Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31"

Transkript

1 Delegation og faglige kompetenceprofilerside 1 af 31

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...4 Rettigheder og pligter i forhold til autorisationsloven...4 Delegering...5 Lovgivning om delegering...5 Regler for delegation, videredelegation og rammedelegation...5 Videredelegation...5 Rammedelegation...5 Ansvar...7 Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...7 Social- og sundhedshjælpere (SSH)...7 Hvad gør og kan en social- og sundhedsassistent...8 Kodeord for en social- og sundhedsassistent...8 Sygeplejersker...8 Sygeplejerskens fire funktionsområder...8 Sygeplejestuderende, der arbejder som vikarer...10 Uuddannede vikarer...10 Referencer...11 Kompetencer i forbindelse med indsatser i sygeplejen...12 Indsats 0 Udredning og opfølgning...12 Indsats 1 Funktionsniveau...13 Indsats 2 Bevægeapparat...13 Indsats 3 Ernæring...14 Indsats 4a Hud og slimhinder SAR...16 Indsats 4b Hud og slimhinder personlig pleje...17 Indsats 5 Kommunikation...17 Indsats 6 Psykosociale forhold...18 Indsats 7 Respiration og cirkulation...19 Indsats 8 Seksualitet...21 Indsats 9 Smerte og sanseindtryk...21 Indsats 10 Søvn og hvile...21 Indsats 11 Viden og udvikling...23 Indsats 12 Udskillelse af affaldsstoffer...25 Indsats 13 Medicinhåndtering...27 Kompetencer/opgaver i forbindelse med funktionen sygepleje...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Opgaver i forbindelse med funktionen at lede / koordinere sygepleje Opgaver i forbindelse med funktionen at formidle sygepleje Opgaver i forbindelse med funktionen at udvikle sygepleje Delegeringsskema...31 Delegation og faglige kompetenceprofilerside 2 af 31

3 Forord Det er en udfordring at adskille sundheds- og sygeplejeindsatser fra servicelovens opgaver i organisatoriske enheder, som primært leverer opgaver efter Serviceloven. Det gælder for eksempel i hjemmeplejen, på plejecentrene og i de sociale botilbud. Det er vigtigt at have overblik over, hvornår medarbejderne handler efter henholdsvis Sundhedsloven og efter Serviceloven, da der er forskel på patienternes/borgernes retsstilling. Når der leveres indsatser efter Sundhedsloven, skal det være klart for både patienter og medarbejdere, at det er reglerne om delegation, sundhedsfagligt ansvar og patientsikkerhed, der er gældende. Disse oplevede udfordringer bliver imødekommet med dette katalog Delegation og beskrivelse af faglige kompetenceprofiler sammen med Indsatskataloget (dok /13). Kataloget stemmer overens i overskrifter med indsatskataloget, ligesom det stemmer overens med partnerskabsprojektets vejledning om delegation og kompetencebeskrivelser. I kataloget fremgår retningslinjerne for delegation og det ansvar, autoriserede sundhedspersoner har, når de varetager opgaver efter Sundhedsloven. Desuden er der udviklet kompetenceprofiler, som kan understøtte en praksis for videredelegation, herunder rammedelegering. Kataloget henvender sig til det sundheds- og plejepersonale, der varetager sygeplejeindsatser og dermed opgaver efter Sundhedsloven i plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejerskeområdet. Kataloget skal ikke betragtes som et regelsæt, der afklarer alt. Der vil være situationer og tilfælde, hvor dialog og samarbejde er metoden til at afklare, hvordan borgeren/patienten får det bedste forløb. Samarbejdet og relationerne faggrupperne imellem er vigtige faktorer for borgerens oplevelse af det sammenhængende forløb. Det er fundamentet for at sikre og løfte den faglige kvalitet i varetagelsen af indsatserne. På baggrund af den reviderede bekendtgørelse og uddannelsesordning på social- og sundhedsuddannelserne, der trådte i kraft den 1. januar 2013, er det besluttet, at social- og sundhedshjælper elever (elever på trin 1/SSH-elever) ikke skal uddannes til sygeplejeindsatser og dermed opgaver efter Sundhedsloven. På sundheds og ældreområdet stilles der krav om at målrette, prioritere og styre indsats, kvalitet, læring og udvikling. Medarbejderne skal: Arbejde tværfagligt. Have et grundigt kendskab til både egne og de øvrige samarbejdsparters opgaver og kompetenceområder. Udvikle sig fagligt i samspil med alle faggrupper på området, så det bliver muligt at opfylde krav, formål og mål for fagområdet samt den enkelte organisation og ikke mindst i forhold til den enkelte patient/borger. Sikre patienten/borgeren den samme kvalitet i ydelserne, uanset hvor denne opholder sig. Begrebsafklaring (Hjemme)sygepleje/(hjemme)sygeplejeindsatser henviser til indsatser, der bevilges efter kapitel og 139 i Sundhedsloven. Begreberne bruges synonymt. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har behov for det. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 3 af 31

4 Sygeplejeindsatser er ikke forbeholdt sygeplejersker, men kan udføres af alle faggrupper og leveres i mange forskellige enheder: sygeplejerskeområdet, hjemmeplejen, plejecentre, sociale botilbud, sygeplejeklinikker, akut- og rehabiliteringspladser, akutteams mv. Hjemmepleje: Personlig og praktisk hjælp samt træning efter 83 og 86 i Serviceloven. Sygeplejen: Den organisatoriske enhed, der udfører (hjemme)sygepleje som udekørende funktion i patientens eget hjem eller i en plejebolig/botilbud. Begreberne delegering, rammedelegering og videredelegering har forskellige betydninger, som er beskrevet i afsnittet Delegering. Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation Kataloget skal: Skabe overblik over de samlede kompetencer, som ældre-, sundheds- og sygeplejerskeområdet råder over. Skabe overblik over de enkelte faggruppers samlede kompetencer. Synliggøre faglige ressourcer og delegeringsmuligheder. De faglige kompetenceprofiler beskriver således ikke kompetencer svarende til en nyuddannet medarbejder. De beskriver derimod de kompetencer, der samlet set er til stede i en faggruppe med fordelingen af nyuddannede og erfarne medarbejdere. De faglige kompetenceprofiler beskriver også de kompetencer, som Varde Kommune har besluttet skal være til stede. Endelig beskriver de hvilke opgaver, der kan rammedelegeres og varetages af den enkelte faggruppe. Undervisning og udvikling af medarbejderne er de enkelte områders ansvar. Kompetencebeskrivelserne tager udgangspunkt i opgaver efter Sundhedsloven, og de rettigheder og forpligtelser, der beskrives i Autorisationsloven og i bekendtgørelserne for de tre faggrupper. Rettigheder og pligter i forhold til autorisationsloven (Vejledning nr. 115 af 11/ ) Autoriserede sundhedspersoner forpligter sig til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres arbejde også når de benytter en medhjælp (delegation, videredelegation og rammedelegation). Autoriserede sundhedspersoner er forpligtede til at give de indberetninger og anmeldelser, som kræves af sundhedsmyndighederne af hensyn til den offentlige sundhed. De er også forpligtede til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, som følger af lovgivningen. Autoriserede sundhedspersoner skal ved udfærdigelse af erklæringer udvise omhu og uhildethed 1. Offentlig myndighed kan begære en autoriseret sundhedsperson til at afgive erklæring til offentlig brug. Erklæringen omhandler de sundhedsfaglige iagttagelser, som den pågældende er i stand til at give oplysninger om, vedrørende en af pågældende undersøgt, behandlet eller plejet person, der søger eller får offentlige økonomiske ydelser eller anden offentlig hjælp. Sygeplejersker og SSA ere har også journalpligt og dermed pligt til at føre sygeplejefaglige optegnelser i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Ved videredelegering er der også journalpligt. Autoriserede sundhedspersoner er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Autoriserede sundhedspersoner og arbejdsgivere for autoriserede sundhedspersoner har pligt til at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre tilsynet, herunder oplysninger, der skal bruges til 1 Objektivitet. LBK 877, Delegation og faglige kompetenceprofilerside 4 af 31

5 at vurdere, om autorisationen skal fratages, hvis tilsynsmyndigheden begærer det. Autoriserede sundhedspersoner kan få indskrænket deres virksomhedsområde eller få frataget deres autorisation permanent. Delegering Lovgivning om delegering Lovgivning om delegering, videredelegering og rammedelegering udspringer af Autorisationsloven. Regler for delegation, videredelegation og rammedelegation Alle opgaver, der er omfattet af regler om delegation, videredelegation og rammedelegation skal som udgangspunkt være lægeordinerede. Når lægen delegerer en opgave til den kommunale sygepleje, er det en del af lægens forbeholdte sundhedsfaglige virksomhed. Videredelegation Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at sygeplejen har relevante faglige kompetencer. Lægen delegerer til sygeplejen. Lægen kan delegere til både autoriserede sundhedspersoner og til privatpersoner. Lægen har i alle tilfælde ansvaret for at sikre, at den, der delegeres til, har de fornødne faglige kompetencer, undtaget i situationer om rammedelegering. Hvis lægen delegerer en opgave, der ligger ud over de kompetencer, der er til stede i enheden, så er det sygeplejens ansvar at gøre lægen opmærksom på det. Lægen skal tage stilling til, hvad der så skal ske; om der eventuelt kan oplæres for at opnå de fornødne kompetencer. Hvis en delegeret opgave fra lægen ikke må videredelegeres, er det lægens ansvar at gøre opmærksom på dette. Hvis sygeplejersken vælger, at en lægeordineret opgave skal overgå til en anden organisatorisk enhed i kommunen, er der tale om en videredelegation. I de tilfælde er det sygeplejerskens ansvar at sikre sig, at de fornødne faglige kompetencer er til stede i den enhed eller hos den person, der skal varetage opgaven. Det er derfor sygeplejersken, der har ansvaret for, at medarbejderne har de fornødne kompetencer til at varetage de videredelegerede opgaver. I Varde Kommune benytter vi os mindst muligt af personlig videredelegation, men derimod i videst mulig omfang af rammedelegation. Rammedelegation Det er kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for: At der er en ledelse, der kan sikre, at der foreligger tilstrækkelige instrukser. At medarbejderne er kvalificerede til at varetage sygeplejeindsatserne. At føre relevant tilsyn med opgaverne. Når en autoriseret sundhedsperson delegerer en opgave inden for en forud fastsat ramme, er der tale om en rammedelegation. Når lægen delegerer en opgave inden for sin forbeholdte sundhedsfaglige virksomhed, og sygeplejersken vurderer, at sygeplejeindsatsen ligger inden for SSA-erens kompetencer/grundlæggende sundheds- og sygepleje, er der tale om en rammedelegering af opgaven til SSA i en anden organisatorisk enhed. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 5 af 31

6 Det vil derfor være den pågældende leder i den organisatoriske enhed, der skal varetage den rammedelegerede sygeplejeindsats, som er ansvarlig for, at indsatsen udføres med de faglige kompetencer, som lov og retningslinjer foreskriver. I perioden indtil ultimo 2017 varetager uddannede SSH-ere efter den gamle bekendtgørelse fortsat de sygeplejeindsatser, de har varetaget hidtil, og som er en del af den rammedelegering, der har fundet sted. De kan også som hidtil og indtil ultimo 2017 få sygeplejeopgaver videredelegeret fra en sygeplejerske eller en SSA. Sygeplejeindsatser kan ikke delegeres til SSH-elever, der uddannes efter den reviderede bekendtgørelse. Figuren illustrerer, hvordan sygeplejeindsatser kan videredelegeres, og hvordan de kan rammedelegeres. Dermed viser figuren, hvordan medarbejdernes faglige kompetencer udvikles, så de bliver i stand til at udføre sygeplejeindsatser, som ligger ud over rammedelegeringen. Videredelegation kan kun ske, når følgende betingelser er opfyldt: 1. sygeplejersken / assistenten har overvejet, om opgaven kan videredelegeres 2. at pågældende, der skal påtage sig den delegerede opgave, vurderes at være i stand til at udføre den 3. at der undervises i: Hvorfor opgaven skal udføres. Hvordan opgaven skal udføres. Hvad der skal observeres, rapporteres og dokumenteres. Hvornår man snakker sammen om, hvordan det går. Videredelegation tager udgangspunkt i: En faglig vurdering af opgaven. En vurdering af kompetencer, herunder teoretisk viden, instrumentel færdighed og erhvervet erfaring. De generelle procedurer, instrukser, vejledninger og døgnrytmeplaner. De specifikke borgerrelaterede problemstillinger, hvor der skal foreligge en handleplan. At den foregår individuelt eller i grupper. Videredelegeringen skal dokumenteres i delegeringsskema for Varde kommune (vedhæftet sidst i dette notat). Delegation og faglige kompetenceprofilerside 6 af 31

7 Ansvar Det formelle ledelsesmæssige ansvar skal: Sikre de rette kompetencer til sygeplejeindsatser. Sikre oplæring og uddannelse. Sikre den faglige kvalitet. Sikre, at sygeplejeindsatser varetages på lavest effektive omkostningsniveau. Sikre, at gældende love bliver overholdt. Det faglige ansvar og medansvar skal: Sikre, at en sygeplejeindsats bliver løst på baggrund af faglig viden, faglig erfaring og færdigheder i praksis svarede til kompetenceniveau. Sige fra over for sygeplejeindsatser, som man ikke har kompetence til. Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret Sygeplejersker, SSA ere og plejehjemsassistenter 2 udfører forebyggelses- og sygeplejeindsatser, som ikke er lægeordinerede; eksempelvis opgaver i relation til personlig pleje, inkontinens, ernæring, ADL og aktivitet og træning. Her er den enkelte sundhedsperson ansvarlig inden for rammen af egne faglige kompetencer. Ansvaret for det samlede forløb er placeret hos lederen i den virksomhed hvor de ikke lægeordinerede indsatsen foregår. Elever og studerende arbejder efter de beskrevne praktik- og læringsmål i gældende bekendtgørelser. Der gælder samme regler for delegation til SSA-elever og til sygeplejestuderende som til det faste personale. En delegation vil altid være med baggrund i en individuel vurdering. Fra maj 2013 er det besluttet, at uuddannede vikarer / afløsere ikke skal varetage sygeplejeindsatser og dermed opgaver efter Sundhedsloven. Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser Gælder til og med Social- og sundhedshjælpere (SSH) En SSH er defineret som en plejeperson, men en SSH uddannet før 15. november 2013, kan indtil udgangen af 2017 varetage rammedelegerede sygeplejeindsatser, som er opgaver, der er relateret til et stabilt og delvist forudsigeligt sygeplejeforløb. Sygeplejeforløbet forandrer sig langsomt og som forventet. Enkelte opgaver kan være præget af en vis uforudsigelighed. Sygeplejeindsatserne kræver bred viden om sygeplejeindsatser og en faglig viden om enkelte sygeplejeindsatser. Hvad gør og kan en SSH Understøtter borgernes hverdagsliv. Arbejder med omsorgsopgaver, yder pleje og praktisk bistand som for eksempel sengeredning, personlig pleje / hygiejne, rengøring, indkøb og lignende. Observerer og genkender symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande og kan redegøre for samt dokumentere disse iagttagelser. Motiverer og aktiverer borgeren med henblik på at udvikle, vedligeholde og bevare dennes ressourcer. 2 Plejehjemsassistenter og plejere er nævnt her, selvom de ikke er autoriserede sundhedspersoner, men er omfattet af Sundhedsvæsenets Diciplinærnævns virksomhed jf. BEK Delegation og faglige kompetenceprofilerside 7 af 31

8 Arbejder ud fra en omsorgs- og sundhedsfremmende tilgang og bidrager til, at borgeren oplever sammenhæng og kontinuitet. Varetager foruden omsorgsopgaver, pleje og praktisk bistand, og kan efter behov oplæres til grundlæggende såvel som specifikke sygeplejeindsatser hos den enkelte borger. Kodeord for en SSH Grundlæggende social- og sundhedsfaglig viden og metoder i forhold til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Forebyggelse og rehabilitering. Velfærdsteknologier og hjælpemidler. Kommunikation, samarbejde og videndeling. Koordinering, planlægning og dokumentation. Social- og sundhedsassistenter (SSA) En SSA er defineret som en sundhedsperson og er autoriseret. En SSA kan foruden indsatser efter Serviceloven også varetage sygeplejeindsatser, der er relateret til et stabilt og delvist forudsigeligt sygeplejeforløb. Sygeplejeforløbet forandrer sig langsomt og som forventet. Enkelte indsatser kan være præget af en vis uforudsigelighed. Indsatserne kræver bred viden om sygeplejeindsatser og en faglig viden om enkelte sygeplejeindsatser. Hvad gør og kan en SSA Har en omsorgs- og sundhedsfremmende tilgang og bidrager til, at borgeren / patienten oplever sammenhæng og kontinuitet. Arbejder indenfor såvel somatik som psykiatri, og har kompetencer til at varetage helhedsplejen for de psykiatriske grupper. Vurderer behovet for, udfører og tilrettelægger sammensatte omsorgs- og aktiverende opgaver, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til enkeltpersoner og grupper af borgere / patienter. Varetager helhedsplejen, grundlæggende sygeplejeindsatser og eventuelt specifikke sygeplejeindsatser. Leder og fordeler arbejdet for SSH-ere og arbejder ofte sammen med og med faglig sparring fra sygeplejersker. Kodeord for en SSA Grundlæggende sundhedsfaglig viden og metoder i forhold til social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Forebyggelse, rehabilitering og egenomsorg. Velfærdsteknologier og hjælpemidler. Kommunikation, samarbejde, videndeling og implementering. Koordinering, planlægning og dokumentation. Sygeplejersker En sygeplejerske defineres som en sundhedsperson og er autoriseret. Sygeplejersker kan varetage sygeplejeforløb, der er karakteriseret ved ustabile, uafklarede og / eller uforudsigelige forløb, hvor sygeplejen kan ændres hurtigt. Sygeplejerskens fire funktionsområder 1. Udføre sygepleje. 2. Lede og koordinere sygepleje. 3. Udvikle sygepleje. 4. Formidle sygepleje. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 8 af 31

9 Sygeplejeindsatserne er karakteriseret ved, at de: Relaterer til problemområder, som griber ind i hinanden eller er mangfoldige. Stiller skærpede sygeplejefaglige krav til viden og observation i relation til forebyggelse, pleje og behandling. Kræver evne til at identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygeplejefaglige problemer samt begrunde handlinger ud fra sygeplejefaglig viden. Finder sted i situationer, hvor borgere eller pårørende har behov for viden og støtte til at identificere ressourcer og belastninger for at kunne handle hensigtsmæssigt i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse samt sundhedssvigt og sygdom. Sygehjælpernes, hjemmehjælpernes og plejehjemsassistenternes forudsætninger fremgår af bilag 2. Den danske kvalifikationsramme ift. sygeplejersker Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring er en samlet, systematisk og niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på et af disse otte niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. Sygeplejersker er indplaceret på niveau 6. Hvert niveau i kvalifikationsrammen er tilknyttet en niveaubeskrivelse. Et niveau er beskrevet ved begreberne viden, færdigheder og kompetencer, der skal ses som en helhed, som tilsammen beskriver læringsudbyttet på det enkelte niveau. Her følger niveaubeskrivelsen for niveau 6. Viden Færdigheder Kompetencer Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder. Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis. Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 9 af 31

10 samarbejdspartnere og brugere. Sygeplejestuderende, der arbejder som vikarer En sygeplejestuderende: Er ikke autoriseret. Der har gennemført 3. modul betragtes som uuddannet. Der har gennemført 4. modul kan betragtes som plejeperson. Der har gennemført 11. modul kan betragtes som en sundhedsperson og kan således varetage sygeplejeindsatser som vikar. Skal have såvel viden om, færdigheder i og kompetence til at udføre en given sygeplejeindsats. Har ret og pligt til at frasige sig en sygeplejeindsats, hvis pågældende ikke skønner sig kompetent til at udføre denne. Må ikke videredelegere sygeplejeindsatser. Lederen, der benytter sygeplejestuderende som vikarer: Er ansvarlig for, at den sygeplejestuderende bliver introduceret til gældende instrukser og retningslinjer. Skal sikre, at den sygeplejestuderende har de nødvendige kompetencer for at varetage de sygeplejeindsatser, som pågældende skal varetage som vikar. Der henvises i øvrigt til vejledende retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering, som findes på UC-Syddanmarks hjemmeside: Uuddannede vikarer En vikar uden sundhedsfaglig uddannelse må ikke varetage opgaver efter Sundhedsloven. Referencer LBK nr. 877 af 04/08/2011. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed BEK nr af 21/12/2007 Bekendtgørelse om sygepleje. Vej nr. 102 af 11/12/2006 Vejledning om sygepleje. BEK nr af 11/12/2009 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) VEJ nr. 115 af 11/12/2009 Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) BEK nr. 29 af 24/01/2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. Uddannelsesordning for social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere. 2.oktober Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen 3. Notat: Delegation og brug af kompetenceprofiler. KL november Delegation og faglige kompetenceprofilerside 10 af 31

11 Kompetencer i forbindelse med indsatser i sygeplejen Indsats 0 Udredning og opfølgning Udredning og opfølgning Indsatser i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. Sygeplejersker. udredning og opfølgning: Før der iværksættes en ny indsats, bør der foretages en sygeplejefaglig udredning. Beskrive patientens situation med henblik på de problemer og behov som i den aktuelle situation skal behandles med en sygeplejeindsats, ud fra en rehabiliterende tankegang. Inddrage både patientens og de pårørendes beskrivelse sammen med medarbejdernes vurdering i den samlede vurdering for at få dannet et så fuldstændigt billede som muligt. Skabe grundlag for at vurderer patientens behov og problemstillinger i forhold til 4i 1. Funktionsniveau. 2. Bevægeapparat. 3. Ernæring. 4. Hud og slimhinder. 5. Kommunikation. 6. Psykosociale forhold. 7. Respiration og cirkulation. 8. Seksualitet. 9. Smerter og sanseindtryk. 10. Søvn og hvile. 11. Viden og udvikling. 12. Udskillelse af affaldsstoffer. A. Medicinhåndtering. B. Konklusion på udredning. C. Mål for aktuelle indsatser. D. Opfølgning hvornår. E. Koordinering mellem flere forskellige samarbejdspartnere i komplekse situationer. F. Opfølgende hjemmebesøg med egen læge. 4 Vejledning for sygeplejefaglige optegnelser. Vej n af 15 januar 2013 Delegation og faglige kompetenceprofilerside 11 af 31

12 Indsats 1 Funktionsniveau Funktionsniveau Indsatser hvor hovedformålet er, at øge evne til at klare sig bedst muligt i det daglige liv, herunder aktiviteter i daglig livsførelse Sygeplejersker. ADL og rehabilitering. Rådgive i de tilfælde, hvor sygdom bevirker, at der er komplekse opgaver forbundet med ADL / rehabiliterende indsats. Rådgive hvor der er behov for et helhedssyn på patientens helbredssituation f.eks. ved sygdom, infektioner, smerter, målsamtaler på døgnrehabilitering. Indsats 2 Bevægeapparat Bevægeapparat Indsatser der relaterer sig til behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens Indsatsbetegnelse: forflytning og mobilisering Sygeplejersker. forflytning og mobilisering. Støtte og hjælpe til forflytning og mobilisering i særlige komplekse situationer, hvor der er behov for et helhedssyn på patientens helbredssituation i forbindelse med kompleks sygdom, infektioner, smerter. Øvrige indsatser, der relaterer sig til forflytning og mobilisering leveres under Lov om social service. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 12 af 31

13 Indsats 3 Ernæring Ernæring Indsatser relateret til patientens ernæringstilstand, ernæringsbehov og ernæringsproblemer Trin 2, SSA sondeernæring. Give mad i sonden. Give medicin i sonden. Bestille sondemad. skift af sonde. Assistere ved sondenedlæggelse. ballontjek af sonde. Tjekke ballon. parenteral ernæring. i.v. væskebehandling (sygeplejersker i akutfunktionen). s.c. væskebehandling. væske pr. os. Hjælpe ved indtagelse af væske servicelov. Iværksætte og føre væskeskema, herunder udregne ind- og udgift. Observere og udregne væskebalance, herunder medvirke til, at væske indtages hensigtsmæssigt i Sygeplejersker sondeernæring. Iværksætte sondeernæringen, herunder sikre, at de remedier, der skal anvendes er bestilt og forefindes. Udarbejde en plan for skift af sonde. Sikre at patienten får den ernæring, der er ordineret. Sikre at patienten er i en optimal ernæringstilstand. Give mad i sonden. Give medicin i sonden. Bestille sondemad. skift af sonde. Skifte gastronomisonde. ballontjek af sonde. Tjekke ballon. parenteral ernæring. Blande ernæringsposer. Til- og frakoble ernæringsposer. Observere indstikssteder. Soignere og skifte forbinding ved indstikssteder. Observere virkning og bivirkning af behandlingen. i.v. væskebehandling (sygeplejersker i akutfunktionen). Anlægge venflon. Til- og frakoble tynde infusionsvæsker. Observere, pleje og skifte forbinding ved indstikssteder. s.c. væskebehandling. Anlægge subcutan kanyle. Til- og frakoble tynde infusionsvæsker. Observere, pleje og skifte forbinding ved indstikssteder. væske pr. os. Hjælpe ved indtagelse af væske Iværksætte og føre væskeskema, herunder udregne ind- og udgift Observere og udregne væskebalance, herunder medvirke til, at væske indtages hensigtsmæssigt i Delegation og faglige kompetenceprofilerside 13 af 31

14 løbet af døgnet. løbet af døgnet. ernæringsindsats. Vurdere patientens appetit og vægtudvikling (BMI) Varetage kostvejledning, herunder formidle lægeordinerede diæter, vejlede og undervise samt følge op Servere/give mad og væske til patienter, der fejlsynker. Følge op på væskeskemaet og evt. afslutte dette. blodsukkermåling. Måle blodsukker efter lægeordination og i akutte situationer. vægtmåling. Veje patienten efter behov. ernæringsindsats. Vurdere patientens appetit og vægtudvikling (BMI) Udrede mulige årsager til patientens ernæringsmæssige status (f.eks. evnen til at tygge og synke, tandstatus m.m.). Varetage kostvejledning, herunder formidle lægeordinerede diæter, vejlede og undervise samt følge op. Servere/give mad og væske til patienter, der fejlsynker. Følge op på væskeskemaet og evt. afslutte dette. blodsukkermåling. Måle blodsukker efter lægeordination og i akutte situationer. vægtmåling. Veje patienten efter behov. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 14 af 31

15 Indsats 4a Hud og slimhinder SÅR Hud og slimhinder - SÅR Indsatser relateret til forandringer og gener i hud, slimhinder og væv, særligt med fokus på sårbehandling Trin 2, SSA hud, slimhinder og sår. Generelt for sårbehandling af alle typer sår: Foretage kontinuerlige observationer samt udføre sårbehandlinger hos patienter, hvor sårbehandling er videredelegeret. Sikre at patienterne har de remedier, der anvendes i behandlingsforløbet. Vurdere forhold (medicin, rygning, alkohol, ernæring/væskebalance, inkontinens, smerter o.l.) der kan påvirke sårhelingen. Kontakte sygeplejerske efter aftale, eller hvis der sker forandringer. Arbejde forebyggende. Sygeplejersker hud, slimhinder og sår. Generelt for sårbehandling af alle typer sår: Sikre at der foretages udredning samt fastsættes en diagnose/sårklassifikation. Vurdere patienten i forhold til andre sygdomme, der kan have betydning for sårhelingen. Vurdere evt. behandlingsmuligheder (kirurgi, bandagist, variceoperation m.fl.) og iværksætte dette i samarbejde med egen læge. Vurdere forhold (medicin, rygning, alkohol, ernæring/væskebalance, inkontinens, smerter o.l.), der kan påvirke sårhelingen. Udarbejde beskrivelse af såret og sårets omgivelser. Udarbejde en behandlingsplan for forløbet og iværksætte denne. Sikre at patienten har de remedier, der skal anvendes i behandlingsforløbet. Foretage kontinuerlige observationer, udføre sårbehandling og justere behandlingen. Medinddrage patienten og pårørende i behandlingen og evt. oplære dem i behandlingen. Foretage videredelegering i henhold til gældende retningslinjer Medinddrage sårsygeplejersken i komplekse forløb. Arbejde forebyggende Telemedicinsk sårbehandling (sår sygeplejersker og Nøglepersoner). Indsats 4b Hud og slimhinder personlig pleje Delegation og faglige kompetenceprofilerside 15 af 31

16 Hud og slimhinder PERSONLIG PLEJE Indsatser relateret til pleje af kroppen og slimhinderne hos patienter Sygeplejersker. kompleks personlig pleje. Vurdere opgavens kompleksitet og på hvilket niveau, den personlige pleje kan varetages Støtte, råde og vejlede de faggrupper der kommer hos patienten for at yde personlig pleje. Eller støtte, rådgive og vejlede patienten og pårørende således at hverdagen kan fungere bedst muligt. Evt. varetage kompleks personlig pleje Øvrig personlig pleje varetages efter Lov om Social Service. Indsats 5 Kommunikation Kommunikation Indsatser relateret til patientens evne til at gøre sig forståelig, og forstå andres kommunikation, fx i relation til forventningsafstemning, etnicitet, hørelse, syn eller tale Trin 2, SSA samarbejdet med netværk. kommunikation. Deltage i samtaler, hvor tolke er involverede. Starte brug af specielle kommunikationsredskaber op. Sygeplejersker samarbejdet med netværk. Inddrage pårørende, øvrigt netværk og frivillige, hvor der er helt specielle behov for en indsats udover det normale, med henblik på at få hverdagslivet til at fungere. kommunikation. Deltage i samtaler, hvor tolke er involverede Starte brug af specielle kommunikationsredskaber op. Indsats 6 Psykosociale forhold. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 16 af 31

17 Psykosociale forhold Indsatser relateret til psykisk pleje og omsorg, social støtte, mestringsevne, misbrug samt støtte til andre følelsesmæssige situationer og sygdomsoplevelser, som fx sorg, utryghed, uro, aggressivitet, arbejdsevne og følelser i familien. Trin 2, SSA. misbrugsindsats Bevilge støtte efter Serviceloven, når det handler om at strukturere hverdagen. psykiatrisk sygepleje. Støtte, råde og vejlede patienter og pårørende så hverdagen kan fungere. Støtte, råde og vejlede de faggrupper, der i øvrigt kommer i hjemmet. Samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, f.eks. læge, distriktspsykiatri m.fl.. Bevilge støtte efter Serviceloven, når det handler om at strukturere hverdagen. psykisk støtte og pleje. Bevilge støtte efter Serviceloven, når det handler om at strukturere hverdagen. Sygeplejersker misbrugsindsats. Støtte i medicinsk misbrugsbehandling. Støtte til at mestre hverdagen i den aktuelle misbrugsbehandling (afrusning, vurdering af medicinsk behandling, observation). Råde og vejlede i mulige sociale indsatser. psykiatrisk sygepleje. Støtte, råde og vejlede patienter og pårørende så hverdagen kan fungere. Støtte, råde og vejlede de faggrupper, der i øvrigt kommer i hjemmet. Samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, f.eks. læge, distriktspsykiatri m.fl.. psykisk støtte og pleje. Støtte med henblik på at patienten kan genvinde sin egenomsorgsevne. (Gælder patienter i akut sorg eller krise, som i forbindelse med livskriser eller særlige sociale problemer har vanskeligt ved eller er ude af stand til at fastholde funktions- og egenomsorgsevne). Delegation og faglige kompetenceprofilerside 17 af 31

18 Indsats 7 Respiration og cirkulation Respiration og cirkulation Indsatser relateret til patientens respirations og cirkulationsproblemer Trin 2, SSA Generelt. Observere patienten med hjerte- og kredsløbsbesvær. Observere patienten med nedsat og forhøjet temperatur. Yde førstehjælp svarende til den enkelte medarbejders kompetence. Måle temperatur. Vejlede i og hjælpe patienten med hensigtsmæssig væskeindtagelse. Forebygge komplikationer i forbindelse med såvel nedsat som forhøjet temperatur. respirationsbehandling. Vejlede i og hjælpe patienten med hensigtsmæssig påklædning Ændre iltdoseringen efter lægeordination. Hjælpe med PEP-maske. Varetage C-PAP efter oplæring af respirationscentret. Sikre den rette iltbehandling. Lejre patienten hensigtsmæssigt. Vejlede i åndedrætsøvelser. Observere ifm. behandlingen. Rengøre apparatur og tilbehør. Sikre at apparatur og tilbehør fungerer. kompressionsbehandling- anlæggelse af komprimerende behandling. Efter sygeplejersken har iværksat kompressionsbehandling, kan der i særlige tilfælde gives en patientrettet videredelegation til SSA: Anlægge kort og langstrækskompressionsbind, og herunder foretage de nødvendige observationer. Foretage hudpleje. Sygeplejersker Generelt. Observere patienten med hjerte- og kredsløbsbesvær. Observere patienten med nedsat og forhøjet temperatur. Yde førstehjælp svarende til den enkelte medarbejders kompetence. Måle temperatur. Vejlede i og hjælpe patienten med hensigtsmæssig væskeindtagelse. Forebygge komplikationer i forbindelse med såvel nedsat som forhøjet temperatur. Respirationsbehandling. Vejlede i og hjælpe patienten med hensigtsmæssig påklædning Etablere ilt efter lægeordination. Råde og vejlede patienten og andre i forbindelse med etablering af ilt. Ændre iltdoseringen efter lægeordination. Hjælpe med PEP-maske. Varetage C-PAP efter oplæring af respirationscentret. Sikre den rette iltbehandling. Lejre patienten hensigtsmæssigt. Vejlede i åndedrætsøvelser. Pleje af tracheostomi. Suge trachea, mund og svælg. Observere ifm. behandlingen. Rengøre apparatur og tilbehør. Sikre at apparatur og tilbehør fungerer. Kompressionsbehandling- anlæggelse af komprimerende behandling. Iværksætte kompressionsbehandling. Anlægge kompressionsbind, og herunder foretage de nødvendige observationer. Foretage hudpleje. Råde og vejlede patient og pårørende i betydningen af behandlingen. Sikre at kompressionsbind bliver vaskes x 2 ugtl.. Råde og vejlede patient og pårørende i betydningen af behandlingen. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 18 af 31

19 Sikre at kompressionsbind bliver vasket x 2 ugtl.. kompressionsbehandling hjælp til kompressionsbehandling, dag. (Kriterier for indsatser efter Sundhedsloven - se indsatskatalog 7.2.2). OBS gælder også for SSH. Hjælpe patienten/borgeren med at tage kompressionsstrømpe på, og herunder foretage de nødvendige observationer. Råde og vejlede patient/borger og pårørende i betydningen af behandlingen. Foretage hudpleje. Sikre at strømperne bliver vasket x 2 ugtl. Sikre at strømperne fornyes x1 årligt der hvor patienten/borgeren ikke selv kan tage ansvar for at få det gjort. kompressionsbehandling hjælp til at tage kompressionsstrømpe og bind af, aften. (Kriterier for indsatser efter Sundhedsloven - se indsatskatalog 7.2.2). OBS gælder også for SSH. Hjælpe patienten/borgeren med at tage kompressionsstrømpe og bind af, og herunder foretage de nødvendige observationer. Foretage hudpleje. Sikre at strømperne bliver vasket x 2 ugtl. Sikre at strømperne fornyes x1 årligt der hvor patienten/borgeren ikke selv kan tage ansvar for at få det gjort. cirkulationsbehandling BT og puls måling. Udføre målingen/undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen/undersøgelsen. (Patienten, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget). Vejlede patienten/pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen/undersøgelsen. cirkulationsbehandling vægt. Udføre målingen/undersøgelsen. kompressionsbehandling hjælp til kompressionsbehandling, dag. Hjælpe patienten/borgeren med at tage kompressionsstrømpe på, og herunder foretage de nødvendige observationer. Råde og vejlede patient/borger og pårørende i betydningen af behandlingen. Foretage hudpleje. Sikre at strømperne bliver vasket x 2 ugtl. Sikre at strømperne fornyes x1 årligt der hvor patienten/ borgeren ikke selv kan tage ansvar for at få det gjort. kompressionsbehandling hjælp til at tage kompressionsstrømpe og bind af, aften. Hjælpe patienten/borgeren med at tage kompressionsstrømpe og bind af, og herunder foretage de nødvendige observationer. Foretage hudpleje. Sikre at strømperne bliver vasket x 2 ugtl. Sikre at strømperne fornyes x1 årligt der hvor patienten/borgeren ikke selv kan tage ansvar for at få det gjort. cirkulationsbehandling BT og puls måling. Udføre målingen/undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen/undersøgelsen. (Patienten, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget). Vejlede patienten/pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen/undersøgelsen. cirkulationsbehandling vægt. Udføre målingen/undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen/undersøgelsen. (Patienten, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget). Vejlede patienten/pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele målingen/undersøgelsen. Handle på resultatet af målingen/undersøgelsen. (Patienten, lægen, sygehus eller andre samarbejdspartnere får svar på målinger og undersøgelser, der er foretaget). Vejlede patienten/pårørende eller øvrige faggrupper i selv at foretage dele af eller hele Delegation og faglige kompetenceprofilerside 19 af 31

20 målingen/undersøgelsen. Indsats 8 Seksualitet Seksualitet Indsatser relateret til fx samlivsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler. Sygeplejersker. Råde og vejlede patienten /pårørende i at afhjælpe seksualitetsproblemer som følge af sygdom eller lægemidler. Indsats 9 Smerte og sanseindtryk Smerte og sanseindtryk 9.1 Indsatser relateret til smerte og sanser Trin 2, SSA sanser. Isætte glasøje. Rengøre glasøje. Soignere øjenhulen og huden omkring glasøjet. Støtte og vejlede patienter med glasøje. smerteudredning og lindring. Indsatsen for SSA ligger under indsats 13. Sygeplejersker sanser. Isætte glasøje. Rengøre glasøje. Soignere øjenhulen og huden omkring glasøjet. Støtte og vejlede patienter med glasøje. smerteudredning og lindring. Udrede smerter (f.eks. Vas-score). Behandle smerter( se også medicinindsatserne). Råde og vejlede patienter og pårørende i smertebehandling og smertelindring. Råde og vejlede øvrige faggrupper i at varetage smertebehandling og smertelindring. Observere smerter. Følge op på smerteudredningen. Yde psykisk pleje og omsorg. Iværksætte smertelindrende foranstaltninger ud over de medikamentelle. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 20 af 31

21 Indsats 10 Søvn og hvile Søvn og hvile Indsatser relateret til søvn- og hvileproblemer Trin 2, SSA søvn og hvile. Observere og vurdere døgnrytmen og andre faktorer, der påvirker søvn og hvile. Sygeplejersker søvn og hvile. Observere og vurdere døgnrytmen og andre faktorer, der påvirker søvn og hvile. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 21 af 31

22 Indsats 11 Viden og udvikling Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Trin 2, SSA Sygeplejersker palliation. Varetage den fysiske, den psykiske og den sociale pleje og omsorg. Inddrage og samarbejde med patientens netværk. Inddrage relevante støtteforanstaltninger, f.eks. Aflastningstjenesten i samarbejde med den sygeplejerske, der er kontaktperson. palliation. Koordinere pleje- og behandlingsforløbet mellem det nære sundhedsvæsen og sygehussektoren. Orientere egen læge om forløbet. Varetage den koordinerende indsats i pleje- og behandlingsforløbet i eget hjem. (Sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen udgør sammen med egen læge behandlerteamet omkring patienten og pårørende.) Varetage den fysiske, den psykiske og den sociale pleje og omsorg. Vurdere ændringer i plejebehovet. Planlægge justeringer af den palliative behandling i samarbejde med egen læge og evt. i samarbejde med Det Palliative Team. Koordinere og iværksætte den indsats og behandling, der er opstartet i sygehusregi i samarbejde med egen læge. Følge op på iværksatte indsatser. Rådgive patient og pårørende om mulighed for plejevederlag, hospice m.m.. Inddrage og samarbejde med patientens netværk. Råde og vejlede øvrige faggrupper til at varetage terminal pleje. Foretage opfølgende besøg hos pårørende efter afslutning af det terminale forløb. Inddrage relevante støtteforanstaltninger, f.eks. Aflastningstjenesten. Hvor sygeplejersken indgår i den direkte pleje henvises til indsats 4B.1 hukommelsessvækkede. Afventer demens projektet. hukommelsessvækkede. Afventer demens projektet. kognitiv kompensation. Råde og vejlede hjerneskadeteamet i at støtte patienter med henblik på at skabe struktur på hverdagen. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 22 af 31

23 sundhedspædagogik. sundhedsfremme og forebyggelse. Yde sygeplejefaglig sparring, rådgivning og bistand. Sikre at patienten har forstået og kan handle ud fra de informationer, pågældende har fået. Være patienten behjælpelig med at udfylde evt. skemaer til brug for undersøgelser og behandlinger, såfremt patienten ikke har et netværk, der kan varetage dette. sundhedspædagogik. Instruere, råde og vejlede patienter og pårørende, der skal oplæres i konkrete sygeplejeindsatser. sundhedsfremme og forebyggelse. Yde sygeplejefaglig sparring, rådgivning og bistand. Sikre at patienten har forstået og kan handle ud fra de informationer, pågældende har fået. Være patienten behjælpelig med at udfylde evt. skemaer til brug for undersøgelser og behandlinger, såfremt patienten ikke har et netværk, der kan varetage dette. Forebygge fald. Varetage indsatser i Akutfunktionen. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 23 af 31

24 Indsats 12 Udskillelse af affaldsstoffer Udskillelse af affaldsstoffer Indsatser relateret til udskillelse af affaldsstoffer Trin 2, SSA pladeskift ved stomi. Observere patienter med stomi. Skifte stomiplade. Soignere omkring stomi. Udføre hudpleje efter behov. skift af stomipose. OBS! Når SSA foretager skift af stomipose er det en indsats efter Lov om Social Service. Sygeplejersker pladeskift ved stomi. Observere patienter med stomi. Skifte stomiplade. Soignere omkring stomi. Udføre hudpleje efter behov. skift af stomipose. Skifte stomipose. forbindskift ved nefrostomikateter. Varetage steril forbindskift ved nefrostomikateter. Observere indstikssted og hud. Skylle nefrostomikateter. behandling af urinvejsinfektion urinprøve. Tage urin fra til undersøgelse. Stikse urinen. behandling af urinvejsinfektion urinprøve. Tage urin fra til undersøgelse. Stikse urinen. udredning af inkontinens. Udrede patient med inkontinens efter Minimal Care-princippet. Oplære og vejlede i blæretømning, bækkenbundstræning og toiletvaner. Vurdere behov for inkontinenshjælpemidler. Instruere i korrekt brug af inkontinenshjælpemidler. katetre og dræn, SIK - oplægning af kateter. Oplægge kateter,-tømme blæren, tage kateter ud. Oplægge urethralkateter hos kvinder. Skylle kateter og urotrainer. katetre og dræn, SIK - oplægning af kateter. Oplægge kateter,-tømme blæren, tage kateter ud. Oplægge urethralkateter. Skifte topkateter. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 24 af 31

25 Skylle kateter og urotrainer. katetre og dræn, observationer og pleje af katetre. Skifte plaster og forbinding ved topkateter. Tjekke ballon. Skifte kateterventil og prop. Observere. katetre og dræn, observationer og pleje af katetre. Skifte plaster og forbinding ved topkateter. Tjekke ballon. Skifte kateterventil og prop. Observere. katetre og dræn, observationer og pleje af dræn. Observere drænet. Tømme drænet. Skylle drænet. Skifte forbinding ved drænet. Soignere ved drænet. dialyse. Klargøre apparatur. Tilslutte apparatur. Koble apparatur fra. Afslutte dialysen. Råde og vejlede patient og pårørende i at udføre peritonealdialyse eller dele heraf. behandling af mave- og tarmproblemer. Vejlede i kost- og væskeindtag. Give lavement (klyx). Tage afføring fra til undersøgelse. væske- og vandladningsskema. Iværksætte og føre væske- og vandladningsskema, herunder beregne ind- og udgift. behandling af mave- og tarmproblemer. Vejlede i kost- og væskeindtag. Give lavement (klyx). Tage afføring fra til undersøgelse. Vejlede i brugen af laxantia ved kompliceret obstipation. væske- og vandladningsskema. Iværksætte og føre væske- og vandladningsskema, herunder beregne ind- og udgift. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 25 af 31

26 Indsats 13 Medicinhåndtering Medicinhåndtering Indsatser relateret til medicinhåndtering, herunder observation, bivirkning, medicinaladministration og medicindosering. Medicinindsatserne varetages med udgangspunkt i Varde kommunes Instruks for medicinhåndtering. Trin 1, SSH Indtil medio marts Trin 2, SSA dosisdispensering etablering af dosisdispensering. Forberede dosisdispensering. Igangsætte dosisdispensering hos patienten. Dokumentere ordination (medicinliste). Følge op på medicinsk behandling. Sygeplejersker dosisdispensering etablering af dosisdispensering. Forberede dosisdispensering. Igangsætte dosisdispensering hos patienten. Dokumentere ordination (medicinliste). Følge op på medicinsk behandling. dosisdispensering ajourføring af medicinskema. Ajourføre medicinliste Følge op på medicinsk behandling dispensering. Modtage ordination. Dispensere medicin. dosisdispensering ajourføring af medicinskema. Ajourføre medicinliste Følge op på medicinsk behandling dispensering. Modtage ordination. Dispensere medicin. Bestille medicin. Bestille medicin. Ajourføre medicinskema. Observere virkning og evt. bivirkninger. dispensering sidedispensering. Modtage ordination Dispensere medicin Bestille medicin Ajourføre medicinskema Observation af virkning og evt. bivirkninger. Ajourføre medicinskema. Observere virkning og evt. bivirkninger. dispensering sidedispensering. Modtage ordination Dispensere medicin Bestille medicin Ajourføre medicinskema Observation af virkning og evt. bivirkninger. I.V. medicin. Give i.v. medicin, væske, Delegation og faglige kompetenceprofilerside 26 af 31

27 ernæring gennem anlagt indgang. Anlægge venflon. Sikre at i.v. adgang fungerer. Observere, pleje og foretage forbindskift omkring indstiksteder. Observere virkning og bivirkning. medicinadministration = hjælp til indtagelse af medicin. Være ansvarlig for, at patienten indtager den doserede medicin korrekt og rettidigt. Rapportere til sygeplejerske/ssa ved afvigelse fra korrekt indtagelse. Give doseret PN medicin efter medicinindstruksen. medicinadministration - udlevering af doseret medicin. Udlevere doseret medicin. medicinadministration = hjælp til indtagelse af medicin. Hjælpe patienten med indtagelse af doseret medicin. - inhalationsmedicin - påsmøre receptpligtige præparater - suppositorier/vagitorier - påsætte medicinske plastre - give laxantia/mikrolax Give PN medicin efter medicininstruksen. medicinadministration - udlevering af doseret medicin. Udlevere doseret medicin. medicinadministration injektion s.c. og i.m.. Injicere subcutan og intramuskulær. medicinadministration = hjælp til indtagelse af medicin. Hjælpe patienten med indtagelse af doseret medicin. - inhalationsmedicin - påsmøre receptpligtige præparater - suppositorier/vagitorier - påsætte medicinske plastre - give laxantia/mikrolax Give PN medicin efter medicininstruksen. medicinadministration - udlevering af doseret medicin. Udlevere doseret medicin. medicinadministration injektion s.c. og i.m.. Injicere subcutan og intramuskulær. Behandle et allergisk shock med Adrenalin jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier. Anlægge subcutan kanyle. Observere virkning og bivirkning. Behandle et allergisk shock med Adrenalin jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier. Anlægge subcutan kanyle. Observere virkning og bivirkning. medicinadministration øjendrypning. Dryppe øjne med viskøse øjendråber efter ordination medicinadministration øjendrypning. Dryppe øjne hos den nyopererede patient, hvor sygeplejersken minimum de første 3 dage varetager drypningen x 1 i døgnet. Dryppe øjne og påføre øjensalve efter ordination. medicinadministration øjendrypning. Dryppe øjne hos den nyopererede patient mindst x 1 dagligt de første 3 dage efter operationen. Dryppe øjne og påføre øjensalve efter ordination. Observere virkning og bivirkning. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 27 af 31

28 Observere virkning og bivirkning. funktionen at lede/koordinere sygepleje Sygeplejersker. Lede og planlægge sygeplejeforløbene hos de borgere der har komplekse forløb Videredelegere sygeplejeindsatser til hjælpere eller assistenter. Følge op på sygeplejeindsatser- og forløbene hos patienten. Følge op på de sygeplejeindsatser, der er delegeret til hjælpere og assistenter. Koordinere de sygeplejeindsatser patienten får af forskellige faggrupper. Koordinere og følge op på de sygeplejeindsatser, patienten får af forskellige faggrupper i forbindelse med et aflastningsophold. Inddrage relevante samarbejdspartnere i de observationer, der er foretaget og dermed også de handlinger, der skal iværksættes. Tage nødvendige administrative initiativer i forhold til de handlinger, der iværksættes. Medvirke til at opnå fælles mål/ handlinger i varetagelse af sygeplejeindsatser Iværksætte: - akutplads - sygepleje i akutte situationer. funktionen at formidle sygepleje Sygeplejersker Foretage sparring med: - kolleger - samarbejdspartnere - studerende. Supervisere monofaglige samarbejdspartnere. Undervise, vejlede og rådgive patienten, pårørende og samarbejdspartnere om forhold, der vedrører sygepleje, herunder sundhedsfremme og forebyggelse. Sygeplejefaglig dokumentation, i omsorgssystemet efter Sundhedsstyrelsens og Varde kommunes gældende retningslinjer. Tage nødvendige administrative initiativer i forhold til de handlinger, der iværksættes. Formidle kontakten til andre faggrupper hos patienter, der ikke har et netværk, der kan varetage dette. Formidle observationer til relevante samarbejdspartnere. Samarbejde positiv og konstruktiv med interne og eksterne samarbejdspartnere. Besvare den akutte telefon og nødkald. Delegation og faglige kompetenceprofilerside 28 af 31

Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Sag 13-9730. Dokument 121665-13.

Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Sag 13-9730. Dokument 121665-13. Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 1 af 32 Delegation og faglige kompetenceprofiler. September 2014 /ML&MR Side 2 af 32 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Samsø Kommune. Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven for medarbejdere i Samsø Kommune

Samsø Kommune. Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven for medarbejdere i Samsø Kommune Samsø Kommune Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter Sundhedsloven for medarbejdere i Samsø Kommune Delegation og faglige kompetenceprofiler til indsatser efter sundhedsloven. Forord

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse

Ledelsens værktøjskasse 1 Præsentation af Ledelsens værktøjskasse Hvordan håndterer ledelsen delegation? KL- konference 10. november 2014 om delegation og kommunal praksis på området V/ Pernille Bechlund, Susanne Sejr og Margrete

Læs mere

Delegation og kompetenceprofiler Vordingborg kommune. Delegation og faglige kompetencer til indsatser efter sundhedsloven

Delegation og kompetenceprofiler Vordingborg kommune. Delegation og faglige kompetencer til indsatser efter sundhedsloven Delegation og faglige kompetencer til indsatser efter sundhedsloven 1 Indhold Forord...4 Begrebsafklaring...5 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...5 Rettigheder og pligter i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8 [Skriv tekst]side 0 Indholdsfortegnelse Forord...2 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...3 Rettigheder og pligter i forhold til autorisationsloven...3 Delegering...5

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 FORORD...7 LOVGRUNDLAG....7 FORMÅL MED SYGEPLEJE ER....7 SUNDHEDSSTYRELSENS 12 SYGEPLEJEFAGLIGE OMRÅDER...7 SYGEPLEJEFAGLIG UDREDNING...8 SUNDHEDSPÆDAGOGISK

Læs mere

Baggrund. Baggrund og begrebsafklaring. Indhold

Baggrund. Baggrund og begrebsafklaring. Indhold Baggrund og begrebsafklaring Indhold Baggrund... 1 Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Ansvar og arbejdsgang i Varde kommune... 3 Rehabiliterende og kompenserende indsatser... 3 Sygeplejefaglig udredning... 4

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

[Skriv tekst] Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1

[Skriv tekst] Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1 Dok nr 93649/13sags nr 13/9730 side 1 Indhold Forord... 5 Begrebsafklaring...5 Formålet med et fælles indsatskatalog...5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten...6 Vejledning til brug i Varde Kommune...9

Læs mere

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen Indhold Indhold... 2 Forord... 5 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 5 Fokus på indsatser, der højner

Læs mere

Finansiering af Sygeplejeartikler.

Finansiering af Sygeplejeartikler. Finansiering af Sygeplejeartikler. For Sygeplejen og Ældreområdet Dok 138980/14 Godkendt af 17.12.2014 på ledermøde. Indhold Indhold... 2 Indledning... 5 Fælles for alle indsatser hvor der er brug for

Læs mere

Niveau 2 indsats Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks

Niveau 2 indsats Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks 0. Udredning og opfølgning I denne hovedgruppe indgår er i relation til sygeplejefaglig udredning, opfølgning og koordinering. Sygeplejerske Social- og sundhedsassistent Grundlæggende Kompleks 0.1 Sygeplejefaglig

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Ansvars- og kompetencekatalog

Ansvars- og kompetencekatalog Ansvars- og kompetencekatalog Gældende for: Sygeplejersker, Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælpere, Pædagoger, Sygehjælpere, og ufaglærte. Center for Sundhed og omsorg Guldborgsund Kommune

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune

Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune Fælles indsatskatalog til sygeplejeindsatser I Faaborg-Midtfyn kommune Version 1 - pr. 1. januar 2015 Planlægning og synliggørelse af sygeplejefaglige indsatser og ressourceforbrug Fælles sprog og kommunikation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Agenda Sundhedsfaglig virksomhed Hvad er en sundhedsindsats? Delegering af indsatser efter Sundhedsloven Krav til

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande version 1.21 (09.10.17) En indsats kan leveres til flere FSIII mapningerne er ikke udtømmende og ikke evidensbaseret. De er udarbejdet i projektet

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør

Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør 1. Generelt om sygeplejefaglige indsats Leverandøren skal sikre sig, at medarbejderne kan udføre indsatsen fagligt

Læs mere

Sygeplejetildeling hvordan?

Sygeplejetildeling hvordan? Sygeplejetildeling hvordan? (Version 2, 9. juni 2016) Fra den 8. februar 2016 vil alt tildeling af sygepleje foregå centralt. Nedenstående beskriver arbejdsgangene og hvem der handler på hvad Ved udskrivning

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370 N OTAT Delegation Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 2 Baggrund... 4 Rettigheder og pligter i forhold til Autorisationsloven... 4 Regler om delegation... 5 Konkret delegation... 5 Rammedelegation...

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Politiskmøde Partnerskabsprojektet. Betina Arendt

Politiskmøde Partnerskabsprojektet. Betina Arendt Politiskmøde Partnerskabsprojektet Betina Arendt Hjemmesygeplejen i udvikling Hjemmesygeplejen er præget af en betydelig vækst i opgaver og mange nye opgaver Der er generelt en stor vilje til at overtage

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Indsatskatalog og kompetenceprofiler for sundhedslovsindsatser

Indsatskatalog og kompetenceprofiler for sundhedslovsindsatser Indsatskatalog og kompetenceprofiler for sundhedslovsindsatser For Sygeplejen og ældreområdet Sags nr. 15-6025, dok. nr. 2283-16 Baggrund...7 Formål...7 Lovgrundlag...7 Ansvar og arbejdsgang i Varde kommune...8

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015

Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015 Indsatser mappet til helbredstilstande rev. pr. 26. nov 2015 En indsats kan leveres til flere forskellige helbredstilstande Indsats Helbredstilstande Helbredstilstande-områder ADL-aktivitet Problem relateret

Læs mere

Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske. Ældreområdet, Randers Kommune

Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske. Ældreområdet, Randers Kommune Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske Ældreområdet, Randers Kommune Profiler og Kompetenceudviklingsplaner Kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsplaner på ældreområdet På ældreområdet er

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Kompetenceprofil. Social og

Kompetenceprofil. Social og Kompetenceprofil Social og sundhedsassistent Social og sundhedshjælper Sygeplejerske Social og sundhedsassistent 1 Kompetenceprofiler, social og sundhedsassistent I Slagelse Kommune er vi optaget af, hvordan

Læs mere

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Sundhedsfaglig virksomhed Opgaver der er forbeholdt læger, kan med få undtagelser delegeres til andre personer.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune.

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. 1. Formål 1. Formål med akutteamet 2. Målgruppe 3. Definition på akut og subakut indsats 4. Visitation/henvisning til akutteamet 5. Organisering

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG

Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG Kompetenceprofiler i PLEJE- OG OMSORG Sygeplejersker Det komplekse niveau Indholdsfortegnelse Forord... 5 Begrebsafklaring:.... 5 Fokus på indsatser, der højner kvaliteten:... 7 Grundlæggende:... 8 Kompleks:...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Undersøgelser og behandling

Undersøgelser og behandling Ydelsestype (4) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning til hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER PÅ DE KOMMUNALE BOTILBUD

SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER PÅ DE KOMMUNALE BOTILBUD INMEDICINHÅNDTERING OG ANDRE SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER PÅ DE KOMMUNALE BOTILBUD DSÆT EMNE SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER PÅ DE KOMMUNALE BOTILBUD KL`s Handicap og Psykiatrikonference session 8 v/ Chefkonsulenterne

Læs mere

Indsatskatalog - sygeplejen

Indsatskatalog - sygeplejen Indsatskatalog - sygeplejen (1) Indsatser m.h.p. at udvikle Sygepleje opgaver Fremme sundhed og forebygge sygdom 1.1.3 Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de kan handle i relation til borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Dokumentationsprocessen

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder.

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Gruppe arbejde Refleksionscirklen

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Kompetenceprofil. Social og

Kompetenceprofil. Social og Kompetenceprofil Social og sundhedshjælper Social og sundhedsassistent Sygeplejerske Social og sundhedshjælper 1 Kompetenceprofiler, social og sundhedshjælper I Slagelse Kommune er vi optaget af, hvordan

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Ældreplejen i Billund Kommune

Ældreplejen i Billund Kommune Side 1 af 36 Ældreplejen i Billund Kommune Beskrivelse af sygeplejeopgaver for : Hjælper Det elementære niveau Assistenter Det grundlæggende niveau Sygeplejersker Det komplekse niveau 1 Side 2 af 36 Ældreplejen

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande

Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande Hjemmesygeplejeindsatser mappet til helbredstilstande version 1.11 (12.04.16) En indsats kan leveres til flere forskellige helbredstilstande Indsats Helbredstilstande Helbredstilstande-områder Anlæggelse

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere