MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens"

Transkript

1 ISSN MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 9 December 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Fokus på beskæftigelse... 2 n Socialrådgiveren: Bomuligheder for voksne... 4 n Boganmeldelse: Hestedrengen... 7 n Det har været lettere, end jeg havde regnet med.. 8 n Se, hvad der sker i din kredsforening n Kontakt Landsforeningen Autisme n Bagsidetanker KLIK! Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens protektor, HKH Prinsesse Marie, vakt stor interesse.

2 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er protektor for Landsforeningen Autisme. Kolofon Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme. Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktionsudvalg: Elisabeth Sandell, Morten Carlsson og Annette Lund Dreyer Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Kommende udgivelser n Nr udkommer i uge 3 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 6. december n Nr udkommer i uge 8 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 17. januar n Nr udkommer i uge 12 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 21. februar n Nr udkommer i uge 16 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 13. marts n Nr udkommer i uge 22 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 24. april Annoncering Det er kun Landsforeningen Autismes egne virksomheder og institutioner, som kan annoncere i medlemsbladet. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Rabat Ved samtidig bestilling af mindst 3 annoncer i samme kalenderår gives 10% rabat på ovenstående priser. Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. Fokus på beskæftigelse Morten Carlsson, formand LA Rigtig mange unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) vil gerne have en meningsfuld beskæftigelse. Gennem mange år har der været begrænsede muligheder, og mange har derfor været henvist til at være hjemme hver dag. Det kan være stærkt begrænsende i forhold til sociale kontakter, og samtidig udnyttes den enkeltes ressourcer ikke. Det kan naturligvis være begrænset, hvor meget man kan overkomme, og hvilke opgaver, men når der er uudnyttede kræfter, er det vigtigt at blive holdt i gang. For mange med specielle behov kan netop beskæftigelse i et eller andet omfang være medvirkende til både udvikling og optimal selv hjulpenhed. Det er alt for sjældent, at erhvervslivet tager deres sociale ansvarsforpligtelser alvorligt. Både i det private og på det offentlige område opstilles alt for mange barrierer. På trods af mange forskellige muligheder for støtteordninger og kompensation er andelen af beskæftigede med særlige behov forsvindende lille. For så vidt angår egentlig beskyttet beskæftigelse går det noget bedre. Der findes en række beskæftigelsestilbud, som fungerer rigtig godt. En del har fritids- og sysselsætningsaktiviteter, men flere har egentlig produktion og mange forskellige arbejdsopgaver. Som eksempel kan nævnes SOVI i Gladsaxe, der beskæftiger 50 voksne med ASF. Næste år har virksomheden, der er etableret af frivillige forældre og fagfolk, 2 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

3 Fokus på beskæftigelse 40 års jubilæum. Det er en form for beskæftigelse, som har stor betydning, og udfordringen består i disse år i at få kommunerne til fortsat at visitere til disse arbejdspladser. En anden velkendt beskæftigelsesmulighed er Specialisterne, oprettet på initiativ af Thorkild Sonne og nu daglig arbejdsplads og STU uddannelse for i alt 80 personer. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsfore ningens protektor, HKH Prinsesse Marie, vakt stor interesse. Specialister forsøger rundt om i verden at sælge idéen og konceptet til andre, som vil etablere arbejdspladser til unge og voksne med ASF. I Landsforeningen arbejder vi for tiden med et projekt Jobcrew, som skal sikre udplacering af grupper på almindelige arbejdspladser. Efter model fra TEACCH vil vi skabe hold med 3-5 medarbejdere og en instruktør, som hver dag udfører opgaver sammen på virksomheder rundt i hele landet. Det fungerer rigtig godt andre steder, men er kun i begrænset omfang slået igennem her i landet. Vi er i kontakt med interesserede virksomheder og satser på at forstærke indsatsen i det nye år. Mulighederne er mange, men de udnyttes ikke. Det kan også skyldes manglende overblik på området og gennemsigtighed i reglerne. Det skal ændres, så mange flere, ikke mindst af de nye generationer, får et aktivt arbejdsliv i et eller andet omfang. Landsforeningen vil derfor i 2012 indkalde en række udbydere og initiativtagere med interesse for arbejdstilbud til mennesker med autisme til en fælles heldagskonference. Ud over vidensdeling er målet at skabe et landsdækkende netværk. PS. Med dette blad får du som indlæg lige til at tage ud og gemme også SIKON Landsforeningens kursuskatalog for Heri har vi samlet en række lærerige kurser for pårørende og meget nødvendige kurser for søskende. Vi lægger vægt på, at netop Landsforeningens kurser har en profil og et indhold, som er målrettet vores medlemmer, og her kan vi stå inde for dygtige undervisere, velstruktureret afvikling, og at etikken er i orden. Langt de fleste kommuner og forvaltninger har indset, at netop kurser, som giver indsigt og viden, er tvingende nødvendige, for at vi som pårørende kan forbedre forholdene for vores udfordrede børn. Det gælder også, når søskende har behov for at forstå og arbejde med de særlige udfordringer, som livet med en bror eller søster med ASF kan være. Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 3

4 Bomuligheder for voksne Af Ulla Kjer, socialrådgiver mål læs evt. artikel herom på vores hjemmeside), men alle har altid ret til at have en bisidder med til møder eller give fuldmagt til en person, man har tillid til f. eks. forældre. Jeg har i den seneste tid fået flere henvendelser om bomuligheder, hvor vores medlemmer med god grund er usikre på, hvilke regler der gælder hvor. Generelt er udgangspunktet, at kommunen i samarbejde med borgeren skal vurdere, hvilke behov borgeren har, og ud fra disse, hvilken støtte borgeren skal have. Selve boligen kan oprettes efter boliglovgivningen, f. eks. Lov om almene boliger, Lov om boligbyggeri eller Lov om boliger for ældre og personer med handicap. Støtten i boligen tilbydes efter Lov om social service, hvor det er muligt at tilbyde hjælpen ud fra forskellige paragraffer. Hvis der er brug for flere oplysninger, end der findes i borgerens journal, skal kommunen sørge for at indhente disse. Man kan som borger (eller pårørende) hjælpe sig selv ved at sikre, at man får relevante udtalelser/funktionsbeskrivelser fra f.eks. skolen, psykiater, psykolog, støttepersoner eller andre, der har tæt kontakt. Husk, at man altid har ret til aktindsigt, så man kan se, hvilke oplysninger kommunen har, og hvilke der evt. måtte mangle. Når man er over 18, er man jo myndig og kan selv handle (med mindre man har værge- Boformer Lov om social service har 2 paragraffer, som omfatter et samlet tilbud, nemlig 107 og 108. Et samlet tilbud betyder, at borgeren skal have både sit pædagogiske og plejemæssige støttebehov mv. dækket af tilbudet. Dog kan ledsagelse bevilliges ved siden af, hvis borgeren opfylder betingelserne herfor. Boformer kan drives af en kommune eller region, men det er altid kommunen, som i samarbejde med borgeren vurderer behovet og indstiller/visiterer hertil. 4 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

5 Bomuligheder for voksne Boformer kan have forskellige fysiske rammer, og borgeren betaler dels husleje, dels for de ydelser, borgeren modtager (ikke hjælpen). 107 er midlertidigt botilbud for personer med bl.a. betydelig nedsat funktionsevne, som har brug for: n aflastning, behandling, optræning mm. n omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Det drejer sig om personer, hvis behov er så omfattende, at de ikke kan dækkes på anden vis. Desuden til personer med nedsat funktionsevne, som har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Det kan f. eks. være personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk karakter. Der står intet om, hvor længe midlertidigt kan være, men det har til formål at sikre rammen om en behandlingsmæssig indsats, som kan medføre, at borgeren kan komme i et mindre indgribende tilbud eller evt. et varigt botilbud efter er et varigt botilbud for personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse behov dækket på anden måde. Personkredsen for 108 er altså mere snæver end 107 og vil typisk også indeholde mere støtte end 107. Lejeloven gælder ikke i boformer, men beboere i 108 botilbud har ret til et boligdokument, der indeholder oplysninger om beboerens rettigheder. Borgere, som er fundet berettiget til et 108 tilbud, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune, hvis tilflytningskommunen også finder borgeren berettiget. Ankestyrelsen, som er vores højeste klageinstans, har truffet en afgørelse herom Principafgørelse nr som man evt. kan læse på Ankestyrelsens hjemmeside: Tilbudet skal dog være optaget på Tilbudsportalen ifølge Principafgørelse Bostøtte/hjemmehjælp Lov om social service 85 handler om reglerne for socialpædagogisk støtte til personer, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne har behov herfor. Bistanden kan være i form af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, således at pågældende kan leve et liv på egne præmisser. Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, som sætter den pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt, og den kan ydes i egen bolig, bofællesskab eller boformer. Der er ingen regler om, hvor mange timer borgeren kan modtage, da det er behovet, som er afgørende herfor. 85 anvendes til at yde støtte i bl.a. bofællesskaber, der ligesom boformer kan have meget forskellige fysiske rammer og indhold. Borgeren betaler husleje. Lov om social service 83 handler om reglerne for praktisk og personlig hjælp og pleje (hjemmehjælp) og ydes til personer, som på fortsættes på næste side Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 5

6 Bomuligheder for voksne grund af midlertidigt eller varigt nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Bistanden kan ydes uanset alder og bosted. Borgerstyret personlig assistance Endelig giver reglerne i Lov om social service 95 mulighed for selv at ansætte hjælp. Personkredsen er borgere med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der bor i egen bolig (eller forældrehjem). Det skal vurderes, at der er et omfattende behov for personlig hjælp, pleje og omsorg. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne, men kan overføre tilskuddet til en nærtstående (f.eks. forældre, som passer pågældende), en forening eller privat virksomhed samt få lønudbetalingen administreret af kommunen. EFTERSKOLEN ÆBLEGÅRDEN Annonce n Bofællesskab og skole 9. og 10. klasses afgangseksamen for dem, der kan og vil n Valgfag IT & Foto, Textil & Design, Natur & Heste, Musik & Fester n Målgruppen årige, normalt til højt begavede med ASF + kombinationer n Find dine stærke sider Dyrk dem og livsglæden med andre unge n Mulighed for STU-overbygning n Rejseguide til og fra København Eventyret venter den, som forstår at gribe det Læs mere på 6 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

7 Hestedrengen Skrevet af Rupert Isaacson Forlaget Bazar Af Heidi Thamestrup Boganmeldelse Rupert Isaacsons søn Rowan får diagnosen Infantil Autisme som treårig. For familien er diagnosen starten på en lang spirituel, men også fysisk og psykisk belastende rejse gennem Mongoliet på hesteryg. Målet med rejsen er healing gennem shamaner, helbredende kilder og den hesteviskeragtige indflydelse på heste, som Rupert gennem hele bogen er overbevist om, at Rowan besidder. Bogen giver en malende beskrivelse af det mongolske landskab og af de forskellige shamanistiske kulturer, som familien Isaacson gæster i deres forsøg på at finde healing til sønnen Rowan. Bogen beskriver også noget andet, meget smertefuldt og tabubelagt. Nemlig den sorg, man har som forældre over, at ens barn aldrig får det liv og de muligheder, man havde ønsket, det skulle få. det felt, hvor deres barn kan udvikle sit potentiale. Som forældre til børn med autisme kender vi kræfterne, vi ved, hvad de kan gøre ved os. I denne mongolske kontekst på hesteryg og uden bleer bliver det helt ekstremt. Som læser, mor og fagperson mærker jeg en voldsom irritation over det gennemgående tema i bogen, som er Rowans manglende kontrol over afføring og forældrenes bitterhed over det belastende vaskearbejde. Det er ikke bevist, at børn aldrig bliver renlige, fordi de går med ble. Men der er evidens for, hvad gentagne ydmygelser, som at have lort løbende ned af benene, kan betyde for en halvstor dreng. Man skal ikke undervurdere et rigtigt godt eventyr som Hestedrengen. Bare understrege, at bogen er en skønlitterær rejse og ikke faglitteratur om autisme. Som læser imponeres man over de ekstreme kræfter, der får Rupert til at gennemføre rejsen på trods af Rowans afførings-inkontinens og problemerne med at skaffe bacon i ødemarken, fordi det er det eneste næringsmiddel, Rowan vil indtage. Det er voldsomme kræfter, forældre kan mobilisere, når de mener, de har fundet netop Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 7

8 Det har været lettere, end jeg havde regnet med Linda Hansen var temmelig nervøs for, om hendes autistiske søn Aske ville få det godt, når han flyttede hjemmefra. Efter blot et par måneder kan hun glæde sig over, at han betragter bostedet Kildehaven som sit nye hjem. Der er vendt op og ned på hverdagen for 18-årige Aske Pedersen og hans forældre, Benny Pedersen og Linda Hansen, siden sønnen flyttede hjemmefra i december Ikke alene er processen gået meget lettere, end forældrene havde ventet nu oplever de ligefrem, at Aske ikke vil væk fra sin nye lejlighed og flere gange har aflyst weekendbesøgene hos forældrene.»kildehaven er blevet hans hjem, hans trygge base, og det er utrolig dejligt«, konkluderer Linda Hansen blot to måneder efter, at sønnen flyttede hjemmefra. Og det er gået noget lettere, end hun havde forestillet sig:»jamen, jeg har da været meget bekymret. Man spekulerer jo på, om han får det godt, om de passer godt på ham, og om de forstår hans særheder. I tankerne har det bestemt ikke været let at sige farvel det har været meget svært. Men vi havde jo for længst aftalt med Aske, at han skulle flytte hjemmefra, når han fyldte 18«, forklarer Linda Hansen. Et fællesskab med mange forskellige unge Kildehaven er et nyt, privat bosted og sundhedscenter for unge handicappede. Stedet ligger i Svinninge ved Holbæk. Her har Aske sin egen lejlighed, og hver dag kører han til Holbæk for at modtage undervisning som hidtil. Forældrene har bemærket, at deres søn trods autisme har været forbløffende god til at gå ind i det fællesskab, som er et kendetegn for Kildehaven:»Det er fint, at han var en af de første, der flyttede ind, så har han god tid til at følge med i, når der kommer nye beboere. Vi kan se, at han søger fællesskabet og aktiviteterne med de andre unge. Det betyder rigtig meget for ham, at der er nogen på hans egen alder, og det er en styrke ved Kildehaven, at de kan rumme unge med så mange forskellige fysiske og psykiske handicaps. Samtidig er de meget lydhøre over for de ting, vi kommer med af idéer og gode råd«, siger Linda Hansen. Vil du vide mere om Kildehaven kan du se på 8 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

9 Annonce Til alle handicaporganisationer Udlejning af Margrethe- Sommerhuset Igen i år erindrer vi Deres medlemmer om udlånet af vort dejlige handicap -sommerhus i Gershøj ved Roskilde Fjord. Huset udlånes fra 31. marts til og med uge 42, én uge ad gangen. De af Deres medlemmer, der måtte være interesserede i at låne huset, bedes venligst indsende ansøgning senest den 20. februar Ansøgningen skal indeholde oplysninger om n i hvilken uge huset ønskes n ansøgerens navn og adresse samt n ansøgerens telefonnummer Ansøgningen må gerne indeholde ønske om alternative uger i prioritetsrækkefølge. Forældre med børn får fortrinsret i skolernes sommer- og efterårsferie. Ansøgning fra private skal indeholde oplysninger om handicappets art samt boligforhold. Ansøgningen skal være vedlagt frankeret A5 svarkuvert, dog besvares ansøgninger indsendt pr. mail også pr. mail. Samtlige ansøgere vil senest den 19. marts 2012 modtage besked om, enten hvilken uge der er bevilget, eller at vi desværre har måttet afslå ansøgningen. Ansøgning bedes fremsendt til: Maj-Britt Jensen Sæbyparken 13, Sæby 4070 Kirke Hyllinge Med venlig hilsen f. Odd Fellow Ordenen Søsterloge nr. 5, Dr. Margrethe Maj-Britt Jensen Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 9

10 Annonce autismeforlaget Landvadbjerg Herning NY BOG FRA AUTISMEFORLAGET autismeforlaget En let læselig bog om det grundlæggende ved autisme Autisme i familien Sibylle Janert Sheila Coates, Merete Hawkins Illustrationer: Claudia Schenk 10 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

11 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Se, hvad der sker i din kredsforening bornholm> frederiksborg> fyn> autismufelagið> københavn-frederiksberg> midtvest nord jylland> ribe> roskilde> storkøbenhavn> storstrøm> vejle> vestsjælland> viborg> østjylland Kredsforeningen Nordsjælland Medlemsarrangement forældreaften Mandag den 23. januar 2012, kl på CSU Egedammen, Skovledet 14, Hillerød Amanda på 20 år har diagnosen Aspergers syndrom og vil for første gang fortælle sin historie om, hvor svært det var at få en diagnose som årig, og hvordan teenageårene gik. Amanda havde stor modstand på diagnosen og ønskede bare et normalt liv. Amanda går på STU på erhvervsskolen»det musiske kompagni«og er flyttet hjemmefra. Amanda ved i dag, at hun har brug for hjælp til bestemte ting, og at selverkendelse er en del af vejen til et godt liv. Ida Obitz Simonsen fra Harløse skole har guidet Amanda i forberedelsen af oplægget og vil være til stede og støtte Amanda. Vi har et tænkt denne aften som et foredrag til forældre, idet det er første gang, Amanda skal holde oplæg. Vi vil senere på foråret invitere til en aften, hvor målgruppen er de unge. Tilmelding på senest 17. januar. Generalforsamling Tirsdag den 6. marts 2012, kl Der vil være et spændende indlæg, og fore ningen byder på mad. Dagsorden iht. vedtægter. Nærmere detaljer følger. Nyhed på vores hjemmeside: Som noget nyt tilbyder vi vores medlemmer mulighed for direkte dialog på vores hjemmeside»fra medlem til medlem«. Siden kan bruges til kommunikation og dialog mellem medlemmer»med noget på hjertet«, anmeldelse af en god bog, fortælling om gode eller mindre gode oplevelser, køb og salg af relevante ting, ros & ris, forslag, gode idéer og meget mere. Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 11

12 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Kredsforeningen Storkøbenhavn Kredsforeningsmedlem nr Kredsforeningen Storkøbenhavns medlem nr hedder Elin Sparre og bor i Rødovre. Elin fik af kredsforeningens formand overrakt et gavekort, champagne og blomster, da hun blev budt velkommen i kredsen. Hun fortalte, at hun er mormor til Peter på 11, der har Aspergers syndrom, og som var omkring 6 år, da han fik stillet diagnosen. Peter, som bor i Birkerød, men går i skole i Dronninggårdklasserne i Holte, kommer tit på besøg hos mormor, så hun synes, det er vigtigt at vide noget om handicappet. Derfor meldte hun sig ind i foreningen for gennem den at få bedre muligheder for at deltage i kurser og andre arrangementer. Elin er også flittig bruger af internettet for ad den vej at finde oplysninger om Aspergers syndrom. Så stort tillykke til Elin! Sæt X i kalenderen Kredsforeningen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2012 kl. 19 i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen vil blive indledt med et autismespecifikt oplæg. Hold øje med hjemmesiden, hvor yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil blive opdateret. Elin Sparre får overrakt blomster og champagne af kredsforeningen Storkøbenhavns formand, Karen Hornshøj-Møller. 12 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

13 Kredsforeningen Storstrøm Den grundlæggende forståelse af ADHD Torsdag den 26. januar 2012, kl i konferencesalen på Oringe i Vordingborg Kom og hør Trine Uhrskov, Ba.Psyk og partner i SOPRA, fortælle om et meget spændende og relevant emne, idet ca. 50% af alle mennesker med autisme også kan få en ADHD diagnose. Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer. Som vanligt serveres der lidt mad og drikke i løbet af aftenen. Prisen er 20,- kr. for medlemmer og 50,- for ikke-medlemmer. Tilmelding til arrangementet senest den 12. januar til Henrik Larsen på adresser For at spare på portoomkostningerne i foreningen, når der skal sendes nyheder ud, vil vi blive glade for, hvis foreningens medlemmer vil fremsende deres adresse til Henrik Larsen så vi kan få udarbejdet en opdateret mailliste. Sekretariatet i Hovedforeningen har tidligere på året været så søde at være os behjælpelig med de mail-adresser, som de har til kredsens medlemmer, men det har desværre vist sig, at en del medlemmer har skiftet mail-adresser siden indmeldelsen i Autismeforeningen. Vi hører også gerne fra dem, som ikke har skiftet mail-adresser, men bare gerne vil have oplysninger omkring foredrag m.m. fra kredsforeningen via mail. Kredsforeningen Sønderjylland Generalforsamling og workshops Lørdag den 25. februar 2012, kl Årets generalforsamling afholdes i år på en lørdag, hvor dagen indledes med forskellige workshops. Herefter afholdes selve generalforsamlingen, og dagen afsluttes med endnu en runde workshops. Program fremsendes senere. Pris Medlemmer gratis; ikke-medlemmer 100,- kr. Sted Fjordskolen, Skolevænget 33, 6200 Aabenraa Autisme-Messe 2012 Nu åben for tilmelding af stand! Lørdag den 14. april 2012 Kredsforening Sønderjylland afholder Autisme-Messe med et varierende udbud af tilbud inden for det autistiske spektrum. Der vil igen i år være adgang til både stande og foredrag. Program fremsendes senere. Har du/i ønsker om selv at deltage med en stand eller kender nogen, der kan være aktuel som deltager på Messen, så send en mail til os på Giv en hånd Vi vil gerne benytte lejligheden til også her at appellere til medlemmer og pårørende om at kontakte os, hvis I gerne vil give en håndsrækning en gang imellem. fortsættes på næste side Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 13

14 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Kredsforeningen Sønderjylland Det kan fx være praktisk hjælp ved arrangementer eller mere faste små opgaver/ arbejdsområder, som kan være bestyrelsen og medlemmerne til hjælp. Kontakt os på eller tlf Mailadresser Bestyrelsen appellerer til alle vores medlemmer om at oplyse mailadresse og ændringer af mailadresser, så vi kan spare både penge og tid til fordel for medlemmerne og deres pårørende. Kredsforeningen Østjylland Piger med autisme spektrum forstyrrelser Kursus for forældre og fagfolk Lørdag den 4. februar 2012, kl på Langagerskolen, Bøgeskov Høvej 10, 8260 Viby J. Underviser Kirsten Callesen fra Psykologisk Ressource Center. Kursus pris inkl. forplejning hele dagen: 200,- (ikke-medlemmer 500,-) Kursus pris uden forplejning: 100,- Arrangementer i foråret februar: Kirsten Callesen, Piger med autisme spektrum forstyrrelser (Viby). 1. marts: Generalforsamling (Aarhus) Marts: Bedsteforældre-aften (Galten) 2. april: International autismedag (Aarhus) 19. april: Ann E Knudsen,»Den autistiske hjerne«(aarhus). Maj: Grøn aften med oplæg om autistisk tænkning (Randers). Nye netværksgrupper Netværksgruppe i Favrskov Kommune er lige startet. Henvendelse for yderligere information til Kristina Kristensen på Netværksgruppe for fædre Henvendelse for yderligere information til Brian Jørgensen på Hvad sker i Kredsforeningen Østjylland? Følg med på vores hjemmeside Tilmeldingsfrist senest den 15. januar Tilmeld dig på 14 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

15 Kontakt Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autismes sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Økonomimedarbejder Lisbeth Haagen: Tlf Arbejdsområder: budget/ regnskab, økonomistyring, personaleadministration Projektleder Lise Schmidt-Nielsen: Tlf Arbejdsområder: projektleder, koordinering i forhold til kredsforeningerne, forretnings udvikling og fundraising Sekretariatsmedarbejder Jette Bennetzen: Tlf Arbejdsområder: medlemshåndtering Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Pædagogisk rådgivning Tlf Tirsdage kl Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Hovedbestyrelsen Morten Carlsson...Tlf Næstformænd: Lars Grønlund...Tlf Heidi Pernille Thamestrup...Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk...Tlf Allan Jensen...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Else Worm Jørgensen...Tlf Kari Overhalden...Tlf Kim Hansen...Tlf Rikke Simonsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Kredsforeningerne Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque...Tlf AS-repr.: Zita Thorsen...Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen...Tlf Autismufelagið Kredsforeningen Færøerne Jørmund Foldbo...Tlf Kredsforeningen København/Frederiksberg Tine Heerup...Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard...Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen...Tlf Kredsforeningen Nordsjælland Anne Lorenzen...Tlf Sekretær og medlemskontakt: Allan Jensen...Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Kristensen...Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen...Tlf AS-repr.: Kirsten Riel...Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller...Tlf Kredsforeningen Storstrøm Birthe Gunhild Friis...Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne Schøn...Tlf AS-repr.: Bettina Østergaard...Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård...Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Dorthe Lundgren...Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen...Tlf AS-repr.: Birgit Flæng Jørgensen...Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner...Tlf AS-repr.: Elsebeth Pii Svane...Tlf Samarbejdsorganisation Aspergerforeningen Aage Sinkbæk...Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 15

16 Magasinpost SMP ID nr Denne måneds bagside-skribent er Louise Jensen. Louise er en flittig brugt foredragsholder og har selv Aspergers syndrom. Bagsidetanker KLIK! Jeg har altid følt mig mere som en iagttager af livet end som en del af det. Jeg holder meget af at betragte mennesker og dyr og oplever tit, at jeg som følge deraf opfatter tingene helt anderledes end andre. Denne følelse har nu udviklet sig til en hobby og videre over i en begyndende speciel-interesse: Fotografering. Heldigvis har jeg fundet ud af, at denne interesse så udmærket kan kombineres med en anden, ældre og mere vedholdende, speciel-interesse: Dyr. Jeg købte et mægtig avanceret kamera og brugte en del tid på at fotografere alt muligt (bl.a. en stakkels måge i Juelsminde, som dog fik en halv portion pommes frites som tak) for at lære kameraet at kende og for at få en fornemmelse af lys og afstande osv. Denne nye hobby begyndte snart at give nogle ret så smukke resultater: Solnedgange, ferietur til Ærø, mine roser på altanen. Men det er, når min hobby kombineres med min interesse for dyr, at den rigtige magi sker. Ambrosius (ja, det hedder min kat altså!) har bogstaveligt talt måttet stå model til en del. Heldigvis ved han godt, hvem der betaler for maden, så han finder sig i det med den sædvanlige stolthed og arrogance, som kun katte kan fremvise. Og så skete det en dag, da han sad så flot på altanen mellem to byger, at det perfekte lys var der; ikke for lyst og ikke for mørkt, men præcis nok til, at solen fik hans røde pels til at gnistre. Jeg greb fluks mit kamera og kastede mig ned på maven for at knipse løs, hvilket selvfølgelig fik Ambrosius til at komme hen og stikke snuden op i hovedet på mig. Jeg lå tålmodigt på maven henover dørtrinet til min altan, med nakken bagover og kameraet for øjet og ventede i, hvad der virkede som en uendelighed. Men lyset holdt, og Ambrosius mistede interessen for mig og gik hen og satte sig igen, og resultatet gjorde, at det var det hele værd! 16 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Højt specialiseret pædagogik kan ikke gradbøjes side 6. Nr.

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Højt specialiseret pædagogik kan ikke gradbøjes side 6. Nr. ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 3 Marts 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Vejen frem... 2 n Mobning i Europa... 4 n Sommerferie i Helsingør i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 4 April 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Ny næstformand... 2 n Autismedagen faldt på en god dag... 4 n Socialrådgiveren: Endnu en sag vundet

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 4 April 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Konferencer, kurser, medlemsaktiviteter og rådgivning er vejen frem... 2 n Pigen med en 1 ud af 100-hjerne...

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 6 Juni 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN n Sur-sød sommerhilsen. 2 n Er alt kommet i orden i specialundervisning og STU?... 4 n Nyheder med småt... 4 n Juleferie uden»voldsom

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om inklusion på side 10-19. Nr. 6 Juni 2011 FOR LANDSFORENINGEN AUTISME. n Fælt spin fra KL...

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om inklusion på side 10-19. Nr. 6 Juni 2011 FOR LANDSFORENINGEN AUTISME. n Fælt spin fra KL... MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 6 Juni 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Fælt spin fra KL... 2 n Sommerferie på sekretariatet... 3 n En vej til rette uddannelseshylde... 4

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Ny klassifikation af autisme: På vej til DSM-V side 6. Nr. 2 Februar 2012 ISSN 2245-0777 ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 2 Februar 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder»Man binder os på mund og hånd«... 2 n Vil du være med i BUM for børn og unge?... 4 n Første skræddersyede

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse

Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse FOKUS PÅ AUTISME Med og mod systemet... 2 Pædagogisk rådgivning... 3 Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse... 4 Repræsentantskabsmøde... 7 Anstændighed... 7 Asperger og arbejde...

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Fokus på familien... 2 Landsforeningen Autisme udvider telefonrådgivningen... 3 Socialrådgiveren: Ledsagelse... 10 Nyt politikpapir på børneog ungeområdet... 12 Kredsforeningerne... 14

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Kommunernes pengekasser styrer tilbud til småbørn FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 2 Februar 2011. Panikagtige politiske løsninger...

MEDLEMSBLAD. Kommunernes pengekasser styrer tilbud til småbørn FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 2 Februar 2011. Panikagtige politiske løsninger... MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 2 Februar 2011 FOKUS PÅ AUTISME Panikagtige politiske løsninger... 2 Autisme sætter parforholdet på pause... 4 Sproglige finurligheder... 13 Dækning af tabt

Læs mere

MEDLEMSBLAD HUSK. Drømmen om at gå i rødt, hvidt og gult FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 3 Marts 2011

MEDLEMSBLAD HUSK. Drømmen om at gå i rødt, hvidt og gult FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 3 Marts 2011 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 3 Marts 2011 FOKUS PÅ AUTISME Foto: Rune Hansen HUSK FN s Internationale Autismedag lørdag den 2. april Kissmeyers doktrin... 2 Et kæmpe plus for en arbejdsplads...

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Drømmen om et godt nyt år... 2 Elevplads søges... 3 Autisme og stolthed... 4 Oplæg til Asperger... 5 For hvis skyld skal børn med ASF inkluderes i almindelige daginstitutioner?... 6 Mindeord

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Ny konvention vil give handicappede et bedre liv Af Eva Isager... 14. Nr. 9 December 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Ny konvention vil give handicappede et bedre liv Af Eva Isager... 14. Nr. 9 December 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Leder: Maglemosen og de andre... 2 SIKON Konference 2008... 3 Elsebeth Aarestrup Frederiksens Fond... 3 Midtvejsmøde... 4 Referat af repræsentantskabsmødet... 6 Socialrådgiveren: Efterskoler...

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

AUTISMEBLADET. Læs tema om specialtilbud side 4-9

AUTISMEBLADET. Læs tema om specialtilbud side 4-9 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 5 Maj 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN En tryg alderdom for Palle 57-årige Palle W. Hansen (tv) har fået sit livs første selvstændige bolig på botilbuddet Højtoft ved København.

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Vi arbejder i blinde Af Eva Isager... 5

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Vi arbejder i blinde Af Eva Isager... 5 FOKUS PÅ AUTISME Leder: Der kom et brev... 2 Generalforsamlinger... 7 Tilmeld dig Betalingsservice... 9»Følelser & Fornemmelser på spil«... 9 Støtte til ungdomsuddannelsen... 10 Studenterklasserne... 12

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

Ungdomsuddannelsen. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME

Ungdomsuddannelsen. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Lex Gladsave... 2 Medlemmer til Autismeforlagets redaktionsudvalg søges... 3 SOVI... 6 SIKON: Ekstra søskende-forældre kursus i juni... 7 Center for Autisme... 10 Autismeforlaget... 11

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Man udvikles af at lykkes Spurvetoften ved Vejle Af Eva Isager... 10

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Man udvikles af at lykkes Spurvetoften ved Vejle Af Eva Isager... 10 FOKUS PÅ AUTISME Vi skal alle have et tilbud... 2 Landsforeningens Ejendomsfond har købt en gård i Jylland... 4 Repræsentantskabsmøde i Middelfart... 5 Mens vi venter på lovgivningen... 6 Den Nationale

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 5 OKTOBER 2006

AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 5 OKTOBER 2006 LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 5 OKTOBER 2006 LÆS INDE I BLADET OM: Midtvejsmødet i Herning Malta 2006 & 2007 Nyt fra socialrådgiveren: Aflastning Nyt fra Kredsforeningerne I dette nummer er der lagt vægt

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop...

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop... FOKUS PÅ AUTISME Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder... 2 Repræsentantskabsmøde den 14. april 2007... 4 SIKON: Temadag: Inklusion i folkeskolen... 13 Nyt navn, ny næstformand og nye toner... 14 Unge

Læs mere

AUTISMEBLADET. Intet er helligt på Hilltop Læs mere på side 4. Nr. 7 September 2012 ISSN 2245-3423. n Hvad sker der så i den nærmeste fremtid?...

AUTISMEBLADET. Intet er helligt på Hilltop Læs mere på side 4. Nr. 7 September 2012 ISSN 2245-3423. n Hvad sker der så i den nærmeste fremtid?... ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 7 September 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN Intet er helligt på Hilltop Læs mere på side 4 n Hvad sker der så i den nærmeste fremtid?... 2 n HKH Prinsesse Marie besøgte

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference

FOKUS PÅ AUTISME. Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference FOKUS PÅ AUTISME Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference 2010... 3 Ældre med Aspergers syndrom... 4 8 fine dage i Karrebæksminde... 7 Hvor er jeg dog priviligeret!...

Læs mere

3 x NEJ TAK FOKUS PÅ AUTISME

3 x NEJ TAK FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME 3 x NEJ TAK 3 x NEJ TAK... 2 Der kom et brev... 4 Diæt og adfærd... 6 FolkeFeries tilbud til Landsforeningens medlemmer... 8 Advokaten: Arv og testamente... 9 Malta lad det ikke blive

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage FOKUS PÅ AUTISME Leder: Tak... 2 Er du mors lille dreng?.. 4 Autismeforlaget: Ny bog af Mohammad Ghaziuddin... 5 Ledsagerkort... 9 Socialrådgiveren: Statsforvaltningens kompetanceområder... 10 Nye telefontider...

Læs mere