MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens"

Transkript

1 ISSN MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 9 December 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Fokus på beskæftigelse... 2 n Socialrådgiveren: Bomuligheder for voksne... 4 n Boganmeldelse: Hestedrengen... 7 n Det har været lettere, end jeg havde regnet med.. 8 n Se, hvad der sker i din kredsforening n Kontakt Landsforeningen Autisme n Bagsidetanker KLIK! Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsforeningens protektor, HKH Prinsesse Marie, vakt stor interesse.

2 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er protektor for Landsforeningen Autisme. Kolofon Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme. Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktionsudvalg: Elisabeth Sandell, Morten Carlsson og Annette Lund Dreyer Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Kommende udgivelser n Nr udkommer i uge 3 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 6. december n Nr udkommer i uge 8 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 17. januar n Nr udkommer i uge 12 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 21. februar n Nr udkommer i uge 16 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 13. marts n Nr udkommer i uge 22 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 24. april Annoncering Det er kun Landsforeningen Autismes egne virksomheder og institutioner, som kan annoncere i medlemsbladet. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Rabat Ved samtidig bestilling af mindst 3 annoncer i samme kalenderår gives 10% rabat på ovenstående priser. Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. Fokus på beskæftigelse Morten Carlsson, formand LA Rigtig mange unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) vil gerne have en meningsfuld beskæftigelse. Gennem mange år har der været begrænsede muligheder, og mange har derfor været henvist til at være hjemme hver dag. Det kan være stærkt begrænsende i forhold til sociale kontakter, og samtidig udnyttes den enkeltes ressourcer ikke. Det kan naturligvis være begrænset, hvor meget man kan overkomme, og hvilke opgaver, men når der er uudnyttede kræfter, er det vigtigt at blive holdt i gang. For mange med specielle behov kan netop beskæftigelse i et eller andet omfang være medvirkende til både udvikling og optimal selv hjulpenhed. Det er alt for sjældent, at erhvervslivet tager deres sociale ansvarsforpligtelser alvorligt. Både i det private og på det offentlige område opstilles alt for mange barrierer. På trods af mange forskellige muligheder for støtteordninger og kompensation er andelen af beskæftigede med særlige behov forsvindende lille. For så vidt angår egentlig beskyttet beskæftigelse går det noget bedre. Der findes en række beskæftigelsestilbud, som fungerer rigtig godt. En del har fritids- og sysselsætningsaktiviteter, men flere har egentlig produktion og mange forskellige arbejdsopgaver. Som eksempel kan nævnes SOVI i Gladsaxe, der beskæftiger 50 voksne med ASF. Næste år har virksomheden, der er etableret af frivillige forældre og fagfolk, 2 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

3 Fokus på beskæftigelse 40 års jubilæum. Det er en form for beskæftigelse, som har stor betydning, og udfordringen består i disse år i at få kommunerne til fortsat at visitere til disse arbejdspladser. En anden velkendt beskæftigelsesmulighed er Specialisterne, oprettet på initiativ af Thorkild Sonne og nu daglig arbejdsplads og STU uddannelse for i alt 80 personer. Specialisternes fokus på IT-opgaver har vist sig at være populær, og senest har besøget fra Landsfore ningens protektor, HKH Prinsesse Marie, vakt stor interesse. Specialister forsøger rundt om i verden at sælge idéen og konceptet til andre, som vil etablere arbejdspladser til unge og voksne med ASF. I Landsforeningen arbejder vi for tiden med et projekt Jobcrew, som skal sikre udplacering af grupper på almindelige arbejdspladser. Efter model fra TEACCH vil vi skabe hold med 3-5 medarbejdere og en instruktør, som hver dag udfører opgaver sammen på virksomheder rundt i hele landet. Det fungerer rigtig godt andre steder, men er kun i begrænset omfang slået igennem her i landet. Vi er i kontakt med interesserede virksomheder og satser på at forstærke indsatsen i det nye år. Mulighederne er mange, men de udnyttes ikke. Det kan også skyldes manglende overblik på området og gennemsigtighed i reglerne. Det skal ændres, så mange flere, ikke mindst af de nye generationer, får et aktivt arbejdsliv i et eller andet omfang. Landsforeningen vil derfor i 2012 indkalde en række udbydere og initiativtagere med interesse for arbejdstilbud til mennesker med autisme til en fælles heldagskonference. Ud over vidensdeling er målet at skabe et landsdækkende netværk. PS. Med dette blad får du som indlæg lige til at tage ud og gemme også SIKON Landsforeningens kursuskatalog for Heri har vi samlet en række lærerige kurser for pårørende og meget nødvendige kurser for søskende. Vi lægger vægt på, at netop Landsforeningens kurser har en profil og et indhold, som er målrettet vores medlemmer, og her kan vi stå inde for dygtige undervisere, velstruktureret afvikling, og at etikken er i orden. Langt de fleste kommuner og forvaltninger har indset, at netop kurser, som giver indsigt og viden, er tvingende nødvendige, for at vi som pårørende kan forbedre forholdene for vores udfordrede børn. Det gælder også, når søskende har behov for at forstå og arbejde med de særlige udfordringer, som livet med en bror eller søster med ASF kan være. Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 3

4 Bomuligheder for voksne Af Ulla Kjer, socialrådgiver mål læs evt. artikel herom på vores hjemmeside), men alle har altid ret til at have en bisidder med til møder eller give fuldmagt til en person, man har tillid til f. eks. forældre. Jeg har i den seneste tid fået flere henvendelser om bomuligheder, hvor vores medlemmer med god grund er usikre på, hvilke regler der gælder hvor. Generelt er udgangspunktet, at kommunen i samarbejde med borgeren skal vurdere, hvilke behov borgeren har, og ud fra disse, hvilken støtte borgeren skal have. Selve boligen kan oprettes efter boliglovgivningen, f. eks. Lov om almene boliger, Lov om boligbyggeri eller Lov om boliger for ældre og personer med handicap. Støtten i boligen tilbydes efter Lov om social service, hvor det er muligt at tilbyde hjælpen ud fra forskellige paragraffer. Hvis der er brug for flere oplysninger, end der findes i borgerens journal, skal kommunen sørge for at indhente disse. Man kan som borger (eller pårørende) hjælpe sig selv ved at sikre, at man får relevante udtalelser/funktionsbeskrivelser fra f.eks. skolen, psykiater, psykolog, støttepersoner eller andre, der har tæt kontakt. Husk, at man altid har ret til aktindsigt, så man kan se, hvilke oplysninger kommunen har, og hvilke der evt. måtte mangle. Når man er over 18, er man jo myndig og kan selv handle (med mindre man har værge- Boformer Lov om social service har 2 paragraffer, som omfatter et samlet tilbud, nemlig 107 og 108. Et samlet tilbud betyder, at borgeren skal have både sit pædagogiske og plejemæssige støttebehov mv. dækket af tilbudet. Dog kan ledsagelse bevilliges ved siden af, hvis borgeren opfylder betingelserne herfor. Boformer kan drives af en kommune eller region, men det er altid kommunen, som i samarbejde med borgeren vurderer behovet og indstiller/visiterer hertil. 4 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

5 Bomuligheder for voksne Boformer kan have forskellige fysiske rammer, og borgeren betaler dels husleje, dels for de ydelser, borgeren modtager (ikke hjælpen). 107 er midlertidigt botilbud for personer med bl.a. betydelig nedsat funktionsevne, som har brug for: n aflastning, behandling, optræning mm. n omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Det drejer sig om personer, hvis behov er så omfattende, at de ikke kan dækkes på anden vis. Desuden til personer med nedsat funktionsevne, som har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Det kan f. eks. være personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk karakter. Der står intet om, hvor længe midlertidigt kan være, men det har til formål at sikre rammen om en behandlingsmæssig indsats, som kan medføre, at borgeren kan komme i et mindre indgribende tilbud eller evt. et varigt botilbud efter er et varigt botilbud for personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse behov dækket på anden måde. Personkredsen for 108 er altså mere snæver end 107 og vil typisk også indeholde mere støtte end 107. Lejeloven gælder ikke i boformer, men beboere i 108 botilbud har ret til et boligdokument, der indeholder oplysninger om beboerens rettigheder. Borgere, som er fundet berettiget til et 108 tilbud, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune, hvis tilflytningskommunen også finder borgeren berettiget. Ankestyrelsen, som er vores højeste klageinstans, har truffet en afgørelse herom Principafgørelse nr som man evt. kan læse på Ankestyrelsens hjemmeside: Tilbudet skal dog være optaget på Tilbudsportalen ifølge Principafgørelse Bostøtte/hjemmehjælp Lov om social service 85 handler om reglerne for socialpædagogisk støtte til personer, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne har behov herfor. Bistanden kan være i form af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, således at pågældende kan leve et liv på egne præmisser. Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, som sætter den pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt, og den kan ydes i egen bolig, bofællesskab eller boformer. Der er ingen regler om, hvor mange timer borgeren kan modtage, da det er behovet, som er afgørende herfor. 85 anvendes til at yde støtte i bl.a. bofællesskaber, der ligesom boformer kan have meget forskellige fysiske rammer og indhold. Borgeren betaler husleje. Lov om social service 83 handler om reglerne for praktisk og personlig hjælp og pleje (hjemmehjælp) og ydes til personer, som på fortsættes på næste side Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 5

6 Bomuligheder for voksne grund af midlertidigt eller varigt nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Bistanden kan ydes uanset alder og bosted. Borgerstyret personlig assistance Endelig giver reglerne i Lov om social service 95 mulighed for selv at ansætte hjælp. Personkredsen er borgere med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der bor i egen bolig (eller forældrehjem). Det skal vurderes, at der er et omfattende behov for personlig hjælp, pleje og omsorg. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne, men kan overføre tilskuddet til en nærtstående (f.eks. forældre, som passer pågældende), en forening eller privat virksomhed samt få lønudbetalingen administreret af kommunen. EFTERSKOLEN ÆBLEGÅRDEN Annonce n Bofællesskab og skole 9. og 10. klasses afgangseksamen for dem, der kan og vil n Valgfag IT & Foto, Textil & Design, Natur & Heste, Musik & Fester n Målgruppen årige, normalt til højt begavede med ASF + kombinationer n Find dine stærke sider Dyrk dem og livsglæden med andre unge n Mulighed for STU-overbygning n Rejseguide til og fra København Eventyret venter den, som forstår at gribe det Læs mere på 6 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

7 Hestedrengen Skrevet af Rupert Isaacson Forlaget Bazar Af Heidi Thamestrup Boganmeldelse Rupert Isaacsons søn Rowan får diagnosen Infantil Autisme som treårig. For familien er diagnosen starten på en lang spirituel, men også fysisk og psykisk belastende rejse gennem Mongoliet på hesteryg. Målet med rejsen er healing gennem shamaner, helbredende kilder og den hesteviskeragtige indflydelse på heste, som Rupert gennem hele bogen er overbevist om, at Rowan besidder. Bogen giver en malende beskrivelse af det mongolske landskab og af de forskellige shamanistiske kulturer, som familien Isaacson gæster i deres forsøg på at finde healing til sønnen Rowan. Bogen beskriver også noget andet, meget smertefuldt og tabubelagt. Nemlig den sorg, man har som forældre over, at ens barn aldrig får det liv og de muligheder, man havde ønsket, det skulle få. det felt, hvor deres barn kan udvikle sit potentiale. Som forældre til børn med autisme kender vi kræfterne, vi ved, hvad de kan gøre ved os. I denne mongolske kontekst på hesteryg og uden bleer bliver det helt ekstremt. Som læser, mor og fagperson mærker jeg en voldsom irritation over det gennemgående tema i bogen, som er Rowans manglende kontrol over afføring og forældrenes bitterhed over det belastende vaskearbejde. Det er ikke bevist, at børn aldrig bliver renlige, fordi de går med ble. Men der er evidens for, hvad gentagne ydmygelser, som at have lort løbende ned af benene, kan betyde for en halvstor dreng. Man skal ikke undervurdere et rigtigt godt eventyr som Hestedrengen. Bare understrege, at bogen er en skønlitterær rejse og ikke faglitteratur om autisme. Som læser imponeres man over de ekstreme kræfter, der får Rupert til at gennemføre rejsen på trods af Rowans afførings-inkontinens og problemerne med at skaffe bacon i ødemarken, fordi det er det eneste næringsmiddel, Rowan vil indtage. Det er voldsomme kræfter, forældre kan mobilisere, når de mener, de har fundet netop Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 7

8 Det har været lettere, end jeg havde regnet med Linda Hansen var temmelig nervøs for, om hendes autistiske søn Aske ville få det godt, når han flyttede hjemmefra. Efter blot et par måneder kan hun glæde sig over, at han betragter bostedet Kildehaven som sit nye hjem. Der er vendt op og ned på hverdagen for 18-årige Aske Pedersen og hans forældre, Benny Pedersen og Linda Hansen, siden sønnen flyttede hjemmefra i december Ikke alene er processen gået meget lettere, end forældrene havde ventet nu oplever de ligefrem, at Aske ikke vil væk fra sin nye lejlighed og flere gange har aflyst weekendbesøgene hos forældrene.»kildehaven er blevet hans hjem, hans trygge base, og det er utrolig dejligt«, konkluderer Linda Hansen blot to måneder efter, at sønnen flyttede hjemmefra. Og det er gået noget lettere, end hun havde forestillet sig:»jamen, jeg har da været meget bekymret. Man spekulerer jo på, om han får det godt, om de passer godt på ham, og om de forstår hans særheder. I tankerne har det bestemt ikke været let at sige farvel det har været meget svært. Men vi havde jo for længst aftalt med Aske, at han skulle flytte hjemmefra, når han fyldte 18«, forklarer Linda Hansen. Et fællesskab med mange forskellige unge Kildehaven er et nyt, privat bosted og sundhedscenter for unge handicappede. Stedet ligger i Svinninge ved Holbæk. Her har Aske sin egen lejlighed, og hver dag kører han til Holbæk for at modtage undervisning som hidtil. Forældrene har bemærket, at deres søn trods autisme har været forbløffende god til at gå ind i det fællesskab, som er et kendetegn for Kildehaven:»Det er fint, at han var en af de første, der flyttede ind, så har han god tid til at følge med i, når der kommer nye beboere. Vi kan se, at han søger fællesskabet og aktiviteterne med de andre unge. Det betyder rigtig meget for ham, at der er nogen på hans egen alder, og det er en styrke ved Kildehaven, at de kan rumme unge med så mange forskellige fysiske og psykiske handicaps. Samtidig er de meget lydhøre over for de ting, vi kommer med af idéer og gode råd«, siger Linda Hansen. Vil du vide mere om Kildehaven kan du se på 8 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

9 Annonce Til alle handicaporganisationer Udlejning af Margrethe- Sommerhuset Igen i år erindrer vi Deres medlemmer om udlånet af vort dejlige handicap -sommerhus i Gershøj ved Roskilde Fjord. Huset udlånes fra 31. marts til og med uge 42, én uge ad gangen. De af Deres medlemmer, der måtte være interesserede i at låne huset, bedes venligst indsende ansøgning senest den 20. februar Ansøgningen skal indeholde oplysninger om n i hvilken uge huset ønskes n ansøgerens navn og adresse samt n ansøgerens telefonnummer Ansøgningen må gerne indeholde ønske om alternative uger i prioritetsrækkefølge. Forældre med børn får fortrinsret i skolernes sommer- og efterårsferie. Ansøgning fra private skal indeholde oplysninger om handicappets art samt boligforhold. Ansøgningen skal være vedlagt frankeret A5 svarkuvert, dog besvares ansøgninger indsendt pr. mail også pr. mail. Samtlige ansøgere vil senest den 19. marts 2012 modtage besked om, enten hvilken uge der er bevilget, eller at vi desværre har måttet afslå ansøgningen. Ansøgning bedes fremsendt til: Maj-Britt Jensen Sæbyparken 13, Sæby 4070 Kirke Hyllinge Med venlig hilsen f. Odd Fellow Ordenen Søsterloge nr. 5, Dr. Margrethe Maj-Britt Jensen Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 9

10 Annonce autismeforlaget Landvadbjerg Herning NY BOG FRA AUTISMEFORLAGET autismeforlaget En let læselig bog om det grundlæggende ved autisme Autisme i familien Sibylle Janert Sheila Coates, Merete Hawkins Illustrationer: Claudia Schenk 10 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

11 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Se, hvad der sker i din kredsforening bornholm> frederiksborg> fyn> autismufelagið> københavn-frederiksberg> midtvest nord jylland> ribe> roskilde> storkøbenhavn> storstrøm> vejle> vestsjælland> viborg> østjylland Kredsforeningen Nordsjælland Medlemsarrangement forældreaften Mandag den 23. januar 2012, kl på CSU Egedammen, Skovledet 14, Hillerød Amanda på 20 år har diagnosen Aspergers syndrom og vil for første gang fortælle sin historie om, hvor svært det var at få en diagnose som årig, og hvordan teenageårene gik. Amanda havde stor modstand på diagnosen og ønskede bare et normalt liv. Amanda går på STU på erhvervsskolen»det musiske kompagni«og er flyttet hjemmefra. Amanda ved i dag, at hun har brug for hjælp til bestemte ting, og at selverkendelse er en del af vejen til et godt liv. Ida Obitz Simonsen fra Harløse skole har guidet Amanda i forberedelsen af oplægget og vil være til stede og støtte Amanda. Vi har et tænkt denne aften som et foredrag til forældre, idet det er første gang, Amanda skal holde oplæg. Vi vil senere på foråret invitere til en aften, hvor målgruppen er de unge. Tilmelding på senest 17. januar. Generalforsamling Tirsdag den 6. marts 2012, kl Der vil være et spændende indlæg, og fore ningen byder på mad. Dagsorden iht. vedtægter. Nærmere detaljer følger. Nyhed på vores hjemmeside: Som noget nyt tilbyder vi vores medlemmer mulighed for direkte dialog på vores hjemmeside»fra medlem til medlem«. Siden kan bruges til kommunikation og dialog mellem medlemmer»med noget på hjertet«, anmeldelse af en god bog, fortælling om gode eller mindre gode oplevelser, køb og salg af relevante ting, ros & ris, forslag, gode idéer og meget mere. Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 11

12 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Kredsforeningen Storkøbenhavn Kredsforeningsmedlem nr Kredsforeningen Storkøbenhavns medlem nr hedder Elin Sparre og bor i Rødovre. Elin fik af kredsforeningens formand overrakt et gavekort, champagne og blomster, da hun blev budt velkommen i kredsen. Hun fortalte, at hun er mormor til Peter på 11, der har Aspergers syndrom, og som var omkring 6 år, da han fik stillet diagnosen. Peter, som bor i Birkerød, men går i skole i Dronninggårdklasserne i Holte, kommer tit på besøg hos mormor, så hun synes, det er vigtigt at vide noget om handicappet. Derfor meldte hun sig ind i foreningen for gennem den at få bedre muligheder for at deltage i kurser og andre arrangementer. Elin er også flittig bruger af internettet for ad den vej at finde oplysninger om Aspergers syndrom. Så stort tillykke til Elin! Sæt X i kalenderen Kredsforeningen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2012 kl. 19 i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen vil blive indledt med et autismespecifikt oplæg. Hold øje med hjemmesiden, hvor yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil blive opdateret. Elin Sparre får overrakt blomster og champagne af kredsforeningen Storkøbenhavns formand, Karen Hornshøj-Møller. 12 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

13 Kredsforeningen Storstrøm Den grundlæggende forståelse af ADHD Torsdag den 26. januar 2012, kl i konferencesalen på Oringe i Vordingborg Kom og hør Trine Uhrskov, Ba.Psyk og partner i SOPRA, fortælle om et meget spændende og relevant emne, idet ca. 50% af alle mennesker med autisme også kan få en ADHD diagnose. Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer. Som vanligt serveres der lidt mad og drikke i løbet af aftenen. Prisen er 20,- kr. for medlemmer og 50,- for ikke-medlemmer. Tilmelding til arrangementet senest den 12. januar til Henrik Larsen på adresser For at spare på portoomkostningerne i foreningen, når der skal sendes nyheder ud, vil vi blive glade for, hvis foreningens medlemmer vil fremsende deres adresse til Henrik Larsen så vi kan få udarbejdet en opdateret mailliste. Sekretariatet i Hovedforeningen har tidligere på året været så søde at være os behjælpelig med de mail-adresser, som de har til kredsens medlemmer, men det har desværre vist sig, at en del medlemmer har skiftet mail-adresser siden indmeldelsen i Autismeforeningen. Vi hører også gerne fra dem, som ikke har skiftet mail-adresser, men bare gerne vil have oplysninger omkring foredrag m.m. fra kredsforeningen via mail. Kredsforeningen Sønderjylland Generalforsamling og workshops Lørdag den 25. februar 2012, kl Årets generalforsamling afholdes i år på en lørdag, hvor dagen indledes med forskellige workshops. Herefter afholdes selve generalforsamlingen, og dagen afsluttes med endnu en runde workshops. Program fremsendes senere. Pris Medlemmer gratis; ikke-medlemmer 100,- kr. Sted Fjordskolen, Skolevænget 33, 6200 Aabenraa Autisme-Messe 2012 Nu åben for tilmelding af stand! Lørdag den 14. april 2012 Kredsforening Sønderjylland afholder Autisme-Messe med et varierende udbud af tilbud inden for det autistiske spektrum. Der vil igen i år være adgang til både stande og foredrag. Program fremsendes senere. Har du/i ønsker om selv at deltage med en stand eller kender nogen, der kan være aktuel som deltager på Messen, så send en mail til os på Giv en hånd Vi vil gerne benytte lejligheden til også her at appellere til medlemmer og pårørende om at kontakte os, hvis I gerne vil give en håndsrækning en gang imellem. fortsættes på næste side Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 13

14 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Kredsforeningen Sønderjylland Det kan fx være praktisk hjælp ved arrangementer eller mere faste små opgaver/ arbejdsområder, som kan være bestyrelsen og medlemmerne til hjælp. Kontakt os på eller tlf Mailadresser Bestyrelsen appellerer til alle vores medlemmer om at oplyse mailadresse og ændringer af mailadresser, så vi kan spare både penge og tid til fordel for medlemmerne og deres pårørende. Kredsforeningen Østjylland Piger med autisme spektrum forstyrrelser Kursus for forældre og fagfolk Lørdag den 4. februar 2012, kl på Langagerskolen, Bøgeskov Høvej 10, 8260 Viby J. Underviser Kirsten Callesen fra Psykologisk Ressource Center. Kursus pris inkl. forplejning hele dagen: 200,- (ikke-medlemmer 500,-) Kursus pris uden forplejning: 100,- Arrangementer i foråret februar: Kirsten Callesen, Piger med autisme spektrum forstyrrelser (Viby). 1. marts: Generalforsamling (Aarhus) Marts: Bedsteforældre-aften (Galten) 2. april: International autismedag (Aarhus) 19. april: Ann E Knudsen,»Den autistiske hjerne«(aarhus). Maj: Grøn aften med oplæg om autistisk tænkning (Randers). Nye netværksgrupper Netværksgruppe i Favrskov Kommune er lige startet. Henvendelse for yderligere information til Kristina Kristensen på Netværksgruppe for fædre Henvendelse for yderligere information til Brian Jørgensen på Hvad sker i Kredsforeningen Østjylland? Følg med på vores hjemmeside Tilmeldingsfrist senest den 15. januar Tilmeld dig på 14 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

15 Kontakt Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autismes sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Økonomimedarbejder Lisbeth Haagen: Tlf Arbejdsområder: budget/ regnskab, økonomistyring, personaleadministration Projektleder Lise Schmidt-Nielsen: Tlf Arbejdsområder: projektleder, koordinering i forhold til kredsforeningerne, forretnings udvikling og fundraising Sekretariatsmedarbejder Jette Bennetzen: Tlf Arbejdsområder: medlemshåndtering Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Pædagogisk rådgivning Tlf Tirsdage kl Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Hovedbestyrelsen Morten Carlsson...Tlf Næstformænd: Lars Grønlund...Tlf Heidi Pernille Thamestrup...Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk...Tlf Allan Jensen...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Else Worm Jørgensen...Tlf Kari Overhalden...Tlf Kim Hansen...Tlf Rikke Simonsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Kredsforeningerne Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque...Tlf AS-repr.: Zita Thorsen...Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen...Tlf Autismufelagið Kredsforeningen Færøerne Jørmund Foldbo...Tlf Kredsforeningen København/Frederiksberg Tine Heerup...Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard...Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen...Tlf Kredsforeningen Nordsjælland Anne Lorenzen...Tlf Sekretær og medlemskontakt: Allan Jensen...Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Kristensen...Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen...Tlf AS-repr.: Kirsten Riel...Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller...Tlf Kredsforeningen Storstrøm Birthe Gunhild Friis...Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne Schøn...Tlf AS-repr.: Bettina Østergaard...Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård...Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Dorthe Lundgren...Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen...Tlf AS-repr.: Birgit Flæng Jørgensen...Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner...Tlf AS-repr.: Elsebeth Pii Svane...Tlf Samarbejdsorganisation Aspergerforeningen Aage Sinkbæk...Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme 15

16 Magasinpost SMP ID nr Denne måneds bagside-skribent er Louise Jensen. Louise er en flittig brugt foredragsholder og har selv Aspergers syndrom. Bagsidetanker KLIK! Jeg har altid følt mig mere som en iagttager af livet end som en del af det. Jeg holder meget af at betragte mennesker og dyr og oplever tit, at jeg som følge deraf opfatter tingene helt anderledes end andre. Denne følelse har nu udviklet sig til en hobby og videre over i en begyndende speciel-interesse: Fotografering. Heldigvis har jeg fundet ud af, at denne interesse så udmærket kan kombineres med en anden, ældre og mere vedholdende, speciel-interesse: Dyr. Jeg købte et mægtig avanceret kamera og brugte en del tid på at fotografere alt muligt (bl.a. en stakkels måge i Juelsminde, som dog fik en halv portion pommes frites som tak) for at lære kameraet at kende og for at få en fornemmelse af lys og afstande osv. Denne nye hobby begyndte snart at give nogle ret så smukke resultater: Solnedgange, ferietur til Ærø, mine roser på altanen. Men det er, når min hobby kombineres med min interesse for dyr, at den rigtige magi sker. Ambrosius (ja, det hedder min kat altså!) har bogstaveligt talt måttet stå model til en del. Heldigvis ved han godt, hvem der betaler for maden, så han finder sig i det med den sædvanlige stolthed og arrogance, som kun katte kan fremvise. Og så skete det en dag, da han sad så flot på altanen mellem to byger, at det perfekte lys var der; ikke for lyst og ikke for mørkt, men præcis nok til, at solen fik hans røde pels til at gnistre. Jeg greb fluks mit kamera og kastede mig ned på maven for at knipse løs, hvilket selvfølgelig fik Ambrosius til at komme hen og stikke snuden op i hovedet på mig. Jeg lå tålmodigt på maven henover dørtrinet til min altan, med nakken bagover og kameraet for øjet og ventede i, hvad der virkede som en uendelighed. Men lyset holdt, og Ambrosius mistede interessen for mig og gik hen og satte sig igen, og resultatet gjorde, at det var det hele værd! 16 Nr. 9 December 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme. Vejledning.

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme. Vejledning. Mit hospitalspas Til mennesker med autisme Vejledning www.autismeforening.dk inspireret af National Autistic Societys folder: My Hospital Passport Oversættelse og tilpasning til dansk kontekst: MIT HOSPITALSPAS

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 4 April 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Konferencer, kurser, medlemsaktiviteter og rådgivning er vejen frem... 2 n Pigen med en 1 ud af 100-hjerne...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Aflastning og anden pædagogisk støtte

Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte ASF- Teamet tilbyder forskellige former for aflastningsopgaver og anden pædagogisk støtte. Vi tilbyder midlertidig akutdækning,

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 4 April 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Ny næstformand... 2 n Autismedagen faldt på en god dag... 4 n Socialrådgiveren: Endnu en sag vundet

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme.

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme. Mit hospitalspas Til mennesker med autisme www.autismeforening.dk inspireret af National Autistic Societys folder: My Hospital Passport Oversættelse og tilpasning til dansk kontekst: MIT HOSPITALSPAS TIL

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af DSØ-møde oktober 16

Referat af DSØ-møde oktober 16 Referat af DSØ-møde oktober 16 0: Streeetfodbold Jesper Dam Skriver, tidligere foreningsudvikler hos DGI, har henvendt sig til Rikke for at efterspørge vores interesse i at være med til at udvikle et Streetfodboldkoncept.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer.

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Til unge med særlige behov og deres forældre Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Du bliver myndig og skal i det omfang, det er muligt, tage ansvar for din egen tilværelse. Støtte- og hjælpemuligheder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Autisme- og Aspergerforeningen for voksne Fyn 6.4.2017 Aftenens indhold Generelle regler Lov om social service 100- merudgiftsydelse Lov om social service 85 bostøtte/hjemmevejleder

Læs mere

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Søndag, 1/7 Fælles oplæg Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Hvis man på Google skriver ordet autism får man 15 millioner hits.

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, formand@autismeforening.dk Redaktion: Elisabeth Sandell redaktion@autismeforening.dk

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET 30-9 - 20 Caritas fik andenplads som årets praktikplads Anders Agger flyttet og udsolgt Nyt netværk for frivillige KÆLEGRISEN MØFFE SKABER NYT LIV PÅ LOKALCENTRET SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET Midtvejsevaluering

Læs mere

AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 6 Juni 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN n Sur-sød sommerhilsen. 2 n Er alt kommet i orden i specialundervisning og STU?... 4 n Nyheder med småt... 4 n Juleferie uden»voldsom

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris.

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris. v/ann Elisabeth Knudsen, cand. mag i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter. Esbjerg d. 7. marts 2012 kl. 19.00 til 21.00 Syddansk Universitet, Niels Bohrsvej 9-10, 6700 Esbjerg Hjerner udvikler

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Godt nytår! Af Martin Johnsen

Godt nytår! Af Martin Johnsen Indhold: Nyt fra bestyrelsen Børne juleklip ODK julefrokost Nr. 1-2006 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København) tilsluttet Frederiksberg Idræts Union (FIU)

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere