Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift: Økonomiudvalget Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvalget for familie og institutioner Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske blokke Reduktionsblokke Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske blokke Reduktionsblokke Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske blokke Reduktionsblokke

2 Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift: Tekniske blokke: ØK 10-T-1 Arbejdsskadeforsikring ØK 10-T-2 Omplacering af HOS indtægt ØK 10-T-3 Omlægning af IT-serverdrift ØK 10-T-4 Business region Aarhus - øget abonnementsudgift ØK 10-T-5 Barselsudligningspulje m.v Tekniske blokke i alt ØK FI 11-T-1 Folkeskole/SFO: Demografipulje på skoleområdet FI 11-T-2 Folkeskole/SFO: Demografipulje på SFOområdet FI 11-T-3 Folkeskoler: Tilretning af antal elever budget FI 11-T-4 Folkeskole/SFO: Tilretning af SFO budget FI 11-T-5 Folkeskole/SFO: Tilretning af tidlig SFO budget FI 11-T-6 Dagtilbud: Korrektion for børnetal FI 11-T-7 Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Tekniske blokke i alt FI SÆ 12-T-1 Demografipulje på sundhedsområdet SÆ 12-T-2 Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer SÆ 12-T-3 Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) indtægter fra Norddjurs Kommune SÆ 12-T-4 Vederlagsfri fysioterapi - tilpasning af budget SÆ 12-T-5 Ambulant specialiseret genoptræning - tilpasning af budget SÆ 12-T-6 Aktivitetsbestemt medfinansiering - tilpasning af budget SÆ 12-T-7 Øvrige sundhedsområder - tilpasning af budget SÆ 12-T-8 Demografipulje på ældreområdet, 3 modeller, her er medtaget KL s model SÆ 12-T-9A Ældreområdet - tilpasning af budget SÆ 12-T-9B Ældreområdet - direktionens oplæg til budget SÆ 12-T-10 Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget SÆ 12-T-11 Mellemkommunal refusion på ældreområdet - tilpasning af budget SÆ 12-T-12 Madudbringning fald i antal brugere SÆ 12-T-13 Pulje til løft af ældreområdet SÆ 12-T-14 Merudgift pga. demografi - voksen- og handicapområdet SÆ 12-T-15 Budgetkorrektioner vedr. voksen- og handicapområdet SÆ 12-T-16 Ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv SÆ 12-T-17 Ret til lægesamtale mv SÆ 12-T-18 Ordinering ved afrusning og aftrapning SÆ 12-T-19 En koordineret indsats for dobbeltbelastede SÆ 12-T-20 Ret til anonym stofmisbrugsbehandling SÆ 12-T-21 Krav om kvalitetsstandarder SÆ 12-T-22 Kontante ydelser Tekniske blokke i alt SÆ Diverse reguleringer i forhold til huslejeindtægter og NTM 14-T-1 drift NTM 14-T-2 Vedligeholdelse af nye cykelstier NTM 14-T-3 Regulativ for jordstyring, omkostninger NTM 14-T-4 Lillerupvej 4 Rønde NTM 14-T-5 Kompensationsbeløb for mistet fremlejeindtægter Tekniske blokke i alt NTM

3 PUK 15-T-1 Biblioteket - uændret takster vedr. bøder og gebyrer - ingen prisfremskrivning PUK 15-T-2 Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning PUK 15-T-3 Musikskolen - uændret takster vedr. elevbetaling og tilskud - ingen prisfremskrivning PUK 15-T-4 Musikskolen - nedjustering af tilskuddet fra Kunstrådet PUK 15-T-5 Kulturhovedstad budget i 2018 nulstilles PUK 15-T-6 Folkeoplysningen - uændret takster vedr. gebyrer - ingen prisfremskrivning Tekniske blokke i alt PUK AU 16-T-1 Integration AU 16-T-2 Beboelse udlændinge AU 16-T-3 Sygedagpenge AU 16-T-4 Kontanthjælp AU 16-T-5 Seniorjob AU 16-T-6 Fleksjob/ledighedsydelse AU 16-T-7 Revalidering AU 16-T-8 Ressourceforløb AU 16-T-9 Driftsudgifter kommunal beskæftigelse AU 16-T-10 Udgifter til mentor AU 16-T-11 Særlig uddannelsesordning for ledige AU 16-T-12 Fleksjob AU 16-T-13 Sygedagpengereform Tekniske blokke i alt AU Tekniske blokke i alt Reduktions blokke: ØK 10-R-1 Reduktioner på Økonomiudvalgets område ØK 10-R-2 Effektivisering af beredsskabsområdet Reduktions blokke i alt ØK FI 11-R-1 Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles FI 11-R-2 Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles FI 11-R-3 Folkeskole: Reduktion på kommunale specialskoler FI 11-R-4 Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO FI 11-R-5 Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne FI 11-R-6 Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter FI 11-R-7 Ungdomsskolen: Reduktion af budgetrammen FI 11-R-8A Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte FI 11-R-8B Dagtilbud: Yderligere reduktion i særlig støtte FI 11-R-9 Dagtilbud: Reduktion i tildeling til daginstitutionerne FI 11-R-10 Teknisk ejendomsservice Reduktions blokke i alt FI SÆ 12-R-1 Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard SÆ 12-R-2 Vedligeholdende træning - brugerbetaling for kørsel til dagcentre SÆ 12-R-3 Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling SÆ 12-R-4 Aktiviteter for ældre - midler i henhold til aktiverende og forebyggende tilbud efter Servicelovens SÆ 12-R-5 Aktiviteter for ældre - kørselstilskud til lokale frivillige brugerstyrede aktiviteter SÆ 12-R-6 Hjemmehjælp - praktisk bistand - rengøring hver 3. uge SÆ 12-R-7 Nedlæggelse af plejeboligerne Lindebo SÆ 12-R-8 1% effektivisering voksen- og handicapområdet SÆ 12-R-9 Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet Reduktions blokke i alt SÆ

4 NTM 14-R-1 Vejvedligehold - belægninger NTM 14-R-2 Alternativ forslag ved besparelse større end pulje på 16 mio. kr Vejvedligehold - belægninger NTM 14-R-3 Vejvedligehold - vejbelysning NTM 14-R-4 Kollektiv trafik - mindre skolekørsel NTM 14-R-5 Mindre service på badestrande NTM 14-R-6 Vej og parkvæsen - 1% Reduktions blokke i alt NTM PUK 15-R-1 Generel reduktion jfr. oversigt (faneblad 2) PUK 15-R-2 Tilskud til frivilligt socialt arbejde PUK 15-R-3 Syddjurs Teaterforening - teater for voksne PUK 15-R-4 Voksenundervisning (hovedområde 1) PUK 15-R-5 Museum Østjylland - ingen fremskrivning af tilskud PUK 15-R-6 Lukning af bogbus Reduktions blokke i alt PUK AU 16-R-1 Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet AU 16-R-2 1%-reduktion på driftsudgifter til beskæftigelsesområdet Reduktions blokke i alt AU Reduktions blokke i alt Tekniske driftsændringer Reduktioner I alt

5 10 Økonomiudvalget 10.1 Tekniske blokke Løbenummer 10-T-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Arbejdsskadeforsikring Udviklingen i det seneste halvandet år tyder på, at det afsatte basisbudget ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne på området, hvorfor der løbende sker et forbrug af den oparbejdede pulje. Det skønnes, at der hvert år skal afsættes cirka 6 mio. kr. for at dække de løbende udgifter, samt betalinger til mén og tabt arbejdsfortjeneste. Hertil kommer, at der bør afsættes et beløb til at øge puljen til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader. År Indtægt Opkrævet præmie på udgiftsområderne Udgifter Præmie Katastrofedækning Administrationsgebyr/renter og bidrag Afregning af udlæg samt varigt mén AES m.v I alt underskud (-) / overskud (+) Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner pr.1. august i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder. Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr. arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs administration af bestemte sager m.v. Budgettet har hidtil været afsat som et nettobeløb på afregning. År 2015 budgetvirkning Basis Ændret Forskel Præmie Katastrofedækning Administrationsgebyr/renter og bidrag Afregning af udlæg samt varigt mén AES Udgifter Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt skal hvile i sig selv. I henhold til den udarbejde aktuarberegning skal der hensættes 43,7 mio. kr. i regnskabet. Der er ved udgangen af 2013 oparbejdet en pulje på 8,9 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Puljen er nedskrevet med 2 mio. kr. i Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de - 5 -

6 skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Den øgede udgifter til arbejdsskadeforsikringer afleder på nogle områder stigende takster og gebyrer. Et skøn for merindtægterne vises herunder. Bevilling Korrektion Beløb Øget indtægt forældrebetaling dagtilbud Øget indtægt takster på Voksenog handicapområdet Samlet Takstændringer i alt Ændringen opsummeres herunder Bevilling Korrektion Opsparing til pulje til arbejdsskadeforsikring Tilpasning af niveau for arbejdsskadeforsikring Øget indtægt forældrebetaling dagtilbud Øget indtægt takster på Voksenog handicapområdet Samlet Samlede korrektioner Løbenummer 10-T-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Omplacering af HOS indtægt Administrativ Organisation Dagtilbud til børn Kontante ydelser Kontante ydelser Samlet I forbindelse med budget 2014 blev der tildelt et lønbudget til medarbejderne ansat til helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) i borgerservice. I den sammenhæng blev der samtidig placeret et indtægtsbudget på 4,8 mio. kr. svarende til det indtægtsprovenu, som HOS skulle realisere. Det var hensigten, at dette beløb skulle budgetomplaceres, når de opnåede effekter kan gøres op. Denne metode besværliggør imidlertid den løbende budgetopfølgning, da fagområderne løbende tilpasser kontante ydelser m.v. i det omfang der opstår reduktioner på baggrund af den helhedsorienterede sagsbehandling. Metoden er også administrativ tung, således at tid, der kunne bruges på opfølgning af sager, i stedet bruges på intern kontering. Det foreslås derfor, at indtægtsbudgettet budgetomplaceres til de områder, hvor indtægten forventes at blive realiseret. Omplaceringen er udgiftsneutral i budgettet. Fordelen er, at der ikke er usikkerhed omkring budgettet størrelse i forbindelse med den løbende budgetopfølgning

7 Forslaget har ingen indflydelse på det arbejde og indtægter, som HOS laver. Afrapporteringen fra HOS vil også være uændret. Løbenummer 10-T-3 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Omlægning af IT-serverdrift I forbindelse med ombygningen af administrationsbygninger skal der ske en overgang til anden driftsform for IT-servere, som f.eks. såkaldt hosting eller infrastruktur-as-a-service. Ved omlægningen må det forventes, at der i en periode på op til et år vil være omkostninger til drift af den nuværende løsning samt opbygning af den nye løsning. Hertil kommer udgifter til udbudsprocessen. Driften af de nuværende servere placeret i Rønde skønnes at udgøre cirka 2 mio. kr. om året. Øvrige omkostninger til udbudsproces og opbygning af ny løsning skønnes til cirka 1 mio. kr. Der er i anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. som kan bruges til delvis finansiering af projektet. Løbenummer 10-T-4 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Business region Aarhus øget abonnementsudgift Der forventes en øget abonnementsudgift på kr. pr. indbygger. Løbenummer 10-T-5 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Barselsudligningspulje m.v Der er i basisbudgettet afsat cirka 8 mio. kr. i barselsudligningspulje. Niveauet for kompensationen til institutioner med medarbejdere på barsel har i årene 2012 og 2013 lagt omkring 6,1 mio. kr. Det foreslås derfor, at puljen for budget 2015 og overslagsårene reduceres til 6,25 mio. kr. Kommunen skal afsætte midler til Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter (AKUT-fond). Udgiften, der skønnes til cirka kr., har ikke tidligere været budgetlagt. Ændringen opsummeres herunder: - 7 -

8 Korrektion Reduktion af barselsudligningspulje Oprettelse af AKUT pulje Samlet korrektion Reduktionsblokke Løbenummer 10-R-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Reduktioner på økonomiudvalgets område - foran reduktionsbeløb Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktionspulje på økonomiudvalgets område på cirka 2,5 mio. kr. Reduktionen skal findes på økonomiudvalgets samlede område. Reduktionen, herunder fordeling mellem centre vil blive udmøntet efter budgetvedtagelsen. Løbenummer 10-R-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Effektivisering af beredskabsområdet - foran reduktionsbeløb Forslaget svarer til et tilsvarende forslag i Norddjurs Kommune Regeringen og KL har den 3. juni 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for For beredskabsområdet lyder aftalen: Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver, såvel som landsdækkende indsatser. Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, - 8 -

9 hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. For Syddjurs Kommunes vedkommende vil bloktilskuddet blive reduceret med 0,375 mio. kr. i 2015 og 0,563 mio. kr. i Andelen af det yderligere potentiale udgør for Syddjurs Kommunes vedkommende 0,750 mio. kr. årlig. Effektiviseringspotentialet vil således i alt udgøre 1,125 mio. kr. i 2015 og 1,313 mio. kr. i Det samlede effektiviseringspotentiale for det fælleskommunale redningsberedskab vil iflg. regeringen og K.L. således være 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i , svarende til ca. 3 årsværk afhængigt af fordelingen på ledelse og øvrigt personale. Beredskabskommissionen for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk, at nå effektiviseringsmålet allerede i Reduktionen indarbejdes derfor først med virkning fra 2016 og fremover. Korrektion Alternativ 1. Indregning af det samlede effektiviseringspotentiale i budgettet fra Alternativ 2. Indregning af den del af potentialet der fratrækkes i balancetilskuddet

10 11 Udvalget for familie og institutioner 11.1 Tekniske blokke Løbenummer 11-T-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Demografipulje på skoleområdet Ifølge den nye budgettildelingsmodel for folkeskolerne, som Byrådet godkendte den 26. februar 2014, beregnes skolernes lønbudgetter i en kombination af et beløb pr. klasse og et beløb pr. elev. Skolernes demografipulje er således beregnet med udgangspunkt i det antal klasser, som elevtallene på de forskellige årgange udløser i de respektive skoledistrikter og i antallet af elever i de forskellige skoledistrikter. Skoleår 2015/ / / /19 Antal elever i folkeskolen Antal alm. Klasser Demografi pulje Løbenummer 11-T-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Demografipulje på SFO-området Demografipuljen angående skolefritidsordningerne (SFO) beregnes ved at sammenholde befolkningsprognosen med det forventede antal elever i kl. på folkeskolerne og den nuværende belægningsprocent i SFO i hvert skoledistrikt. Ifølge disse beregninger vil antal SFO-børn i 2015 falde med 13 børn ift Der forventes dog ændringer i antal brugere af SFO som følge af skolereformen, og derfor vil udviklingen i antal SFO-børn blive fulgt tæt i løbet af skoleåret , så der kan gives et kvalificeret bud på fremtidigt niveau ved budgetlægningen for År Antal SFO børn Demografi pulje År Antal tidl. SFO børn Demografi pulje

11 Løbenummer 11-T-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskoler: Tilretning af antal elever budget Der er ifølge klasseprognosen ingen ændringer i antal klasser fra 2014 til 2015, mens der er et fald i elevtallet på 21 elever fordelt på kommunens 11 folkeskoler. Løbenummer 11-T-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Tilretning af SFO budget Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i SFO erne falde ift Børnetallet forventes at falde med 13 børn på årsplan. Løbenummer 11-T-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Tilretning af tidlig SFO budget Børnetallet i tidlig SFO - hvor børn går fra børnehave til SFO allerede 1. april det år, de starter i skole - vil ifølge befolkningsprognosen falde med 20 børn fra 2014 til Løbenummer 11-T-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Korrektion for børnetal For dette område skal der i forhold til det politisk fastlagte serviceniveau udarbejdes en beregning, som på baggrund af den godkendte befolkningsprognose samt takster og enhedsbeløb kan danne budgetrammen for de pågældende områder. Hvis den beregnede ramme afviger fra det prisfremskrevne budget tilrettes budgetgrundlaget med tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner til budget 2015 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau. Tabellen nedenfor viser hvor mange børn der skal korrigeres for i basisbudgettet ud fra befolkningsprognosen for Indregning af ændring i demografi for år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år -28 Nedenfor vises en tabel med korrektionerne for Budgettet til friplads og søskenderabat korrigeres idet budgettet skønnes sat for lavt i Der har været en stig

12 ning i af andelen af forældrebetaling der skal dækkes med tilskud i form af friplads og søskenderabat. Friplads og Søskenderabat Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Integreret Dagplejen Integrerede daginstitutioner Private daginstitutioner Privat pasning I alt Korrektion dagtilbud Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en række andre områder. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster. Løbenummer 11-T-7 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Det forventede børnetal i 2015 beregnes ud fra børnetallet pr. 1.januar Børnetallet, der naturligt vil variere over årene, fremgår i budgettet i overslagsårene som en forventet demografipulje. Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget 2015, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående. Forventet pasningsbehov År 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år I alt Total Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning. Med udgangspunkt i det korrigerede budget og 2015 priser skal budgetterne i korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn, der fødes det pågældende år, vil først så småt begynde i pasning, når de bliver mindst 6 mdr. De forventede forskydninger i børnetallet på dagtilbud i årene vises med en demografipulje

13 Demografipuljen Ændring antal børn Forskel Forskel Forskel 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Ændring økonomi 0-2 år 9 mdr. 0 kr år 9 mdr. - 6 år 0 kr I alt i forhold til kr Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2015 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældrene efterspørger samt naturligvis de opdaterede befolkningsprognoser. Ifølge befolkningsprognosen så vil der de kommende år ske en lille stigning i antallet af børn i vuggestuealderen, mens antallet af børn i børnehavealderen vil falde. Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering Reduktionsblokke Løbenummer 11-R-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles - foran reduktionsbeløb Reduktionen er en del af den generelle 1 % besparelse og udmøntes på diverse budgetposter inden for Folkeskoler/fælles (mellemkommunale betalinger, uddannelse, itfagsystemer, ekstra tildeling til skolerne ud over den almindelige budgettildeling til elever med ekstraordinært specialpædagogisk behov). Løbenummer 11-R-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles - foran reduktionsbeløb Reduktionen er en del af 1 % besparelsen og hentes ved forventet fald i børnetallet i SFO på grund af ændringer i skoledagens længde som følge af skolereformen. Forslaget er behæftet med en vis usikkerhed, idet det evt. ændrede niveau for børnetal i SFO erne først kendes i løbet af skoleåret

14 Løbenummer 11-R-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole: Reduktion på kommunale specialskoler - foran reduktionsbeløb Reduktionen er en del af 1 % besparelsen. Budgettet for kommunale specialskoler er ved budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 4,5 mio. kr. i 2015 og med i alt 9,5 mio. kr. i perioden Men på baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af elever til Firkløverskolen, naturlig afgang af elever fra specialskoler i andre kommuner samt stram visitering af elever til kommunens egne specialundervisningstilbud skønnes det, at budgettet kan reduceres med yderligere 2 mio. kr. Dette vil stille større krav til skolernes arbejde med inklusion indenfor en reduceret budgetramme. Indtil nu er en del af de sparede penge på specialskoler i andre kommuner flyttet til folkeskolernes budgetter for at give skolerne fornødne midler til at varetage undervisningen af børn med store specialpædagogiske behov. Den beskrevne reduktion betyder, at folkeskolerne fremover skal rumme flere elever med specialpædagogiske behov uden at få tilført ekstra midler. Dette skal sammenholdes med, at det af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter til kommunale specialskoler ligger over landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne. Syddjurs Kommune Sammenlign. kommuner Region Midt Hele landet kr kr kr kr. Nøgletallene bygger på kommunernes budgettal for 2014 og tager ikke højde for allerede vedtagne besparelser i overslagsårene. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der i Syddjurs indregnet besparelser svarende til 9,5 mio. kr. på udgifterne til kommunale specialskoler i perioden De nuværende budgettal for de respektive år ser således ud: Af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter pr. elev i folkeskolen ligger under både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne, når det gælder skolernes decentrale budgetter: Syddjurs kommune Sammenlign. kommuner Region Midt Hele landet kr kr kr kr. Antal børn med specialpædagogiske behov er stigende til trods for en lille nedgang i det samlede elevtal. Skolerne er derfor udfordrede på at nå regeringens mål om, at højst 4% af alle folkeskoleelever går i specialskoler

15 Løbenummer 11-R-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO - foran reduktionsbeløb Forhøjelse af forældrebetalingen fra kr./md. til kr./md., svarende til 100 % forældrebetaling. Forhøjelsen svarer til 130 kr./md. i 11 måneder, dvs. en forøget forældrebetaling på i alt kr. årligt. Løbenummer 11-R-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne - foran reduktionsbeløb Syddjurs Kommune yder kommunens friskoler et tilskud på i alt kr. pr. barn i tidlig SFO i perioden 1. april til 31. juli. Dette beløb svarer til 90 % af den kommunale tildeling pr. barn i dagtilbud fratrukket den kommunale forældrebetaling for tidlig SFO. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunen skal yde et sådant tilskud. Tilskuddet kan stoppes med virkning fra 2015, herved kan der opnås en besparelse på ca kr., under forudsætning af, at privatskolerne alligevel opretholder deres nuværende tilbud om tidlig SFO. I modsat fald skal børnene gå i tidlig SFO på folkeskolerne eller blive i børnehaverne, hvor udgift af et tilsvarende omfang vil opstå. Løbenummer 11-R-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter - foran reduktionsbeløb Reduktionen udmøntes på skolernes decentrale budgetrammer med virkning fra august 2015, dvs. fra starten af skoleåret Reduktionen på 2,8 mio. kr. i 2015 gælder således kun i 5/12 af året, mens den på helårsbasis udgør 6,7 mio. kr. Da lønudgifter udgør ca. 92 % af skolernes budgetter, vil reduktioner på budgetrammerne blive udmøntet ved reduktion i lærer-/pædagognormeringen på skolerne. Reduktion af skolernes budgetter på 2,8 mio. kr. i 2015 og 6,72 mio. kr. på helårsbasis betyder en reduktion i lærer-/pædagogstaben på ca. 16 fuldtidsstillinger. Forudsætningen i KL og Regeringens aftale om økonomi til skolereformen er, at lærerne i snit underviser 2 timer mere om ugen fra august I den af Byrådet godkendte ressourcetildelingsmodel til skolerne i Syddjurs er denne effektivisering af lærernes arbejdstid indregnet fra og med 1. august Skoleområdets budgetramme er tilrettet til dette både i 2014 og overslagsårene. Af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter pr. elev i folkeskolen ligger under både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne, når det gælder skolernes decentrale budgetter:

16 Syddjurs kommune Sammenlign. kommuner Region Midt Hele landet kr kr kr kr. Yderligere reduktioner vil betyde, at lærernes undervisningstid skal udvides, så de kommer til at undervise endnu flere timer end det, der er forudsat i KL og Regeringens oplæg til skolereform og ændrede arbejdsvilkår for lærere. Det betyder, at tid til forberedelse og øvrige opgaver reduceres tilsvarende, hvilket kan gå ud over kvaliteten af både undervisning og den krævede opfølgning på den enkelte elevs faglige og sociale udbytte. Der er ministerielt krav om fuld kompetencedækning i alle fag og på alle klassetrin senest i For at nå dette mål, er det nødvendigt med en del efteruddannelse af lærere, som ikke på nuværende tidspunkt har linjefag (speciale fra læreruddannelsen) i de fag, de underviser i. Sådanne efteruddannelser er ret omfattende og lønmæssigt omkostningstunge. Det bliver derfor svært at leve op til disse krav, hvis skolernes budgetrammer reduceres. Regeringens mål er, at 96 % af kommunens folkeskoleelever i 2015 går i almenklasse. Det fordrer, at der er den fornødne ekspertise til stede både i form af specialpædagogisk ekspertise og personalenormering. Af målbeskrivelserne om øget inklusion fremgår, at den bør finansieres ved at de midler, der for øjeblikket bruges på specialskoler og specialklasser i stedet tilføres folkeskolens almenklasser. Af budgetblokken vedr. kommunale specialskoler fremgår, at de sparede midler på dette område tilføres kommunekassen, i stedet for at midlerne helt eller delvis tilføres folkeskolerne. Dette sammenholdt med, at skolernes budgetrammer reduceres, vil gøre det meget svært at give børn med særlige undervisningsbehov den hjælp og støtte, de har behov for. Løbenummer 11-R-7 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Ungdomsskolen: Reduktion af budgetrammen - foran reduktionsbeløb Denne reduktion svarer til den generelle 1 % reduktion. Reduktionen på kr. udmøntes inden for Ungdomsskolens samlede budgetramme i samarbejde mellem ledelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Ungdomsskolen har gennem de sidste 4-5 år været igennem betragtelige reduktioner og strukturændringer, og det er endnu uvist i hvor høj grad skolereformen vil påvirke efterspørgslen på juniorklub tilbuddet. Ungdomsskolen er dog fra august 2014 i fuld gang med at udmønte og forankre et nyt koncept for junior-og ungdomsklubber inden for de reducerede budgetrammer, som blev vedtaget ved sidste års budgetforhandlinger. Løbenummer 11-R-8A Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte - foran reduktionsbeløb Reduktionen i budgettet på 1,15 mio. kr. på dagtilbud betyder, at der brutto skal findes en besparelse på 1,53 mio. kr. idet forældrebetalingen også skal reduceres

17 Der kan argumenteres for en tilpasning af støtte/stabs funktioner i forhold til børneområdet idet børnetallet er faldet/falder drastisk. Udgifterne reduceres ved at reducere budgettet til Specialpædagogisk Team med 1,53 mio. kr. Det betyder at der fremadrettet budgetteres med færre dobbeltpladser i dagplejen og færre pladser i specialgrupperne. Der vil også blive reduceret i de midler der kan fordeles til støtte i de forskellige pasningsordninger. Desuden vil det være nødvendigt at reducere medarbejdergruppen. Løbenummer 11-R-8B Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Yderligere reduktion i særlig støtte - foran reduktionsbeløb Alternativt kan der på særlig støtte laves bruttobesparelser på henholdsvis 2,20 mio. kr. og 2,86 mio. kr. Det vil medføre yderligere reduktioner i Specialpædagogisk Team og reduceret mulighed for støtte til daginstitutionerne omkring de børn, hvor der er brug for særlig støtte. Løbenummer 11-R-9 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Reduktion i tildeling til daginstitutionerne - foran reduktionsbeløb Reduktionen i budgettet på 1,6 mio. kr. på dagtilbud betyder, at der brutto skal findes en besparelse på 2,1 mio. kr. idet forældrebetalingen også skal reduceres. Udgifterne reduceres ved at reducere tildelingen til daginstitutionerne med 2,1 mio. kr. Dette vil primært resultere i færre ansatte pr. barn. Syddjurs Kommune er i 2014 den 4. billigste kommune ved samlet betaling for én vuggestueplads og én børnehaveplads. Dette er et udtryk for både høj effektivitet og lavere serviceniveau. En reduktion på tildelingen, kan derfor ikke realiseres ved effektivisering, men vil betyde et reduceret serviceniveau. Med et så lavt serviceniveau, vil det være vanskeligt, at fastholde et højt pædagogisk fagligt niveau, i forhold til omsorg, stimulering og praktisk hjælp til børnene. Løbenummer 11-R-10 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Teknisk ejendomsservice - foran reduktionsbeløb I budgetaftalen for 2014 fremgår det, at de kommunale ejendomme/institutioner vedligeholdes og serviceres i dag decentralt og med stort engagement, og at det vurderes, at der kan skabes en ny organisering, der fokuserer på effektivisering og fleksibilitet i opgaveløsningen, mere ensartethed og med mulighed for at udnytte servicemedarbejdernes specialer. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at der igangsættes et udviklingsarbejde frem imod budget 2015, der belyser mulighederne, herunder for effektiviseringspotentialer

18 På den baggrund er der lavet en analyse, hvor rapportens formål er at belyse det opgaveog tidsmæssige omfang på det tekniske serviceområde sammenlignet med erfarings- /nøgletal fra andre kommuner samt belyse fremtidige muligheder for effektivisering og rationaler. Samlet set viser rapporten at Syddjurs Kommune har et tidsforbrug, der ligger 5,4 % over gennemsnittet sammenlignet med andre kommuner, der har fået lavet lignende undersøgelser. De to yderpunkter i forbindelse med organisering af det tekniske serviceområde er henholdsvis en central og en decentral løsning. Begge organisationer kan kombineres med etablering af geografiske teams, som kan bidrage med de fordele, der er ved henholdsvis central og decentral organisation. I 2013 var de samlede udgifter til teknisk servicepersonel ca. 14 mio. kr. Det foreslås en reduktion på 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene

19 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 12.1 Tekniske blokke Løbenummer 12-T-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Demografi på sundhedsområdet - foran mindre udgifter Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der udarbejdet en model, der bygger på stigning i befolkningen i aldersgruppen 65+ i kommunen, idet det er i den aldersgruppe, at de væsentligste udgifter ligger. De anvendte satser er udregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2014, fremskrevet til 2015-prisniveau. Den beregnede merudgift er efterfølgende fordelt på de forskellige relevante områder under sundhedsområdet. Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose: Total antal borgere Stigning i forhold til Områder der indgår i sundhedsområdet Budget pr. borger i 2014 Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Ambulant specialiseret genoptr., region Træning og aktiviteter Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Total budgetbehov Regl. vedr medtages i andet punkt Budgetbehov i overslagsårene Den demografiske udvikling i relation til 2015 er indarbejdet under Aktivitetsbestemt medfinansiering tilpasning af budget samt under Øvrige sundhedsområder tilpasning af budget

20 Løbenummer 12-T-2 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer - foran mindre udgifter Med grundlag i regnskab 2013 for FKO kan det konstateres, at der er øgede udgifter til indkøb af uniformer og vask af uniformer. Årsagen er, at der er skærpede krav til hygiejnen. Der er beregnet en udgift til indkøb af uniformer (2.000 kr. pr. medarbejder) på kr. pr. år. samt en udgift til vask af uniformer på kr. pr. år. I forhold til det fremskrevne budget 2015 svarer det til en merudgift på kr. pr. år. Løbenummer 12-T-3 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) indtægter fra Norddjurs Kommune - foran mindre udgifter Betaling for den fælleskommunale tandreguleringsordning fordeles mellem Norddjurs og Syddjurs i forhold til årgangsbredden i de 2 kommuner. Da årgangsbredden er faldende i Norddjurs Kommune betyder det, at indtægten herfra ligeledes falder. I 2014 forventes der et fald i forhold til den budgetterede indtægt på ca kr. En tilsvarende nedgang kan forventes i Såfremt budgettet ikke reguleres, vil det betyde en væsentlig nedgang i aktiviteten på hele FKO-området, med deraf følgende stigning i ventelisten på tandregulering prisniveau vil der kunne forventes en mindre indtægt på ca kr. pr. år. Løbenummer 12-T-4 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Vederlagsfri fysioterapi tilpasning af budget - foran mindre udgifter Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens, de seneste år har stigningen været på 11-12% pr. år. Vederlagsfri fysioterapi omfatter både børn, voksne og ældre. Der er siden 2010 konstateret en øget tilgang inden for alle aldersgrupper med undtagelse af de årige. Stigningerne har betydet, at der er givet tillægsbevilling i 2013 og tilsvarende forventes der behov for tillægsbevilling i Den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca. 2,5 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 14,5% i forhold til Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca. 2,5 mio. kr. Heri er ikke medregnet virkning som følge af den demografiske udvikling

21 Løbenummer 12-T-5 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ambulant specialiseret genoptræning tilpasning af budget - foran mindre udgifter Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens. Der er givet tillægsbevilling i 2013, og den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca kr. Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca kr. Heri er ikke medregnet virkning som følge af den demografiske udvikling. Løbenummer 12-T-6 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Aktivitetsbestemt medfinansiering tilpasning af budget - foran mindre udgifter Budgetgrundlag på dette område har de tidligere år været dels en demografiberegning og dels udmelding fra KL om forventet udgiftsniveau. I denne beregning er der derimod taget udgangspunkt i de faktiske udgifter for 4 måneder af 2014 sammenholdt med en kommuneopdelt prognose fra Region Midtjylland for forventet udgift i Udover fremskrivning til 2015-prisniveau er der ligeledes indregnet virkning af stigning i antal borgere i aldersgruppen 65+ fra 2014 til Løbenummer 12-T-7 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Øvrige sundhedsudgifter tilpasning af budget - foran mindre udgifter For de øvrige udgifter under sundhedsområdet er der ligeledes behov for tilpasning, idet der er et stort pres på området, f.eks. stigning i antallet af borgere, der efter udskrivelse fra sygehus har behov for kommunal genoptræning, høj belægning på døgnpladser /akutpladser og stigende efterspørgsel på sundhedsområdet i øvrigt. Der beregnes derfor et stigende udgiftsbehov på grundlag af budget 2014 samt den forventede udvikling i antal borgere i aldersgruppen 65+ fra 2014 til Ældreområdet Løbenummer 12-T-8 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Demografi på ældreområdet - foran mindre udgifter I de tidligere års budgetfaser er der regnet på forskellige demografimodeller på ældreområdet. Der har været en model udarbejdet af KL, der har været modeller, der stammer fra KORA s undersøgelse af, hvordan de forskellige kommuner indregner demografireguleringer i budgettet. Som supplement til disse modeller er der i år udarbejdet en model, der

22 bygger på en beregning i forhold til kommunens udgifter til ældreområdet i regnskab Der er i alle modeller taget højde for sund aldring. Nedenfor vises KL s model, KORA s model med et gennemsnit af de 3 niveauer samt modellen med kommunens egne udgifter i KL s model: Ifl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014 Aldersgruppen år Aldersgruppen 85 år og derover Beregning af merudgift Udgift pr. borger år år og derover Budgetbehov Regl. vedr medtages i andet punkt Budgetbehov i overslagsårene KORA s undersøgelse gennemsnitsmodel: Stigning i antal borgere i forhold til årige årige årige Beregning af merudgift Udgiftsbehov pr. borger 70-årige årige årige Budgetbehov Modellen er ikke korrigeret for andel vedr Model Syddjurs Kommune Regnskab 2013: Ifl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014 Aldersgruppen Udgift pr. Beregning af merudgift borger Budgetbehov Modellen er ikke korrigeret for andel vedr Den demografiske udvikling i relation til 2015 er indarbejdet under tilpasning af budget vedr. Ældreområdet. Tallene fra KL s model er medtaget som korrektion

23 Alternativer A. KL s model B. KORA s gennemsnitsmodel C. Syddj. Komm. model regnskab Løbenummer 12-T-9A Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældreområdet tilpasning af budget - foran mindre udgifter Det stigende befolkningstal i aldersgruppen 75+ medfører en forventet merudgift på ældreområdet svarende til kr. i 2015 (beregnet i KL s demografimodel). Beregningen fremgår af punktet Demografi på Ældreområdet. Løbenummer 12-T-9B Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældreområdet direktionens oplæg til budget - foran mindre udgifter Direktionen vurderer, at det vil være muligt at effektivisere og lave servicereduktioner på ældreområdet, der modsvarer den tekniske korrektion. Der gøres dog opmærksom på, at ældreområdet dermed ikke er tildelt midler svarende til det udgiftspres, der i KL s fremskrivningstabeller forventes at følge med den demografiske udvikling, med et stærkt stigende antal ældre, der ses i Syddjurs Kommune. Løbenummer 12-T-10 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget - foran mindre udgifter Budgettet til dette område tilrettes hvert år med grundlag i niveauet for visiterede timer. I forbindelse med overgang til ny version af omsorgssystem og den dertil knyttede analyse portal er der konstateret fejl i systemerne, som betyder, at der ikke i øjeblikket kan trækkes valide data. Der er derfor anvendt en alternativ metode til at beregne en forventet udgift til visiterede timer, der bygger på dels udgifter i 2013 og dels udgifter i januar-maj Måling af valide og kvalificerede dataudtræk følges tæt frem mod budgetbehandlingen og budgetberegningen revurderes og korrigeres hvis muligt

Syddjurs kommune Ændringer ved 1. behandling af budget september 2014

Syddjurs kommune Ændringer ved 1. behandling af budget september 2014 1 of 49 Indholdsfortegnelse Samlet oversigt vedr. ændringer til 1. behandling (teknisk korrektioner, reduktioner og udvidelser)...2 10 Økonomiudvalget...5 10.1 Tekniske blokke...5 10.2 Reduktionsblokke...8

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner 1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Budget 2015. Budgetresume

Budget 2015. Budgetresume Budget 2015 Budgetresume 9. oktober 2014 Indledning Dette budgetresume er lavet, for at give alle mulighed for, at danne sig et hurtigt overblik over reduktioner, udvidelser og tekniske blokke i budgettet

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 13 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 18. maj Budgetopfølgning pr. 3. april Sammenfatning: Budgetopfølgningen pr. 3. april viser, at de største udfordringer ligger på aktivitetsbestemt

Læs mere