Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT"

Transkript

1 Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT

2 Titel Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling, Region Midtjylland, 2014 Emneord: ICF, kronisk sygdom, rehabilitering Versionsdato: 11. november 2014 Layout og korrektur: Inger Hornbech Notat er sat med: Verdana ISBN: (pdf/elektronisk version) Dette notat citeres: Melchiorsen H, Maribo T, Terkelsen S. Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) Notatet kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Hanne Melchiorsen MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Eller Susanne Terkelsen Esbjerg Sundhedscenter Notatet kan downloades via: - se under publikationer 2

3 Baggrund Esbjerg Kommune udarbejdede i 2011 Guide til samtale med mennesker med kronisk sygdom (1) som materiale til startsamtale med patienter/borgere med kroniske sygdomme. Guiden og den tilhørende klassifikationsmodel blev udarbejdet på baggrund af et afgrænset antal kategorier fra International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF). Det udarbejdede samtalekoncept Generic Brief Core Set 2011 (GBCS 2011) stammer fra et antal publicerede ICF Core Set; et Core Set er et afgrænset antal ICF kategorier der er målrettet en bestemt målgruppe. Guide til samtale med mennesker med kronisk sygdom mødte stor national interesse, og der er herefter blevet arbejdet målrettet på at udvikle nye brugerinddragende værktøjer, som kan anvendes af en større og bredere målgruppe. Esbjerg Kommune tog derfor i 2013 initiativ til en forskningsbaseret opkvalificering af fundamentet i guiden GBCS2011 og kontaktede MarselisborgCentret mhp. at indgå i projekt: ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom (2). Målgruppen blev udvidet til at omhandle patienter og borgere med påvirket helbredstilstand på baggrund af en eller flere kroniske sygdomme, og i kontakt med den kommunale rehabiliteringsinstans. Projektets formål var at udvikle et tværfagligt ICF baseret redskab (Code Set) til afdækning af rehabiliteringsbehov og til at beskrive helbredstilstand hos målgruppen. Redskabet blev udarbejdet af 32 sundhedsfaglige eksperter repræsenteret fra 16 kommuner og 9 regionale institutioner. Resultatet blev præsenteret som hhv. et Comprehensive Code Set (CCS), der indeholdte 106 ICF kategorier, svarende til de typiske problemstillinger hos målgruppen og et Brief Code Set (BCS), der indeholdte 27 ICF kategorier, svarende til de vigtigste problemstillinger hos målgruppen. BCS blev efterfølgende afprøvet som pilottest på 38 nytilkomne patienter/borgere i Esbjerg Kommune mhp. at vurdere redskabets anvendelighed til brug ved startsamtale med borgerne. Endvidere blev der foretaget et fokusgruppeinterview med de fagpersoner, der deltog i pilottesten. Resultater fra pilottesten og fokusgruppeinterviewet viste, at det udarbejdede Brief Code Set var velegnet og dækkende i forhold til problemstillinger hos målgruppen. I perspektiveringsafsnittet i ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom (2), blev der rejst fem forslag til videreudvikling af BCS og dets anvendelsesmuligheder. Et af de fem forslag omhandlede videreudvikling af det spørgeskema, der blev sendt til patient/borger forud for startsamtalen. Spørgeskemaet var bygget op omkring samtalehjulet og ICF-kategorierne i GBCS2011, der består af temaer, der tilsammen kommer hele vejen rundt om borgerens hverdagsliv. De seks temaer i hjulet er: 1) livsstil og trivsel, 2) støtte og kontakt, 3) krop og energi, 4) ønsker og forventninger, 5) socialt liv og arbejdsliv og 6) aktiviteter i hverdagen, alle temaer der uddybes i spørgeskemaet. Spørgeskemaet var tænkt som en hjælp til at forberede sig til samtalen, bl.a. hvilke tanker der dukkede op, relateret til de forskellige temaer, oplevelser fra hverdagen samt ønsker og forventninger til samarbejdet med Esbjerg Kommune. 3

4 Fokusgruppeinterviewet med de fagprofessionelle konkluderede, at et spørgeskema baseret på ICF kategorierne, gjorde en stor forskel i forhold til borgerens selvrefleksion og parathed til samtalen. Spørgeskemaet blev vurderet som et anvendeligt behovsvurderingsredskab til at afdække patientens/borgerens behov og ønsker for rehabilitering. Samtidig blev der udtrykt et ønske om at videreudvikle spørgeskemaet, således at der var overensstemmelse mellem spørgsmålene (items) i spørgeskemaet og ICF kategorier i Brief Code Set. Esbjerg Kommune kontaktede MarselisborgCentret for at indgå et samarbejde om at validere spørgeskemaet, der bliver udfyldt af patient/borger forud for startsamtalen. Formål At validere spørgeskemaet baseret på emner fra hjulet - udarbejdet af Esbjerg Kommune. Metode De seks temaer fra hjulet: 1) livsstil og trivsel, 2) støtte og kontakt, 3) krop og energi, 4) ønsker og forventninger, 5) socialt liv og arbejdsliv og 6) aktiviteter i hverdagen, danner overskrifter i spørgeskemaet med i alt 24 spørgsmål (items). Når patienten/borgeren besvarer spørgsmålene, bliver de bedt om, at sætte et kryds på en skala fra 0 10, med endepunkter: helt uenig (0) helt enig (10). Endvidere har de for hvert spørgsmål, mulighed for at markere i felterne: ej relevant og ved ikke. Items fra spørgeskemaet blev linket til ICF kategorier på 2. niveau. Linkningen blev foretaget efter linking rules (3), hvor to ICF kyndige uafhængigt af hinanden foretog en linkning til de ICF kategorier, de fandt mest dækkende for teksten i items Efterfølgende blev resultater fra linkningen af items i spørgeskemaet sammenholdt med BCS. Resultater Ved linkningen blev 13 items fra spørgeskemaet linket til én ICF kategori, 7 items blev linket til flere ICF kategorier og 4 items indeholdt en tekst, de ICF kyndige ikke fandt mulig at linke til ICF kategorier. Resultatet fremgår af tabel 1. For flere items vurderede de to eksperter, at teksten ikke var helt entydig. Her er der foreslået tekstændring, hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4), se bilag 1. Tabel 1 Items fra spørgeskemaet linket til ICF kategorier Spørgsmål Krop og energi Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har god kontakt og styr på mine følelser Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp ICF kategori b130 b134 b152,d720 b620 4

5 Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Mine seksualfunktioner fungerer optimalt b280 b460 b640 Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har ingen problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at komme omkring d155 d177 d230 d240 d430 d450, d455, d460, d465 d470, d475 Socialt liv og arbejdsliv Jeg har ingen problemer med at fastholde/passe mit arbejde Jeg deltager i aktiviteter, der gør mig glad og giver mig energi d845, d850, d855 d910, d920, d930, d950 Støtte og kontakt Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie/venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) e310, e315, e320 e355 e330, e340 Livsstil og trivsel Jeg er god til at passe på mig selv d570 Jeg har faste motionsvaner 2-3 gange om ugen - Jeg er god til at sige fra overfor andre d710,d720 Jeg har gode tanker om mig selv - Jeg oplever, jeg har styringen i mit liv - Jeg er åben for forandring og har lyst til fornyelse i min hverdag - Resultaterne fra linkningen af spørgeskemaet blev efterfølgende sammenholdt med BCS. I tabel 2 er ICF kategorier, der er fundet i begge redskaber markeret med gråt. ICF kategorier der kun indgår i spørgeskemaet er markeret med rødt, og ICF kategorier der kun indgår i BCS er markeret med grønt. Tabel 2 ICF kategorier fra spørgeskema og BSC KROPPENS FUNKTIONER b126 Temperament og personlighed b130 Energi og handlekraft b134 Søvn b152 Følelsesfunktioner b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb b280 Opfattelse af smerter b455 Udholdenhed 5

6 b460 Kardiovaskulære og respiratoriske sanseindtryk b530 Vægtregulering b620 Vandladningsfunktioner b640 Seksualfunktioner b730 Muskelstyrke AKTIVITETER OG DELTAGELSE d155 Tilegne sig færdigheder d177 Tage beslutninger d230 Udføre daglige rutiner d240 Klare stress og andre psykologiske krav d430 Løfte og bære d450 Gå d455 Bevæge sig omkring d460 Færdes i forskellige omgivelser d465 Færdes med brug af udstyr d470 Bruge transportmidler d475 Køre d570 Varetage egen sundhed d710 Basalt interpersonelt samspil d720 Komplekst interpersonelt samspil d845 Finde, have og fratræde job d850 Have lønnet beskæftigelse d855 Have ulønnet beskæftigelse d910 Deltage i fællesskaber d920 Deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter d930 Deltage i religion og åndsliv d950 Politisk liv og medborgerskab OMGIVELSESFAKTORER e110 Produkter og stoffer til indtagelse e310 Opvækstfamilie e315 Slægtninge e320 Venner e330 Personer med ledende eller overordnet stilling e340 Personlige omsorgsgivere og personlige hjælpere e355 Sundhedspersonale e580 Tjenester, systemer og politikker vedrørende sundhedsvæsen *grå felter er kategorier, der indgår i begge redskaber, røde felter er kategorier, der kun indgår i spørgeskema til startsamtale og grønne felter er kategorier, der kun indgår i BCS. I det eksisterende BCS indgår 27 ICF kategorier (markeret med hhv. gråt og grønt i tabel 2). Ved linkningen til items i spørgeskemaet registreres yderligere 14 ICF kategorier, der ikke er indeholdt i BCS. Et fælles redskab med ICF kategorier fra hhv. spørgeskemaet og det oprindelig BCS, indeholder i alt 41 ICF kategorier. I tabel 2 er syv ICF kategorier markeret med grønt svarende til kategorier, der kun indgår i BCS, og altså ikke har tilsvarende items i det eksisterende spørgeskema. Hvis der ønskes et nyt redskab, der indeholder 41 ICF kategorier, skal spørgeskemaet udvides med items der dækker de syv ICF kategorier fra BCS. Ændringsforslag hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4), er indskrevet i det eksisterende spørgeskema, se bilag 2. 6

7 I tabel 2 er de 14 ICF kategorier fra spørgeskemaet, valgt ud fra den brede forståelse af teksten i items, dvs. der indgår det maximale antal. Ved en mere snæver forståelse ville færre ICF kategorier indgå, dette uddybes i diskussionsafsnittet. Diskussion Items i spørgeskemaerne var ikke alle lige entydige, hvor nogle items indeholdt flere spørgsmål. I nedenstående beskrives de items, der især førte til en diskussion mellem de ICF kyndige, der foretog linkningen. Under punkterne nævnes først teksten i items fra spørgeskema, derefter tolkning, svarede til resultatet af linkningen, efterfølgende diskussionen mellem de ICF kyndige, der foretog linkningen og sidst ændringsforslag til tekst, hvor terminologien fra ICF klassifikationen er anvendt (4) i de foreslåede ICF kategorier. Tekst: Jeg har god kontakt og styr på mine følelser b152 følelsesfunktioner, d720 komplekst interpersonelt samspil Styr på følelser kan tolkes som en mental funktion, knyttet til individet (d152) men kan også indeholde det at kunne styre sin adfærd i samværet med andre og opføre sig i overensstemmelse med social regler (d720) Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Tekst: Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter d230 - udføre daglige rutiner. Sædvanlige aktiviteter kan desuden tolkes som husførelse med et mere detaljeret indhold, 620 skaffe sig varer og tjenesteydelse, d630 lave mad, d640 lave husligt arbejde, d650 passe ejendele, d920 deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter. Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter (d230) Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdagshandlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v. (d620,d630,d640,d650). Tekst: Jeg har ingen problemer med at komme omkring d450 gå, d455 bevæge sig omkring, d460 færden i forskellige omgivelser, d465 færden med brug af udstyr, d470 bruge transportmidler, d475 køre. At komme omkring kan tolkes bredt som ovenstående forslag eller mere snævert og dermed kun medtage d450 gå, d455 bevæge sig omkring 7

8 Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser (d450,d455,d460,d465,d470,d475) Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. (d470) Tekst: Jeg har ingen problemer med at fastholde/passe mit arbejde d845 finde, have og fratræde job, d850 have lønnet beskæftigelse, d855 have ulønnet beskæftigelse Arbejde kan tolkes som udelukkende lønnet beskæftigelse, hvor ulønnet beskæftigelse kan være ligeså relevant. Heri indgår planlægning, udføre, møde til aftalt tid, lede eller blive ledet osv. ICF kategorier som i tolkningen Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Tekst: Jeg deltager i aktiviteter, der gør mig glad, og giver mig energi 910 deltage i fællesskaber, d920 deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter, d930 deltage i religion og åndsliv, d950 politisk liv og medborgerskab Udover fritidsaktiviteter og fællesskaber er det relevant at spørge ind til åndelige og religiøse aktiviteter og ligeledes spørge ind til sociale og politiske aktiviteter. ICF kategorier som i tolkningen Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Tekst: Jeg er god til at passe på mig selv d570 varetage egen sundhed Spørgsmålet er bredt og kan dække både at sige til/fra, passe på sig selv psykisk/fysisk. Ved at vælge ICF kategorien d570 medtages velvære, psykisk og fysik velbefindende, med fokus på det fysiske. Hvis fokus er på de psykiske funktioner, findes det under mentale funktioner fx b152 følelsesfunktioner, b164 overordnende kognitive funktioner (herunder indsigt og dømmekraft). Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt at sikre mit fysiske velvære Tekst: Jeg er god til at sige fra overfor andre d710 basalt interpersonelt samspil, d720 komplekst interpersonelt samspil 8

9 Samspillet med andre mennesker, der rummer både at vise respekt, give og modtage kritik, reagere på sociale signaler, styre adfærd i samværet m.m. ICF kategorier som i tolkningen Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Tekst: Jeg har faste motionsvaner 2-3 gange om ugen, jeg har gode tanker om mig selv, jeg oplever, at jeg har styringen i mit liv, jeg er åben for forandring og har lyst til fornyelse i min hverdag : Vanskelige at tolke og dermed kategorisere For at kunne foretage en kategorisering må spørgsmålene gøres mere specifikke, alternativt kan de skrives ind under personlige faktorer. Tilføje komponenten personlig faktorer og her spørge ind til: Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? Hvis Esbjerg Kommune ønsker at bibeholde BCS i eksisterende version, kan man fjerne de items i spørgeskemaet, der ikke bliver fulgt op ved startsamtalen, svarende til 14 ICF kategorier. Hvis Esbjerg Kommune vælger at bibeholde BCS, er det nødvendigt at formulere spørgsmål (tilføjes items) svarende til de syv ICF kategorier fra BCS, der ikke indgår i det eksisterende spørgeskema. Referencer: 1. Terkelsen S. Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Sundhed & Omsorg, Esbjerg kommune; _endeligt_.pdf 3. Cieza A, Geyh S, Chatterji S et al. ICF linking rules: An update based on lessons learned. J Rehabil Med. 2005;37: Schiøler G, Dahl T. ICF International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, Munksgaard

10 BILAG 1 Ændringsforslag til ordlyd i items indeholdt i spørgkemaet - hjulet* Krop og energi Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Mine seksualfunktioner fungerer optimalt Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdags handlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v. Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har inge problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. Socialt liv og arbejdsliv

11 Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Støtte og kontakt Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie og venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) Livsstil og trivsel Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt sikre mit fysiske velvære Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Personlige faktorer Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? * ændringer er markeret med kursiv skrift

12 BILAG 2 Ændringsforslag til ordlyd i items -samstemmende med 41 ICF kategorieri - hjulet* Krop og energi Jeg reagerer hensigtsmæssigt i forskellige situationer (velvillig, samvittighedsfuld, tillidsfuld, pålidelig, åben for oplevelser o.l.) Jeg oplever at være fuld af energi Jeg sover godt om natten Jeg har styr på mine følelser - generelt, men også i kontakten med andre mennesker Jeg oplever at være bevidst om min opfattelse af mig selv (identitet, krop,ydre virkelighed og tidsforløb) Jeg har ingen problemer med at holde på vandet eller efterdryp Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har en god fysisk udholdendhed Jeg har ingen fornemmelser relateret til hjerte eller luftveje (følelse af trykken for brystet, hjertebanken, hjerteflimmer, lufthunger) Jeg er istand til at opretholde en passende kropsvægt Mine seksualfunktioner fungerer optimalt Jeg har god styrke i mine muskler Aktiviteter i hverdagen Jeg har nemt ved at lære nyt Jeg har nemt ved at tage beslutninger Jeg har ingen problemer med at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner og pligter Jeg har ingen problemer med huslige og dagligdagshandlinger og opgaver, som indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring m.v.

13 Jeg kan godt klare stressede situationer i hverdagen Jeg har inge problemer med at løfte eller bære dagligvarer Jeg har ingen problemer med at bevæge mig omkring, gå, cykle, køre eller færdes i forskellige omgivelser Jeg har ingen problemer med at bruge offentlige transportmidler, bus, tog m.v. Socialt liv og arbejdsliv Jeg har ingen problemer med at passe mit arbejde (lønnet eller ulønnet), herunder planlægning, udførelse, møde til tiden, indgå i samarbejde o.l. Jeg deltager aktivt i fællesskaber og aktiviteter fx indenfor sport, religion, politik, foreningsliv Støtte og kontakt Jeg anvender ikke medicin, ikke på speciel diæt og har ikke behov for hjælpemidler Jeg oplever god støtte fra mine nærmeste pårørende (familie/venner) Jeg oplever god støtte fra min egen læge Jeg oplever god støtte fra det offentlige (kommune/sygehus) Livsstil og trivsel Jeg er god til at tage vare på egen sundhed, herunder hensigtsmæssig kost og motionsvaner, samt sikre mit fysiske velvære Jeg er god til at indgå i samspillet med andre mennesker Personlige faktorer Hvad har du af vaner, livserfaringer, livsstil, adfærd, der kan have betydning for din nuværende situation? Hvad er dine ønsker for fremtiden? * ændringer er markeret med kursiv skrift og nye items med gult felt

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

NOTAT. MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Datamanagement og Monitorering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ICF baseret Fælles Sprog III (FSIII) Subset til faglig vurdering af behov for personlig hjælp, omsorg, pleje, træning og rehabilitering i kommunalt regi NOTAT MarselisborgCentret, CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Vurdering af funktionsevnen hos

Vurdering af funktionsevnen hos side 22 Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge I artiklen beskrives arbejdet med at udarbejde et ICF-redskab til vurdering af funktionsevnen Mange flygtninge har både fysiske og psykiske

Læs mere

Model for koordination med borgeren i centrum. - en Esbjerg-model

Model for koordination med borgeren i centrum. - en Esbjerg-model Model for koordination med borgeren i centrum - en Esbjerg-model Indhold Forord.... 3 Sammenfatning... 4 Model for koordination.... 5 Modellens fundament.... 6 Vi involverer borgeren.... 7 Vi stratificerer

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Indsatskatalog Godkendt af byrådet. 2013 Godkendt af Byrådet 18. december 2013 1/38 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INDLEDNING... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Formål...

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet

Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet Udbud af elektronisk omsorgsjournalsystem og sagsbehandlingssystem i Silkeborg Kommune Bilag 3 C vejledning Vejledning til anvendelse af udredningsværktøjet Familieforhold familie og omgivelser Familiens

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Voksenudredningsmetoden

Voksenudredningsmetoden Mobilitet Omgivelser Egenomsorg Kommunikation Praktiske opgaver i hjemmet Samfundsliv Socialt liv Sundhed Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse Socialt problem Voksenudredningsmetoden

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Evaluering af netværksgrupper

Evaluering af netværksgrupper Evaluering af netværksgrupper - Slutrapport oktober 2015 SIND Pårørenderådgivning CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering

Læs mere

Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest

Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest RAPPORT RAPPORT Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2013 Evaluering af lærings- og mestringsforløb

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Rehabilitering ved demens?

Rehabilitering ved demens? Rehabilitering ved demens? Netværksmøde 17.09.2013 Netværket Hverdagsrehabilitering i plejeboligen Oplægsholder : Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Overskrifter: 1. Hvad vil det sige at rehabilitere?

Læs mere

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten.

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt til funktionsevnevurdering af borgere ved udskrivelse fra hospital til fortsat rehabilitering. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

EVALUERING AF ICF-PROJEKTET - ET DELPROJEKT UNDER DANSKE REGIONERS KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT PÅ DET

EVALUERING AF ICF-PROJEKTET - ET DELPROJEKT UNDER DANSKE REGIONERS KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT PÅ DET EVALUERING AF ICF-PROJEKTET - ET DELPROJEKT UNDER DANSKE REGIONERS KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT PÅ DET SOCIALE OMRÅDE NÅR VIDEN SÆTTES I SPIL www.socialkvalitetsmodel.dk Januar 2010 1 1. Forord ICF er WHOs

Læs mere

ForSprings rehabiliteringsmodel. - for unge med nedsat funktionsniveau

ForSprings rehabiliteringsmodel. - for unge med nedsat funktionsniveau ForSprings rehabiliteringsmodel - for unge med nedsat funktionsniveau Overordnet plan for udviklingsforløbet I det indledende arbejde inden kursisterne begynder, foretages nødvendig afklaring af rammer,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

1 Fordeling af projektets skriftlige indhold

1 Fordeling af projektets skriftlige indhold 1 Fordeling af projektets skriftlige indhold Vi har valgt at opdele projektet på følgende måde: Dorte Christine Barlebo: Side: 8, 10, 15, 19, 24, 28, 31, 37, 40 Jannie Johansen: Side: 11, 13, 16, 22, 26,

Læs mere

Guide til sundhedspædagogiske værktøjer

Guide til sundhedspædagogiske værktøjer xxxxxx Guide til sundhedspædagogiske værktøjer Undervisning af sårbare personer med kronisk sygdom DIABETESFORENINGEN REGION SYDDANMARK STENO DIABETES CENTER Guide til sundhedspædagogiske Værktøjer Undervisning

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten.

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt til funktionsevnevurdering af borgere ved udskrivelse fra hospital til fortsat rehabilitering. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere