Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse. Psykiatrisk afdeling A1 Dr. Ingrids Hospital Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse. Psykiatrisk afdeling A1 Dr. Ingrids Hospital Nuuk"

Transkript

1 Grønlands Sundhedsvæsen Dr. Ingrids Hospital Psykiatrisk Afdelilng A1 26. april 2006 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk afdeling A1 Dr. Ingrids Hospital Nuuk

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:...2 Præsentation af Psykiatrisk afdeling x...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Præsentation af kompetenceudvikling/ læringsstrategier / evalueringsstrategier...9 Læringsstrategier...10 Varetagelse af praktisk arbejde...10 Logbog...10 Læringsdagbogen /den private logbog...10 Selvstudium...10 Evalueringsstrategier:...11 Vurdering af logbogsoptegnelser...11 Vejledersamtale...11 Struktureret kollegial bedømmelse...11 Refleksion over egen arbejdspraksis...11 Samlet vurdering...11 Skema over kompetencer der skal læres...12 Kommunikation med specielle patienter # Angst # Personlighedsforstyrrelser # Misbrug # Psykisk handicappede # Psykotiske tilstande # Relateringsproblemer # Spiseforstyrrelser # Tab og/eller traumer #

3 Psykiatrisk afdeling A1 Overordnede opgaver Dr. Ingrids Hospital (DIH) er landsdækkende sygehus for Grønlands 17 sygehusdistrikter og dets cirka indbyggere og lokalsygehus for distriktet Nuuk med dets cirka indbyggere. Grønlands samlede befolkning er cirka indbyggere. Psykiatrisk afdeling A1dækker Grølands befolkning med det specialiserede psykiatriske behandlingstilbud og har som sin primære opgave at udredning og diagnostik af patienter med nyerkendte psykiske sygdomme og varetage lokalsygehusfunktionen for Nuuks borgere. Afdelingen indgår i en shared care model med distrikssygehusene om behandling af såvel patienter med langvarigt psykiatrisk behandlingsbehov som af patienter med nyopståede psykiske sygdomme inden for såvel børnepsykiatri, ungdomspsykiatri som voksenpsykiatri. Afdelingen betjener Grønlands sundhedsdistrikter og befolkninger med specialiseret psykiatri dels ved indlæggelser og ambulante udrednings- og behandlingsforløb i psykiatrisk afdeling A1 i Nuuk, dels ved telefoniske og telemedicinske konsultationer og rådgivninger samt halvårlige eller årlige besøg i sundhedsdistrikterne af overlæge i voksenpsykiatri fra psykiatrisk afdeling A1. Herudover besøges distrikterne af et børnepsykiatrisk team og en ungdomspsykiatrisk funktion er under udvikling. Afdelingen Psykiatrisk afdeling A1 ligger i stueetagen på Dr. Ingrids Hospital i den ene af sygehusets fløje. Afdelingen er akut modtageafdeling for patienter, der er 15 år eller ældre. Afdelingen har 12 sengepladser i et åbent afsnit, hvor et område i afsnittet med tre enestuer kan afskærmes til urolige patienter; her er der også mulighed for at foretage bæltefikseringer. Der er i februar 2006 indviet tre enestuer og et ungerum i afdelingen til patienter i aldersgruppen år; men ofte udgør patienter i denne aldersgruppe op til halvdelen af afdelingens indlagte patienter. Afdelingen har desuden syv dagpladser og fem ambulante pladser i afdelingens ergoterapi, hvor distriktspsykiatriens patienter kan tilbydes et aktiverende forløb som ambulant patient. Afdelingens ambulatorievirksomhed ligger i tilknytning til sengeafsnittet, hvor læger og psykologer har deres kontorer og hvor afdelingen også har en velfungerende Lysklinik til behandling af vinterdepressioner. Psykiatrisk afdeling A1 har et distriktspsykiatrisk hus, som blev indviet i februar Distriktspsykiatri huset ligger uden for sygehusets område i Nuuk centrum. Her varetages den ambulante behandling af de Nuuk-borgere, der efter endt udredning og initial behandling har en alvorlig psykiatrisk lidelse med et forventet langvarigt behandlingsbehov. Endelig har det grønlandske sundhedsvæsenet i samarbejde med Århus Amt et lukket psykiatrisk afsnit (R3) med 12 sengepladser (plus to ekstra senge ved behov) på Psykiatrisk Hospital i Århus, Retspsykiatrisk afdeling. Afsnittet modtager grønlandske patienter med retslige særfo- 3

4 ranstaltninger herunder til mentalobservation og anbringelsesdømte, samt patienter med meget vanskelige behandleligsrefraktære psykiatriske tilstande. På Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland indlægges efter retslig kendelse fra nul til to patienter om året på grund af deres ekstraordinære farlighed. Uddannelsesforpligtelser Psykiatrisk afdeling A1 er som DIHs somatiske afdelinger uddannelsesafdeling for yngre læger, sygeplejerstuderende, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiverstuderende og lægesekretærelever. Siden 1993 har Grønlands Sundhedsvæsen haft et velfungerende Center for Sundhedsuddannelser, som uddanner sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og assistenter samt udbyder efteruddanner til personalet i sundhedsvæsnet. Samarbejdspartnere Psykiatrisk Afdelings læger, psykologer og socialrådgivere yder konsulentbistand til Politiet, Retsvæsenet, Kriminalforsorgen, Socialvæsenet og visse uddannelsesinstitutioner. Der ydes også fast konsulent bistand til Aaqa en social døgninstitution bo- og socialpædagogisk optræning til psykiatriske patienter, samt konsulentbistant til døgninstitutionen Aja for unge mellem 14 og 18 år, samt til to bo-enheder for psykiatriske patienter alle i Nuuk. Patientgrundlaget Psykiatrisk afdeling A1 modtager lægehenviste patienter fra lægeklinikken i Nuuk og fra kystens distriktssygehuse i aldersgruppen 15 år eller mere til udredning og behandling for en psykiatrisk lidelse enten som døgn- eller dagindlagt eller som ambulant patient. Herudover henvises patienter i aldersgruppen 0 14 år til ambulant undersøgelse og behandling. Afdelingens målgrupper: Patienter med akutte eller kroniske psykotiske tilstande Patienter med grænsepsykotiske tilstande Retspsykiatriske patienter, herunder observander til mentalundersøgelser og domsfældte til psykiatrisk behandling Ikke-psykotiske patienter med psykiatriske symptomer af en sådan sværhedsgrad, at det medfører væsentlige indskrænkninger i patientens mulighed for livsudfoldelse herunder angst og depressionstilstande Krisebehandling i forbindelse med sygeligt forløb Psykisk udviklingshæmmede, der udviser tegn på psykiatrisk lidelse Alkoholmisbrugere med komplicerende psykiatriske tilstande til akut afrusning. Andre misbrugere til afgiftning og behandling af følgetilstande Sværere demenstilstande Psykisk forstyrrelser hos børn til ambulant udredning og behandling 4

5 (Rederørelse for hjemtagning af psykiatriske patienter til Grønland, 1998 (FM 1998; DSF J.nr ), s. 19). Indlæggelsestallet har de senere år været stigende særligt efter, at den skærmede enhed blev taget i brug i august Den skærmede enhed har muliggjort at flere psykiatriske patienten kan færdigbehandles på DIH og derved kan undgå overflytning til behandling på Psykiatrisk Hospital i Århus. Personale Psykiatrisk afdeling A1 er normeret til fire overlæger inklusiv den administrerende overlæge, tre reservelæger, fire psykologer inklusiv den ledende psykolog heraf er de to psykologer inden for voksenpsykiatri, en psykolog inden for ungdomspsykiatri og en psykolog inden for børnepsykiatri; der er tre socialrådgiver inklusiv den ledende socialrådgiver; socialrådgiverne varetager socialrådgivning på såvel psykiatrisk som de somatiske afdelinger og to lægesekretærer. Plejepersonalet udgøres af en oversygeplejerske, en afdelingssygeplejerske, 12 sygeplejersker og otte social- sundhedsassistenter. Der er desuden tilknyttet tolkebistand til afdleingen. Den psykiatriske ergoterapi har to ergoterapeuter inklusiv den ledende ergoterapeut og to socialpædagoger. Endelig er distriktspsykiatrien bemanden med to sygeplejersker, to social- og sundhedsassistenter, ligesom socialrådgiverbistand, psykologbistand og tolkebistand ydes efter behov. Den uddannelsessøgende yngre læges arbejdsopgaver Reservelægerne indgår i et tre-skiftet forvagt med rådighedsvagt fra bolig efter normal arbejdstid på hverdage og med rådighedsvagt fra bolig lørdag-søndage og helligdage. Forvagten referer til en bagvagt (speciallæge i psykiatri eller i afslutningen af hoveduddannelsesforløb til speciallæge i psykiatri), som har rådeighedsvagt fra bolig som forvagten. Vagterne er vanligvis ikke belastede i dagarbejdstiden og reservelægen indgår i det ordinære dagsarbejde, herunder i afdelingens møder og konferencer, samt i patientsamtaler med indlagte og ambulante patienter og i distriktspsykiatrien. I dagarbejde er der en stor kontinuitet i patientbehandlingen og det begrænsede antal læger gør, at den enkelte reservelæge hurtigt opnår indsigt og kompetence ligesom der er umiddelbar og ubesvaret adgang til supervision hos afdelingens speciallæger. Vagthavende reservelæge går tilsyn på sygehusets somatiske afdelinger og superviseres efterfølgende af en overlæge. Reservelægerne deltager i afdelingen ambulante udrednings- og behandlingsarbejde og varetager selvstændige behandlingsforløb under supervision, ligesom reservelægen deltager i visiteringen af patienter til afdelingens lysbehandlingsklinik. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter overenskomsten mellem lægeforeningen og det Grønlandske Hjemmestyre (indtil 92 staten). Arbejdstiden er 08:00 til 16:00 og weekendvagter udløser afspadseringsdage. 5

6 Introduktionsprogram Første dag Velkomst og præsentation på morgenmødet; hilsen på den administrerende overlæge Udlevering af nøgler og diktafon og tildeling af kontor og postbakke Udlevering af vagtplan og telefonliste Rundvisning, som regel vil den uddannelsessøgende kende stedet fra den forudgående ansættelse på sygehuset Deltagelse i dagens program og evt patientsamtaler med vejleder Første uge Introduktionsmøde af ca ½ time omkring arbejdsområde og forventninger om samarbejde med følgende grupper: Plejepersonalet, ergoterapien, psykologerne, socialrådgiverne, sekretærerne Undervisning om psykiatrilovgivningen og præsentation af tvangsprotokollerne Præsentation af afdelingens vejledninger og instrukser Introduktionssamtale med vejleder Den uddannelsessøgende læge får syv følgevagter med en erfaren reservelæge inden den første selvstændige forvagt afholdes. Uddannelse, supervision og vejledning Den uddannelsessøgende yngre læge bliver tilknyttet en vejleder (tutor) som sammen med den uddannelsessøgende har ansvaret for at afdelingsuddannelsesprogrammet gennemgås og efterleves. Afdelingens beskedne størrelse og arbejdstidens tilrettelæggelse, der giver megen dagtid, gør at der er en meget tæt kontakt mellem reservelægerne og overlægerne og tilpsykologerne. Der er således rig mulighed for selvstændigt arbejde under løbende supervision og vejledning. Den uddannelsessøgende vil på lige fod med de øvrige patienter blive kontakt-læge for tildelte patienter. Den uddannelsessøgende får efter forvisitation egne ambulante patienter, disse forløb evalueres og af superviseres af tutoren. Der vil desuden være mulighed for at etablere supervisionsforløb med afdelingens psykologer. 6

7 Konferencer og formaliseret undervisning Morgenmøde kl 08:15 Gensidige informationer og vagthavende reservelæge fremlægger nyindlagte patienter. Forstuegang kl 08:30 (mandag, tirsdag, fredag) Pt. til stuegang fremlægges og fordeles. Tværfaglig behandlingskonference kl 09:30 11:30 (onsdage): Indtil fire patienter diskuteres tværfagligt;reservelæge tager konklusionsreferat til journalen. Læge/psykolog møde kl 12:30-13:00 (mandag, tirsdag, fredag) Fælles ambulante og indlagte patienter tages op. Her er der god lejlighed for supervision. Visitationsmøde (læger og psykologer) kl (tirsdag) Patienter henvist til psykiatrisk undersøgelse og behandling fra lægeklinikken i Nuuk og fra kystens sygehuse gennemgås, problemstillingen afklares og patienterne fordeles herefter til læger og psykologer afhængig af problemstilling. Lægemøde kl (torsdag) Orientering og drøftelse af afdelingsrelateree problemstillinger Undervisning kl (hver anden torsdag) Undervisning lægerne imellem. Forestås af reservelægerne under supervision. Supervision kl (hver anden torsdag) Supervision af yngre lægers kliniske arbejde (udvalgte patienter) Konference med Lægeklinikken første fredag i måneden kl 13:00-13:30. Særlige forhold for almen medicinsk blokuddannelse på denne afdeling Psykiatrisk afdeling A1 ligger i samme bygning og faktisk lige ved siden af Lægeklinikken, der fungerer som skadestue og primær sektor for Nuuk by. Lægeklinikken har normeret ni stillinger som speciallæger i almen medicin (hvad med uddannelsesstilllinger i almen medicin??). Her ligger også apoteket, der er apotek for byen og Dronning Ingrids Hospital. Der giver en helt usædvanlig mulighed for tæt samarbejde mellem lægerne på psykiatrisk afdeling og de henvisende kolleger i primærsektoren. Det månedlige møde er det formelle forum, men mere væsentlig er den uformelle kontakt, hvor man kan mødes hurtigt og let og diskutere patienter, der samarbejdes om hvilket er af stor uddannelsesmæssig værdi. Afdelingens størrelse giver store uddannelsesmæssige muligheder, men specielt for almen medicinsk blok er afdelingens bredde en fordel. Der er således både svært syge, der indlægges ved tvang en procedure man får godt kendskab til og patienter med overvejende sociale proble- 7

8 mer. Således får man også indblik i børnepsykiatrien, hvor man i samarbejde med en erfaren børnepsykolog og en børneungdomspsykiater på konsulent basis kommer til at stå for bl.a. ritalinbehandling. Reservelægerne deltager i de ugentlige møde hvor henvisninger fra lægeklinikken i Nuuk visiteres. Det foregår på den måde at henvisningen læses op hvorefter det aftales hvad der skal ske med patienten. Det giver et godt billede af hvor grænsen går for hvad der skal henvises til specialafdeling og ikke mindst af hvad der skal stå i en god henvisning. Evaluering Der afholdes introduktions- midtvejs- og slutevalueringssamtaler med vejleder. Desuden vil der løbende være supervision og vejledning med udgangspunkt i logbogen og læringsmålene. Det er den uddannelsessøgende og vejlederens ansvar i fællesskab at aftale tidspunkter for dette. Litteratur Afdelingens instruksmappe Psykiatriloven. Den grønlandske og den danske! Akut psykiatri. Skadestuepsykiatri. FADL s Forlag. Sigurd Benjaminsen m.fl. Klinisk Psykiatri. Munksgaard. Ralf Hemmingsen m.fl. ICD-10 Klassifikation og Diagnostiske Kriterier. Present State Examination. Kort version. Essential Psychopharmacology. Stephen Stahl. Cambridge University Press Lægemiddelkataloget. 8

9 Præsentation af kompetenceudvikling/ læringsstrategier / evalueringsstrategier I målbeskrivelser er beskrevet 112 kompetencer for hoveduddannelsen. Hver kompetence er beskrevet med mål, konkretisering, læringsstrategier og evalueringsstrategier. Mål Dette er det overordnede mål/kompetencen. Nummeret refererer til målets placering blandt de 112 mål i målbeskrivelsen. Konkretisering Giver en mere udførlig beskrivelse af målet, så dette bliver lettere forståeligt og entydigt. Der kan også være tale om eksemplificeringer og delmål. Læringsstrategier Beskriver, hvorledes kompetencen kan erhverves. Evalueringsstrategier Beskriver hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet. Hvert enkelt af de 112 mål skal evalueres for sig og en tilfredsstillende evaluering attesteres i den uddannelsessøgendes logbog. I logbogen kan den uddannelsessøgende i øvrigt også løbende følge sin egen udvikling med hensyn til de 112 kompetencer. Alle 112 kompetencer skal erhverves, før hoveduddannelsen kan godkendes. Det fremgår specifikt, hvor den pågældende kompetence skal opnås (=attesteres) men ved flere kompetencer kan det være relevant, at dele af kompetencen er erhvervet ved tidligere ansættelser. Sådanne delmål noteres i logbogen løbende og indgår således ved den endelige godkendelse af det samlede mål (= kompetencen). Hver kompetence skal attesteres af den uddannelsesansvarlige overlæge på afdelingen. 9

10 Læsevejledning til skemaet Læringsstrategier: De anførte læringsstrategier skal opfattes som en helhed, og for at opnå det angivne mål skal alle læringsstrategier anvendes. Varetagelse af praktisk arbejde Kan bestå i deltagelse i kliniske arbejdsopgaver fx: - konkret arbejde med patienter, undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning, tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprogram - selvstændigt eller under supervision, eventuelt video-supervision - andre praktiske opgaver - checke hæmoglobinometer - lægge EDB programmer i pc Logbog Er den åbne logbog er den åbne del af logbogen (må ses af tutorlæge/vejleder). Denne kan rumme uddannelseslægens beskrivelse af: - uddannelsesplan - uddannelsesstedet og en vurdering af dette - klinisk vejledning og supervision - klinisk arbejde, eksempelvis udvalgte patientforløb - læreprocesserne - checklisten Læringsdagbogen /den private logbog Er den del af logbogen, der fungerer som læringsdagbog til uddannelseslægens personlige brug. Heri kan uddannelseslægen eksempelvis notere: - refleksion over patientforløb - refleksion over uddannelsesforløb - refleksion over læringsprocesser og deres betingelser i klinikken Selvstudium Sker via læsning af relevant faglitteratur, fx lærebøger, tidsskrifter, Internet 10

11 Evalueringsstrategier Er der mellem to evalueringsstrategier anført og skal begge metoder anvendes. Vurdering af logbogsoptegnelser Denne metode indebærer, at tutor/vejleder sammen med den uddannelsessøgende gennemgår optegnelserne i den åbne del af logbogen. Vejledersamtale Vejledersamtale er en evalueringsmetode, der primært anvendes med henblik på afdækning af den uddannelsessøgendes viden på specifikke områder. Fx kan metoden med udgangspunkt i en konkret patient-case anvendes til at tutor/vejleder afdækker den uddannelsessøgendes viden om begreber som compliance og mestring. Udgangspunktet for en sådan vejledersamtale kan også være elementer fra logbogen. Struktureret kollegial bedømmelse Ved læring i praksis (almen praksis og/eller hospitalsafdeling) kan den uddannelsessøgendes færdigheder og adfærd observeres direkte eller indirekte. Til understøttelse af tutor/vejleders vurdering kan anvendes et struktureret observationsskema, der synliggør de forskellige elementer i aktiviteten, således at alle relevante forhold kan komme med i vurderingen. Evalueringsmetoden kan omfatte: - supervision af arbejdsopgaven med feedback - direkte (tutor er flue på væggen ). - indirekte (samtale om patientforløb/video/taperecording/oplysning fra andet personale/andet) ved tutor/vejleder - observation af færdigheder og adfærd (uden feedback) igen direkte eller indirekte. Refleksion over egen arbejdspraksis Betyder, at uddannelseslægen overfor tutor/vejleder præsenterer temaer ud fra optegnelser i logbog både løbende under uddannelsesforløbet og ved de formelle evalueringssamtaler Samlet vurdering Er evaluering bestående af både struktureret kollegial bedømmelse, refleksion over egen arbejdspraksis, vurdering af logbogsoptegnelser og evt. vurdering af opgaver. 11

12 Skema over kompetencer der skal læres Kommunikation med specielle patienter # 13 Kunne håndtere kommunikation med specielle patienter. I mødet med den psykiatriske patient: kunne fastholde egne fysiske og psykiske grænser. I mødet med den kriseramte patient: redegøre for og have forståelse af, at mødet aktiverer lægens egne følelser. Varetagelse af praktisk arbejde og rollespil og logbog og læringsdagbog og observation af tutors/vejleders arbejdspraksis. Struktureret kollegial bedømmelse og vurdering af logbogsoptegnelser og refleksion over egen arbejdspraksis og vejledersamtale. I mødet med den diagnostisk uafklarede patient: kunne rumme den faglige usikkerhed I mødet med den misbrugende patient: redegøre for at der i kommunikationen med misbrugere kan være en øget risiko for manipulation. Angst #64 Kunne håndtere patienter Samlet vurdering. med angst. Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med angst som følge af: panikangst generaliseret angst dødsangst eksistentiel angst Kunne håndtere angstens konverteringsformer udtrykt ved: fobier somatisering obsessiv kompulsiv tilstand seksuelle dysfunktioner regressive adfærdsformer. Varetagelse af praktisk arbejde og selvstudium og logbog og læringsdagbog. 12

13 Personlighedsforstyrrelser # 65 Kunne håndtere patienter med karakterafvigelser. Misbrug # 68 Kunne håndtere patienter med misbrug og udforme en kontrakt. Kunne diagnosticere, behandle/ visitere patienter med karakterafvigelser præsenteret som: psykopati (voldelige, selvhævdende, charmerende og forførende) lav frustrationstærskel seksuelle afvigere (pædofile, incestkrænkere, voldtægtsforbrydere) kriminelle sociaopater. Varetagelse af praktisk arbejde og selvstudium og logbog og læringsdagbog og gruppediskussion. Samlet vurdering. Redegøre for: Alkohol, medicin og euforiserende stoffers på sygdom og sundhed. Redegøre for differentialdiagnoser til stofmisbrug. Varetagelse af praktisk arbejde og gruppediskussion og logbog og læringsdagbog. Vejledersamtale og vurdering af logbogsoptegnelser. Redegøre for afgiftningsbehandling og antabusbehandling. Redegøre for relevante behandlingstilbud (fx den motiverende samtale, lokale behandlingstilbud og behandling under internat) Psykisk handicappede # 69 Kunne varetage somatisk behandling i almen Kunne udforme en behandlings-kontrakt Redegøre for tilstandsbilleder og funktionstil- Logbog og læringsdagbog og Vurdering af logbogsoptegnelser og 13

14 medicinsk regi for patienter med psykisk handicap. stande hos denne gruppe, IQ <70, ved kromosomdefekter cerebral parese Asperger syndrom autisme DAMP institutionsbesøg i særforsorgen. vejledersamtale. Psykotiske tilstande # 70 Kunne håndtere patienter med psykotiske tilstande. Relateringsproblemer # 71 Kunne afdække og håndtere relateringsproblemer. Kunne diagnosticere, behandle/ visitere patienter med psykose skizofreni paranoia depressiv psykose Kunne iværksætte tvangsindlæggelse (gul, rød). Varetagelse af praktisk arbejde og udfyldelse af røde og gule papirer ved tvangsindlæggelse med simulerede patienter og logbog og læringsdagbog. Vurdering af logbogsoptegnelser. Kunne håndtere samlivsproblemer, herunder tilstræbe at bevidstgøre patienten om problemet Selvstudium og varetagelse af praktisk arbejde og logbog. Vurdering af logbogsoptegnelser. ændringer i familiestruktur seksuelle vanskeligheder ubrudte forældrebindinger speciel karakterstruktur 14

15 Spiseforstyrrelser # 72 Kunne håndtere patienter med spiseforstyrrelser. Tab og/eller traumer # 73 Kunne håndtere patienter med tab og/eller traumer Kunne diagnosticere, behandle og visitere patienter med spiseforstyrrelser Redegøre for de forskellige former for spiseforstyrrelser anoreksi bulimi bingeeating Selvstudium og varetagelse af praktisk arbejde og logbog og læringsdagbog Denne kompetence skal kunne erhverves alene ved selvstudium, da vi sjældent har patienter med anoreksi i afdelingen Vurdering af logbogsoptegnelser og vejledersamtale. Kunne redegøre for krisens karakteristika. Kunne redegøre for sorgprocessens normale forløb og komplikationer, såsom blokerende følelser i sorgen (for eks vrede, skam, skyld). Varetagelse af praktisk arbejde og selvstudium og logbog. Vurdering af logbogsoptegnelser og refleksion over egen arbejdspraksis. Kunne redegøre for eksistensen af somatiske symptomer som udtryk for depression. Kunne spørge ind til og vurdere selvmordsrisiko. Kunne visitere til psykolog el. psykiater. 15

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Regionshospitalet Herning og Holstebro

Regionshospitalet Herning og Holstebro Uddannelsesprram for Hoveduddannelsesstilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprram for ansættelse i Gynækoli Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri i hoveduddannelsen i almen medicin Herning Sygehus Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1 Indledning. 1.1.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Generel del

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Generel del Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel del Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Udgave: 17. juli 2005 (jov) Indholdsfortegnelse Indledning..3

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri . Uddannelsesprram for ansættelse i Gynækoli Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri i hoveduddannelsen i almen medicin Regionshospitalet Holstebro Herning Jan. 2009 Side 1 1 Indledning. 1.1. Specialet almen

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i. gynækologi, psykiatri, kirurgi, medicin og pædiatri

Uddannelsesprogram for ansættelse i. gynækologi, psykiatri, kirurgi, medicin og pædiatri Uddannelsesprram for ansættelse i gynækoli, psykiatri, kirurgi, medicin pædiatri i hoveduddannelsen i almen medicin Regionshospitalet Herning. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin. Kirurgisk & Gynækologisk-obstetrisk ansættelse

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin. Kirurgisk & Gynækologisk-obstetrisk ansættelse Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin Kirurgisk & Gynækologisk-obstetrisk ansættelse Kirurgisk afdeling Dronning Ingrids Hospital Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Præsentation

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin / Region Midtjylland BILAG 4.4.2 Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Uddannelsesprram

Læs mere

Uddannelsesprogram. Turnus i Almen Medicin. Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Turnus i Almen Medicin. Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprogram Turnus i Almen Medicin Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Udgave: 17. juli 2005

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram for Akutafdelingen FAME Hospitalsenheden Vest (HEV) Regionshospitalet Herning og Regionspsykiatrien Herning Marts 2009 Uddannelsesprogram for følgende forløb

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Introduktionsstilling i almen medicin. Bryrup Lægepraksis. Region Midt

Uddannelsesprogram for. Introduktionsstilling i almen medicin. Bryrup Lægepraksis. Region Midt Bryrup 30-01-2011 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin Bryrup Lægepraksis Region Midt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Regionshospitalet Silkeborg/Viborg/Risskov Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center afdeling Hillerød 22.

Læs mere

Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri

Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsesstilling i Psykiatri Neurologisk afdeling, Viborg Regionshospitalet Midt Psykiatrisk afdeling Q, P og M; Aarhus universitetshospital Risskov Regionspsykiatrien Viborg

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri Målbeskrivelse for uddannelsen i Psykiatri Sundhedsstyrelsen Dansk Psykiatrisk Selskab Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 1.1 BESKRIVELSE AF SPECIALET 1.2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin / Region Midtjylland Uddannelsesprram for Læge NN Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1 a. Specialet almen medicin side 3 1 b. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Medicinsk og Pædiatrisk ansættelse. Dronning Ingrids Hospital

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Medicinsk og Pædiatrisk ansættelse. Dronning Ingrids Hospital Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Medicinsk Pædiatrisk ansættelse Dronning Ingrids Hospital Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling

Læs mere