Åbent tillægsreferat for Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent tillægsreferat for Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri"

Transkript

1 Åbent tillægsreferat for Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri Mødedato Tid 15:00 Sted Rådmandshaven 20, Mødelokale 249, tlf Medlemmer Carsten Rasmussen (A) Johnny E. Sørvin (A) Kurt Sørensen (A) Peder Bo Larsen (V) Kirsten Devantier (V) Fraværende Kurt Sørensen Gæster Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade Næstved Telefon

2 Indholdsfortegnelse: Punkter på åben dagsorden: 111. Anvendelse af Marskgården Forslag til fremtidig placering af Varmestuen Omvisitering af beboerne i Præstehaven Punkter på lukket dagsorden: Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

3 111. Anvendelse af Marskgården Sagsbeh.: Ann Tenis Sagsnr.: Sagsfremstilling Denne sagsfremstilling handler om, hvordan virksomheden for socialt udsatte bedst kan udnytte rammerne på Marskgården. Historie Sammenlægningsudvalget besluttede den 6. november 2006 at sælge Kanalgården, hvor Forsorgshjemmet og Varmestuen havde adresse. Som følge af denne beslutning flyttede Forsorgshjemmet og Varmestuen primo 2007 til midlertidige adresser henholdsvis til Herlufsholmhjemmet og Blegdammen. Byrådet traf den 26. marts 2007 beslutning om anvendelse af Marskgården, og Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefalede på møde den 25. juni 2008, at der blev arbejdet videre med planen om at flytte Forsorgshjemmet, plejehjemmet i Præstehaven samt natherberget til blok C og D på Marskgården, når ældreplejen flytter til nye lokaliteter. Der er nu udarbejdet en samlet plan for virksomheden for socialt udsatte. Planen er vedlagt som bilag 2 og en skematisk oversigtsplan er vedlagt som bilag 1. Planen beskriver, hvordan virksomhedens forskellige indsatsområder bedst kan sammentænkes inden for de rammer og muligheder der er. Det skal understreges, at der i forslaget er taget høje for udvikling af et godt fagligt miljø, god udnyttelse af personaleressourcer, samt at der er besparelse på nattevagt ved at flytte tilbuddene sammen. Det foreslås at nedenstående indsatsområder(a-e) flytter til Marskgården: (Plantegning over Marskgården er vedlagt som bilag 3). A: Forsorgshjemmet Forsorgshjemmets drives efter 110 i Lov om social service. 110 tilbyder social indsats overfor de mest udsatte borgere over 18 år, såsom sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse m.fl. 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Stk. 2: Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlig myndighed. Stk. 3: Lederen træffer afgørelse om optagelse. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til bistands-, støtte- og beskæftigelsesog aktivitetstilbud m.v. i forbindelse med boformen, jf. servicelovens 177. Statsrefusionen indhentes af betalingskommunen. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

4 Forsorgshjemmet har 25 værelser (100 % belægning). Der er mulighed for forskellige fritidsaktiviteter for beboerne så som: Billard, bordtennis, café og PC-rum. Forsorgshjemmet 25 beboere planlægges at flytte til afsnit D på Marskgården. B: Plejehjemmet i Præstehaven Plejehjemmet blev i 1999 oprettet i henhold til Lov om socialservice 140 og drives i dag efter servicelovens 192, dvs. med henvisning til tidligere regler om plejehjem og beskyttede boliger. Der er tale om 10 plejehjemspladser til længerevarende ophold til alkoholdemente, misbrugere og psykisk syge. Der er tale om borgere, som ikke magter at bo alene, og som ikke kan rummes i andre af Næstved Kommunes botilbud. Plejehjemmets 10 beboere planlægges at flytte til afsnit C 1. sal. C: Natherberget Natherberget drives efter servicelovens 110, og er i dag placeret i tilknytning til Varmestuen i Blegdammen, hvor de har til huse i lejede containere. Natherberget råder over 5 dobbelte soverum (10 pladser) Der er givet dispensation til containerne indtil august Der overnatter gennemsnitlig 5,6 personer/ døgn i natherberget, hvorfor behovet for natherbergspladser fremover vurderes at være 6. For at øge brugernes incitament til mere langsigtede løsninger, og for at spare nattevagtdækning i Varmestuen planlægges det, at flytte 6 natherbergspladser fra Varmestuen til stueetagen i afsnit C, hvor de kan etableres i 3 værelser. D: Afrusningsafdeling nyt tiltag Formål Afdelingen skal tilbyde særlig udstødte grupper den pleje og omsorg under afrusning/afgiftning som de sjældent kan modtage under indlæggelse på sygehuset. Der skal ydes sygeplejefaglig behandling af fysiske- og psykiske følgevirkninger af længere tids kraftigt misbrug og dårlige levevilkår. Afrusningspladserne oprettes som sygeafdeling under forsorgshjemmet i henhold til servicelovens 110 med 50 % statsrefusion. Der oprettes en takst på pladserne. Vi ved fra praksis, at mange forlader behandlingen på sygehuse inden for det 1. døgn fordi de ikke føler sig tilpas inden for sygehusets rammer, og fordi personalegruppen på sygehusene ofte ikke har den fornødne empati for denne gruppe mennesker. En afrusningsafdeling i tilknytning til området vil give mulighed for udover behandlingsdelen, at yde social omsorg, da der kan trækkes på de eksisterende medarbejderes viden og ressourcer. Der er flere eksempler på, at brugerne af Varmestuen og Natherberget har været motiveret til afrusning/behandling og de ved ansøgning har fået afslag på bevilling, hvilket gør det motiverende arbejde i Varmestuen nytteløst, da borgerne derved fastholdes i deres misbrug. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

5 Antal pladser Det vurderes, at der behov for 3 pladser, hvorfor der planlægges at oprette 3 pladser/ enkeltværelse med bad. Varighed En afrusning vurderes at tage 7 10 dage. Indhold Der foretages en udredning/afklaring under forløbet, som danner grundlag for om personen fortsætter opholdet på Forsorgshjemmet, eller flytter tilbage til egen bolig. Det er vigtigt, at personen ikke udskrives, uden at der er planlagt foranstaltninger til fortsat opfølgning efter opholdet. Personale til afrusningsafdeling Sygeplejerske - 1 fuldtidsstilling Socialrådgiver 1 deltidsstilling Lægekonsulent på timebasis Det skal bemærkes, at lønudgifterne til personalet til afrusningsafdelingen finansieres ved besparelse, der er foretaget øvrige steder i organisationen, og at udgifterne kan indeholdes i det eksisterende budget uden forringelse. E: Specialkorpset Specialkorpset drives efter servicelovens 85 og efter lov om hjemmepleje, og udfører visiteret støtte til borgere i eget hjem. Der er tale om borgere, der har særlige psykiske, fysiske eller sociale behov. Specialkorpset udfører opgaver omkring borgerne som den almindelige hjemmepleje ikke kan imødekomme. Med henblik på at få et større fagligt fællesskab og videndeling planlægges det at flytte Specialkorpsets 8 medarbejdere fra Præstehaven til Marskgården. Økonomi Anlægsudgifter til samtlige indsatsområder herunder specialkorpset og afrusningsafdelingen er indeholdt i bilaget Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger vedrørende renoveringsudgifterne på kr i forbindelse med flytning til Marskgården. Bilaget var vedlagt den sagsfremstillingen, der lå til grund for Udvalgets anbefaling må mødet den 25. juni Afrusningspladserne oprettes som sygeafdeling under forsorgshjemmet i henhold til servicelovens 110 med 50 % statsrefusion. Der oprettes en takst på pladserne. Der spares ejendomsudgifter ved at flytte Præstehaven og Herlufsholmhjemmet. Der er merudgifter i forhold til ejendomsudgifterne ved flytning til Marskgården på kr Der er besparelse på nattevagt ved at flytte tilbuddene sammen. Økonomiafdelingens beregning over budgetkonsekvenserne ved ibrugtagning af Marskgården med de skitserede indsatser for området er vedlagt som bilag 4. Budgetforslaget for 2009 indeholder anlægsramme på 12,7 mio.kr. til dækning af Marskgården, samt til dækning af sag vedr. fremtidig placering af Varmestuen. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

6 Økonomiafdelingen skal bekræfte, at anlægsrammen fremgår af budgetforslaget for Lovgrundlag Servicelovens 110 Personalemæssige konsekvenser Ansættelser i forbindelse med afrusningsafdelingen af: Sygeplejerske på fuldtid Socialrådgiver deltid Lægekonsulent timebasis Handicapforhold (tilgængelighed) Gode tilgangsforhold Sundhedsmæssige konsekvenser Afrusningsafdelingen har bl.a. til hensigt, at den enkelte kommer ud af misbruget tidligere og igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mulighed for godt fagligt arbejdsmiljø. Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri. Økonomiudvalg Byrådet Sagens bilag Bilag 1: Skematisk oversigtsplan Bilag 2: Plan for en sammenhængende indsats for virksomheden for socialt udsatte. Bilag 3: Plantegning over Marskgården. Bilag 4: Økonomiafdelingens oversigt over budgetkonsekvenser. Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefaler, at: Forsorgshjemmet, Præstehaven, Natherberget, Specialkorpset og en nyoprettet afrusningsafdeling flytter til Marskgården når ældreplejen flytter til andre lokaliteter. området kan opnormeres med 3 afrusningspladser. Forud for endelig beslutning skal sagen i høring. Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, Fraværende Kurt Sørensen Sagen sendes i høring og genoptages på Udvalgsmøde den 24/9 2008, hvortil Lokaludvalget for Lille Næstved området indbydes. Borgermøde afholdes den 1/ Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

7 Bilag Bilag 1 Skematisk oversigtsplan Bilag 2 Forslag til fysisk placering af virksomheden for socialt udsatte Bilag 3 Plantegning over Marskgården Bilag 4 Økonomiafdelingen - særlig sag vedr marskgården.xls Tilbage til toppen Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

8 112. Forslag til fremtidig placering af Varmestuen Sagsbeh.: Ann Tenis Sagsnr.: Sagsfremstilling Denne sagsfremstilling giver forslag til den fremtidige placering af Varmestuen. Baggrund Udgangspunktet er Byrådets beslutning af den 26. marts 2007 om anvendelse af Marskgården og Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefaling på møde 25. juni 2008 om, at der arbejdes videre med model 1: Forsorgshjemmet, plejehjemmet i Præstehaven og natherberget samlet flytter til blok D og C på Marskgården når ældreplejen flytter til nye lokaliteter. På baggrund af ovenstående er der arbejdet videre med en samlet plan for virksomheden for socialt udsatte. Planen giver bl.a. en faglig og økonomisk vurdering i forhold til virksomhedens enkelte indsatsområder. Planen er vedlagt som bilag 2 og en skematisk oversigtplan for virksomheden er vedlagt som bilag 1. Historie Varmestuen blev oprettet som døgninstitution den 28. september 1998, som et projekt med midler fra Storbypuljen. Efter 3 år på forsøgsbasis blev Varmestuen et permanent tilbud. Målgruppen Varmestuen er et værested for hjemløse, socialt udstødte, ensomme, mennesker i krise, misbrugere og psykisk syge og drives efter servicelovens 110. Varmestuens åbning har betydet en ændring i bybilledet i forhold til, at der ikke er så mange synlige hjemløse. Varmestuen besøges dagligt af forskellige brugere, heraf er 95 % mænd. Gennemsnitsalderen er ca. 35 år. I løbet af et kvartal har Varmestuen kontakt til forskellige brugere. Fysiske rammer Varmestuen har adresse i Blegdammen. De fysiske rammer består af 220 m2 lejet pavillon (11 stk.), der er indrettet med et lille kontor/samtalerum, møderum, en opholdsstue, et mindre køkken, et depot rum. Pavillonerne er opstillet på et grundstykke, hvor der er 3 boligblokke med 18 1-værelsesboliger samt 4 skurvogne som fungerer som et Bo- og støttecenter. Pavillonerne står der på en midlertidig dispensation, der udløber 1. august En fornyelse vil kræve dispensation fra gældende lokalplan. En eventuel forlængelse vil kræve at pavillonerne opfylder bygningsreglementets krav i forhold til den energimæssige side, hvilket de ikke gør på nuværende tidspunkt. Nedenstående er der udarbejdet 3 forslag til fremtidig placering af Varmestuen. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

9 Gældende for alle 3 forslag er, at den Sociale Skadestue/gademedarbejdere ( 99) placeres i sammenhæng med Varmestuen. Den Sociale Skadestues arbejde foregår på gadeplan, og målgruppen er i stor udstrækning Varmestuens brugere. Mange stof- og alkoholmisbrugere benytter Varmestuen. Et tættere samarbejde vurderes vil kunne give en større effekt. Forslag 1 Varmestuen bliver i de nuværende pavilloner på adressen i Blegdammen. Der søges om en fornyet dispensation. Pavillonerne opgraderes i henhold til forskrifterne i Bygningsreglementet, og indretningen gøres mere hensigtsmæssig i forhold til brugernes og personalets behov. En forlængelse af byggetilladelsen eller en eventuel permanentgørelse af bygningerne vil højst sandsynlig kræve en dispensation fra lokalplanen for det gule område. Faglig vurdering Køkkenfaciliteterne der i dag er yderst beskedne forbedres og gøres tidssvarende. Fællesrummet rumopdeles. Alle opholder sig i dag i samme rum, dette giver en masse unødvendige konflikter, der kan mindskes ved at rumopdele. De ledige pavilloner fra natherberget, der flytter med til Marskgården kan inddrages til opholdsrum. De personalemæssige faciliteter er ikke tidssvarende, hvorfor de også skal opgraderes. De fysiske rammer giver kun i meget begrænset omfang mulighed for at motivere misbrugerne med aktiviteter, der kan medvirke til at forlænge intervallerne mellem deres indtagelse af stoffer/alkohol. Fordele ved denne løsning: Adressen er kendt af brugerne. Naboerne kender brugerne. Ulemper ved denne løsning: En dispensation vil forsat være midlertidig. Beboerne i Blegdammen har accepteret en midlertidig løsning, men er imod en permanent placering af Varmestuen. Der er en stor koncentration af misbrugere i området med deraf følgende risiko for at blive fastholdt i miljøet. Økonomisk vurdering Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger er vedlagt som bilag 3. Forslag 2 Varmestuen placeres i Blegdammen 5, fordi der i den boligblok i forvejen er en servicelejlighed, og derfor færre beboere der skal flytte. Fra servicelejligheden ydes der fra personalet 85 støtte til Blegdammens beboere. Præstehaven omdannes samtidig til boliger. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

10 Blegdammen er et visiteret tilbud til borgere med særlige behov. Målgruppen, der omfatter aktive misbrugere og psykisk syge er for manges vedkommende tilknyttet rådgivningen for stof. Blegdammen fungerer som et Bo- og støttecenter med 18 1-værelsesboliger i 3 boligblokke med fælles bad i kælderen, samt 4 skurvogne med toilet og bad. Alle beboerne er visiteret til 3 timers 85 støtte om ugen. I Blegdammen 5 er en af lejlighederne inddraget til kontor, samt et fællesrum, hvor beboerne kommer dagligt til kaffe og morgenmad. Herfra arbejder støttepersonalet bl.a. med dialog/kommunikation i forhold til beboerne, og der træffes aftale med læge, sagsbehandler o.a. Ved at inddrage 6 lejligheder i Blegdammen 5 vil Varmestuen kunne få hele blokken til rådighed. En inddragelse af lejlighederne vil midlertidigt reducere antallet af boliger til målgruppen. Faglig vurdering. Mange af beboerne i Blegdammen benytter Varmestuen. Der er et behov for, at have lejligheder til de beboere i Blegdammen, der ønsker en ændret tilværelse. I dette forslag peges der derfor på, at Præstehaven indrettes til visiterede boliger for de borgere, der har ønske om at komme videre. En fysisk flytning væk fra et stærkt belastet miljø i Blegdammen vil øge muligheden for inklusion i samfundet. Præstehaven vil være ledig efter udflytning til Marskgården. Erstatningslejligheder i Præstehaven vil modvirke en centrering af misbrugere med risiko for fastholdelse i miljøet, og samtidig støtte op om de borgere der har ønske om at komme videre. De nuværende 5 beboere i Blegdammen 5 bor der i henhold til Lejelovens bestemmelser og kan opsiges med 1 års varsel og visiteres til andre lejligheder i kommunen. Fordele ved denne løsning: Varmestuen får en permanent adresse og slipper for den usikkerhed, der er forbundet med en dispensation til pavillonerne. Præstehaven bliver ledig når plejehjemmet rykker til Marskgården. Præstehaven vil blive indrettet med tidssvarende boliger til de borgere i Blegdammen, der vil ændre deres livsform i forhold til social opstigning. Borgerne gives mulighed for ikke at blive fastholdt i et belastet miljø. Der søges om satspuljemidler fra Socialministeriet til ombygning af Præstehaven, så byggeriet ikke bliver så dyrt. Ulemper ved denne løsning: Løsningen vil kræve, at de 5 beboere i Blegdammen 5 midlertidigt visiteres til andre boliger i kommunen. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

11 Beboerne i Blegdammen har accepteret en midlertidig løsning, men er imod en permanent placering af Varmestuen. Økonomisk vurdering Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger er vedlagt som bilag 3. Forslag 3 Varmestuen placeres i stuetagen og kælderen i Præstehaven. Faglig vurdering Præstehaven kan nemt inddeles efter Varmestuens/brugernes behov. Der kan indrettes køkken- personalefaciliteter samt aktivitetsrum. Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger er vedlagt som bilag 3. Fordele ved denne løsning: Varmestuen får en permanent adresse. Der er plads til at Varmestuen får den fornødne plads til brugere- og personale faciliteter. De overskydende m2 kan eventuelt lejes ud til Rådgivningen for stofmisbrugere Ulemper ved denne løsning: Det vurderes at være et begrænset antal interessenter, der ønsker at indgå lejemål om de overskydende m2. Det skal bemærkes, at for så vidt angår forslag 2 og 3, vil der blive udarbejdet et kommissorium. Dernæst nedsættes en arbejdsgruppe med de involverede parter, der skal se på indhold og funktioner for de forskellige enheder. Økonomi Budgetforslaget for 2009 indeholder anlægsramme på 12,7 mio.kr. til dækning af Marskgården, samt til dækning af sag vedr. fremtidig placering af Varmestuen. Økonomiafdelingen skal bekræfte, at anlægsrammen fremgår af budgetforslaget for Lovgrundlag Servicelovens 110 Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri Sagens bilag Bilag 1: Skematisk oversigtplan Bilag 2: Plan for en sammenhængende indsats for området socialt udsatte Bilag 3: Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger til forslag 1,2 og 3 Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri beslutter, hvilket af forslagene der skal arbejdes videre med. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

12 Forud for endelig beslutning skal sagen i høring. Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, Fraværende Kurt Sørensen Brev af 26/ fra Lokaludvalget for Lille Næstved området blev udleveret. Stofrådgivningen besigtiger og udtaler sig om mulig placering i Præstehaven. Sagen sendes i høring og genoptages på Udvalgets møde den 24/9 2008, hvortil Lokaludvalget for Lille Næstved området indbydes. Borgermøde afholdes den 1/ Bilag Bilag 1 Skematisk oversigtsplan Bilag 2 Forslag til fysisk placering af virksomheden for socialt udsatte Bilag 3 Teknik- og Miljøforvaltningen - Økonomisk overslag Varmestuen Tilbage til toppen Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

13 113. Omvisitering af beboerne i Præstehaven Sagsbeh.: Ann Tenis Sagsnr.: Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 21. marts 2006, at kommunerne skal indføre en plejeboliggaranti og at garantien skal være opfyldt senest den 1. januar Garantiordningen indebærer, at en ansøger, der ønsker at blive omfattet af garantiordningen skal have tilbudt en plejebolig inden for 2 måneder efter godkendelsestidspunktet. Boligen skal være klar til indflytning senest 14 dage efter udløb af 2 måneders fristen. Næstved Kommunes tilbud i Præstehaven er omfattet af garantiordningen. Præstehaven er oprettet til aktive misbrugere med plejebehov og udadreagerende adfærd, der ikke magter at bo alene og som ikke kan rummes i Næstved Kommunes øvrige botilbud. Præstehaven blev oprettet i 1999 i henhold til plejehjemsparagraffen 140 og senere ændret i forbindelse med lovændringerne og drives nu efter servicelovens 192. De 10 beboere planlægges at flytte til Marskgården, når ældreplejen flytter til andre lokaliteter. Boligerne i Marskgården planlægges at blive oprettet i henhold til Servicelovens 108 om længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg. Økonomi Det vurderes, at borgernes betaling for ophold ikke ændres mærkbart, da reglerne for betaling er identiske i 192 boliger og boliger efter 108 og 107. Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger. Lovgrundlag Servicelovens 108. Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri. Indstilling Omsorgs og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalget godkender, at borgerne i Præstehaven inden årsskifte 2008/2009 omvisiteres til tilbud i henhold til servicelovens 108. Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, Fraværende Kurt Sørensen Godkendt. Tilbage til toppen Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat Byrådet 2014-2017 : Mandag den 24. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Boliganalyse En analyse og vurdering af nuværende og fremtidige boligbehov til mennesker med psykiske lidelser i Helsingør Kommune

Boliganalyse En analyse og vurdering af nuværende og fremtidige boligbehov til mennesker med psykiske lidelser i Helsingør Kommune Boliganalyse En analyse og vurdering af nuværende og fremtidige boligbehov til mennesker med psykiske lidelser i Helsingør Kommune November 2013 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund og formål... 4 1.2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Etablering af midlertidige pladser

Etablering af midlertidige pladser Journal nr.: 010787-2014 Sag nr. 46 Etablering af midlertidige pladser Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv. 54 Lov om social service 83, 84 og 86 Sundhedsloven 138 og 140 Sagsfremstilling: Frederikssund

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Tirsdag, den 14. februar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN MØDE: Punkt nr. 29: Udbud af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 11. januar 2010 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...3 2. SSÆ - Orienteringssager...4 3. ØU - Udvalgets

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 23-02-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 23 februar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 25-09-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Ældremilliard 2015 Side 2 af 5 Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2014 Sag nr. 1 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. oktober 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. oktober 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. oktober 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

1. Baggrund 3. 3. Kort beskrivelse af nuværende tilbud 4. 3.1 Eksisterende fysiske rammer 5. 3.2 Personale 5. 3.3 Nuværende brugerkreds 6

1. Baggrund 3. 3. Kort beskrivelse af nuværende tilbud 4. 3.1 Eksisterende fysiske rammer 5. 3.2 Personale 5. 3.3 Nuværende brugerkreds 6 Fysiske rammer for Implementering af Masterplan for Psykiatri og Misbrug Marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrund 3 2. Anbefalinger i Masterplan for Psykiatri og Misbrug 3 3. Kort beskrivelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19.45. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med omsorgshjem 237 2. Temamøde

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre Januar 2014 BERETNING OM KVINDEKRISECENTRE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål, afgræsning

Læs mere

Socialpsykiatrisk Handleplan

Socialpsykiatrisk Handleplan Socialpsykiatrisk Handleplan Juli 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Hvorfor en socialpsykiatrisk handleplan?... 3 1.1 Projektgruppen... 4 2 Kommunens overordnede Handicap- og Psykiatripolitik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge Nielsen,

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 15-12-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere