ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER NORGE AS. Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER NORGE AS. Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata"

Transkript

1 ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER NORGE AS Helseplanlægningsafdelingen Sammenlægning af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata Forprojekt Aker universitetssykehus HF

2 INDHOLD: 1 Sammendrag 2 Indledning 3 Projektorganisation 4 Beskrivelse af institutionerne 5 Dataindsamling 6 Metode og arealstandarder til beregning af arealbehov 7 Arealbehov 8 Umiddelbare konsekvenser ved en sammenlægning af akutinstitutionerne Montebello og Storgata 9 Bilag Side 2 af 14

3 Sammendrag Aker Universitetssykehus HF har bedt CFM om at medvirke i at undersøge muligheden for en samlokalisering af Akutinstitutionerne Montebello og Storgata. Denne rapport beskriver arealbehovet ved en sammenlægning af institutionerne og forudsætningerne for denne beregning. Der er beregnet to modeller, hvor kapaciteten er estimeret med udgangspunkt i henholdsvis 7 og 9 dages gennemsnitlig liggetid, da der kan være et behandlingsmæssigt ønske om at øge liggetiden. Arealbehovet med en gennemsnitlig liggetid på 7 dage vurderes til at være mellem ca m² og m² afhængigt af de konkrete bygningsmæssige forhold og dermed, hvor effektivt arealerne kan udnyttes. Der er foretaget en arealbehovs-beregning med en alternativ forudsætning, nemlig en gennemsnitlig liggetid på 9 dage. I så fald vil arealbehovet være mellem ca m² og 7200 m². Denne vurdering af arealbehovet afgrænser søgefeltet for egnede lokaler, der er tilstrækkeligt store til at rumme en samlokalisering af de to institutioner. Side 3 af 14

4 Indledning Aker universitetsykehus ønsker at undersøge mulighederne for at samlokalisere Akutinstitutionerne Montebello og Storgata. Opgaven tager afsæt i strategiplanen for rusområdet, Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF , som udspringer af rusreformen. Planen beskriver et ønske om at sikre en tværfaglig og specialiseret behandling og det gode patientforløb. Ved en sammenlægning af institutionerne gives mulighed for en bedre anvendelse af personaleressourcerne og dermed mulighed for at sikre en faglig tilfredsstillende bemanding. Rus -/avhengighetsbehandling er som følge av rusreformen etablert som et nytt tjenesteområde innenfor spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten består nå av tre gjensidig overlappende tjenesteområder: somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Stortingets overordnete mål med rusreformen har vært at rusmiddelmisbrukere med sammensatte problemer skal få bedre og mer samordnete tjenester, samt at behandlingsresultatene skal bli bedre. Rusreformen skal bidra til større kapasitet i behandlingen og at kvaliteten på behandlingen skal blir bedre.... Målene for rusreformen var bl.a å: Styrke behandlingsapparatet for rusmiddelmisbrukere Bedre tjenester og behandlingsresultater for rusmiddelmisbrukere Klargjøre ansvar, bedre ressursutnyttelsen og styrke tverrfaglig innsats og samarbeid Videreutvikle kvaliteten i hjelpe- og behandlingsapparatet Skape et helhetlig tiltaksapparat som fanger opp brukernes individuelle behov og som har mangfold og bredde i sitt tilbud Sikre alle pasienter ett sted å henvende seg til uansett om problemet er rus, psykiatri eller somatikk.... Det er i dag et problem at det ikke er tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å sikre en faglig tilfredsstillende ivaretakelse av spesielt øyeblikkelig hjelp behovet i dagens institusjonstilbud alle avrusnings- og utredingsinstitusjonene må sikres en faglig tilfredsstillende bemanning med helse- og sosialfaglig kompetanse. Det er særskilt behov for tilførsel av spesialister (leger, sykepleiere, psykologer,) og andre yrkesgrupper med spesialutdanning f.eks videreutdanning i rus og/eller psykiatri. Det bør være minimum døgnkontinuerlig bemanning av to sykepleiere i tillegg til nødvendig miljøpersonell, psykolog og lege på dagtid Alle pasienter skal undersøkes av lege ved innleggelse. Det er også behov for døgnkontinuerlig bakvaktsordning av lege. (Udsnit fra Strategisk plan for Rus og avhengighetsbehandling, Aker Universitetssykehus HF ). C.F. Møller Norge AS er af Aker Universitetssykehus HF anmodet om at medvirke i udredning af opgaven vedrørende sammenlægning af akutinstitutionerne Montebello og Storgata, og i den forbindelse skal der udarbejdes et delfunktionsprogram for en samlokalisering af institutionerne med en opgørelse over arealkravet. I første omgang udarbejdes et rumprogram og en udregning af arealbehovet ved en sammenlægning af institutionerne. Dette vil være grundlaget for at finde egnede bygninger, hvori en sammenlægning kan finde sted. I en efterfølgende fase, når der er en konkrete bygninger i kikkerten, vil der foregå en bearbejdning af den/de udvalgte bygning(er) med indredningsskitser på baggrund af rumprogrammerne. Side 4 af 14

5 Projektorganisation Forprojektet er udarbejdet ved anvendelse af en styregruppe, en projektgruppe og en referencegruppe Styregruppen har bestået af følgende medlemmer: Gjermund Nysveen(KRA) Robert Hansson (AUS Eiendom) Camilla Njå (AUS) Anne Beate Sætrang (AiM) Hans Martin Elleflaadt (Klinikkverneombud/KRA) Torgeir Olsen (AUS Eiendom) Eric Johannesen (RIO) Bjørn Elsom (Fagforbundet) Projektgruppen har bestået af: Bergsvein Byrkjeland(KRA) Karl Gaub (CF Møller) Jeppe Ottosen (CF Møller) Referansegruppen Referansegruppen består av styringsgruppen utvidet med ansatterepresentanter fra hhv AiM og AiS. Side 5 af 14

6 Beskrivelse af institutionerne Akuttinstutusjonen Montebello (AiM): Institusjonen yter helsehjelp til alkohol- og medikamentavhengige i aktiv rus eller abstinens. Institusjonen har 17 plasser for kvinner og menn, alle pasienter får enerom. Innleggelse i institusjonen baserer seg på frivillighet. Afdelingen tilbyder avgiftning og abstinensbehandling. Pasienter, pårørende, etablert hjelpeapparat og evt. andre instanser kan ta telefonisk kontakt med institusjonen for å henvise/egenhenvise pasienten. Ved henvendelse kartlegges pasientens rushistorie, fysiske og psykiske tilstand. På bakgrunn av opplysninger som innhentes vurderes pasientens rett til behandling og den enkelte pasient får tildelt behandlingsfrist. Pasienten rett til behandling vurderes fortløpenede ved behov og institusjonen har daglige vurderingsmøter for rettighetsvurdering. Rettighetspasienter får i hovedsak tilbud om innleggelse i løpet av 1 uke, afhængigt af behovet. Oppholdets innhold og lengde vurderes individuelt etter pasientens behov. Akuttinstitusjonen Storgata (AiS): Målgruppen er voksne pasienter med alkohol- og medikamentavhengighet. Institusjonen har 20 plasser for menn og kvinner. Institutionen har hidtil også tilbudt avgiftning/abstinensbehandling til pasienter med illegalt misbruk, men fra 1. oktober 2007 tilbydes udelukkende behandling af voksne med alkohol- og medikamentavhengighet. Innleggelse i institusjonen baserer seg på frivillighet. Pasienter, pårørende eller andre relevante instanser kan ta telefonisk kontakt med institusjonen for å søke inn/henvise pasienten. Det er regelmessig inntaksmøte hvor søknader/henvisninger blir vurdert. Dersom pasienten vurderes som rettighetspasient og institusjonen har kapasitet, får pasienten en rask innleggelse. Oppholdets innhold og lengde vurderes individuelt ut i fra pasientens behov. Dataindsamling Denne rapport er udarbejdet på baggrund af data modtaget fra Storgata og Montebello vedr. antallet af behandlinger, ansatte og oplysninger om de enkelte institutioner. Disse oplysninger er suppleret med interviews med repræsentanter fra henholdsvis Storgata og Montebello. Interviewene har givet supplerende oplysninger om de modtagne aktivitetsdata og en nærmere beskrivelse af den forventede udvikling. Derudover var konsulenterne interesserede i at høre medarbejdernes perspektiv på lokaleforhold og andre informationer af betydning for en fremtidig placering og indretning. Fremtidige kapaciteter og patientgrundlag På baggrund af den nuværende aktivitet fra 2006, oplyst som antallet af behandlinger, er den fremtidige kapacitet i 2020 beregnet, som en mekanisk fremskrivning (se i øvrigt bilag 1) Kvinner Menn Tot Kvinner Menn Tot Montebello Storgata Antallet af behandlingsdage har ikke været tilgængelige, og derfor er antallet af behandlinger omregnet til behandlingsdage med udgangspunkt i en gennemsnitlig liggetid på henholdsvis 7 og 9 døgn. I dag er den gennemsnitlige liggetid på Montebello ca. 7 dage og på Storgata er den ca. 4 dage. Afdelingerne drives i dag begge med en belægningsprocent på ca. 100%. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at planlægge ud fra 100% belægning. Derfor er der enighed om, at Side 6 af 14

7 planlægge med udgangspunkt i en 90% belægning, hvilket yderligere giver en vis fleksibilitet i forhold til den nuværende behandlingskapacitet. Der er uklarhed om den gennemsnitlige liggetid vil øges i tiden fremover som en forbedring af behandlingstilbuddet. Der præsenteres derfor en alternativ udregning, baseret på 9 dages gennemsnitlig liggetid i forhold til hovedforslagets forudsætning om en gennemsnitlige liggetid på 7 dage. Estimat over behandlingspladser i 2020 baseret på en mekanisk fremskrivning af antal behandlinger i 2006 Antal behandlinger Sengebehov gns. 7 dage Sengebehov gns. 9 dage Montebello Storgata I alt Tabellen viser en beregning over det fremtidige behov for pladser med udgangspunkt i antallet af behandlinger i 2006 for henholdsvis Montebello, Storgata og en sammenlægning af disse. Sengebehovet er beregnet med en gennemsnitlig liggetid på 7 dage både for 2006 og 2020 og med en belægningsprocent på 90. Der vil i 2020 være et behov på 57 pladser ved en fremskrivning på baggrund af den demografiske udvikling. Hvis den gennemsnitlige liggetid i stedet er 9 dage, vil der være et samlet behov på 73 pladser i 2020 ud fra samme forudsætninger i øvrigt. Ovenstående beregning kræver en korrektion, idet det er besluttet, at patientsammensætningen fra 1. oktober 2007 skal ændres således, at institutionerne udelukkende behandler patienter, som er afhængige af legale rusmidler, dvs. alkohol og medikamenter. Institutionerne har oplyst, at erfaringsmæssigt er der en gennemsnitlig liggetid for disse patienter på 7 døgn, og dette er derfor anvendt som grundlag for beregningen af behovet for antal pladser. Der er endvidere fra fagligt hold givet udtryk for at 7 døgn er en ønskelig opholdsvarighed i den fase behandlingen her befinder sig. Ifølge registreringerne er der stort set ingen patienter på Montebello med misbrug av illegale midler. På Storgata udgør patienterne med misbrug av illegale midler ca. 40% af patienterne, jf. Årsmelding 2006 Akuttinstitujonen Storgata 36C. Fordelingen af misbrugstyper på Storgata i 2006 Alkohol % Opiater % Cannabis 10 1% Sedativa/hypnotika 12 1% Kokain 5 0% Hallusinogener 2 0% Andre stim. inkl koffein 48 4% Andre stoffer 68 5% I alt % Med den ændrede patientsammensætning vil de misbrugere av illegale stoffer fra Storgata ikke længere blive behandlet på institutionen, men forudsættes behandlet andet sted. På den baggrund foretages en korrektion i behovet for antal pladser i 2020, således at den sammenlagte institution fremover alene rummer de relevante patientgrupper. Side 7 af 14

8 Det skal bemærkes, at fordelingen af misbrugere av illegale midler på Storgata i 2006 har været større end før rusreformen og før nedlæggelsen af M3. Styregruppen har dog været enige i at fastholde udgangspunktet i fordelingen af misbrugstyper i Estimat over behandlingspladser i 2020 med korrektion for illegalt misbruk Storgata Antal behandlinger Sengebehov gns. 7 dage, v/90 % belegging Sengebehov gns. 9 dage v/90 % belegging Montebello Storgata I alt Tabellen viser, at der i en fælles institution vil være behov for 44 pladser i 2020, når udgangspunktet er en gennemsnitlig liggetid på 7 dage og der korrigeres for ændret patientsammensætning. Det foreslås, at modtageenheden etableres med 8 pladser, mens de resterende 36 pladser fordeles på 3 poster á 12 pladser. Med en gennemsnitlig liggetid på 9 dage vil der være behov for 56 senge med korrektion for ændret patientsammensætning. Det foreslås, at modtageenheden etableres med 8 pladser, mens de resterende 48 pladser fordeles på 4 poster á 12 pladser. Sengebehovet for 2006 er, som ovenfor, ikke udtryk for det nuværende antal senge, men er beregnet ud fra de samme forudsætninger, som den fremtidige kapacitet beregnes ud fra, dvs. 90% belægning og gennemsnitlige liggetider på hhv. 7 og 9 dage. Det forventes, at den fremtidige fordeling mellem kvinder og mænd på institutionen vil ændre sig, således at der bliver flere kvinder. Baggrunden for denne forventning er den historiske udvikling. Det er endnu vanskeligt at estimere, hvor stor denne andel vil være. Under intervjuene blev det oplyst, at der i vurderingen af det aktuelle og fremtidige behov er mørketal, dvs. patienter som er potentielle brugere af institutionerne, men som af forskellige grunde ikke kommer i behandling på nuværende tidspunkt. Der er samtidig en forventning om en stigning i antallet af misbrugere og sammenlagt forventes en stigning i antallet af patienter til behandling for afrusning, ud over den demografisk betingende. Der er dog intet belæg for på nuværende tidspunkt at skitsere en større afdeling end en fremskrivning af de eksisterende tal tilsiger. Det kan derfor siges at være ønskeligt om institutionen kan indredes således, at der er mulighed for at udvide antallet af pladser efter behov i forhold til at kunne imødekomme et eventuelt fremtidigt øget behov. Det er sentralt at den sammenslåtte enheten kan bidra til bedret sammenhengende pasientforløp mellom: avrusning og behandling døgn- og polikliniske behandlingstilbud offentlige og private tjenestetilbydere tjenester og tilbud på hhv kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå En evt. poliklinisk oppfølgingsfunksjon etter avrusning bør ses i sammenheng med øvrige polikliniske enheter i og utenfor KRA. Side 8 af 14

9 Bemanding Personalet fra de respektive institutioner vil blive overført med henblik på at sikre en bedre dækning. Samtidigt vurderes det, at der vil være behov for en udvidelse af personalet i forhold til 44 pladser: Nåsituasjon 2007 Stillingsgrupper AiM AiS Totalt Institusjonssjef Fagkonsulent Sosialkonsulent 1,3 2 3,3 Merkantil konsulent Husøkonom + kjøk.ass. 2,5 2,5 5 Lege Avd.sykepleier/ sykepleier 12, ,35 Miljøterapeut/ arbeider 14, ,63 Psykolog Ergo/fysioterap Totalt 35 35,5 71,3 Tabellen viser, at hvis man viderefører den nuværende bemandingssituation, vil den fælles institusjon skulle have omkring 72 medarbejdere. Da det beregnes, at der vil komme en udvidelse af behovet for institutionsplasser, vil bemandingsbehovet også stige tilsvarende. Imidlertid er det ikke relevant i nuværende fase og på nuværende tidspunkt at vurdere bemandingsbehovet i detaljer. Målet er her alene at give et kvalificeret skøn over arealbehovet til kontorer og arbejdsstationer m/pc-adgang. I nedenstående tabel fremgår en bemandingsvurdering, foretaget af KRA, Aker Universitetssykehus. Stillingsgrupper AiM/AiS Separat kontorplads Arbstasjoner Avdelingsleder 1 1 Enhetsleder 4 4 Kontorleder 1 1 Medfaglig rådgiver 1 1 Fagkonsulent/koordineringsteam 4 4 Sosialkonsulent 2 2 Merkantil konsulent 2 2 Husøkonom + kjøk.ass. 5 1 Lege 5 5 Avd.sykepleier/ sykepleier 32 8 Miljøterapeut/ arbeider 31 8 Laborant 1 1 Psykolog 6 5 Ergo/fysioterap 1 1 Totalt Af tabellen ses det, at der af de anslåede 96 normerede stillinger udløser et behov for 10 separate kontorer, og 34 arbejdsstationer. Side 9 af 14

10 Metode og arealstandarder til beregning af arealbehov Arkitektfirmaet C.F. Møller benytter en metode til beregning af arealbehovet, som er kendetegnet ved, at der benyttes arealstandarder. De arealstandarder, som benyttes til beregningen af arealbehovet for den samlede akutinstitution er baseret på anvendte arealstandarder i hovedsagen fra somatiske sygehuse i Norden. Arealstandarderne er udtryk for rekomendationer i forhold til erfaringstal fra nyt sygehusbyggeri i Norden, og er benyttet ved en række hospitalsprojekter, som C.F. Møller er og har været involveret i. Arealstandarderne dækker alle primærrum, altså rum der har bestemte funktioner, fx kontorer, sengerum eller undersøgelses-stuer. Standarderne omfatter udover selve primærrummet også de nødvendige tillæg til birum, d.v.s. depoter, ventearealer, toiletter etc. Tallene angives i nettoarealer. Prosjektets nettoareal er summen af de enkelte rums arealer, eksklusiv korridorer, trapper og elevatorer og eksklusiv teknikrum (ventilation, osv.). Konstruktionsarealer (ydervægge og skillevægge) er heller ikke med i nettoarealet. Nettoarealerne omregnes til bruttoarealer ved hjælp af en brutto/netto-faktor, som erfaringsmæssigt er 1,6-2,1 for sygehusbyggeri. Ofte vil brutto/nettofaktoren være høj om det er eksisterende byggeri genanvendes eller renoveres, hvor ikke alle kvadratmeter kan udnyttes lige effektivt. I nybyggeri er der ofte mulighed for en mere optimal indretning i forhold til behovene, og dermed kan der anvendes en brutto/netto-faktor i den lavere ende af spektret. Arealstandarder Sengestuer 25 m 2 WC 5 m 2 Handicap WC 8 m 2 Undersøgelses-rum, somatisk 18 m 2 Samtalerum 12 m 2 Grupperum 20 m 2 Kontorarbejdspladser 10 m 2 Metoden i arealberegningen er: Der tages udgangspunkt i den beregnede fremtidige aktivitet, der skal foregå i enheden, her i Arealbehovet bestemmes herefter som resultatet af at multiplicere antallet af pågældende primærrum med arealstandarden. Kontorarealer beregnes særskilt på grundlag af antal personer med kontorplads, multipliceret med den tilsvarende arealstandard. Vurderingen af arealbehovet er yderligere kvalificeret i forhold til den fremtidige kapacitetsberegning gennem interview med repræsentanter fra de to institutioner. Institutionerne har bl.a. understreget vigtigheden af aktivitetsrum for patienterne, et vaskerum, hvor patienterne selv har mulighed for at vaske deres tøj, og behovet for forsknings- og uddannelsesplads til at fremme dokumentasjonen og kvaliteten i behandlingen. Disse input er drøftet med styregruppen og medtaget i vurderingen af arealbehovet. Styregruppen besluttede endvidere, at der skitseres to pladser til LOST-patienter, hvorved det samlede antal i hovedforslaget er 46 pladser.. Side 10 af 14

11 Hovedforslag: Arealbehov ved gennemsnitlig liggetid på 7 dage (alle arealer er nettoarealer) Med en gennemsnitlig liggetid på 7 dage er nettoarealbehovet 2932 m 2. Omregnet til bruttoareal vil arealbehovet ligge mellem ca m 2 og m 2, afhængigt af hvor effektivt arealerne kan udnyttes. Romtype Antall Arealstandard Total Reception Venterom Pasientplasser, ordinære Pasientplasser, mottak Toilet, dusj, pasienter Toilet, dusj, pasienter, HC Samtalerom Grupperom Undersøgelsesrom Medisinrom Opholds- og spiserom for pasienter Kjøkken Tørvarelager Kjølelager Depotrom Skyllerom Tvangspladser, LOST Toilet, dusj, pasienter Aktivitetsarealer uspec Vaskerom for pas Separat kontor PC-arbejdsplads Møde-konferencerom Pers.ophold Pers.stasjon en pr. post Garderober Laboratoriefunktion Forskning /FOU Udvidelsesmuligheder Poliklinikk I alt 2932 Bruttoarealbehov: B/Nfaktor Nettoareal Bruttoareal , , Side 11 af 14

12 Alternativ Arealbehov ved gennemsnitlig liggetid på 9 dage (alle arealer er nettoarealer) Med en gennemsnitlig liggetid på 9 dage er nettoarealbehovet 3433 m 2. Omregnet til bruttoareal vil arealbehovet ligge mellem ca m 2 og m 2. Romtype Antall Arealstandard Total Reception Venterom Pasientplasser, ordinære Pasientplasser, mottak Toilet, dusj, pasienter Toilet, dusj, pasienter, HC Samtalerom Grupperom Undersøgelsesrom Medisinrom Opholds- og spiserom for pasienter Kjøkken Tørvarelager Kjølelager Depotrom Skyllerom Tvangspladser, LOST Toilet, dusj, pasienter Aktivitetsarealer uspec Vaskerom for pas Separat kontor PC-arbejdsplads Møde-konferencerom Pers.ophold Pers.stasjon en pr. post Garderober Laboratoriefunktion Forskning /FOU Udvidelsesmuligheder Poliklinikk I alt 3433 Bruttoarealbehov: B/Nfaktor Nettoareal Bruttoareal , , Side 12 af 14

13 Umiddelbare konsekvenser ved en sammenlægning af akutinstitutionerne Montebello og Storgata Det forventes, at en sammenlægning af AiM og AiS vil give en bedre mulighed for udnyttelse af personaleressourcerne, og en bedre døgndækning. Jf. Strategiske plan for Rus- og avhængighetsbehandling er der et udtalt ønske om at bidrage til større kapacitet og en bedre kvalitet i behandlingen. Øges personalemængden forholdsvis og parallelt med stigningen i antallet af senge, vil der blive en større kapacitet end i de nuværende institutioner, da synergieffekterne ved en sammenlægning bør betyde en mere effektiv anvendelse af personaleressourcerne. Dermed vil der være en større bemandingskapacitet og et bedre grundlag for at forbedre kvaliteten i behandlingen. I forbindelse med interviewene gav begge institutionerne udtryk for, at det ville være ønskeligt at kunne dele behandlingen op efter køn. Sammenlægning af institutionerne vil give bedre mulighed for at opdele behandlingsenhederne efter køn og evt. andet, da man volumenmæssigt vil få tilpas store enheder til at muliggøre det til en vis udstrækning. Sammenhængen og kontinuiteten i behandlingen er vigtig. I dag efterlyses der fra faglig side, at der kan skabes et forbedret sammenhængende behandlingsforløb. Når patienten, i dagens situation, er færdig med afrusningsbehandlingen, kan der gå forholdsmæssig lang tid til patienten kommer i videre behandling, og der er derfor en vis risiko for at (for) mange behandlingsforløb ender med at blive tabt mellem to stole. Det betyder, at flere af patienterne kommer til fornyet afrusning, inden de kan modtages til den videre behandling. Det vurderes i dag fra institutionerne, at op mod 25% af patienterne er gengangere med 5 eller flere behandlinger indenfor en 12måneders periode. Med bedre sammenhæng i patientforløbene antages at en række af disse patienter får reduceret behovet for gentagne behandlinger. I samtalerne med institutionerne blev der givet udtryk for, at der er et ikke ubetydeligt mørketal, dvs. patienter som kræver behandling, men som ikke på nuværende tidspunkt bliver opfanget af behandlingsinstitutionerne. Som tidligere nævnt i denne rapport, planlægges der ikke ud fra en ubekendt størrelse, men mere sammenhængende behandlingsforløb vil give plads til at modtage patienter, som man ikke har plads til i dag. Samtidigt er det vigtigt at den kommende institution bliver tilstrækkelig fleksibel indrettet, med forbedrede muligheder for at udvide behandlingstilbuddet, såfremt det i fremtiden vurderes at være nødvendigt. Sammenlægningen af Montebello og Storgata vil endvidere medføre ledelsesmæssige udfordringer i forhold til at samle de to tilsyneladende forskellige kulturer, på de to afdelinger. Konklusion På baggrund af de oplysninger om antal behandlinger fra AiM og AiS er der foretaget en fremskrivning af antallet af behandlinger i forhold til den demografiske udvikling til Denne beregning er omsat til antal behandlingsdage med udgangspunkt i en gennemsnitlig liggetid op 7 dage. Det fremtidige sengebehov er kalkuleret på baggrund af denne beregning med 90% belægning som standarden. På den baggrund vil der være et sengebehov i 2020 på 44 senge plus 2 senge til LOST-patienter. Omsat til arealbehov vil der for den fælles institution være behov for et areal på ca m 2 ved en meget effektiv udnyttelse af arealet og et areal på ca ved en knap så god anvendelse af arealet. Hvis man vælger at nybygge en fælles institution. Arealanvendelsen i nybyggeri er typisk væsentlig bedre ved nybyggeri end ved placering af institutionen i eksisterende lokaler. Side 13 af 14

14 Bilag 1 Antal behandlinger Montebello Kvinner % av K Menn % av M Tot % av T K % Antal M % Antal I alt % av T < 10 år år 1, , år 1 1 1, , år % 1, , % år 5 2% 16 2% 21 2% 1, , % år 16 6% 27 4% 43 4% 1, , % år 20 7% 48 7% 68 6% 1, , % år 22 8% 98 15% % 1, , % år 58 21% % % 1, , % år 62 22% % % 1, , % år 34 12% 96 15% % 1, , % år 19 7% 66 10% 85 8% 1, , % år 21 7% 28 4% 49 4% 1, , % år 16 6% 19 3% 35 3% 1, , % år 5 2% 2 0% 7 1% 1, , % >= 80 år 1 1 0% 0, , % I alt Antal behandlinger Storgata Kvinner % av K Menn % av M Tot % av T K % Antal M % Antal I alt % av T år 36 12% 41 4% 77 6% 1, , % år 26 9% 78 8% 104 8% 1, , % år 95 31% % % 1, , % år 88 29% % % 1, , % år 36 12% % % 1, , % år 16 5% % 124 9% 1, , % >=70 år 7 2% 24 2% 31 2% 0, , % I alt Side 14 af 14

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Møde den 24.08.10 mellem RYK og Region Midtjylland Udredningen Nogle fakta 1980 2008: Historisk udvikling i antal Antal patienter pr. år stiger fra

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

42. SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE

42. SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 42. SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE Engdraget 2, 6091 Sdr. Bjert Menighedsbørnehaven er beliggende i Sdr. Bjert i den sydøstlige

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord.

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord. Region Midtjylland Direktionen Att.: Søren Bisgaard-Frantzen Petersen København, 29. maj 2011 RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 2 1.1. DATA FOR SOMATIKKEN... 2 2. INDLEDENDE VURDERINGER VEDR. SYGEHUSPERSONALET...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner

Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport myndighedskrav - Gennemgang af myndighedskrav med betydning for arealstandard i sygehusbyggeri (bilag til rapport dateret 18. 09.

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE 6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE Bredevej 44, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den vestlige del af Kolding, og er normeret til 50 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 54. Sammenfattende vurdering

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2012 Antal unge i behandling Der har i alt været 92 unge i behandling i løbet af 2012, svarende til 109,5% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 38,1 svarende til 105,8%

Læs mere

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Floravej 1, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den sydøstlige del af Kolding by. Institutionen er

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN

2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN W. Kiørboesvej 3, 6000 Kolding Institutionen der er beliggende i Kolding by er normeret til 40 børnehavepladser,

Læs mere

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Gl. Kongevej 48, 6000 Kolding Menighedsbørnehaven er beliggende i den nordlige del af Kolding by. Institutionen

Læs mere

43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ

43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 43. DAGINSTITUTIONEN JUNGHANSVEJ Junghansvej 16, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den sydvestlige del af Kolding by. Institutionen

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport. -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport. -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18 Teknisk Forvaltning Januar 2002 Tilstandsrapport 2002 : Troldehøj, Lystholm 18, 3480 Fredensborg

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 59. ØDIS BØRNEHAVE Ødis Byvej 3, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Anvendelse af simuleringsanalyser til optimering af logistik og patientforløb. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur Tirsdag den 23.

Anvendelse af simuleringsanalyser til optimering af logistik og patientforløb. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur Tirsdag den 23. Anvendelse af simuleringsanalyser til optimering af logistik og patientforløb Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur Tirsdag den 23. september 2014 Fremtidens hospital i 2025 Somatisk hospital Nybyggeri

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

PROGRAMOPTIMERING AF KOMMUNALE AREALER VINGE STATION OG BYDEL 2015-02-10

PROGRAMOPTIMERING AF KOMMUNALE AREALER VINGE STATION OG BYDEL 2015-02-10 PROGRAMOPTIMERING AF KOMMUNALE AREALER VINGE STATION OG BYDEL 2015-02-10 VINGE S-TOGSSTATION OG NY BYDEL Notat 002 Rev.: C Dato: 30.01.2015 Kommentering af samlet beskrivelse for Frederikssunds Kommunes

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5.

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. maj Case: Udvikling af flyttekomperator i samarbejde med

Læs mere

Programoplæg. Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme. Anders Eklund.

Programoplæg. Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme. Anders Eklund. Programoplæg Opførelse af Fleksible, mobile boliger. Anders Eklund. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Opførelse af Fleksible, mobile boliger. 1 STAMOPLYSNINGER Hinnerup

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN

21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN Nørremarksvej 18, 6000 Kolding Daginstitutionen Nørremarken er beliggende i den nordlige del af

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Oplæg til Danske Regioner 28. august 1013 Netværksdagene 2013 for godt sygehusbyggeri Bygning af fremtidens sygehuse Udformningen af

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 September 2009 Indhold 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner 3 2.1. Konklusioner Lif-virksomheder

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere