Åbent tillægsreferat for Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent tillægsreferat for Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri"

Transkript

1 Åbent tillægsreferat for Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri Mødedato Tid 15:00 Sted Rådmandshaven 20, Mødelokale 249, tlf Medlemmer Carsten Rasmussen (A) Johnny E. Sørvin (A) Kurt Sørensen (A) Peder Bo Larsen (V) Kirsten Devantier (V) Fraværende Kurt Sørensen Gæster Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade Næstved Telefon

2 Indholdsfortegnelse: Punkter på åben dagsorden: 111. Anvendelse af Marskgården Forslag til fremtidig placering af Varmestuen Omvisitering af beboerne i Præstehaven Punkter på lukket dagsorden: Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

3 111. Anvendelse af Marskgården Sagsbeh.: Ann Tenis Sagsnr.: Sagsfremstilling Denne sagsfremstilling handler om, hvordan virksomheden for socialt udsatte bedst kan udnytte rammerne på Marskgården. Historie Sammenlægningsudvalget besluttede den 6. november 2006 at sælge Kanalgården, hvor Forsorgshjemmet og Varmestuen havde adresse. Som følge af denne beslutning flyttede Forsorgshjemmet og Varmestuen primo 2007 til midlertidige adresser henholdsvis til Herlufsholmhjemmet og Blegdammen. Byrådet traf den 26. marts 2007 beslutning om anvendelse af Marskgården, og Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefalede på møde den 25. juni 2008, at der blev arbejdet videre med planen om at flytte Forsorgshjemmet, plejehjemmet i Præstehaven samt natherberget til blok C og D på Marskgården, når ældreplejen flytter til nye lokaliteter. Der er nu udarbejdet en samlet plan for virksomheden for socialt udsatte. Planen er vedlagt som bilag 2 og en skematisk oversigtsplan er vedlagt som bilag 1. Planen beskriver, hvordan virksomhedens forskellige indsatsområder bedst kan sammentænkes inden for de rammer og muligheder der er. Det skal understreges, at der i forslaget er taget høje for udvikling af et godt fagligt miljø, god udnyttelse af personaleressourcer, samt at der er besparelse på nattevagt ved at flytte tilbuddene sammen. Det foreslås at nedenstående indsatsområder(a-e) flytter til Marskgården: (Plantegning over Marskgården er vedlagt som bilag 3). A: Forsorgshjemmet Forsorgshjemmets drives efter 110 i Lov om social service. 110 tilbyder social indsats overfor de mest udsatte borgere over 18 år, såsom sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse m.fl. 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Stk. 2: Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlig myndighed. Stk. 3: Lederen træffer afgørelse om optagelse. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til bistands-, støtte- og beskæftigelsesog aktivitetstilbud m.v. i forbindelse med boformen, jf. servicelovens 177. Statsrefusionen indhentes af betalingskommunen. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

4 Forsorgshjemmet har 25 værelser (100 % belægning). Der er mulighed for forskellige fritidsaktiviteter for beboerne så som: Billard, bordtennis, café og PC-rum. Forsorgshjemmet 25 beboere planlægges at flytte til afsnit D på Marskgården. B: Plejehjemmet i Præstehaven Plejehjemmet blev i 1999 oprettet i henhold til Lov om socialservice 140 og drives i dag efter servicelovens 192, dvs. med henvisning til tidligere regler om plejehjem og beskyttede boliger. Der er tale om 10 plejehjemspladser til længerevarende ophold til alkoholdemente, misbrugere og psykisk syge. Der er tale om borgere, som ikke magter at bo alene, og som ikke kan rummes i andre af Næstved Kommunes botilbud. Plejehjemmets 10 beboere planlægges at flytte til afsnit C 1. sal. C: Natherberget Natherberget drives efter servicelovens 110, og er i dag placeret i tilknytning til Varmestuen i Blegdammen, hvor de har til huse i lejede containere. Natherberget råder over 5 dobbelte soverum (10 pladser) Der er givet dispensation til containerne indtil august Der overnatter gennemsnitlig 5,6 personer/ døgn i natherberget, hvorfor behovet for natherbergspladser fremover vurderes at være 6. For at øge brugernes incitament til mere langsigtede løsninger, og for at spare nattevagtdækning i Varmestuen planlægges det, at flytte 6 natherbergspladser fra Varmestuen til stueetagen i afsnit C, hvor de kan etableres i 3 værelser. D: Afrusningsafdeling nyt tiltag Formål Afdelingen skal tilbyde særlig udstødte grupper den pleje og omsorg under afrusning/afgiftning som de sjældent kan modtage under indlæggelse på sygehuset. Der skal ydes sygeplejefaglig behandling af fysiske- og psykiske følgevirkninger af længere tids kraftigt misbrug og dårlige levevilkår. Afrusningspladserne oprettes som sygeafdeling under forsorgshjemmet i henhold til servicelovens 110 med 50 % statsrefusion. Der oprettes en takst på pladserne. Vi ved fra praksis, at mange forlader behandlingen på sygehuse inden for det 1. døgn fordi de ikke føler sig tilpas inden for sygehusets rammer, og fordi personalegruppen på sygehusene ofte ikke har den fornødne empati for denne gruppe mennesker. En afrusningsafdeling i tilknytning til området vil give mulighed for udover behandlingsdelen, at yde social omsorg, da der kan trækkes på de eksisterende medarbejderes viden og ressourcer. Der er flere eksempler på, at brugerne af Varmestuen og Natherberget har været motiveret til afrusning/behandling og de ved ansøgning har fået afslag på bevilling, hvilket gør det motiverende arbejde i Varmestuen nytteløst, da borgerne derved fastholdes i deres misbrug. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

5 Antal pladser Det vurderes, at der behov for 3 pladser, hvorfor der planlægges at oprette 3 pladser/ enkeltværelse med bad. Varighed En afrusning vurderes at tage 7 10 dage. Indhold Der foretages en udredning/afklaring under forløbet, som danner grundlag for om personen fortsætter opholdet på Forsorgshjemmet, eller flytter tilbage til egen bolig. Det er vigtigt, at personen ikke udskrives, uden at der er planlagt foranstaltninger til fortsat opfølgning efter opholdet. Personale til afrusningsafdeling Sygeplejerske - 1 fuldtidsstilling Socialrådgiver 1 deltidsstilling Lægekonsulent på timebasis Det skal bemærkes, at lønudgifterne til personalet til afrusningsafdelingen finansieres ved besparelse, der er foretaget øvrige steder i organisationen, og at udgifterne kan indeholdes i det eksisterende budget uden forringelse. E: Specialkorpset Specialkorpset drives efter servicelovens 85 og efter lov om hjemmepleje, og udfører visiteret støtte til borgere i eget hjem. Der er tale om borgere, der har særlige psykiske, fysiske eller sociale behov. Specialkorpset udfører opgaver omkring borgerne som den almindelige hjemmepleje ikke kan imødekomme. Med henblik på at få et større fagligt fællesskab og videndeling planlægges det at flytte Specialkorpsets 8 medarbejdere fra Præstehaven til Marskgården. Økonomi Anlægsudgifter til samtlige indsatsområder herunder specialkorpset og afrusningsafdelingen er indeholdt i bilaget Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger vedrørende renoveringsudgifterne på kr i forbindelse med flytning til Marskgården. Bilaget var vedlagt den sagsfremstillingen, der lå til grund for Udvalgets anbefaling må mødet den 25. juni Afrusningspladserne oprettes som sygeafdeling under forsorgshjemmet i henhold til servicelovens 110 med 50 % statsrefusion. Der oprettes en takst på pladserne. Der spares ejendomsudgifter ved at flytte Præstehaven og Herlufsholmhjemmet. Der er merudgifter i forhold til ejendomsudgifterne ved flytning til Marskgården på kr Der er besparelse på nattevagt ved at flytte tilbuddene sammen. Økonomiafdelingens beregning over budgetkonsekvenserne ved ibrugtagning af Marskgården med de skitserede indsatser for området er vedlagt som bilag 4. Budgetforslaget for 2009 indeholder anlægsramme på 12,7 mio.kr. til dækning af Marskgården, samt til dækning af sag vedr. fremtidig placering af Varmestuen. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

6 Økonomiafdelingen skal bekræfte, at anlægsrammen fremgår af budgetforslaget for Lovgrundlag Servicelovens 110 Personalemæssige konsekvenser Ansættelser i forbindelse med afrusningsafdelingen af: Sygeplejerske på fuldtid Socialrådgiver deltid Lægekonsulent timebasis Handicapforhold (tilgængelighed) Gode tilgangsforhold Sundhedsmæssige konsekvenser Afrusningsafdelingen har bl.a. til hensigt, at den enkelte kommer ud af misbruget tidligere og igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mulighed for godt fagligt arbejdsmiljø. Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri. Økonomiudvalg Byrådet Sagens bilag Bilag 1: Skematisk oversigtsplan Bilag 2: Plan for en sammenhængende indsats for virksomheden for socialt udsatte. Bilag 3: Plantegning over Marskgården. Bilag 4: Økonomiafdelingens oversigt over budgetkonsekvenser. Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefaler, at: Forsorgshjemmet, Præstehaven, Natherberget, Specialkorpset og en nyoprettet afrusningsafdeling flytter til Marskgården når ældreplejen flytter til andre lokaliteter. området kan opnormeres med 3 afrusningspladser. Forud for endelig beslutning skal sagen i høring. Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, Fraværende Kurt Sørensen Sagen sendes i høring og genoptages på Udvalgsmøde den 24/9 2008, hvortil Lokaludvalget for Lille Næstved området indbydes. Borgermøde afholdes den 1/ Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

7 Bilag Bilag 1 Skematisk oversigtsplan Bilag 2 Forslag til fysisk placering af virksomheden for socialt udsatte Bilag 3 Plantegning over Marskgården Bilag 4 Økonomiafdelingen - særlig sag vedr marskgården.xls Tilbage til toppen Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

8 112. Forslag til fremtidig placering af Varmestuen Sagsbeh.: Ann Tenis Sagsnr.: Sagsfremstilling Denne sagsfremstilling giver forslag til den fremtidige placering af Varmestuen. Baggrund Udgangspunktet er Byrådets beslutning af den 26. marts 2007 om anvendelse af Marskgården og Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefaling på møde 25. juni 2008 om, at der arbejdes videre med model 1: Forsorgshjemmet, plejehjemmet i Præstehaven og natherberget samlet flytter til blok D og C på Marskgården når ældreplejen flytter til nye lokaliteter. På baggrund af ovenstående er der arbejdet videre med en samlet plan for virksomheden for socialt udsatte. Planen giver bl.a. en faglig og økonomisk vurdering i forhold til virksomhedens enkelte indsatsområder. Planen er vedlagt som bilag 2 og en skematisk oversigtplan for virksomheden er vedlagt som bilag 1. Historie Varmestuen blev oprettet som døgninstitution den 28. september 1998, som et projekt med midler fra Storbypuljen. Efter 3 år på forsøgsbasis blev Varmestuen et permanent tilbud. Målgruppen Varmestuen er et værested for hjemløse, socialt udstødte, ensomme, mennesker i krise, misbrugere og psykisk syge og drives efter servicelovens 110. Varmestuens åbning har betydet en ændring i bybilledet i forhold til, at der ikke er så mange synlige hjemløse. Varmestuen besøges dagligt af forskellige brugere, heraf er 95 % mænd. Gennemsnitsalderen er ca. 35 år. I løbet af et kvartal har Varmestuen kontakt til forskellige brugere. Fysiske rammer Varmestuen har adresse i Blegdammen. De fysiske rammer består af 220 m2 lejet pavillon (11 stk.), der er indrettet med et lille kontor/samtalerum, møderum, en opholdsstue, et mindre køkken, et depot rum. Pavillonerne er opstillet på et grundstykke, hvor der er 3 boligblokke med 18 1-værelsesboliger samt 4 skurvogne som fungerer som et Bo- og støttecenter. Pavillonerne står der på en midlertidig dispensation, der udløber 1. august En fornyelse vil kræve dispensation fra gældende lokalplan. En eventuel forlængelse vil kræve at pavillonerne opfylder bygningsreglementets krav i forhold til den energimæssige side, hvilket de ikke gør på nuværende tidspunkt. Nedenstående er der udarbejdet 3 forslag til fremtidig placering af Varmestuen. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

9 Gældende for alle 3 forslag er, at den Sociale Skadestue/gademedarbejdere ( 99) placeres i sammenhæng med Varmestuen. Den Sociale Skadestues arbejde foregår på gadeplan, og målgruppen er i stor udstrækning Varmestuens brugere. Mange stof- og alkoholmisbrugere benytter Varmestuen. Et tættere samarbejde vurderes vil kunne give en større effekt. Forslag 1 Varmestuen bliver i de nuværende pavilloner på adressen i Blegdammen. Der søges om en fornyet dispensation. Pavillonerne opgraderes i henhold til forskrifterne i Bygningsreglementet, og indretningen gøres mere hensigtsmæssig i forhold til brugernes og personalets behov. En forlængelse af byggetilladelsen eller en eventuel permanentgørelse af bygningerne vil højst sandsynlig kræve en dispensation fra lokalplanen for det gule område. Faglig vurdering Køkkenfaciliteterne der i dag er yderst beskedne forbedres og gøres tidssvarende. Fællesrummet rumopdeles. Alle opholder sig i dag i samme rum, dette giver en masse unødvendige konflikter, der kan mindskes ved at rumopdele. De ledige pavilloner fra natherberget, der flytter med til Marskgården kan inddrages til opholdsrum. De personalemæssige faciliteter er ikke tidssvarende, hvorfor de også skal opgraderes. De fysiske rammer giver kun i meget begrænset omfang mulighed for at motivere misbrugerne med aktiviteter, der kan medvirke til at forlænge intervallerne mellem deres indtagelse af stoffer/alkohol. Fordele ved denne løsning: Adressen er kendt af brugerne. Naboerne kender brugerne. Ulemper ved denne løsning: En dispensation vil forsat være midlertidig. Beboerne i Blegdammen har accepteret en midlertidig løsning, men er imod en permanent placering af Varmestuen. Der er en stor koncentration af misbrugere i området med deraf følgende risiko for at blive fastholdt i miljøet. Økonomisk vurdering Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger er vedlagt som bilag 3. Forslag 2 Varmestuen placeres i Blegdammen 5, fordi der i den boligblok i forvejen er en servicelejlighed, og derfor færre beboere der skal flytte. Fra servicelejligheden ydes der fra personalet 85 støtte til Blegdammens beboere. Præstehaven omdannes samtidig til boliger. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

10 Blegdammen er et visiteret tilbud til borgere med særlige behov. Målgruppen, der omfatter aktive misbrugere og psykisk syge er for manges vedkommende tilknyttet rådgivningen for stof. Blegdammen fungerer som et Bo- og støttecenter med 18 1-værelsesboliger i 3 boligblokke med fælles bad i kælderen, samt 4 skurvogne med toilet og bad. Alle beboerne er visiteret til 3 timers 85 støtte om ugen. I Blegdammen 5 er en af lejlighederne inddraget til kontor, samt et fællesrum, hvor beboerne kommer dagligt til kaffe og morgenmad. Herfra arbejder støttepersonalet bl.a. med dialog/kommunikation i forhold til beboerne, og der træffes aftale med læge, sagsbehandler o.a. Ved at inddrage 6 lejligheder i Blegdammen 5 vil Varmestuen kunne få hele blokken til rådighed. En inddragelse af lejlighederne vil midlertidigt reducere antallet af boliger til målgruppen. Faglig vurdering. Mange af beboerne i Blegdammen benytter Varmestuen. Der er et behov for, at have lejligheder til de beboere i Blegdammen, der ønsker en ændret tilværelse. I dette forslag peges der derfor på, at Præstehaven indrettes til visiterede boliger for de borgere, der har ønske om at komme videre. En fysisk flytning væk fra et stærkt belastet miljø i Blegdammen vil øge muligheden for inklusion i samfundet. Præstehaven vil være ledig efter udflytning til Marskgården. Erstatningslejligheder i Præstehaven vil modvirke en centrering af misbrugere med risiko for fastholdelse i miljøet, og samtidig støtte op om de borgere der har ønske om at komme videre. De nuværende 5 beboere i Blegdammen 5 bor der i henhold til Lejelovens bestemmelser og kan opsiges med 1 års varsel og visiteres til andre lejligheder i kommunen. Fordele ved denne løsning: Varmestuen får en permanent adresse og slipper for den usikkerhed, der er forbundet med en dispensation til pavillonerne. Præstehaven bliver ledig når plejehjemmet rykker til Marskgården. Præstehaven vil blive indrettet med tidssvarende boliger til de borgere i Blegdammen, der vil ændre deres livsform i forhold til social opstigning. Borgerne gives mulighed for ikke at blive fastholdt i et belastet miljø. Der søges om satspuljemidler fra Socialministeriet til ombygning af Præstehaven, så byggeriet ikke bliver så dyrt. Ulemper ved denne løsning: Løsningen vil kræve, at de 5 beboere i Blegdammen 5 midlertidigt visiteres til andre boliger i kommunen. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

11 Beboerne i Blegdammen har accepteret en midlertidig løsning, men er imod en permanent placering af Varmestuen. Økonomisk vurdering Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger er vedlagt som bilag 3. Forslag 3 Varmestuen placeres i stuetagen og kælderen i Præstehaven. Faglig vurdering Præstehaven kan nemt inddeles efter Varmestuens/brugernes behov. Der kan indrettes køkken- personalefaciliteter samt aktivitetsrum. Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger er vedlagt som bilag 3. Fordele ved denne løsning: Varmestuen får en permanent adresse. Der er plads til at Varmestuen får den fornødne plads til brugere- og personale faciliteter. De overskydende m2 kan eventuelt lejes ud til Rådgivningen for stofmisbrugere Ulemper ved denne løsning: Det vurderes at være et begrænset antal interessenter, der ønsker at indgå lejemål om de overskydende m2. Det skal bemærkes, at for så vidt angår forslag 2 og 3, vil der blive udarbejdet et kommissorium. Dernæst nedsættes en arbejdsgruppe med de involverede parter, der skal se på indhold og funktioner for de forskellige enheder. Økonomi Budgetforslaget for 2009 indeholder anlægsramme på 12,7 mio.kr. til dækning af Marskgården, samt til dækning af sag vedr. fremtidig placering af Varmestuen. Økonomiafdelingen skal bekræfte, at anlægsrammen fremgår af budgetforslaget for Lovgrundlag Servicelovens 110 Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri Sagens bilag Bilag 1: Skematisk oversigtplan Bilag 2: Plan for en sammenhængende indsats for området socialt udsatte Bilag 3: Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske beregninger til forslag 1,2 og 3 Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri beslutter, hvilket af forslagene der skal arbejdes videre med. Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

12 Forud for endelig beslutning skal sagen i høring. Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, Fraværende Kurt Sørensen Brev af 26/ fra Lokaludvalget for Lille Næstved området blev udleveret. Stofrådgivningen besigtiger og udtaler sig om mulig placering i Præstehaven. Sagen sendes i høring og genoptages på Udvalgets møde den 24/9 2008, hvortil Lokaludvalget for Lille Næstved området indbydes. Borgermøde afholdes den 1/ Bilag Bilag 1 Skematisk oversigtsplan Bilag 2 Forslag til fysisk placering af virksomheden for socialt udsatte Bilag 3 Teknik- og Miljøforvaltningen - Økonomisk overslag Varmestuen Tilbage til toppen Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

13 113. Omvisitering af beboerne i Præstehaven Sagsbeh.: Ann Tenis Sagsnr.: Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 21. marts 2006, at kommunerne skal indføre en plejeboliggaranti og at garantien skal være opfyldt senest den 1. januar Garantiordningen indebærer, at en ansøger, der ønsker at blive omfattet af garantiordningen skal have tilbudt en plejebolig inden for 2 måneder efter godkendelsestidspunktet. Boligen skal være klar til indflytning senest 14 dage efter udløb af 2 måneders fristen. Næstved Kommunes tilbud i Præstehaven er omfattet af garantiordningen. Præstehaven er oprettet til aktive misbrugere med plejebehov og udadreagerende adfærd, der ikke magter at bo alene og som ikke kan rummes i Næstved Kommunes øvrige botilbud. Præstehaven blev oprettet i 1999 i henhold til plejehjemsparagraffen 140 og senere ændret i forbindelse med lovændringerne og drives nu efter servicelovens 192. De 10 beboere planlægges at flytte til Marskgården, når ældreplejen flytter til andre lokaliteter. Boligerne i Marskgården planlægges at blive oprettet i henhold til Servicelovens 108 om længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg. Økonomi Det vurderes, at borgernes betaling for ophold ikke ændres mærkbart, da reglerne for betaling er identiske i 192 boliger og boliger efter 108 og 107. Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger. Lovgrundlag Servicelovens 108. Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri. Indstilling Omsorgs og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalget godkender, at borgerne i Præstehaven inden årsskifte 2008/2009 omvisiteres til tilbud i henhold til servicelovens 108. Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, Fraværende Kurt Sørensen Godkendt. Tilbage til toppen Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Center for Socialt Udsatte. Næstved Kommune 2014-2015. Side 1 af 15

Center for Socialt Udsatte. Næstved Kommune 2014-2015. Side 1 af 15 Tilbudsdeklaration Center for Socialt Udsatte Næstved Kommune 2014-2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Center for Socialt Udsatte Næstved... 3 Generel beskrivelse af CSUN... 4... 4 Personalesammensætning...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30 Referat Mødeforum Handicaprådet Sagsnr. 2012-77490 Dokumentnr. 2013-122603 Mødedato 30. april 2013 Tid Kl. 16.00 17.30 Sted Mødelokale 3 i Rådmandshaven 20 Deltagere Jette Frost Andersen Hernan Gonzalez

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem.

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem. Støtte i eget hjem 24 timer i døgnet eller ophold i botilbud. Notatet analyserer de økonomiske forhold ved to ydelsesformer, herunder støtte i eget hjem og ophold i botilbud, hvor støtte i eget hjem har

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til indretning af tagetage ved Lokalcenter Møllestien. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til indretning af tagetage ved Lokalcenter Møllestien. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 24. april 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til indretning af tagetage ved Lokalcenter Møllestien

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag).

Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag). Punkt 5. Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag). 2012-3475. v. Jens Martin Sletting Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen Til høring Ældre og Handicapforvaltningen indstiller,

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.:8940 6662 Jour. nr.: 82.06.00P00 2002/00211

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere