Et godt ældreliv. i Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt ældreliv. i Ballerup Kommune"

Transkript

1 Et godt ældreliv i Ballerup Kommune

2 Et godt ældreliv i Ballerup Kommune Udgivet af Ældre & Handicap, Ballerup Kommune 2005 Redaktører: Louise Nordskov, René Johansen, Kim Pasternak, Connie Hartz og Niels Andersen Produktion og Layout: Hanne Koch, Designkonsortiet Tryk: Svendborg Tryk Oplag: eks. Foto: Presse & Info, Ballerup Kommune Hanne Koch Eksemplarer af folderen kan rekvireres ved henvendelse til: 2 Ballerup Kommune Hold-an Vej Ballerup Tlf: eller downloades i pdf-format på

3 Et godt ældreliv i Ballerup Kommune Det er med glæde, at Ballerup Kommune hermed kan præsentere kommunens ældrepolitik. At vi nu har fået en ny ældrepolitik betyder ikke, at kommunen ikke tidligere har haft politikker for området. Det har vi. De har blot tidligere været formuleret i kommunens mål- og rammebeskrivelser. Ønsket er at få en samlet ældrepolitik, som kan binde områdets politiske målsætninger og udviklingsplaner sammen. Men ikke mindst er det også ønsket at få et solidt fundament for de kommende års udvikling på ældreområdet. Ældreområdet vil nemlig i de kommende år præges af en række nye udfordringer, som vi skal kunne imødegå professionelt for fortsat at kunne leve op til den høje standard kommunen har. Målet er en samlet politik, som understøtter visionen om et godt ældreliv for Ballerup Kommunes nuværende og kommende ældre borgere. En politik, der understøtter livsglæde, livsmod, overskud og selvforvaltning og som inddrager de ældre borgere som ressourcepersoner. På Kommunalbestyrelsens vegne Ove E. Dalsgaard Borgmester 3

4 Fremtidens udfordringer 4 Fremtiden byder på nye udfordringer og derfor er det vigtigt med en samlet og opdateret ældrepolitik. Den nye ældrepolitik er derfor ikke blot en sammenskrivning af de hidtidige mål. Det er en politik, som imødekommer fremtidens nye ældre med de nye udfordringer dette indebærer. Flere ældre Først og fremmest vil de ældre komme til at udgøre en større del af befolkningen, efterhånden som de store årgange fra 194o erne når pensionistalderen. Indenfor få år vil hver 4. dansker være over 6o år. Dernæst har ændringer i samfundet betydet tidligere tilbagetrækning fra arbejdslivet og pensionering for mange. I dag er der flere end tidligere, som går på efterløn eller pension fra 60 års alderen. Endelig bliver ældres helbred bedre. Nogle af de sygdomme, som i dag fører til svækkelse og afhængighed i alderdommen, vil vi i fremtiden opleve bliver mindre, pga. mulighederne for tidlig forebyggelse og mere effektiv behandling og genoptræning. Situationen vil derfor blive, at levealderen forlænges og at pensionisttilværelsen dermed forlænges. For flertallet bliver det et helt livsafsnit, som kan række år frem. Forskellige ældre De ældre er ikke en homogen gruppe - det eneste de har tilfælles er alderen. De deltager i byens liv som alle andre. De gør brug af de mange forskellige kulturelle tilbud og aktiviteter og de gør det på lige vilkår med andre borgere. For langt størstedelens vedkommende er

5 kommunens ældre både friske og raske og i stand til at tilrettelægge deres hverdag selv. Derfor er det først og fremmest de ældre med brug for hjælp, der skal tages hånd om. Den kommunale ældreservice skal være til rådighed for dem, der har brug for den. Samtidig er det vigtigt, at de friske og raske ældre motiveres til fortsat at tage ansvar for deres eget liv og dermed forbliver selvhjulpne længst muligt. Nye ældre Med de nye generationer af ældre vil forskellen blandt ældre om muligt blive endnu større. De vil stille nye krav og forventninger til deres ældreliv. De vil fortsætte et aktivt og udadvendt liv; de vil forlange større indsigt i kommunens tilbud; de vil gerne være med i planlægningen og ønsker flere muligheder for at vælge. De vil kort sagt være med til at bestemme, hvilke tilbud, der passer bedst lige netop til dem. Blandt de nye ældre er også indvandrere, flygtninge og familiesammenførte. Mange etniske ældre har andre opfattelser af og eventuelt andre vilkår for en god alderdom end danske ældre. En række praktiske og værdige løsninger skal udvikles og tilrettelægges i respekt for deres sprog, religion og kultur. Befolkningsudviklingen og de udfordringer, der følger med peger dermed i retning af, at det er vigtigt, at indsatsen i relation til ældre på alle områder styrkes. Vi bliver nødt til at tænke, handle og samarbejde på nye måder, hvor vi i højere grad involverer de ældre og deres livserfaring. Hvad er et godt ældreliv? Der er mange bud på, hvad et godt ældreliv er. Hver især har vi en forestilling om, hvordan tilværelsen skal være, når den er bedst. Så længe vi er raske og har funktionsevner glider tingene, men efterhånden som vi kommer op i årene melder tanken sig om, hvordan vi ønsker at leve vores liv som ældre. Det enkelte menneskes opfattelse af livskvalitet det at have det godt handler om den enkelte persons egne oplevelser og tolkninger af livet og afspejler dermed dette menneskes ønske om kvalitet. For nogle giver det stor livskvalitet at have en nyttehave, for andre er det bankospillet, morgensvømningen, spanskundervisningen eller at være i sit eget selskab med en god bog. 5

6 Vejen frem mod ældrepolitikken 6 Ønsket om en samlet ældrepolitik blev fremsat i budgetaftalen for 2003, hvor det blev besluttet at: Formulere en ældrepolitik som fundament for de kommende års udvikling på ældreområdet og som kan binde de politiske målsætninger, herunder for inddragelsen af frivillige organisationer, og udviklingsplanerne på området sammen. I forlængelse heraf, blev der nedsat en politisk følgegruppe bestående af: Udpeget af Social- og sundhedsudvalget: Ulrik Falk-Sørensen (F) Lene Wittus Nielsen (A) Birte Passer (C) Udpeget af Teknik- og miljøudvalget: Marianna Hesselholt (V) Henrik Bolberg (A) Udpeget af Kultur- og fritidsudvalget: Inger Christensen (A) Grethe Larsen (A) Borgerinddragelse i politikken Ballerup Kommunes ældrepolitik berører mange først og fremmest de ældre, men også deres pårørende, ældreorganisationerne, ældrerådet, personale og samarbejdspartnere i øvrigt. Derfor blev alle med interesse for ældreområdet inviteret til en konference om ældrepolitik den 22. januar Konferencen var en stor succes med 153 deltagere bredt fordelt på: - Borgere - Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Organisationer - Brugerbestyrelser og råd - Klubber/foreninger - Boligafdelinger - Kirkelige repræsentanter - Kommunale medarbejdere

7

8 Konferencen bestod dels af inspirerende oplæg og dels af fire workshops, som deltagerne på forhånd havde tilmeldt sig. De fire workshops var Frivillighedsområdet, Livskvalitet, Sundhed og Boligområdet. 8 Deltagerne blev inviteret til at indgå i det videre arbejde. I marts og april blev der derfor afholdt et arbejdsgruppemøde for hvert af de fire emner. Godt halvdelen af konferencens deltagere deltog i disse arbejdsgruppemøder. Arbejdet fra de fire workshops og efterfølgende arbejdsgrupper er siden blevet bearbejdet og indgår nu i Ballerup Kommunes ældrepolitik. Politikken består af 6 områder, som hver især er beskrevet med: en kort baggrundstekst, en fremtidig vision med et sigte på 8-10 år samt en række mål, der har et sigte på 2-4 år.

9 De 6 hovedområder er: Ældres medbestemmelse side 10 Ethvert menneske har ansvar for sit eget liv og har ret til selvbestemmelse. Det gælder naturligvis også de ældre borgere, som derfor selv har ansvar for at planlægge, hvordan de vil leve. De ældre og Ballerup Kommune i dialog side 12 Viden om kommunens tilbud er en forudsætning for reelle valgmuligheder og indflydelse. Information skal derfor være målrettet de ældre og let tilgængelig for alle. Ældres sundhed side 14 Langt de fleste ældre er raske, selvhjulpne og uden funktionshæmmende sygdomme. Vil man bevare sit gode helbred, er det nødvendigt at bruge sig selv at holde sig i gang både fysisk og åndeligt. At blive ældre er en proces, der ikke udelukker fortsat indlæring, udvikling og vækst. Frivilligt arbejde side 16 Frivilligt arbejde bidrager til et aktivt ældreliv - både for de mennesker, der ønsker at udføre frivilligt arbejde og for dem, der modtager ydelsen. Ældres behov for omsorg og pleje side 18 Ældre i Ballerup Kommune skal opleve en god omsorg og pleje, når de får brug for det, uanset om de bor i eget hjem, i bofællesskab eller i plejecenter. God omsorg og pleje medvirker til at understøtte den enkeltes oplevelse af et godt ældreliv. Ældres boliger og nærmiljø side 20 Boligen er det centrale i tilværelsen den er en væsentlig del af grundlaget for den enkeltes livskvalitet, frihed, tryghed og trivsel.

10 Ældres medbestemmelse Det at blive ældre ændrer ikke ved, at man som borger fortsat har det primære ansvar for sin egen livssituation. Det er derfor vigtigt, at kommunens ældre borgere fortsat selv sætter sine mål, selv træffer beslutninger og ikke mindst har mulighederne for det. Medbestemmelse gennem dialog og en åben og gennemskuelig beslutningsproces, har betydning for, at ældre borgere kan påtage sig dette ansvar. Samtidig medvirker det også til at skabe tryghed ved kommunens afgørelser, når det gælder individuelle tilbud. Når ældre borgere ved, at deres synspunkter tages i betragtning og når de kender og forstår kommunens begrundelser for afgørelserne, minimeres risikoen for uklarhed og usikkerhed. Hermed minimeres også risikoen for en oplevelse af, at afgørelser træffes hen over hovedet på den enkelte. Medbestemmelse handler også om valgmuligheder - valgmuligheder, som imødekommer ældre borgeres forskelligartede ønsker og behov. Derfor er det nødvendigt, at kommunens tilbud afspejler alsidighed og fleksibilitet i respekt for ældres forskellige livsformer. 10 Kommunens tilbud udvikles og tilrettelægges derfor i dialog med de ældre, de

11 ældres pårørende og netværk. I den sammenhæng spiller Ældrerådet en væsentlig rolle. Som formidler af kontakt mellem de ældre borgere og kommunen inddrages Ældrerådet i tilrettelæggelsen af nye tiltag og medvirker til, at ældres ressourcer erkendes og bruges. Vision Ældre borgere har ansvar for eget liv og udøver derved indflydelse på de tilbud de gives. Ældrerådet bliver hørt og indgår aktivt i dialog med kommunen i ældrepolitiske spørgsmål. Pårørende er repræsenteret i alle relevante samarbejdsfora, udvalg og bestyrelser. Frivillige indgår som samarbejdspartner med egne supplerende tilbud til ældre. Ældre anvender deres ressourcer for at bevare deres selvstændighed. Mål Tilbud til ældre er mangfoldige og fleksible og afspejler ældres ønsker og behov. I ældrepolitiske spørgsmål, som specifikt vedrører forhold for etniske ældre, bliver Integrationsrådet hørt og indgår aktivt i dialog med kommunen. 11

12 De ældre og Ballerup Kommune i dialog 12 Forskellige og målrettede former for information fra kommunen til borgerne og kommunikation mellem borgerne og kommunen, er en forudsætning for, at kommunens ældre borgere kan deltage i debatten og påvirke udviklingen. Endvidere er det en forudsætning for, at de ældre borgere har reelle valgmuligheder. Formidling handler om at skabe opmærksomhed, påvirke holdninger og skabe parathed for nye handlemuligheder. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige formidlingsform samt bearbejde informationen og budskaberne, så de når rigtigt frem til de relevante personer. De kommende ældregenerationer vil være langt mere fortrolige med IT sammenlignet med ældre, der blev 60 år for bare få år siden. Ældre vil derfor i nær fremtid bl.a. stille krav om muligheden for at komme i kontakt med kommunen døgnet rundt. Set i lyset af den udvikling, vil kommunens information, kommunikation og formidling til ældre, i langt højere grad i fremtiden også basere sig på digitale løsninger. Vision Ældre borgere kender deres muligheder, rettigheder og pligter og kan komme i dialog og blive hørt både i relation til kommunens generelle udvikling og i relation til udviklingen af de enkelte serviceydelser

13 Mål Information fra Ballerup Kommune er altid målrettet, fremstillet i et imødekommende, præcist og forståeligt sprog og har en klar og let genkendelig identitet. Alle ældre borgere har adgang til information om de generelle politiske mål og rammer samt serviceydelser. Alle ældre borgere har kendskab til den service, de kan forvente eller har ret til. Alle ældre borgere har adgang til information målrettet ældres forskellige livssituationer. Al relevant information på ældreområdet er tilgængelig på i en opdateret og brugervenlig form. Ballerup Kommune tilbyder digital selvbetjening på alle relevante ydelser på ældreområdet. Ballerup tilbyder digital kommunikation (f.eks. i form af -kommunikation og elektronisk borgerpanel). 13

14 Ældres sundhed 14 Det enkelte menneskes sundhed er ikke blot et spørgsmål om fravær af sygdom. Sundhed er også en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, som varierer og er afhængig af det enkelte menneskes ressourcer til at løse problemer, som igen er afhængig af det enkelte menneskes livsbetingelser og livsstil. (Ballerup Kommunes overordnede sundhedspolitiske mål) Sundhedsfremme handler således om livsstil om motion og kost, samvær med andre og om at få og tage udfordringer. Snarere end det handler om helbredelse af sygdom. Det er derfor vigtigt, at den enkelte borger tager stilling til, hvordan den enkelte selv kan tage ansvar for en sund livsstil. Ved at dyrke motion styrkes kredsløb, appetit, fordøjelse og søvnrytme. Eftervirkningerne af en bestemt livsstil forfølger selvfølgelig den enkelte i ældretilværelsen, men skaderne er ikke uoprettelige. Også for ældre kan motion medvirke til f.eks. at minimere risikoen for slidgigt og knogleskørhed. Ligeledes er intellektuelle og sociale aktiviteter med til at minimere risikoen for skavanker. De senere års forskning i forebyggelse og sundhedsfremme viser, at det betaler sig at satse på sund livsstil.

15 Ballerup Kommune ønsker at understøtte den sunde livsstil, og vil i de kommende år fortsat udvikle og forbedre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Et eksempel herpå er kommunens tilbud om ældretandpleje. God tandpleje er en medvirkende faktor til et godt ældreliv. En utilfredsstillende tandpleje kan give forskellige gener. F.eks. ved vi, at dårlige tyggefunktioner kan give ringere ernæring, tarmbesvær og talebesvær. Når ældre borgere har en sund livsstil forebygges risikoen for ensomhed og isolation - og behovet for omsorgs- og plejemæssige tilbud udsættes. Alle ældre har gode kostvaner. De ældre borgere oplever overvejende, at kommunens tilbud er tidssvarende, interessante, udfordrende samt giver tryghed og fællesskab. Alle ældre, der ønsker det, er brugere af eksisterende kultur- og fritids- samt sociale tilbud. Vision Ældre borgere i Ballerup Kommune oplever en høj grad af livskvalitet. Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 år og derover øger ældres tryghed og trivsel. Mål Kommunen understøtter aktivt de ældres sociale, fysiske og psykiske færdigheder. Kommunen forebygger aktivt isolation og ensomhed. Ikke mindst blandt ældre borgere med fysiske og psykiske handicap. 15 Etniske ældre indgår i samfundslivet sammen med og på lige vilkår med kommunens øvrige ældre.

16 Frivilligt arbejde Frivilligt arbejde er en mulighed for, at ældres visdom og livserfaring kan anvendes som et aktiv og at de ældre oplever, at der stadig er brug for dem. Samtidig kan det være en mulighed for, at isolerede og ensomme ældre kan få eksempelvis besøgsvenner, kortvenner eller følgeskab til traveture. Vision Alle ældre borgere har mulighed for at deltage i eller nyde godt af frivilligt arbejde. Mål Kendskabet til frivilligt arbejde er udbredt blandt alle ældre. Det frivillige arbejde skal ses som et supplement til kommunens tilbud et supplement, der øger de ældres livskvalitet, modvirker ensformighed og ensomhed samt bringer liv udefra og ind i de ældres hverdag. Ældre opfordres og inspireres til at deltage i frivilligt arbejde. Der findes et bredt net af frivillige borgere, som varetager opgaver, der supplerer kommunens ydelser. 16 Frivilligt arbejde kan dermed bidrage til et aktivt ældreliv i samspil med enkeltpersoner eller organisationer i lokalsamfundet både for de mennesker, der ønsker at udføre frivilligt arbejde og for dem, der gerne vil modtage. Kommunen medvirker til at skabe rammerne for frivilligt arbejde. Ballerup Kommune samarbejder med de allerede eksisterende organisationer/foreninger, der varetager frivillighedsopgaver, med henblik på yderligere optimering af mulighederne indenfor ældreområdet.

17 17

18 Ældre med behov for omsorg og pleje God omsorg og pleje er forudsætning for, at ældre borgere, der ikke selv (eller kun vanskeligt) kan udføre en række opgaver, fortsat vil opleve livskvalitet i tilværelsen. Ældre borgere i Ballerup Kommune skal derfor opleve en god omsorg og pleje, når de får brug for det, uanset om de bor i eget hjem, i bofællesskab eller i plejecenter. Udgangspunktet for Ballerup Kommunes politik om god omsorg og pleje tager afsæt i en forståelse af, at sygdom og svækkelse ikke løses ved få enkle handlinger, men i højere grad skal ses i sammenhæng. Indsatsen over for kommunens ældre borgere, der har behov for omsorg og pleje, skal derfor betragtes som en tværgående forebyggelsesindsats, hvor borgerne oplever helhed og sammenhæng. Denne forståelse skal være integreret i alle kommunens omsorgs- og plejeydelser, som i dag består af: Aktivitetscentre, forebyggende hjemmebesøg, omsorgstandpleje, hjemmepleje, genoptræning samt ældre- og plejeboliger. Gruppen af ældre med behov for omsorg og pleje spænder bredt f.eks. borgere med behov for almindelig hjemmepleje og genoptræning, demente, udviklingshæmmede og sindslidende. Men fælles for dem alle er, at visionen er den samme. 18 Vision Ældre borgere med behov for omsorg og pleje oplever en tryg og aktiv hverdag, hvor den enkelte ældre så vidt muligt

19 kan videreføre sit liv i forhold til lyst, vaner og kontakt med omverdenen. Mål Kommunen udfører altid individuelt tilpasset omsorg og pleje i samarbejde med den enkelte borger, som ikke er i stand til at klare dele af sin tilværelse eller som er helt ude af stand til at klare sig selv. Tilbudene er synlige, sammenhængende og koordineret så de ældre altid ved, hvad de kan forvente og gøre krav på. Kommunens omsorgs- og plejetilbud udføres altid i respekt for de ældres integritet og forskellighed i livsformer. Kommunens omsorgs- og plejetilbud medvirker altid til at vedligeholde og genoprette den ældres færdigheder. Pårørende og brugerbestyrelser har så vidt muligt indflydelse på tilrettelæggelsen af kommunens omsorgs- og plejetilbud. Hvert plejecenter udgør en del af lokalmiljøet og indgår i samarbejde omkring lokalområdets tilbud. Frivillige organisationer indgår som samarbejdsparter og bidrager til aktiviteter og oplevelser for ældre med behov for omsorg og pleje. Alle modtagere af kommunens omsorgsog plejetilbud oplever, at kvaliteten er god eller meget god. Efter sygdomsforløb gennemføres en tæt helbredsmæssig og social opfølgning i hjemmet. 19

20 Ældres boliger og nærmiljø 20 Interesser, behov og prioriteringer ændres livet igennem, og en bolig, der opfylder behovene i én periode i livet, kan i andre af livets perioder vise sig mindre hensigtsmæssig. Ændringer i helbred eller førlighed kan gøre dagligdagen besværlig og endog hæmme udfoldelsesmulighederne. Eksempelvis, hvis trapper gør det vanskeligt at komme ind og ud af boligen, eller hvis boligens beliggenhed gør det vanskeligt at nå til aktiviteter og indkøbsmuligheder. En uhensigtsmæssig bolig og nærmiljøet omkring kan ikke alene betyde afhængighed af hjælp fra andre, men også risiko for ensomhed og isolation. Den rette bolig og det rette nærmiljø vil derimod kunne medvirke til at sikre tilværelsen kvalitet. I dag baseres boligpolitikken for ældre på et ønske om et varieret udbud af selvstændige, ældreegnede boliger samt på at sikre gode forhold for ældre med særlige omsorgs- og plejebehov. Det har gennem en årrække resulteret i en modernisering og udbygning af ældreboligerne i kommunen. Men behovet for gode og attraktive boliger vil vokse i takt med, at de kommende ældregenerationer gør deres indtog. De kommende generationer vil i højere grad selv bestemme og vil lægge vægt på mulighederne for at kunne vælge mellem mange forskellige bo- og ejerformer. Der er tegn på, at mange er åbne over for tanken om at flytte til en mere ældreegnet bolig i god tid f.eks. til seniorbofællesskaber. Andre vil i stedet foretrække at ombygge den nuværende bolig eller blot flytte til noget mindre. Udviklingen peger således i retning af et behov for et mere fleksibelt boligmarked.

21 Vision Boligerne og nærmiljøerne i Ballerup Kommune tilgodeser det individuelle ældre menneskes behov i forhold til livskvalitet, helbred og aktiviteter - i form af et varieret boligtilbud og fysisk tilgængelighed for alle med nedsat gang- eller synsfunktion. Mål Ældre informeres målrettet om boligens betydning for et godt ældreliv, så det er muligt for den ældre at medvirke til, at fremtidssikre boligvalget. Information og dialog sikrer, at ældre oplever en optimal service i forhold til deres muligheder og rettigheder omkring boligforhold. Ældre og kommende ældre rådgives om kommunens muligheder for at tilbyde ældreegnede boliger samt boliger i seniorbofællesskaber. Ældre, der ikke længere kan klare sig i nuværende bolig tilbydes en ældreegnet bolig eller en bolig på et plejecenter i overensstemmelse med den ældres ønsker om tidspunkt og sted. Ældreegnede boliger og plejecentre forefindes i alle bydele og så vidt muligt centralt i forhold til aktiviteter, indkøbsmuligheder, kollektiv trafik, serviceydelser mv. Ældreegnede boliger og boliger på plejecentre har altid en passende størrelse med hensigtsmæssige adgangsforhold, brede døre mv. samt fleksibel indretning. Den fysiske tilgængelighed i miljøerne omkring kommunens ældreegnede boliger og boliger på plejecentre samt infrastrukturen, tilgodeser ældres behov i forhold til belysning, bænke, jævne sti- og fortovsbelægninger mv. 21

22 Opfølgning på politikken Det er hensigten med ældrepolitikken, at den skal række 8-10 år ud i fremtiden. Fremtiden kan dog ændre sig i en retning, som vi i dag ikke kan forudse og politikken vil derfor blive revideret undervejs, hvis det bliver nødvendigt. Undervejs i perioden vil politikken hvert 2. år blive fulgt op af en evaluering, hvor vi spørger ind til: I hvor høj grad efterlever vi politikkens målsætninger? Er vi på rette vej mod vore visioner? Hermed vil der blive mulighed for at følge med i politikkens virkeliggørelse. Derudover vil der i tilknytning til politikken blive udarbejdet nogle redskaber til kommunens fagfolk, så de kan klædes godt på til opgaven. Endvidere vil politikken løbende blive vurderet og resultaterne vil blive formidlet. 22

23 Efterskrift Den første fase af arbejdet med en samlet ældrepolitik i Ballerup Kommune er nu overstået. Vi har fået formuleret en række politiske tilkendegivelser i form af visioner og mål. Den politiske følgegruppe, som blev nedsat til at følge og kvalificere arbejdet, har været meget engageret. Udover et godt arbejde i følgegruppen, har det medvirket til et stort engagement i de politiske udvalg, som beskæftiger sig med ældrepolitik. Men arbejdet stopper ikke med formuleringen af en politik. Derimod er det nu, at det egentlige konkrete arbejde går i gang nu, hvor vi skal have udmøntet politikken i form af konkrete handlinger. Konferencen i januar 2004 gav os en masse gode idéer. Det samme gjorde høringsprocessen, som blev gennemført i oktober, november og december Da jeg finder det både vigtigt og naturligt at borgerne inddrages i hele processen, afholder vi endnu en konference for at markere, at der nu sættes fokus på politikkens gennemførelse. Ulrik Falk-Sørensen Formand for Social- og Sundhedsudvalget 23

24

Ældreplan 2 0 1 1-15. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg

Ældreplan 2 0 1 1-15. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg Ældreplan 2 0 1 1-15 Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg Forord Tak til alle 500 borgere, der med udsagn på de fire borgermøder har bidraget til udvikling af ældreområdet. I har valgt at tage

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I BALLERUP KOMMUNE

SUNDHEDSPOLITIK I BALLERUP KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK I BALLERUP KOMMUNE BALLERUP - DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE I 2010 Sundhedspolitik i Ballerup Kommune Udgivet af Ballerup Kommune 2006 Redaktion: Tværfaglig nedsat arbejdsgruppe. Produktion

Læs mere

Politikken slår fast at det er et fælles anliggende at nå målsætningerne og gennemføre

Politikken slår fast at det er et fælles anliggende at nå målsætningerne og gennemføre Ældrepolitik 2015 INDHOLD Indledning 5 DEL 1 Ældrepolitikkens grundlag og betragtninger Ældrepolitikkens vision Ældrepolitikkens værdier Udfordringer på ældreområdet Sammenhængende forløb mellem social-

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fremtidens seniorboliger i Esbjerg Kommune

Fremtidens seniorboliger i Esbjerg Kommune April 2008 Fremtidens seniorboliger i Esbjerg Kommune Indhold Forord 4 Anbefalinger 5 1. Indledning 6 2. Rapportens vidensgrundlag og struktur 7 2.1 Vidensgrundlag 7 2.2 Rapportens struktur 7 3. Lovgrundlag

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 13. Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 28. maj 2008. Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 28. maj 2008. Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 28. maj 2008 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord............................................................. 3 Indledning........................................................

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

Politik for mennesker med handicap

Politik for mennesker med handicap Politik for mennesker med handicap Forord (Socialudvalget): De kommende sider er resultatet af en proces, der har løbet siden november måned 2014. Materialet er resultatet af debat på Facebook og ikke

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Psykiatriog handicappolitik

Psykiatriog handicappolitik Psykiatriog handicappolitik Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 5 Rammer for politikken... 6 FN s handicapkonvention... 6 Handicappolitiske grundprincipper.... 7 Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere