Vejledning. vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO. til s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO. til s"

Transkript

1 Vejledning vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO

2 Vejledninger vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Her er jeg -portræt... 3 Indhold og tankerne bag... 4 Eksempel side a og b... 5 Overgangsskema... 6 Børnehavens beskrivelse af barnet... 6 Forældrenes beskrivelse af barnet... 7 Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats... 8 Overgangssamtaler... 8 Procedure for ansøgning om støtte til kommende skolebørn med særlige behov... 9 Kulturrejser Hvem besøger hvem 2013? Kontaktinformationer Dagtilbud Skoler og SFOer Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Center for Dagtilbud og Skole Layout: M2 Marketing ApS 2

3 Her er jeg -portræt Vejledning Indhold og tankerne bag Vejledningen beskriver Her er jeg -portrættets konkrete indhold og om der skal arbejdes med henholdsvis ord, tegninger eller foto. Tankerne bag beskriver de pædagogiske tankesæt, der ligger til grund for valg af de enkelte overskrifter, og hvordan de er tænkt anvendt i henholdsvis børnehave og skole. Indhold og pædagogiske tanker - Side A Overskrift Side A Foto + navn Indhold Her indsætter barnet et foto af sig selv og skriver sit navn. Tankerne bag Barnet bliver bevidst om sig selv og særlige kendetegn. Fotoet har den praktiske funktion, at alle børn og voksne kan se, hvis portræt det er. Mig og min familie Her indsættes barnets tegning af sig selv og dets familie. Familiens navne skrives på, fx min mor hedder, min bror hedder Familien er et centralt omdrejningspunkt for barnets identitet og bevidsthed om sig selv. Via det pædagogiske arbejde i børnehaven lærer barnet dels om sin egen familie og dels om andre børns familieformer og kulturer, som er repræsenteret i børnegruppen. Barnets finmotoriske færdigheder vil afspejle sig i de tegne- og skriveudtryk, der formidles til Mini-SFO/SFO/skole. I skolen sættes barnets familietegning ind i nye sammenhænge og udvider barnets forståelse for sig selv og for andre børn. Min yndlingssang Her nævnes mindst 1 sang, som barnet kender og gerne vil synge med sine nye kammerater. Barnet tegner sangen, og pædagogen skriver sangens titel. I børnehaven præsenteres børnene for hinandens yndlingssange. De lærer dem så godt, at de kan synge dem udenad, og gøres bevidste om sangenes tekster. I Mini-SFO og børnehaveklasse synges sangene og bidrager til at skabe forbindelseslinjer mellem det gamle og det nye. Det bedste ved min børnehave Det er valgfrit, om barnet tegner eller fotograferer det, som har haft en særlig betydning i dets børnehaveliv Børnehavens logo kan evt. tilføjes eller også skrives børnehavens navn, så de voksne i skolen kan referere til barnets børnehave. Børnene får mulighed for at formidle noget af det, som de har oplevet som betydningsfuldt ved deres gamle liv til deres nye kammerater og voksne i skolen. 3

4 Her er jeg -portræt Indhold og pædagogiske tanker - Side B Overskrift Side B Mine venner siger om mig Indhold Nævn mindst 3 ting, som barnets venner har sagt om pågældende barn: Udgangspunktet er fokus på ressourcer og kompetencer. Tankerne bag Det er hensigten, at barnet oplever at være betydningsfuld i fællesskabet, og derved får styrket sin selvindsigt og sit selvværd. Det er afgørende, at der tilrettelægges en anerkendende proces. Det pædagogiske arbejde kan med fordel sammentænkes med overskriften nedenunder. Det er jeg god til Her nævnes mindst 3 ting, som barnet synes, det er god til. Det er en god ide, at barnet også tegner til eller finder illustrative eksempler fra blade eller lignende, således at barnet har mulighed for at formidle dets kompetencer til børn og voksne i skolen (uden at kunne læse de skrevne ord). I den pædagogiske proces, der igangsættes i børnehaven indtages et ressourceperspektiv, som handler om at bevidstgøre barnet om egne styrkesider og kompetencer. Overskriften giver anledning til, at børn og voksne sammen kan drøfte fremadrettede udviklingsveje: Hvad vil jeg gerne blive bedre til? Arbejdet følges op i børnehaveklassen og der udarbejdes evt. et nyt kompetenceportræt som illustrerer barnets udvikling. Når jeg kommer i skole skal jeg Her skrives, hvilke forventninger og forestillinger barnet har om skolen. Også her er det en god ide, at barnet illustrerer de voksnes skrevne ord i tegninger eller udklip. Børnenes drømme og forestillinger om skolen udforskes i børnegruppen. Hvad er det, børnene hver især går og tænker på, og hvad ønsker de, der skal ske i skolen? I børnehaveklassen kan børnenes forestillinger om og forventninger til skolelivet forbindes med deres reelle oplevelser, og det er et godt udgangspunkt for en forventningsafstemning om skolelivet. Min bedste fællesleg Her nævnes mindst 1 fællesleg, som barnet kender godt og gerne vil lege med sine nye kammerater. Fælleslegen dokumenteres i børnehaven med et foto, som klistres på Her er jeg -portrættet I børnehaven øver børnene sig på at kende reglerne, kunne igangsætte legen og formidle den til deres nye kammerater i skolen. Det sker i samarbejde med de voksne. Barnet får oplevelsen af at have noget at byde på til fællesskabet, og fælleslegene kan bidrage til at ryste den nye børnegruppe sammen i skolen. 4

5 Her er jeg -portræt Vejledning Side A Mig og min familie: Tegning Mig: Foto Min yndlingssang: Det bedste ved min børnehave: Navn Tegning Tegning eller foto Side B Mine venner siger om mig: Det er jeg god til: Skriv i punktform Skriv i punktform og/eller tegning Når jeg kommer i skole, skal jeg: Min bedste fællesleg: Skriv i punktform og/eller tegning Tegning eller foto 5

6 Overgangsskema Overgangsskemaet udfyldes for alle børn også for de børn, hvor der finder en overgangssamtale sted. Nedenfor følger en beskrivelse af, hvad de enkelte spørgsmål kan rumme af faglige overvejelser, ment som en hjælp til udfyldelsen. I beskrivelsen af barnets kompetencer kan læringsperspektivet indtænkes, så der peges på, hvad barnet er på vej til at lære under de enkelte punkter. Det er ikke sikkert, at alle elementer vil være relevante for alle børn, og her har man som afgivende børnehave og forældre frihed til at beskrive det, som er mest relevant i det konkrete tilfælde. Det betyder, at der kan være felter, hvor det eksempelvis giver mening blot at tilkendegive, at barnets udvikling er uden problemer og alderssvarende. Forældredelen er forældrenes blik på barnet, og det er således muligt for dem at tilkendegive, hvis de ikke er enige i børnehavens beskrivelse af deres barn. Lovgivningen stiller ikke krav til forældresamtykke, men forældrene skal orienteres om, hvilke oplysninger der videregives. Derfor skriver forældrene under på, at de er orienteret om, hvilke oplysninger der bringes videre til skolen. Børnehavens beskrivelse af barnet Hvordan trives barnet generelt i børnehaven? Her kan beskrives den generelle trivsel i store træk. Hvis barnet f.eks. generelt er i god trivsel, men i de sidste måneder har været præget af uvante omstændigheder hjemme eller i børnehaven, kan det også nævnes her. I hvilke situationer trives barnet bedst? Her kan fremhæves situationer som f.eks. fri leg ude/inde, voksenstyrede aktiviteter, store/små grupper. Beskriv eventuelle erfaringer med pædagogiske tilgange, der virker godt for barnet. Personlige og sociale kompetencer Her kan beskrives, hvordan barnet indgår i fælles opmærksomhed, og hvordan det indgår i legerelationer. Beskriv evt. også, hvordan barnet giver udtryk for egne følelser og behov, samt om barnet er selvhjulpent. Her kan også beskrives, hvorvidt barnet formår at sætte sig i andres sted, og respektere andres grænser Sproglige kompetencer Her kan beskrives hvordan de sproglige kompetencer giver sig til udtryk i barnets ordforråd sprogforståelse kommunikative kompetencer (dvs. hvordan barnet bruger sproget i samspil med andre og kan bidrage til en samtale) Desuden kan barnets læse- og skriveforudsætninger beskrives - herunder bogstavkendskab og skelnen af sproglyde. OBS! Hvis man er i tvivl om barnets niveau, kan man lave en 5 års sprogvurdering i børnehaven. Motorisk udvikling Her kan beskrives barnets fin- og grovmotoriske kompetencer og interesser - herunder deltagelse i bevægelseslege, kreative arbejder mm. Hvis der er kommentarer til barnets sansemotoriske status, kan dette ligeledes beskrives her. 6

7 Overgangsskema Vejledning Børnehavens beskrivelse af barnet Kognitiv udvikling Her kan beskrives, hvordan barnet stiller sig til at løse bestemte opgaver og bevarer koncentrationen. Her kan også beskrives, hvordan barnets formår at strukturere en opgaveløsning eller et forløb, og om barnet er undersøgende og nysgerrigt i forhold til omverdenen. Evt. andre opmærksomhedspunkter i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole/sfo Her kan beskrives pædagogiske tiltag, som kan skabe tryghed og gode læringsbetingelser for barnet. Beskriv også, hvis der er særlige relationer til andre børn, som kan have betydning for en god skolestart. Dato og lederens underskrift Forældreunderskrift (vi har læst ovenstående beskrivelse af vores barn) Forældrenes beskrivelse af barnet Hvordan oplever I, at jeres barn trives henholdsvis hjemme og i børnehaven? Her kan beskrives den generelle trivsel i store træk. Hvis barnet f.eks. generelt er i god trivsel, men i de sidste måneder har været præget af uvante omstændigheder hjemme eller i institutionen, så kan det også nævnes her. Hvad er jeres barns stærke sider, og i hvilke situationer trives barnet bedst? Beskrivelsen kan tage udgangspunkt i situationer såvel i som uden for hjemmet. Hvad er jeres barn særligt optaget af? På hvilke områder, eller i hvilke situationer, oplever I, at jeres barn har udfordringer? Beskrivelsen kan tage udgangspunkt i situationer såvel i som uden for hjemmet. Hvilke erfaringer har I gjort jer i den forbindelse? Evt. andre oplysninger, der kan have betydning for jeres barns udvikling og trivsel Eksempelvis sygdomsforløb eller større forandringer i barnets hverdag. Dato og forældrenes underskrift Skabelonen kan hentes på 7

8 Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats 8 Overgangssamtale Som udgangspunkt skal der indkaldes til en overgangssamtale, når der i perioden op til overgangen har været iværksat en særlig pædagogisk indsats i børnehaven med en pædagogisk vejleder, og hvor der er udarbejdet en handleplan. Det er lederen af den afgivende børnehave, der har ansvaret for at indkalde til mødet i god tid og vedlægge dagsorden og evt. det udfyldte overgangsskema. Mødedeltagere: Forældre Repræsentanter fra børnehave og skole/sfo efter lederens vurdering Pædagogisk vejleder Eventuelt relevante fagpersoner, der har været involveret i forløbet Afholdelsen af overgangssamtalen er et element i den overordnede strategi for Bedre Tværfaglig Indsats, idet stafetlogbogen, ved overgangs samtalen videregives fra dagtilbudsleder til afdelingsleder på skolen. Når stafetlogbogen skal videreføres, vil det være oplagt at henvise til den afholdte overgangsamtale og evt. vedlægge referatet af mødet. Opmærksomhedspunkter Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette møde kan virke retningsgivende for det videre samarbejde om barnets trivsel og udvikling i skolen. For forældre kan mødet opleves som en sårbar situation, hvor der er mange fagpersoner tilstede, som forholder sig til deres barn. Det bliver således vigtigt at tilstræbe: en konstruktiv og tillidsfuld atmosfære, der kan fremme det gode samarbejde at de afgivende fagpersoner betoner såvel kompetencer/potentialer, som udfordringer/vanskeligheder og sætter disse i relation til den aktuelle udvikling at de modtagende fagpersoner stiller åbnende spørgsmål og fortæller om de nye udfordringer, barnet vil møde i skole/sfo at tvivlsspørgsmål og drøftelser af nye faglige overvejelser bringes op i de rette fora for ikke at skabe unødig usikkerhed hos forældrene Dagsorden 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Overblik over forløbet (ved lederen af børnehaven) 3. Barnets aktuelle trivsel i børnehaven og anbefalinger til skolestarten (ved stuepædagogen, eller evt. støttepædagog) 4. Barnets aktuelle trivsel i hjemmet og anbefalinger til skolestart (ved forældrene) 5. Evt. andre fagpersoners vurderinger af barnet 5. Spørgsmål og informationer fra skolens repræsentanter 6. Aftaler vedr. den første tid i skolen (evt. udarbejdelse af handleplan) OBS! Skabelonen kan hentes på Borgerservice/Familie-boern-og-unge/Publikationer... Ad.1. Velkomst og præsentationsrunde Dagtilbudslederen byder velkommen og deltagerne præsenterer sig. På forhånd er udsendt en dagsorden med tidsramme for mødet, ligesom der er aftalt en referent. Ad. 2. Overblik over forløbet Her kan lederen kort opsummere, hvilke tiltag og indstillinger, der har været sat i værk i forhold til barnets trivsel og udvikling (f.eks. undersøgelse ved talepædagog og psykolog, sproggruppe osv.) Ad. 3. Barnets aktuelle trivsel i børnehaven og anbefalinger til skolestarten Her kan stuepædagogen og evt. støttepædagog beskrive, hvordan der aktuelt arbejdes med barnets udvikling, gerne med udgangspunkt i den aktuelle handleplan. Desuden beskrives, hvor der kan ses særlige udfordringer, og hvad man anskuer som barnets styrkesider i forhold til skolestarten. Beskrivelsen af barnet fra overgangsskemaet kan uddybes her. Ad. 4. Barnets aktuelle trivsel i hjemmet og anbefalinger i forhold til skolestart Her kan forældrene beskrive, hvordan de oplever barnets trivsel hjemme og i børnehaven. Desuden kan forældrene beskrive, hvor de ser udfordringerne og styrkesiderne for barnet i relation til skolestart.

9 Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Vejledning Ad. 5. Evt. andre fagpersoners vurderinger af barnet Her kan eksterne fagpersoner kort gennemgå evt. aktuelle undersøgelser af barnet, eller forløb i eksterne tilbud, såsom fx sproggruppe. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til skolestart kan også formidles fra de eksterne fagpersoner Ad. 6. Spørgsmål og informationer fra skolens repræsentanter På baggrund af det udsendte overgangsskema, og beskrivelserne på mødet, kan indskolingsleder m.fl. stille uddybende spørgsmål og kort orientere om det nye læringsmiljø og forventninger til samarbejdet. Ad. 7. Aftaler vedr. den første tid i skolen (evt. udarbejdelse af handleplan) Hvis der vurderes et behov for en handleplan for den pædagogiske indsats over for barnet i den første tid, aftales det hvem, der udarbejder denne og hvornår. Her kan den pædagogiske vejleder, hvis arbejdsfelt både inkluderer dagtilbud og indskoling, evt. fungere som formidler i overgangsfasen. Mødet afsluttes med, at deltagerne aftaler, hvornår og hvordan der skal følges op på samarbejdet om barnets trivsel i skolen. Procedure for ansøgning om støtte til kommende skolebørn med særlige behov Følgende procedure skal sikre, at der visiteres rettidig støtte i overgangen fra børnehave til skole til børn med behov for over 9 timers/12 lektioners støtte i skolen. Formidlingen af støttebehov under 9 timers/12 lektioners formidles til skolerne ved overgangssamtalen senest 15. maj. 1. Hvem skal der søges støtte til? Visitationsudvalg 1 (VIS1) vurderer på baggrund af seneste støtteansøgninger, hvilke børn der kan have behov for over 9 timers/12 lektioners støtte, når de starter i skolen. Koordinator for VIS1 udarbejder en liste med børnenes navne, der videregives til den administrative medarbejder på skoleområdet i Center for Dagtilbud og Skole inden udgangen af januar. 2. Hvilke børn skal gå på hvilke skoler? Klassedannelsen færdigbehandles på kommunalbestyrelsesmødet sidste mandag i januar måned, således at skolerne kan få at vide, hvilke børn der skal gå på hvilke skoler. Den administrative medarbejder på skoleområdet formidler til skolerne tirsdag efter kommunalbestyrelsesmødet, hvilke børn der skal søges om støtte til i visitationsudvalg 2 (VIS2). 3. Udarbejdelse af ansøgning Afdelingsleder af indskoling indkalder afgivende institutionsleder til et møde. Sammen udarbejder de en støtteansøgning til VIS2. Ansøgningen udarbejdes med udgangspunkt i barnets logbog og den tidligere VIS1 ansøgning. Andre fagpersoner som psykologer, pædagogiske vejledere, tale/høre-lærere m.fl. kan inddrages som ressourcepersoner i arbejdet med ansøgningen. Afdelingsleder af indskolingen sørger for at sende ansøgningen til VIS2 inden deadline 3. tirsdag i februar. 4. Behandling af ansøgning 4. tirsdag i februar måned behandles ansøgningerne i VIS2. Inden udgangen af ugen formidles VIS2 afgørelsen til skolerne. JANUAR Sidste tirsdag Afdelingsleder af indskolingen modtager oplysninger om, hvilke børn, der skal søges om støtte til FEBRUAR 3. tirsdag Deadline for aflevering af VIS2-ansøgninger til den ledende psykolog. 4. tirsdag Behandling af ansøgninger i VIS2. Efterfølgende fredag Afgørelser formidles til skolerne 9

10 Kulturrejser Hvem besøger hvem? Nedenstående skema opdateres hvert år og er et rullende skema, således at børnehaver og skoler besøger forskellige institutioner hvert år. Den nye version kan hentes på på Det er ikke en systematik, der tager højde for hvilke børnehaver, der primært leverer børn til hvilke skoler. Kulturrejsen handler om udvikling af egen praksis i mødet med en fremmed institutionskultur frem for udveksling vedr. specifikke børn. Inden udgangen af 2013 tager en medarbejder fra Hørsholm Skoles børnehaveklasseteam A samt evt. en pædagog fra SFOen på 1 dags kulturrejse til Børnegården Alsvej. Aftalerne indgås mellem dagtilbudslederen og skolens afdelingsleder af indskolingen i samarbejde med de involverede medarbejdere. Læs mere om kulturrejser i Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO. Eksempel: Børnegården Alsvej og Hørsholm Skole Inden udgangen af 2013 tager 1 pædagog fra Børnegården Alsvej på 1 dags kulturrejse til Hørsholm Skole i børnehaveklasse A om formiddagen og i Hørsholm Skoles SFO om eftermiddagen. Kulturrejser 2013 Hørsholm Skole Vallerød- Skole Usserød Skole Rungsted Skole Børnegården Alsvej Børnehuset Skovvænget Jægerhuset Møllehuset Ulvemosehuset Mariehøj Sæsonbørnehave Æblegården Ådalsparkens Vgst. og Bh. Gyngehesten Rønnebærhuset Solhuset Løvehuset Koglerne Børnehuset i Vallerød Selmers Børnehus Usserødhave Ahornhuset A B C D A B C D A B C A B 10

11 Kontaktinformationer Vejledning Område Syd Børnegården Alsvej Alsvej 83 Leder: Anika Hansen Telefon: Børnehuset Skovvænget Skovvænget 36 Leder: Lene Brøndum Telefon Jægerhuset Sdr. Jagtvej 10 Leder: Katja Just Møller Telefon: Møllehuset Møllevænget 5 Leder: Anja Birk Christiansen Telefon: Ulvemosehuset Ulvemosen Rungsted Kyst Leder: Tine Hjort Telefon: Mariehøj Mariehøj Allé 1 Leder: Gitte Nielsen Telefon: Område Nord Sæsonbørnehave Ådalsparkvej 65 Leder: Susanne Gustavsen Telefon: Æblegården Stadionallé Rungsted Kyst Leder: Anne Mette Olesen Telefon: Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave Højmose Vænge 4-6 Leder: Susanne Brask Terkelsen Telefon: Område Lions Gyngehesten Usserød Kongevej 45 Leder: Sussie Rasmussen Telefon: Rønnebærhuset Ådalsparkvej 63 Leder: Eivor Holgersen Telefon: Solhuset Breeltevej 3 Leder: Helle Lentz Rasmussen Telefon: Løvehuset Alsvej 6 Leder: Ann Malling Mikkelsen Mail: Telefon Puljeinstitution Skov- og Musikbørnehaven Koglerne Folehavevej 66 Leder: Lars Lindkvist Madsen Mail: Telefon: / Private institutioner Børnehuset i Vallerød Stadionallé Rungsted Kyst Leder: Birgitte Frederiksen Telefon: Selmers Børnehus Ørbæksvej 32 Leder: Benthe Hansen Telefon: Usserødhave Ahornvej 50 Leder: Ilse Karlsen Telefon: Ahornhuset Ahornvej 50 Leder: Jytte Mogensen Telefon: Skoler og SFOer Hørsholm Skole og SFO Selmersvej 6 Telefon: Leder af indskoling: Jette Lohse SFO-leder: Lotte Iversen Vallerødskolen og SFO Stadionalle Rungsted Kyst Tlf Leder af indskoling: Marianne Gram SFO-leder: Charlotte Schou-Nielsen Usserød Skole og SFO Gl. Byvej Hørsholm Kommune Telefon Leder af indskoling: Thomas Aaboe Lawerentz SFO-leder: Susanne Beck Grant Rungsted Skole og SFO Østre Stationsvej 1 A 2960 Rungsted Kyst Telefon: Leder af indskoling og SFO: Hanne Larsen 11

12 Center for Dagtilbud og Skole Ådalsparkvej 2 Tlf

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

Overgang fra børnehave til SFO/skole

Overgang fra børnehave til SFO/skole Overgang fra børnehave til SFO/skole Overgangskonceptet er revideret i august 2013 på baggrund af en rundspørge blandt alle skoler og børnehuse omkring samarbejdet og overgangen fra børnehave til SFO og

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole Om overgangen fra børnehave Til skole 1 Kære forældre Nu er jeres barn ved at blive så stort, at I skal tage stilling til, om jeres barn skal begynde i skole. Det er en stor omvæltning for jeres barn og

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune - Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune Indledning Overgangen fra daginstitution til skole og fritidstilbud er en betydningsfuld fase i børns liv. Med indførsel

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole 4. udgave 2017 Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til skole Kære forældre

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole Ikær 2015-2016 Brobygning mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO og skole,

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Velkommen til Troldestuen

Velkommen til Troldestuen Velkommen til Troldestuen Hej og velkommen til Troldestuen. Så er det tid til at dit barn skal på Troldestuen. Vi glæder os til at lære jeres barn bedre at kende, samt håber på og glæder os til et godt

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Ikær 2016-2017 Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Et af de overordnede mål i Sund Opvækst Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er at skabe de bedst mulige

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Velkommen til Bakkehuset

Velkommen til Bakkehuset Velkommen til Bakkehuset Bakkehuset er sammen med Skårup bh., Oure bh., Gudme bh., Eventyrhuset og Hesselager bh. en del af området Østerdalen. Østerdalen er Cittaslow certificeret og har fokus på æstetik,

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Notat. Førskolesamarbejde i Randers kommune

Notat. Førskolesamarbejde i Randers kommune Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Førskolesamarbejde i Randers Kommune Sagsnummer: 28.00.00-A00-42-16 Skrevet af: Dorte Brøns og Charlotte Buchhave E-mail: Dorte.Broens@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Overleveringsskema til brug ved skolestart. FAKTUELLE DATA VEDRØRENDE BARNET

Overleveringsskema til brug ved skolestart. FAKTUELLE DATA VEDRØRENDE BARNET Overleveringsskema til brug ved skolestart. Overleveringsskemaet skal anvendes når et barn har behov for en særlig opmærksomhed i forbindelse med skolestart. beskrives samt den pædagogiske indsats, som

Læs mere

Tidlig opsporing af børn i en udsat position

Tidlig opsporing af børn i en udsat position Tidlig opsporing af børn i en udsat position ARBEJDSBESKRIVELSE FOR FAGPROFESSIONELLE I BØRNEHAVEN FORORD Opsporingsmodellen består af fire metoder, som skal understøtte den tidlige opsporing af børn i

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

På baggrund af nedenstående oplysninger ansøger vi om udsættelse af skolestart for skoleåret for:

På baggrund af nedenstående oplysninger ansøger vi om udsættelse af skolestart for skoleåret for: På baggrund af nedenstående oplysninger ansøger vi om udsættelse af skolestart for skoleåret 2018 2019 for: Personoplysninger Barnets Cpr. Nr.: Daginstitutionens navn: Barnet er indskrevet i institutionen

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

Høringssvar vedr. Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler fritidsordninger 2013-2018

Høringssvar vedr. Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler fritidsordninger 2013-2018 Høringssvar vedr. Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler fritidsordninger 2013-2018 Center for Børn og Voksne Høringssvar Børn og unge har behov for og ret til at blive inkluderet

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Sikker og trygt i vej på Sct. Nicolai Brobygning fra Børnehave SFO Skole But why?

Sikker og trygt i vej på Sct. Nicolai Brobygning fra Børnehave SFO Skole But why? Sikker og trygt i vej på Sct. Nicolai Brobygning fra Børnehave SFO Skole 2017-2018..But why? Baggrund og formål med Baggrund: Vores erfaringer viser, at nogle elever oplever skiftet fra Børnehave/SFO til

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Pædagogisk Kontinuitet

Pædagogisk Kontinuitet Pædagogisk Kontinuitet Helhed og Sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem Dagtilbud og Skole Annette Quist Jeppesen Pædagogisk konsulent 1 Kort om Gladsaxe kommune Gladsaxe kommune har 66.656 indbyggere

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Overgangsskema. Kære forældre

Overgangsskema. Kære forældre Overgangsskema Kære forældre I Dagtilbudsloven lægges der vægt på sammenhæng og kontinuitet mellem forskellige dagtilbud. Samtidig viser forskning, at værdifuld viden om barnet ofte går tabt i overgangen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS MØDE NR. 2 ONSDAG D. 24. SEPTEMBER 2014 I PERSONALERUMMET KL. 19.00 21.00

SKOLEBESTYRELSENS MØDE NR. 2 ONSDAG D. 24. SEPTEMBER 2014 I PERSONALERUMMET KL. 19.00 21.00 SKOLEBESTYRELSENS MØDE NR. 2 ONSDAG D. 24. SEPTEMBER 2014 I PERSONALERUMMET KL. 19.00 21.00 Referat: 00. Mødet startede med en kort præsentationsrunde. 01. Godkendelse og underskrift af referat Referatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere