Arbejdsprogram for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor"

Transkript

1 Arbejdsprogram 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor

2

3 Arbejdsprogram 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2007 Direktør Peter Bramsnæs, næstformand, KL Grafisk tilrettelægning: Kommuneinformation Grafisk service Direktør Signe Friberg Nielsen, Omslag: InPrint, Kolding næstformand, Indhold: Kommuneinformation Danske Regioner ISSN: Afdelingschef Lene Møller KL Ekspedition: Kommuneinformation A/S Holmens Kanal 7 Kontorchef 1060 København K. Johnny Kristensen KL Tlf.: Fax.: Chefkonsulent Frank Hedegaard KL Kontorchef Thorkild Rotenberg Danske Regioner Kontorchef Malene Højsted Kristensen Danske Regioner Chefkonsulent Henrik Nielsen Finansministeriet Fuldmægtig Steffen Lind Finansministeriet Chefkonsulent Thorkild Wedebye Danmarks Statistik Fuldmægtig Marie Jakobsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ledelse: Løndatachef Kaj Jacobsen

4 Indholdsfortegnelse Status og opfølgning på arbejdsprogram for Løn- og personalestatistikker Fraværsstatistik Strukturreform Omlægning af datagrundlaget til månedsstatistikken... 7 Arbejdsprogram De årlige statistikker Månedlige udtræk og kvartalsstatistikker Datagrundlaget i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Fraværsstatistik Øvrige opgaver Publikationer i Appendiks Offentliggørelser i publikationer og på hjemmesiden

5 Status og opfølgning på arbejdsprogram for 2007 Løn- og personalestatistikker Overenskomststatistikken for 2006, der omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og forhandlingsområder, er udarbejdet og ligger på Det Fælleskommunale Løndatakontors (FLD s) hjemmeside. Statistikken omfatter, i modsætning til statistikken for 2005, Københavns Kommune. Den trykte version af overenskomststatistikken er rundsendt til kommuner, regioner og lønsekretariaterne mv. Ligestillingsstatistikken for 2006 er udkommet og foreligger på FLD s hjemmeside samt i en trykt version, som kan bestilles hos Kommuneinformation. Datagrundlaget for ligestillingsstatistikken er udtrækket for november måned Statistikken omfatter, i modsætning til statistikkken for 2005, Københavns Kommune. Personaleomsætningsstatistikken måler mobiliteten mellem kommuner/amter, stillingsmobiliteten internt i den enkelte kommune/amt samt mobiliteten til og fra den (amts)kommunale sektor er udkommet på FLD s hjemmeside. Statistikken omfatter i lighed med tidligere år ikke Københavns Kommune, da der ikke er indberettet brugbare data fra Københavns Kommune i november Fraværsstatistikken for 2006 for den (amts)kommunale sektor udkom ultimo august 2007 på FLD s hjemmeside. Statistikken er opgjort på baggrund af fraværsoplysninger for året 2006, indhentet fra samtlige amter og stort set alle kommuner og omfattende månedslønnet personale. Statistikken er yderligere afgrænset til personer, som kan genfindes i månedsstatistikkerne. Statistikken omfatter, i modsætning til statikken for 2005, Københavns Kommune. Den trykte udgave af fraværsstatistikken for 2006 er udvidet med et par tabeller i forhold til fraværsstatistikken for Fraværet pr. overenskomstområde er i 2006 både opgjort i kalenderdage og i dagsværk og derudover er der indføjet en tabel, der belyser det summariske fravær i forhold til andelen af de ansatte. Web-udgaven af fraværsstatistikken er ligeledes udvidet med et par tabelmuligheder, således at det fremover er muligt at opgøre fraværet pr. amt/kommune opdelt på overenskomster og stillinger. Kommunestatistikken for 2006 er under udarbejdelse og

6 forventes at udkomme i løbet af oktober/november måned Kommunestatistikken opgøres i lighed med overenskomststatistikken inkl. Københavns Kommune. Kommunestatistikken er til og med statistikken for 2004 udkommet på baggrund af overenskomstudtrækket, hvorimod den fra og med statistikken for 2005 er udkommet på baggrund af 12 månedsudtræk. Månedsstatistikkerne er opgjort til og med juni måned 2007, hvorved FLD følger produktionsplanen. Månedsstatistikkerne offentliggøres på FLD s hjemmeside under produktet LOPAKS. Dette modul imødekommer en del af efterspørgslen efter sammenlignelige centrale, kommunale og regionale statistikker. Fra og med offentliggørelsen af auguststatistikken for 2007 medtages der et beregnet pensionsbidrag for tjenestemændene svarende til den tilsvarende overenskomstgruppe i lønudviklingsstatistikkerne. Strukturreform Strukturreformen der trådte i kraft den 1. januar 2007 påvirkede i de første 3 måneder af 2007 FLD s arbejde i væsentligt omfang, da konsekvenserne af reformen så vidt muligt er indarbejdet i statistikproduktionen. FLD indhentede oplysninger fra hovedparten af amterne vedrørende hvilke institutioner, som skifter ansættelsesmyndighed fra et amt til en region, kommune eller til staten. Da en del af afgrænsningen af, hvilke personer der skiftede ansættelsesmyndighed, ikke kunne foretages på institutionsniveau, men derimod skulle foretages på personniveau, indhentedes også disse oplysninger fra de enkelte amter. På baggrund af ovenstående har det været muligt at indarbejde strukturreformens virkninger i data for 2006, og derved konstruere de nye kommuner og regioner et år før de reelt var oprettet. Det er på dette grundlag, at de månedlige udviklingsstatistikker fra 2006 til 2007 er udarbejdet. Omlægning af datagrundlaget til månedsstatistikken FLD påbegyndte i 2005 en omlægning af datagrundlaget til månedsstatistikken til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem, således at der fremover indberettes de enkelte tillægs- og særydelseskoder i lønsystemet. Denne omlægning blev for så vidt Kommunedata (KMD) angår

7 afsluttet primo Silkeborg Datacentral (SDC) har haft visse ressourcemæssige problemer med at påbegynde projektet, hvilket har bevirket, at afslutningen på denne omlægning af datagrundlaget endnu ikke er tilendebragt. SDC fremsendte et testudtræk medio oktober måned Da dette testudtræk var fejlbehæftet, blev SDC bedt om at fremsende et nyt testudtræk. Dette nye testudtræk blev fremsendt i juli måned 2007 og indeholder stadig nogle småfejl. FLD har primo september måned sendt en liste med identificerede problemer til SDC, hvorved det forventes, at omlægningen afsluttes i løbet af efteråret Datagrundlaget og beregningsmæssig bistand til overenskomstforhandlingerne i 2008 Løndatakontoret offentliggjorde primo juli måned 2007 det foreløbige beregningsgrundlag, beregnet på en høringsrunde hos de kommunale og regionale arbejdsgivere samt organisationerne. Dette beregningsgrundlag er baseret på månedsudtrækket for marts måned 2007, suppleret med oplysninger for de kommunalt ansatte, der ikke benytter de fælleskommunale lønanvisningssystemer (de manuelle) samt med detaljerede særydelsesoplysninger fra juni 2006 til og med maj 2007 for ansatte aflønnet via KMD og særydelsesoplysninger fra overenskomststatistikken for 2006 for ansatte aflønnet via SDC. Det særlige beregningsgrundlag SBG-08 offentliggøres primo oktober 2007 på baseret på månedsudtrækket for maj 2007, hvor kommentarerne, der er modtaget til det foreløbige beregningsgrundlag, så vidt muligt er indarbejdet. I forbindelse med offentliggørelsen af SBG-08 er alle satser i statistikken opregnet til niveauet gældende pr. 1. oktober Udover et beregningsgrundlag for kommunerne og regionerne forefindes der også en SBG-08 for staten, indeholdende oplysninger om institutioner, der er overgået fra amterne til staten, men hvor de kommunale edb-leverandører stadig forestår lønudbe-talingen. Lønspredningsstatistik FLD vil i løbet af den sidste halvdel af 2007 præsentere en webudgave af en lønspredningsstatistik for udvalgte større personalegrupper i kommuner og regioner.

8 Arbejdsprogram 2008 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har to hovedopgaver: - Udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale og regionale sektor. - Udvikling og vedligeholdelse af et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. For så vidt angår den første hovedopgave, vil hovedaktiviteten i 2008 være de årlige og månedlige udtræk til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem. Det årlige udtræk danner grundlag for kontorets overenskomststatistik. Udtræk for november måned danner grundlag for den årlige ligestillingsstatistik og personaleomsætningsstatistik. Kommunestatistikken dannes på baggrund af alle månedsudtrækkene for et år. Det årlige fraværsudtræk danner grundlag for en fælleskommunal fraværsstatistik og leveres endvidere til Danmarks Statistik De månedlige udtræk udgør grundlaget til FLD s månedlige regionale og kommuneorienterede lønstatistikker, Danmarks Statistiks lønstatistikker samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og beskæftigelsesregister. De månedlige udtræk leverer ligeledes data til Lokale Løndata på PC og LOPAKS, som er en væsentlig del af de værktøjer, som står til rådighed for regioner og kommuner i forbindelse med aftalen om Ny løndannelse. En væsentlig og højt prioriteret aktivitet i 2008 vil derfor være vedligeholdelse og fortsat udvikling af de månedlige udtræk, herunder en sikring af, at datakvaliteten lever op til de ønskede brugerkrav. De årlige statistikker Den grundlæggende årlige statistik er overenskomststatistikken, som omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og forhandlingsområder. Den igangværende omlægning af dataudtrækket til månedsstatistikken bevirker, at FLD hver eneste måned modtager fyldestgørende oplysninger vedrørende trinindplaceringen samt tillægs- og særydelseskoder i

9 lønsystemet i de enkelte måneder, hvorved muligheden for at udarbejde en årsstatistik på baggrund af 12 månedsudtræk foreligger. Overenskomststatistikken som hidtil er dannet på baggrund af det årlige overenskomstudtræk, vil for 2007 blive dannet dels på baggrund af det årlige udtræk og dels på baggrund af en sammenkædning af de 12 månedsudtræk fra edb-centralerne. Derved opnås en mulighed for en sammenlignelighed mellem de to statistikopgørelser inden en endelig afskaffelse af årsudtrækket. En forudsætning for dette er dog, at den igangværende omlægning af udtrækket fra SDC er faldet på plads. Overenskomststatistikken for 2007 vil dermed formodentlig udkomme på baggrund af de 12 månedsudtræk for 2007, hvortil der vil være knyttet en del kommentarer, der redegør for betydningen af omlægningen af datagrundlaget fra årsudtrækket til de 12 månedsudtræk. Det årlige udtræk har ligeledes hidtil udgjort datagrundlaget i kommunestatistikken. Opdateringen af kontonumrene er ændret, således at denne nu sker løbende. Herved kan kontonumrene implementeres i de månedlige udtræk, og den årlige kommunestatistik opgøres på baggrund af datagrundlaget for 12 månedsudtræk for 2007 i lighed med statistikken for En anden årlig statistik er ligestillingsstatistikken, som dels anvendes centralt i forbindelse med løbende vurderinger i forbindelse med ligestillingsproblematikken i den kommunale sektor og dels af flere regioner og kommuner. Datagrundlaget er månedsudtrækket for november. Statistikken udgives i en udvidet version på FLD s hjemmeside. Personaleomsætningsstatistikken, som måler til- og afgang af personale i forhold til året før, har i forbindelse med en større decentralisering af lønudvikling og vurdering af det økonomiske råderum fået en stigende betydning både centralt og for de enkelte regioner og kommuner. Datagrundlaget er månedsudtrækket for november. Web-udgaven af personaleomsætningsstatistikken fra 2006 til 2007 vil indeholde lidt flere tabeller end publikationen. I webudgaven vil det være muligt at køre alders- og kønsfordelte omsætningstabeller. Månedlige udtræk og kvartalsstatistikker De månedlige udtræk af løn- og personalestatistiske data anvendes som grundlag for månedsstatistikkerne, Lokale Løndata på PC, indberetning af løn- og personalestatistiske data til Danmarks Statistik samt vedligeholdelsen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og beskæftigelsesregister.

10 Lønudviklingsstatistikken vedrører de enkelte regioner og kommuner samt en oversigtstabel for den kommunale sektor under ét. Offentliggørelsen sker på FLD s hjemmeside (www.fldnet.dk). Som en del af værktøjssamlingen i forbindelse med Ny løndannelse er udviklet et statistikmodul Lokale Løndata på PC, hvor hver enkel kommune eller region kan få leveret egne løn- og personaleoplysninger i et brugervenligt statistikprogram. Modulet kan generere rapporter vedrørende lønsummer, lønudvikling, personaleomsætning, lønspredning, fordelinger på alder og køn samt den obligatoriske lønstatistik. Modulet opdateres hver måned, og kommunerne og regionerne vil ud over den kvartalsvise opdatering også få tilbudt en månedlig. Den kvartalsvise opdatering vedrører månederne november 2007, februar 2008, maj 2008 samt august Lokale Løndata på PC er under omlægning, så det fremover kører på en web-platform. Brugerne vil herefter i lighed med LOPAKS kunne rette forespørgsler til systemet via internetbrowseren. Det bevirker, at brugerne slipper for at have lokale databaseinstallationer samt, at opdatering, udvikling og vedligeholdelse bliver enklere for FLD. Denne omlægning var planlagt til at blive effektueret i 2006, men er indtil videre udsat til efter overenskomstforhandlingerne i 2008, da omlægningsprocessen kræver mere planlægning end først antaget samt et støre behov for vurdering af responstiden for brugeren i forbindelse med forespørgsler til systemet, hvorfor der bl.a. skal foretages en opdatering af FLD s servere. Behovet for lokale lønstatistikker er meget stort og forventes at være af mindst samme omfang som i For at imødekomme efterspørgslen efter sammenlignelige centrale og regionale statistikker er udviklet LOPAKS. Modulet er internetbaseret og kan danne en række forskellige stillingsopdelte rapporter, enten for den samlede kommunale sektor eller for dele heraf, eksempelvis regioner og kommuner. Datagrundlaget er det samme som for Lokale Løndata på PC, og modulet opdateres efter samme terminer som dette. Modulet opdateres månedligt. Det igangværende arbejde med at ændre datagrundlaget for månedsstatistikken, således at der indgår oplysninger om de enkelte tillægs- og særydelseskoder i lønsystemet, forventes afsluttet i løbet af Systemændringen medfører, at det i -

11 modsætning til det nuværende system, hvor tillæggene og særydelserne rubriceres i kasser bliver muligt dels at få den korrekte trinindplacering for den enkelte ansatte og dels at eventuelle udtræksfejl, som tidligere kun kunne rettes ved kørsel af et nyt udtræk i det pågældende lønsystem, nu vil kunne rettes i FLD s regi. Rettelsesprocessen bliver herved lettere og hurtigere. Indberetningen af de enkelte tillæg og særydelser medfører, at Løndatakontoret kan foretage en opdeling af genetillæg til arbejdsbestemte, løn-afhængige særydelser ekskl. overarbejde og arbejdstidsbestemte særydelser. Derudover vil der være mulighed for en yderligere detaljering af de variable ydelser. En endelig gennemgang af den månedlige indberetning af lønarter og Tf-koder vil blive foretaget, når omlægningen af månedsudtrækket er gennemført. Månedsstatistikkerne og produktionen af disse for 2008 vil sandsynligvis blive påvirket af KMD s nuværende systemomlægning, hvorved deres eget system bliver erstattet af et nyt system, der er baseret på SAP. Denne overgang (udrulning af KMD s nye lønberegner) vil ske gradvis, således at Hjørring og Århus er de første kommune, der overgår til den nye lønberegner og dette sker i januar Et par måneder ind i 2008 vil et par ekstra kommuner overgå til det nye system, og det forventes, at alle KMD s brugere er overgået i efteråret Denne systemændring kræver en ekstra opmærksomhed fra FLD s side, da denne systemomlægning bl.a. bevirker, at der skal aftales en ny struktur for indberetningen fra KMD. Datagrundlaget og beregningsmæssig bistand til overenskomstforhandlingerne i 2008 Til overenskomstforhandlingerne udarbejdes et særligt beregningsgrundlag SBG 08- til opgørelse af den samlede lønsum og ressourceopgørelse i den kommunale og regionale sektor. Det særlige beregningsgrundlag, der blev offentliggjort i oktober 2007, udgør endvidere datagrundlaget til brug ved merudgiftsberegninger ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. Det særlige beregningsgrundlag foreligger i en åben netversion på FLD s hjemmeside, hvorved både arbejdsgiver- og personaleorganisationer samt øvrige interessenter har muligheden for at benytte beregningsprogrammet SBG 08- samt downloade en opgørelse over lønsummer og en særydelsesstatistik fordelt på forhandlingsområder og overenskomstområder. FLD s arbejde vil i den første del af 2008 i væsentlig grad være påvirket af overenskomstforhandlinger, da FLD yder beregningsmæssig bistand ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. Endvidere ydes den beregningsmæssige bistand til såvel arbejdsgiver som arbejdstagersiden.

12 Udover de traditionelle beregningsopgaver vil en væsentlig aktivitet være indsamlingen og afgrænsningen af gennemsnitsløngarantigrupperne og udregningen af gruppernes gennemsnitsløngaranti. Det forventes yderligere, at FLD deltager i analysearbejde af forskellig art. Fraværsstatistik Fraværsstatistikken for 2006 indeholdt lidt flere tabeller end den tilsvarende statistik for 2005, og samtidig blev der i web-udgaven af 2006 statistikken givet mulighed for at køre fraværstabeller for de enkelte amter eller kommuner opdelt på overenskomster og stillinger. En sammenligning af fraværet med andre sektorer bør kun foretages i de tabeller, der er baseret på dagsværk, da fraværsstatistikker offentliggjort af Danmarks Statistik, staten eller DA alle er opgjort i dagsværk. De kommuner og regioner der benytter produktet Lokale Løndata på PC, vil udover de normale løn- og personalestatistikker også have mulighed for at udarbejde fraværsstatistikker for egen kommune, da fraværsstatistikken bliver integreret i Lokale Løndata på PC. FLD forventer at udkomme med fraværsstatistikken for 2007 i løbet af sommeren Inden denne statistik offentliggøres, forventes det, at der er udarbejdet en ny fraværsstatistik for 2006, hvor de nye kommuner og regioner er konstrueret et år før de reelt er dannet, på baggrund af de oplysninger der er indhentet i forbindelse med strukturreformen. Derved bliver det muligt at følge udviklingen i fraværet fra 2006 til 2007 for den kommunale hhv. den regionale sektor eller for den enkelte kommune/region. Øvrige opgaver Af øvrige opgaver kan nævnes udarbejdelsen af løn- og pensionstabeller, lønindeks til brug for regulering af bloktilskudspuljen samt opgørelse af den ekstraordinære regulering. Der forventes også i 2008 en stor efterspørgsel fra regioner, kommuner, lønsekretariater og personaleorganisationer m.v. af specialopgørelser. I 2008 forventes det endvidere, at FLD gennemgår muligheden for at præsentere nogle summariske tabeller i Lokale Løndata på PC, der oplister udvalgte dele af kommunens-/regionens hovedtal og sammenligner disse med øvrige dele af den kommunale/regionale sektor. FLD vil endvidere vedvarende forbedre sin præsentation af lønog personalestatistikkerne.

13 FLD vil i løbet af 2008 gennemgå de enkelte statistikker, for evt. at finde bedre metoder til at præsentere statistikkerne og tabellerne på. I løbet af 2008 vil styringsgruppen blive præsenteret for et udkast til et nyt layout for en af tabellerne. FLD vil fortsætte arbejdet med at identificere de enkelte institutioner via LOS-koderne (linie organisationskoderne) og afdelingskoderne. Dette er dog et meget tidskrævende arbejde og vil derfor sandsynligvis løbe over flere år. I løbet af 2008 vil arbejdet med at styrke dokumentationen af de enkelte statistikker fortsætte. Publikationer i 2008 I 2008 forventes udsendt følgende publikationer: Kommunestatistik 2007 Statistikken er en opgørelse over regionernes og kommunernes personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede fordelt på formål og forhandlingsområder. Denne forventes udarbejdet på baggrund af månedsindberetningerne. Ligestillingsstatistik 2007 I ligestillingsstatistikken benyttes oplysninger fra FLD s persondatasæt til at belyse forskellene mellem mænd og kvinders fordeling på det regionale og kommunale arbejdsmarked. Det gælder andelen af mænd og kvinder på stillingskategori, forskellen i løn- og arbejdstid, antal ledere fordelt på sluttrin m.m. Personaleomsætningsstatistik 2006/2007 Statistikken opgør såvel bevægelser mellem den regionale og kommunale sektor og de øvrige sektorer, som bevægelser indenfor den regionale og kommunale sektor med hensyn til bl.a. ansættelseskommune og stilling. Overenskomststatistik 2007 Statistikken indeholder antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområde, lønsummer fordelt på forhandlingsområder samt en lønspredningsstatistik. Månedssstatistik for nov okt.2008 Månedsstatistikken omfatter stillingsopdelte rapporter for den samlede regionale og kommunale sektor eller dele heraf. Fraværsstatistik 2007 (trykt udgave) Statistikken indeholder oplysninger om fravær i kommuner og regioner for året Statistikken vil indeholde tabeller, hvor fraværet både er opdelt på kalenderdage og dagsværk. Desuden

14 vil hovedvægten i tabellerne ligge på køn og fravær på grund af sygdom eller arbejdsulykke. Fraværsstatistik 2007 (web-udgave) Statistikken indeholder oplysninger om fravær i kommuner og regioner for året Udover de tabeller som foreligger i den trykte udgave, vil det være muligt at udfærdige tabeller, hvor muligheden for selv at definere sin afgrænsning på baggrund af de rapportmuligheder som forefindes i systemet. Lønspredingsstatistik 2007 Statistikken indeholder stillingsopdelte lønspredningsmål for den regionale og kommunale sektor mv. Organisationsopdelte lønsummer: Statistikken indeholder oplysninger om lønsummer fordelt efter forhandlingsområde, stillinger og organisationer. Tal for de enkelte regioner og kommuner offentliggøres endvidere på FLD s hjemmeside. Samtlige publikationer offentliggøres ligeledes på

15 Appendiks 1 Offentliggørelser i publikationer og på hjemmesiden Overgangen til Ny løndannelse samt IT-udviklingen gør, at FLD s offentliggørelsespolitik hovedsageligt foregår via FLD s hjemmeside Nedenfor gennemgås de enkelte statistikområder med henblik på tabelindhold, offentliggørelsesfrekvens samt offentliggørelsesform. Overenskomststatistik Overenskomststatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabeller: Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og ansættelsesforhold. Tabel 4: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og pensionsforhold. Tabel 5: Gennemsnitlige lønninger fordelt på stillingskategorier, løndele og forhandlingsområder. Overenskomststatistikken udgives i en publikation og på FLD s hjemmeside. Angående udgivelsen på hjemmesiden vil oplysninger på stillingsniveau kunne detaljeres yderligere. Det særlige beregningsgrundlag Det særlige beregningsgrundlag udgives i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Datagrundlaget for det særlige beregningsgrundlag er månedsudtrækket for maj måned 2007 suppleret op med de manuelle samt særydelserne fra månedsstatistikkerne fra juni 2006 til og med maj måned 2007 for KMD s vedkommende og fra overenskomststatistikken for SDC s vedkommende

16 Månedsvis lønstatistik, hele landet Den månedsvise lønstatistik for hele landet viser gennemsnitslønnen for stillingsgrupper med mindst 5 fuldtidsbeskæftigede samt lønudviklingen i forhold til året før, hvor der så vidt muligt er korrigeret for effekterne af strukturreformen. Der udarbejdes følgende tabeller. Tabel 1a: Lønudviklingen for alle ansatte. Nettoløn. Tabel 1b: Lønudviklingen for alle ansatte, Bruttoløn. Tabel 2a: Lønudviklingen for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte. Nettoløn. Tabel 2b: Lønudviklingen for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte. Bruttoløn. Tabel 3a: Lønudviklingen for ansatte i begge år. Nettoløn. Tabel 3b: Lønudviklingen for ansatte i begge år. Bruttoløn. Tabel 4a: Lønudviklingen for ansatte i begge år i samme stilling. Nettoløn. Tabel 4b: Lønudviklingen for ansatte i begge år i samme stilling. Bruttoløn. Tabellerne offentliggøres på hjemmesiden. Lønudviklingen i de enkelte regioner og kommuner Lønudviklingen i de enkelte regioner og kommuner udarbejdes månedsvis. Oplysningerne stammer fra Lokale Løndata på PC, som distribueres på en cd-rom og som . Dette skal på sigt ændres så data ligger hos FLD. Der udarbejdes tre detaljerede tabeller for henholdsvis alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte samt ansatte i begge år i samme stilling. Tabellerne viser gennemsnitslønnen og lønstigningen i forhold til året før for de enkelte stillingsgrupper og fordelt på grundløn, tillæg, genetillæg, pension og samlet løn ekskl. overarbejde. Hertil kommer en summarisk tabel, der viser den samlede lønudvikling i de enkelte regioner og kommuner. Samtlige tabeller udgives på hjemmesiden. Kommunestatistik Kommunestatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører 12 månedsudtræk. Den indeholder følgende tabeller:

17 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede i regioner og kommuner. Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede i regioner og kommer fordelt på formål. Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på hovedkonto 3 (undervisning og kultur). Tabel 4: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på hovedkonto 5 (social- og sundhedsvæsenet). Tabellerne udgives både i en publikation og på hjemmesiden. Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken udkommer årligt, og oplysningerne vedrører november måned. Den indeholder følgende ta-beller: Tabel 1: Personaleomsætning fordelt på stillingsgrupper. Tabel 2: Personaleomsætning, stillings- og kommunemobilitet fordelt på stillingsgrupper. Tabel 3: Personaleomsætning, stillings- og kommunemobilitet fordelt på stillingsgrupper. Kvinder. Tabel 4: Personaleomsætning, stillings- og kommunemobilitet fordelt på stillingsgrupper. Mænd. Tabel 5: Personaleomsætning, stillings- og kommunemobilitet fordelt på pensionsformer. Tabel 6: Personaleomsætning fordelt på aldersgrupper. Tabellerne udgives både i en publikation og på hjemmesiden. Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistikken udkommer en gang årligt og baseres på oplysningerne i månedsudtrækket for november måned. Statistikken indeholder (sammenlignende) opgørelser over mænd og kvinders beskæftigelse og lønforhold i den regionale og/eller kommunale sektor og omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper. Tabel 2: Antal mænd og kvinder fordelt på forhandlings- og ansættelsesområde. Tabel 3: Overenskomstgrupper fordelt på kvinde- og mandefag. Tabel 4: Antal mænd og kvinder fordelt på kvinde- og mandefag. Tabel 5: Antal mænd og kvinder fordelt på ugentlig arbejdstid og ansættelsesområde. Tabel 6: Antal mænd og kvinder fordelt på aflønningsform, alder og ugentlig arbejdstid. Tabel 7: Antal mænd og kvinder fordelt på pensionsordning.

18 Tabel 8: Løndele fordelt på overenskomstgrupper og køn. Tabel 9: Kvinder og mænd fordelt på lønintervaller. Tabel 10: Antal ledere fordelt på køn, kvinde- og mandefag. Tabel 11A: Lønspredning fordelt på overenskomstgrupper, stillinger og køn, (nettoløn). Tabel 11B: Lønspredning fordelt på overenskomstgrupper, stillinger og køn, (bruttoløn). Tabel 12: Tillæg fordelt på overenskomstgrupper og køn. Tabel 13A: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og aldersgrupper, (nettoløn). Tabel 13B: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og aldersgrupper, (bruttoløn). Tabel 14A: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og regionerr, (nettoløn). Tabel 14B: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og regioner, (bruttoløn). Ligestillingsstatistikken i dens fulde omfang offentliggøres på FLD s website. Herudover udgives tabellerne 1-9 i en publikation (tabelhæfte), som ligeledes kan hentes på nettet. Lokale Løndata på PC Lokale Løndata på PC udkommer månedsvis og distruberes enten månedsvis eller kvartalsvis (alt efter abonnement) og vedrører oplysninger for hver måned hhv. den midterste måned i kvartalet. Modulet udarbejder tabeller vedrørende: - lønsummer - lønudvikling - lønspredning - lønniveau til- og afgang - personaleomsætning - alder og køn - kontonumre Modulet distribueres på cd-rom og . I løbet af 2008 forventes det, at dette modul overgår til at være web-baseret, således at det ikke udsendes mere. Dermed skal den enkelte kommuen/region foretage forespørgsler mv. via FLD s hjemmeside. Dette er dog under forudsætning af, at svartiden på forespørgslerne kommer ned på et rimeligt niveau.

19 LOPAKS LOPAKS er et internetbaseret løn- og personalestatistisk modul, som kan danne en række stillings-, køns-, regions (amts)- og kommuneopdelte tabeller.

Årsberetning 2007. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Årsberetning 2007. for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2007 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2007 for Styringsgruppe: Afdelingschef Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2008

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2013

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Bestyrelse: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2014

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 Bestyrelse: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2015

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik.

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik. Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik. februar 2001 Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik Styringsgruppe: Kontorchef Det fælleskommunale Løndatakontor Kjeld Fisker, formand Københavns

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003

Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003 Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 2003 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG SAMMENFATNING...4 Indledning... 4 Sammenfatning... 5 A. Lønudviklingen i den statslige, private og (amts)kommunale

Læs mere

Bedste praksis for lønforhandlingsdata

Bedste praksis for lønforhandlingsdata Side 1 af 11 Bedste praksis for lønforhandlingsdata Denne bedste praksis beskriver hvilke løndata/rapporter, der kan anvendes i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Lokale lønforhandlinger er de forhandlinger

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering

Forbedret lønstatistisk materiale. Afrapportering KL KTO SHK Forbedret lønstatistisk materiale Afrapportering 2158.102 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsproces 3 De eksisterende aftaler 3 Hvad er forbedringer?

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 04.39

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

til lokale lønforhandlinger i staten Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014

til lokale lønforhandlinger i staten Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014 Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014 Indhold Hvad er Lønoverblik?... 2 Lønoverblik er en støtte... 2 Data og begreber... 3 Tabeller... 6 Kontakt/support... 8 Appendiks: Datagrundlag... 9

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning 4. august 2009 Formål og baggrund Dette notat dokumenterer indholdet af DA s PersonaleomsætningsStatistik. Formålet med statistikken er at belyse

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Aldersfordeling 5 Datagrundlag Oprindeligt 3. marts 2010 Revideret pga. datakorrektion 5.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 5. maj 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling Som følge af flere datamæssige ændringer, der har til formål at forbedre statistikkerne, udkommer data for januar 2010

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Institutionens navn og hjemsted 1 Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) er en selvejende institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

6. Personale og organisation

6. Personale og organisation 6. Personale og organisation 6.1 Personaleforbrug Årsværk Tabel 6.1 Danmarks Statistiks personaleforbrug omregnet til årsværk er steget med 5 pct. siden 1994, men har været omtrent uændret fra 1996 til

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor Fraværsstatistik for den kommunale sektor 2006 Fraværsstatistik 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere