Tvangspladser, LOST Toilet, dusj, pasienter Aktivitetsarealer uspec Vaskerom for pas Separat kontor PC-arbejdsplads Møde-konferencerom Pers.ophold Pers.stasjon en pr. post Garderober Laboratoriefunktion Forskning /FOU Udvidelsesmuligheder Poliklinikk I alt 2932 Bruttoarealbehov: B/Nfaktor Nettoareal Bruttoareal , , Side 11 af 14

12 Alternativ Arealbehov ved gennemsnitlig liggetid på 9 dage (alle arealer er nettoarealer) Med en gennemsnitlig liggetid på 9 dage er nettoarealbehovet 3433 m 2. Omregnet til bruttoareal vil arealbehovet ligge mellem ca m 2 og m 2. Romtype Antall Arealstandard Total Reception Venterom Pasientplasser, ordinære Pasientplasser, mottak Toilet, dusj, pasienter Toilet, dusj, pasienter, HC Samtalerom Grupperom Undersøgelsesrom Medisinrom Opholds- og spiserom for pasienter Kjøkken Tørvarelager Kjølelager Depotrom Skyllerom Tvangspladser, LOST Toilet, dusj, pasienter Aktivitetsarealer uspec Vaskerom for pas Separat kontor PC-arbejdsplads Møde-konferencerom Pers.ophold Pers.stasjon en pr. post Garderober Laboratoriefunktion Forskning /FOU Udvidelsesmuligheder Poliklinikk I alt 3433 Bruttoarealbehov: B/Nfaktor Nettoareal Bruttoareal , , Side 12 af 14

13 Umiddelbare konsekvenser ved en sammenlægning af akutinstitutionerne Montebello og Storgata Det forventes, at en sammenlægning af AiM og AiS vil give en bedre mulighed for udnyttelse af personaleressourcerne, og en bedre døgndækning. Jf. Strategiske plan for Rus- og avhængighetsbehandling er der et udtalt ønske om at bidrage til større kapacitet og en bedre kvalitet i behandlingen. Øges personalemængden forholdsvis og parallelt med stigningen i antallet af senge, vil der blive en større kapacitet end i de nuværende institutioner, da synergieffekterne ved en sammenlægning bør betyde en mere effektiv anvendelse af personaleressourcerne. Dermed vil der være en større bemandingskapacitet og et bedre grundlag for at forbedre kvaliteten i behandlingen. I forbindelse med interviewene gav begge institutionerne udtryk for, at det ville være ønskeligt at kunne dele behandlingen op efter køn. Sammenlægning af institutionerne vil give bedre mulighed for at opdele behandlingsenhederne efter køn og evt. andet, da man volumenmæssigt vil få tilpas store enheder til at muliggøre det til en vis udstrækning. Sammenhængen og kontinuiteten i behandlingen er vigtig. I dag efterlyses der fra faglig side, at der kan skabes et forbedret sammenhængende behandlingsforløb. Når patienten, i dagens situation, er færdig med afrusningsbehandlingen, kan der gå forholdsmæssig lang tid til patienten kommer i videre behandling, og der er derfor en vis risiko for at (for) mange behandlingsforløb ender med at blive tabt mellem to stole. Det betyder, at flere af patienterne kommer til fornyet afrusning, inden de kan modtages til den videre behandling. Det vurderes i dag fra institutionerne, at op mod 25% af patienterne er gengangere med 5 eller flere behandlinger indenfor en 12måneders periode. Med bedre sammenhæng i patientforløbene antages at en række af disse patienter får reduceret behovet for gentagne behandlinger. I samtalerne med institutionerne blev der givet udtryk for, at der er et ikke ubetydeligt mørketal, dvs. patienter som kræver behandling, men som ikke på nuværende tidspunkt bliver opfanget af behandlingsinstitutionerne. Som tidligere nævnt i denne rapport, planlægges der ikke ud fra en ubekendt størrelse, men mere sammenhængende behandlingsforløb vil give plads til at modtage patienter, som man ikke har plads til i dag. Samtidigt er det vigtigt at den kommende institution bliver tilstrækkelig fleksibel indrettet, med forbedrede muligheder for at udvide behandlingstilbuddet, såfremt det i fremtiden vurderes at være nødvendigt. Sammenlægningen af Montebello og Storgata vil endvidere medføre ledelsesmæssige udfordringer i forhold til at samle de to tilsyneladende forskellige kulturer, på de to afdelinger. Konklusion På baggrund af de oplysninger om antal behandlinger fra AiM og AiS er der foretaget en fremskrivning af antallet af behandlinger i forhold til den demografiske udvikling til Denne beregning er omsat til antal behandlingsdage med udgangspunkt i en gennemsnitlig liggetid op 7 dage. Det fremtidige sengebehov er kalkuleret på baggrund af denne beregning med 90% belægning som standarden. På den baggrund vil der være et sengebehov i 2020 på 44 senge plus 2 senge til LOST-patienter. Omsat til arealbehov vil der for den fælles institution være behov for et areal på ca m 2 ved en meget effektiv udnyttelse af arealet og et areal på ca ved en knap så god anvendelse af arealet. Hvis man vælger at nybygge en fælles institution. Arealanvendelsen i nybyggeri er typisk væsentlig bedre ved nybyggeri end ved placering af institutionen i eksisterende lokaler. Side 13 af 14

14 Bilag 1 Antal behandlinger Montebello Kvinner % av K Menn % av M Tot % av T K % Antal M % Antal I alt % av T < 10 år år 1, , år 1 1 1, , år % 1, , % år 5 2% 16 2% 21 2% 1, , % år 16 6% 27 4% 43 4% 1, , % år 20 7% 48 7% 68 6% 1, , % år 22 8% 98 15% % 1, , % år 58 21% % % 1, , % år 62 22% % % 1, , % år 34 12% 96 15% % 1, , % år 19 7% 66 10% 85 8% 1, , % år 21 7% 28 4% 49 4% 1, , % år 16 6% 19 3% 35 3% 1, , % år 5 2% 2 0% 7 1% 1, , % >= 80 år 1 1 0% 0, , % I alt Antal behandlinger Storgata Kvinner % av K Menn % av M Tot % av T K % Antal M % Antal I alt % av T år 36 12% 41 4% 77 6% 1, , % år 26 9% 78 8% 104 8% 1, , % år 95 31% % % 1, , % år 88 29% % % 1, , % år 36 12% % % 1, , % år 16 5% % 124 9% 1, , % >=70 år 7 2% 24 2% 31 2% 0, , % I alt Side 14 af 14

INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling...

INDHOLD. 01_ indledning... 2. 02_ Beskrivelse... 4. 03_ aktivitet... 6. 04_ kapacitets- og arealbehov... 8. 05_ psykiatri...10. 07_ Etapeopdeling... regionshospitalet VIBORG prospekt Bygherre region Midtjylland Koncept udarbejdet af arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med regionshospitalet i Viborg, KPF Arkitekter A/S INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 LOHFERT& LOHFERT Dokumentation Nr. 833 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 Projekt 05.1099 19.03.2009

Læs mere

Etablering af midlertidige pladser

Etablering af midlertidige pladser Journal nr.: 010787-2014 Sag nr. 46 Etablering af midlertidige pladser Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. 54 Lov om social service 83, 84 og 86 Sundhedsloven 138 og 140 Sagsfremstilling: Frederikssund

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

REGIONSHOSPITALET VIBORG

REGIONSHOSPITALET VIBORG REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN, 26-05-2010 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD

Læs mere

Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version 1

Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version 1 Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.7 Patienthotel Version 1 09.01.2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og arbejdsgruppens kommissorium... 1 2. Udgangspunktet for arbejdsgruppens

Læs mere

Evaluering af. - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt.

Evaluering af. - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Evaluering af - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Januar 2000 Forord Hermed foreligger evalueringen af forsorgstilbuddet

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune

Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune Eigil Boll Hansen og Susanne Reindahl Rasmussen Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune Status og fremtidigt behov Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune Status og

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 45 Offentligt AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

1. Baggrund 3. 3. Kort beskrivelse af nuværende tilbud 4. 3.1 Eksisterende fysiske rammer 5. 3.2 Personale 5. 3.3 Nuværende brugerkreds 6

1. Baggrund 3. 3. Kort beskrivelse af nuværende tilbud 4. 3.1 Eksisterende fysiske rammer 5. 3.2 Personale 5. 3.3 Nuværende brugerkreds 6 Fysiske rammer for Implementering af Masterplan for Psykiatri og Misbrug Marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrund 3 2. Anbefalinger i Masterplan for Psykiatri og Misbrug 3 3. Kort beskrivelse af

Læs mere

Notat. Brønderslev Kommune. Undersøgelse af optimal fysisk placering af administrationen. 19. Maj 2008

Notat. Brønderslev Kommune. Undersøgelse af optimal fysisk placering af administrationen. 19. Maj 2008 Notat 19. Maj 2008 Brønderslev Kommune Undersøgelse af optimal fysisk placering af administrationen 1. Indledning Økonomiudvalget besluttede i marts 2008, at der skulle udarbejdes en økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 2. Sammenfatning af resultaterne af analysen af de danske domstole 6 2.1. Deloittes

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Analyse af kapaciteten i psykiatrien

Analyse af kapaciteten i psykiatrien Analyse af kapaciteten i psykiatrien 11. december 2012 1 Analyse af kapaciteten i psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Hovedlinjer i kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien 3 2. Indledning 11 2.1. Baggrund og

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse

Læs mere

Generalplan 2013. Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens

Generalplan 2013. Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Generalplan 2013 Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens 2 Generalplan 2013 Indhold 1. Indledning...4 2. Hospitalets profil...6 3.1. Demografi

Læs mere

Sikring af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske

Sikring af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske Sikring af kapaciteten inden for det stråleterapeutiske område Udvalget om eftersyn af rammerne for uddannelse af personalegrupper inden for stråleterapien på kræftområdet April 2007 Sikring af kapaciteten

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Fremtidens psykiatri år 2010

Fremtidens psykiatri år 2010 Journal nr.: 10/7453 Dato: 9. juni 2010/8. juni 2010 Version 2 - Notat Fremtidens psykiatri år 2010 Justering af psykiatriplanen 1. Indledning Region Syddanmarks overordnede målsætning for psykiatrien

Læs mere

Psykiatrien i Det Nye Universitetshospital. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Resume og anbefalinger 3. Psykiatrien som en del af DNU

Psykiatrien i Det Nye Universitetshospital. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Resume og anbefalinger 3. Psykiatrien som en del af DNU Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Psykiatrien i Det Nye Universitetshospital Dato 15-03-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere