Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift: Økonomiudvalget Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvalget for familie og institutioner Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske blokke Reduktionsblokke Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske blokke Reduktionsblokke

2 Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift: Tekniske blokke: ØK 10-T-1 Arbejdsskadeforsikring ØK 10-T-2 Omplacering af HOS indtægt ØK 10-T-3 Omlægning af IT-serverdrift ØK 10-T-4 Business region Aarhus - øget abonnementsudgift ØK 10-T-5 Barselsudligningspulje m.v Tekniske blokke i alt ØK FI 11-T-1 Folkeskole/SFO: Demografipulje på skoleområdet FI 11-T-2 Folkeskole/SFO: Demografipulje på SFOområdet FI 11-T-3 Folkeskoler: Tilretning af antal elever budget FI 11-T-4 Folkeskole/SFO: Tilretning af SFO budget FI 11-T-5 Folkeskole/SFO: Tilretning af tidlig SFO budget FI 11-T-6 Dagtilbud: Korrektion for børnetal FI 11-T-7 Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Tekniske blokke i alt FI SÆ 12-T-1 Demografipulje på sundhedsområdet SÆ 12-T-2 Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer SÆ 12-T-3 Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) indtægter fra Norddjurs Kommune SÆ 12-T-4 Vederlagsfri fysioterapi - tilpasning af budget SÆ 12-T-5 Ambulant specialiseret genoptræning - tilpasning af budget SÆ 12-T-6 Aktivitetsbestemt medfinansiering - tilpasning af budget SÆ 12-T-7 Øvrige sundhedsområder - tilpasning af budget SÆ 12-T-8 Demografipulje på ældreområdet, 3 modeller, her er medtaget KL s model SÆ 12-T-9A Ældreområdet - tilpasning af budget SÆ 12-T-9B Ældreområdet - direktionens oplæg til budget SÆ 12-T-10 Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget SÆ 12-T-11 Mellemkommunal refusion på ældreområdet - tilpasning af budget SÆ 12-T-12 Madudbringning fald i antal brugere SÆ 12-T-13 Pulje til løft af ældreområdet SÆ 12-T-14 Merudgift pga. demografi - voksen- og handicapområdet SÆ 12-T-15 Budgetkorrektioner vedr. voksen- og handicapområdet SÆ 12-T-16 Ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv SÆ 12-T-17 Ret til lægesamtale mv SÆ 12-T-18 Ordinering ved afrusning og aftrapning SÆ 12-T-19 En koordineret indsats for dobbeltbelastede SÆ 12-T-20 Ret til anonym stofmisbrugsbehandling SÆ 12-T-21 Krav om kvalitetsstandarder SÆ 12-T-22 Kontante ydelser Tekniske blokke i alt SÆ Diverse reguleringer i forhold til huslejeindtægter og NTM 14-T-1 drift NTM 14-T-2 Vedligeholdelse af nye cykelstier NTM 14-T-3 Regulativ for jordstyring, omkostninger NTM 14-T-4 Lillerupvej 4 Rønde NTM 14-T-5 Kompensationsbeløb for mistet fremlejeindtægter Tekniske blokke i alt NTM

3 PUK 15-T-1 Biblioteket - uændret takster vedr. bøder og gebyrer - ingen prisfremskrivning PUK 15-T-2 Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning PUK 15-T-3 Musikskolen - uændret takster vedr. elevbetaling og tilskud - ingen prisfremskrivning PUK 15-T-4 Musikskolen - nedjustering af tilskuddet fra Kunstrådet PUK 15-T-5 Kulturhovedstad budget i 2018 nulstilles PUK 15-T-6 Folkeoplysningen - uændret takster vedr. gebyrer - ingen prisfremskrivning Tekniske blokke i alt PUK AU 16-T-1 Integration AU 16-T-2 Beboelse udlændinge AU 16-T-3 Sygedagpenge AU 16-T-4 Kontanthjælp AU 16-T-5 Seniorjob AU 16-T-6 Fleksjob/ledighedsydelse AU 16-T-7 Revalidering AU 16-T-8 Ressourceforløb AU 16-T-9 Driftsudgifter kommunal beskæftigelse AU 16-T-10 Udgifter til mentor AU 16-T-11 Særlig uddannelsesordning for ledige AU 16-T-12 Fleksjob AU 16-T-13 Sygedagpengereform Tekniske blokke i alt AU Tekniske blokke i alt Reduktions blokke: ØK 10-R-1 Reduktioner på Økonomiudvalgets område ØK 10-R-2 Effektivisering af beredsskabsområdet Reduktions blokke i alt ØK FI 11-R-1 Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles FI 11-R-2 Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles FI 11-R-3 Folkeskole: Reduktion på kommunale specialskoler FI 11-R-4 Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO FI 11-R-5 Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne FI 11-R-6 Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter FI 11-R-7 Ungdomsskolen: Reduktion af budgetrammen FI 11-R-8A Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte FI 11-R-8B Dagtilbud: Yderligere reduktion i særlig støtte FI 11-R-9 Dagtilbud: Reduktion i tildeling til daginstitutionerne FI 11-R-10 Teknisk ejendomsservice Reduktions blokke i alt FI SÆ 12-R-1 Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard SÆ 12-R-2 Vedligeholdende træning - brugerbetaling for kørsel til dagcentre SÆ 12-R-3 Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling SÆ 12-R-4 Aktiviteter for ældre - midler i henhold til aktiverende og forebyggende tilbud efter Servicelovens SÆ 12-R-5 Aktiviteter for ældre - kørselstilskud til lokale frivillige brugerstyrede aktiviteter SÆ 12-R-6 Hjemmehjælp - praktisk bistand - rengøring hver 3. uge SÆ 12-R-7 Nedlæggelse af plejeboligerne Lindebo SÆ 12-R-8 1% effektivisering voksen- og handicapområdet SÆ 12-R-9 Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet Reduktions blokke i alt SÆ

4 NTM 14-R-1 Vejvedligehold - belægninger NTM 14-R-2 Alternativ forslag ved besparelse større end pulje på 16 mio. kr Vejvedligehold - belægninger NTM 14-R-3 Vejvedligehold - vejbelysning NTM 14-R-4 Kollektiv trafik - mindre skolekørsel NTM 14-R-5 Mindre service på badestrande NTM 14-R-6 Vej og parkvæsen - 1% Reduktions blokke i alt NTM PUK 15-R-1 Generel reduktion jfr. oversigt (faneblad 2) PUK 15-R-2 Tilskud til frivilligt socialt arbejde PUK 15-R-3 Syddjurs Teaterforening - teater for voksne PUK 15-R-4 Voksenundervisning (hovedområde 1) PUK 15-R-5 Museum Østjylland - ingen fremskrivning af tilskud PUK 15-R-6 Lukning af bogbus Reduktions blokke i alt PUK AU 16-R-1 Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet AU 16-R-2 1%-reduktion på driftsudgifter til beskæftigelsesområdet Reduktions blokke i alt AU Reduktions blokke i alt Tekniske driftsændringer Reduktioner I alt

5 10 Økonomiudvalget 10.1 Tekniske blokke Løbenummer 10-T-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Arbejdsskadeforsikring Udviklingen i det seneste halvandet år tyder på, at det afsatte basisbudget ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne på området, hvorfor der løbende sker et forbrug af den oparbejdede pulje. Det skønnes, at der hvert år skal afsættes cirka 6 mio. kr. for at dække de løbende udgifter, samt betalinger til mén og tabt arbejdsfortjeneste. Hertil kommer, at der bør afsættes et beløb til at øge puljen til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader. År Indtægt Opkrævet præmie på udgiftsområderne Udgifter Præmie Katastrofedækning Administrationsgebyr/renter og bidrag Afregning af udlæg samt varigt mén AES m.v I alt underskud (-) / overskud (+) Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner pr.1. august i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder. Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr. arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs administration af bestemte sager m.v. Budgettet har hidtil været afsat som et nettobeløb på afregning. År 2015 budgetvirkning Basis Ændret Forskel Præmie Katastrofedækning Administrationsgebyr/renter og bidrag Afregning af udlæg samt varigt mén AES Udgifter Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt skal hvile i sig selv. I henhold til den udarbejde aktuarberegning skal der hensættes 43,7 mio. kr. i regnskabet. Der er ved udgangen af 2013 oparbejdet en pulje på 8,9 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Puljen er nedskrevet med 2 mio. kr. i Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de - 5 -

6 skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Den øgede udgifter til arbejdsskadeforsikringer afleder på nogle områder stigende takster og gebyrer. Et skøn for merindtægterne vises herunder. Bevilling Korrektion Beløb Øget indtægt forældrebetaling dagtilbud Øget indtægt takster på Voksenog handicapområdet Samlet Takstændringer i alt Ændringen opsummeres herunder Bevilling Korrektion Opsparing til pulje til arbejdsskadeforsikring Tilpasning af niveau for arbejdsskadeforsikring Øget indtægt forældrebetaling dagtilbud Øget indtægt takster på Voksenog handicapområdet Samlet Samlede korrektioner Løbenummer 10-T-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Omplacering af HOS indtægt Administrativ Organisation Dagtilbud til børn Kontante ydelser Kontante ydelser Samlet I forbindelse med budget 2014 blev der tildelt et lønbudget til medarbejderne ansat til helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) i borgerservice. I den sammenhæng blev der samtidig placeret et indtægtsbudget på 4,8 mio. kr. svarende til det indtægtsprovenu, som HOS skulle realisere. Det var hensigten, at dette beløb skulle budgetomplaceres, når de opnåede effekter kan gøres op. Denne metode besværliggør imidlertid den løbende budgetopfølgning, da fagområderne løbende tilpasser kontante ydelser m.v. i det omfang der opstår reduktioner på baggrund af den helhedsorienterede sagsbehandling. Metoden er også administrativ tung, således at tid, der kunne bruges på opfølgning af sager, i stedet bruges på intern kontering. Det foreslås derfor, at indtægtsbudgettet budgetomplaceres til de områder, hvor indtægten forventes at blive realiseret. Omplaceringen er udgiftsneutral i budgettet. Fordelen er, at der ikke er usikkerhed omkring budgettet størrelse i forbindelse med den løbende budgetopfølgning

7 Forslaget har ingen indflydelse på det arbejde og indtægter, som HOS laver. Afrapporteringen fra HOS vil også være uændret. Løbenummer 10-T-3 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Omlægning af IT-serverdrift I forbindelse med ombygningen af administrationsbygninger skal der ske en overgang til anden driftsform for IT-servere, som f.eks. såkaldt hosting eller infrastruktur-as-a-service. Ved omlægningen må det forventes, at der i en periode på op til et år vil være omkostninger til drift af den nuværende løsning samt opbygning af den nye løsning. Hertil kommer udgifter til udbudsprocessen. Driften af de nuværende servere placeret i Rønde skønnes at udgøre cirka 2 mio. kr. om året. Øvrige omkostninger til udbudsproces og opbygning af ny løsning skønnes til cirka 1 mio. kr. Der er i anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. som kan bruges til delvis finansiering af projektet. Løbenummer 10-T-4 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Business region Aarhus øget abonnementsudgift Der forventes en øget abonnementsudgift på kr. pr. indbygger. Løbenummer 10-T-5 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Barselsudligningspulje m.v Der er i basisbudgettet afsat cirka 8 mio. kr. i barselsudligningspulje. Niveauet for kompensationen til institutioner med medarbejdere på barsel har i årene 2012 og 2013 lagt omkring 6,1 mio. kr. Det foreslås derfor, at puljen for budget 2015 og overslagsårene reduceres til 6,25 mio. kr. Kommunen skal afsætte midler til Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter (AKUT-fond). Udgiften, der skønnes til cirka kr., har ikke tidligere været budgetlagt. Ændringen opsummeres herunder: - 7 -

8 Korrektion Reduktion af barselsudligningspulje Oprettelse af AKUT pulje Samlet korrektion Reduktionsblokke Løbenummer 10-R-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Reduktioner på økonomiudvalgets område - foran reduktionsbeløb Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktionspulje på økonomiudvalgets område på cirka 2,5 mio. kr. Reduktionen skal findes på økonomiudvalgets samlede område. Reduktionen, herunder fordeling mellem centre vil blive udmøntet efter budgetvedtagelsen. Løbenummer 10-R-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Effektivisering af beredskabsområdet - foran reduktionsbeløb Forslaget svarer til et tilsvarende forslag i Norddjurs Kommune Regeringen og KL har den 3. juni 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for For beredskabsområdet lyder aftalen: Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver, såvel som landsdækkende indsatser. Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, - 8 -

9 hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. For Syddjurs Kommunes vedkommende vil bloktilskuddet blive reduceret med 0,375 mio. kr. i 2015 og 0,563 mio. kr. i Andelen af det yderligere potentiale udgør for Syddjurs Kommunes vedkommende 0,750 mio. kr. årlig. Effektiviseringspotentialet vil således i alt udgøre 1,125 mio. kr. i 2015 og 1,313 mio. kr. i Det samlede effektiviseringspotentiale for det fælleskommunale redningsberedskab vil iflg. regeringen og K.L. således være 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i , svarende til ca. 3 årsværk afhængigt af fordelingen på ledelse og øvrigt personale. Beredskabskommissionen for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk, at nå effektiviseringsmålet allerede i Reduktionen indarbejdes derfor først med virkning fra 2016 og fremover. Korrektion Alternativ 1. Indregning af det samlede effektiviseringspotentiale i budgettet fra Alternativ 2. Indregning af den del af potentialet der fratrækkes i balancetilskuddet

10 11 Udvalget for familie og institutioner 11.1 Tekniske blokke Løbenummer 11-T-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Demografipulje på skoleområdet Ifølge den nye budgettildelingsmodel for folkeskolerne, som Byrådet godkendte den 26. februar 2014, beregnes skolernes lønbudgetter i en kombination af et beløb pr. klasse og et beløb pr. elev. Skolernes demografipulje er således beregnet med udgangspunkt i det antal klasser, som elevtallene på de forskellige årgange udløser i de respektive skoledistrikter og i antallet af elever i de forskellige skoledistrikter. Skoleår 2015/ / / /19 Antal elever i folkeskolen Antal alm. Klasser Demografi pulje Løbenummer 11-T-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Demografipulje på SFO-området Demografipuljen angående skolefritidsordningerne (SFO) beregnes ved at sammenholde befolkningsprognosen med det forventede antal elever i kl. på folkeskolerne og den nuværende belægningsprocent i SFO i hvert skoledistrikt. Ifølge disse beregninger vil antal SFO-børn i 2015 falde med 13 børn ift Der forventes dog ændringer i antal brugere af SFO som følge af skolereformen, og derfor vil udviklingen i antal SFO-børn blive fulgt tæt i løbet af skoleåret , så der kan gives et kvalificeret bud på fremtidigt niveau ved budgetlægningen for År Antal SFO børn Demografi pulje År Antal tidl. SFO børn Demografi pulje

11 Løbenummer 11-T-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskoler: Tilretning af antal elever budget Der er ifølge klasseprognosen ingen ændringer i antal klasser fra 2014 til 2015, mens der er et fald i elevtallet på 21 elever fordelt på kommunens 11 folkeskoler. Løbenummer 11-T-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Tilretning af SFO budget Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i SFO erne falde ift Børnetallet forventes at falde med 13 børn på årsplan. Løbenummer 11-T-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Tilretning af tidlig SFO budget Børnetallet i tidlig SFO - hvor børn går fra børnehave til SFO allerede 1. april det år, de starter i skole - vil ifølge befolkningsprognosen falde med 20 børn fra 2014 til Løbenummer 11-T-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Korrektion for børnetal For dette område skal der i forhold til det politisk fastlagte serviceniveau udarbejdes en beregning, som på baggrund af den godkendte befolkningsprognose samt takster og enhedsbeløb kan danne budgetrammen for de pågældende områder. Hvis den beregnede ramme afviger fra det prisfremskrevne budget tilrettes budgetgrundlaget med tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner til budget 2015 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau. Tabellen nedenfor viser hvor mange børn der skal korrigeres for i basisbudgettet ud fra befolkningsprognosen for Indregning af ændring i demografi for år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år -28 Nedenfor vises en tabel med korrektionerne for Budgettet til friplads og søskenderabat korrigeres idet budgettet skønnes sat for lavt i Der har været en stig

12 ning i af andelen af forældrebetaling der skal dækkes med tilskud i form af friplads og søskenderabat. Friplads og Søskenderabat Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Integreret Dagplejen Integrerede daginstitutioner Private daginstitutioner Privat pasning I alt Korrektion dagtilbud Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en række andre områder. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster. Løbenummer 11-T-7 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Det forventede børnetal i 2015 beregnes ud fra børnetallet pr. 1.januar Børnetallet, der naturligt vil variere over årene, fremgår i budgettet i overslagsårene som en forventet demografipulje. Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget 2015, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående. Forventet pasningsbehov År 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år I alt Total Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning. Med udgangspunkt i det korrigerede budget og 2015 priser skal budgetterne i korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn, der fødes det pågældende år, vil først så småt begynde i pasning, når de bliver mindst 6 mdr. De forventede forskydninger i børnetallet på dagtilbud i årene vises med en demografipulje

13 Demografipuljen Ændring antal børn Forskel Forskel Forskel 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Ændring økonomi 0-2 år 9 mdr. 0 kr år 9 mdr. - 6 år 0 kr I alt i forhold til kr Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2015 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældrene efterspørger samt naturligvis de opdaterede befolkningsprognoser. Ifølge befolkningsprognosen så vil der de kommende år ske en lille stigning i antallet af børn i vuggestuealderen, mens antallet af børn i børnehavealderen vil falde. Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering Reduktionsblokke Løbenummer 11-R-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles - foran reduktionsbeløb Reduktionen er en del af den generelle 1 % besparelse og udmøntes på diverse budgetposter inden for Folkeskoler/fælles (mellemkommunale betalinger, uddannelse, itfagsystemer, ekstra tildeling til skolerne ud over den almindelige budgettildeling til elever med ekstraordinært specialpædagogisk behov). Løbenummer 11-R-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles - foran reduktionsbeløb Reduktionen er en del af 1 % besparelsen og hentes ved forventet fald i børnetallet i SFO på grund af ændringer i skoledagens længde som følge af skolereformen. Forslaget er behæftet med en vis usikkerhed, idet det evt. ændrede niveau for børnetal i SFO erne først kendes i løbet af skoleåret

14 Løbenummer 11-R-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole: Reduktion på kommunale specialskoler - foran reduktionsbeløb Reduktionen er en del af 1 % besparelsen. Budgettet for kommunale specialskoler er ved budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 4,5 mio. kr. i 2015 og med i alt 9,5 mio. kr. i perioden Men på baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af elever til Firkløverskolen, naturlig afgang af elever fra specialskoler i andre kommuner samt stram visitering af elever til kommunens egne specialundervisningstilbud skønnes det, at budgettet kan reduceres med yderligere 2 mio. kr. Dette vil stille større krav til skolernes arbejde med inklusion indenfor en reduceret budgetramme. Indtil nu er en del af de sparede penge på specialskoler i andre kommuner flyttet til folkeskolernes budgetter for at give skolerne fornødne midler til at varetage undervisningen af børn med store specialpædagogiske behov. Den beskrevne reduktion betyder, at folkeskolerne fremover skal rumme flere elever med specialpædagogiske behov uden at få tilført ekstra midler. Dette skal sammenholdes med, at det af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter til kommunale specialskoler ligger over landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne. Syddjurs Kommune Sammenlign. kommuner Region Midt Hele landet kr kr kr kr. Nøgletallene bygger på kommunernes budgettal for 2014 og tager ikke højde for allerede vedtagne besparelser i overslagsårene. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der i Syddjurs indregnet besparelser svarende til 9,5 mio. kr. på udgifterne til kommunale specialskoler i perioden De nuværende budgettal for de respektive år ser således ud: Af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter pr. elev i folkeskolen ligger under både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne, når det gælder skolernes decentrale budgetter: Syddjurs kommune Sammenlign. kommuner Region Midt Hele landet kr kr kr kr. Antal børn med specialpædagogiske behov er stigende til trods for en lille nedgang i det samlede elevtal. Skolerne er derfor udfordrede på at nå regeringens mål om, at højst 4% af alle folkeskoleelever går i specialskoler

15 Løbenummer 11-R-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO - foran reduktionsbeløb Forhøjelse af forældrebetalingen fra kr./md. til kr./md., svarende til 100 % forældrebetaling. Forhøjelsen svarer til 130 kr./md. i 11 måneder, dvs. en forøget forældrebetaling på i alt kr. årligt. Løbenummer 11-R-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne - foran reduktionsbeløb Syddjurs Kommune yder kommunens friskoler et tilskud på i alt kr. pr. barn i tidlig SFO i perioden 1. april til 31. juli. Dette beløb svarer til 90 % af den kommunale tildeling pr. barn i dagtilbud fratrukket den kommunale forældrebetaling for tidlig SFO. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunen skal yde et sådant tilskud. Tilskuddet kan stoppes med virkning fra 2015, herved kan der opnås en besparelse på ca kr., under forudsætning af, at privatskolerne alligevel opretholder deres nuværende tilbud om tidlig SFO. I modsat fald skal børnene gå i tidlig SFO på folkeskolerne eller blive i børnehaverne, hvor udgift af et tilsvarende omfang vil opstå. Løbenummer 11-R-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter - foran reduktionsbeløb Reduktionen udmøntes på skolernes decentrale budgetrammer med virkning fra august 2015, dvs. fra starten af skoleåret Reduktionen på 2,8 mio. kr. i 2015 gælder således kun i 5/12 af året, mens den på helårsbasis udgør 6,7 mio. kr. Da lønudgifter udgør ca. 92 % af skolernes budgetter, vil reduktioner på budgetrammerne blive udmøntet ved reduktion i lærer-/pædagognormeringen på skolerne. Reduktion af skolernes budgetter på 2,8 mio. kr. i 2015 og 6,72 mio. kr. på helårsbasis betyder en reduktion i lærer-/pædagogstaben på ca. 16 fuldtidsstillinger. Forudsætningen i KL og Regeringens aftale om økonomi til skolereformen er, at lærerne i snit underviser 2 timer mere om ugen fra august I den af Byrådet godkendte ressourcetildelingsmodel til skolerne i Syddjurs er denne effektivisering af lærernes arbejdstid indregnet fra og med 1. august Skoleområdets budgetramme er tilrettet til dette både i 2014 og overslagsårene. Af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter pr. elev i folkeskolen ligger under både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne, når det gælder skolernes decentrale budgetter:

16 Syddjurs kommune Sammenlign. kommuner Region Midt Hele landet kr kr kr kr. Yderligere reduktioner vil betyde, at lærernes undervisningstid skal udvides, så de kommer til at undervise endnu flere timer end det, der er forudsat i KL og Regeringens oplæg til skolereform og ændrede arbejdsvilkår for lærere. Det betyder, at tid til forberedelse og øvrige opgaver reduceres tilsvarende, hvilket kan gå ud over kvaliteten af både undervisning og den krævede opfølgning på den enkelte elevs faglige og sociale udbytte. Der er ministerielt krav om fuld kompetencedækning i alle fag og på alle klassetrin senest i For at nå dette mål, er det nødvendigt med en del efteruddannelse af lærere, som ikke på nuværende tidspunkt har linjefag (speciale fra læreruddannelsen) i de fag, de underviser i. Sådanne efteruddannelser er ret omfattende og lønmæssigt omkostningstunge. Det bliver derfor svært at leve op til disse krav, hvis skolernes budgetrammer reduceres. Regeringens mål er, at 96 % af kommunens folkeskoleelever i 2015 går i almenklasse. Det fordrer, at der er den fornødne ekspertise til stede både i form af specialpædagogisk ekspertise og personalenormering. Af målbeskrivelserne om øget inklusion fremgår, at den bør finansieres ved at de midler, der for øjeblikket bruges på specialskoler og specialklasser i stedet tilføres folkeskolens almenklasser. Af budgetblokken vedr. kommunale specialskoler fremgår, at de sparede midler på dette område tilføres kommunekassen, i stedet for at midlerne helt eller delvis tilføres folkeskolerne. Dette sammenholdt med, at skolernes budgetrammer reduceres, vil gøre det meget svært at give børn med særlige undervisningsbehov den hjælp og støtte, de har behov for. Løbenummer 11-R-7 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Ungdomsskolen: Reduktion af budgetrammen - foran reduktionsbeløb Denne reduktion svarer til den generelle 1 % reduktion. Reduktionen på kr. udmøntes inden for Ungdomsskolens samlede budgetramme i samarbejde mellem ledelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Ungdomsskolen har gennem de sidste 4-5 år været igennem betragtelige reduktioner og strukturændringer, og det er endnu uvist i hvor høj grad skolereformen vil påvirke efterspørgslen på juniorklub tilbuddet. Ungdomsskolen er dog fra august 2014 i fuld gang med at udmønte og forankre et nyt koncept for junior-og ungdomsklubber inden for de reducerede budgetrammer, som blev vedtaget ved sidste års budgetforhandlinger. Løbenummer 11-R-8A Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte - foran reduktionsbeløb Reduktionen i budgettet på 1,15 mio. kr. på dagtilbud betyder, at der brutto skal findes en besparelse på 1,53 mio. kr. idet forældrebetalingen også skal reduceres

17 Der kan argumenteres for en tilpasning af støtte/stabs funktioner i forhold til børneområdet idet børnetallet er faldet/falder drastisk. Udgifterne reduceres ved at reducere budgettet til Specialpædagogisk Team med 1,53 mio. kr. Det betyder at der fremadrettet budgetteres med færre dobbeltpladser i dagplejen og færre pladser i specialgrupperne. Der vil også blive reduceret i de midler der kan fordeles til støtte i de forskellige pasningsordninger. Desuden vil det være nødvendigt at reducere medarbejdergruppen. Løbenummer 11-R-8B Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Yderligere reduktion i særlig støtte - foran reduktionsbeløb Alternativt kan der på særlig støtte laves bruttobesparelser på henholdsvis 2,20 mio. kr. og 2,86 mio. kr. Det vil medføre yderligere reduktioner i Specialpædagogisk Team og reduceret mulighed for støtte til daginstitutionerne omkring de børn, hvor der er brug for særlig støtte. Løbenummer 11-R-9 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Reduktion i tildeling til daginstitutionerne - foran reduktionsbeløb Reduktionen i budgettet på 1,6 mio. kr. på dagtilbud betyder, at der brutto skal findes en besparelse på 2,1 mio. kr. idet forældrebetalingen også skal reduceres. Udgifterne reduceres ved at reducere tildelingen til daginstitutionerne med 2,1 mio. kr. Dette vil primært resultere i færre ansatte pr. barn. Syddjurs Kommune er i 2014 den 4. billigste kommune ved samlet betaling for én vuggestueplads og én børnehaveplads. Dette er et udtryk for både høj effektivitet og lavere serviceniveau. En reduktion på tildelingen, kan derfor ikke realiseres ved effektivisering, men vil betyde et reduceret serviceniveau. Med et så lavt serviceniveau, vil det være vanskeligt, at fastholde et højt pædagogisk fagligt niveau, i forhold til omsorg, stimulering og praktisk hjælp til børnene. Løbenummer 11-R-10 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Teknisk ejendomsservice - foran reduktionsbeløb I budgetaftalen for 2014 fremgår det, at de kommunale ejendomme/institutioner vedligeholdes og serviceres i dag decentralt og med stort engagement, og at det vurderes, at der kan skabes en ny organisering, der fokuserer på effektivisering og fleksibilitet i opgaveløsningen, mere ensartethed og med mulighed for at udnytte servicemedarbejdernes specialer. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at der igangsættes et udviklingsarbejde frem imod budget 2015, der belyser mulighederne, herunder for effektiviseringspotentialer

18 På den baggrund er der lavet en analyse, hvor rapportens formål er at belyse det opgaveog tidsmæssige omfang på det tekniske serviceområde sammenlignet med erfarings- /nøgletal fra andre kommuner samt belyse fremtidige muligheder for effektivisering og rationaler. Samlet set viser rapporten at Syddjurs Kommune har et tidsforbrug, der ligger 5,4 % over gennemsnittet sammenlignet med andre kommuner, der har fået lavet lignende undersøgelser. De to yderpunkter i forbindelse med organisering af det tekniske serviceområde er henholdsvis en central og en decentral løsning. Begge organisationer kan kombineres med etablering af geografiske teams, som kan bidrage med de fordele, der er ved henholdsvis central og decentral organisation. I 2013 var de samlede udgifter til teknisk servicepersonel ca. 14 mio. kr. Det foreslås en reduktion på 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene

19 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 12.1 Tekniske blokke Løbenummer 12-T-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Demografi på sundhedsområdet - foran mindre udgifter Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der udarbejdet en model, der bygger på stigning i befolkningen i aldersgruppen 65+ i kommunen, idet det er i den aldersgruppe, at de væsentligste udgifter ligger. De anvendte satser er udregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2014, fremskrevet til 2015-prisniveau. Den beregnede merudgift er efterfølgende fordelt på de forskellige relevante områder under sundhedsområdet. Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose: Total antal borgere Stigning i forhold til Områder der indgår i sundhedsområdet Budget pr. borger i 2014 Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Ambulant specialiseret genoptr., region Træning og aktiviteter Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Total budgetbehov Regl. vedr medtages i andet punkt Budgetbehov i overslagsårene Den demografiske udvikling i relation til 2015 er indarbejdet under Aktivitetsbestemt medfinansiering tilpasning af budget samt under Øvrige sundhedsområder tilpasning af budget

20 Løbenummer 12-T-2 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer - foran mindre udgifter Med grundlag i regnskab 2013 for FKO kan det konstateres, at der er øgede udgifter til indkøb af uniformer og vask af uniformer. Årsagen er, at der er skærpede krav til hygiejnen. Der er beregnet en udgift til indkøb af uniformer (2.000 kr. pr. medarbejder) på kr. pr. år. samt en udgift til vask af uniformer på kr. pr. år. I forhold til det fremskrevne budget 2015 svarer det til en merudgift på kr. pr. år. Løbenummer 12-T-3 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) indtægter fra Norddjurs Kommune - foran mindre udgifter Betaling for den fælleskommunale tandreguleringsordning fordeles mellem Norddjurs og Syddjurs i forhold til årgangsbredden i de 2 kommuner. Da årgangsbredden er faldende i Norddjurs Kommune betyder det, at indtægten herfra ligeledes falder. I 2014 forventes der et fald i forhold til den budgetterede indtægt på ca kr. En tilsvarende nedgang kan forventes i Såfremt budgettet ikke reguleres, vil det betyde en væsentlig nedgang i aktiviteten på hele FKO-området, med deraf følgende stigning i ventelisten på tandregulering prisniveau vil der kunne forventes en mindre indtægt på ca kr. pr. år. Løbenummer 12-T-4 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Vederlagsfri fysioterapi tilpasning af budget - foran mindre udgifter Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens, de seneste år har stigningen været på 11-12% pr. år. Vederlagsfri fysioterapi omfatter både børn, voksne og ældre. Der er siden 2010 konstateret en øget tilgang inden for alle aldersgrupper med undtagelse af de årige. Stigningerne har betydet, at der er givet tillægsbevilling i 2013 og tilsvarende forventes der behov for tillægsbevilling i Den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca. 2,5 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 14,5% i forhold til Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca. 2,5 mio. kr. Heri er ikke medregnet virkning som følge af den demografiske udvikling

21 Løbenummer 12-T-5 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ambulant specialiseret genoptræning tilpasning af budget - foran mindre udgifter Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens. Der er givet tillægsbevilling i 2013, og den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca kr. Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca kr. Heri er ikke medregnet virkning som følge af den demografiske udvikling. Løbenummer 12-T-6 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Aktivitetsbestemt medfinansiering tilpasning af budget - foran mindre udgifter Budgetgrundlag på dette område har de tidligere år været dels en demografiberegning og dels udmelding fra KL om forventet udgiftsniveau. I denne beregning er der derimod taget udgangspunkt i de faktiske udgifter for 4 måneder af 2014 sammenholdt med en kommuneopdelt prognose fra Region Midtjylland for forventet udgift i Udover fremskrivning til 2015-prisniveau er der ligeledes indregnet virkning af stigning i antal borgere i aldersgruppen 65+ fra 2014 til Løbenummer 12-T-7 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Øvrige sundhedsudgifter tilpasning af budget - foran mindre udgifter For de øvrige udgifter under sundhedsområdet er der ligeledes behov for tilpasning, idet der er et stort pres på området, f.eks. stigning i antallet af borgere, der efter udskrivelse fra sygehus har behov for kommunal genoptræning, høj belægning på døgnpladser /akutpladser og stigende efterspørgsel på sundhedsområdet i øvrigt. Der beregnes derfor et stigende udgiftsbehov på grundlag af budget 2014 samt den forventede udvikling i antal borgere i aldersgruppen 65+ fra 2014 til Ældreområdet Løbenummer 12-T-8 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Demografi på ældreområdet - foran mindre udgifter I de tidligere års budgetfaser er der regnet på forskellige demografimodeller på ældreområdet. Der har været en model udarbejdet af KL, der har været modeller, der stammer fra KORA s undersøgelse af, hvordan de forskellige kommuner indregner demografireguleringer i budgettet. Som supplement til disse modeller er der i år udarbejdet en model, der

22 bygger på en beregning i forhold til kommunens udgifter til ældreområdet i regnskab Der er i alle modeller taget højde for sund aldring. Nedenfor vises KL s model, KORA s model med et gennemsnit af de 3 niveauer samt modellen med kommunens egne udgifter i KL s model: Ifl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014 Aldersgruppen år Aldersgruppen 85 år og derover Beregning af merudgift Udgift pr. borger år år og derover Budgetbehov Regl. vedr medtages i andet punkt Budgetbehov i overslagsårene KORA s undersøgelse gennemsnitsmodel: Stigning i antal borgere i forhold til årige årige årige Beregning af merudgift Udgiftsbehov pr. borger 70-årige årige årige Budgetbehov Modellen er ikke korrigeret for andel vedr Model Syddjurs Kommune Regnskab 2013: Ifl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014 Aldersgruppen Udgift pr. Beregning af merudgift borger Budgetbehov Modellen er ikke korrigeret for andel vedr Den demografiske udvikling i relation til 2015 er indarbejdet under tilpasning af budget vedr. Ældreområdet. Tallene fra KL s model er medtaget som korrektion

23 Alternativer A. KL s model B. KORA s gennemsnitsmodel C. Syddj. Komm. model regnskab Løbenummer 12-T-9A Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældreområdet tilpasning af budget - foran mindre udgifter Det stigende befolkningstal i aldersgruppen 75+ medfører en forventet merudgift på ældreområdet svarende til kr. i 2015 (beregnet i KL s demografimodel). Beregningen fremgår af punktet Demografi på Ældreområdet. Løbenummer 12-T-9B Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældreområdet direktionens oplæg til budget - foran mindre udgifter Direktionen vurderer, at det vil være muligt at effektivisere og lave servicereduktioner på ældreområdet, der modsvarer den tekniske korrektion. Der gøres dog opmærksom på, at ældreområdet dermed ikke er tildelt midler svarende til det udgiftspres, der i KL s fremskrivningstabeller forventes at følge med den demografiske udvikling, med et stærkt stigende antal ældre, der ses i Syddjurs Kommune. Løbenummer 12-T-10 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget - foran mindre udgifter Budgettet til dette område tilrettes hvert år med grundlag i niveauet for visiterede timer. I forbindelse med overgang til ny version af omsorgssystem og den dertil knyttede analyse portal er der konstateret fejl i systemerne, som betyder, at der ikke i øjeblikket kan trækkes valide data. Der er derfor anvendt en alternativ metode til at beregne en forventet udgift til visiterede timer, der bygger på dels udgifter i 2013 og dels udgifter i januar-maj Måling af valide og kvalificerede dataudtræk følges tæt frem mod budgetbehandlingen og budgetberegningen revurderes og korrigeres hvis muligt

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner 1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079

Læs mere

Budget 2015. Budgetresume

Budget 2015. Budgetresume Budget 2015 Budgetresume 9. oktober 2014 Indledning Dette budgetresume er lavet, for at give alle mulighed for, at danne sig et hurtigt overblik over reduktioner, udvidelser og tekniske blokke i budgettet

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 13 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 18. maj Budgetopfølgning pr. 3. april Sammenfatning: Budgetopfølgningen pr. 3. april viser, at de største udfordringer ligger på aktivitetsbestemt

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere