Masterplan for specialeuddannelsen i almen medicin - Videreuddannelsesregion Nord 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan for specialeuddannelsen i almen medicin - Videreuddannelsesregion Nord 2014"

Transkript

1 Masterplan for specialeuddannelsen i almen medicin - Videreuddannelsesregion Nord 2014 Tidspunkt Modul Kursusnr Varighed Emne Kompetence Formål/synopse Fase /2 dag Introduktion 1 2 1/2 dag Lægerollen. Lægelig Mål 84, Den almenmedicinske identitet tilgang Lægen som Mål 78, Teoretiske medikament forståelsesrammer Præsentation af kurset, dets opbygning, form og indhold. Forventninger til kursister samt undervisere. Gensidig præsentation. Hoveduddannelsen, teoretisk kursus, forskningstræning, tværfaglige kurser, temadage og returdage. Praktiske forhold. Præsentation af specialekurset, målbeskrivelse, masterplan mm. Pædaggiske metoder i undervisnignen. Reflektioner og evidens i og omkring almen. Præsentation af værktøjer til vurdering af "Almen Praksis" som forretning er krumtappen i kommunikationen mellem uddannelseslæger, undervisere og kursusstederne. Gennemgang af lægens roller, som den personlige læge ressourceforvalter, den primære læge, generalisten, pragmatikeren, koordinatoren, sundhedsfremmeren og nærmiljølægen. Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: den praktiserende læges rolle i typiske almen medicinske problemstillinger; anvendelse af kritiske refleksioner i forhold til almen i samfundet og egen rolle som alment praktiserende læge. Klinsk håndtering af typiske almen medicinske problemstillinger; anvendelse af kritiske reflektioner i forhold til almen i samfundet og egen rolle som alment praktiserende læge. Klinisk håndtering af typiske almen medicinske problemstillinger. Kende forskellige praktiske og teoretiske forståelsesrammer. Lægen som rollemodel. Almen i det danske Sundhedsvæsen /2 dag Øre-Næse-Hals sygdomme Mål 9, Patienter med gener fra ørerne og/eller halsen Mål 11, Patienten med mundhule eller nasalproblemer Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: De mest almindelige øre næse hals lidelser, der ses i, herunder: diskussion af praktiske retningslinier for håndtering og behandling i den kliniske almen praktiske hverdag. Mulighederne for anvendelse af samarbejdspartnere /2 dag Øjensygdomme Mål 10, Patienten med øjengener Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: klinisk håndtering af typiske almen medicinske problemstillinger i forhold til akutte og kroniske øjensygdomme. Mulighederne for anvendelse af samarbejdspartnere /2 dag ICPC. IT i almen Kvalitetssikring Mål 16, Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen Mål 72, Samarbejde og ledelse i almen Mål 80, Kvalitetsudvikling og forskning Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: Hvordan forholder almen sig til diagnosebegrebet? Hvordan diagnosekoder man i? Udlægning af information om egen på internettet. Rutineret kunne anvende diagnosekodning af journalnotater for at fremme høj kvalitet i behandlingen. Kvalificeret kunne søge informationer om - og sygdomsrelaterede emner fra relevante og opdaterede elektroniske medier. Kende muligheden for elektronisk anvende monitoreringer af behandling og kvalitetsudvikling i egen, herunder brugen af systematisk dataoplsamling og indeberetninger af utilsigtede hændelser ved hjælp af tidssvarende IT-programmer /2 dag Samarbejde med Mål 37, Eksternt samarbejde andre Sundhedsfremme i Mål 38, Sundhedsfremmer på lokalområdet populationsniveau 2 3 1/2 dag Svangreomsorg Mål 12, Graviditet, fødsel og puerperium, 1 af 2 Mål 47, Graviditet, fødsel og puerperium, 2 af 2 Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: Forskellige samarbejdspartnere i almen. Praksiskonsulentordningen, intentioner, muligheder. Samarbejde med lokale kommunale Sundhedshuse. Samarbejde med regionerne, herunder enhederne. Mulighederne for anden relevant viden ved anvendelse af litteratur og/eller Internet. Sundhed og SOFT. Gennemgang af den normale svangreprofylakses forløb hos praktiserende læge, samarbejde med jordemoder og sygehus. Oversigt over tilbud til den gravide om helbredsundersøgelser i almen. Demonstrere indgående kendskab til den normale graviditet, fødsel, amning og barselsperiode. Kunne risikovurdere graviditeten, herunder informere om prænatal diagnostik, visitere og agere på sygelige tilstande såvel præ- som postpartum. Kunne redegøre for diagnostisk og behandling af graviditetskomplikationer fx ved blødninger, smerter eller hyperemesis. Kunne redegøre for den unormale graviditet og den praktiserende læges opgaver med den syge gravide og det truede eller syge foster sammen med sygemelding ctr. fraværsmelding. Kunne redegøre for arbejdsmiljø og graviditet, samt kunne give eksempler på erhverv og brancher med mulige risikofaktorer. Kunne redegøre for arbejdsbetingede infektioner tillige med de særlige forhold ved graviditet og herpes, diabetes mellitus og hepatitis B. Kunne redegøre for graviditet og alder og herunder tripletest, amniocentese, moderkageprøve og ultralydundersøgelse og konsekvensen af unormale fund. Kunne redegøre for principperne for udredning af uønsket barnløshed og igangsætte indledende undersøgelser.

2 2 4 1/2 dag Lægevagt Mål 83, Lægevagt Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: Den praktiserende læges rolle og kliniske håndtering af problemstillinger i lægevagten. Lægevagtens organisering i regionerne. Aktiviteter og forskellige handlemåder belyst ved forskellige eksempler i lægevagten. Etik og arbejdsform i lægevagten. Visitation. Mulighederne for opdatering af relevant viden ved anvendelse af litteratur og/eller Internet. Vagtmedicin og lægetaskens medicin /2 dag Hudsygdomme Mål 13, Patienten med udslet Håndtere en med hudsymptomer. Kunne skelne de harmløse og forbigående hudmanifestationer fra de udrednings- og behandlingskrævende symptomer hos børn og voksne. Kunne håndtere de almindeligt forekommende hudlidelser. Kunne behandle/visitere kløe. Vejlede om hudpleje og forebyggelse af hudlidelser. Kunne udrede en og iværksætte behandling eller visitere hudsymptomer, hvor symptomerneaf del af underliggende systemisk sygdom, fx infektionssygdomme, allergiske lidelser eller autoimmune manifestationer. Diagnostik og behandling af atopisk dermatitis, psoriasis, svampelidelser i huden samt hudens tumorer. Grænsedragning mellem almen og andre speciallæger /2 dag Allergiske lidelser Mål 14, Patienten med allergiske symptomer Angive undersøgelsesprincipper for lungefunktionsundersøgelse, priktest og pricipper for tolkning af RAST-test/specifik IgE. Ud fra viden om allergiske sygdommes ætiologi, patofysiologi, symptomatologi og pricipper for tolkning af RAST-test/specifik IgE, kunne redegøre for diagnoseovervejelser og give forslag til symptomatisk og specifik behandling. Kunne give retningslinier for at viderevisitere mhp. specifik diagnose og behandling. Kunne specificere rådgivning om kontaktallergi, herunder have opmærksomhed rettet mod arbejdsbetingede sygdomsfremkaldende forhold /2 dag Attester, socialmedicinsk samarbejde Mål 37, Eksternt samarbejde Mål 75, Anmelselsespligt Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: Lovgivning og samarbejde med læger og offentlige myndigheder/forsikringsselskaber. Socialmedicinske attester. Forsikringsattester. Attester til arbejdsgiver, herunder fri attest og mulighedsattest/rejseafbestilling/skoler mm /2 dag Samfundsarbejdsmedicin Mål 75, Anmeldelsespligt Mål 38, Sundhedsfremme på populations- og niveau Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: Arbejdsbetingede sygdomme, anmeldelse og erstatning. Metodeudvikling på en arbejdsmedicinsk klinik, herunder den stressede, belysning af stressfænomenet, stressforståelse og hvordan man kan hjælpe en stressramt tilbage på arbejdet. Håndtering af ptt. med bevægeapparatsrelaterede smerter/sygdomme i socialmedicinsk perspektiv. Kunne inddrage regionale og kommunale tilbud i behandlingen. Kunne agere som problempåpeger i forhold til sundhedsmæssige problemer, der påvirker eller truer sundhedenfor den enkelte eller grupper af borgere i lokalsamfundet /2 dag Motiverende samtale. Forebyggelse i almen Mål 17, Patienten med behov for Uddannelseslægen sikres kendskab til: Den praktiserende læges rolle i typiske almen medicinske problemstillinger inden for sekundær og primær forebyggende indsats profylakse, herunder tilgang til livsstilssygdomme. Mål 84, Den almen medicinske tilgang Den motiverende samtale. Forebyggelseskonsultationer. Risikovurdering og kliniske vejledninger. Evidens for sundhedstjek. Kunne redegøre for de specielle forhold, der gør sig gældende for samtalen, som har focus på livsstilsændringer /2 dag Metabolisk syndrom Mål 5, Patienten med kronisk sygdom Metabolisk syndrom: Epidemiologi; udredning og behandling i almen. Kliniske vejledninger.hyppige organpåvirkninger. Etablering og vedligeholdelse af vejledning og behandling i samarbejde med en Hjerte-lunge "pakker" Mål 64, Patienten med diabetes mellitus. Demonstrere viden om Diabetesbehandling i almen, sendiabetiske komplikationer og deres behandling. Demonstrere viden om indsatsen overfor comorbiditet, som f.eks. hypertension og hyperlipidæmi. Diabetes Mål 62, Den kroniske II Kunne anvende vidensøgning i relation til behandling og generel videnopdatering. Mål 21, Det gentagne møde med en Kunne skitsere tværfagligt samarbejde omkring disse kroniske er. Mål 77, Tovholderfunktionen Kunne dokumentere viden om diagnosticering og behandling af er med kronisk sygdom. Kunne dokumentere viden om monitorering og justering af behandling i takt med sygdomsudvikling hos er med iskæmisk hjertesygdom, hypertension, astma og KOL. Dokumentere indsigt i anvendelse af hjertepakker, og anvende vidensøgning til tilrettelæggelse af de praktiske forløb dag Supervision af Mål 36, Det gentagne møde med konsultation en Kunne udnytte de kommunikative og kontaktmæssige fordele, der gives ved, at en ses over et længere forløb. Mål 84, Den almen medicinske tilgang Kunne støtte en i at inddrage dennes netværk og sociale liv i behandlingen. Kunne håndtere magtesløshed, tristhed og irritation, som det gentagne møde kan udløse hos lægen, samt kunne italesætte de fordele, som det gentagne møde giver for læge og. Kunne fastholde egne fysiske og psykiske grænser i det gentagne møde med en. Udvise en pragmatisk tilgang til klinisk problemløsning i samarbejde med en på basis af tilgængelig viden og klinisk erfaring. Kunne drøfte faglig usikkerhed konstruktivt med kollegaer og med en.

3 5 1 1 dag Bevægeapparatet Mål 19, Patienten med smerter i muskler og bindevæv Mål 55, Patienten med ondt i et eller flere led Mål 49, Barnet med gener fra bevægeapparatet Praktisk, klinisk gennemgang af undersøgelsesteknik og forløb ved belastningslidelser i skulder, albue, rygsøjle, bækken og hofteled, med vægt på traumemekanisme, undersøgelse og behandlingsmuligheder samt parakliniske undersøgelser. Fysisk træning, kost og væske, RICE-princippet, rehabilitering efter skaderne og optræningsforløb. Sygemeldingsproblematik. Undersøgelse og principper for behandling/optræning. "Shared Care". Kunne primært udrede og visitere børn med halten, foddeformiteter, Ekstremitets- og rygsmerter, ledsmerter og hoftelidelser. 1 dag dag Bevægeapparatet Mål 19, Patienten med smerter i muskler og bindevæv Idrætsmedicin Mål 20, Patienten med ondt i ryggen Rheumatologi Mål 55, Patienten med ondt i et eller flere led Mål 62, Den kroniske II 6 1 1/2 dag Screening Mål 38, Sundhedsfremme på populations og niveau 6 2 1/2 dag Rejseprofylakse Mål 38, Sundhedsfremme på populations og niveau Mål17, Patienten med behov for forebyggende indsats Uddannelseslægen skal kunne rådgive om og behandle gener opstået efter idrætsmæssige belastninger og skader, herunder: Patienten med rygsmerter. Patienten med smertende skulder, albue, hofte, knæ og fødder Relevante undersøgelsesteknikker. Relevante behandlingsprincipper. Muligheder for anvendelse af samarbejdspartnere. Kunne varetage primær udredning, behandling og visitation af er med akutte eller kroniske ledsmerter. Indgå i et samarbejde med reumatolog om monitorering af er med kroniske inflammatoriske sygdomme, herunder kende bivirkninger og forholdsregler ved hyppigt anvendte behandlingsformer (shared care). Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: Klinisk håndtering af typiske Almen Medicinske problemstillinger i forhold til screening, herunder, de mange principper, der er associeret med screeningsundersøgelser i et Sundhedsvæsen. Forskellen mellem systematiserede og ikke systematiserede programmer, herunder lighed i adgang til undersøgelse og undersøgelsesidagnostisk sikkerhed. Ovenstående med eksempler fra de tre kræftscreeningsprogrammer med evidens, nemlig c.colli uteri, c. mammae og c. coli. Give information om Malaria, Turistdiarrhoe, Campylobacter, Norovirus, Fugleinfluenza, SARS, Legionella, Dengue-feber. Tuberkulose Gul feber Hepatitis A&B. Influenza Japansk encephalitis Kolera HIV Tyfus Rabies Skovflåten Højdesyge > 2000 meter Turistdiarre Symptomer, udredning og behandlingsforslag. Generel forebyggelse på rejser. Vaccinationer. Internationalt vaccinationskort /2 dag Etik Mål 76, Etik Formål: at uddannelseslægen kan identificere og analysere etiske problemstillinger i almen under inddragelse af relevante etiske principper og begreber og herunder: Tavshedspligten; brug af sundhedsloven; brydningsfladen mellem lovgivning og etik; mulighederne for anvendelse af samarbejdspartnere herunder pårørende; mulighederne for anden relevant viden ved anvendelse af litteratur og/eller internettet. 1 dag 7 2 1/2 dag Misbrug Mål 30, Patienten med misbrug Kunne redegøre for alkohol, vanedannende medicin og euforiserende stoffers indvirkning på sundhed og sygdom. Redegøre for differentialdiagnoser til stofmisbrug. Redegøre for årsager til misbrug. Kende de relevante behandlingstilbud, f.eks.: Den motiverende samtale, Lokale behandlingstilbud, Behandling under internat. Redegøre for specifik behandling af alkoholmisbrug, herunder afrusning, abstinensbehandling og antabusbehandling /2 dag Rationel medicinering Mål 82, Udvikling af klinisk Gennemgang af: Lægemiddelordination i almen. Rationel farmakoterapi. Faktorer, der påvirker medicinordinationen. Selvbehandling. DDD og medicinudgifter. Basissortiment. Samarbejde om ensartede ordinationer i henhold til kliniske retningslinier. Mål 1, Individualisering Sekretærordinationer. Indblik i egne ordinationer og redskaber til vurdering af disse. Receptserver, PEM og FMK. Mål 16, Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen Redskaber til fortløbende videnopdatering og demonstrationer af gode links. Gravide og medicin. Lægemiddelinformationscentraler. Medicingennemgang. Mål 74, Praksisdrift Tilskudsregler. Komplians. Basislister, IRF, ordiprax, interaktion. Den Nationale Rekommandationsliste. Medicineringen skal tage hensyn til den enkelte s baggrund, comorbiditet, forventninger, livssituation incl. arbejde, sociale resourcer og grundholdninger /2 dag Urinvejslidelser Mål 44, Patienten med urologiske klager 1 dag Kunne handle ud fra lovgivningen om hjælpemidler til inkontinente Kunne diagnosticere, behandle og visitere er med de hyppigste urinvejssymptomer: hæmaturi, svie og smerter ved vandladning, pollakisuri, retention, testisforandringer og inkontinens. Kunne redegøre for diagnosticering, behandling og visitation af er med: inkontinens, nedsynkning og prolaps af urerus, cysto- og rectocele, cystitis, hypertrofia prostatae, pyelonefrit, epididymitis, orchitis og torsio testis, retentio testis, urinvejssten, urinvejstumorer samt uræmi. Kunne informere om, vejlede og vurdere et væske/ vandladningsskema og inkontinensskema og kontrollere forløbet.

4 1 dag dag Gynækologi i almen, mamma Mål 40, Patienten med udflåd eller mistanke om seksuelt overført sygdom Mål 39, Kvinden med klimakterielle gener Mål 41, Patienten med vaginal blødningsforstyrrelse Mål 43, en med symptomer fra mammae Mål 28, Prævention og provokeret abort Uddannelseslægen skal sikres kendskab til: Blødningsforstyrrelser, infertilitet, udflåd, underlivssmerter, klimakteriet, inkontinens. Seksuelt overførte sygdomme. Kunne diagnostisere, behandle og visitere relativt hyppigt forekommende lidelser og symptomer fra mammae, herunder infektioner, hypertrofi, smerter samt gynækomasti ved drenge/mænd. Kunne vejlede om og ordinere prævention. Kunne rådgive en med abortønske. Sygehusdel 3 dage Forskningstræning Fase 2 20 dage 17 dage Forskningstræning Fase dag Børn i, herunder neurologi Mål 52, Det truede barn Sikres kendskb til at kunne finde og hjælpe børn med særlige behov. Børn der er truet somatisk, psykisk eller socialt i deres trivsel eller udvikling. Medfødte lidelser. Omsorgssvigt, udviklingshæmning, vold og seksuelt misbrug. Mål 51, Barnet med udviklingsforstyrresle eller trivselsproblem Underretnings- og indberetningspligt. Mål 54, Det kronisk syge barn Værktøjertil at vurdere et barns nedsatte trivsel eller udvikling. Mål 53, Barnet med ondt i maven Uddannelseslægen skal sikres viden om udredningsprogram og diagnostik og behandling af mavesmerter, somatiske såvel som psykiske, diare og obstipation og analgener. Mål 46, Barnet med Uddannelseslægen skal sikres viden om primær udredning og behandling af barn med symptomer fra øvre luftveje. Dyspnoe, hoste, hjertemislyd. luftvejssymptomer Allergiske lidelser, herunder astma samt øvre luftvejsinfektioner. Mål 32, Det febrile barn Uddannelseslægen skal sikres viden om omsorg for og kontrol af kronisk syge børn. Samarbejdspartnere og visitation. Familiekontakt, søskendepåvirkning og koordinering af "shared care". Mål 34, Barnet med afføringsproblemer Mål 33, Barnet under 3 mdr Mål 29, Kommunikation med børnefamilier Mål 48, barnet med symptomer fra CNS Skal kunne symptomer på alvorlige infektionssygdomme/specielle lidelser, derkræver indlggelse, som f.eks. Ledhævelse, påvirket almentilstand, kardiopulmonale symptomer, nakke-/rygstivhed, petekkier, smertetilstandeog dehydrering. Rådgivning om smitteforhold. Demonstrere viden om barnets normale udvikling de første tre måneder, så afvigelser herfra kan påvises. Kunne anvende passende kommunikation / sprogbrug, der sikrer forståelse af relevante helbredsinformationer, og tilpasse dialogen til barnets og familiens forudsætninger. Kunne håndtere børn med hovedpine, kramper og andre symptomer fra CNS. Kunne diagnosticere og behandle ukompliceret hovedpine. Kunne primært udrede og visitere børn med kompliceret hovedpine og anfaldsfænomener. Kunne iværksætte akut behandling ved kramper /2 dag Børn og unge Mål 51, Barnet med psykiatri, det truede udviklingsforstyrresle eller barn trivselsproblem Mål 48, barnet med symptomer fra CNS Mål 52, Det truede barn Mål 50, Det socialt utilpassede barn Sikres kendskb til at kunne finde og hjælpe børn med særlige behov. Børn der er truet somatisk, psykisk eller socialt i deres trivsel eller udvikling. Medfødte lidelser. Omsorgssvigt, udviklingshæmning, vold og seksuelt misbrug. Underretnings- og indberetningspligt. Værktøjertil at vurdere et barns nedsatte trivsel eller udvikling. Kunne primært udrede og visitere børn med forsinket psykomotorisk udvikling. Kunne primært udrede og visitere børn med adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og indlæringsvanskeligheder, herunder ADHD.

5 10 3 1/2 dag Sexologi Mål 58, Patienter med seksuelle problemer Kunne redegøre for håndtering af er med seksuelle problemer. Den seksuelle anamnese: Kvinden:tørhed i skeden, orgasmeproblemer, smerter ved samleje, skedekrampe. Manden: rejsningsproblemer, for tidlig sædafgang, orgasmeproblemer, smerter ved samleje. Kunne demonstrere sammenkobling af samtale om prævention med spørgsmål om samliv og seksuelle funktioner / dysfunktioner. Kunne gøre rede for afhjælpning af fysiske problemer hos kvinde / mand. Vise kendskab til den seksuelle formåen i forskellige aldre, og kunne sætte seksualiteten ind i en sammenhæng med ens livssituation i øvrigt. Vise kendskab til de hyppigste seksuelle problemer og deres årsager og mulig vejledning, behandling og om nødvendigt visitering. Kunne demonstrere viden om comorbiditets eventuelle indflydelse på seksuallivet /2 dag Neurologi i almen Mål 60, Patienten med hovedpine Kunne håndtere, diagnostisere, behandle og visitere pateineter med forskellige typer hovedpine Mål 61, Patienten med svimmelhed Kunne håndtere, diagnosticere, behandle og visitere er med svimmelhed af forskellige årsager Mål 59, Patienten med neurologiske symptomer Kunne håndtere er med neurologiske symptomer. Undersøge, visitere og håndtere er med: pareser, kramper, tremor, paræstæsier, sansetab, neurogene smerter, kognitive forstyrrelser I samarbejde med en neurologisk afdeling kunne håndtere er med neurologiske sygdomme fx migræne, apoplexia cerebri, epilepsi, parkinsonisme, dissemineret sclerose, organiske psykosyndromer. Kende til regler om anvendelse af motorkøretøj i relation til neurologiske sygdomme. 3 dage /2 dag Etniske grupper Mål 7, Skabe rammer for god kommunikation Sygdomsmønstret blandt etniske minoriteter i Danmark. Tolkning i sundhedsvæsenet. Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden. Indvandrermedicinsk klinik. RCT centrene. Sygdoms- og sundhedsopfattelser, traumer, tortur. Behandling af etniske minoriteter i sundhedsvæsenet. Sundhedsprofil, forebyggelse og registerundersøgelser. Mål 18, Forskellige kontaktformer Kommunikationsformer med erne af anden etniskoprindelse end dansk dag Den gamle, incl. Medicinering Mål 56, Den gamle Mål 57, Den forvirrede Kunne dokumentere viden om multimorbiditet, faldtendens, funktionstab, psykologiske og sociale problemer. Kunne redegøre for udredning, diagnostik og behandling af den gamle med f.eks. Funktionstab. Dokumentere viden om polyfarmaci, Medicinering med præparater med uhensigtsmæssige bivirkninger. Smertebehandling. Obstipation. Inkontinens. Iatrogen betingende symptomer. Syns- og høresvækkelse. Sorg og tristhed. Kunne redegøre for forbyggelse af faldtraumer. Kunne vejlede i kost- og vitaminbehov; alderssvarende motion og fysisk aktivitet og styrke compliance. Kunne planlægge indholdet af forebyggende hjemmebesøg.. Kunne redegøre for diagnostik af den muligt demente person, og kunne redegøre for symptomer og objektive fund ved primær og sekundær demens. Somatisk delir hos ældre. Konfusion induceret af medicin eller alkohol dag Diagnostik af svær Mål 71, Patienten med malign sygdom lidelse Kunne indgå i behandlingen af er med cancersygdomme. Cancer i Dele af mange mål Kende til principper for vigtigheden af tidlig diagnostik af svær sygdom Kunne varetage primær udredning af er med symptomer på mulig malign sygdom. Kende til lokale prædefinerede udredningsforløb ved alarmsymptomer, kræftpakker Håndtere klinisk mistanke om malign lidelse ved mindre oplagte symptombilleder. Kunne informere velafbalanceret om sandsynlig eller diagnosticeret malign lidelse. Kunne udføre støttende samtale overfor i krise. Være opdateret om genetiske dispositioner til malign lidelse og kunne informere herom. Kende til etiske dilemmaer ved screening for genetisk disposition til alvorlig sygdom. Kunne håndtere bivirkninger, infektioner eller andre følgesygdomme hos ikke indlagt er i forbindelse med cancerbehandling. Kunne indgå i kontrollen af er med langvarig cancer sygdom

6 dag Psykiatri i almen dag Kommunikation, somatiserende er Mål 63, Den triste eller agiterede Mål 64, Patienten med angstsymptomer Mål 62, Patienten med spiseforstyrrelse Mål 65, Den socialt utilpassede Mål 36, Det gentagne møde Kunne håndtere, diagnosticere, visitere og indgå i behandlinegn af er med spiseforstyrrelser Kunne diagnosticere depression, iværksætte behandling og følge forløb i. Kunne diagnosticere fødselsdepression og depression opstået efter alvorlig somatisk sygdom. Kunne diagnosticere og give relevant behandling til er med stressrelaterede tilstande. Kunne anvende en relevant psykometrisk test, herunder forholde sig til testens styrker og svagheder. Kunne foretage relevant visitation ved alarmsymptomer og/eller utilstrækkelig behandlingsrespons. Kunne håndtere, diagnosticere, behandle og visitere er med forskellige angstlidelser Kunne håndtere, diagnostisere og visitere er med mulig personlighedsforetyrelse Kunne håndtere er med depressionslignende symptomer. Kunne håndtere socialt utilpassede personer Formålet med kurset er at forbedre kursisternes evne til at identificere er med funktionelle tilstande, skabe forståelse for disse lidelsers natur og formidle almen rolle i forebyggelse og håndtering af lette og kroniske tilstande. En nødvendig forudsætning herfor er god kommunikation. Mål 69, Den trætte De specifikke undervisningsmål er: Mål 66, Patienten med uforklarede symptomer 1. At formidle den nyeste teoretiske viden om funktionelle tilstande herunder viden om forekomst, årsager, forebyggelse og behandling af såvel lette som kroniske tilstande. Opfølgning på mål nr 7 2. At indøve og/eller styrke basale færdigheder i interviewteknikker som forudsætning for en god kommunikation med alle er i almen. Berører mange mål 3. At træne konsultationsprocessen i form af TERM-modellen i relation til er med funktionelle tilstande. 4. At forbedre færdigheder i at forebygge iatrogene skader og udvikling af kroniske funktionelle tilstande. 5. At forbedre færdigheder i at genkende og behandle lette tilfælde af funktionelle tilstande. 3 dage 6. At opnå kendskab til hvordan kroniske tilfælde kan behandles og håndteres i almen /2 dag Samspilsproblemer og terapiformer /2 dag Tab/traumer/krise/s org Mål 63, Den triste eller agiterede Mål 64, Patienten med angstsymptomer Mål 63, Den triste eller agiterede Demonstrere evne til at rumme /tackle og forstå vrede, samt afdække den tilgrundliggende årsag. Kunne varetage primær vejledning ved eksistentielle reaktioner og stresstilstande. Kunen samarbejde med psykologer og andre samarbejdspartnere Kendskab til Tilknytningsteorier, Relationskompetencer, Relationsfokuseret terapi Kendskab til forskellige terapiformmer, herunder kogntiv terapi Kunne håndtere typiske Almen Medicinske problemstillinger i forhold til psykotraumatologi Kunne varetage primær vejledning ved eksistentielle reaktioner og stresstilstande. Kunen samarbejde med psykologer og andre samarbejdspartnere Kendskab til Tilknytningsteorier, Relationskompetencer, Relationsfokuseret terapi dag Kommunikation, opfølgning Flere mål, som 12,2, mål 36, 84 Opfølgning med videogennemgang af konsultationer, skal bibringe færdigheder som anført i modul dag Kronikerindsatsen i Mål 82, Udvikling af klinisk Kunne håndtere er med kronisk sygdom; etablere og vedligeholde kontakten og monitorere og justere behandling i takt med sygdomsudvikling. Mål 68, Den kroniske II Kunne indgå i tværfagligt samarbejde omkring den kroniske og kunne påtage sig opgaven som tovholder. Mål 77, Tovholderfunktionen Kunne foretage samtale mhp at styrke den personlige motivation Mål 36, Det gentagne møde med en Kunne håndtere manglende compliance. Mål 38, Sundhedsfremme på populations og niveau Kunne håndtere skismaet mellem den ideale og den mulige behandling i det enkelte forløb. Mål 54, Det kronisk syge barn Kunne understøtte egen omsorg.

7 dag Palliation og den Mål 71, Patienten med malign Terminale lidelse Kunne håndtere bivirkninger, infektioner eller andre følgesygdomme hos ikke indlagt er i forbindelse med cancerbehandling. Mål 69, Den trætte Kunne indgå i kontrollen af er med langvarig cancer sygdom Mål 76, Etik og tavshedspligt Kunne håndtere terminalt syge er herunder Kunne etablere, indgå i og evt. lede et tværfagligt samarbejde omkring den terminale i eget hjem. Kunne håndtere døende menneskers fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov. Kunne varetage palliationen af de hyppigste symptomer i et uhelbredeligt sygdomsforløb. Kunne vejlede og pårørende om de sociale hjælpemuligheder i forbindelse med palliative forløb. Etiske udfordringer dag Praksisledelse Mål 3, Samarbejde internt i Mål 72, Samarbejde og ledelse i almen Mål 73, Økonomisk drift Mål 74, Praksisdrift Mål 76, Etik og tavshedspligt dag Lægelig udvikling Mål 79, Personlig uddannelse og udvikling Mål 82, Udvikling af klinisk Mål 84, Den almenmedicinske tilgang Viden om, hvordan man indgår i et konstruktivt samarbejde i almen og udvikle samarbejdsrelationer i gensidig respekt i forhold til er, klinikpersonale og kolleger. Værdigrundlag og visioner, mål og strategi. Kendskab til ledelse internt i, såsom information, MUSsamtaler, kollegiale vedtægter for læger, kontrakter og samarbejdsaftaler. Viden om ledelsesprincipper og rettigheder og pligter som arbejdsgiver, herunder overenstkomster (ansættelse, afskedigelse, sygdom, gravidit og barsel). Uddelegering af opgaver og ansvar til personale. Kompetencekendskab. Kvalitetsudvikling og datafangst. Indhold af personalemøder og interessentskabsmøder/ejermøder, herunder indsigt i firmaøkonomi, og hovedpunkter i økonomisk drift. Værdiansættelse, ejerformer og forsikringer. Opnåelse af en velstruktureret hverdag for er og klinikpersonale inclusive læger. Omgangsformer og etik i dagligdagen. Gensidig respekt, sammenhold, fælles målsætninger, villighed til at kommunikere og accept af hinandens forskellighed. Etiske dilemmaer i dagligt arbejde. Tavshedspligt. Personaleuddannelse og personalemøder. Viden om og brug af gældende overenskomst, herunder 93, afregning for gruppe I og II er og sammenhængen mellem det kliniske arbejde og regningsudfyldelsen. Om at udforme en egen lægelig profil. Beskrive egne stærke og svage sider. Håndtere krav ud fra faglige kriterier. Agere rollemodel. De syv lægeroller. Indsigt i, at livslang læring og udvikling er en forudsætning for klinisk virke som praktiserende læge. Planlægning af efteruddannelse og løbende faglig opdatering og udvikling af klinisk. Indsigt i påvirkning af egne følelser ved arbejde i den kliniske hverdag. hverdag og mestring af egen adfærd og etik. Indsigt i, hvordan man modarbejder udbrændthed. Håndtering af klagesager og brug af kolleger og lægeforeningen. Netværksdannelser og supervision. Det kollegiale netværk. Nye, kommende roller og identitet i et sundhedsvæsen under forandring. Faglige og politiske strømninger. PLO overfor / i samarbejde med regionerne og kommunerne dag Køb af Mål 73, Økonomisk drift Revisoren: Almen som forretning. Revisorens syn på køb og salg af. Budgetlægning. Økonomiske vurderinger af omsætningen i forskellige. 93 opgørelser. Fastsættelse af goodwill, inventar, bygninger. Finansiering. Advokaten: Praksisformer og ejerformer Kontrakter - Få afdækket parternes forventninger: - Visioner for arbejdet - Arbejdsomfang - Arbejde udenfor. Vækst - Sundhedscenter?- Ledelse - Indtjening. Etik. I/S kontrakten standard indhold - snubletråde. Generationsskifteformer - Vurdering af enkeltmands kompagniskabs PLO s samspil med medlemmerne om køb. Praksisformer, goodwill, penge, løn, vagter. Fremtidens. - Konfliktløsning /2 dag Overenskomst Mål 73, Økonomisk drift Gennemgang af landsoverenskomsten. Praktisk brug. Mål 74, Praksisdrift /2 dag UTH, klager. Evaluering Mål 75, Anmeldelsespligt Mål 81, Når professionalismen udfordres Kende forretningsgangen ved oplevelse af utilsigtede hændelser, anmeldelse heraf og kvalitetsudvikling som følge af hændelsen. Håndtering af klagesager og brug af kolleger og lægeforeningen. Elektronisk og mundtlig evaluering af kursets form, indhold, undervisere og kursusledelse. Kommentarer til praktiske forhold, sekretariat, lokaler m.m. 30 dage Marianne Vedsted

Masterplan specialespecifikke teoretiske kurser i Almen medicin 2014

Masterplan specialespecifikke teoretiske kurser i Almen medicin 2014 Masterplan specialespecifikke teoretiske kurser i Almen medicin 2014 Tidspunkt Modul Varighed Emne Kompetence Formål/synopse Fase 1 1 1 1/2 dag Introduktion Præsentation af kurset, dets opbygning, form

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Rollen som medicinsk ekspert - børn

Rollen som medicinsk ekspert - børn Rollen som medicinsk ekspert - børn Samarbejdspartnere FAMILIE Myndigheder Sociale & legale forhold Lægens kompetencer RASK Ernæring Udvikling Omsorg Børneundersøgelse Vaccinationer SOMA SYG PSYKE Omsorgssvigt

Læs mere

Curriculum for Systematisk Efteruddannelse Juli 2017

Curriculum for Systematisk Efteruddannelse Juli 2017 Curriculum for Systematisk Efteruddannelse Juli 2017 Den diagnostiske udfordring i almen praksis (2 dage) Aktivitetens form og varighed Aktiviteten skal være en kombination af oplæg og deltagerinvolverende

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert kirurgi og gynækologi

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert kirurgi og gynækologi Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert kirurgi gynækoli Begrebskortet viser, at symptomer, sygdomme tilstande skal vurderes i forhold til flere bagvedliggende faktorer. Urskiven illustrerer, at håndteringen

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM INTRODUKTION HVEM ER JERES KURSUSLEDER? PRAKTISK & PRIVAT INTRODUKTION AF KURSISTER WALK AND TALK

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM INTRODUKTION HVEM ER JERES KURSUSLEDER? PRAKTISK & PRIVAT INTRODUKTION AF KURSISTER WALK AND TALK FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Præsentation af Specialekurset Etablering af (sammen)hold INTRODUKTION Kort indblik i livet som praktiserende læge fagligt og mentalt Det specialespecifikke teoretiske kursus

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Pædiatrisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskortet viser, at patientens henvendelsesårsag/tilstand udløser problempåpegende handlinger hos lægen, med baggrund i vejledning, rådgivning, forskellige håndgreb

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen

Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen Kompetenceløft til sygeplejersker i primærsektoren i forhold til det nære sundhedsvæsen Formålsbeskrivelse for kursusforløb til sygeplejersker i primærsektoren 2 Opdateret 6. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Uddannelsesprogram for AP-læger på Kirurgisk afd. BOH. Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Uddannelsesprogram for AP-læger på Kirurgisk afd. BOH. Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Uddannelsesprogram for AP-læger på Kirurgisk afd. BOH Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin 2015 Kompetencer Nr. Kompetence Konkretisering af kompetence (inklusiv lægeroller) 1 Individualisering Kunne

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Specialet almen medicin... 3 Uddannelsen i almen medicin...

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter.

Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter. Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter. Krav til patienter og borgere hvordan kan de medvirke til at skabe og sikre endnu bedre patientforløb?

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin. Hoveduddannelsen. Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin. Hoveduddannelsen. Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin Hoveduddannelsen Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune Videreuddannelsesregion Nord 2009 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Symptombehandling. Kommunikation

Symptombehandling. Kommunikation Kerneydelsen Symptombehandling Kommunikation Samarbejde En tovholder.. er så meget forskelligt Kendt som kontaktperson Formidler kontakter Ressourceforvalter Fremmer kommunikationen Fører dagbogen Holder

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Begrebskort: Rollen som kommunikator

Begrebskort: Rollen som kommunikator Begrebskort: Rollen som kommunikator Begrebskortet illustrerer de vigtigste af de faktorer, som har indflydelse på kommunikationen mellem den praktiserende læge, patienten og eventuelt pårørende. Fælles

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark 2015 Center for Kvalitet Udarbejdet af: Peter Qvist Citat med kildeangivelse

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere