Et godt ældreliv. i Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt ældreliv. i Ballerup Kommune"

Transkript

1 Et godt ældreliv i Ballerup Kommune

2 Et godt ældreliv i Ballerup Kommune Udgivet af Ældre & Handicap, Ballerup Kommune 2005 Redaktører: Louise Nordskov, René Johansen, Kim Pasternak, Connie Hartz og Niels Andersen Produktion og Layout: Hanne Koch, Designkonsortiet Tryk: Svendborg Tryk Oplag: eks. Foto: Presse & Info, Ballerup Kommune Hanne Koch Eksemplarer af folderen kan rekvireres ved henvendelse til: 2 Ballerup Kommune Hold-an Vej Ballerup Tlf: eller downloades i pdf-format på

3 Et godt ældreliv i Ballerup Kommune Det er med glæde, at Ballerup Kommune hermed kan præsentere kommunens ældrepolitik. At vi nu har fået en ny ældrepolitik betyder ikke, at kommunen ikke tidligere har haft politikker for området. Det har vi. De har blot tidligere været formuleret i kommunens mål- og rammebeskrivelser. Ønsket er at få en samlet ældrepolitik, som kan binde områdets politiske målsætninger og udviklingsplaner sammen. Men ikke mindst er det også ønsket at få et solidt fundament for de kommende års udvikling på ældreområdet. Ældreområdet vil nemlig i de kommende år præges af en række nye udfordringer, som vi skal kunne imødegå professionelt for fortsat at kunne leve op til den høje standard kommunen har. Målet er en samlet politik, som understøtter visionen om et godt ældreliv for Ballerup Kommunes nuværende og kommende ældre borgere. En politik, der understøtter livsglæde, livsmod, overskud og selvforvaltning og som inddrager de ældre borgere som ressourcepersoner. På Kommunalbestyrelsens vegne Ove E. Dalsgaard Borgmester 3

4 Fremtidens udfordringer 4 Fremtiden byder på nye udfordringer og derfor er det vigtigt med en samlet og opdateret ældrepolitik. Den nye ældrepolitik er derfor ikke blot en sammenskrivning af de hidtidige mål. Det er en politik, som imødekommer fremtidens nye ældre med de nye udfordringer dette indebærer. Flere ældre Først og fremmest vil de ældre komme til at udgøre en større del af befolkningen, efterhånden som de store årgange fra 194o erne når pensionistalderen. Indenfor få år vil hver 4. dansker være over 6o år. Dernæst har ændringer i samfundet betydet tidligere tilbagetrækning fra arbejdslivet og pensionering for mange. I dag er der flere end tidligere, som går på efterløn eller pension fra 60 års alderen. Endelig bliver ældres helbred bedre. Nogle af de sygdomme, som i dag fører til svækkelse og afhængighed i alderdommen, vil vi i fremtiden opleve bliver mindre, pga. mulighederne for tidlig forebyggelse og mere effektiv behandling og genoptræning. Situationen vil derfor blive, at levealderen forlænges og at pensionisttilværelsen dermed forlænges. For flertallet bliver det et helt livsafsnit, som kan række år frem. Forskellige ældre De ældre er ikke en homogen gruppe - det eneste de har tilfælles er alderen. De deltager i byens liv som alle andre. De gør brug af de mange forskellige kulturelle tilbud og aktiviteter og de gør det på lige vilkår med andre borgere. For langt størstedelens vedkommende er

5 kommunens ældre både friske og raske og i stand til at tilrettelægge deres hverdag selv. Derfor er det først og fremmest de ældre med brug for hjælp, der skal tages hånd om. Den kommunale ældreservice skal være til rådighed for dem, der har brug for den. Samtidig er det vigtigt, at de friske og raske ældre motiveres til fortsat at tage ansvar for deres eget liv og dermed forbliver selvhjulpne længst muligt. Nye ældre Med de nye generationer af ældre vil forskellen blandt ældre om muligt blive endnu større. De vil stille nye krav og forventninger til deres ældreliv. De vil fortsætte et aktivt og udadvendt liv; de vil forlange større indsigt i kommunens tilbud; de vil gerne være med i planlægningen og ønsker flere muligheder for at vælge. De vil kort sagt være med til at bestemme, hvilke tilbud, der passer bedst lige netop til dem. Blandt de nye ældre er også indvandrere, flygtninge og familiesammenførte. Mange etniske ældre har andre opfattelser af og eventuelt andre vilkår for en god alderdom end danske ældre. En række praktiske og værdige løsninger skal udvikles og tilrettelægges i respekt for deres sprog, religion og kultur. Befolkningsudviklingen og de udfordringer, der følger med peger dermed i retning af, at det er vigtigt, at indsatsen i relation til ældre på alle områder styrkes. Vi bliver nødt til at tænke, handle og samarbejde på nye måder, hvor vi i højere grad involverer de ældre og deres livserfaring. Hvad er et godt ældreliv? Der er mange bud på, hvad et godt ældreliv er. Hver især har vi en forestilling om, hvordan tilværelsen skal være, når den er bedst. Så længe vi er raske og har funktionsevner glider tingene, men efterhånden som vi kommer op i årene melder tanken sig om, hvordan vi ønsker at leve vores liv som ældre. Det enkelte menneskes opfattelse af livskvalitet det at have det godt handler om den enkelte persons egne oplevelser og tolkninger af livet og afspejler dermed dette menneskes ønske om kvalitet. For nogle giver det stor livskvalitet at have en nyttehave, for andre er det bankospillet, morgensvømningen, spanskundervisningen eller at være i sit eget selskab med en god bog. 5

6 Vejen frem mod ældrepolitikken 6 Ønsket om en samlet ældrepolitik blev fremsat i budgetaftalen for 2003, hvor det blev besluttet at: Formulere en ældrepolitik som fundament for de kommende års udvikling på ældreområdet og som kan binde de politiske målsætninger, herunder for inddragelsen af frivillige organisationer, og udviklingsplanerne på området sammen. I forlængelse heraf, blev der nedsat en politisk følgegruppe bestående af: Udpeget af Social- og sundhedsudvalget: Ulrik Falk-Sørensen (F) Lene Wittus Nielsen (A) Birte Passer (C) Udpeget af Teknik- og miljøudvalget: Marianna Hesselholt (V) Henrik Bolberg (A) Udpeget af Kultur- og fritidsudvalget: Inger Christensen (A) Grethe Larsen (A) Borgerinddragelse i politikken Ballerup Kommunes ældrepolitik berører mange først og fremmest de ældre, men også deres pårørende, ældreorganisationerne, ældrerådet, personale og samarbejdspartnere i øvrigt. Derfor blev alle med interesse for ældreområdet inviteret til en konference om ældrepolitik den 22. januar Konferencen var en stor succes med 153 deltagere bredt fordelt på: - Borgere - Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Organisationer - Brugerbestyrelser og råd - Klubber/foreninger - Boligafdelinger - Kirkelige repræsentanter - Kommunale medarbejdere

7

8 Konferencen bestod dels af inspirerende oplæg og dels af fire workshops, som deltagerne på forhånd havde tilmeldt sig. De fire workshops var Frivillighedsområdet, Livskvalitet, Sundhed og Boligområdet. 8 Deltagerne blev inviteret til at indgå i det videre arbejde. I marts og april blev der derfor afholdt et arbejdsgruppemøde for hvert af de fire emner. Godt halvdelen af konferencens deltagere deltog i disse arbejdsgruppemøder. Arbejdet fra de fire workshops og efterfølgende arbejdsgrupper er siden blevet bearbejdet og indgår nu i Ballerup Kommunes ældrepolitik. Politikken består af 6 områder, som hver især er beskrevet med: en kort baggrundstekst, en fremtidig vision med et sigte på 8-10 år samt en række mål, der har et sigte på 2-4 år.

9 De 6 hovedområder er: Ældres medbestemmelse side 10 Ethvert menneske har ansvar for sit eget liv og har ret til selvbestemmelse. Det gælder naturligvis også de ældre borgere, som derfor selv har ansvar for at planlægge, hvordan de vil leve. De ældre og Ballerup Kommune i dialog side 12 Viden om kommunens tilbud er en forudsætning for reelle valgmuligheder og indflydelse. Information skal derfor være målrettet de ældre og let tilgængelig for alle. Ældres sundhed side 14 Langt de fleste ældre er raske, selvhjulpne og uden funktionshæmmende sygdomme. Vil man bevare sit gode helbred, er det nødvendigt at bruge sig selv at holde sig i gang både fysisk og åndeligt. At blive ældre er en proces, der ikke udelukker fortsat indlæring, udvikling og vækst. Frivilligt arbejde side 16 Frivilligt arbejde bidrager til et aktivt ældreliv - både for de mennesker, der ønsker at udføre frivilligt arbejde og for dem, der modtager ydelsen. Ældres behov for omsorg og pleje side 18 Ældre i Ballerup Kommune skal opleve en god omsorg og pleje, når de får brug for det, uanset om de bor i eget hjem, i bofællesskab eller i plejecenter. God omsorg og pleje medvirker til at understøtte den enkeltes oplevelse af et godt ældreliv. Ældres boliger og nærmiljø side 20 Boligen er det centrale i tilværelsen den er en væsentlig del af grundlaget for den enkeltes livskvalitet, frihed, tryghed og trivsel.

10 Ældres medbestemmelse Det at blive ældre ændrer ikke ved, at man som borger fortsat har det primære ansvar for sin egen livssituation. Det er derfor vigtigt, at kommunens ældre borgere fortsat selv sætter sine mål, selv træffer beslutninger og ikke mindst har mulighederne for det. Medbestemmelse gennem dialog og en åben og gennemskuelig beslutningsproces, har betydning for, at ældre borgere kan påtage sig dette ansvar. Samtidig medvirker det også til at skabe tryghed ved kommunens afgørelser, når det gælder individuelle tilbud. Når ældre borgere ved, at deres synspunkter tages i betragtning og når de kender og forstår kommunens begrundelser for afgørelserne, minimeres risikoen for uklarhed og usikkerhed. Hermed minimeres også risikoen for en oplevelse af, at afgørelser træffes hen over hovedet på den enkelte. Medbestemmelse handler også om valgmuligheder - valgmuligheder, som imødekommer ældre borgeres forskelligartede ønsker og behov. Derfor er det nødvendigt, at kommunens tilbud afspejler alsidighed og fleksibilitet i respekt for ældres forskellige livsformer. 10 Kommunens tilbud udvikles og tilrettelægges derfor i dialog med de ældre, de

11 ældres pårørende og netværk. I den sammenhæng spiller Ældrerådet en væsentlig rolle. Som formidler af kontakt mellem de ældre borgere og kommunen inddrages Ældrerådet i tilrettelæggelsen af nye tiltag og medvirker til, at ældres ressourcer erkendes og bruges. Vision Ældre borgere har ansvar for eget liv og udøver derved indflydelse på de tilbud de gives. Ældrerådet bliver hørt og indgår aktivt i dialog med kommunen i ældrepolitiske spørgsmål. Pårørende er repræsenteret i alle relevante samarbejdsfora, udvalg og bestyrelser. Frivillige indgår som samarbejdspartner med egne supplerende tilbud til ældre. Ældre anvender deres ressourcer for at bevare deres selvstændighed. Mål Tilbud til ældre er mangfoldige og fleksible og afspejler ældres ønsker og behov. I ældrepolitiske spørgsmål, som specifikt vedrører forhold for etniske ældre, bliver Integrationsrådet hørt og indgår aktivt i dialog med kommunen. 11

12 De ældre og Ballerup Kommune i dialog 12 Forskellige og målrettede former for information fra kommunen til borgerne og kommunikation mellem borgerne og kommunen, er en forudsætning for, at kommunens ældre borgere kan deltage i debatten og påvirke udviklingen. Endvidere er det en forudsætning for, at de ældre borgere har reelle valgmuligheder. Formidling handler om at skabe opmærksomhed, påvirke holdninger og skabe parathed for nye handlemuligheder. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige formidlingsform samt bearbejde informationen og budskaberne, så de når rigtigt frem til de relevante personer. De kommende ældregenerationer vil være langt mere fortrolige med IT sammenlignet med ældre, der blev 60 år for bare få år siden. Ældre vil derfor i nær fremtid bl.a. stille krav om muligheden for at komme i kontakt med kommunen døgnet rundt. Set i lyset af den udvikling, vil kommunens information, kommunikation og formidling til ældre, i langt højere grad i fremtiden også basere sig på digitale løsninger. Vision Ældre borgere kender deres muligheder, rettigheder og pligter og kan komme i dialog og blive hørt både i relation til kommunens generelle udvikling og i relation til udviklingen af de enkelte serviceydelser

13 Mål Information fra Ballerup Kommune er altid målrettet, fremstillet i et imødekommende, præcist og forståeligt sprog og har en klar og let genkendelig identitet. Alle ældre borgere har adgang til information om de generelle politiske mål og rammer samt serviceydelser. Alle ældre borgere har kendskab til den service, de kan forvente eller har ret til. Alle ældre borgere har adgang til information målrettet ældres forskellige livssituationer. Al relevant information på ældreområdet er tilgængelig på i en opdateret og brugervenlig form. Ballerup Kommune tilbyder digital selvbetjening på alle relevante ydelser på ældreområdet. Ballerup tilbyder digital kommunikation (f.eks. i form af -kommunikation og elektronisk borgerpanel). 13

14 Ældres sundhed 14 Det enkelte menneskes sundhed er ikke blot et spørgsmål om fravær af sygdom. Sundhed er også en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, som varierer og er afhængig af det enkelte menneskes ressourcer til at løse problemer, som igen er afhængig af det enkelte menneskes livsbetingelser og livsstil. (Ballerup Kommunes overordnede sundhedspolitiske mål) Sundhedsfremme handler således om livsstil om motion og kost, samvær med andre og om at få og tage udfordringer. Snarere end det handler om helbredelse af sygdom. Det er derfor vigtigt, at den enkelte borger tager stilling til, hvordan den enkelte selv kan tage ansvar for en sund livsstil. Ved at dyrke motion styrkes kredsløb, appetit, fordøjelse og søvnrytme. Eftervirkningerne af en bestemt livsstil forfølger selvfølgelig den enkelte i ældretilværelsen, men skaderne er ikke uoprettelige. Også for ældre kan motion medvirke til f.eks. at minimere risikoen for slidgigt og knogleskørhed. Ligeledes er intellektuelle og sociale aktiviteter med til at minimere risikoen for skavanker. De senere års forskning i forebyggelse og sundhedsfremme viser, at det betaler sig at satse på sund livsstil.

15 Ballerup Kommune ønsker at understøtte den sunde livsstil, og vil i de kommende år fortsat udvikle og forbedre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Et eksempel herpå er kommunens tilbud om ældretandpleje. God tandpleje er en medvirkende faktor til et godt ældreliv. En utilfredsstillende tandpleje kan give forskellige gener. F.eks. ved vi, at dårlige tyggefunktioner kan give ringere ernæring, tarmbesvær og talebesvær. Når ældre borgere har en sund livsstil forebygges risikoen for ensomhed og isolation - og behovet for omsorgs- og plejemæssige tilbud udsættes. Alle ældre har gode kostvaner. De ældre borgere oplever overvejende, at kommunens tilbud er tidssvarende, interessante, udfordrende samt giver tryghed og fællesskab. Alle ældre, der ønsker det, er brugere af eksisterende kultur- og fritids- samt sociale tilbud. Vision Ældre borgere i Ballerup Kommune oplever en høj grad af livskvalitet. Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 år og derover øger ældres tryghed og trivsel. Mål Kommunen understøtter aktivt de ældres sociale, fysiske og psykiske færdigheder. Kommunen forebygger aktivt isolation og ensomhed. Ikke mindst blandt ældre borgere med fysiske og psykiske handicap. 15 Etniske ældre indgår i samfundslivet sammen med og på lige vilkår med kommunens øvrige ældre.

16 Frivilligt arbejde Frivilligt arbejde er en mulighed for, at ældres visdom og livserfaring kan anvendes som et aktiv og at de ældre oplever, at der stadig er brug for dem. Samtidig kan det være en mulighed for, at isolerede og ensomme ældre kan få eksempelvis besøgsvenner, kortvenner eller følgeskab til traveture. Vision Alle ældre borgere har mulighed for at deltage i eller nyde godt af frivilligt arbejde. Mål Kendskabet til frivilligt arbejde er udbredt blandt alle ældre. Det frivillige arbejde skal ses som et supplement til kommunens tilbud et supplement, der øger de ældres livskvalitet, modvirker ensformighed og ensomhed samt bringer liv udefra og ind i de ældres hverdag. Ældre opfordres og inspireres til at deltage i frivilligt arbejde. Der findes et bredt net af frivillige borgere, som varetager opgaver, der supplerer kommunens ydelser. 16 Frivilligt arbejde kan dermed bidrage til et aktivt ældreliv i samspil med enkeltpersoner eller organisationer i lokalsamfundet både for de mennesker, der ønsker at udføre frivilligt arbejde og for dem, der gerne vil modtage. Kommunen medvirker til at skabe rammerne for frivilligt arbejde. Ballerup Kommune samarbejder med de allerede eksisterende organisationer/foreninger, der varetager frivillighedsopgaver, med henblik på yderligere optimering af mulighederne indenfor ældreområdet.

17 17

18 Ældre med behov for omsorg og pleje God omsorg og pleje er forudsætning for, at ældre borgere, der ikke selv (eller kun vanskeligt) kan udføre en række opgaver, fortsat vil opleve livskvalitet i tilværelsen. Ældre borgere i Ballerup Kommune skal derfor opleve en god omsorg og pleje, når de får brug for det, uanset om de bor i eget hjem, i bofællesskab eller i plejecenter. Udgangspunktet for Ballerup Kommunes politik om god omsorg og pleje tager afsæt i en forståelse af, at sygdom og svækkelse ikke løses ved få enkle handlinger, men i højere grad skal ses i sammenhæng. Indsatsen over for kommunens ældre borgere, der har behov for omsorg og pleje, skal derfor betragtes som en tværgående forebyggelsesindsats, hvor borgerne oplever helhed og sammenhæng. Denne forståelse skal være integreret i alle kommunens omsorgs- og plejeydelser, som i dag består af: Aktivitetscentre, forebyggende hjemmebesøg, omsorgstandpleje, hjemmepleje, genoptræning samt ældre- og plejeboliger. Gruppen af ældre med behov for omsorg og pleje spænder bredt f.eks. borgere med behov for almindelig hjemmepleje og genoptræning, demente, udviklingshæmmede og sindslidende. Men fælles for dem alle er, at visionen er den samme. 18 Vision Ældre borgere med behov for omsorg og pleje oplever en tryg og aktiv hverdag, hvor den enkelte ældre så vidt muligt

19 kan videreføre sit liv i forhold til lyst, vaner og kontakt med omverdenen. Mål Kommunen udfører altid individuelt tilpasset omsorg og pleje i samarbejde med den enkelte borger, som ikke er i stand til at klare dele af sin tilværelse eller som er helt ude af stand til at klare sig selv. Tilbudene er synlige, sammenhængende og koordineret så de ældre altid ved, hvad de kan forvente og gøre krav på. Kommunens omsorgs- og plejetilbud udføres altid i respekt for de ældres integritet og forskellighed i livsformer. Kommunens omsorgs- og plejetilbud medvirker altid til at vedligeholde og genoprette den ældres færdigheder. Pårørende og brugerbestyrelser har så vidt muligt indflydelse på tilrettelæggelsen af kommunens omsorgs- og plejetilbud. Hvert plejecenter udgør en del af lokalmiljøet og indgår i samarbejde omkring lokalområdets tilbud. Frivillige organisationer indgår som samarbejdsparter og bidrager til aktiviteter og oplevelser for ældre med behov for omsorg og pleje. Alle modtagere af kommunens omsorgsog plejetilbud oplever, at kvaliteten er god eller meget god. Efter sygdomsforløb gennemføres en tæt helbredsmæssig og social opfølgning i hjemmet. 19

20 Ældres boliger og nærmiljø 20 Interesser, behov og prioriteringer ændres livet igennem, og en bolig, der opfylder behovene i én periode i livet, kan i andre af livets perioder vise sig mindre hensigtsmæssig. Ændringer i helbred eller førlighed kan gøre dagligdagen besværlig og endog hæmme udfoldelsesmulighederne. Eksempelvis, hvis trapper gør det vanskeligt at komme ind og ud af boligen, eller hvis boligens beliggenhed gør det vanskeligt at nå til aktiviteter og indkøbsmuligheder. En uhensigtsmæssig bolig og nærmiljøet omkring kan ikke alene betyde afhængighed af hjælp fra andre, men også risiko for ensomhed og isolation. Den rette bolig og det rette nærmiljø vil derimod kunne medvirke til at sikre tilværelsen kvalitet. I dag baseres boligpolitikken for ældre på et ønske om et varieret udbud af selvstændige, ældreegnede boliger samt på at sikre gode forhold for ældre med særlige omsorgs- og plejebehov. Det har gennem en årrække resulteret i en modernisering og udbygning af ældreboligerne i kommunen. Men behovet for gode og attraktive boliger vil vokse i takt med, at de kommende ældregenerationer gør deres indtog. De kommende generationer vil i højere grad selv bestemme og vil lægge vægt på mulighederne for at kunne vælge mellem mange forskellige bo- og ejerformer. Der er tegn på, at mange er åbne over for tanken om at flytte til en mere ældreegnet bolig i god tid f.eks. til seniorbofællesskaber. Andre vil i stedet foretrække at ombygge den nuværende bolig eller blot flytte til noget mindre. Udviklingen peger således i retning af et behov for et mere fleksibelt boligmarked.

21 Vision Boligerne og nærmiljøerne i Ballerup Kommune tilgodeser det individuelle ældre menneskes behov i forhold til livskvalitet, helbred og aktiviteter - i form af et varieret boligtilbud og fysisk tilgængelighed for alle med nedsat gang- eller synsfunktion. Mål Ældre informeres målrettet om boligens betydning for et godt ældreliv, så det er muligt for den ældre at medvirke til, at fremtidssikre boligvalget. Information og dialog sikrer, at ældre oplever en optimal service i forhold til deres muligheder og rettigheder omkring boligforhold. Ældre og kommende ældre rådgives om kommunens muligheder for at tilbyde ældreegnede boliger samt boliger i seniorbofællesskaber. Ældre, der ikke længere kan klare sig i nuværende bolig tilbydes en ældreegnet bolig eller en bolig på et plejecenter i overensstemmelse med den ældres ønsker om tidspunkt og sted. Ældreegnede boliger og plejecentre forefindes i alle bydele og så vidt muligt centralt i forhold til aktiviteter, indkøbsmuligheder, kollektiv trafik, serviceydelser mv. Ældreegnede boliger og boliger på plejecentre har altid en passende størrelse med hensigtsmæssige adgangsforhold, brede døre mv. samt fleksibel indretning. Den fysiske tilgængelighed i miljøerne omkring kommunens ældreegnede boliger og boliger på plejecentre samt infrastrukturen, tilgodeser ældres behov i forhold til belysning, bænke, jævne sti- og fortovsbelægninger mv. 21

22 Opfølgning på politikken Det er hensigten med ældrepolitikken, at den skal række 8-10 år ud i fremtiden. Fremtiden kan dog ændre sig i en retning, som vi i dag ikke kan forudse og politikken vil derfor blive revideret undervejs, hvis det bliver nødvendigt. Undervejs i perioden vil politikken hvert 2. år blive fulgt op af en evaluering, hvor vi spørger ind til: I hvor høj grad efterlever vi politikkens målsætninger? Er vi på rette vej mod vore visioner? Hermed vil der blive mulighed for at følge med i politikkens virkeliggørelse. Derudover vil der i tilknytning til politikken blive udarbejdet nogle redskaber til kommunens fagfolk, så de kan klædes godt på til opgaven. Endvidere vil politikken løbende blive vurderet og resultaterne vil blive formidlet. 22

23 Efterskrift Den første fase af arbejdet med en samlet ældrepolitik i Ballerup Kommune er nu overstået. Vi har fået formuleret en række politiske tilkendegivelser i form af visioner og mål. Den politiske følgegruppe, som blev nedsat til at følge og kvalificere arbejdet, har været meget engageret. Udover et godt arbejde i følgegruppen, har det medvirket til et stort engagement i de politiske udvalg, som beskæftiger sig med ældrepolitik. Men arbejdet stopper ikke med formuleringen af en politik. Derimod er det nu, at det egentlige konkrete arbejde går i gang nu, hvor vi skal have udmøntet politikken i form af konkrete handlinger. Konferencen i januar 2004 gav os en masse gode idéer. Det samme gjorde høringsprocessen, som blev gennemført i oktober, november og december Da jeg finder det både vigtigt og naturligt at borgerne inddrages i hele processen, afholder vi endnu en konference for at markere, at der nu sættes fokus på politikkens gennemførelse. Ulrik Falk-Sørensen Formand for Social- og Sundhedsudvalget 23

24

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune 2007-2017 Social og Sundhed 2007 maj 2007 tilretninger herfra indarbejdet i dette dokument 25. maj 2007 Fremtidens udfordringer...3 Forord...4 Furesø Kommunes ældrepolitik...5

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Boligsocial Strategi - samarbejde med kommunens boligområder - dialog og fremtidssikring

Boligsocial Strategi - samarbejde med kommunens boligområder - dialog og fremtidssikring Boligsocial Strategi - samarbejde med kommunens boligområder - dialog og fremtidssikring Del 1: Strategi Indledning Ballerup Kommune har gennem mange år haft et velfungerende samarbejde med Kommunens boligområder.

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv Et godt En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016 og aktivt liv 1 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Træning og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Jakob

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark Tale ved den ældrepolitiske konference Store Claus og lille Claus arrangeret af Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark DET TALTE ORD GÆLDER [Indledning] Ældrerådene er i bund og grund et vildskud i det

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Januar 2013 Ældre kan og vil selv FREDERIKSBERG KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 2013-2016 FORORD 2 TILBLIVELSE AF ÆLDREPOLITIKKEN En tid i forandring - mod ny velfærd

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere