Arbejdsprogram for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogram 2008. for Det Fælleskommunale Løndatakontor"

Transkript

1 Arbejdsprogram 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor

2

3 Arbejdsprogram 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2007 Direktør Peter Bramsnæs, næstformand, KL Grafisk tilrettelægning: Kommuneinformation Grafisk service Direktør Signe Friberg Nielsen, Omslag: InPrint, Kolding næstformand, Indhold: Kommuneinformation Danske Regioner ISSN: Afdelingschef Lene Møller KL Ekspedition: Kommuneinformation A/S Holmens Kanal 7 Kontorchef 1060 København K. Johnny Kristensen KL Tlf.: Fax.: Chefkonsulent Frank Hedegaard KL Kontorchef Thorkild Rotenberg Danske Regioner Kontorchef Malene Højsted Kristensen Danske Regioner Chefkonsulent Henrik Nielsen Finansministeriet Fuldmægtig Steffen Lind Finansministeriet Chefkonsulent Thorkild Wedebye Danmarks Statistik Fuldmægtig Marie Jakobsen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ledelse: Løndatachef Kaj Jacobsen

4 Indholdsfortegnelse Status og opfølgning på arbejdsprogram for Løn- og personalestatistikker Fraværsstatistik Strukturreform Omlægning af datagrundlaget til månedsstatistikken... 7 Arbejdsprogram De årlige statistikker Månedlige udtræk og kvartalsstatistikker Datagrundlaget i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Fraværsstatistik Øvrige opgaver Publikationer i Appendiks Offentliggørelser i publikationer og på hjemmesiden

5 Status og opfølgning på arbejdsprogram for 2007 Løn- og personalestatistikker Overenskomststatistikken for 2006, der omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og forhandlingsområder, er udarbejdet og ligger på Det Fælleskommunale Løndatakontors (FLD s) hjemmeside. Statistikken omfatter, i modsætning til statistikken for 2005, Københavns Kommune. Den trykte version af overenskomststatistikken er rundsendt til kommuner, regioner og lønsekretariaterne mv. Ligestillingsstatistikken for 2006 er udkommet og foreligger på FLD s hjemmeside samt i en trykt version, som kan bestilles hos Kommuneinformation. Datagrundlaget for ligestillingsstatistikken er udtrækket for november måned Statistikken omfatter, i modsætning til statistikkken for 2005, Københavns Kommune. Personaleomsætningsstatistikken måler mobiliteten mellem kommuner/amter, stillingsmobiliteten internt i den enkelte kommune/amt samt mobiliteten til og fra den (amts)kommunale sektor er udkommet på FLD s hjemmeside. Statistikken omfatter i lighed med tidligere år ikke Københavns Kommune, da der ikke er indberettet brugbare data fra Københavns Kommune i november Fraværsstatistikken for 2006 for den (amts)kommunale sektor udkom ultimo august 2007 på FLD s hjemmeside. Statistikken er opgjort på baggrund af fraværsoplysninger for året 2006, indhentet fra samtlige amter og stort set alle kommuner og omfattende månedslønnet personale. Statistikken er yderligere afgrænset til personer, som kan genfindes i månedsstatistikkerne. Statistikken omfatter, i modsætning til statikken for 2005, Københavns Kommune. Den trykte udgave af fraværsstatistikken for 2006 er udvidet med et par tabeller i forhold til fraværsstatistikken for Fraværet pr. overenskomstområde er i 2006 både opgjort i kalenderdage og i dagsværk og derudover er der indføjet en tabel, der belyser det summariske fravær i forhold til andelen af de ansatte. Web-udgaven af fraværsstatistikken er ligeledes udvidet med et par tabelmuligheder, således at det fremover er muligt at opgøre fraværet pr. amt/kommune opdelt på overenskomster og stillinger. Kommunestatistikken for 2006 er under udarbejdelse og

6 forventes at udkomme i løbet af oktober/november måned Kommunestatistikken opgøres i lighed med overenskomststatistikken inkl. Københavns Kommune. Kommunestatistikken er til og med statistikken for 2004 udkommet på baggrund af overenskomstudtrækket, hvorimod den fra og med statistikken for 2005 er udkommet på baggrund af 12 månedsudtræk. Månedsstatistikkerne er opgjort til og med juni måned 2007, hvorved FLD følger produktionsplanen. Månedsstatistikkerne offentliggøres på FLD s hjemmeside under produktet LOPAKS. Dette modul imødekommer en del af efterspørgslen efter sammenlignelige centrale, kommunale og regionale statistikker. Fra og med offentliggørelsen af auguststatistikken for 2007 medtages der et beregnet pensionsbidrag for tjenestemændene svarende til den tilsvarende overenskomstgruppe i lønudviklingsstatistikkerne. Strukturreform Strukturreformen der trådte i kraft den 1. januar 2007 påvirkede i de første 3 måneder af 2007 FLD s arbejde i væsentligt omfang, da konsekvenserne af reformen så vidt muligt er indarbejdet i statistikproduktionen. FLD indhentede oplysninger fra hovedparten af amterne vedrørende hvilke institutioner, som skifter ansættelsesmyndighed fra et amt til en region, kommune eller til staten. Da en del af afgrænsningen af, hvilke personer der skiftede ansættelsesmyndighed, ikke kunne foretages på institutionsniveau, men derimod skulle foretages på personniveau, indhentedes også disse oplysninger fra de enkelte amter. På baggrund af ovenstående har det været muligt at indarbejde strukturreformens virkninger i data for 2006, og derved konstruere de nye kommuner og regioner et år før de reelt var oprettet. Det er på dette grundlag, at de månedlige udviklingsstatistikker fra 2006 til 2007 er udarbejdet. Omlægning af datagrundlaget til månedsstatistikken FLD påbegyndte i 2005 en omlægning af datagrundlaget til månedsstatistikken til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem, således at der fremover indberettes de enkelte tillægs- og særydelseskoder i lønsystemet. Denne omlægning blev for så vidt Kommunedata (KMD) angår

7 afsluttet primo Silkeborg Datacentral (SDC) har haft visse ressourcemæssige problemer med at påbegynde projektet, hvilket har bevirket, at afslutningen på denne omlægning af datagrundlaget endnu ikke er tilendebragt. SDC fremsendte et testudtræk medio oktober måned Da dette testudtræk var fejlbehæftet, blev SDC bedt om at fremsende et nyt testudtræk. Dette nye testudtræk blev fremsendt i juli måned 2007 og indeholder stadig nogle småfejl. FLD har primo september måned sendt en liste med identificerede problemer til SDC, hvorved det forventes, at omlægningen afsluttes i løbet af efteråret Datagrundlaget og beregningsmæssig bistand til overenskomstforhandlingerne i 2008 Løndatakontoret offentliggjorde primo juli måned 2007 det foreløbige beregningsgrundlag, beregnet på en høringsrunde hos de kommunale og regionale arbejdsgivere samt organisationerne. Dette beregningsgrundlag er baseret på månedsudtrækket for marts måned 2007, suppleret med oplysninger for de kommunalt ansatte, der ikke benytter de fælleskommunale lønanvisningssystemer (de manuelle) samt med detaljerede særydelsesoplysninger fra juni 2006 til og med maj 2007 for ansatte aflønnet via KMD og særydelsesoplysninger fra overenskomststatistikken for 2006 for ansatte aflønnet via SDC. Det særlige beregningsgrundlag SBG-08 offentliggøres primo oktober 2007 på baseret på månedsudtrækket for maj 2007, hvor kommentarerne, der er modtaget til det foreløbige beregningsgrundlag, så vidt muligt er indarbejdet. I forbindelse med offentliggørelsen af SBG-08 er alle satser i statistikken opregnet til niveauet gældende pr. 1. oktober Udover et beregningsgrundlag for kommunerne og regionerne forefindes der også en SBG-08 for staten, indeholdende oplysninger om institutioner, der er overgået fra amterne til staten, men hvor de kommunale edb-leverandører stadig forestår lønudbe-talingen. Lønspredningsstatistik FLD vil i løbet af den sidste halvdel af 2007 præsentere en webudgave af en lønspredningsstatistik for udvalgte større personalegrupper i kommuner og regioner.

8 Arbejdsprogram 2008 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har to hovedopgaver: - Udarbejdelse af såvel centrale som lokale lønstatistikker for den kommunale og regionale sektor. - Udvikling og vedligeholdelse af et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. For så vidt angår den første hovedopgave, vil hovedaktiviteten i 2008 være de årlige og månedlige udtræk til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem. Det årlige udtræk danner grundlag for kontorets overenskomststatistik. Udtræk for november måned danner grundlag for den årlige ligestillingsstatistik og personaleomsætningsstatistik. Kommunestatistikken dannes på baggrund af alle månedsudtrækkene for et år. Det årlige fraværsudtræk danner grundlag for en fælleskommunal fraværsstatistik og leveres endvidere til Danmarks Statistik De månedlige udtræk udgør grundlaget til FLD s månedlige regionale og kommuneorienterede lønstatistikker, Danmarks Statistiks lønstatistikker samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og beskæftigelsesregister. De månedlige udtræk leverer ligeledes data til Lokale Løndata på PC og LOPAKS, som er en væsentlig del af de værktøjer, som står til rådighed for regioner og kommuner i forbindelse med aftalen om Ny løndannelse. En væsentlig og højt prioriteret aktivitet i 2008 vil derfor være vedligeholdelse og fortsat udvikling af de månedlige udtræk, herunder en sikring af, at datakvaliteten lever op til de ønskede brugerkrav. De årlige statistikker Den grundlæggende årlige statistik er overenskomststatistikken, som omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og forhandlingsområder. Den igangværende omlægning af dataudtrækket til månedsstatistikken bevirker, at FLD hver eneste måned modtager fyldestgørende oplysninger vedrørende trinindplaceringen samt tillægs- og særydelseskoder i

9 lønsystemet i de enkelte måneder, hvorved muligheden for at udarbejde en årsstatistik på baggrund af 12 månedsudtræk foreligger. Overenskomststatistikken som hidtil er dannet på baggrund af det årlige overenskomstudtræk, vil for 2007 blive dannet dels på baggrund af det årlige udtræk og dels på baggrund af en sammenkædning af de 12 månedsudtræk fra edb-centralerne. Derved opnås en mulighed for en sammenlignelighed mellem de to statistikopgørelser inden en endelig afskaffelse af årsudtrækket. En forudsætning for dette er dog, at den igangværende omlægning af udtrækket fra SDC er faldet på plads. Overenskomststatistikken for 2007 vil dermed formodentlig udkomme på baggrund af de 12 månedsudtræk for 2007, hvortil der vil være knyttet en del kommentarer, der redegør for betydningen af omlægningen af datagrundlaget fra årsudtrækket til de 12 månedsudtræk. Det årlige udtræk har ligeledes hidtil udgjort datagrundlaget i kommunestatistikken. Opdateringen af kontonumrene er ændret, således at denne nu sker løbende. Herved kan kontonumrene implementeres i de månedlige udtræk, og den årlige kommunestatistik opgøres på baggrund af datagrundlaget for 12 månedsudtræk for 2007 i lighed med statistikken for En anden årlig statistik er ligestillingsstatistikken, som dels anvendes centralt i forbindelse med løbende vurderinger i forbindelse med ligestillingsproblematikken i den kommunale sektor og dels af flere regioner og kommuner. Datagrundlaget er månedsudtrækket for november. Statistikken udgives i en udvidet version på FLD s hjemmeside. Personaleomsætningsstatistikken, som måler til- og afgang af personale i forhold til året før, har i forbindelse med en større decentralisering af lønudvikling og vurdering af det økonomiske råderum fået en stigende betydning både centralt og for de enkelte regioner og kommuner. Datagrundlaget er månedsudtrækket for november. Web-udgaven af personaleomsætningsstatistikken fra 2006 til 2007 vil indeholde lidt flere tabeller end publikationen. I webudgaven vil det være muligt at køre alders- og kønsfordelte omsætningstabeller. Månedlige udtræk og kvartalsstatistikker De månedlige udtræk af løn- og personalestatistiske data anvendes som grundlag for månedsstatistikkerne, Lokale Løndata på PC, indberetning af løn- og personalestatistiske data til Danmarks Statistik samt vedligeholdelsen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og beskæftigelsesregister.

10 Lønudviklingsstatistikken vedrører de enkelte regioner og kommuner samt en oversigtstabel for den kommunale sektor under ét. Offentliggørelsen sker på FLD s hjemmeside (www.fldnet.dk). Som en del af værktøjssamlingen i forbindelse med Ny løndannelse er udviklet et statistikmodul Lokale Løndata på PC, hvor hver enkel kommune eller region kan få leveret egne løn- og personaleoplysninger i et brugervenligt statistikprogram. Modulet kan generere rapporter vedrørende lønsummer, lønudvikling, personaleomsætning, lønspredning, fordelinger på alder og køn samt den obligatoriske lønstatistik. Modulet opdateres hver måned, og kommunerne og regionerne vil ud over den kvartalsvise opdatering også få tilbudt en månedlig. Den kvartalsvise opdatering vedrører månederne november 2007, februar 2008, maj 2008 samt august Lokale Løndata på PC er under omlægning, så det fremover kører på en web-platform. Brugerne vil herefter i lighed med LOPAKS kunne rette forespørgsler til systemet via internetbrowseren. Det bevirker, at brugerne slipper for at have lokale databaseinstallationer samt, at opdatering, udvikling og vedligeholdelse bliver enklere for FLD. Denne omlægning var planlagt til at blive effektueret i 2006, men er indtil videre udsat til efter overenskomstforhandlingerne i 2008, da omlægningsprocessen kræver mere planlægning end først antaget samt et støre behov for vurdering af responstiden for brugeren i forbindelse med forespørgsler til systemet, hvorfor der bl.a. skal foretages en opdatering af FLD s servere. Behovet for lokale lønstatistikker er meget stort og forventes at være af mindst samme omfang som i For at imødekomme efterspørgslen efter sammenlignelige centrale og regionale statistikker er udviklet LOPAKS. Modulet er internetbaseret og kan danne en række forskellige stillingsopdelte rapporter, enten for den samlede kommunale sektor eller for dele heraf, eksempelvis regioner og kommuner. Datagrundlaget er det samme som for Lokale Løndata på PC, og modulet opdateres efter samme terminer som dette. Modulet opdateres månedligt. Det igangværende arbejde med at ændre datagrundlaget for månedsstatistikken, således at der indgår oplysninger om de enkelte tillægs- og særydelseskoder i lønsystemet, forventes afsluttet i løbet af Systemændringen medfører, at det i -

11 modsætning til det nuværende system, hvor tillæggene og særydelserne rubriceres i kasser bliver muligt dels at få den korrekte trinindplacering for den enkelte ansatte og dels at eventuelle udtræksfejl, som tidligere kun kunne rettes ved kørsel af et nyt udtræk i det pågældende lønsystem, nu vil kunne rettes i FLD s regi. Rettelsesprocessen bliver herved lettere og hurtigere. Indberetningen af de enkelte tillæg og særydelser medfører, at Løndatakontoret kan foretage en opdeling af genetillæg til arbejdsbestemte, løn-afhængige særydelser ekskl. overarbejde og arbejdstidsbestemte særydelser. Derudover vil der være mulighed for en yderligere detaljering af de variable ydelser. En endelig gennemgang af den månedlige indberetning af lønarter og Tf-koder vil blive foretaget, når omlægningen af månedsudtrækket er gennemført. Månedsstatistikkerne og produktionen af disse for 2008 vil sandsynligvis blive påvirket af KMD s nuværende systemomlægning, hvorved deres eget system bliver erstattet af et nyt system, der er baseret på SAP. Denne overgang (udrulning af KMD s nye lønberegner) vil ske gradvis, således at Hjørring og Århus er de første kommune, der overgår til den nye lønberegner og dette sker i januar Et par måneder ind i 2008 vil et par ekstra kommuner overgå til det nye system, og det forventes, at alle KMD s brugere er overgået i efteråret Denne systemændring kræver en ekstra opmærksomhed fra FLD s side, da denne systemomlægning bl.a. bevirker, at der skal aftales en ny struktur for indberetningen fra KMD. Datagrundlaget og beregningsmæssig bistand til overenskomstforhandlingerne i 2008 Til overenskomstforhandlingerne udarbejdes et særligt beregningsgrundlag SBG 08- til opgørelse af den samlede lønsum og ressourceopgørelse i den kommunale og regionale sektor. Det særlige beregningsgrundlag, der blev offentliggjort i oktober 2007, udgør endvidere datagrundlaget til brug ved merudgiftsberegninger ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. Det særlige beregningsgrundlag foreligger i en åben netversion på FLD s hjemmeside, hvorved både arbejdsgiver- og personaleorganisationer samt øvrige interessenter har muligheden for at benytte beregningsprogrammet SBG 08- samt downloade en opgørelse over lønsummer og en særydelsesstatistik fordelt på forhandlingsområder og overenskomstområder. FLD s arbejde vil i den første del af 2008 i væsentlig grad være påvirket af overenskomstforhandlinger, da FLD yder beregningsmæssig bistand ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. Endvidere ydes den beregningsmæssige bistand til såvel arbejdsgiver som arbejdstagersiden.

12 Udover de traditionelle beregningsopgaver vil en væsentlig aktivitet være indsamlingen og afgrænsningen af gennemsnitsløngarantigrupperne og udregningen af gruppernes gennemsnitsløngaranti. Det forventes yderligere, at FLD deltager i analysearbejde af forskellig art. Fraværsstatistik Fraværsstatistikken for 2006 indeholdt lidt flere tabeller end den tilsvarende statistik for 2005, og samtidig blev der i web-udgaven af 2006 statistikken givet mulighed for at køre fraværstabeller for de enkelte amter eller kommuner opdelt på overenskomster og stillinger. En sammenligning af fraværet med andre sektorer bør kun foretages i de tabeller, der er baseret på dagsværk, da fraværsstatistikker offentliggjort af Danmarks Statistik, staten eller DA alle er opgjort i dagsværk. De kommuner og regioner der benytter produktet Lokale Løndata på PC, vil udover de normale løn- og personalestatistikker også have mulighed for at udarbejde fraværsstatistikker for egen kommune, da fraværsstatistikken bliver integreret i Lokale Løndata på PC. FLD forventer at udkomme med fraværsstatistikken for 2007 i løbet af sommeren Inden denne statistik offentliggøres, forventes det, at der er udarbejdet en ny fraværsstatistik for 2006, hvor de nye kommuner og regioner er konstrueret et år før de reelt er dannet, på baggrund af de oplysninger der er indhentet i forbindelse med strukturreformen. Derved bliver det muligt at følge udviklingen i fraværet fra 2006 til 2007 for den kommunale hhv. den regionale sektor eller for den enkelte kommune/region. Øvrige opgaver Af øvrige opgaver kan nævnes udarbejdelsen af løn- og pensionstabeller, lønindeks til brug for regulering af bloktilskudspuljen samt opgørelse af den ekstraordinære regulering. Der forventes også i 2008 en stor efterspørgsel fra regioner, kommuner, lønsekretariater og personaleorganisationer m.v. af specialopgørelser. I 2008 forventes det endvidere, at FLD gennemgår muligheden for at præsentere nogle summariske tabeller i Lokale Løndata på PC, der oplister udvalgte dele af kommunens-/regionens hovedtal og sammenligner disse med øvrige dele af den kommunale/regionale sektor. FLD vil endvidere vedvarende forbedre sin præsentation af lønog personalestatistikkerne.

13 FLD vil i løbet af 2008 gennemgå de enkelte statistikker, for evt. at finde bedre metoder til at præsentere statistikkerne og tabellerne på. I løbet af 2008 vil styringsgruppen blive præsenteret for et udkast til et nyt layout for en af tabellerne. FLD vil fortsætte arbejdet med at identificere de enkelte institutioner via LOS-koderne (linie organisationskoderne) og afdelingskoderne. Dette er dog et meget tidskrævende arbejde og vil derfor sandsynligvis løbe over flere år. I løbet af 2008 vil arbejdet med at styrke dokumentationen af de enkelte statistikker fortsætte. Publikationer i 2008 I 2008 forventes udsendt følgende publikationer: Kommunestatistik 2007 Statistikken er en opgørelse over regionernes og kommunernes personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede fordelt på formål og forhandlingsområder. Denne forventes udarbejdet på baggrund af månedsindberetningerne. Ligestillingsstatistik 2007 I ligestillingsstatistikken benyttes oplysninger fra FLD s persondatasæt til at belyse forskellene mellem mænd og kvinders fordeling på det regionale og kommunale arbejdsmarked. Det gælder andelen af mænd og kvinder på stillingskategori, forskellen i løn- og arbejdstid, antal ledere fordelt på sluttrin m.m. Personaleomsætningsstatistik 2006/2007 Statistikken opgør såvel bevægelser mellem den regionale og kommunale sektor og de øvrige sektorer, som bevægelser indenfor den regionale og kommunale sektor med hensyn til bl.a. ansættelseskommune og stilling. Overenskomststatistik 2007 Statistikken indeholder antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområde, lønsummer fordelt på forhandlingsområder samt en lønspredningsstatistik. Månedssstatistik for nov okt.2008 Månedsstatistikken omfatter stillingsopdelte rapporter for den samlede regionale og kommunale sektor eller dele heraf. Fraværsstatistik 2007 (trykt udgave) Statistikken indeholder oplysninger om fravær i kommuner og regioner for året Statistikken vil indeholde tabeller, hvor fraværet både er opdelt på kalenderdage og dagsværk. Desuden

14 vil hovedvægten i tabellerne ligge på køn og fravær på grund af sygdom eller arbejdsulykke. Fraværsstatistik 2007 (web-udgave) Statistikken indeholder oplysninger om fravær i kommuner og regioner for året Udover de tabeller som foreligger i den trykte udgave, vil det være muligt at udfærdige tabeller, hvor muligheden for selv at definere sin afgrænsning på baggrund af de rapportmuligheder som forefindes i systemet. Lønspredingsstatistik 2007 Statistikken indeholder stillingsopdelte lønspredningsmål for den regionale og kommunale sektor mv. Organisationsopdelte lønsummer: Statistikken indeholder oplysninger om lønsummer fordelt efter forhandlingsområde, stillinger og organisationer. Tal for de enkelte regioner og kommuner offentliggøres endvidere på FLD s hjemmeside. Samtlige publikationer offentliggøres ligeledes på

15 Appendiks 1 Offentliggørelser i publikationer og på hjemmesiden Overgangen til Ny løndannelse samt IT-udviklingen gør, at FLD s offentliggørelsespolitik hovedsageligt foregår via FLD s hjemmeside Nedenfor gennemgås de enkelte statistikområder med henblik på tabelindhold, offentliggørelsesfrekvens samt offentliggørelsesform. Overenskomststatistik Overenskomststatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder følgende tabeller: Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og ansættelsesforhold. Tabel 4: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og pensionsforhold. Tabel 5: Gennemsnitlige lønninger fordelt på stillingskategorier, løndele og forhandlingsområder. Overenskomststatistikken udgives i en publikation og på FLD s hjemmeside. Angående udgivelsen på hjemmesiden vil oplysninger på stillingsniveau kunne detaljeres yderligere. Det særlige beregningsgrundlag Det særlige beregningsgrundlag udgives i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Datagrundlaget for det særlige beregningsgrundlag er månedsudtrækket for maj måned 2007 suppleret op med de manuelle samt særydelserne fra månedsstatistikkerne fra juni 2006 til og med maj måned 2007 for KMD s vedkommende og fra overenskomststatistikken for SDC s vedkommende

16 Månedsvis lønstatistik, hele landet Den månedsvise lønstatistik for hele landet viser gennemsnitslønnen for stillingsgrupper med mindst 5 fuldtidsbeskæftigede samt lønudviklingen i forhold til året før, hvor der så vidt muligt er korrigeret for effekterne af strukturreformen. Der udarbejdes følgende tabeller. Tabel 1a: Lønudviklingen for alle ansatte. Nettoløn. Tabel 1b: Lønudviklingen for alle ansatte, Bruttoløn. Tabel 2a: Lønudviklingen for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte. Nettoløn. Tabel 2b: Lønudviklingen for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte. Bruttoløn. Tabel 3a: Lønudviklingen for ansatte i begge år. Nettoløn. Tabel 3b: Lønudviklingen for ansatte i begge år. Bruttoløn. Tabel 4a: Lønudviklingen for ansatte i begge år i samme stilling. Nettoløn. Tabel 4b: Lønudviklingen for ansatte i begge år i samme stilling. Bruttoløn. Tabellerne offentliggøres på hjemmesiden. Lønudviklingen i de enkelte regioner og kommuner Lønudviklingen i de enkelte regioner og kommuner udarbejdes månedsvis. Oplysningerne stammer fra Lokale Løndata på PC, som distribueres på en cd-rom og som . Dette skal på sigt ændres så data ligger hos FLD. Der udarbejdes tre detaljerede tabeller for henholdsvis alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte samt ansatte i begge år i samme stilling. Tabellerne viser gennemsnitslønnen og lønstigningen i forhold til året før for de enkelte stillingsgrupper og fordelt på grundløn, tillæg, genetillæg, pension og samlet løn ekskl. overarbejde. Hertil kommer en summarisk tabel, der viser den samlede lønudvikling i de enkelte regioner og kommuner. Samtlige tabeller udgives på hjemmesiden. Kommunestatistik Kommunestatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører 12 månedsudtræk. Den indeholder følgende tabeller:

17 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede i regioner og kommuner. Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede i regioner og kommer fordelt på formål. Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på hovedkonto 3 (undervisning og kultur). Tabel 4: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på hovedkonto 5 (social- og sundhedsvæsenet). Tabellerne udgives både i en publikation og på hjemmesiden. Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken udkommer årligt, og oplysningerne vedrører november måned. Den indeholder følgende ta-beller: Tabel 1: Personaleomsætning fordelt på stillingsgrupper. Tabel 2: Personaleomsætning, stillings- og kommunemobilitet fordelt på stillingsgrupper. Tabel 3: Personaleomsætning, stillings- og kommunemobilitet fordelt på stillingsgrupper. Kvinder. Tabel 4: Personaleomsætning, stillings- og kommunemobilitet fordelt på stillingsgrupper. Mænd. Tabel 5: Personaleomsætning, stillings- og kommunemobilitet fordelt på pensionsformer. Tabel 6: Personaleomsætning fordelt på aldersgrupper. Tabellerne udgives både i en publikation og på hjemmesiden. Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistikken udkommer en gang årligt og baseres på oplysningerne i månedsudtrækket for november måned. Statistikken indeholder (sammenlignende) opgørelser over mænd og kvinders beskæftigelse og lønforhold i den regionale og/eller kommunale sektor og omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper. Tabel 2: Antal mænd og kvinder fordelt på forhandlings- og ansættelsesområde. Tabel 3: Overenskomstgrupper fordelt på kvinde- og mandefag. Tabel 4: Antal mænd og kvinder fordelt på kvinde- og mandefag. Tabel 5: Antal mænd og kvinder fordelt på ugentlig arbejdstid og ansættelsesområde. Tabel 6: Antal mænd og kvinder fordelt på aflønningsform, alder og ugentlig arbejdstid. Tabel 7: Antal mænd og kvinder fordelt på pensionsordning.

18 Tabel 8: Løndele fordelt på overenskomstgrupper og køn. Tabel 9: Kvinder og mænd fordelt på lønintervaller. Tabel 10: Antal ledere fordelt på køn, kvinde- og mandefag. Tabel 11A: Lønspredning fordelt på overenskomstgrupper, stillinger og køn, (nettoløn). Tabel 11B: Lønspredning fordelt på overenskomstgrupper, stillinger og køn, (bruttoløn). Tabel 12: Tillæg fordelt på overenskomstgrupper og køn. Tabel 13A: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og aldersgrupper, (nettoløn). Tabel 13B: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og aldersgrupper, (bruttoløn). Tabel 14A: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og regionerr, (nettoløn). Tabel 14B: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og regioner, (bruttoløn). Ligestillingsstatistikken i dens fulde omfang offentliggøres på FLD s website. Herudover udgives tabellerne 1-9 i en publikation (tabelhæfte), som ligeledes kan hentes på nettet. Lokale Løndata på PC Lokale Løndata på PC udkommer månedsvis og distruberes enten månedsvis eller kvartalsvis (alt efter abonnement) og vedrører oplysninger for hver måned hhv. den midterste måned i kvartalet. Modulet udarbejder tabeller vedrørende: - lønsummer - lønudvikling - lønspredning - lønniveau til- og afgang - personaleomsætning - alder og køn - kontonumre Modulet distribueres på cd-rom og . I løbet af 2008 forventes det, at dette modul overgår til at være web-baseret, således at det ikke udsendes mere. Dermed skal den enkelte kommuen/region foretage forespørgsler mv. via FLD s hjemmeside. Dette er dog under forudsætning af, at svartiden på forespørgslerne kommer ned på et rimeligt niveau.

19 LOPAKS LOPAKS er et internetbaseret løn- og personalestatistisk modul, som kan danne en række stillings-, køns-, regions (amts)- og kommuneopdelte tabeller.

Arbejdsprogram for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Arbejdsprogram for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2009 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Arbejdsprogram 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

Årsberetning 2007. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Årsberetning 2007. for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2007 for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2007 for Styringsgruppe: Afdelingschef Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2008

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2013

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2010 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2010 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM 2014. for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2014 for Bestyrelse: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2014

Læs mere

Årsberetning for Det Fælleskommunale Løndatakontor

Årsberetning for Det Fælleskommunale Løndatakontor Årsberetning 2008 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2008 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2009

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2013 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2013 for Styringsgruppe: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 Bestyrelse: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2015

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

ARBEJDSPROGRAM for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2015 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ARBEJDSPROGRAM 2015 for Bestyrelse: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2014

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

AKTUELLE SAGER. nr. 5/ oktober 28. november Løn- og pensionsvilkår Øvrige ansættelsesvilkår Medbestemmelse...

AKTUELLE SAGER. nr. 5/ oktober 28. november Løn- og pensionsvilkår Øvrige ansættelsesvilkår Medbestemmelse... 110.48 AKTUELLE SAGER nr. 5/2008 25. oktober 28. november 2008 Løn- og pensionsvilkår... 3 Øvrige ansættelsesvilkår... 4 Medbestemmelse... 7 Personalepolitik... 7 Andet... 8 KTO Adresse: Løngangstræde

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning

LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning September 2003 Lokale lønanalyser i staten September 2003 Udgiver: Personalestyrelsen Copyright: Personalestyrelsen Denne publikation kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 Nyhedsbrev Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 I nedenstående bliver nogle af hovedtallene fra særydelsesstatistikken for februar 2017 gennemgået og sammenlignet med samme måned året før. Gennemgangen

Læs mere

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked KTO KTO s repræsentanter i arbejdsgruppe om analyse af lønudvikling Den 23. januar 2004 J.nr.: 5.02.25-06/4 Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked 1998-2003 En arbejdsgruppe

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik.

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik. Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik. februar 2001 Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik Styringsgruppe: Kontorchef Det fælleskommunale Løndatakontor Kjeld Fisker, formand Københavns

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere