Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT"

Transkript

1 Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT

2 Titel Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, Region Midtjylland, 2014 Emneord: ICF, kronisk sygdom, rehabilitering Versionsdato: 11. november 2014 Layout og korrektur: Inger Hornbech Notat er sat med: Verdana ISBN: (pdf/elektronisk version) Dette notat citeres: Melchiorsen H, Maribo T, Terkelsen S. Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) Notatet kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Hanne Melchiorsen MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Eller Susanne Terkelsen Esbjerg Sundhedscenter Notatet kan downloades via: - se under publikationer 2

3 Baggrund Esbjerg Kommune udarbejdede i 2011 Guide til samtale med mennesker med kronisk sygdom (1) som materiale til startsamtale med patienter/borgere med kroniske sygdomme. Guiden og den tilhørende klassifikationsmodel blev udarbejdet på baggrund af et afgrænset antal kategorier fra International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF). Det udarbejdede samtalekoncept Generic Brief Core Set 2011 (GBCS 2011) stammer fra et antal publicerede ICF Core Set; et Core Set er et afgrænset antal ICF kategorier der er målrettet en bestemt målgruppe. Guide til samtale med mennesker med kronisk sygdom mødte stor national interesse, og der er herefter blevet arbejdet målrettet på at udvikle nye brugerinddragende værktøjer, som kan anvendes af en større og bredere målgruppe. Esbjerg Kommune tog derfor i 2013 initiativ til en forskningsbaseret opkvalificering af fundamentet i guiden GBCS2011 og kontaktede MarselisborgCentret mhp. at indgå i projekt: ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom (2). Målgruppen blev udvidet til at omhandle patienter og borgere med påvirket helbredstilstand på baggrund af en eller flere kroniske sygdomme, og i kontakt med den kommunale rehabiliteringsinstans. Projektets formål var at udvikle et tværfagligt ICF baseret redskab (Code Set) til afdækning af rehabiliteringsbehov og til at beskrive helbredstilstand hos målgruppen. Redskabet blev udarbejdet af 32 sundhedsfaglige eksperter repræsenteret fra 16 kommuner og 9 regionale institutioner. Resultatet blev præsenteret som hhv. et Comprehensive Code Set (CCS), der indeholdte 106 ICF kategorier, svarende til de typiske problemstillinger hos målgruppen og et Brief Code Set (BCS), der indeholdte 27 ICF kategorier, svarende til de vigtigste problemstillinger hos målgruppen. BCS blev efterfølgende afprøvet som pilottest på 38 nytilkomne patienter/borgere i Esbjerg Kommune mhp. at vurdere redskabets anvendelighed til brug ved startsamtale med borgerne. Endvidere blev der foretaget et fokusgruppeinterview med de fagpersoner, der deltog i pilottesten. Resultater fra pilottesten og fokusgruppeinterviewet viste, at det udarbejdede Brief Code Set var velegnet og dækkende i forhold til problemstillinger hos målgruppen. I perspektiveringsafsnittet i ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom (2), blev der rejst fem forslag til videreudvikling af BCS og dets anvendelsesmuligheder. Et af de fem forslag omhandlede videreudvikling af det spørgeskema, der blev sendt til patient/borger forud for startsamtalen. Spørgeskemaet var bygget op omkring samtalehjulet og ICF-kategorierne i GBCS2011, der består af temaer, der tilsammen kommer hele vejen rundt om borgerens hverdagsliv. De seks temaer i hjulet er: 1) livsstil og trivsel, 2) støtte og kontakt, 3) krop og energi, 4) ønsker og forventninger, 5) socialt liv og arbejdsliv og 6) aktiviteter i hverdagen, alle temaer der uddybes i spørgeskemaet. Spørgeskemaet var tænkt som en hjælp til at forberede sig til samtalen, bl.a. hvilke tanker der dukkede op, relateret til de forskellige temaer, oplevelser fra hverdagen samt ønsker og forventninger til samarbejdet med Esbjerg Kommune. 3

4 Fokusgruppeinterviewet med de fagprofessionelle konkluderede, at et spørgeskema baseret på ICF kategorierne, gjorde en stor forskel i forhold til borgerens selvrefleksion og parathed til samtalen. Spørgeskemaet blev vurderet som et anvendeligt behovsvurderingsredskab til at afdække patientens/borgerens behov og ønsker for rehabilitering. Samtidig blev der udtrykt et ønske om at videreudvikle spørgeskemaet, således at der var overensstemmelse mellem spørgsmålene (items) i spørgeskemaet og ICF kategorier i Brief Code Set. Esbjerg Kommune kontaktede MarselisborgCentret for at indgå et samarbejde om at validere spørgeskemaet, der bliver udfyldt af patient/borger forud for startsamtalen. Formål At validere spørgeskemaet baseret på emner fra hjulet - udarbejdet af Esbjerg Kommune. Metode De seks temaer fra hjulet: 1) livsstil og trivsel, 2) støtte og kontakt, 3) krop og energi, 4) ønsker og forventninger, 5) socialt liv og arbejdsliv og 6) aktiviteter i hverdagen, danner overskrifter i spørgeskemaet med i alt 24 spørgsmål (items). Når patienten/borgeren besvarer spørgsmålene, bliver de bedt om, at sætte et kryds på en skala fra 0 10, med endepunkter: helt uenig (0) helt enig (10). Endvidere har de for hvert spørgsmål, mulighed for at markere i felterne: ej relevant og ved ikke. Items fra spørgeskemaet blev linket til ICF kategorier på 2. niveau. Linkningen blev foretaget efter linking rules (3), hvor to ICF kyndige uafhængigt af hinanden foretog en linkning til de ICF kategorier, de fandt mest dækkende for teksten i items Efterfølgende blev resultater fra linkningen af items i spørgeskemaet sammenholdt med BCS. Resultater Ved linkningen blev 13 items fra spørgeskemaet linket til én ICF kategori, 7 items blev linket til flere ICF kategorier og 4 items indeholdt en tekst, de ICF kyndige ikke fandt mulig at linke til ICF kategorier. Resultatet fremgår af tabel 1. For flere items vurderede de to eksperter, at teksten ikke var helt entydig. Her er der foreslået tekstændring, hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4), se bilag 1. Tabel 1 Items fra spørgeskemaet linket til ICF kategorier Spørgsmål Krop og energi Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har god kontakt og styr på mine følelser Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp ICF kategori b130 b134 b152,d720 b620 4

5 Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Mine seksualfunktioner fungerer optimalt b280 b460 b640 Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har ingen problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at komme omkring d155 d177 d230 d240 d430 d450, d455, d460, d465 d470, d475 Socialt liv og arbejdsliv Jeg har ingen problemer med at fastholde/passe mit arbejde Jeg deltager i aktiviteter, der gør mig glad og giver mig energi d845, d850, d855 d910, d920, d930, d950 Støtte og kontakt Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie/venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) e310, e315, e320 e355 e330, e340 Livsstil og trivsel Jeg er god til at passe på mig selv d570 Jeg har faste motionsvaner 2-3 gange om ugen - Jeg er god til at sige fra overfor andre d710,d720 Jeg har gode tanker om mig selv - Jeg oplever, jeg har styringen i mit liv - Jeg er åben for forandring og har lyst til fornyelse i min hverdag - Resultaterne fra linkningen af spørgeskemaet blev efterfølgende sammenholdt med BCS. I tabel 2 er ICF kategorier, der er fundet i begge redskaber markeret med gråt. ICF kategorier der kun indgår i spørgeskemaet er markeret med rødt, og ICF kategorier der kun indgår i BCS er markeret med grønt. Tabel 2 ICF kategorier fra spørgeskema og BSC KROPPENS FUNKTIONER b126 Temperament og personlighed b130 Energi og handlekraft b134 Søvn b152 Følelsesfunktioner b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb b280 Opfattelse af smerter b455 Udholdenhed 5

6 b460 Kardiovaskulære og respiratoriske sanseindtryk b530 Vægtregulering b620 Vandladningsfunktioner b640 Seksualfunktioner b730 Muskelstyrke AKTIVITETER OG DELTAGELSE d155 Tilegne sig færdigheder d177 Tage beslutninger d230 Udføre daglige rutiner d240 Klare stress og andre psykologiske krav d430 Løfte og bære d450 Gå d455 Bevæge sig omkring d460 Færdes i forskellige omgivelser d465 Færdes med brug af udstyr d470 Bruge transportmidler d475 Køre d570 Varetage egen sundhed d710 Basalt interpersonelt samspil d720 Komplekst interpersonelt samspil d845 Finde, have og fratræde job d850 Have lønnet beskæftigelse d855 Have ulønnet beskæftigelse d910 Deltage i fællesskaber d920 Deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter d930 Deltage i religion og åndsliv d950 Politisk liv og medborgerskab OMGIVELSESFAKTORER e110 Produkter og stoffer til indtagelse e310 Opvækstfamilie e315 Slægtninge e320 Venner e330 Personer med ledende eller overordnet stilling e340 Personlige omsorgsgivere og personlige hjælpere e355 Sundhedspersonale e580 Tjenester, systemer og politikker vedrørende sundhedsvæsen *grå felter er kategorier, der indgår i begge redskaber, røde felter er kategorier, der kun indgår i spørgeskema til startsamtale og grønne felter er kategorier, der kun indgår i BCS. I det eksisterende BCS indgår 27 ICF kategorier (markeret med hhv. gråt og grønt i tabel 2). Ved linkningen til items i spørgeskemaet registreres yderligere 14 ICF kategorier, der ikke er indeholdt i BCS. Et fælles redskab med ICF kategorier fra hhv. spørgeskemaet og det oprindelig BCS, indeholder i alt 41 ICF kategorier. I tabel 2 er syv ICF kategorier markeret med grønt svarende til kategorier, der kun indgår i BCS, og altså ikke har tilsvarende items i det eksisterende spørgeskema. Hvis der ønskes et nyt redskab, der indeholder 41 ICF kategorier, skal spørgeskemaet udvides med items der dækker de syv ICF kategorier fra BCS. Ændringsforslag hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4), er indskrevet i det eksisterende spørgeskema, se bilag 2. 6

7 I tabel 2 er de 14 ICF kategorier fra spørgeskemaet, valgt ud fra den brede forståelse af teksten i items, dvs. der indgår det maximale antal. Ved en mere snæver forståelse ville færre ICF kategorier indgå, dette uddybes i diskussionsafsnittet. Diskussion Items i spørgeskemaerne var ikke alle lige entydige, hvor nogle items indeholdt flere spørgsmål. I nedenstående beskrives de items, der især førte til en diskussion mellem de ICF kyndige, der foretog linkningen. Under punkterne nævnes først teksten i items fra spørgeskema, derefter tolkning, svarede til resultatet af linkningen, efterfølgende diskussionen mellem de ICF kyndige, der foretog linkningen og sidst ændringsforslag til tekst, hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4) i de foreslåede ICF kategorier. Tekst: Jeg har god kontakt og styr på mine følelser b152 følelsesfunktioner, d720 komplekst interpersonelt samspil Styr på følelser kan tolkes som en mental funktion, knyttet til individet (d152) men kan også indeholde det at kunne styre sin adfærd i samværet med andre og opføre sig i overensstemmelse med social regler (d720) Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Tekst: Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter d230 - udføre daglige rutiner. Sædvanlige aktiviteter kan desuden tolkes som husførelse med et mere detaljeret indhold, 620 skaffe sig varer og tjenesteydelse, d630 lave mad, d640 lave husligt arbejde, d650 passe ejendele, d920 deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter. Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter (d230) Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdagshandlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v. (d620,d630,d640,d650). Tekst: Jeg har ingen problemer med at komme omkring d450 gå, d455 bevæge sig omkring, d460 færden i forskellige omgivelser, d465 færden med brug af udstyr, d470 bruge transportmidler, d475 køre. At komme omkring kan tolkes bredt som ovenstående forslag eller mere snævert og dermed kun medtage d450 gå, d455 bevæge sig omkring 7

8 Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser (d450,d455,d460,d465,d470,d475) Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. (d470) Tekst: Jeg har ingen problemer med at fastholde/passe mit arbejde d845 finde, have og fratræde job, d850 have lønnet beskæftigelse, d855 have ulønnet beskæftigelse Arbejde kan tolkes som udelukkende lønnet beskæftigelse, hvor ulønnet beskæftigelse kan være ligeså relevant. Heri indgår planlægning, udføre, møde til aftalt tid, lede eller blive ledet osv. ICF kategorier som i tolkningen Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Tekst: Jeg deltager i aktiviteter, der gør mig glad, og giver mig energi 910 deltage i fællesskaber, d920 deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter, d930 deltage i religion og åndsliv, d950 politisk liv og medborgerskab Udover fritidsaktiviteter og fællesskaber er det relevant at spørge ind til åndelige og religiøse aktiviteter og ligeledes spørge ind til sociale og politiske aktiviteter. ICF kategorier som i tolkningen Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Tekst: Jeg er god til at passe på mig selv d570 varetage egen sundhed Spørgsmålet er bredt og kan dække både at sige til/fra, passe på sig selv psykisk/fysisk. Ved at vælge ICF kategorien d570 medtages velvære, psykisk og fysik velbefindende, med fokus på det fysiske. Hvis fokus er på de psykiske funktioner, findes det under mentale funktioner fx b152 følelsesfunktioner, b164 overordnende kognitive funktioner (herunder indsigt og dømmekraft). Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt at sikre mit fysiske velvære Tekst: Jeg er god til at sige fra overfor andre d710 basalt interpersonelt samspil, d720 komplekst interpersonelt samspil 8

9 Samspillet med andre mennesker, der rummer både at vise respekt, give og modtage kritik, reagere på sociale signaler, styre adfærd i samværet m.m. ICF kategorier som i tolkningen Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Tekst: Jeg har faste motionsvaner 2-3 gange om ugen, jeg har gode tanker om mig selv, jeg oplever, at jeg har styringen i mit liv, jeg er åben for forandring og har lyst til fornyelse i min hverdag : Vanskelige at tolke og dermed kategorisere For at kunne foretage en kategorisering må spørgsmålene gøres mere specifikke, alternativt kan de skrives ind under personlige faktorer. Tilføje komponenten personlig faktorer og her spørge ind til: Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? Hvis Esbjerg Kommune ønsker at bibeholde BCS i eksisterende version, kan man fjerne de items i spørgeskemaet, der ikke bliver fulgt op ved startsamtalen, svarende til 14 ICF kategorier. Hvis Esbjerg Kommune vælger at bibeholde BCS, er det nødvendigt at formulere spørgsmål (tilføjes items) svarende til de syv ICF kategorier fra BCS, der ikke indgår i det eksisterende spørgeskema. Referencer: 1. Terkelsen S. Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Sundhed & Omsorg, Esbjerg kommune; _endeligt_.pdf 3. Cieza A, Geyh S, Chatterji S et al. ICF linking rules: An update based on lessons learned. J Rehabil Med. 2005;37: Schiøler G, Dahl T. ICF International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, Munksgaard

10 BILAG 1 Ændringsforslag til ordlyd i items indeholdt i spørgkemaet - hjulet* Krop og energi Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Mine seksualfunktioner fungerer optimalt Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdags handlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v. Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har inge problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. Socialt liv og arbejdsliv

11 Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Støtte og kontakt Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie og venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) Livsstil og trivsel Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt sikre mit fysiske velvære Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Personlige faktorer Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? * ændringer er markeret med kursiv skrift

12 BILAG 2 Ændringsforslag til ordlyd i items -samstemmende med 41 ICF kategorieri - hjulet* Krop og energi Jeg reagerer hensigtsmæssigt i forskellige situationer (velvillig, samvittighedsfuld, tillidsfuld, pålidelig, åben for oplevelser o.l.) Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Jeg oplever at være bevidst om min opfattelse af mig selv (identitet, krop,ydre virkelighed og tidsforløb) Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har en god fysisk udholdendhed Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Jeg er istand til at opretholde en passende kropsvægt Mine seksualfunktioner fungerer optimalt Jeg har god styrke i mine muskler Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdagshandlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v.

13 Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har inge problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. Socialt liv og arbejdsliv Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Støtte og kontakt Jeg anvender ikke medicin, ikke på speciel diæt og har ikke behov for hjælpemidler Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie/venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) Livsstil og trivsel Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt sikre mit fysiske velvære Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Personlige faktorer Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? * ændringer er markeret med kursiv skrift og nye items med gult felt

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

ICF-baseret afklaring

ICF-baseret afklaring ICF-baseret afklaring På Instituttet for Blinde og Svagsynede arbejder vi ud fra ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand). I denne rapport er de

Læs mere

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike ICF - modellen 1 Bogstaverne i koderne beskriver hovedområdet b: Body functions, s: body Structure, d: Daily life (aktivitet og deltagelse), e: Environment - omgivelser Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering

Læs mere

Borgeren som midtpunkt for det tværfaglige samarbejde

Borgeren som midtpunkt for det tværfaglige samarbejde Borgeren som midtpunkt for det tværfaglige samarbejde Esbjerg-modellen Vibse Bjerrum, sygeplejerske og specialeansvarlig for kræftrehabilitering i Esbjerg kommune. Forløbskoordinator, psykoterapeut og

Læs mere

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer.

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. AKTIVITETER OG DELTAGELSE Kap. 1. Læring og anvendelse af viden Formålsbestemte sanseoplevelser

Læs mere

Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser

Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser version 1.0 (15.01.2016) Flere indsatser knytter sig til en funktionsevnetilstrand Funktionsevnetilstande-områder Funktionsevnetilstande Indsats Egen

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF ICF som referenceramme AU-centrets erfaringer med brug af ICF Formål med ophold på AU- centret Revalidering Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32. Målgruppe: Yngre med erhvervet hjerneskade. Ydelse:

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Et pilot- og udviklingsprojekt Version 29.01.13_endelig Et samarbejdsprojekt:

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ICF baseret Fælles Sprog III (FSIII) Subset til faglig vurdering af behov for personlig hjælp, omsorg, pleje, træning og rehabilitering i kommunalt regi NOTAT MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 15 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng eksklusion tilstand,

Læs mere

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term 1 af 5 16-12-2013 09:12 Artikler 15 artikler. inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng social inklusion inklusion (formidlingsterm) inklusion, hvor en person

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Session 4: Skal vi kvalitetssikre beskrivelse af funktionsevnen i overgangen mellem sygehus og kommune for patienter/borgere

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Esbjerg-modellen. FSUIS d. 15. september 2015 Mænd og kræft

Esbjerg-modellen. FSUIS d. 15. september 2015 Mænd og kræft Esbjerg-modellen FSUIS d. 15. september 2015 Mænd og kræft Susanne Terkelsen Leder af Esbjerg Sundhedscenter og arkitekten bag Esbjerg-modellen Bente Suryaninoff Kontinenssygeplejerske Videnscenter for

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Vurdering af funktionsevnen hos

Vurdering af funktionsevnen hos side 22 Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge I artiklen beskrives arbejdet med at udarbejde et ICF-redskab til vurdering af funktionsevnen Mange flygtninge har både fysiske og psykiske

Læs mere

Model for koordination med borgeren i centrum. - en Esbjerg-model

Model for koordination med borgeren i centrum. - en Esbjerg-model Model for koordination med borgeren i centrum - en Esbjerg-model Indhold Forord.... 3 Sammenfatning... 4 Model for koordination.... 5 Modellens fundament.... 6 Vi involverer borgeren.... 7 Vi stratificerer

Læs mere

Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Udviklet af Esbjerg Kommune 2011

Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Udviklet af Esbjerg Kommune 2011 Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom Udviklet af Esbjerg Kommune 2011 ForordFor Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, anvender ICF - International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Ansvar. Personlige faktorer. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov

Ansvar. Personlige faktorer. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov. Terapeuter fordeler historik samt supplerer ved behov Bilag 3 Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsplan senhjerneskadede Ansvar for andre faggrupper - resume Nøgleord (term) navn Nøgleord anvendt i skabeloner Indledning Primærjournal n dikterer, at der skal

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Rehabilitering ved demens?

Rehabilitering ved demens? Rehabilitering ved demens? Netværksmøde 17.09.2013 Netværket Hverdagsrehabilitering i plejeboligen Oplægsholder : Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Overskrifter: 1. Hvad vil det sige at rehabilitere?

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget 1. status fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: 1. status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Årskursus Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter Svendborg, 12. november 2012 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk At borgeren oplever Målet med FSIII At der er sammenhæng, helhed

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser 1 Viden, vækst og velfærd Rapportering af tilfredshed

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet Inspiration til gode mål Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 1.1. Fra udækkede behov til konkrete

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Indsatskatalog Godkendt af byrådet. 2013 Godkendt af Byrådet 18. december 2013 1/38 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INDLEDNING... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Formål...

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d.

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d. Evaluering af rehabilitering metoder og erfaringer Gå hjem møde Dansk Evalueringsselskab 20. April 2016 Jesper Buchholdt Gjørup Thomas Maribo Merete Tonnesen Hanne Søndergaard www.defactum.dk Følg os på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

ICF-CY kapitler på området for børn og unge med handicap

ICF-CY kapitler på området for børn og unge med handicap kapitler på området for børn og unge med handicap www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING kapitler Faktor 1: Udvikling og adfærd -kapitler under undertemaet: Følelses- og adfærdsmæssige og identitetsforhold

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Forebyggelsescenter Nørrebro Inddragelsespiloter - erfaringsbidrag,

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 14. november 2012 Hvad er rammerne?

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere