Dagtilbud, skoler/sfo har fokus på udvikling af det enkelte barns intellektuelle, fysiske og sociale kompetencer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbud, skoler/sfo har fokus på udvikling af det enkelte barns intellektuelle, fysiske og sociale kompetencer."

Transkript

1 Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats dagtilbud, skoler/sfo s rolle i den generelle forebyggende indsats Dagtilbud, skoler/sfo arbejder målrettet på at flest mulige børn med særlige behov/handicap inkluderes i kommunens egne tilbud. Dagtilbud, skoler/sfo har fokus på udvikling af det enkelte barns intellektuelle, fysiske og sociale kompetencer. Dagtilbud og skoler/sfo samarbejder om brobygning (overgange i børnenes liv fra dagpleje/vuggestue til børnehave, til skole og SFO). Dagtilbud og skoler/sfo samarbejder med relevante faggrupper (pædagogisk konsulent, skolekonsulent, pædagogisk psykologisk rådgivning, den kommunale sundhedstjeneste, familiesagsbehandlere m.fl.) om at rumme de fleste børn i kommunens egne dagtilbud og skoler/sfo. Flest mulige børn med særlige behov/handicap inkluderes i kommunens egne tilbud. Børn og unges forskellighed respekteres, og de udfordres med udgangspunkt i deres styrkesider og ressourcer. Børnene inddrages i dagtilbud, skoler/sfo ved, at de får opgaver, ansvar og medbestemmelse i takt med deres alder og udvikling. Dagtilbud, skoler/sfo samarbejder om indsatsen ved systematisk opsamling af indhøstet viden og erfaring. Ledere og medarbejdere praktiserer videndeling, erfaringsudveksling og kvalitetsudvikling ved at sætte fokus på det der virker (best practice). Dagtilbud, skole/sfo styrker arbejdet gennem elevplaner, pædagogiske læreplaner og evaluering. Formålet med brobygning er gennem videndeling at få kendskab til det enkelte barns særlige forudsætninger. Det betyder, at modtagende dagtilbud skole/sfo kan understøtte barnets overgang ved at være hensyntagende og forstående i forhold til barnet. Der er forinden indhentet tilladelse fra barnets forældre til, at viden om barnet kan formidles til de fagpersoner, som skal have med barnet at gøre. Procedurer for brobygningsarbejdet i de enkelte lokalområder er nedskrevet og forefindes i lokalområdets dagtilbud og skole/sfo. Dagtilbud og skoler/sfo har en afgørende rolle i forhold til tidlig indsats, idet medarbejderne i dagligdagen med børn og unge ofte er de første, der får kendskab til, at et barn eller en ung har brug for en særlig indsats. Pædagoger, lærere, ledere i dagtilbud og skoler/sfo og fagpersoner delagtiggør forældrene, hvis der opstår bekymring for, at et barn eller en ung ikke er i god trivsel. Forældrene inddrages i et samarbejde med henblik på at bedre barnets/den unges situation. Dialogen og samarbejdet med forældrene er kendetegnet ved respekt, åbenhed, ærlighed og venlighed. Pædagoger, lærere og ledere tager tidligt initiativ til at inddrage relevante fagpersoner for at få 1

2 råd og vejledning, sparring eller supervision til, hvad dagtilbud og skoler/sfo kan gøre for at hjælpe barnet. Dagtilbud og skoler/sfo deltager i 2 faste tværfaglige mødefora, hvor der bl.a. deltager familiesagsbehandler: Tværfaglig gruppe og SSP-handlegruppe. Tværfaglig gruppe Der er nedsat 6 tværfaglige grupper. De dækker følgende skoledistrikter: 1. Trællerupskolen, Allerslev skole og Glim skole 2. Hvalsø skole 3. Osted skole og Kirke Såby skole 4. Kirke Hyllinge skole 5. Bramsnæsvigskolen 6. Kirke Sonnerup skole og Sæby-Gershøj skole Formål: Møderne i Tværfaglig gruppe er dels et forum, hvor bekymringer for konkrete børn og unge kan tages op, dels et handlingsorienteret forum, hvis opgave det er at bidrage med konkrete ideer og forslag til handlinger. Formålet er at yde en tidlig og koordineret indsats over for et barn eller en ung, som har behov for hjælp. Der kan være tale om anonyme drøftelser, hvor barnet eller den unges identitet ikke afsløres eller drøftelser med åben identitet, hvor der forinden er indhentet tilladelse fra forældrene til at de professionelle, der er om barnet/den unge kan tale sammen. Drøftelsen afsluttes med en aftale om, hvilken indsats der skal sættes i gang, og hvem, der gør hvad, hvornår. En drøftelse kan også munde ud i en vurdering af, at man ser tiden an. I givet fald aftales det konkret, hvornår der skal ske en opfølgning. Det tværfaglige forum kan også danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt en bekymring for et barn/ung skal udmøntes i en underretning til de sociale myndigheder. Der holdes møde 1-2 gange om måneden, afhængig af lokalområdets problemstillinger. Deltagere (faste kerne): Familiesagsbehandler, psykolog fra PPR, sundhedsplejerske, skolerepræsentant(er), repræsentant(er) fra områdets dagtilbud. Der kan indkaldes deltagere ad hoc. Dagtilbud og skoler/sfo (leder, pædagog, lærer) deltager, når virksomheden har problemstillinger med konkrete børn og unge, som den ønsker afklaring og hjælp til at løfte. Leder af støttepædagogkorpset, SSP-konsulent samt konsulent fra dagplejen kan ligeledes indkaldes ad hoc eller deltage ved behov. SSP-handlegruppe Der er nedsat 2 SSP-handlegrupper. De dækker følgende skoledistrikter: 1. Trællerupskolen, Allerslev skole, Osted skole, Glim skole og Kirke Såby skole. 2. Bramsnæsvigskolen, Kirke Hyllinge skole, Sæby-Gershøj skole, Kirke Sonnerup skole og Hvalsø skole. Formål: Det er SSP-handlegruppens opgave at arbejde forebyggende over for grupper. F. eks. i forhold til mobning, alkohol, euforiserende stoffer, kriminalitet. Deltagere (faste kerne): SSP-konsulent, landbetjent, fagkoordinator for familiesagsbehandlerne, ungdomsskoleleder, repræsentanter for områdets skoler/sfo er. Der kan indkaldes deltagere ad hoc. Skoler/SFO (leder, pædagog, lærer) deltager, når virksomheden har problemstillinger med konkrete børn og unge, som den ønsker afklaring og hjælp til at håndtere. En afklaring kan også føre til, at der indledes et samarbejde med relevante fagpersoner. 2

3 Et møde med SSP-handlegruppen kan også danne grundlag for en beslutning om, at bekymring for et barn eller en ung skal udmøntes i en underretning til de sociale myndigheder. Udover de faste ovenstående mødefora har ansatte i dagtilbud og skoler/sfo er mulighed for at invitere forældre til et dialogmøde, hvor også en repræsentant fra pædagogisk psykologisk rådgivning deltager, for at afdække om der er behov for iværksættelse af en observation eller undersøgelse af et barn eller ung. Et sådant dialogmøde registreres ikke som en sag med mindre at deltagerne herunder forældrene er enige om, at problemstillingen kræver yderligere handling i form af observation eller undersøgelse af barnet eller den unge. Dagtilbud, skoler/sfos realisering af målsætningen (flest mulige børn med særlige behov/handicap indkluderes i kommunens egne tilbud) indarbejdes i den enkelte virksomheds årsaftale. Der formuleres succeskriterier, krav til målopfyldelse og evalueringskriterier i et samarbejde mellem administrationen og lederne. Dagtilbud og skoler/sfo beskriver deres erfaringer med brobygning i lokalområdet. Erfaringerne indarbejdes i den enkelte virksomheds årsaftale. Der formuleres succeskriterier, krav til målopfyldelse og evalueringskriterier i et samarbejde mellem administrationen og lederne. Det tværfaglige samarbejde i de tværfaglige distriktsgrupper og SSP handlegrupperne evalueres første gang medio 2008 gennem en kvalitativ undersøgelse, som udarbejdes af Visitationschefen for børn og ungei foråret Arbejde med dokumentation og evaluering følger i øvrigt Kommunens overordnede retningslinier (jf. Fokusområder 2008). Standard for sagsbehandling vedrørende: Dagtilbud, skoler/sfo m.v. foretager de nødvendige underretninger Ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler/sfo og andre ansatte fagpersoner, der har med børn og unge at gøre, har pligt til at underrette de sociale myndigheder, når de får kendskab til at et barns eller en ungs omsorgssituation er truet. Det er almindeligvis ledere af dagtilbud og skoler/sfo, der står som underskriver af en underretning. Dagtilbud og skoler/sfo foretager de nødvendige underretninger. For at sikre at virksomheder og faggrupper har den nødvendige viden for at kunne vurdere, hvornår der skal foretages underretning har kommunen en række dialog- og handleredskaber, som virksomheder og fagpersoner kan anvende før, under og efter en afklaringsfase. Der sker underretning, når der opstår et kendskab til at et barns eller en ungs 3

4 omsorgssituation er truet. Dagtilbud og skoler/sfo er bekendt med, at de til enhver tid kan få sparring i administrationen (pædagogisk konsulent, skolekonsulent, familiesagsbehandler, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.fl.) i forbindelse med afklaring af, om der skal foretages underretning til de sociale myndigheder. Ledere og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler/sfo er gennem undervisning, viden og erfaring bekendt med, hvilke signaler og adfærd der kan være tegn på, at et barn eller en ung er truet i sin udvikling. Der holdes jævnligt møder i Tværfaglig gruppe, hvor dagtilbud og skoler/sfo kan drøfte konkrete børn og unge, og sammen med Tværfaglig gruppe komme frem til handlingsforslag, som kan bidrage til at yde en tidlig og koordineret indsats over for et barn eller en ung, som har behov for hjælp. Der udarbejdes en vejledning og handleguide som målrettes de faggrupper, som arbejder med børn og unge i dagtilbud og skoler/sfo. Der er tale om et redskab, der anviser, hvad leder/medarbejder skal gøre, hvis der er bekymring for et barn eller en ung. Der holdes temamøder for at implementere brugen af vejledning og handleguide som arbejdsredskab. Herunder undervises der i reglerne for tavshedspligt og underretningspligt. Der holdes temamøde om underretning til de sociale myndigheder. Herunder hvornår der skal skrives en underretning samt om krav om form og indhold. Med henblik på videndeling og kvalitetssikring beskriver dagtilbud, skoler/sfo deres erfaringer med at afgive underretninger. Familiesagsbehandlerne beskriver deres erfaringer med de underretninger de modtager. Administrationen opgør antallet af modtagne underretninger fra dagtilbud og skoler/sfo. Udvalget for Børn og Ungdom orienteres 2 gange om året om antallet af underretninger. Første orientering vil finde sted i februar Kommunalbestyrelsen følger op på om dagtilbud, skoler m.fl. lever op til kommunens standarder for, hvornår der foretages de nødvendige underretninger til de sociale myndigheder. Opfølgningen sker hvert andet år. Første gang ultimo Arbejde med dokumentation og evaluering følger Kommunens overordnede retningslinier (jf. Fokusområder 2008). Standard for sagsbehandling vedrørende: Kommunen sikrer, at der sker opfølgning på underretninger Ifølge 36 i Serviceloven skal den kommunale myndighed bekræfte modtagelsen af en underretning senest 6 hverdage dage efter modtagelsen. Lejre Kommune vil tilstræbe at kvitteringsskrivelse afsendes samme dag, som den modtages hos børnesagsbehandleren. 4

5 Alle underretninger følges op ved vurdering af behov for undersøgelse hurtigst muligt. Koordinatoren for familiesagsbehandlerne vil kontinuerligt deltage i møder med interne og eksterne samarbejdspartnere, hvor mulighederne, indholdet og opfølgningen vedrørende underretninger drøftes og udvikles. Familiesagsbehandlerne vil hurtigst efter en underretning tage kontakt til familien/ evt. barnet for at påbegynde en vurdering af, hvorvidt en undersøgelse i henhold til Servicelovens 50 skal iværksættes. Er der tale om en underretning fra en ekstern samarbejdspartner, f.eks. daginstitution eller skole vil denne så vidt muligt blive inddraget yderligere i afklaringsfasen vedrørende behovet for en egentlig undersøgelse af barnets forhold. Administrationen vil udarbejde procedurer for sagsbehandlingen i underretningssager i I 90 % af alle underretningssager er indkaldt til opfølgningsmøde med familien inden for 10 arbejdsdage Senest 3 måneder efter en underretning følges op på, at underretningen er undersøgt eller under behandling Ved underretning fra fagprofessionelle og andre tilstræbes: At familiesagsbehandleren hurtigt får kontakt til børn, unge og deres familier, hvor omsorgen svigter At barnet, den unge og familien inddrages tidligt i forløbet At der hurtigt foretages en risikovurdering med henblik på om en socialfaglig undersøgelse jf. servicelovens 50 skal iværksættes Ved underretning modtaget fra privatperson tilstræbes: At kvitteringsskrivelse sendes samme dag som underretningen modtages At borgeren gøres opmærksom på, at der ikke er partsstatus i sagen, og derfor ikke vil ske yderligere inddragelse Ved underretning fra andre kommuner tilstræbes: At kvitteringsskrivelse sendes samme dag, som underretning er modtaget At der foretages en socialfaglig vurdering i forhold til, hvorvidt repræsentanter fra den underrettende kommune skal deltage i underretningsmøde/overdragelse af sagen Der føres statistik over alle underretninger fra 1. august 2007, og Udvalget for Børn og Ungdom orienteres 2 gange årligt om antallet af underretninger, herunder hvorfra de er modtaget, og om opfølgning er sket jf. standard. Første orientering vil finde sted i februar

6 Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under hele indsatsen Lejre Kommune har et højt informationsniveau og god kommunikation med forældre/borgere. Det er med til at afstemme forventninger og roller. Børn og unge skal så vidt muligt ud fra en helhedsvurdering inkluderes i Lejre kommunes dagtilbud, skoler og fritidsordninger. Vurderingen er baseret på en konkret samlet viden om: Barnets faglige og sociale kompetencer, barnets trivsel, økonomisk bæredygtighed og familiære hensyn. Inddragelse forudsætter, at fagpersoner herunder f.eks. personale i dagsinstitutioner, skoler og sagsbehandlere har personlig kontakt til barnet, den unge og forældrene. Såfremt at familiesagsbehandleren skal udarbejde en undersøgelse vedrørende et barns eller ungs særlige behov inddrages og orienteres forældre, og når det er hensigtsmæssigt, barnet og den unge i, hvordan oplysningerne til en såkaldt 50 undersøgelse jf. Serviceloven tilvejebringes. Dette sker ved personlig orientering og gennem dialog samt ved udlevering af en pjece, som beskriver kravene til en undersøgelse af barnets behov jf. 50 i Serviceloven. Det tilstræbes, at der afholdes børnesamtale eller som minimum sker observation af barnet i alle sager vedrørende særlige foranstaltninger til børn og unge jf. Serviceloven. I sager, hvor det vurderes relevant afholdes såkaldte netværksmøder, hvor fagprofessionelle indkaldes til mødes sammen med barnets og den unges forældre samt evt. barnet selv for at drøfte barnets/den unges behov og eventuelle muligheder for hjælpeforanstaltninger. I sager, hvor der til børn og unge etableres hjælpeforanstaltninger jf. Serviceloven, sikres det, at der, dels er udarbejdet en handleplan som beskriver formålet med hjælpeforanstaltningen, dels at forældre og evt. barnet eller den unge er hørt i forhold til sit syn på hjælpeforanstaltningen. Forældre og evt. barn eller den unge er undervejs i processen orienteret om Lejre kommunes målsætning for etablering af hjælpeforanstaltninger. Administrationen vil udarbejde procedurer for sagsbehandlingen i forhold til inddragelsen af forældre og børn under indsatsen i 2007.I I 100 % af alle sager forventes forældre inddraget i hele indsatsen mens inddragelsen af børn vil afhænge af barnets alder og modenhed. Barnets eventuelle manglende inddragelse forventes i alle sager at fremgå af et sagsnotat. Inddragelse af forældre samt børn og unge sker gennem dialog. Dialogen er relevant hele vejen igennem et sagsforløb fra undersøgelse til iværksættelse af foranstaltning samt til afslutning af en foranstaltning. Dialogen tager udgangspunkt i et ønske om at samarbejde med familien og ikke om familien. Det tilstræbes, at familiesagsbehandleren arbejde er åbent og tydeligt for forældrene og barnet eller den unge. Det tilstræbes, at der aftales en klar og tydelig rolle- og ansvarsfordeling, og der gives tydelig information om beslutninger. Ved tydelig forstås ikke blot skriftligt og med klagevejledning men også mundtligt, hvor dette vurderes relevant og hensigtsmæssigt. 6

7 I familier med fælles forældremyndighed indkaldes begge forældre til møde. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem forældrene tages der altid udgangspunkt i barnets eller den unges situation, men der tales med begge forældre, også selvom det må ske i separate møder. I administrationens udarbejdelse af procedurer for sagsbehandlingen i forhold til inddragelsen af forældre og børn under indsatsen vil fremgå, dels hvilke redskaber familiesagsbehandleren har til sin rådighed i dialogen, og dels hvilke situationer, som specifikt fordrer dialog. Opfyldelse af målene for inddragelse af forældre og barnet eller den unge evalueres gennem en fastlagt procedure for kvalitetskontrol, som foretages af visitationschefen. Retningslinierne er følgende: 2 gange årligt i januar og august udpeges sager hos alle familiesagsbehandlere til kvalitetskontrol Hver sagsbehandler afleverer 2 sager til kvalitetskontrol udpeget efter sagstype (forebyggende foranstaltning, anbringelse eller handicap) besluttet af visitationschefen Sagerne udtages tilfældigt af person uden for afdelingen Familiesagsbehandlerne orienteres skriftligt om, hvilke sager, der udtages til kontrol, og har herefter 8 dage til færdiggørelse og aflevering af sagen Kontrollen vil fokusere på inddragelsen af forældre og barnet eller den unge samt netværk, jf. de udarbejdede procedurer for sagsbehandlingen samt på opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, jf. 70 i lov om social service Standard for sagsbehandling vedrørende: Systematisk inddragelse af familie og netværk Lejre Kommune ønsker, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt ud fra en helheds vurdering inkluderes i Lejre Kommunes dagtilbud og skoler og fritidsordninger. Vurderingen er baseret på en konkret samlet viden om: Barnets faglige og sociale kompetencer, barnets trivsel, økonomisk bæredygtighed og familiære hensyn. Herudover tilstræber Lejre Kommune, at frivillige ledere og trænere fra idrætsklubber og foreninger inddrages i det tværfaglige samarbejde, hvor det er relevant (i forhold til det enkelte barn og unge). Familiesagsbehandleren inddrager aktivt familien og netværk såvel det private som professionelle i sagsbehandlingen, hvor det er muligt og relevant. Inddragelsen skal ske med accept fra familien og den unge over 15 år. Udgangspunktet er, at et barn eller en ung ikke kan betragtes som løsrevet fra sine omgivelser, og at en helhedsvurdering fordrer, at relevante personer omkring et barn eller en ung inddrages i nødvendigt omfang. Det vil oftest være i undersøgelsesfasen at netværket kan yde en viden samt ved udarbejdelsen af en handleplan ikke mindst, når denne involverer andre professionelle. Desuden inddrages forældre, evt. barnet eller den unge samt netværket i forbindelse med opfølgning på og ophør af foranstaltninger, hvor det vurderes relevant. 7

8 I mere end 50 % af alle sager forventes familie og netværk inddraget i indsatsen. Inddragelse af netværk såvel privat som professionelt vil blive overvejet i alle sagstyper. Overvejelse og vurdering vil fremgå af journalnotat. Inddragelse kan finde sted enten gennem distriktsmøder ved skolerne, hvor familien ikke nødvendigvis deltager men har givet tilladelse til at deres sag drøftes, eller ved såkaldte netværksmøder, hvor relevante netværkspersoner deltager i møde med familien og familiesagsbehandleren. Netværksmøder er altid drøftet med familien før afholdelse, og mødet har en klar dagsorden, som alle deltagere er bekendt med. Opfyldelse af mål for systematisk inddragelse af familie og netværk evalueres gennem en fastlagt procedure for kvalitetskontrol, som foretages af visitationschefen. Retningslinierne er følgende: 2 gange årligt i januar og august udpeges sager hos alle familiesagsbehandlere til kvalitetskontrol Hver familiesagsbehandler afleverer 2 sager til kvalitetskontrol udpeget efter sagstype (forebyggende foranstaltning, anbringelse eller handicap) besluttet af visitationschefen Sagerne udtages tilfældigt af person uden for afdelingen Familiesagsbehandlerne orienteres skriftligt om, hvilke sager, der udtages til kontrol og har herefter 8 dage til færdiggørelse og aflevering af sagen Kontrollen vil fokusere på inddragelsen af forældre og barnet eller den unge samt netværk jf. de udarbejdede procedurer for sagsbehandlingen samt på opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, jf. 70 i lov om social service Standard for sagsbehandling vedrørende: Opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag Lejre Kommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde overordnede retningslinier for dokumentation og evaluering (jf. Fokusområder 2008). Når disse foreligger, vil denne standard blive revurderet med henblik på eventuel tilpasning. I øvrigt følges de anvisninger, som er angivet i Serviceloven samt tilhørende vejledninger og bekendtgørelser. Heraf fremgår, at alle foranstaltninger etableret som særlig støtte til børn og unge skal følges op første gang efter 3 måneder og herefter senest efter 1 år. Tilsvarende gælder i anbringelsessager. Som udgangspunkt skal enhver iværksat undersøgelse af et barn eller ungs forhold afsluttes efter senest 4 måneder. Kan dette ikke lade sig gøre skal såvel forældre samt evt. barn og den unge have besked om, hvornår undersøgelsen kan forventes afsluttet og herunder årsagen til, at sagsforløbet passerer de 4 måneder. I sager, hvor en særlig foranstaltning besluttes udarbejdes en handleplan, som kan danne grundlag for opfølgning. En handleplan består af formål, mål og delmål og, hvor det er muligt med tidsangivelse for foranstaltningens forventede varighed. 8

9 I alle sager, hvor der er iværksat foranstaltninger jf. Servicelovens foretages opfølgning første gang senest efter 3 måneder eller ved opstået behov. Ved denne opfølgning tages stilling til, hvornår næste opfølgning skal ske senest efter 1 år. I sager hvor den unge fylder 18 år inden for ½ år, udarbejdes i samarbejde med den unge en handleplan. I sager, hvor det vurderes, at den unge fortsat vil have brug for støtte ud over det 18 år inddrages en medarbejder fra Jobcentret og eventuel Social drift. Er der tale om en ung, som er anbragt uden for kommunen og, som skal forblive anbragt tages kontakt til pågældendes kommende handle kommune og sagsbehandler for at få etableret et samarbejde og en handleplan, som kan fortsætte ud over det 18 år. I 90 % af alle sager foretages første opfølgning efter ca. 3 og max. 4 mdr. Handleplanen revideres efter senest 1 år. I 100 % af alle sager er indgået aftale med Jobcenter eller Socialdrift senest, når pgl. fylder 18 år, såfremt sagen fortsat skal sagsbehandles. Opfølgning af handleplanen har følgende formål: Den iværksatte foranstaltning opfylder sit formål Sikre, at der arbejdes med de mål, der er angivet i handleplan Sikre, at barnet profiterer af foranstaltningen Overvejelse af eventuel tidsramme Afdækning af barnet eller den unges og forældrenes holdning til den gennemførte indsats Revurdering af handleplanen, såfremt der er behov for dette Dokumentation for opfølgningen sker ved journalføring. Herudover vil administrationen i løbet af 2007 udarbejde procedurer for sagsopfølgningen i såvel sager vedr. forebyggende foranstaltninger til børn og unge som anbringelsessager. 2 gange årligt i januar og august udpeges sager hos alle familiesagsbehandlere til kvalitetskontrol Hver familiesagsbehandler afleverer 2 sager til kvalitetskontrol udpeget efter sagstype (forebyggende foranstaltning, anbringelse eller handicap) besluttet af visitationschefen Sagerne udtages tilfældigt af person uden for afdelingen Familiesagsbehandlerne orienteres skriftligt om, hvilke sager, der udtages til kontrol, og har herefter 8 dage til færdiggørelse og aflevering af sagen Kontrollen vil fokusere på inddragelsen af forældre og barnet eller den unge samt netværk jf. de udarbejdede procedurer for sagsbehandlingen samt på opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, jf. 70 i lov om social service Standard for sagsbehandling vedrørende: Afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Indsatsen rettet mod unge, der er fyldt 15 år, følger de generelle mål i Lejre Kommune om en 9

10 tidlig indsats. Indsatsen over for unge skal i videst mulige omfang være lokalt forankret. Lejre Kommune har etableret 2 SSP-handlegrupper, som dækker henholdsvis skoledistrikterne i Gl. Bramsnæs Kommune samt Hvalsø Skole og skoledistrikterne i Gl. Lejre Kommune og Såby skole. Handlegrupperne repræsenterer lokalområdernes professionelle fra skoler, SFO og klubber samt politi og koordinerende børnesagsbehandler. Grupperne kan både drøfte generelle undgdomsproblemer samt enkeltpersoner og tilrettelægge indsatser, som enten er generelle eller møntet på grupper eller enkeltpersoner. En tidlig indsats. Indsatsen over for unge skal i videst mulige omfang være lokalt forankret. Via SSP handlegrupperne etableres ad hoc projekter, som er henvendt til grupper af unge med en særlig problemstilling eller i afgrænsede geografiske områder. F.eks. de såkaldte pige- og drengegrupper, som er en social foranstaltning for piger og drenge med særlige behov. I grupperne arbejder pædagoger med henholdsvis drenge og piger om problemer med skole, kammerater, fritidsinteresser, og andet som optager de unge. Det foregår gennem f.eks. gennem emneaftener, rollespil og lege. Grupperne kan hjælpe den enkelte til et at skabe et bredere socialt netværk og få styr på eventuelle problemer. Endvidere deltager SSP-konsulenterne i afhøringer af unge, som har begået eller afhøres vedr. kriminalitet, således at der med det samme kan skabes kontakt til den unge og forældrene for at drøfte eventuelle vanskeligheder for den unge. Familiesagsbehandlere ivolveres ved eventuelt behov for hjælpeforanstaltninger. Unge misbrugere, som bemærkes af SSP-konsulenter eller andre fagprofessionnelle henvises til familiesagsbehandleren, som har mulighed for at iværksætte afrusning og evt. behandlingstilbud. Endelig påbegynder SSP-konsulenterne i efteråret 2007 et projekt, hvor elever i skolerne uddannes til konfliktmægling med det formål at kunne løse mindre komplicerede konflikter blandt unge. Familiesagsbehandlerens indsats overfor de unge følger 3 strategier: 1. give støtten, hvor den unge befinder sig 2. tilpasse støtte individuelt til den enkelte unge 3. tage udgangspunkt i ressourcerne hos den unge, familien og øvrigt netværk omkring den unge Udvalget for Børn og Ungdom vil en gang årligt i februar få forelagt en afrapportering fra SSPhandlegrupperne. Familiesagsbehandlerne vil fra august 2007 registrere antallet af sager, hvori unge idømmes ungdomssanktion og forelægge en afrapportering vedr. disse til Udvalget for Børn og Ungdom en gang årligt i februar. Endelig vil administrationen fra august 2007 rette et særligt fokus på underretninger vedr. unge på 15 år og derover for en gang årligt at registrere, hvorledes underretninger har været fulgt op samt hvilke hjælpeforanstaltninger disse har afstedkommet. Udvalget for Børn og Ungdom vil blive orienteret i februar. 10

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder Sammenhængende Børnepolitik BILAG B: Sagsstandarder 1. udgave 13.12.2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag B: B1. B2. B3. B4. B5. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber.

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber. SAMARBEJDSmodel Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR Almenområdet PPR Dagtilbud Skoler og SFO'er Klubber Tale-hørelærere Specialpædagoger Psykologer Udarbejdet af KL s Konsulentvirksomhed juni 2013

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning for unge der er fyldt 15 år Fald i antallet af anbringelser

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungeudvalget Oktober 2007 INDLEDNING Silkeborg Kommunes overordnede sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Sagsnummer: 480-2013-58842 Dokumentnummer: 480-2013-276898 Afdeling: Børn og Familieafdelingen Udarbejdet af: Cer/Kmo og Hej Indledning. For at give det nye

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune Indledning Fanø Kommunes Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge, tager afsæt i analyser

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt. Systematisk kvalitetssikring

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt. Systematisk kvalitetssikring Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Systematisk kvalitetssikring Projekt Kvalitet i sagsbehandlingen Succeskriterier: Der skal være lovmedholdelige afgørelser, hvor der

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik 2007 2010 En sammenhængende børnepolitik 2007 2010 Anbringelsesreformen, som er vedtaget af Folketinget til ikrafttræden 1. januar 2006, bestemmer, at enhver kommune skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik.

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Evaluering af standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge på bestemte områder - oktober 2008

Evaluering af standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge på bestemte områder - oktober 2008 Evaluering af standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge på bestemte områder - oktober 2008 Standard for tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere