Grundlæggende. All in One Product. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende. All in One Product. Dansk"

Transkript

1 All in One Product Dansk Grundlæggende Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Brug af kontrolpanelet Kontrolpanelets funktioner Basiskopiering Oversigt over den grundlæggende procedure Ilægning af papir Placering af et foto eller dokument på dokumentpladen... 7 Ændring af kopilayoutet Ændring af kopiindstillinger Nyttige oplysninger om kopiering Kopiering på cd/dvd Ilægning af en cd/dvd Kopiering på en cd/dvd Justering af udskriftens placering Fjernelse af cd/dvd-bakken Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - basisudskrivning Indsætning af hukommelseskort Basisudskrivning på papirformatet 10 x 15 cm Udskrivning vha. et indeksark Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger Udskrivning af et enkelt fotografi Udskrivning af flere fotografier på ét ark Udskrivning af forstørrede billeder Udskrivning af fotomærkater Udskrivning på cd/dvd Udskrivning af et cd-omslag Udskrivning på EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper Udskrivning vha. et kombinationsark Udskrivning med DPOF-funktioner Udskrivning med fotorammer Ændring af udskriftsindstillinger Udskrivning fra film Ilægning og indstilling af film på dokumentpladen Basisudskrivning på papirformatet 10 x 15 cm Udskrivning af et enkelt fotografi Udskrivning af forstørrede billeder Valg af filmtype Ændring af udskriftsindstillinger Opbevaring af filmholderen Scanning til et hukommelseskort Scanning og lagring af et dokument på et hukommelseskort Scanning og lagring af en film på et hukommelseskort Direkte udskrivning fra et digitalkamera Direkte udskrivning fra et digitalkamera Udskrivning direkte fra en ekstern enhed Udskrivning direkte fra en ekstern enhed Udskiftning af blækpatroner Valg af blækpatroner Kontrol af blækniveauet Forholdsregler i forbindelse med udskiftning af blækpatroner Udskiftning af blækpatroner Vedligeholdelse og transport Kontrol af skrivehovedets dyser Rengøring af skrivehovedet Justering af skrivehovedet Gendannelse af fabriksindstillingerne Transport af dette produkt Skift af sproget på LCD-skærmen Fejlfinding Fejlmeddelelser Afhjælpning af papirstop Det kopierede billede får en forkert størrelse Udskriften er sløret eller udtværet Der vises en meddelelse, som beder dig formatere hukommelseskortet Teksten på LCD-skærmen vises ikke på det ønskede sprog Kundesupport Sådan kontakter du kundesupport Websted for teknisk support Produktspecifikationer Oversigt over panelets indstillinger Indeks

2 Dele All in One Product Grundlæggende funktionsvejledning Ingen del af denne publikation må gengives, opbevares på et system, hvorfra den kan hentes, eller transmitteres i nogen form eller med noget hjælpemiddel, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller andet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Oplysningerne heri er udelukkende beregnet til brug sammen med dette produkt. Epson er ikke ansvarlig for brugen af disse oplysninger til andre printere. Hverken Seiko Epson Corporation eller virksomhedens datterselskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjepart pådrager sig pga. uheld, misbrug, forkert brug af produktet eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse af betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen fra Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for skader eller problemer, som måtte opstå pga. brugen af andet tilbehør eller andre produkter end originalprodukter eller godkendte produkter, som af SEIKO EPSON CORPORATION er betegnet som Original Epson Products eller Epson Approved Products. Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for skader pga. elektromagnetisk interferens, der kan opstå ved brugen af andre tilslutningskabler end de godkendte, der af Seiko Epson Corporation er betegnet Epson Approved Products. EPSON er et registreret varemærke og EPSON Stylus er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. USB DIRECT-PRINT og USB DIRECT-PRINT-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright 2002 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth-mærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson Corporation benytter disse mærker på licens. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. DPOF er et varemærke tilhørende CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. og Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. SD er et varemærke. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemærker tilhørende Sony Corporation. xd-picture Card er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd. Generel bemærkning: Andre produktnavne, der benyttes heri, anvendes af identifikationshensyn og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson frasiger sig enhver rettighed til disse mærker. Copyright 2005 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. kantstyr papirstøtte bageste bakke fremføringsstyr kantstyr udskriftsbakke frontdæksel/forreste bakke reflekterende dokumentmåtte dokumentplade kontrolpanel stik til hukommelseskort transportklemme USB-stik til ekstern enhed cd/dvd-styr scannerenhed skrivehoved blækpatrondæksel (højre) blækpatrondæksel (venstre) 2

3 Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs alle instruktionerne i dette afsnit ved indstilling og brug af dette produkt. Ved placering af dette produkt Undgå steder, der udsættes for hurtige ændringer i temperatur eller luftfugtighed. Hold også produktet væk fra direkte sollys, kraftigt lys og varmekilder. Undgå steder, der udsættes for støv, stød eller vibrationer. Sørg for plads nok omkring produktet til tilstrækkelig ventilation. Anbring produktet i nærheden af en stikkontakt, så produktets stik nemt sættes i og tages ud. Anbring produktet på en plan, stabil flade, der er større end produktets grundareal i alle retninger. Hvis du anbringer produktet ved væggen, skal der være mere end 10 cm mellem produktets bagside og væggen. Produktet fungerer ikke korrekt, hvis det er vippet. Ved opbevaring eller transport af dette produkt må du ikke vippe det, lægge det på siden eller vende det på hovedet. Hvis du gør det, kan patronen lække blæk. Ved valg af strømkilde Brug kun den type strømkilde, der er angivet på mærkaten bag på produktet. Brug kun det strømkabel, der følger med printeren. Brug af et andet kabel kan medføre brand eller elektrisk stød. Strømkablet til dette produkt skal udelukkende bruges til dette produkt. Brug af andet udstyr kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontroller, at strømkablet opfylder relevante lokale sikkerhedsstandarder. Brug ikke et beskadiget eller flosset strømkabel. Kontroller, at den samlede ampereværdi for de enheder, der er sluttet til forlængerledningen, ikke overstiger ledningens samlede ampereværdi, hvis der benyttes en forlængerledning til dette produkt. Kontroller også, at den samlede ampereværdi for alle enheder, der er tilsluttet en stikkontakt, ikke overstiger stikkontaktens ampereværdi. Ved brugen af dette produkt Før ikke hånden ind i produktet. Spær eller dæk ikke dette produkts ventilationshuller og åbninger. Åbn ikke blækpatrondækslet, når produktet er ved at udføre en funktion som f.eks. udskrivning. Udskriften kan blive forkert. Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Sæt ikke genstande ind i åbningerne i dette produkt. Spild ikke væske på dette produkt. Tag strømkablet ud af dette produkt, og overlad reparation til faguddannede personer i følgende tilfælde: Strømkablet eller -stikket er beskadiget, der er trængt væske ind i produktet, produktet har været tabt, låget er beskadiget, produktet fungerer ikke normalt, eller produktet viser tegn på ændret ydeevne. Ved håndtering af blækpatroner Ryst ikke blækpatronerne, da det kan gøre dem utætte. Opbevar blækpatronerne uden for børns rækkevidde. Lad ikke børn drikke af blækpatroner eller på anden måde håndtere dem. Pas på, når du håndterer brugte blækpatroner, da der stadig kan være blæk i området omkring blækudgangen. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området grundigt med sæbe og vand. Hvis du får blæk i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Hvis du bliver utilpas eller får synsproblemer, skal du skylle øjnene grundigt og straks kontakte en læge. Undlad at fjerne eller beskadige etiketten på blækpatronen, da det kan medføre lækage. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler Skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. c Forsigtig! Skal overholdes for at undgå beskadigelse af udstyret. Indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip om produktets betjening. Dansk Sikkerhedsinstruktioner 3

4 Brug af kontrolpanelet Kontrolpanelets funktioner Knapper Ikon Knap Funktion Afbryder Opsætning Kreative projekter Hukommelseskort Film Tænder og slukker dette produkt. Når produktet tændes, lyser tændtindikatoren for at vise, at initialiseringen er gennemført. Aktiverer opsætningstilstanden. Kopierer fotografier eller udskriver fotografier vha. et kombinationsark. Aktiverer hukommelseskorttilstanden. Aktiverer filmudskrivningstilstanden. Kopiér Aktiverer kopieringstilstanden. Scan Aktiverer scanningstilstanden. Skærmvisning Indstillinger Kopier Sort/hvid Ændrer visningen af fotografier på hukommelseskortet. Viser detaljerede indstillinger for hver tilstand. Annullerer den funktion, der vises på LCD-skærmen, og vender tilbage til den forrige menu. Angiver antallet af kopier eller udskrifter. Kopierer eller udskriver i gråtoner. Farve Kopierer, udskriver eller scanner i farve. Stop 4-vejsrulning Stopper kopiering, udskrivning eller scanning. Arket, der kopieres eller udskrives, udskydes. Vælger menupunkter. Aktiverer de indstillinger, du har valgt. LCD-skærm Viser en oversigt over de valgte billeder, punkter eller indstillinger, der kan ændres vha. knapperne. Hvis du lader produktet stå tændt uden at foretage dig noget i 13 minutter bliver LCD-skærmen sort (energisparetilstand). Tryk på en vilkårlig knap undtagen P afbryderen for at vende tilbage til LCD-skærmen, som den var, før den blev sort. 4 Brug af kontrolpanelet

5 Basiskopiering Ilægning af papir Oversigt over den grundlæggende procedure 1. Tryk på kopieringsknappen. Ilæg altid papir, inden du begynder at udskrive. Resultatet afhænger af, hvilken papirtype du bruger. Den bedste kvalitet opnår du ved at bruge det rigtige papir. Sørg for plads nok foran produktet til, at papiret kan skydes helt ud. Dansk Kontroller, at cd/dvd-bakken ikke er sat i produktet, og at cd/dvd-styret er lukket. Ilægning af almindeligt A4-papir i den forreste bakke 2. Ilæg det ønskede papir. & Se Ilægning af papir i næste afsnit 3. Anbring originaldokumentet. & Se Placering af et foto eller dokument på dokumentpladen på side 7 4. Rediger om nødvendigt kopilayoutet. & Se Ændring af kopilayoutet på side 8 Kun almindeligt A4-papir må lægges i den forreste bakke. Andet papir end almindeligt A4-papir skal lægges i den bageste bakke. 1. Åbn frontdækslet ved at trykke på indhakket som vist. 5. Du kan om nødvendigt ændre kopilayoutet. & Se Ændring af kopiindstillinger på side 9 6. Tryk på x farveknappen for at kopiere farver eller x sort/hvid-knappen for at kopiere i gråtoner. 2. Luft en stak papir, og bank den mod en plan flade for at tilrette kanterne. 3. Ilæg papiret med udskriftssiden nedad op mod højre kantstyr. Skub derefter papiret ind i den forreste bakke, så kanten af papiret flugter med hjælpestregen på bakken. Tryk på knappen y Stop, hvis du vil stoppe kopieringen. Træk ikke papiret ud af dette produkt. Hvis kanten af dokumentet ikke kopieres korrekt, skal du flytte dokumentet en anelse væk fra kanten af dokumentpladen. c Forsigtig! Åbn aldrig scannerenheden under scanning eller kopiering, da det kan beskadige produktet. Basiskopiering 5

6 c Forsigtig! Skub ikke papiret for langt ind. Det vil medføre, at papiret ikke indføres korrekt. 2. Træk papirstøtten ud, og fold forlængelsen ud. Papiret er skubbet forbi hjælpestregen til A4-papir. Nogle ark papir er skubbet forbi hjælpestregen til A4-papir. 3. Åbn frontdækslet ved at trykke på indhakket som vist. 4. Skub det venstre kantstyr ind mod papirets venstre kant. 4. Træk udskriftsbakken ud, og fold forlængelsen ud. 5. Træk udskriftsbakken ud, og fold forlængelsen ud. Du kan ilægge op til 150 ark ad gangen. Du kan ikke bruge almindeligt papir, hvis der er valgt udskrivning uden ramme som kopilayout. 5. Luft en stak papir, og bank den mod en plan flade for at tilrette kanterne. 6. Ilæg papiret med udskriftssiden opad, så det ligger op mod det højre kantstyr, og lad det glide ind i den bageste bakke. Ilægning af papir i den bageste bakke 1. Åbn fremføringsstyret. Anbring altid papir i bakkerne med den korte side først. 6 Basiskopiering

7 7. Skub det venstre kantstyr ind mod papirets venstre kant. Papirtype Indstillinger for papirtype Kapacitet * Den rigtige papirtype vælges automatisk, når du vælger Custom Print (Brugerdefineret udskrivning) og Iron (Strygejern) i hukommelseskorttilstand. Iron-On Cool Peel Transfer Paper None (Ingen)* (til udskrivning fra hukommelseskort) Et ark ad gangen. Du kan ikke bruge almindeligt papir, hvis der er valgt udskrivning uden ramme som kopilayout. Dansk 8. Luk fremføringsstyret. Placering af et foto eller dokument på dokumentpladen 1. Åbn dokumentlåget. Anbring originaldokumentet med forsiden nedad på dokumentpladen. Kontroller, at dokumentet er anbragt korrekt. Papirkapaciteten afhænger af papirtypen. Papirtype Indstillinger for papirtype Kapacitet Almindeligt papir Plain (Front) (Almindeligt - forreste) Plain (Back) (Almindeligt - bageste) Op til 150 ark. Op til 120 ark. c Forsigtig! Åbn aldrig dokumentlåget mere, end det er beregnet til. EPSON Bright White Ink Jet Paper Epson Photo Paper EPSON Photo Quality Ink Jet Paper EPSON Matte Paper- Heavyweight EPSON Premium Glossy Photo Paper EPSON Premium Semigloss Photo Paper EPSON Photo Stickers Bright White (Front) (forreste) Bright White (Back) (bageste) Op til 100 ark. Op til 80 ark. Photo Paper Op til 20 ark. PQIJ/Matte (PQIJ til kopiering og Matte til udskrivning) Op til 100 ark. Matte Op til 20 ark. Prem.Glossy SemiGloss Photo Stickers (til kopiering og udskrivning fra hukommelseskort) Et ark ad gangen. Når du kopierer fotos eller kopierer på en cd/dvd, skal du anbringe dokumentet 5 mm væk fra kanten af dokumentpladen. 5 mm (maks.) 5 mm (maks.) 2. Kontroller, at den reflekterende dokumentmåtte er placeret på dokumentlåget. 3. Luk dokumentlåget forsigtigt, så dokumentet ikke bevæger sig. Luk dokumentlåget, så forstyrrende lys ikke trænger ind udefra og forringer kopikvaliteten. Basiskopiering 7

8 Ændring af kopilayoutet 1. Vælg Copy Layout (Kopilayout) Vælg kopilayoutet. Copy Layout (Kopilayout) Funktion Yderligere oplysninger Copy w/borders Kopierer med 3 mm margen. (Kopier m. rammer) (standardindstilling) Borderless (Uden ramme) Kopierer uden margener. Se Ved kopiering uden ramme på side 11 CD Copy (Cd-kopiering) Kopierer et billede på en cd- eller dvd-etiket. Se Kopiering på cd/dvd på side 13 Andre kopilayouter 1. Tryk på knappen Indstillinger. 2. Tryk på knappen. 3. Vælg kopilayoutet Copy Layout (Kopilayout) Funktion Yderligere oplysninger Repeat Copy-Auto (Gentag kopi automatisk) Repeat Copy-4 (Gentag kopi-4) Repeat Copy-9 (Gentag kopi-9) Repeat Copy-16 (Gentag kopi-16) 2-up Copy (Kopier 2 pr. side) 4-up Copy (Kopier 4 pr. side) Kopierer et billede i dets faktiske størrelse så mange gange, der er plads til det på en A4-side. Kopierer et billede flere gange på en A4-side. Kopierer flere dokumenter på én A4-side. Se Sådan kopieres 2 kopier pr. side på side 11 Photo Stickers Kopierer et billede 16 gange på et ark fotomærkater. Der er oplysninger om justering af fotomærkaternes placering under Justering af fotomærkatarkets udskriftsplacering på side 22. Det layout, du sidst har valgt under More Layout (Flere layout), føjes til kopilayoutet. Det vil blive erstattet af det layout, du vælger næste gang under More Layout (Flere layout). 8 Basiskopiering

9 . Kopifotolayout 1. Vælg Reprint/Restore Photos (Genudskriv/gendan fotos). 2. Tryk på. Dansk Copy Layout (Kopilayout) Funktion Yderligere oplysninger Copy Photo (Kopier foto) Kopierer flere fotos, der er anbragt sammen, som en særskilt kopi. Kopierne formindskes eller forstørres automatisk, så de passer til den valgte papirstørrelse. Se Ved kopiering i kopifototilstand på side 12 Ændring af kopiindstillinger Vælg menupunkt. 2. Vælg indstilling. 3. Angiv antal kopier. Menupunkt Indstilling Beskrivelse Copies (Kopier) 1 til 99 Angiver, hvor mange kopier der skal fremstilles. Zoom Copy Layout (Kopilayout) Paper Type (Papirtype) Plain (Front) (Almindeligt - forreste), Plain (Back) (Almindeligt - bageste), Prem.Glossy, GlossyPhoto, SemiGloss, Matte, PQIJ, Photo Paper, Bright White (Front) (forreste), Bright White (Back) (bageste), Sticker, CD/DVD Tryk på for at få vist menuen Zoom. Der er flere oplysninger under Ændring af zoomindstillinger i næste afsnit. Kopierer med det valgte layout. Se Ændring af kopilayoutet på side 8. Angiver papirtypen, der skal udskrives på. Du finder flere oplysninger på side 7. Paper Size (Papirstørrelse) A4, A5, A6, cm (4 6 in) Angiver, hvilken størrelse papir der kopieres på. Quality (Kvalitet) Draft (Kladde), Text (Tekst), Photo (Foto), Best Photo (Bedste foto) Angiver, hvilken kvalitet kopien skal have. De tilgængelige menupunkter og indstillinger varierer afhængigt af det valgte kopilayout. Basiskopiering 9

10 .. Ændring af zoomindstillinger 1. Vælg Zoom. 2. Tryk på knappen Vælg indstilling. 2. Angiv den procentsats, billedet skal formindskes eller forstørres med. Indstilling Actual (Faktisk) Auto Fit Page (Tilpas automatisk til side) cm (4 6 in) -> A4 A4 -> cm (4 6 in) Beskrivelse Kopierer i den faktiske størrelse. Forstørrer eller formindsker kopien, så den passer til papirstørrelsen. Forstørrer eller formindsker kopien til den valgte størrelse (originalens størrelse - > kopiens størrelse). A4 -> A5 A5 -> A4 25% til 400% Angiver den procentsats, billedet skal formindskes eller forstørres og kopieres med. Ændring af detaljerede indstillinger Tryk på knappen Indstillinger. 2. Vælg menupunkt. 3. Vælg indstilling. 4. Tryk på. Menupunkt Indstilling Beskrivelse Copy Density (Kopitæthed) Justerer tætheden på de kopierede dokumenter. Reset Copies (Nulstil kopier) Auto Document (Automatisk dokument) On (Til) Off (Fra) Indstiller antallet af kopier til 1. Giver skarpe kopier ved kopiering af tekstdokumenter. Funktionen kan kun benyttes ved kopiering på almindeligt papir med ramme. Giver ingen justering. 10 Basiskopiering

11 Nyttige oplysninger om kopiering 1. Anbring originaldokumentets første side på dokumentpladen. Vær opmærksom på følgende ved kopiering Når du kopierer vha. funktionerne på kontrolpanelet, kan der opstå et moiré-mønster på udskriften. Det forsvinder, hvis du formindsker/forstørrer kopien eller flytter originaldokumentet. Dansk Det kopierede billede får ikke altid nøjagtig samme størrelse som originalen. Afhængigt af typen af papir, der bruges, kan udskriftskvaliteten blive ringere i toppen og bunden af udskriften, eller disse områder tværes ud. Hvis dette produkt løber tør for papir under kopieringen, skal der hurtigst muligt ilægges ekstra papir. Hvis produktet efterlades uden papir i længere tid ad gangen, får den første kopi, der fremstilles, efter at der er lagt papir i, ikke præcis de samme farver som originalen. Hvis LCD-skærmen viser, at der mangler blæk, mens du kopierer, kan du enten fortsætte kopieringen, indtil der ikke er mere blæk, eller stoppe kopieringen og udskifte blækpatronen. 2. Vælg 2-up Copy (Kopier 2 pr. side) som kopilayout. 3. Rediger om nødvendigt kopiindstillingerne. 4. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen. Originaldokumentets første side kopieres. 5. Anbring originaldokumentets efterfølgende side på dokumentpladen, når meddelelsen Change pages to 2 page(s) (Skift papir til 2 sider) vises på LCD-skærmen. Ved placering af et dokument på dokumentpladen Hold dokumentpladen ren. Sørg for, at dokumentet ligger glat på glaspladen, da billedet ellers kommer ud af fokus. Efterlad ikke fotos på dokumentpladen i længere tid ad gangen. De kan klæbe fast til dokumentpladens glas. Sæt ikke tunge genstande oven på dette produkt. 6. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen igen. Originaldokumentets næste side kopieres, og kopieringen er færdig. Ved kopiering uden ramme Da dette layout forstørrer billedet, så det bliver lidt større end papirstørrelsen, kopieres den del af billedet, der overskrider papirets kanter, ikke. Sådan kopieres 2 kopier pr. side Tryk på knappen y Stop, hvis du vil stoppe kopieringen. Vælg 4-up Copy (Kopier 4 pr. side) i trin 2, og gentag trin 5 og 6 to gange for at foretage kopieringen, hvis du vil tage kopier i layoutet med 4 pr. side. Basiskopiering 11

12 Ved kopiering i kopifototilstand Anbring hvert foto vandret som vist i illustrationen nedenfor. Du kan kopiere fotos større end mm og mindre end mm. Anbring de enkelte fotos mindst 10 mm fra hinanden. Du kan kopiere to fotos i formatet cm (4 6 in) ad gangen. Du kan anbringe forskellige størrelser fotos på samme tid. Du kan benytte gendannelsesfunktionen. Når Restoration (Gendannelse) angives til On (Til) i Print Settings (Udskriftsindstillinger), kopieres falmede fotos med farver, der er tæt på de oprindelige farver. 12 Basiskopiering

13 Kopiering på cd/dvd 4. Sæt cd/dvd-bakken i cd/dvd-styret. Brug kun cd/dvd-medier, der er mærket som egnede til udskrivning, f.eks. Printable on the label surface eller Printable with ink jet printers. Udskriften kan nemt tværes ud umiddelbart efter Dansk Lad cd'er og dvd'er tørre helt i mere end et døgn, inden de tages i brug, eller udskriften berøres. Lad ikke den udskrevne cd/dvd tørre i direkte sollys. Fugt på udskriften kan medføre udtværing. Hvis der ved et uheld kommer blæk på cd/dvd-bakken eller den indvendige, gennemsigtige del af cd/dvd'en, skal det straks tørres af. Kvaliteten bliver ikke bedre af, at der udskrives på den samme cd/dvd igen. Anbring pilen på cd/dvd-bakken ud for pilen på cd/dvd-styret. Kopiering på en cd/dvd Ilægning af en cd/dvd 1. Tryk på kopieringsknappen. 1. Åbn frontdækslet ved at trykke på indhakket som vist. 2. Ilæg cd'en/dvd'en. & Se Ilægning af en cd/dvd på side Tryk på 5 på cd/dvd-styret. Cd/dvd-styret glider ud. 3. Anbring originaldokumentet på dokumentpladen. & Se Placering af et foto eller dokument på dokumentpladen på side 7 Det største kvadratiske område midt på dokumentet scannes. Ved udskrivningen forstørres eller formindskes det kvadratiske område til cd/dvd-størrelse og beskæres, så det har form som en krans. 3. Anbring cd'en/dvd'en i cd/dvd-bakken med etiketten opad. 4. Vælg Copy Layout (Kopilayout) og CD Copy (Cd-kopiering) Vælg Copy Layout (Kopilayout). 2. Vælg CD Copy (Cd-kopiering). 5. Vælg Quality (Kvalitet) og den ønskede kvalitetsindstilling. Kopiering på cd/dvd 13

14 6. Tryk på x farveknappen for at kopiere farver eller x sort/hvid-knappen for at kopiere i gråtoner. 2. Vælg CD/DVD Position Up/Down (Cd/dvd-placering op/ned), hvis du vil flytte billedet op eller ned. Vælg CD/DVD Position Left/Right (Cd/dvd-placering venstre/højre), hvis du vil flytte billedet til højre eller venstre. Tryk på knappen y Stop, hvis du vil stoppe kopieringen. Det anbefales, at du udskriver en prøvekopi af layoutet på en test-cd/dvd, inden du udskriver på en rigtig cd/dvd. 3. Vælg, hvor meget billedet skal flyttes. Vælg minusretningen, når du flytter billedet ned eller til venstre. Vælg plusretningen, når du flytter det op eller til højre. Du kan eventuelt justere udskriftens placering. Du finder flere oplysninger under Justering af udskriftens placering på side 14. Følg vejledningen på LCD-skærmen for at afhjælpe fejlen, hvis der vises en fejlmeddelelse på LCD-skærmen. Udskriftsområdet på en cd/dvd kan illustreres på følgende måde. 12 cm-cd/dvd Du kan vælge fra 5,0 mm til 5,0 mm. Produktet husker indstillingerne, selv efter at det har været slukket, så du behøver ikke justere udskriftens placering, hver gang du bruger cd/dvd-funktionen. Fjernelse af cd/dvd-bakken 1. Kontroller, at kopieringen er afsluttet. Justering af udskriftens placering 2. Fjern cd/dvd-bakken ved at trække den lige ud fra cd/dvd-styret. 1. Tryk på opsætningsknappen. 3. Tryk på 5 på cd/dvd-styret. Cd/dvd-styret trækkes tilbage. 14 Kopiering på cd/dvd

15 Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - basisudskrivning Vi anbefaler, at du tager USB-kablet ud, når du udskriver direkte fra et hukommelseskort, da udskrivningen ellers tager længere tid. Indsætning af hukommelseskort 1. Åbn dækslet over stikket til hukommelseskortet. 3. Luk dækslet over stikket til hukommelseskortet. c Forsigtig! Forsøg ikke at presse hukommelseskortet ned i stikket. Hukommelseskortene kan ikke sættes helt ned i kortstikkene. Sættes et hukommelseskort forkert i, kan det beskadige produktet, hukommelseskortet eller begge dele. Lad dækslet over stikket til hukommelseskortet være lukket, når der er isat et hukommelseskort. Det beskytter hukommelseskortet og stikket mod støv og statisk elektricitet, som kan medføre, at dataene på hukommelseskortet går tabt, eller at produktet beskadiges. Afhængigt af hukommelseskortet, der sidder i dette produkt, kan den statiske elektricitet, der dannes, medføre, at produktet ikke fungerer korrekt. Dansk 2. Kontroller, at hukommelseskortindikatoren ved siden af hukommelseskortstikket er slukket, og sæt et hukommelseskort så langt som muligt ind i stikket. a b c Indikatoren for hukommelseskortet tændes ikke, hvis hukommelseskortet sidder forkert. Ved udskydning af hukommelseskort 1. Sørg for, at alle udskriftsjob er færdige, og at hukommelseskortets indikator ikke blinker. 2. Åbn dækslet over stikket til hukommelseskortet. 3. Udskyd hukommelseskortet ved at trække det lige ud af stikket. c Forsigtig! Fjern ikke hukommelseskortet, og sluk ikke produktet under udskrivning, eller mens indikatoren for hukommelseskortet blinker. Data på hukommelseskortet kan gå tabt. Stik a b c Kort SmartMedia/xD-Picture Card Memory Stick/MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo*/Memory Stick PRO/ Memory Stick PRO Duo*/ MagicGate Memory Stick Duo*/SD Card/ minisd Card*/MultiMediaCard CompactFlash/Microdrive Du må aldrig slukke dette produkt eller tage USB-kablet ud, mens der er isat et hukommelseskort, hvis du bruger dette produkt sammen med en computer, hvor Windows 2000 eller XP er installeret. Det kan beskadige dataene på hukommelseskortet. Du finder flere oplysninger i Brugerhåndbogen. 4. Luk dækslet over stikket til hukommelseskortet. *Der kræves en adapter. Der kan kun isættes ét hukommelseskort ad gangen. Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - basisudskrivning 15

16 Basisudskrivning på papirformatet 10 x 15 cm Du kan udskrive fotos på cm Premium Glossy Photo Paper uden at ændre indstillingerne. 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. Udskrivning vha. et indeksark På indeksarket får du en oversigt over de fotos, der er gemt på hukommelseskortet, i miniatureformat. Du kan nemt udskrive fotos ved at udfylde cirklerne under de fotos, du vil udskrive. 3. Vælg Basic Print (Basisudskrivning). 4. Vælg de fotos, du vil udskrive, og angiv antallet af kopier. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side Ilæg cm (4 6 in) Premium Glossy Photo Paper i den bageste bakke. & Se Ilægning af papir i den bageste bakke på side 6 6. Tryk på x farveknappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe 16 Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - basisudskrivning

17 Udskrivning af et indeksark 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Index Sheet (Indeksark). Udskrivning af fotos ved udfyldning af indeksarket 1. Brug en mørk pen til at udfylde cirklen i venstre side af indeksarket for papirtype og papirstørrelse, og vælg udskrivning med eller uden ramme. Udfyld derefter cirklerne under de fotografier, du vil udskrive, og det antal kopier, der skal udskrives af hvert fotografi. Se eksemplerne nedenfor. Dansk God 4. Vælg Print Index Sheet (Udskriv indeksark). Ikke god 5. Vælg det interval af fotografier, der skal udskrives på indeksarket. Udfyld indeksarket korrekt. Du kan ikke ændre indstillingerne vha. kontrolpanelet. Hvis du udfylder mere end én cirkel, udskrives det højeste antal, du har valgt. Hvis du udfylder cirklen til venstre for ALL (Alle), udskrives alle fotografier. 2. Ilæg den papirtype og -størrelse, du har valgt på indeksarket. 3. Vælg Scan Index Sheet (Scan indeksark). Område All Photos (Alle fotos) Beskrivelse Udskriver alle fotografier på et hukommelseskort. Latest 30 (Seneste 30) Latest 60 (Seneste 60) Latest 90 (Seneste 90) Udskriver de seneste 30 fotografier i filnavnrækkefølge. Udskriver de seneste 60 fotografier i filnavnrækkefølge. Udskriver de seneste 90 fotografier i filnavnrækkefølge. 6. Ilæg almindeligt A4-papir i den forreste bakke. & Se Ilægning af almindeligt A4-papir i den forreste bakke på side 5 7. Tryk på x farveknappen for at starte Tilbag 4. Anbring indeksarket med forsiden nedad, så toppen berører dokumentpladens venstre kant. & Se Placering af et foto eller dokument på dokumentpladen på side 7 5. Tryk på knappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - basisudskrivning 17

18 Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier Du kan ændre den måde, fotografierne vises på, ved at trykke på skærmvisningsknappen, når du vælger fotografier. Skærmvisning One photo (1 foto) Fotografierne på hukommelseskortet vises ét ad gangen. 1. Vælg det ønskede foto Angiv antal udskrifter Tryk på. Bemærk: Du kan angive op til 99 for antallet af udskrifter. Nine photos (9 fotos) Der vises 9 fotografier på hukommelseskortet ad gangen Vælg det ønskede foto Angiv antal udskrifter. 3. Tryk på. Bemærk: Du kan angive op til 99 for antallet af udskrifter. Slide Show (Diasshow) Fotografierne på hukommelseskortet vises ét ad gangen, og der skiftes automatisk til næste fotografi. Bemærk: Du kan ikke angive antallet af udskrifter, når du kører et diasshow. 18 Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - basisudskrivning

19 Detaljerede indstillinger for fotografier Du kan angive antallet af udskrifter mere detaljeret ved at trykke på indstillingsknappen, når du vælger fotografier. 1. Tryk på knappen Indstillinger Vælg indstillingen Select Photos (Vælg fotos). Dansk 3. Tryk på. Select All (Vælg alle) Angiver én udskrift af alle fotografier på hukommelseskortet. Bemærk: Tryk på knappen Kopier, hvis du vil ændre antallet af udskrifter for hvert fotografi. Select Range (Vælg område) Angiver et område med fotografier på hukommelseskortet og antallet af udskrifter for hvert fotografi. 1. Vælg det første foto. 2. Tryk på. 3. Vælg det sidste foto. 4. Tryk på. 5. Tryk på. Bemærk: Tryk på knappen Kopier, hvis du vil ændre antallet af udskrifter for hvert fotografi. Deselect All (Fravælg alle) DPOF Angiver antal udskrifter til 0 for alle fotografier. Udskriver fotografier med DPOF-funktionen. Du finder flere oplysninger under Udskrivning med DPOF-funktioner på side 26. Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - basisudskrivning 19

20 Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger Udskrivning af et enkelt fotografi 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. Udskrivning af flere fotografier på ét ark Du kan udskrive flere fotografier fra et hukommelseskort på ét ark. Du kan udskrive 2, 4, 8, 20 eller 80 fotografier pr. side. 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). 3. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). 4. Vælg Photo (Multi) (Flere fotos). 4. Vælg Photo (Single) (Enkelt foto). 5. Rediger udskriftsindstillingerne. & Se Ændring af udskriftsindstillinger på side Vælg det fotografi, du vil udskrive, og angiv antallet af kopier. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side Ilæg det ønskede papir. & Se Ilægning af papir på side 5 8. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe 5. Rediger udskriftsindstillingerne. & Se Ændring af udskriftsindstillinger på side Vælg det fotografi, du vil udskrive, og angiv antallet af kopier. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side Ilæg det ønskede papir. & Se Ilægning af papir på side 5 8. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe 20 Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger

21 Udskrivning af forstørrede billeder Du kan beskære og forstørre dine fotos. 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). Tryk på knappen, hvis du vil justere zoomområdet igen. 9. Ilæg det ønskede papir. & Se Ilægning af papir på side Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Dansk Udskrivning af fotomærkater 4. Vælg Crop (Beskær). Du kan udskrive op til 16 mærkater på ét ark fotomærkater. 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). 5. Rediger om nødvendigt udskriftsindstillingerne. & Se Ændring af udskriftsindstillinger på side Vælg det ønskede foto. 4. Vælg Photo Stickers (Fotomærkater). 7. Vælg det område, du vil beskære, ved at flytte rammen og ændre rammens størrelse. 1. Flyt rammen. 5. Vælg det fotografi, du vil udskrive, og angiv antallet af kopier. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side 18 Revider rammens størrelse. 2. Tryk på. Når der kun er valgt ét foto, udskrives der 16 kopier af det samme foto på ét ark papir i layoutet 16 pr. side. Når der er valgt to fotos eller flere, udskrives der kopier af hvert af de valgte fotos i layoutet 16 pr. side. 8. Kontroller prøvebilledet, og angiv antallet af kopier. Angiv antal kopier. 6. Ilæg arket med fotomærkater i den bageste bakke. & Se Ilægning af papir i den bageste bakke på side 6 7. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger 21

22 Justering af fotomærkatarkets udskriftsplacering 1. Tryk på opsætningsknappen. 2. Vælg Photo Stickers Position Up/Down (Fotomærkatplacering op/ned), hvis du vil flytte billedet op eller ned. Vælg Photo Stickers Position Left/Right (Fotomærkatplacering venstre/højre), hvis du vil flytte billedet til højre eller venstre. 3. Vælg, hvor meget billedet skal flyttes. Vælg minusretningen, når du flytter billedet ned eller til venstre. Vælg plusretningen, når du flytter det op eller til højre. Du kan vælge fra -2,5 mm til 2,5 mm. Produktet husker indstillingerne, selv efter at det har været slukket, så du behøver ikke justere udskriftens placering, hver gang du bruger fotomærkatfunktionen. Udskrivning på cd/dvd Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du bruger LCD-skærmen til at udskrive direkte på en cd/dvd uden at bruge en computer. Se Brugerhåndbog på skrivebordet, hvis du udskriver fra en computer, der er sluttet til printeren. Brug kun cd/dvd-medier, der er mærket som egnede til udskrivning, f.eks. Printable on the label surface eller Printable with ink jet printers. Udskriften kan nemt tværes ud umiddelbart efter Lad cd'er og dvd'er tørre helt i mere end et døgn, inden de tages i brug, eller udskriften berøres. Lad ikke den udskrevne cd/dvd tørre i direkte sollys. Fugt på udskriften kan medføre udtværing. Hvis der ved et uheld kommer blæk på cd/dvd-bakken eller den indvendige, gennemsigtige del, skal det straks tørres af. Kvaliteten bliver ikke bedre af, at der udskrives på den samme cd/dvd igen. 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Ilæg en cd eller dvd. & Se Ilægning af en cd/dvd på side Tryk på hukommelseskortknappen. 4. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). 5. Vælg CD/DVD. 6. Rediger udskriftsindstillingerne. & Se Ændring af udskriftsindstillinger på side Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger

23 7. Vælg det fotografi, du vil udskrive, og angiv antallet af kopier. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side 18 Udskrivning af et cd-omslag Du kan udskrive et cd-omslag på A4-papir. Du kan ikke angive flere billeder, end der kan være på én cd eller dvd. Du kan f.eks. ikke vælge mere end fem fotografier, når du udskriver i layoutet 4 pr. side. 8. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen for at starte 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). Dansk Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Det anbefales, at du udskriver en prøvekopi af layoutet på en test-cd/dvd, inden du udskriver på en rigtig cd/dvd. Du kan eventuelt justere udskriftens placering. Du finder flere oplysninger under Justering af udskriftens placering på side Vælg CD Jacket (Cd-omslag). Følg vejledningen på LCD-skærmen for at afhjælpe fejlen, hvis der vises en fejlmeddelelse på LCD-skærmen. Udskriftsområdet på en cd/dvd kan illustreres på følgende måde. 12 cm-cd/dvd 5. Rediger udskriftsindstillingerne. & Se Ændring af udskriftsindstillinger på side Vælg det fotografi, du vil udskrive, og angiv antallet af kopier. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side Ilæg det ønskede papir. & Se Ilægning af papir på side 5 8. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger 23

24 Udskrivning på EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper Du kan udskrive et billede på EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper og overføre det udskrevne billede til stof ved hjælp af et strygejern. Udskrivning vha. et kombinationsark Du kan kombinere håndtegninger eller håndskrevet tekst med dine yndlingsfotos ved hjælp af kombinationsfunktionen. 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). ABC ABC ABC ABC ABC 4. Select Iron (Strygejern). 5. Vælg layoutet. & Se Ændring af udskriftsindstillinger på side Vælg det fotografi, du vil udskrive, og angiv antallet af kopier. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side Ilæg EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper i den bageste bakke. & Se Ilægning af papir i den bageste bakke på side 6 8. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe 24 Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger

25 Udskrivning af et kombinationsark 1. Isæt et hukommelseskort. 2. Tryk på knappen Creative Projects (Kreative projekter). 3. Vælg Combo Print (Kombinationsudskrift). Layout Beskrivelse Et foto udskrives på øverste halvdel og en håndtegning på nederste halvdel af papiret. En håndtegning udskrives på øverste halvdel og et foto på nederste halvdel af papiret. Dansk En håndtegning udskrives oven på fotoet. En håndtegning med en tynd ramme omkring udskrives oven på et foto. 4. Vælg Select Photo and Print Template (Vælg foto, og udskriv skabelon). En håndtegning med en bred ramme omkring udskrives oven på et foto. 2. I håndskriftsområdet på kombinationsarket skal du nu med en mørk pen skrive den tekst eller tegne den tegning, der skal kombineres med fotografiet. 5. Vælg det foto, der skal udskrives. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side Ilæg almindeligt A4-papir i den forreste bakke. & Se Ilægning af almindeligt A4-papir i den forreste bakke på side 5 7. Tryk på x farveknappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Udskrivning af håndtegninger på kombinationsarket 1. Brug en mørk pen til at udfylde cirklen på kombinationsarket for papirtype og papirstørrelse, layout og antal udskrifter. Se eksemplerne nedenfor: God Ikke god ABC ABC Hvis du vælger tredje layout fra venstre i trin 1, kan det være svært at se teksten eller tegningen, hvis du benytter en farve, der ligger tæt på fotografiets farve. 3. Ilæg det papir, du har valgt på kombinationsarket. ABC ABC ABC 4. Anbring kombinationsarket med forsiden nedad, så toppen berører dokumentpladens venstre kant. & Se Placering af et foto eller dokument på dokumentpladen på side 7 5. Vælg Scan Template and Print Photo (Scan skabelon, og udskriv foto) for at starte 1. Vælg papirtype og -størrelse. 2. Vælg layoutet. Du finder flere oplysninger i tabellen nedenfor. 3. Vælg antallet af udskrifter. Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger 25

26 Udskrivning med DPOF-funktioner DPOF (Digital Print Order Format) er branchens standardformat for anmodning om udskrivning af filer. Dette produkt overholder DPOF version Med DPOF er det muligt at vælge fotos og antal kopier i forbindelse med fotos, der er gemt på et digitalkamera, før du udskriver. Du skal benytte et digitalkamera, der understøtter DPOF, for at oprette DPOF-data. Du kan få oplysninger om DPOF i dokumentationen til digitalkameraet. 1. Isæt et hukommelseskort med DPOF-data. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Basic Print (Basisudskrivning) eller Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). Udskrivning med fotorammer Du kan føje farverige og kreative rammer til dine yndlingsfotos ved at redigere rammer vha. programmet PIF DESIGNER og gemme dem med programmet EPSON PRINT Image Framer Tool. Vælg blandt de mange forskellige færdige rammer på program-cd'en, og gem dem på forhånd på hukommelseskortet. Du kan få oplysninger i dokumentationen til de enkelte programmer. Udskrivning af en oversigt over rammedata Du kan udskrive dine PRINT Image Framer-datas miniaturer og filnavne og gennemgå dem, inden du udskriver fotos med ramme. 1. Isæt et hukommelseskort med PRINT Image Framer-data. 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). 4. Rediger udskriftsindstillingerne, hvis du vælger Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). & Se Ændring af udskriftsindstillinger på side Tryk på indstillingsknappen, når skærmbilledet Select photos (Vælg fotos) vises. 4. Vælg P.I.F. Index (P.I.F.-indeks). 6. Vælg DPOF. 5. Ilæg almindeligt A4-papir i den forreste bakke. & Se Ilægning af almindeligt A4-papir i den forreste bakke på side 5 7. Ilæg det ønskede papir. & Se Ilægning af papir på side 5 8. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen (gælder kun brugerdefineret udskrivning) for at starte 6. Tryk på x farveknappen. Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe 26 Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger

27 Udskrivning af fotos med PRINT Image Framer 1. Isæt et hukommelseskort med fotodata og PRINT Image Framer-data. Husk at gemme PRINT Image Framer-data på hukommelseskortet med EPSON PRINT Image Framer Tool, da P.I.F.-filnavnet ellers ikke vises på LCD-skærmen. Dansk 2. Tryk på hukommelseskortknappen. 3. Vælg Custom Print (Brugerdefineret udskrivning). 4. Vælg Photo (Single) (Enkelt foto) eller Photo (Multi) (Flere fotos). 5. Vælg det P.I.F.-filnavn, du vil tilføje, som layoutindstilling i menuen Print Settings (Udskriftsindstillinger). & Se Ændring af udskriftsindstillinger på side 28 Papirstørrelsen indstilles automatisk til rammestørrelsen, når du vælger et P.I.F.-filnavn som layout. 6. Vælg det fotografi, du vil udskrive, og angiv antallet af kopier. & Se Ændring af fotovisning på LCD-skærmen og valg af fotografier på side Kontroller layoutet og antal udskrifter på LCD-skærmen. 8. Ilæg det ønskede papir. & Se Ilægning af papir på side 5 9. Tryk på x farveknappen eller x sort/hvid-knappen for at starte Tryk på y stopknappen, hvis du vil stoppe Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger 27

28 Ændring af udskriftsindstillinger 1. Vælg menupunkt Vælg indstilling. 3. Tryk på. Menupunkt Indstilling Beskrivelse Paper Type (Papirtype) Plain (Front) (Almindeligt - forreste), Plain (Back) (Almindeligt - bageste), Prem.Glossy, GlossyPhoto, SemiGloss, Photo Paper, Matte, Bright White (Front) (forreste), Bright White (Back) (bageste), CD/DVD Udskriver på den papirtype, du vælger. Du finder flere oplysninger på side 7. Paper Size A4, A6, cm (4 6 in), CD Angiver den størrelse papir, der udskrives på. (Papirstørrelse) Layout Borderless (Uden ramme)* Udskriver uden margen. with Border (Med ramme) Udskriver med 3 mm margen langs toppen, bunden og de to sider. Upper1/2 (Øverste1/2) Udskriver på papirets øverste halvdel. 2-up (2 pr. side) 8 -up (8 pr. side) 80-up (80 pr. side) 4-up (4 pr. side) 20-up (20 pr. side) Udskriver flere fotos pr. ark. Når der udskrives 20 eller 80 fotos pr. side, udskrives numrene og optagelsesdatoerne. Størrelsen på de enkelte fotos justeres automatisk i forhold til antallet af fotos, der skal udskrives, og papirets størrelse. Du kan ikke udskrive i sort/hvid i layoutet 80 pr. side. Bemærk: Når der er valgt beskæring, udskrives kopier af det samme foto i det valgte layout på ét ark papir. Når der ikke er valgt beskæring, udskrives én kopi af fotoet. P.I.F. file name (P.I.F.-filnavn) Udskriver fotos med PRINT Image Framer Tool-ramme. 1-up (1 pr. side) 4-up (4 pr. side) 12-up (12 pr. side) Jewel Case Upper 1/2 (Kassette øverste 1/2) Jewel Case Index (Kassetteindeks) Udskriver et fotografi på cd'en/dvd'en, centreret omkring hullet i midten. Du kan kun vælge denne indstilling, når du har valgt CD/DVD på skærmbilledet Memory Card Custom Print (Brugerdefineret udskrivning fra hukommelseskort). Udskriver fire fotografier på cd'en/dvd'en med et billede i hver af de fire fjerdedele. Du kan kun vælge denne indstilling, når du har valgt CD/DVD på skærmbilledet Memory Card Custom Print (Brugerdefineret udskrivning fra hukommelseskort). Udskriver 12 fotografier på cd'en/dvd'en arrangeret i en cirkel i kanten af cd'en/dvd'en. Du kan kun vælge denne indstilling, når du har valgt CD/DVD på skærmbilledet Memory Card Custom Print (Brugerdefineret udskrivning fra hukommelseskort). Udskriver et foto til den ene side af cd-kassetten. Du kan kun vælge denne indstilling, når du har valgt CD Jacket (Cd-omslag) på skærmbilledet Memory Card Custom Print (Brugerdefineret udskrivning fra hukommelseskort). Udskriver flere fotos til cd-kassetten. Du kan kun vælge denne indstilling, når du har valgt CD Jacket (Cd-omslag) på skærmbilledet Memory Card Custom Print (Brugerdefineret udskrivning fra hukommelseskort). 28 Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger

29 Menupunkt Indstilling Beskrivelse Density Normal Giver ingen justering. (Tæthed) Darker (Mørkere) Gør udskrifterne noget mørkere. (kun for Darkest (Mørkest) Gør udskrifterne meget mørke. cd/dvd) Detaljerede udskriftsindstillinger Dansk 1. Tryk på knappen Indstillinger Vælg menupunktet Print Options (Udskriftsindstillinger). 3. Vælg indstilling. 4. Tryk på knappen. Menupunkt Indstilling Beskrivelse Date Format (Datoformat) Udskriver optagelsesdatoen. None (Ingen)* yyyy.mm.dd (åååå.mm.dd) mmm.dd.yyyy (mmm.dd.åååå) dd.mmm.yyyy (dd.mmm.åååå) Udskriver uden datooplysninger. f.eks f.eks. May f.eks. 15. May Datoen udskrives ikke, hvis du udskriver billeder, der allerede er scannet og gemt på hukommelseskortet med dette produkt. Time Format (Klokkeslætsformat) Udskriver optagelsestidspunktet. None (Ingen)* 12-hour system (12-timersformat) 24-hour system (24-timersformat) Udskriver uden klokkeslætsoplysninger. f.eks. 10:00:00 f.eks. 22:00 Klokkeslættet udskrives ikke, hvis du udskriver billeder, der allerede er scannet og gemt på hukommelseskortet med dette produkt. Quality (Kvalitet) Normal, Photo (Foto)*, Best Photo (Bedste foto) Angiver udskriftskvaliteten. Filter Off (Fra)* Udskriver ikke i sepia, men i farver eller gråtoner. Hvis du vælger Off (Fra), indstilles P.I.M. automatisk til Auto Correct (Automatisk korrektion). Auto Correct (Automatisk korrektion) Sepia P.I.M.* PhotoEnhance Exif None (Ingen) Udskriver i sepia. Hvis du vælger Sepia, indstilles PhotoEnhance automatisk til Auto Correct (Automatisk korrektion). Udskriver med PRINT Image Matching-funktionen. Hvis fotodataene ikke indeholder P.I.M., skal du udskrive med PhotoEnhance. Udskriver automatisk forbedrede billeder. Det tager længere tid, men giver en bedre kvalitet. Udskriver med Exif Print-funktionen. Giver udskrifter i høj kvalitet. Udskriver uden automatisk korrektion. Brightness (Lysstyrke) Darkest (Mørkest) Gør udskrifterne meget mørke. Darker (Mørkere) Standard* Brighter (Lysere) Brightest (Lysest) Gør udskrifterne noget mørkere. Giver ingen justering. Gør udskrifterne noget lysere. Gør udskrifterne meget lyse. Contrast (Kontrast) Highest (Højest) Giver udskrifterne kraftige kontraster. Higher (Højere) Default (Standard)* Giver udskrifterne lidt kraftigere kontrast. Giver ingen justering. Direkte udskrivning fra et hukommelseskort - udskriftsindstillinger 29

Grundlæggende betjeningsvejledning

Grundlæggende betjeningsvejledning Grundlæggende betjeningsvejledning Meddelelser...2 Introduktion...4 Printerens dele og kontrolpanelet...5 Ilægning af papir...7 Åbning af billeder, der skal udskrives...9 Isætning af et hukommelseskort...

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3

Brugervejledning. Dansk. Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3 Brugervejledning Introduktion... 2 Dele...2 Kontrolpanel...3 Papirhåndtering... 5 Valg af papir...5 Ilægning af papir...5 Håndtering af CD/DVD... 7 Ilægning af CD/DVD...7 Udføring af CD/DVD-bakken...8

Læs mere

Hvor findes oplysningerne

Hvor findes oplysningerne Hvor findes oplysningerne Installation Denne håndbog hjælper dig med at installere og bruge printeren. Den indeholder oplysninger om installation af printeren og printersoftwaren. Photo Print Software

Læs mere

Brugervejledning -til brug uden en computer-

Brugervejledning -til brug uden en computer- Brugervejledning -til brug uden en computer- Introduktion Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3 Meddelelse om ophavsret...4 Vejledning til printerdele og kontrolpanelfunktioner Dele...5 Kontrolpanel...6

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://da.yourpdfguides.com/dref/556927

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://da.yourpdfguides.com/dref/556927 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

Bluetooth-varemærker og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson Corporations brug af disse varemærker sker under licens.

Bluetooth-varemærker og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson Corporations brug af disse varemærker sker under licens. Alt-i-et-produkt Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken elektronisk,

Læs mere

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport Dele kantstyr arkføder papirholder arkføderbeskyttelse dokumentdæksel outputbakke låsehåndtag til transport reflektiv dokumentmåtte dokumentplade kontrolpanel Se Kontrolpanelets funktioner på side 9. port

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning

Grundlæggende betjeningsvejledning Alt-i-et-produkt Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må på ingen måde og til intet formål gøres til genstand for reproduktion, lagring på et søgesystem eller overførsel hverken

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer-

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer- Grundlæggende betjeningsvejledning til brug uden en computer Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Betjeningspanelets funktioner Kontrolpanel...4 Papirhåndtering Valg af papir...7 Ilægning

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX610 http://da.yourpdfguides.com/dref/556922

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX610 http://da.yourpdfguides.com/dref/556922 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Bemærkninger... 2 Introduktion... 4 Ilægning af papir... 5 Sådan får du adgang til fotos til udskrivning... 7 Sådan indsætter du et hukommelseskort... 7 Sådan

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5

Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5 Betjeningsvejledning Introduktion... 2 EPSON STYLUS DX - Dele... 2 Kontrolpanel... 3 Ilægning af papir... 5 Valg af papir... 5 Ilægning af papir i EPSON STYLUS DX... 5 Dansk Kopiering af et foto eller

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS CX5900 http://da.yourpdfguides.com/dref/556786

Din brugermanual EPSON STYLUS CX5900 http://da.yourpdfguides.com/dref/556786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Introduktion...2. Ilægning af papir...4. Udskrivning fra et digitalt kamera Udskrivning ud fra dias eller negativer...16

Introduktion...2. Ilægning af papir...4. Udskrivning fra et digitalt kamera Udskrivning ud fra dias eller negativer...16 Betjeningsvejledning Introduktion...2 Dele... 2 Kontrolpanel... 3 Ilægning af papir...4 Valg af papir... 4 Ilægning af papir i EPSON STYLUS PHOTO RX... 4 Kopiering... 6 Placering af en original på dokumentpladen...

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lær PictureMate at kende

Lær PictureMate at kende Lær PictureMate at kende Kontrolpanel LCD-skærm Strømindikator Afbryder Knappen Photo/Options (Foto/Indstillinger) Tilstandsknappen Knappen Copies (Kopier) Annullerknap Knappen Layout Indikator for hukommelseskort

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer-

Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer- Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer- Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Personlige oplysninger gemt i hukommelse...4 Betjeningspanelets funktioner Betjeningspanel...5

Læs mere

Din brugermanual EPSON PICTUREMATE 500

Din brugermanual EPSON PICTUREMATE 500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Brugervejledning NPD5241-00 DA

Brugervejledning NPD5241-00 DA NPD5241-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP480 http://da.yourpdfguides.com/dref/2381066

Din brugermanual CANON PIXMA MP480 http://da.yourpdfguides.com/dref/2381066 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 3 Oplysninger om betjeningspanelet...

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973

Din brugermanual CANON PIXMA MP260 http://da.yourpdfguides.com/dref/2380973 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer-

Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer- Grundlæggende betjeningsvejledning -til brug uden en computer- Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Betjeningspanelets funktioner Kontrolpanel...4 Papirhåndtering Valg af papir...7

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Brugervejledning NPD5094-01 DA

Brugervejledning NPD5094-01 DA NPD5094-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5198-00 DA

Brugervejledning NPD5198-00 DA NPD5198-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Samling af printeren........................ 4 Opstilling af printeren....................... 5 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Brugervejledning til printeren

Brugervejledning til printeren Brugervejledning til printeren DANSK CEL-SJ4DA240 CANON INC. 2008 Det kan du bruge din SELPHY-printer til Nyd udskrivning af billeder med din SELPHY-printer. Kreativ udskrivning (s. 39) Fuldfør dine favoritbilleder

Læs mere

Brugervejledning NPD4134-01 DA

Brugervejledning NPD4134-01 DA NPD4134-01 DA Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemversioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 11 Fysisk installation af printeren... 11 Vælge en placering

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Brugervejledning NPD5068-00 DA

Brugervejledning NPD5068-00 DA NPD5068-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD5242-00 DA

Brugervejledning NPD5242-00 DA NPD5242-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Din brugermanual CANON PIXMA MG5250 http://da.yourpdfguides.com/dref/3354874

Din brugermanual CANON PIXMA MG5250 http://da.yourpdfguides.com/dref/3354874 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Brugervejledning NPD5127-00 DA

Brugervejledning NPD5127-00 DA NPD5127-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX685

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO RX685 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Brugervejledning NPD5093-01 DA

Brugervejledning NPD5093-01 DA NPD5093-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere