Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152..."

Transkript

1 Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Brønderslev Kommune Tina Grønbæk, telefonnummer eller mobil af 68. I hvilken region er kommunen beliggende? i Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 0% 4% 100% 3 af 68. I hvilken grad vurderer kommunen, at der er overensstemmelse mellem de overordnede politiske målsætninger på voksenområdet og de faktiske forhold i kommunen: i I høj grad I nogen grad I ringe grad Vi har ikke formuleret politiske målsætninger 4 af 68. Kommunens uddybning heraf: I Brønderslev Kommune er vi midt i processen med at få lavet en Masterplan på området herunder de overordnede politisk målsætninger - den forventes færdig medio 2008.

2 Side 2 af 16 0% 7% 100% 5 af 68. Indgår kommunalbestyrelsen i forpligtende samarbejder i henhold til 1, stk. 1, nr. 4 og 5, i lov om forpligtende samarbejde: i Ja 6 af 68. Beskriv og vurdér de forpligtende samarbejder: 7 af 68. Beskriv den forventede udvikling i de forpligtende samarbejder: 0% 11% 100% 8 af 68. Hvordan fungerer samarbejdet med Regionsrådet? i Rigtigt godt Godt Mindre godt Dårligt 9 af 68. Beskriv og vurdér kommunalbestyrelsens samarbejde med Regionsrådet:

3 Side 3 af 16 Vi mener dette er beskrevet i Rammeaftale 2008 Punkt 3 og 7.1 og henviser derfor til denne. 10 af 68. Beskriv den forventede udvikling i samarbejdet med Regionsrådet: Vi mener dette er beskrevet i Rammeaftale 2008 Punkt 3 og 7.1 og henviser derfor til denne. 0% 16% 100% 11 af 68. Hvordan fungerede samarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2008? i Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 12 af 68. Eventuelle kommentarer til samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftalen: Vi mener det er beskrevet i rammeaftale 2008 Punkt 3 og 7.1 og henviser derfor til denne. 0% 19% 100% 13 af 68. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer for kommunen? i Ja

4 Side 4 af af 68. Hvilke tiltag har kommunen iværksat eller overvejet for at imødekomme disse særlige udfordringer? 15 af 68. Evt. bemærkninger til disse udfordringer: 0% 23% 100% 16 af 68. I hvor mange sager har kommunen henvendt sig til VISO for at få rådgivning i 2007? 1 Indtast et tal 17 af 68. Hvilke ydelser har kommunen modtaget fra VISO i 2007? Gerne flere svar gfedc gfedc gfedc gfedcb Generel vejledning Rådgivning i enkeltsager Udredning Andet, beskriv kort: henvendelsen blev optaget i VISO, men sagen blev efterfølgende annulleret, da borgerens tilstand ændrede sig markant, og der var ikke behov for VISOs rådgivning. 18 af 68. Har kommunen efterfølgende anvendt rådgivningen fra VISO ved sagsbehandlingen? i Ja, i høj grad I nogen grad Meget sjældent

5 Side 5 af 16 0% 27% 100% 19 af 68. Vurdér kvaliteten af VISOs rådgivning til kommunen: i Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke 20 af 68. Kommentarer til kommunens brug af VISO: 0% 30% 100% 21 af 68. Botilbud til voksne ( , 192 samt almenboliglovens 105, stk. 2 og 115, stk. 2 og 4) 22 af 68. Kommentér udviklingen, der er illustreret i kommunens CIAS data (KLIK HER) vedrørende kommunens brug af botilbud: (Pr. 31. december 2007):Misbrugsområdet har i 2007 haft 2 personer på omsorgshjem og 6 personer på forsorgshjem i kort periode, sidstnævnte til afrusning. Dette anses fo at være minimalt og giver ikke anledning til bekymring. Det må samtidig nævnes at vi i året har haft 6 personer på somatisk sygehus til afrusning. Der opleves i 2007 en stigning i behovet for midlertidig botilbud 107. Pr var der 61 borgere i midlertidig botilbud. 0% 33% 100% 23 af 68. Beskriv kommunens anvendelse af botilbud efter almenboligloven i forhold til botilbud efter serviceloven:

6 Side 6 af 16 Ved nybyggeri anvendes almenboligloven til botilbud. 24 af 68. Hvor mange personer under 50 år er indskrevet i de almindelige plejehjemstilbud i kommunen pr. 31. december 2007? 2 Indtast et tal 25 af 68. Hvor mange personer er indskrevet i botilbud pr. 31. december 2007? I botilbud drevet af kommunen 48 I andre tilbud i kommunen 0 I tilbud beliggende i andre kommuner, uanset ejerform 112 0% 38% 100% 26 af 68. Hvor mange af de personer, der venter på botilbud pr. 31. december 2007, er: Personer over 18 år, der ikke har et botilbud i forvejen 3 Personer over 18 år, der har et botilbud, men ønsker at flytte 4 Personer under 18 år, der har ønsket at få botilbud, når de fylder 18 år 27 af 68. Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid (antal døgn) på et botilbud i kommunen for? Voksne sindslidende Voksne fysisk handicappede (incl. senhjerneskadede) Voksne psykisk handicappede (incl. autister) % 41% 100% 28 af 68. Planlægger kommunen at overtage tilbud fra Regionsrådet i 2008? i Ja

7 Side 7 af af 68. Hvilke tilbud ønskes overtaget fra Regionsrådet i 2008? 0% 44% 100% 30 af 68. Har kommunen bedt Regionsrådet om at overtage driften af tilbud, der i 2007 blev drevet af kommunen i Ja, nemlig følgende: 0% 45% 100% 31 af 68. Har kommunen oprettet eller planlagt at oprette nye botilbud i 2007 eller 2008? Ja 32 af 68. Beskriv de opførte/planlagte botilbud kort, herunder om det er i samarbejde med andre kommuner: Som tidligere beskrevet er vi midt i processen med udarbejdelse af en Masterplan for området og dette vil ingå i denne. Vi har indledt et samarbejde med Jammerbugt kommune med henblik på udvikling af pladser, pladstyper m.m på psykiatriområdet - dette arbejde er ikke afsluttet. 0% 48% 100% 33 af 68. Beskriv kort hvilke vidensnetværk på voksenområdet kommunen deltager i (ved flere svar på hver linie, adskilles svar med ";": Nationale Regionale Vi deltager i regionale - vi henviser til Rammeaftalen 2008 pkt Lokale Kommunen deltager ikke i netværk (sæt x)

8 Side 8 af 16 0% 50% 100% 34 af 68. Behandlingstilbud/misbrugsområdet ( 85, 86, stk. 1 og stk. 2, 101 og 103) 35 af 68. Kommentér udviklingen i kommunens brug af behandlingstilbud ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): De største poster i misbrugsbehandling har været substitutionsbehandling og døgnbehandling. Den gruppe, der får substitutionsbehandling er meget stationær. Vi fornemmer en lille stigende efterspørgsel på døgnbehandling og dagbehandling, såvel på alkohol som stofområdet 0% 52% 100% 36 af 68. Beskriv hvilke områder inden for behandlingstilbud som kommunen finder særlig grund til at have fokus på: Tættere opfølgning af personer i substitutionsbehandling og tæt opfølgning af personer i døgnbehandling. Lokale, ambulante behandlingstilbud. At udvide borgernes valgmuligheder 0% 54% 100% 37 af 68. Hvor mange unge under 18 år er pr. 31. december 2007 visiteret til misbrugsbehandling efter servicelovens 101, stk. 3? I egne kommunale tilbud I andre tilbud i kommunen I tilbud der er beliggende i andre kommuner, uanset ejerform

9 Side 9 af 16 0% 55% 100% 38 af 68. Har kommunen iværksat initiativer på misbrugsområdet i 2007? i Ja 39 af 68. Beskriv disse initiativer: Spørgeskemaundersøgelse og hjemmebesøg hos personer i substitutionsbehandling med henblik på særlig undersøgelse af området 0% 58% 100% 40 af 68. Planlægger kommunen initiativer på misbrugsområdet i 2008? i Ja 41 af 68. Beskriv disse initiativer: Yderligere undersøgelser og vurdering af behov for oprettelse af lokale initiativer med henblik på optimering af indsats, nedbringelse af udgifter og udvidelse af valgmuligheder 0% 61% 100% 42 af 68. Hvilke tværkommunale samarbejder har eller planlægger kommunen på misbrugsområdet?

10 Side 10 af 16 Initiativtager til tværkommunal ERFA-gruppe på misbrugsområdet. Evt. samarbejde med anden kommune om benyttelse af deres behandlingstilbud 0% 63% 100% 43 af 68. Personlige hjælperordninger ( 95 og 96 samt 118) 44 af 68. Beskriv udviklingen i kommunens brug af hjælperordninger ( 95 og 96) ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): borgere pr , i året været 1 borger i afgang borgere pr uændret hele år kun 1 borger i % 66% 100% 45 af 68. Hjælpemidler, boligindretning og biler ( 114 og 116) 46 af 68. Kommentér udviklingen på hjælpemiddelområdet i kommunen ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): Bilsager: vi har i 2007 haft en pukkel af bilsager, da der i 2006 kun blev sagsbehandlet ganske få sager i kommunerne og vi fik sager overført fra amtet. Boligindretning: ingen ændringer 0% 69% 100% 47 af 68. Hvilke tilbud driver kommunen selv på hjælpemiddelområdet?

11 Side 11 af 16 Ingen. På genbrugshjælpemidler har vi indgået aftale med Zealand Care og for hovedparten af de øvrige hjælpemidler er vi med i Aalborgaftalen. 0% 70% 100% 48 af 68. Hvilke tværkommunale samarbejder har eller planlægger kommunen inden for hjælpemiddelområdet? Ingen udover dem vi har i dag 0% 72% 100% 49 af 68. Beskriv kort hvilke vidensnetværk omkring hjælpemidler, boligindretning og biler, kommunen deltager i (ved flere svar på hver linie adskilles svarene med ";"? Nationale Regionale Lokale På bilområdet, har de 4 nordjyske kommuner lavet Erfa-gruppe, mødes 4xårligt. Vi forventer at opstarte en Erfa-gruppe for hjælpemidler og boligindretning med de øvrige nordjyske kommuner. Kommunen deltager ikke i netværk (sæt X) 0% 73% 100% 50 af 68. Ledsageordning ( 97-99) 51 af 68. Kommentér udviklingen af kommunens brug af ledsageordninger ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER):

12 Side 12 af 16 På 97 har modtagergruppen haft en tilgang på 2 borgere i 2007, ialt pr borgere. 0% 76% 100% 52 af 68. Hvorledes har kommunen organiseret området? Ledsagerkorps Ledsagelse ydes fra hjemmevejledergruppen el. lign. Borgeren finder selv ledsagere Både ledsagerkorps og borgeren finder selv ledsager. i Andet, beskriv kort: 0% 77% 100% 53 af 68. Hvor mange timers månedlig ledsagelse var bevilget i gennemsnit pr. person pr. 31. december 2007? 97, ledsageordning for voksne 98, kontaktperson for døvblinde , støttekontaktperson 54 af 68. Hvor mange af de bevilgede timer (månedligt) udnyttes reelt af bevillingerne i foregående spørgsmål? 97, ledsageordning for voksne 98, kontaktperson for døvblinde , støttekontaktperson 0% 80% 100% 55 af 68. Oplever kommunen problemer med ledsageordningen? Ja

13 Side 13 af 16 i 56 af 68. Beskriv problemerne med ledsageordningen: Ledsageordning for voksne fungerer fint. 0% 83% 100% 57 af 68. Dagtilbud (voksenområdet, 103 og 104) 58 af 68. Kommentér udviklingen i dagtilbud ud fra kommunens CIAS data (KLIK HER): Udviklingen på 103 er uændret. På 104 er der flere borgere der er bevilget og berettiget til tilbuddet, 129 borgere pr % 86% 100% 59 af 68. Hvor mange personer var indskrevet til dagtilbud pr 31. december 2007? I egen kommune I andre kommuner af 68. Hvor mange personer ventede på et dagtilbud pr. 31. december 2007? I beskyttet beskæftigelse 103 I aktivitetstilbud af 68. Hvor lang var den gennemsnitlige ventetid (antal uger) på et dagtilbud i 2007? I beskyttet beskæftigelse 103 I aktivitetstilbud

14 Side 14 af 16 0% 91% 100% 62 af 68. Hvilke samværstilbud, væresteder o. lign. er der i kommunen? Kommunalt drevne Drevet af andre 3 4 Der er ingen samværstilbud el. lign. i kommunen 0% 92% 100% 63 af 68. Har kommunen overvejet at overtage dagtilbud, væresteder el. lign. fra Regionsrådet i 2008? i Ja, Beskriv hvilke 64 af 68. Har kommunen bedt Regionsrådet overtage driften af dagtilbud, der i 2007 blev drevet af kommunen? i Ja, Beskriv hvilke: 0% 95% 100% 65 af 68. Beskriv kort hvilke vidensnetværk omkring dagtilbud kommunen deltager i (ved flere svar i hver linie, adskilles svarene med ";": Nationale Regionale "mennesker med autisme"; "beskyttet beskæftigelse"; Lokale Kommunen deltager ikke i vidensnetværk (sæt X) 0% 97% 100% 66 af 68. Øvrige forhold som kommunen finder grund til at fremhæve:

15 Side 15 af 16 0% 98% 100% 67 af 68. Svarfelt til besvarelse af særligt tema udmeldt af ministerierne: vi har ikke oplevet nogen udvikling/ændring i løbet af Kontaktpersoner for døvblinde SEL 98 vi havde fra årets start 1, der har været en til- og afgang således at der også er 1 ved årets slutning. 0% 100% 100% 68 af 68. Indberetningen er færdig Klik på "Afslut" nederst! Svaren kan udskrives ved at klikke på "Vis svar" nederst. Husk at indberetning og korrektion af data kan ske indtil fristen for kommunens afgivelse af redegørelse d. 29. februar 2008.

16 Side 16 af 16 08:56:52 surveyid( ) userid(52) Udskriv

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Sten på vejen. - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd

Sten på vejen. - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd Sten på vejen - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Juni 2008 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 213 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Sammenfatning... 5 Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Fokus- og Udviklingsområder...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Det sociale område og specialundervisningsområdet Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kommunernes vurdering af rammeaftale

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Frederikshavn Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående

Læs mere