Vejledning. vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO. til s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO. til s"

Transkript

1 Vejledning vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO

2 Vejledninger vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Her er jeg -portræt... 3 Indhold og tankerne bag... 4 Eksempel side a og b... 5 Overgangsskema... 6 Børnehavens beskrivelse af barnet... 6 Forældrenes beskrivelse af barnet... 7 Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats... 8 Overgangssamtaler... 8 Procedure for ansøgning om støtte til kommende skolebørn med særlige behov... 9 Kulturrejser Hvem besøger hvem 2013? Kontaktinformationer Dagtilbud Skoler og SFOer Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Center for Dagtilbud og Skole Layout: M2 Marketing ApS 2

3 Her er jeg -portræt Vejledning Indhold og tankerne bag Vejledningen beskriver Her er jeg -portrættets konkrete indhold og om der skal arbejdes med henholdsvis ord, tegninger eller foto. Tankerne bag beskriver de pædagogiske tankesæt, der ligger til grund for valg af de enkelte overskrifter, og hvordan de er tænkt anvendt i henholdsvis børnehave og skole. Indhold og pædagogiske tanker - Side A Overskrift Side A Foto + navn Indhold Her indsætter barnet et foto af sig selv og skriver sit navn. Tankerne bag Barnet bliver bevidst om sig selv og særlige kendetegn. Fotoet har den praktiske funktion, at alle børn og voksne kan se, hvis portræt det er. Mig og min familie Her indsættes barnets tegning af sig selv og dets familie. Familiens navne skrives på, fx min mor hedder, min bror hedder Familien er et centralt omdrejningspunkt for barnets identitet og bevidsthed om sig selv. Via det pædagogiske arbejde i børnehaven lærer barnet dels om sin egen familie og dels om andre børns familieformer og kulturer, som er repræsenteret i børnegruppen. Barnets finmotoriske færdigheder vil afspejle sig i de tegne- og skriveudtryk, der formidles til Mini-SFO/SFO/skole. I skolen sættes barnets familietegning ind i nye sammenhænge og udvider barnets forståelse for sig selv og for andre børn. Min yndlingssang Her nævnes mindst 1 sang, som barnet kender og gerne vil synge med sine nye kammerater. Barnet tegner sangen, og pædagogen skriver sangens titel. I børnehaven præsenteres børnene for hinandens yndlingssange. De lærer dem så godt, at de kan synge dem udenad, og gøres bevidste om sangenes tekster. I Mini-SFO og børnehaveklasse synges sangene og bidrager til at skabe forbindelseslinjer mellem det gamle og det nye. Det bedste ved min børnehave Det er valgfrit, om barnet tegner eller fotograferer det, som har haft en særlig betydning i dets børnehaveliv Børnehavens logo kan evt. tilføjes eller også skrives børnehavens navn, så de voksne i skolen kan referere til barnets børnehave. Børnene får mulighed for at formidle noget af det, som de har oplevet som betydningsfuldt ved deres gamle liv til deres nye kammerater og voksne i skolen. 3

4 Her er jeg -portræt Indhold og pædagogiske tanker - Side B Overskrift Side B Mine venner siger om mig Indhold Nævn mindst 3 ting, som barnets venner har sagt om pågældende barn: Udgangspunktet er fokus på ressourcer og kompetencer. Tankerne bag Det er hensigten, at barnet oplever at være betydningsfuld i fællesskabet, og derved får styrket sin selvindsigt og sit selvværd. Det er afgørende, at der tilrettelægges en anerkendende proces. Det pædagogiske arbejde kan med fordel sammentænkes med overskriften nedenunder. Det er jeg god til Her nævnes mindst 3 ting, som barnet synes, det er god til. Det er en god ide, at barnet også tegner til eller finder illustrative eksempler fra blade eller lignende, således at barnet har mulighed for at formidle dets kompetencer til børn og voksne i skolen (uden at kunne læse de skrevne ord). I den pædagogiske proces, der igangsættes i børnehaven indtages et ressourceperspektiv, som handler om at bevidstgøre barnet om egne styrkesider og kompetencer. Overskriften giver anledning til, at børn og voksne sammen kan drøfte fremadrettede udviklingsveje: Hvad vil jeg gerne blive bedre til? Arbejdet følges op i børnehaveklassen og der udarbejdes evt. et nyt kompetenceportræt som illustrerer barnets udvikling. Når jeg kommer i skole skal jeg Her skrives, hvilke forventninger og forestillinger barnet har om skolen. Også her er det en god ide, at barnet illustrerer de voksnes skrevne ord i tegninger eller udklip. Børnenes drømme og forestillinger om skolen udforskes i børnegruppen. Hvad er det, børnene hver især går og tænker på, og hvad ønsker de, der skal ske i skolen? I børnehaveklassen kan børnenes forestillinger om og forventninger til skolelivet forbindes med deres reelle oplevelser, og det er et godt udgangspunkt for en forventningsafstemning om skolelivet. Min bedste fællesleg Her nævnes mindst 1 fællesleg, som barnet kender godt og gerne vil lege med sine nye kammerater. Fælleslegen dokumenteres i børnehaven med et foto, som klistres på Her er jeg -portrættet I børnehaven øver børnene sig på at kende reglerne, kunne igangsætte legen og formidle den til deres nye kammerater i skolen. Det sker i samarbejde med de voksne. Barnet får oplevelsen af at have noget at byde på til fællesskabet, og fælleslegene kan bidrage til at ryste den nye børnegruppe sammen i skolen. 4

5 Her er jeg -portræt Vejledning Side A Mig og min familie: Tegning Mig: Foto Min yndlingssang: Det bedste ved min børnehave: Navn Tegning Tegning eller foto Side B Mine venner siger om mig: Det er jeg god til: Skriv i punktform Skriv i punktform og/eller tegning Når jeg kommer i skole, skal jeg: Min bedste fællesleg: Skriv i punktform og/eller tegning Tegning eller foto 5

6 Overgangsskema Overgangsskemaet udfyldes for alle børn også for de børn, hvor der finder en overgangssamtale sted. Nedenfor følger en beskrivelse af, hvad de enkelte spørgsmål kan rumme af faglige overvejelser, ment som en hjælp til udfyldelsen. I beskrivelsen af barnets kompetencer kan læringsperspektivet indtænkes, så der peges på, hvad barnet er på vej til at lære under de enkelte punkter. Det er ikke sikkert, at alle elementer vil være relevante for alle børn, og her har man som afgivende børnehave og forældre frihed til at beskrive det, som er mest relevant i det konkrete tilfælde. Det betyder, at der kan være felter, hvor det eksempelvis giver mening blot at tilkendegive, at barnets udvikling er uden problemer og alderssvarende. Forældredelen er forældrenes blik på barnet, og det er således muligt for dem at tilkendegive, hvis de ikke er enige i børnehavens beskrivelse af deres barn. Lovgivningen stiller ikke krav til forældresamtykke, men forældrene skal orienteres om, hvilke oplysninger der videregives. Derfor skriver forældrene under på, at de er orienteret om, hvilke oplysninger der bringes videre til skolen. Børnehavens beskrivelse af barnet Hvordan trives barnet generelt i børnehaven? Her kan beskrives den generelle trivsel i store træk. Hvis barnet f.eks. generelt er i god trivsel, men i de sidste måneder har været præget af uvante omstændigheder hjemme eller i børnehaven, kan det også nævnes her. I hvilke situationer trives barnet bedst? Her kan fremhæves situationer som f.eks. fri leg ude/inde, voksenstyrede aktiviteter, store/små grupper. Beskriv eventuelle erfaringer med pædagogiske tilgange, der virker godt for barnet. Personlige og sociale kompetencer Her kan beskrives, hvordan barnet indgår i fælles opmærksomhed, og hvordan det indgår i legerelationer. Beskriv evt. også, hvordan barnet giver udtryk for egne følelser og behov, samt om barnet er selvhjulpent. Her kan også beskrives, hvorvidt barnet formår at sætte sig i andres sted, og respektere andres grænser Sproglige kompetencer Her kan beskrives hvordan de sproglige kompetencer giver sig til udtryk i barnets ordforråd sprogforståelse kommunikative kompetencer (dvs. hvordan barnet bruger sproget i samspil med andre og kan bidrage til en samtale) Desuden kan barnets læse- og skriveforudsætninger beskrives - herunder bogstavkendskab og skelnen af sproglyde. OBS! Hvis man er i tvivl om barnets niveau, kan man lave en 5 års sprogvurdering i børnehaven. Motorisk udvikling Her kan beskrives barnets fin- og grovmotoriske kompetencer og interesser - herunder deltagelse i bevægelseslege, kreative arbejder mm. Hvis der er kommentarer til barnets sansemotoriske status, kan dette ligeledes beskrives her. 6

7 Overgangsskema Vejledning Børnehavens beskrivelse af barnet Kognitiv udvikling Her kan beskrives, hvordan barnet stiller sig til at løse bestemte opgaver og bevarer koncentrationen. Her kan også beskrives, hvordan barnets formår at strukturere en opgaveløsning eller et forløb, og om barnet er undersøgende og nysgerrigt i forhold til omverdenen. Evt. andre opmærksomhedspunkter i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole/sfo Her kan beskrives pædagogiske tiltag, som kan skabe tryghed og gode læringsbetingelser for barnet. Beskriv også, hvis der er særlige relationer til andre børn, som kan have betydning for en god skolestart. Dato og lederens underskrift Forældreunderskrift (vi har læst ovenstående beskrivelse af vores barn) Forældrenes beskrivelse af barnet Hvordan oplever I, at jeres barn trives henholdsvis hjemme og i børnehaven? Her kan beskrives den generelle trivsel i store træk. Hvis barnet f.eks. generelt er i god trivsel, men i de sidste måneder har været præget af uvante omstændigheder hjemme eller i institutionen, så kan det også nævnes her. Hvad er jeres barns stærke sider, og i hvilke situationer trives barnet bedst? Beskrivelsen kan tage udgangspunkt i situationer såvel i som uden for hjemmet. Hvad er jeres barn særligt optaget af? På hvilke områder, eller i hvilke situationer, oplever I, at jeres barn har udfordringer? Beskrivelsen kan tage udgangspunkt i situationer såvel i som uden for hjemmet. Hvilke erfaringer har I gjort jer i den forbindelse? Evt. andre oplysninger, der kan have betydning for jeres barns udvikling og trivsel Eksempelvis sygdomsforløb eller større forandringer i barnets hverdag. Dato og forældrenes underskrift Skabelonen kan hentes på 7

8 Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats 8 Overgangssamtale Som udgangspunkt skal der indkaldes til en overgangssamtale, når der i perioden op til overgangen har været iværksat en særlig pædagogisk indsats i børnehaven med en pædagogisk vejleder, og hvor der er udarbejdet en handleplan. Det er lederen af den afgivende børnehave, der har ansvaret for at indkalde til mødet i god tid og vedlægge dagsorden og evt. det udfyldte overgangsskema. Mødedeltagere: Forældre Repræsentanter fra børnehave og skole/sfo efter lederens vurdering Pædagogisk vejleder Eventuelt relevante fagpersoner, der har været involveret i forløbet Afholdelsen af overgangssamtalen er et element i den overordnede strategi for Bedre Tværfaglig Indsats, idet stafetlogbogen, ved overgangs samtalen videregives fra dagtilbudsleder til afdelingsleder på skolen. Når stafetlogbogen skal videreføres, vil det være oplagt at henvise til den afholdte overgangsamtale og evt. vedlægge referatet af mødet. Opmærksomhedspunkter Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette møde kan virke retningsgivende for det videre samarbejde om barnets trivsel og udvikling i skolen. For forældre kan mødet opleves som en sårbar situation, hvor der er mange fagpersoner tilstede, som forholder sig til deres barn. Det bliver således vigtigt at tilstræbe: en konstruktiv og tillidsfuld atmosfære, der kan fremme det gode samarbejde at de afgivende fagpersoner betoner såvel kompetencer/potentialer, som udfordringer/vanskeligheder og sætter disse i relation til den aktuelle udvikling at de modtagende fagpersoner stiller åbnende spørgsmål og fortæller om de nye udfordringer, barnet vil møde i skole/sfo at tvivlsspørgsmål og drøftelser af nye faglige overvejelser bringes op i de rette fora for ikke at skabe unødig usikkerhed hos forældrene Dagsorden 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Overblik over forløbet (ved lederen af børnehaven) 3. Barnets aktuelle trivsel i børnehaven og anbefalinger til skolestarten (ved stuepædagogen, eller evt. støttepædagog) 4. Barnets aktuelle trivsel i hjemmet og anbefalinger til skolestart (ved forældrene) 5. Evt. andre fagpersoners vurderinger af barnet 5. Spørgsmål og informationer fra skolens repræsentanter 6. Aftaler vedr. den første tid i skolen (evt. udarbejdelse af handleplan) OBS! Skabelonen kan hentes på Borgerservice/Familie-boern-og-unge/Publikationer... Ad.1. Velkomst og præsentationsrunde Dagtilbudslederen byder velkommen og deltagerne præsenterer sig. På forhånd er udsendt en dagsorden med tidsramme for mødet, ligesom der er aftalt en referent. Ad. 2. Overblik over forløbet Her kan lederen kort opsummere, hvilke tiltag og indstillinger, der har været sat i værk i forhold til barnets trivsel og udvikling (f.eks. undersøgelse ved talepædagog og psykolog, sproggruppe osv.) Ad. 3. Barnets aktuelle trivsel i børnehaven og anbefalinger til skolestarten Her kan stuepædagogen og evt. støttepædagog beskrive, hvordan der aktuelt arbejdes med barnets udvikling, gerne med udgangspunkt i den aktuelle handleplan. Desuden beskrives, hvor der kan ses særlige udfordringer, og hvad man anskuer som barnets styrkesider i forhold til skolestarten. Beskrivelsen af barnet fra overgangsskemaet kan uddybes her. Ad. 4. Barnets aktuelle trivsel i hjemmet og anbefalinger i forhold til skolestart Her kan forældrene beskrive, hvordan de oplever barnets trivsel hjemme og i børnehaven. Desuden kan forældrene beskrive, hvor de ser udfordringerne og styrkesiderne for barnet i relation til skolestart.

9 Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Vejledning Ad. 5. Evt. andre fagpersoners vurderinger af barnet Her kan eksterne fagpersoner kort gennemgå evt. aktuelle undersøgelser af barnet, eller forløb i eksterne tilbud, såsom fx sproggruppe. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til skolestart kan også formidles fra de eksterne fagpersoner Ad. 6. Spørgsmål og informationer fra skolens repræsentanter På baggrund af det udsendte overgangsskema, og beskrivelserne på mødet, kan indskolingsleder m.fl. stille uddybende spørgsmål og kort orientere om det nye læringsmiljø og forventninger til samarbejdet. Ad. 7. Aftaler vedr. den første tid i skolen (evt. udarbejdelse af handleplan) Hvis der vurderes et behov for en handleplan for den pædagogiske indsats over for barnet i den første tid, aftales det hvem, der udarbejder denne og hvornår. Her kan den pædagogiske vejleder, hvis arbejdsfelt både inkluderer dagtilbud og indskoling, evt. fungere som formidler i overgangsfasen. Mødet afsluttes med, at deltagerne aftaler, hvornår og hvordan der skal følges op på samarbejdet om barnets trivsel i skolen. Procedure for ansøgning om støtte til kommende skolebørn med særlige behov Følgende procedure skal sikre, at der visiteres rettidig støtte i overgangen fra børnehave til skole til børn med behov for over 9 timers/12 lektioners støtte i skolen. Formidlingen af støttebehov under 9 timers/12 lektioners formidles til skolerne ved overgangssamtalen senest 15. maj. 1. Hvem skal der søges støtte til? Visitationsudvalg 1 (VIS1) vurderer på baggrund af seneste støtteansøgninger, hvilke børn der kan have behov for over 9 timers/12 lektioners støtte, når de starter i skolen. Koordinator for VIS1 udarbejder en liste med børnenes navne, der videregives til den administrative medarbejder på skoleområdet i Center for Dagtilbud og Skole inden udgangen af januar. 2. Hvilke børn skal gå på hvilke skoler? Klassedannelsen færdigbehandles på kommunalbestyrelsesmødet sidste mandag i januar måned, således at skolerne kan få at vide, hvilke børn der skal gå på hvilke skoler. Den administrative medarbejder på skoleområdet formidler til skolerne tirsdag efter kommunalbestyrelsesmødet, hvilke børn der skal søges om støtte til i visitationsudvalg 2 (VIS2). 3. Udarbejdelse af ansøgning Afdelingsleder af indskoling indkalder afgivende institutionsleder til et møde. Sammen udarbejder de en støtteansøgning til VIS2. Ansøgningen udarbejdes med udgangspunkt i barnets logbog og den tidligere VIS1 ansøgning. Andre fagpersoner som psykologer, pædagogiske vejledere, tale/høre-lærere m.fl. kan inddrages som ressourcepersoner i arbejdet med ansøgningen. Afdelingsleder af indskolingen sørger for at sende ansøgningen til VIS2 inden deadline 3. tirsdag i februar. 4. Behandling af ansøgning 4. tirsdag i februar måned behandles ansøgningerne i VIS2. Inden udgangen af ugen formidles VIS2 afgørelsen til skolerne. JANUAR Sidste tirsdag Afdelingsleder af indskolingen modtager oplysninger om, hvilke børn, der skal søges om støtte til FEBRUAR 3. tirsdag Deadline for aflevering af VIS2-ansøgninger til den ledende psykolog. 4. tirsdag Behandling af ansøgninger i VIS2. Efterfølgende fredag Afgørelser formidles til skolerne 9

10 Kulturrejser Hvem besøger hvem? Nedenstående skema opdateres hvert år og er et rullende skema, således at børnehaver og skoler besøger forskellige institutioner hvert år. Den nye version kan hentes på på Det er ikke en systematik, der tager højde for hvilke børnehaver, der primært leverer børn til hvilke skoler. Kulturrejsen handler om udvikling af egen praksis i mødet med en fremmed institutionskultur frem for udveksling vedr. specifikke børn. Inden udgangen af 2013 tager en medarbejder fra Hørsholm Skoles børnehaveklasseteam A samt evt. en pædagog fra SFOen på 1 dags kulturrejse til Børnegården Alsvej. Aftalerne indgås mellem dagtilbudslederen og skolens afdelingsleder af indskolingen i samarbejde med de involverede medarbejdere. Læs mere om kulturrejser i Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO. Eksempel: Børnegården Alsvej og Hørsholm Skole Inden udgangen af 2013 tager 1 pædagog fra Børnegården Alsvej på 1 dags kulturrejse til Hørsholm Skole i børnehaveklasse A om formiddagen og i Hørsholm Skoles SFO om eftermiddagen. Kulturrejser 2013 Hørsholm Skole Vallerød- Skole Usserød Skole Rungsted Skole Børnegården Alsvej Børnehuset Skovvænget Jægerhuset Møllehuset Ulvemosehuset Mariehøj Sæsonbørnehave Æblegården Ådalsparkens Vgst. og Bh. Gyngehesten Rønnebærhuset Solhuset Løvehuset Koglerne Børnehuset i Vallerød Selmers Børnehus Usserødhave Ahornhuset A B C D A B C D A B C A B 10

11 Kontaktinformationer Vejledning Område Syd Børnegården Alsvej Alsvej 83 Leder: Anika Hansen Telefon: Børnehuset Skovvænget Skovvænget 36 Leder: Lene Brøndum Telefon Jægerhuset Sdr. Jagtvej 10 Leder: Katja Just Møller Telefon: Møllehuset Møllevænget 5 Leder: Anja Birk Christiansen Telefon: Ulvemosehuset Ulvemosen Rungsted Kyst Leder: Tine Hjort Telefon: Mariehøj Mariehøj Allé 1 Leder: Gitte Nielsen Telefon: Område Nord Sæsonbørnehave Ådalsparkvej 65 Leder: Susanne Gustavsen Telefon: Æblegården Stadionallé Rungsted Kyst Leder: Anne Mette Olesen Telefon: Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave Højmose Vænge 4-6 Leder: Susanne Brask Terkelsen Telefon: Område Lions Gyngehesten Usserød Kongevej 45 Leder: Sussie Rasmussen Telefon: Rønnebærhuset Ådalsparkvej 63 Leder: Eivor Holgersen Telefon: Solhuset Breeltevej 3 Leder: Helle Lentz Rasmussen Telefon: Løvehuset Alsvej 6 Leder: Ann Malling Mikkelsen Mail: Telefon Puljeinstitution Skov- og Musikbørnehaven Koglerne Folehavevej 66 Leder: Lars Lindkvist Madsen Mail: Telefon: / Private institutioner Børnehuset i Vallerød Stadionallé Rungsted Kyst Leder: Birgitte Frederiksen Telefon: Selmers Børnehus Ørbæksvej 32 Leder: Benthe Hansen Telefon: Usserødhave Ahornvej 50 Leder: Ilse Karlsen Telefon: Ahornhuset Ahornvej 50 Leder: Jytte Mogensen Telefon: Skoler og SFOer Hørsholm Skole og SFO Selmersvej 6 Telefon: Leder af indskoling: Jette Lohse SFO-leder: Lotte Iversen Vallerødskolen og SFO Stadionalle Rungsted Kyst Tlf Leder af indskoling: Marianne Gram SFO-leder: Charlotte Schou-Nielsen Usserød Skole og SFO Gl. Byvej Hørsholm Kommune Telefon Leder af indskoling: Thomas Aaboe Lawerentz SFO-leder: Susanne Beck Grant Rungsted Skole og SFO Østre Stationsvej 1 A 2960 Rungsted Kyst Telefon: Leder af indskoling og SFO: Hanne Larsen 11

12 Center for Dagtilbud og Skole Ådalsparkvej 2 Tlf

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune - Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune Indledning Overgangen fra daginstitution til skole og fritidstilbud er en betydningsfuld fase i børns liv. Med indførsel

Læs mere

KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTIL- BUDSOMRÅDET 2013

KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTIL- BUDSOMRÅDET 2013 KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTIL- BUDSOMRÅDET 2013 1 Formål Kvalitetsrapporten er et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udgør en

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kontinuitet og sammenhæng i barnets liv. overgange mellem hjem institution skole. Guide til beskrivelse af overgangspædagogik

Kontinuitet og sammenhæng i barnets liv. overgange mellem hjem institution skole. Guide til beskrivelse af overgangspædagogik Kontinuitet og sammenhæng i barnets liv overgange mellem hjem institution skole Guide til beskrivelse af overgangspædagogik At arbejde med pædagogisk kontinuitet forudsætter en parathed til at investere

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011. SFO - Søhulen

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011. SFO - Søhulen Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011 SFO - Søhulen Indledning Byrådet blev pr. 1. august 2009 forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet SFO. Offentliggørelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål og indholdsbeskrivelse Mål og indholdsbeskrivelse Damager SFO Greve Kommune 2012. Mål og indholdsbeskrivelser i SFOér i Greve kommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. I vores arbejde med læringsmiljøet tager vi udgangspunkt

Læs mere

Tillæg til Rammeplanens afsnit om det betydningsfulde samarbejde

Tillæg til Rammeplanens afsnit om det betydningsfulde samarbejde Tillæg til Rammeplanens afsnit om det betydningsfulde samarbejde En beskrivelse af arbejdet med overlevering i distrikterne s op Kr lig og e petenc kom isk tet s æ kin Person lig k om pet en ce ko mp e

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Troldemosen Leder, mail, tlf. Bente Staack-Petersen bestp@holb.dk 7236

Læs mere

Fagligt grundlag og pædagogisk læreplan for Dagtilbud Højvangen 2015

Fagligt grundlag og pædagogisk læreplan for Dagtilbud Højvangen 2015 Fagligt grundlag og pædagogisk læreplan for Dagtilbud Højvangen 2015 I dette grundlag er dagtilbudsloven, Skanderborg kommunes politik om den bedste start på livet, principper fastlagt i bestyrelsen og

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Indledning og præsentation

Indledning og præsentation Indhold Indledning og præsentation... 2 Vision, mission og værdigrundlag... 3 Børn - og Unges værdigrundlag.... 3 Troværdighed... 4 Respekt... 4 Engagement... 4 Spørring børnehus værdigrundlag.... 4 Når

Læs mere

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Pædagogisk læreplan for

Pædagogisk læreplan for Pædagogisk læreplan for Kernehusets børnehave og vuggestue Sdr. Højrupvejen 97 a 5750 Ringe Tlf: 20702430 Mail: dorthe@kernehusetsboernehaveogvuggestue.dk Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag...

Læs mere

6. ÅRET DER ER GÅET SAMT EVALUERING AF FOKUSPUNKTER. 25

6. ÅRET DER ER GÅET SAMT EVALUERING AF FOKUSPUNKTER. 25 1. VELKOMMEN I BØRNEHAVEN ANSGARSENGLE 3 1.1. Personalet i Børnehaven AnsgarsEngle 3 1.2. Åbningstid m.m. 4 2. BØRNEHAVENS PÆDAGOGISKE FUNDAMENT: 6 3. MODTAGELSE AF NYE BØRN I BØRNEHAVEN 8 5. PÆDAGOGISKE

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Evaluering af projekt: Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole 2012-2014 Børn og Unge - Juni 2014

Evaluering af projekt: Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole 2012-2014 Børn og Unge - Juni 2014 Evaluering af projekt: Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole 2012-2014 Børn og Unge - Juni 2014 Doknr. 76055-14 Indhold 1. Konklusioner og anbefalinger...3 2. Baggrund og formål med projektet...4 3. Projektets

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Stestrup Børnegård - Stestrup Pædagogisk leder, mail. Tlf. Louise Wolter low@holb.dk - 72366086

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere