64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv."

Transkript

1 Side 1 Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning Hvem er omfattet Hvor kan man ansættes Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (indtil 1. august 2014).. 9 3A. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (fra 1. august 2014) 10 Kapitel 2. Månedslønnede Løn Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Overgangsbestemmelser Funktionærlov Pension ATP Arbejdstid m.m Koloniophold og ferierejser for grupper Barns 1. og 2. sygedag Tjenestefrihed Udgifter ved tjenesterejser Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) Kapitel 3. Timelønnede Løn, lønberegning og lønudbetaling Pension Arbejdstid Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (timelønnede) Kapitel 4. Pædagogstuderende Løn og lønberegning Arbejdstid Mer- og overarbejde Ferie Sygdom og barns 1. og 2. sygedag Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (pædagogstuderende) Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden og opsigelse Protokollat 1 Arbejdstøj...30 Protokollat 2 Forskellige overgangsbestemmelser Kapitel 1. Medarbejdere, der overgik til ny løndannelse pr. 1. april Kapitel 2. Indplacering i forbindelse med grundlønsforbedring for basisgrupper pr. 1. april

3 Side 3 Kapitel 3. Medarbejdere, der i forbindelse med opgave- og strukturreformen overgik til ansættelse i kommunerne pr. 1. januar Kapitel 4. Vilkår for ansatte, som i forbindelse med en kommunes overtagelse af regionale tilbud efter lov om social service overgik til ansættelse i en kommune i perioden fra 1. januar 2009 til 31. marts Hvem er omfattet Indplacering i det kommunale lønsystem pr. 1. april Fastfrysning af lønnen efter overenskomstperiodens udløb Aftrapning af løn efter overenskomstperiodens udløb i forbindelse med væsentlig stillingsændring Særligt vedrørende tjenestemænd Øvrige særvilkår efter overenskomstperiodens udløb Protokollat 3 Vedrørende socialpædagogers varetagelse af konsulentopgaver Område Som del af det primære ansættelsesforhold Uden for det primære ansættelsesforhold Protokollat 4 Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan Formål Individuel udviklingsplan og opfølgning Drøftelse Protokollat 5 Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob...38 Protokollat 6 Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder...39 Bilag A Oversigt over uddannelser Bilag B Personale, til hvem grundlønsforhøjelsen pr. 1. april 2003 blev givet som et tillæg Bilag C Vejledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn...43 Bilag D Vejledende bilag om Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00)...45

4 Side 4 Kapitel 1. Områdeafgrænsning 1. Hvem er omfattet Overenskomsten omfatter socialpædagoger og 1. pædagogstuderende i lønnet praktik, jf. Kapitel 4 som er ansat 2. i KL s forhandlingsområde, der ansættes ved de i 2 nævnte institutioner mv. 3. i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv. Med pædagogstuderende i lønnet praktik forstås pædagogstuderende i lønnet praktik jf. lov nr. 315 af 19. april 2006 med senere ændringer om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. Diakonelever fra den pædagogiske diakonuddannelse fra Diakonhøjskolen i Århus samt elever, der gennemgår Rudolf Steiner uddannelsen, er omfattet af overenskomsten i de perioder, hvor de er i praktik. KL s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs 60, trafikselskaber, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. 18, 19 og 20 i lov om social service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. KL meddeler Socialpædagogernes Landsforbund, når der indgås serviceaftale med en virksomhed. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL s overenskomstnr. (01.30). Som pædagog anses, efter denne overenskomst, personer der har gennemført uddannelsen til pædagog jf. lov nr. 315 af 19. april 2006 med senere ændringer om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. I Bilag A er nærmere angivet hvilke uddannelser, herunder tidligere uddannelser, der i denne overenskomst anses for ligestillede med uddannelsen til pædagog. Stk. 3 Såfremt overenskomstens parter er enige herom, kan andre end de i stk. 2 og Bilag A nævnte uddannelser omfattes af overenskomsten. Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan efter høring i den lokale afdeling af Socialpædagogernes Landsforbund beslutte, at der i det konkrete ansættelsesforhold dispenseres fra uddannelseskravene.

5 Side 5 Dette gælder dog ikke ved ansættelse på følgende områder: a) 2 stk. 1 punkt 5) og C2, b) 2 stk. 2 A, punkt 2) og 3) og C, og c) 2 stk. 3 B, punkt 1). Personer, der er ansat eller skal ansættes efter andre overenskomster (fx socialog sundhedsassistenter), kan ikke ved anvendelse af bestemmelsen i stk. 3 henføres til denne overenskomst Stk. 5 Ved ansættelse som viceforstander på en af de i 2, stk. 1, B og 2 stk. 2 B samt stk. 3 A nævnte institutioner kræves uddannelse som folkeskolelærer. Bemærkning Såfremt ansvaret for skoleundervisningen på døgninstitutioner pålægges forstanderen eller en anden lærer/overlærer, kan kommunen beslutte at dispensere fra det i stk. 5. nævnte uddannelseskrav. Stk. 6 Ved ansættelse som faglærer, ved en af de i 2, stk. 1, 3), 2 stk. 1 B, 2 stk. 2 A 4) og B samt 2 stk. 3 A, nævnte institutioner kræves relevant håndværksmæssig uddannelse, dokumenteret ved svendebrev og/eller en af de i 1 stk. 2 eller Bilag A nævnte uddannelser. Stk. 7 Overenskomsten omfatter husholdningsledere, der ansættes ved kommunale døgninstitutioner og selvejende døgninstitutioner for børn og unge med hvilke kommunerne har indgået aftale i henhold til lov om social service 67. Overenskomsten omfatter endvidere husholdningsledere, der ansættes ved selvejende døgninstitutioner, med hvilke Københavns Kommune har indgået aftale i henhold til lov om social service 67. Som husholdningsleder anses personer over 21 år, der ansættes til under ansvar over for institutionens ledelse at tilrettelægge og føre tilsyn med institutionens totale husførelse (køkken- og rengøringsområdet) samt er ansvarlig for klienternes beklædning (vedligeholdelse og eventuel nyanskaffelse) og linned (såvel nyanskaffelser som vedligeholdelse). Overenskomsten omfatter således ikke husholdningsledere, der kun er ansvarlige for en del af husholdningsområdet. Sådanne stillingers klassificering forventes fortsat forelagt de respektive kommunale forhandlingsorganer. Stk. 8 []Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd og reglementsansatte.[] 2. Hvor kan man ansættes KL s forhandlingsområde, bortset fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Overenskomsten omfatter ansatte ved de i punkt A, B, C, D og E nævnte institutioner og tilbud samt ansatte:

6 Side 6 1. som varetager opgaver i form af hjælp, omsorg, støtte til optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (hjemmevejledere), i henhold til servicelovens 85 (bortset fra ansatte, der udfører arbejde ved botilbud i henhold til 2 stk. 1 A). 2. beskæftiget med specialrådgivning 3. ved kommunale ungdomscentre Herunder kommunale institutioner for stofmisbrugere (misbrugscentre). 4. []beskæftiget som familieplejekonsulenter og ansat i den kommunale forvaltning, ved institutioner eller andetsteds i den kommunale organisation[] 5. beskæftiget som socialpædagogiske konsulenter og ansat i de kommunale forvaltninger og som a) varetager socialpædagogiske tilsynsfunktioner over for institutioner for voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne. b) alene varetager opgaver i forhold til børn og unge for så vidt angår spørgsmål, der vedrører døgnanbringelse. []Ved familieplejekonsulenter forstås konsulenter, som varetager opgaver i forbindelse med anbringelse og godkendelse af og tilsyn overfor familieplejere og anbragte børn og unge og deres familier samt en række øvrige opgaver.[] Ved socialpædagogiske konsulenter forstås konsulenter ansat i kommunale forvaltninger, der varetager socialpædagogiske tilsynsfunktioner over for institutioner for voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne og konsulenter ansat i de kommunale forvaltninger, der alene varetager opgaver i forhold til børn og unge for så vidt angår spørgsmål, der vedrører døgnanbringelse. Pædagogiske konsulenter på børn og unge-området, herunder familieplejekonsulenter ansat i en forvaltning, der både varetager tilsynsfunktioner i forbindelse med døgnanbringelser og dagforanstaltninger, er omfattet af overenskomst for pædagogiske konsulenter indgået mellem KL og FOA. Pædagogiske konsulenter på børn og unge-området, der varetager opgaver indenfor børn og unge-området for så vidt angår dagforanstaltninger, er omfattet af overenskomst for pædagogiske konsulenter indgået mellem KL og FOA (65.11). []Hvor ansættelse sker som familieplejekonsulent i henhold til 2, stk. 1, litra 4, indplaceres den ansatte som familieplejekonsulent i henhold til overenskomstens 5, stk. 2, B. Hvor ansættelse sker som socialpædagogisk konsulent i henhold til 2, stk. 1, litra 5b), indplaceres den ansatte som socialpædagogiske konsulent i henhold til overenskomstens 5, stk. 2, B.[] A. Botilbud mv. Kommunale botilbud for børn, unge og voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 67, stk. 2, 107 og 108, herunder sådanne opga-

7 Side 7 ver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse botilbud. Tilsvarende botilbud drevet af selvejende institutioner, hvormed kommunen har indgået aftale. B. Døgninstitutioner Kommunale døgninstitutioner for børn og unge, jf. servicelovens 67, stk. 1 og 3, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under sådanne institutioner. Tilsvarende døgninstitutioner drevet af selvejende institutioner, hvormed kommunen har indgået aftale. Tilsvarende dele af døgntilbud, drevet af selvejende institutioner, hvormed kommunen har indgået aftale. C. Aktivitets- og samværstilbud 1. Kommunale aktivitets- og samværstilbud samt kommunale tilbud om beskyttet beskæftigelse (alene for ansættelse af socialpædagoger) for voksne personer med betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, jf. servicelovens 103 og 104, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk eller ledelsesmæssigt hører under disse tilbud. Tilsvarende tilbud drevet af selvejende institutioner, hvormed kommunen har indgået aftale. 2. [](Pr. 1. januar 2014:)Revalideringsvirksomheder, beskyttede værksteder mv.[] []Pædagoguddannede ansat i stillinger som værkstedsassistent med faglig relevant uddannelse samt ikke-pædagoguddannede ved værksteder for personer med vidtgående betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne er omfattet af Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01). Ved ansættelse efter punkt C, nr. 2 forudsættes gennemført uddannelsen til pædagog og ansættelse i stilling som socialpædagog. Ikke-pædagoguddannede er omfattet af Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01)[] D. Undervisningsområdet 1. Kommunale observationsskoler med døgnophold for klienterne 2. Selvstændige kommunale institutioner efter lov om specialundervisning for voksne (LBK nr. 929 af 25. august 2011) 3. Kommunale kostskoler oprettet efter a) Folkeskoleloven. b) Lov om specialundervisning for voksne (LBK nr. 929 af 25. august 2011). Det pågældende personale følger fortsat reglerne for personer ansat ved botilbud. E. Forsorgshjem og krisecentre Forsorgshjem og krisecentre jf. servicelovens 109 og 110. Tilsvarende selvejende institutioner, hvormed kommunen har indgået aftale. Københavns Kommune, selvejende institutioner A. Botilbud, boformer mv.

8 Side 8 1. Botilbud for børn, unge og voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvormed kommunen har indgået aftale, jf. servicelovens 67, stk. 2, 107 og 108, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse tilbud. 2. Boformer for voksne (forsorgshjem, krisecentre m.v.), hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til servicelovens 109 og Plejehjem, hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til servicelovens Institutioner for stofmisbrugere, hvormed kommunen har indgået aftale. B. Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge, jf. servicelovens 67, stk. 1 og 3 hvormed kommunen har indgået aftale i henhold til servicelovens 67, stk. 4, herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. C. [](Pr. 1. januar 2014:) Beskyttede virksomheder mv.: 1. Værksteder for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder hvormed Københavns Kommune har indgået driftsoverenskomst i medfør af bestemmelserne i lov om social service. Bemærkning til punkt 1 og 2: Ved ansættelse efter punkt C, punkt 1 og 2 forudsættes gennemført uddannelse til pædagog og ansættelse i stilling som socialpædagog. Pædagoguddannede ansat i stilling som værkstedsassistent med faglig relevant uddannelse samt ikke-pædagoguddannede er omfattet af Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01).[] Stk. 3 Frederiksberg Kommune Overenskomsten omfatter ansatte ved de i stk. 3, punkt A og B nævnte institutioner og tilbud, samt: 1. []Familieplejekonsulenter ansat i den kommunale forvaltning, ved institutioner eller andetsteds i den kommunale organisation 2. Socialpædagogiske konsulenter ansat i den kommunale forvaltning og som: a. varetager socialpædagogiske tilsynsfunktioner over for institutioner for voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne b. alene varetager opgaver i forhold til børn og unge for så vidt angår spørgsmål, der vedrører døgnanbringelse.[] []Ved familieplejekonsulenter forstås konsulenter, som varetager opgaver i forbindelse med anbringelse og godkendelse af og tilsyn overfor familieplejere og anbragte børn og unge og deres familier samt en række øvrige opgaver. Ved socialpædagogiske konsulenter forstås konsulenter ansat i kommunale forvaltninger, der varetager socialpædagogiske tilsynsfunktioner over for institutioner for voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne og konsulenter an-

9 Side 9 sat i de kommunale forvaltninger, der alene varetager opgaver i forhold til børn og unge for så vidt angår spørgsmål, der vedrører døgnanbringelse. Pædagogiske konsulenter på børn og unge-området, herunder familieplejekonsulenter ansat i en forvaltning, der både varetager tilsynsfunktioner i forbindelse med døgnanbringelser og dagforanstaltninger, er omfattet af overenskomst for pædagogiske konsulenter indgået mellem KL og FOA. Pædagogiske konsulenter på børn og unge-området, der varetager opgaver indenfor børn og unge-området for så vidt angår dagforanstaltninger, er omfattet af overenskomst for pædagogiske konsulenter indgået mellem KL og FOA. Hvor ansættelse sker som familieplejekonsulent i henhold til pkt. 1, indplaceres den ansatte som familieplejekonsulent i henhold til overenskomstens 5, stk. 2, B. Hvor ansættelse sker som socialpædagogisk konsulent i henhold til pkt. 2, indplaceres den ansatte som socialpædagogiske konsulent, jf. overenskomstens 5, stk. 2, B.[] A. Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge, jf. servicelovens 67, stk. 1 og 3 herunder sådanne opgaver, der organisatorisk og ledelsesmæssigt hører under disse institutioner. Tilsvarende selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunen har indgået aftale. B. Boformer og skoler Stk Boformer for voksne(forsorgshjem, krisecentre m.v.), jf. servicelovens 109 og 110, samt bestående plejehjem, jf. servicelovens Observationsskoler. Overenskomsten omfatter ikke kommunale daghjem og dagcentre oprettet efter de tidligere bestemmelser i bistandslovens 60 og Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (indtil 1. august 2014) Socialpædagoger som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2. Bemærkning Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Socialpædagoger som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer eller 2. er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse,

10 Side 10 aflønnes med timeløn, jf. Kapitel 3. Bemærkning Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 30. november samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 15. februar samme år. Parterne er enige om, at ansættelser med under 8 timers ugentlig beskæftigelse bør undgås. Stk. 3 Pædagogstuderende i lønnet praktik aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 4. 3A. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede (fra 1. august 2014) [2014]Socialpædagoger, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2. Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Socialpædagoger, som er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. Kapitel 3. Bemærkning Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 30. november samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 15. februar samme år.[2014] Stk. 3 Pædagogstuderende i lønnet praktik aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 4. Kapitel 2. Månedslønnede 4. Løn Lønnen består af 4 elementer: Grundløn, jf. 5, Funktionsløn, jf. 6, Kvalifikationsløn, jf. 7, Resultatløn, jf. 8. Socialpædagoger er omfattet af: 1. Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (09.06). 2. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (09.20).

11 3. Aftale om gennemsnitslønsgaranti (09.21) Side 11 Stk. 3 Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Stk. 4 Medmindre andet er anført, er samtlige tillæg pensionsgivende, årlige og i 31/ niveau. Det i 6, stk. 2, pkt. 4 nævnte beløb (tøjpenge) er ikke pensionsgivende og reguleres ikke. Stk. 5 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter denne overenskomst har været forudlønnet, bevarer retten hertil. Stk. 6 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget. 5. Grundløn Grundlønnen dækker de funktioner, en ansat i en basisstilling er i stand til at varetage som nyuddannet/ eventuelt nyansat. Grundlønnen for mellemledere, husholdningsledere eller socialpædagogiske konsulenter dækker de funktioner, der forventes varetaget som nyuddannet/nyudnævnt/ eventuelt nyansat. A) Basisstillinger 1. Grundlønnen for socialpædagoger, hjemmevejledere og faglærere ved institutioner er: Stillingsbetegnelse Løntrin 1. april 2013 []Løntrin 1. januar 2014 Socialpædagog kr kr. Hjemmevejledere, der hovedsagelig udfører rådgivningsog vejledningsopgaver direkte overfor klienter, der bor i eget hjem eller bofællesskab mv kr kr. Faglærere ved institutioner kr kr. [] Lønseddeltekst: Grundløn og tillæg til grundløn Ansatte med personlige lønordninger/lønindplaceringer er ikke omfattet af tillægsforhøjelsen pr. 1. januar B) Mellemledere, husholdningsledere, familieplejekonsulenter og socialpædagogiske konsulenter

12 Side 12 Grundlønnen for mellemledere, husholdningsledere, familieplejekonsulenter og socialpædagogiske konsulenter, der er ansat jf. 1 stk. 7 og 2 stk. 1, punkt 4) og 5) samt de i 2 nævnte institutioner, er: Stillingsbetegnelse Løntrin 1. april 2013 Løntrin 1. januar 2014 Stedfortræder for forstander eller for institutionsleder I kommuner, bortset fra København og Frederiksberg kr kr. I Københavns og Frederiksberg Kommune kr. eller kr. Afdelingsleder, der er stedfortræder for forstander I kommuner, bortset fra København og Frederiksberg kr kr. I Københavns og Frederiksberg Kommune kr. eller kr. Viceforstandere ved institutioner med intern skolefunktion kr kr. I kommuner, bortset fra København og Frederiksberg kr kr. I Københavns og Frederiksberg Kommune kr. eller kr. Stedfortræder for centerleder I kommuner, bortset fra København og Frederiksberg kr kr. I Københavns og Frederiksberg Kommune kr. eller kr. Afdelingsleder ved selvstændige afdelinger kr kr. Dagcenter-/daghjemsledere, der ikke er institutionsledere kr kr kr. eller kr kr. eller kr kr. eller kr kr. eller kr. Afdelingsleder kr kr. Familieplejekonsulenter, jf. 2, stk. 1, nr kr. [] kr. [] Øvrige institutionsansatte konsulenter i Københavns og kr kr. Frederiksberg Kommune Husholdningsledere kr. [] kr.[] Pædagogiske konsulenter jf. 2 stk. 1 nr. 5 a) kr kr. Pædagogiske konsulenter jf. 2 stk. 1 nr. 5 b) kr kr. Lønseddeltekst: Grundløn Bemærkning Ansatte med mulighed for indplacering på 2 forskellige grundlønsniveauer indplaceres efter lokal aftale. []Grundlønsforhøjelsen pr. 1. januar 2014 for familieplejekonsulenter sker uden fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Dog foretages modregning i udligningstillæg. Der foretages endvidere modregning i lokalt aftalte trin/tillæg. Familieplejekonsulenter med personlige lønordninger/lønindplaceringer er ikke omfattet heraf Modregning foretages med indtil forskellen mellem hidtidig og ny grundløn. Opmærksomheden henledes på, at lønnen skal sammensættes på ny ved grundlønsændringen. I den forbindelse skal det aftales i hvilke lønelementer, der skal ske modregning. Det forudsættes, at dette er afklaret, inden grundlønsforbedringen iværksættes.[] []Forhøjelsen af grundlønstillægget pr. 1. januar 2014 for månedslønnede husholdningsledere sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares.

13 Side 13 Dog foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Husholdningsledere med personlige lønordninger/lønindplaceringer er ikke omfattet heraf.[] 6. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget af grundlønnen. Til ansatte ydes følgende centralt aftalte tillæg: 1) Til ansatte på lukkede/sikrede afdelinger eller afsnit ydes et pensionsgivende funktionstillæg, der mindst udgør kr. Lønseddeltekst: Lukket-/sikret afd. 2) Til ansatte, der har ansvaret for vejledning og undervisning af praktikanter på institutionen, skal der lokalt aftales et funktionstillæg. Lønseddeltekst: Praktikvejl. tillæg 3) Til ansatte efter denne overenskomst, der deltager i koloniophold eller ferierejser for grupper, ydes et funktionstillæg, der på hverdage mindst udgør 211,19 kr. pr. døgn og for søn- og helligdage mindst udgør 421,86 kr. pr. døgn Lønseddeltekst: Kolonitillæg grupper 4) Til ansatte ved tidligere amtslige plejehjem i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, hvor det øvrige personale har krav på tøjpenge, ydes et ikkepensionsgivende funktionstillæg, der mindst udgør kr. årligt (ureguleret). Lønseddeltekst: Tøjpenge Stk. 3 Til mellemledere, husholdningsledere, familieplejekonsulenter og socialpædagogiske konsulenter ydes følgende tillæg: Stillingsbetegnelse Tillæg 1. april 2013 Stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner og kr. botilbud med grundløn kr. (pr. 1. januar kr.) Lønseddeltekst: F-tillæg stedfort. Stedfortræder for forstander ved døgninstitutioner og kr. botilbud med grundløn kr. (pr. 1. januar kr.) Lønseddeltekst: F-tillæg stedfort. Viceforstander ved døgninstitution med skole med kr. grundløn kr. (pr. 1. januar kr.) Lønseddeltekst: F-tillæg v.forstander Viceforstander ved døgninstitution med skole med kr. grundløn kr. (pr.1. januar kr.) Lønseddeltekst: F-tillæg v.forstander

14 Afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitution med grundløn kr. (pr. 1. januar kr.) Lønseddeltekst: F-tillæg afd.leder Afdelingsleder der er stedfortræder for forstander ved døgninstitution med grundløn kr. (pr. 1. januar kr.) Lønseddeltekst: F-tillæg afd.leder Afdelingsleder ved selvstændig afdeling Lønseddeltekst: F-tillæg afd.leder Dagcenter- og daghjemsleder, jf. 2 stk. 1 C, der ikke er institutionsleder Lønseddeltekst: F-tillæg dag-leder Afdelingsleder ved døgninstitution Lønseddeltekst: F-tillæg afd.leder Familieplejekonsulenter Lønseddeltekst: F-tillæg familieplejekonsulent Institutionsansatte konsulenter Lønseddeltekst: F-tillæg instit. Konsulent kr kr kr kr kr kr kr Side 14 De ovenfornævnte funktionstillæg finder tilsvarende anvendelse for de i Bilag B nævnte grupper. Husholdningsledere og socialpædagogiske konsulenter ansat i kommunale forvaltninger er ikke omfattet af overenskomstens bestemmelser om centralt fastsat funktionsløn. Stk. 4 Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdstidsbestemte tillæg eller lignende, jf. Aftale om konvertering af ulempetillæg (04.86). Funktionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel. Midlertidige lønforbedringer omfatter: tidsbegrænsede aftaler aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsen fortsat er opfyldt. Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftale ikke-pensionsgivende tillæg bevarer denne status, medmindre andet aftales. Vejledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn, se Bilag C. 7. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring.

15 Side 15 Socialpædagoger, hjemmevejledere og faglærere (basisstillinger), der har 6 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 30. Grundlønstillægget jf. 5, stk. 2, bevares. Lønseddeltekst: Erfaring 6 år Efter 10 års sammenlagt beskæftigelse indplaceres den ansatte på løntrin 34. Grundlønstillægget jf. 5, stk. 2, bevares. Lønseddeltekst: Erfaring 10 år Stk. 3 Til husholdningsledere ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. årligt. Lønseddeltekst: Kval.tillæg husholdning Stk. 4 Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte ansatte, medmindre andet særligt aftales. Kvalifikationsløn, som ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftale ikke-pensionsgivende tillæg bevarer denne status, medmindre andet aftales. Vejledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn, se Bilag C. 8. Resultatløn Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte ansatte. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales. Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning. 9. Overgangsbestemmelser Bestemmelser vedr. personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg findes i Protokollat Funktionærlov For ansatte gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt

16 Side 16 afvigelser herfra, jf. 18 Opsigelse og 19 Øvrige ansættelsesvilkår. 11. Pension Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområder, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. funktionærlovens 8). Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger (PKA) for: 1. []ansatte som har gennemført uddannelsen som pædagog, jf. 1, stk. 2 og 3 2. husholdningsledere 3. ansatte, som er fyldt 21 år, uden gennemført uddannelse som pædagog. Med ansatte uden gennemført uddannelse som pædagog menes personer, som er ansat efter overenskomsten på dispensation eller med anden uddannelsesmæssig baggrund jf. overenskomstens 1, stk. 4, 5 og 6.[] Det samlede pensionsbidrag udgør: 14,0% for ansatte i basisstillinger og husholdningsledere 14,5% [](pr. 1. januar 2014: 14,8%)[] for mellemledere, familieplejekonsulenter og institutionsansatte konsulenter 15,0% [](pr. 1. januar 2014: 15,3%)[] for socialpædagogiske konsulenter af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor betingelsen efter stk. 1, punkt 1 og 3, er opfyldt i hele måneden. Stk. 3 Bestemmelserne i 11 om pension gælder ikke for pensionerede tjenestemænd fra staten, amter/regioner, kommuner og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder, pensionerede reglementsansatte og andre, der får egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. []Ansatte på delpension er i relation til stk. 3 ikke at betragte som pensionerede, og er derfor omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser. []

17 Side 17 Stk. 4 Grundløn, funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende, med mindre andet er aftalt, jf. dog 6, stk. 2, punkt 4, og stk. 4 og 7, stk. 4. Eventuel pension af resultatløn følger af 8. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af tillæg, beregnes pensionsbidraget af dette tillæg. Stk. 5 For deltidsansatte, som er berettiget til pension jf. 11, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 6 Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup. Pensionsordningen indbetales månedsvis samtidig med lønudbetalingen. Stk. 7 Der tilkommer udover de i stk. 1-2 og 4 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren. Stk. 8 Pensionsforbedringer kan aftales lokalt ved anvendelse af lokal løndannelse. Pensionsforbedringer kan aftales som forhøjelse af pensionsbidrag efter stk. 2, og/eller nedsættelse eller evt. bortfald af karensbestemmelserne i stk. 1. Stk. 9 Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske. Den ansatte skal skriftligt oplyse ansættelsesmyndigheden om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procent af den pensionsgivende løn. b) I hvilken periode forhøjelsen skal indbetales. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. 0 For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som et beløb, medmindre den ansatte ønsker beløbet indbetalt til pensionsordningen eller at købe frihed. Ved udbetaling betales beløbet månedsvis, og der gælder følgende: a. Der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af denne løndel. b. Beløbet er i aktuelt niveau og er ikke pensionsgivende. c. Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling.

18 Side 18 Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år. 1 Den ansattes rettigheder er fastsat i de vedtægter, som overenskomstens parter har aftalt om pensionsordningen. 12. ATP 1. For ansatte bortset fra det i stk. 2 nævnte personale gælder følgende ATP-satser: F-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag Arbejdsgiverbidrag pr. pr. måned måned > 117 timer 79,20 158,40 > 78 timer og < 117 timer 52, > 39 timer og < 78 timer 26,40 52,80 2. []Pr. 1. januar 2014 forhøjes ATP-satserne til: A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag Arbejdsgiverbidrag pr. pr. måned måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 30,00 kr. 60,00 kr.[] For husholdningsledere og socialpædagogiske konsulenter, der alene varetager opgaver i forhold til børn og unge vedr. døgnanbringelse jf. 2 stk. 1, punkt 5), litra b) gælder følgende ATP-sats: A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 30,00 kr. 60,00 kr Arbejdstid m.m. Arbejdstid for socialpædagoger og husholdningsledere Aftale om arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. (64.11) og Aftale om hviletid og fridøgn (64.17) gælder. Husholdningsledere er ikke omfattet af bestemmelserne vedrørende rådighedstjeneste (vagt). 1. Hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, ydes et særligt ikke pensionsgivende tillæg på kr. årligt. Såfremt mere end halvdelen af arbejdsti-

19 Side 19 den er placeret uden for sædvanlig arbejdstid, ydes i stedet et tillæg på kr. årligt. Lønseddeltekst: Unddrage kontrol Forudsætningen for at yde tillæg efter pkt. 1 er, at mindst halvdelen af tjenesten ikke er skemalagt og hermed unddraget kontrol. Tillæggene ydes som kompensation for aften- og nattillæg, tillæg for delt tjeneste og rådighedsvagtbetaling. Endvidere dækker tillæggene tilfældigt forekommende overarbejde, med mindre dette i hvert enkelt tilfælde er beordret. Ved anvendelse af lokal løndannelse kan det lokalt aftales, at tillægget er pensionsgivende. I øvrigt bemærkes, for så vidt angår hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste helt eller delvis unddrager sig kontrol, og på den baggrund modtager et fast månedligt tillæg som kompensation for bl.a. aften-/nattillæg og tillæg for delt tjeneste, kan de pågældende selv tage højde for den tid, der måtte medgå til tilfældigt forekommende overarbejde, tilkald mv. ved tilrettelæggelsen af tjenesten, således at 37 timers arbejdsnormen (eller ved deltidsansættelse den aftalte, gennemsnitlige ugentlige arbejdstid) tilstræbes overholdt. I forbindelse med afvikling af eventuel opsparet tjenestetid som følge af tilfældigt forekommende overarbejde, tilkald mv., har den enkelte medarbejder ikke noget retskrav på frihed på bestemte tidspunkter, men tilrettelæggelsen af en sådan afvikling må på samme måde som medarbejdernes egen tilrettelæggelse af tjenesten i øvrigt stedse ske, således at afviklingen er driftsmæssigt mulig og forsvarlig. Der vil ikke i relation til en sådan afvikling af opsparet tid være krav på vikardækning, ligesom der hverken i det løbende ansættelsesforhold eller ved fratræden vil være krav på konvertering af eventuelle opsparede timer til betaling. Afvikling af evt. opsparet tjenestetid forudsætter i øvrigt også i en opsigelsesperiode, at dette er driftsmæssigt muligt og forsvarligt. Ud over tillæggene kan der alene vederlægges for arbejde på søndage efter 11 i aftalen om arbejdstid mv. (64.11) og for arbejde på lørdage efter bestemmelsen i 12, stk. 1 i samme aftale. 2. For hjemmevejledere kan kommunalbestyrelsen og den lokale afdeling af Socialpædagogernes Landsforbund aftale, at de i pkt. 1 nævnte tillæg ydes hjemmevejledere som i større eller mindre udstrækning selv tilrettelægger deres arbejde. Tillæg ydet efter pkt. 2 forudsættes at dække kompensation for aften- og nattillæg, tillæg for delt tjeneste og rådighedsvagt. Endvidere dækker tillæggene tilfældige forekommende overarbejde, medmindre dette i hvert enkelt tilfælde er beordret. Stk. 3 Arbejdstid for socialpædagogiske konsulenter Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er 37 timer, der som hovedregel fordeles på ugens 5 første hverdage. Arbejdstidens placering fastsættes efter lokal forhandling. Det bemærkes, at da en del af en pædagogisk konsulents arbejde i reglen forudsættes at foregå uden for normal arbejdstid, finder KL det betænkeligt, at en pædagogisk konsulent er omfattet af et flekstidssystem, såfremt dette medfø-

20 Side 20 rer, at aftenmøder uden for normal arbejdstid ikke kan medtages ved opgørelse af den pågældendes ugentlige/månedlige arbejdstid. Det er herved forudsat, at der sker opgørelse af den ugentlige/månedlige arbejdstid med henblik på evt. afspadsering. Parterne er i denne forbindelse enige om, at arbejdstiden opgøres kvartalsvis, og at merarbejde så vidt muligt skal afspadseres i det efterfølgende kvartal. I tilfælde, hvor der midlertidigt måtte blive pålagt en pædagogisk konsulent en arbejdsbyrde, der væsentligt overstiger gennemsnitlig 37 timer ugentlig, og hvor det ikke drejer sig om en ganske kortvarig periode, vil der kunne ydes den pågældende en kompensation herfor i form af frihed eller betaling. Der henvises i denne forbindelse til aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd (21.52). Det bemærkes, at pædagogiske konsulenter jf. ovenstående ikke er omfattet af de i stk. 1 nævnte aftaler. 14. Koloniophold og ferierejser for grupper Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper gælder (64.21), jf. dog stk. 2. Det bemærkes, at der mellem overenskomstens parter er enighed om, at aftalen finder tilsvarende anvendelse ved deltagelse i lejrskoler. Mellem kommunalbestyrelsen og Socialpædagogernes Landsforbunds lokale afdeling kan der indgås aftale vedrørende vilkår for deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper. Hvis der ikke lokalt kan opnås enighed om en aftale om vilkår for deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper, gælder bestemmelsen i stk Barns 1. og 2. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag hvis 1. barnet er under 18 år og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed,, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefrihed afregnes ikke som sygefravær.

21 Side 21 Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. 16. Tjenestefrihed Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en stilling ledig til den pågældende efter endt tjenestefrihed. 17. Udgifter ved tjenesterejser Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder i kommunen. 18. Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120 dages reglen) finder ikke anvendelse. Der er mellem overenskomstens parter enighed om at henstille følgende til kommunalbestyrelserne: "Når en ansat afskediges, fordi hans stilling inddrages, fx hvis institutionen eller afdelingen nedlægges, skal kommunalbestyrelsen tilstræbe at søge pågældende beskæftiget i anden stilling. Som led i disse bestræbelser henstilles, at personaleorganisationen ved opsigelse af driftsoverenskomster og omstruktureringer af større omfang orienteres, inden der træffes endelig beslutning herom, og at afskedigelser - uanset det i stk. 1, omtalte opsigelsesvarsel - sker med længst muligt varsel i det enkelte tilfælde. Påtænkt uansøgt afsked Samtidig med at der i henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om påtænkt uansøgt afsked vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Socialpædagogernes Landsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 Socialpædagogernes Landsforbund underrettes skriftligt om påtænkt uansøgt afskedigelse. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, med mindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landsforbundet herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at den ansatte har fået kopi af meddelelsen om påtænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til landsforbundet.

22 Side 22 Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at foranstående meddelelse ikke er fornøden i forbindelse med vikarers og andre midlertidigt ansattes fratræden, for så vidt fratræden finder sted som aftalt ved ansættelsen. Underretningen kan sendes pr. post eller som . Den nævnte underretning sendes til: Socialpædagogernes Landsforbund, Brolæggerstræde 9, 1211 København K eller Stk. 4 Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden forinden afskedigelse finder sted, hvis landsforbundet ikke finder, at afskedigelsen bør finde sted, eller hvis landsforbundet ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst. Den afskedigende myndighed kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. []For ansatte ansat på prøve kan den afskedigende myndighed kræve forhandling afholdt inden for en frist af to uger efter udsendelse af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Ovennævnte frister forlænges med eventuelle søgnehelligdage.[] Uansøgt afsked Stk. 5 Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Socialpædagogernes Landsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 6 Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 5, underrettes Socialpædagogernes Landsforbund skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, med mindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landsforbundet om dette forhold i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om påtænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til landsforbundet. Stk. 7 Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis landsforbundet skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens/institutionens forhold. Landsforbundet kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 6 nævnte meddelelse. Afskedigelsesnævn Stk. 8 Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Socialpædagogernes Landsforbund kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling

23 Side 23 efter stk. 7. Et sådan krav skal fremsættes over for kommunen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til KL. Stk. 9 Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af KL og 2 af Socialpædagogernes Landsforbund, hvorefter disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmand. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand. Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestemmelserne i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgifter, kap Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden, idet afskedigelsesnævnet er omfattet af bestemmelserne i Kapitel 2 i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. For afskedigelsesnævnet kan afhøres parter og vidner. Afskedigelsesnævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis afskedigelsesnævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen at afbøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges den ansættende myndighed, såfremt den pågældende og den ansættende myndighed ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, da at betale den pågældende en godtgørelse, hvis størrelse fastsættes af afskedigelsesnævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet ved institutionen. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel over for den ansatte. Afskedigelsesnævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af afskedigelsesnævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 19. Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) Generelle ansættelsesvilkår Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet i Bilag D. Seniordage A) Ansatte bortset fra de i punkt B) nævnte er omfattet af supplerende aftale om seniordage og har dermed ret til yderligere fravær fra arbejdet (seniordage) med sædvanlig løn i: 3 dage i det kalenderår vedkommende fylder 58 år 2 dage i det kalenderår vedkommende fylder 59 år 1 dag fra det kalenderår vedkommende fylder 60 år. B) Husholdningsledere og socialpædagogiske konsulenter jf. 2, stk. 1, punkt 5 og stk. 3, punkt 2 er omfattet af supplerende aftale om seniordage og har dermed ret til yderligere fravær fra arbejdet (seniordage) med sædvanlig løn i: 3 dage i det kalenderår vedkommende fylder 60 år

24 2 dage i det kalenderår vedkommende fylder 61 år 1 dag fra det kalenderår vedkommende fylder 62 år Side 24 Bemærkning Dagene supplerer de dage, der er aftalt med KTO. Samlet har de ansatte således ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 5 dage fra det kalenderår, de fylder 58 år/60 år. Vilkårene for afvikling af seniordage eller konvertering til enten bonus eller pension følger samme vilkår, som gælder for KTO-seniordagene jf. Rammeaftale om seniorpolitik(05.21). Antallet af seniordage efter de 2 regelsæt kan illustreres på følgende måde: Ansatte jf. punkt A): Alder Det kalenderår den ansatte fylder 58 år Det kalenderår den ansatte fylder 59 år. Fra det kalenderår den ansatte e fylder 60 år Efter aftale om seniorpolitik Supplerende aftale Seniordage i alt 2 dage 3 dage 5 dage 3 dage 2 dage 5 dage 4 dage 1 dag 5 dage Husholdningsledere og socialpædagogiske konsulenter jf. punkt B): Alder Det kalenderår den ansatte fylder 60 år Det kalenderår den ansatte fylder 61 år. Fra det kalenderår den ansatte fylder 62 år Efter aftale om seniorpolitik Supplerende aftale Seniordage i alt 2 dage 3 dage 5 dage 3 dage 2 dage 5 dage 4 dage 1 dag 5 dage Stk. 3 Udviklingsplan Socialpædagoger er omfattet af supplerende aftale om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan, jf. Protokollat 4. Stk. 4 Kompetencefond []De ansatte er omfattet af Aftale om Den Kommunale kompetencefond (05.32). Aftalen indebærer, at ansatte med virkning fra 1. januar 2014 kan søge op til kr. pr. år fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Der søges via Stk. 5 Tryghedspulje De ansatte er omfattet af Tryghedspuljen (05.33) Aftalen indebærer, at ansatte, som er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer mv., kan søge op til kr. til bl.a. kompetenceudvikling og efteruddannelse. Der søges via

64.01 O.15 22/2016 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

64.01 O.15 22/2016 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

5.64.01 O.13 48/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 48/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1 Hvem er omfattet...

Læs mere

44.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND OVERENSKOMST for socialpædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Aftale om ansættelsesvilkår for pædagoger indgået mellem Høng Gymnasïum og HF og Socialpædagogerne Midtsjælland. 2. Afgrænsning. 3.

Aftale om ansættelsesvilkår for pædagoger indgået mellem Høng Gymnasïum og HF og Socialpædagogerne Midtsjælland. 2. Afgrænsning. 3. Aftale om ansættelsesvilkår for pædagoger indgået mellem Høng Gymnasïum og HF og Socialpædagogerne Midtsjælland Forhandlingsretten i forhold til denne aftale reguleres affunktionærtovens 10. 1. Hvem er

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde 65.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Løn- og ansættelsesforhold...

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

65.11 O.13 48/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogiske konsulenter

65.11 O.13 48/2013 Side 1. Overenskomst for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Løn- og ansættelsesforhold...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

64.41 O.08 45/2010 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.08 45/2010 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

44.01 O.11 44 /2011 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.01 O.11 44 /2011 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles Forbund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg

Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 65.01

Læs mere

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 5 1. Hvem

Læs mere

5.60.01 O.15 8/2016 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.15 8/2016 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

64.41 O.15 19/2016 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.15 19/2016 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND OVERENSKOMST for socialpædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Regionernes Lønningsog Takstnævn Offentligt ansatte 2013-2015 Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG

REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Aftale for ledere og souschefer ved forsorgshjem, krisecentre m.v., der i regionerne drives

Læs mere

Side 1 LANDSFORBUND

Side 1 LANDSFORBUND AMTSRÅDSFORENINGEN 32.39.1 Side 1 SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND OVERENSKOMST for tegnsprogstolke, ansat ved den selvejende institution, "Center for Døve", som Københavns Amt har indgået driftsoverenskomst

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

52.01 O.11 47/ 2011 Side 1. Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.11 47/ 2011 Side 1. Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter KL FOA - Fag og Arbejde 61.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 61.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 5 1. Hvem er omfattet... 5 2. Afgrænsning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. Handicapledsagere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. Handicapledsagere Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Handicapledsagere 1. april 2013-31. marts 2015 2 for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST JOURNALISTER I KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe Side 1 Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe KL 3F Sømændene Indholdsfortegnelse Side 42.05 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.41 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Område... 4 1A. Institutioner...4 1B. Uddannelser...5

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe Den Offentlige Gruppe Det tidligere FKKA-område Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere