Generalforsamling 2014 i dbio Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2014 i dbio Hovedstaden"

Transkript

1 Generalforsamling 2014 i dbio Hovedstaden Tag din kollega med og kom til generalforsamling mandag d. 17. marts 2014 kl på Herlev Hospital, Store Auditorium Efter generalforsamlingen er der foredrag om KUNSTEN AT FORTÆLLE EN GOD HISTORIE Vi har inviteret professionel historiefortæller Kasper Sørensen. Måske kan han et par gode historier om sundhedsvæsnet.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur 3 Regionen som ét ansættelsesområde 3 Virksomhedsoverdragelser 4 Nordsjællands Hospital 4 RHEL 4 Afskedigelsesrunde i Regions Hovedstadens Blodbank 5 Brug bioanalytikeren bedre 5 Bispebjerg / Frederiksberg Hospital (BFH) 6 Patologiafdelingerne på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet 6 Regionspolitik 7 Fremtidens fagforening 8 Strukturprojektet 8 Branding af bioanalytikere 8 Møde med Martina Jürs 8 Dbios medlemmer 9 Fakta om medlemmerne 9 Dbio Hovedstadens udvalg og medlemmer 10 Tillidsrepræsentanter 10 Arbejdsmiljørepræsentanter 10 Ledere og undervisere 11 Medlemsarrangementer 12 Billeder Regionskontorets opgaver 15 Kurser i Regions Hovedstaden 16 Behov for sundhedsuddannede i regionen 16 Ambassadøruddannelse 16 Jubilarer 17 Regler for tildeling af jubilæumsgaver 17 Highlights fra regionsbestyrelsen 18 Hjemmesiden og Insite 18 Regionsbestyrelsen 19 Dagsorden for generalforsamlingen 20 2

3 STRUKTUR Regionen som ét ansættelsesområde Siden 1. januar 2013 har de nye regler om regionen som ét ansættelsesområde været gældende. Hvilke erfaringer har vi så kunnet gøre i det forløbne år og er der stadig uafklarede problemstillinger? De oplagte fordele ved ét ansættelsesområde er, at medarbejderen medtager sit oprindelige opsigelsesvarsel ved stillingsskift og, der ikke er prøvetid i den nye stilling. Dette ser ud til at forløbe helt uden problemer. Ved omplaceringer er medarbejderne sikret mod lønnedgang. Dette ser også ud til at fungere, både i de tilfælde hvor en bioanalytiker tiltræder nyt job efter afskedigelse grundet besparelser og i de tilfælde, hvor omstruktureringer f.eks. medfører, at afdelingsbioanalytikere bliver bioanalytikere. En bioanalytiker, der afskediges efter mere end 12 års ansættelse, har krav på en fratrædelsesgodtgørelse. Hvis denne person i opsigelsesperioden får et eller flere vikariater et andet sted, hvad sker der så med fratrædelsesgodtgørelsen? Ja, den skal så udbetales, når vikariatet udløber. Men foreløbig har der ikke været helt styr på, hvem der var ansvarlig. Det har regionen netop meddelt, at de nu kan håndtere. Det bliver den nye afdeling, der fremover skal udrede beløbet. Region H Match, den nye tryghedsordning der skal omplacere afskedigede medarbejdere, virker den efter hensigten? Vi har heldigvis ikke så stor erfaring på området, men der har både været positive eksempler og et enkelt negativt. Sidstnævnte tilfælde er bragt videre i systemet. Varslingsbestemmelserne og tolkningen heraf er noget af det, der volder flest problemer. Med regionen som ét ansættelsesområde vil medarbejdere kunne omplaceres på tværs af hospitaler/virksomheder i regionen. Hvis omplaceringen medfører, hvad der betegnes som væsentlige ændringer, har medarbejderen krav på et varsel svarende til sit opsigelsesvarsel. Hidtil har det været praksis ved større ændringer at give det samlede berørte personale et varsel på 6 måneder. Vi har imidlertid måtte sande, at regionen nu har ændret politik. Man forsøger i mange tilfælde blot at give et varsel på 4 uger, og så er det op til den enkelte medarbejder at gøre indsigelse, hvis den pågældende mener, at der er tale om en væsentlig ændring. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at dæmme op for denne praksis, der skaber så megen utryghed blandt medarbejderne, men det er vanskeligt og kræver også, at vi bliver involveret så hurtigt som muligt. Regionen har nedsat et udvalg, der har til opgave at evaluere aftalen om ét ansættelsesområde. Birgitte Scharff er med i dette udvalg. Der har været afholdt 3 møder fra juli til december, og der er nogle helt åbenlyse problemer, der skal løses. Hvordan sikrer regionen, at lovgivningen overholdes i forhold til, at ingen må arbejde mere end 48 timer pr. uge og at hviletidsbestemmelser overholdes for ansatte med 2 deltidsansættelser? Hvordan honoreres timer, der ligger udover de 37 pr. uge, hvis en ansat har 2 ansættelser? Regionen mener nu at have styr på, at ingen er fastansat mere end max. 48 timer. De øvrige spørgsmål er endnu ikke afklarede. 3

4 Virksomhedsoverdragelser Kennedy Centret blev tilbage i juli 2012 virksomhedsoverdraget til regionen, og det er nu en del af Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Først i sommeren 2013 lykkedes det endeligt at få lavet en såkaldt tilpasningsforhandling, der beskriver, hvordan overgangen til den regionale overenskomst skal ske, og herefter kunne vi forhandle hver enkelt medarbejder på plads. KPLL (Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium), blev virksomhedsoverdraget til regionen 1. januar KPLL skiftede navn til RHEL (Region Hovedstadens Elektive Laboratorium) og blev en afdeling i Region Hovedstaden under Koncern Praksis. Nordsjællands Hospital I januar 2013 opsagde regionen derefter overenskomsten med RHEL, herunder alle lokale aftaler. En tilpasningsaftale blev forhandlet på plads i september, og i løbet af november blev samtlige bioanalytikere og laboranter indplaceret på den regionale overenskomst. Vi kan med tilfredshed notere, at samtlige medarbejdere på både Kennedy og RHEL har bibeholdt deres samlede løn uden, at der indgår udligningstillæg i lønsammensætningen. Dette er vigtigt for at undgå modregning ved kommende lønstigninger. Midt i januar 2013 åbnede Nordsjællands Hospital et sundhedshus i Helsingør. Et team af bioanalytikere med fast base på Hillerød Hospital har fra denne dato haft 2 tjenestesteder. Lige siden har vi forhandlet om honorering af denne funktion. Vi stillede krav om overenskomstens 7,5 % for 2 tjenestesteder, men dette blev blankt afvist. I september troede vi at have nået en løsning, der går på, at der ydes et tillæg pr. gang, der forrettes tjeneste i sundhedshuset. Trods talrige rykkere er der ikke kommet en underskrevet aftale endnu. RHEL Helt tilbage til drøftelserne af HOPP 2020 i foråret 2011 har det været bestemt, at der skulle ses på regionens varetagelse af ambulante prøver herunder praksisprøver. Der ligger nu en rapport fra konsulentfirmaet COWI, der skulle belyse området, men der er endnu ikke truffet nogen beslutninger. Indtil den endelige afklaring vedbliver RHEL at høre til under Koncern Praksis/ Center for Sundhed. Vi har løbende meddelt regionen, at vi ønsker at blive inddraget i processen. Koncerndirektør Morten Rand har lovet, at det vil ske men samtidig også sagt, at der intet vil ske før i

5 Afskedigelsesrunde i Region Hovedstadens Blodbank På grund af et pludseligt opstået stort underskud i blodbanken måtte man i april desværre skride til afskedigelse af en del medarbejdere, idet man nedlagde ca. 34 årsværk, hvoraf omkring 23 skulle findes via afskedigelser. 15 bioanalytikere og laboranter fra afsnittene på Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Gentofte Hospital blev informeret om, at de var overtallige og, at de i første omgang ville blive tilbudt omplacering på Rigshospitalet og dernæst i regionen via Region H Match. Først hvis dette ikke var muligt, ville de blive indstillet til afskedigelse. Det lykkedes at få nogle omplaceret på Rigshospitalet, og heldigvis har langt de fleste også efterfølgende fået nyt job. Brug bioanalytikeren bedre Et af vores indsatsområder i år har været at komme i dialog med regionens politikere for på den måde at synliggøre bioanalytikere og sætte fokus på, hvad vi kan bruges til. På regionsbestyrelsesmødet i oktober havde vi derfor inviteret Charlotte Fischer, der er formand for regionens sundhedskoordinationsudvalg. I dette udvalg drøfter man blandt andet samarbejdsfladerne mellem region og kommuner på sundhedsområdet. Inden mødet havde vi givet Charlotte dbio s høringssvar til regionens Sundhedsplan 2 samt dbio s pjece Brug bioanalytikeren bedre som inspiration. Det blev en rigtig god snak, hvor Charlotte kunne fortælle om det politiske system i regionen og komme med gode råd til, hvordan vi kunne komme i dialog med politikerne og forsøge at få indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden. Samtidig kunne vi så til gengæld fortælle Charlotte om, hvor vi kunne se bioanalytikere i fremtidens sundhedsvæsen både regionalt og kommunalt. Med fokus på det sammenhængende patientforløb vil bioanalytikere være oplagte som diagnostisk samarbejdspartner. Når mange patienter i nær fremtid vil kunne behandles i eget hjem blandt andet ved hjælp af telemedicinske løsninger og med store krav til kvalitet i behandlingen, vil der efter vores mening være behov for, at bioanalytikere også ansættes i kommunerne. Det virkede, som om både vi og Charlotte fik meget ud af vores møde, og det bliver spændende at se, hvad fremtiden vil bringe. At mødes med politikere og i det hele taget være tættere på det politiske niveau er noget, vi helt sikkert vil benytte os af fremover. Vi vil holde fokus på partiernes sundhedsordførere og overvære regionsrådsmøder for at gøre bioanalytikerne mere synlige. Et andet område, som vi vil forsøge at yde indflydelse på, er efter- og videreuddannelse. I første omgang har vi på regionsbestyrelsesmødet i februar 2014 inviteret Bettina Friis Olsen, der er bioanalytiker og ansat i HRU s uddannelseshus i afdelingen for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling. Bettina vil fortælle om, hvor bioanalytikeruddannelsen er placeret i den nye HRU afdeling både i forhold til basis-, efter- og videreuddannelse. Desuden vil hun give et bud på, hvilke udviklingstendenser hun ser for bioanalytikerne og, hvor hun mener, vi som fagorganisation og bioanalytikere skal byde ind med nye opgaver. 5

6 Bispebjerg/ Frederiksberg Hospital (BFH) 2 hospitaler og dermed 2 klinisk biokemiske afdelinger er blevet forenet. Flere kliniske afdelinger blev også sammenlagte, og dette ændrede antallet af prøver, der skulle tages på indlagte patienter på Frederiksberg. Det viste sig i løbet af 2013, at grundlaget for at opretholde vagter og i sidste ende et laboratorium på matriklen ikke var til stede. Medarbejdere og ledelse besluttede derfor i enighed, at flytte så meget som muligt til Bispebjerg. Selvom alle fra januar 2014 er ansat på Bispebjerg matriklen, og der er kommet en fælles arbejdsplan, er der mange problematikker, der stadig skal løses. Der skal være fælles forskrifter, dokumenter, IT-system og fælles løngrundlag. Antallet af både afdelingsbioanalytikere, specialister, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er beskåret. Alle akutte prøver fra Frederiksberg sendes med taxa eller cykelbud hele døgnet. Personalet møder på Bispebjerg og bliver transporteret frem og tilbage i arbejdstiden bortset fra ambulatoriets faste stab, der møder på Frederiksberg. Klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling på hvert af de to hospitaler er også lagt sammen ledelsesmæssigt, men der er endnu ikke taget skridt til større ændringer i opgaveløsningen og personalesammensætningen. Patologiafdelingerne på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet Efter at have haft fælles afdelingsledelse i knapt 2 år kom den endelige sammenlægning af patologiafdelingerne på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. I løbet af 2013 arbejdede ledelsen med hjælp fra forskellige arbejdsgrupper på at få defineret afdelingens arbejdsgange samt at vurdere, hvordan man udnyttede ressourcerne bedst muligt uden at gå på kompromis med kvalitet og diagnostik. Det førte til en helt ny fordeling af opgaver samt omrokering af personale mellem de to lokaliteter. Den nye struktur trådte i kraft d. 1.december. Både medarbejdere og ledelse har arbejdet hårdt på at løse udfordringer og opgaver uden at miste fokus på patienten i en travl hverdag. 6

7 Regionspolitik Hjalte Aaberg blev ansat som ny regionsdirektør d. 1. januar 2013 i Region Hovedstaden. Hans intentioner var at ændre arbejdsformen i RMU (RegionsMEDUdvalg) fra ret og pligt til samarbejde og udviklingsarbejde. Dette skulle ske ved, at noget af ledelsesrummet blev overført til medarbejderne med større ansvar til følge. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at effektuere i praksis. Michael Ravn Hansen, der er fællestillidsrepræsentant på Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og medlem af regionsbestyrelsen, har en plads i RMU og kan fortælle følgende fra udvalgets arbejde. Vinteren var en hård tid for regionens hospitaler. Der var voldsom overbelægning på især de medicinske afdelinger, som var tæt på at bryde sammen. Der var mangel på helt almindelige varer, idet forsyningsenheden ikke kunne følge med. I RMU blev der derfor nedsat et overbelægningsudvalg, hvor Michael Ravn Hansen deltog. Udvalget fik til opgave at udarbejde retningslinjer for, hvordan man i fremtiden skal håndtere en tilsvarende situation. Oplægget blev forelagt regionsrådet og derefter sendt til regionsdirektionen, som skulle kvalificere udkastet. Retningslinjerne er iværksat og skal bruges fremover. Akutjob-ordningen, hvor regioner og kommuner har forpligtiget sig til at sikre job til dem, der ville miste dagpengene, har ikke fungeret. I Region Hovedstaden ligger vi langt under den aftalte kvote. Samme tendens gør sig gældende i de andre regioner. Vedrørende fællesindkøb i regionen oplever man stadig, at varernes kvalitet er alt for dårlig. Vi undrer os over, at man ikke foretager en mere kvalificeret afprøvning, inden kontrakten underskrives med eksterne leverandører. I 2014 skal hele regionen igen foretage TrivselsOP undersøgelsen. Ledelsen i regionen ville have, at undersøgelsen skulle være med navn på medarbejderne. Dette blev dog ændret, så alle deltagere er anonyme. Ligeledes ville ledelsen have, at afdelingsledelsen skulle vurderes samlet. Dette er efterfølgende ændret til, at de enkelte afdelingsledere vurderes hver for sig. RMU har i næsten 3/4 år drøftet en udvidelse af antallet af medarbejderpladser i VMED for psykiatrien. Der er 32 matrikler, der skal repræsenteres. Dette er endt med, at VMED udvides med 3 medlemmer. I skrivende stund ser det ud til, at Region Hovedstaden kommer ud med et mindre forbrug på nogle hundrede millioner for regnskabsåret Regionen har imidlertid en udfordring i økonomien frem til Der er ikke afsat økonomiske midler til investerings- og anlægsbudgetter, hvilket er nødvendigt, hvis organisationen skal videreudvikle sig. Det får ikke direkte indflydelse på hospitalernes nybyggeri, da de penge kommer fra kvalitetsfondsmidler, der er bevilget af Folketinget. Da der også skal investeres og anlægges på de øvrige hospitaler, må regionen finde pengene andre steder. Det drøftes nu, om penge fra den daglige drift kan flyttes til investering. Dette kan få besparende konsekvenser på afdelingerne fremover. 7

8 Strukturprojektet Fremtidens fagforening I forbindelse med strukturprojektet er der blevet holdt møder med mange forskellige grupper i alle regionerne. I Region Hovedstaden var der møde for ledere, undervisere, TR'er og AMiR'er d. 11. april. Desværre mødte der ikke mange op. Alligevel blev det en konstruktiv dag, hvor konsulenterne fra dbio fik mange drømme og visioner med hjem. I maj 2013 holdt dbio et regionsbestyrelsesseminar, hvor alle regionsbestyrelserne var samlet. Igen fik konsulenterne en masse input med hjem, og regionsbestyrelserne gav sig selv opgaver, som kunne understøtte fremtidens fagforening. I Region Hovedstaden prioriterede vi 3 opgaver, rekruttering af nye medlemmer på medlemsfattige afdelinger, understøttelse af TR'er og AMiR'er i at spotte meningsdannere og etablering af arrangementer for udvalgte medlemsgrupper f.eks de studerende. Det, der står helt klart, er, at bioanalytikere vægter vores fag og faglighed højere end løn og overenskomst. Siden maj har regionsbestyrelsen skullet sortere og prioritere i drømmene og visionerne samt komme med forslag til strukturændringer. Processen er endt med en HB beslutning gående på et enkelt forslag til strukturændring og afholdelse af et delegeretmøde/ kongres i maj måned Første del af denne dag skal bestå af en afrapportering af strukturprojektet samt en drøftelse vedrørende organisering af opgaveløsning herunder dbios arbejdsform, udvalgsstruktur med videre. Anden del af dagen skal være ekstraordinær kongres, hvor forslaget vedrørende strukturændring skal behandles. Branding af bioanalytikere 2014 bliver branding år for bioanalytikere. Vi skal profilere os selv over for afdelinger og praksis sektoren. Der er fremstillet to pjecer: Brug bioanalytikeren bedre og Har I overvejet en bioanalytiker. Den første pjece er beregnet på de kliniske afdelinger og akutmodtagelser og gør rede for vores kompetencer som diagnostisk samarbejdspartner. Møde med Martina Jürs Den anden er målrettet almen praksis og var med på Lægedage 2013, hvor dbio havde en stand. Almen praksis pålægges flere og flere opgaver inden for dataindsamling, dokumentation, monitorering og kvalitetssikring i forhold til kronikerindsatsen. Arbejdspresset tager tid og fokus fra lægens direkte patientkontakt og stiller skærpede krav til organiseringen af praksisteam. Begge pjecer kan rekvireres i dbio. Med udgangspunkt i branding af bioanalytikere og den diagnostiske samarbejdspartner havde regionsbestyrelsen indbudt næstformand i dbio, Martina Jürs, til en diskussion om blodprøvetagning. Hvem skal tage vores blodprøver fremover? Er det en kerneopgave for bioanalytikere? Hvordan sikrer vi kvaliteten i den prædiagnostiske arbejdsgang? Mange steder er der ansat ikke-bioanalytikere, både laboranter, sundhedsfagligt personale med anden grunduddannelse, lægestuderende og mange andre og til at tage prøver. Mange af disse har en eminent tilgang til patienter og er gode til det, de er oplært i, men det er bioanalytikere, der skal sikre fagligheden og kvalitetssikringen over for disse kollegers arbejde. 8

9 Dbio s medlemmer I sidste beretning skrev vi, at der i løbet af de seneste år har været et fald i antallet af medlemmer med aktiv status, mens antallet af medlemmer med aktiv nedsat status er steget. Dette billede er heldigvis vendt i Det betyder, at der nu er en stigning i medlemmer med aktiv status og færre f.eks. ledige på nedsat kontingent. Det betyder også, at selv om der er en stigning i antallet af medlemmer der overgår til pension, er der samtidig en øget medlemstilgang af studerende og en stigning af studerende (dimittender) der overgår til aktiv medlemskab efter endt uddannelse. Denne tendens håber vi vil fortsætte fremover. Danske Bioanalytikere har løbende fokus på medlemsrekruttering og forskellige tiltag bliver iværksat. De seneste tal viser, at organisationsprocenten på det regionale område er ca. 86 %, hvilket er stort set uændret, men den varierer geografisk og der er forskel på de enkelte medlemsgrupper. For bioanalytikere er 9 ud af 10 medlem, mens det er ca. 2/3 dele for laboranter og ca. 40 % for studerende. Årsagerne til udmeldelse/ændret status bliver også registreret og i 2013 var top-3: pension/efterløn (51%), fag-skifte (26%) og privatøkonomi (9%). Andelen af medlemmer, der angiver fag-skifte er stigende. Fakta om medlemmerne Medlemsstatus Pr Aktiv Aktiv nedsat Passiv Studenter I alt Hovedstaden Midtjylland Syddanmark Sjælland Nordjylland Studenterkreds Aktiv nedsat = ledige, på orlov eller uddannelse uden løn, værnepligtig m.m. Passiv = pensionist, efterlønnere, overgået til andet erhverv m.m. 9

10 Dbio - Hovedstadens udvalg og medlemmer Tillidsrepræsentater Vi har afholdt 6 møder i 2013, et af dem var fælles med AMiR'erne. Mødernes hovedformål er at give TR'erne mulighed for erfaringsudveksling, at få information og drøfte forskellige aktuelle emner. Alle møderne indeholder information fra dbios hovedbestyrelse og regionsbestyrelsen. Derudover fortæller Michael Ravn Hansen om nyt fra RMU, så vi kan følge med i, hvad der rør sig på den lokalpolitiske arena. Da Region Hovedstaden er den arbejdsgiver, der har langt de fleste bioanalytikere ansat i området, er det ofte hospitalerne, der er i fokus på møderne. Mange drøftelser tog udspring i sammenlægninger og de situationer, der opstår, når nye kolleger skal bydes velkommen i en afdeling, ligesom afskedigelserne i blodbanken fyldte rigtig meget hos TR'- erne. Vi mærker mere og mere det øgede pres på produktionen, men generelt føler bioanalytikerne ikke i øjeblikket, at deres stillinger er truede. Regionsbestyrelsen har sammenlagt TR- og AMiR udvalgene fremover, og vi arbejder nu sammen om at skabe de bedste møder for vores repræsentanter. Arbejdmiljørepræsentanter Året for Arbejdsmiljørepræsentanter har også været præget af strukturforandringerne, der har gjort, at alle har haft travlt. Vi har holdt 2 selvstændige møder for AMiR'erne samt et møde fælles med TR'erne. Arbejdsmiljørepræsentanten i MED systemet, den nye hjemmeside og det forum, der nu er blevet for repræsentanter har været på dagsordenen. Vi bruger en del tid på erfaringsudveksling inden for de enkelte specialer. Dette er meget givtigt. På fællesmødet holdt socialrådgiver Louise Feldsborg fra DSA et indlæg om den nye ordning for Flexjob. Vi efterlyser AMiR'ere til at indgå i TR og AMIR - udvalget, så vi kan få nye ideer til arbejdet. Vi holder 2 udvalgsmøder om året af 2-3 timers varighed. 10

11 TR og AMIR udvalgets medlemmer Astrid Worre Sørensen Rigshospitalet Patologisk afd. Regionsansvarlig TR (RB) Hanne Præst Pedersen Katja Wiemann Bramm Anita Følsgaard Helle Pedersen Bispebjerg/ Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk afd. Nordsjællands Hospital Klinisk Fysiologisk afd. Gentofte Hospital Klinisk Biokemisk afd. Bornholms Hospital Centrallaboratoriet Regionsansvarlig AMIR (RB) (RB) Leder og undervisere Udvalgets struktur ændres, så vi fortsætter som en planlægningsgruppe, der mødes 1 gang årligt for at tilrettelægge temadage for ledere og undervisere. Planlægningsgruppen mødes lige før sommerferien 2014, hvor de næste temadage arrangeres. Hvis du har nogen forslag til indhold, hører vi meget gerne fra dig. Der blev afholdt ½ temadag om arbejdstidsregler for ledere i oktober 2013 med Carl-Christian Kaspersen, konsulent i dbio som underviser. Det blev en god og lærerig dag. Udvalgets medlemmer Lone Bojesen Rigshospitalet Patologisk afd. Bispebjerg Bioanalytikerunderviser ( Regionsansvarlig) Imran Ahmed Khan Rigshospitalet Klinisk Mikrobiologisk afd. Bioanalytikerunderviser Connie Larsen Rigshospitalet KIA Vævstypelab. Afdelingsbioanalytiker Tina Bjørg Jensen Rigshospitalet KIA Blodbanken Bioanalytikerunderviser Hanne Skovmøller Gentofte Hospital Klinisk Biokemisk afd. Afdelingsbioanalytiker Inger Lisa Nielsen Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk afd. Ledende Bioanalytiker Charlotte Månson Rigshospitalet KIA Blodbanken Bioanalytikerunderviser 11

12 Medlemsarrangementer Vi har i løbet af 2013 afholdt 6 arrangementer ( + 1 fællesarrangement) med meget forskelligt indhold. Såvel sociale som med et fagligt indhold. Antallet af deltagere ved arrangementer viser os, at det er noget medlemmerne sætter pris på, da der altid er fuld tilslutning til alle arrangementer, såvel faglige som sociale. Vi har desværre oplevet at der er deltagere til vores arrangementer som ikke er medlem af dbio, det skal vi alle være med til at sætte en stopper for. Vi kender alle vores kollegaer og ved hvem der ikke er medlem. Det går ud over samhørigheden hvis vi bare kan deltage uden at betale for fællesskabet. Skulle der være medlemmer der har en ide til nye arrangementer skal I bare henvende jer til en af os i bestyrelsen, så ser vi om det kan passe ind. Ellers kommer det i vores idebank, som vi hele tiden følger op på. Årets første medlemsarrangement var d. 5. februar hvor Susanne Manley HBMI konsulent fortalte om de forskellige tanke og handlemåder i The Whole Brain Model og lavede forskellige øvelser med deltagerne. Alt dette skulle man kunne bruge til at forstå sine egne og andres reaktioner på forandringssituationer, og hvordan man kan bruge det i dagligdagen. Regionsbestyrelsen inviterede til forårets temaaften d. 17. april på Rigshospitalet. Emnet var Krop og Arbejde og i 5 foredrag præsenteredes den nyeste forskning indenfor stress, søvnproblemer, sociale kapital, eksem og allergi. Aftenen sluttede med regionsformand Birgitte Scharffs foredrag om fagforeningens kamp for arbejdstid og arbejdsmiljø. D. 1. maj mødtes vi med de øvrige sundhedsorganisationer til morgenmad og taler hos DSR- Hovedstaden. Klokken ca. 12 gik alle i samlet trop mod fælledparken for at fejre den traditionsrige dag med den øvrige fagbevægelse. Mange bioanalytikere havde meldt sig til rundvisning d. 27. maj i Synagogen i Krystalgade. Merete Lexner var en veloplagt rundviser, der fortalte og forklarede om genstande og traditioner indenfor jødedommen. I juni tog vi igen til øen Hven. Det var fjerde gang, at vi arrangerede denne udflugt og det har hver gang været et tilløbsstykke. I år var der på forhånd bestilt frokost på Cafe Mildahn. Efter frokosten kunne man så gå rundt på den smukke ø eller leje en cykel. Genkendelsens glæde var stor, da mange bioanalytikere var på Arbejdermuseet d. 9. oktober. I små hold fik vi en spændende rundvisning i Arbejdermuseets afdeling om livet i 50 erne, og uden at fornærme nogen, var det nok barndommens land for de fleste af deltagerne. Det vanskelige sind var emnet for efteråret temaaften i begyndelsen af november. Knap 200 bioanalytikere og laboranter deltog i den spændende aften, hvor den nyeste forskning om emnerne var ADHD, spiseforstyrrelser, autisme, stress, angst og depressioner m.m. Igen i år var det fremragende formidlere der gjorde kompliceret forskning underholdende og interessant Årets sidste medlemsarrangement var på Nordsjællands Hospital Klinisk Biokemisk afdeling, hvor deltagerne kunne se og høre om fremtidens robotlaboratorium. Den ledende bioanalytiker samt 4 faglige koordinatorer fortalte og viste rundt på afdelingen. Se flere billeder fra medlemsarrangementerne på de næste sider 12

13 Arbejdermuseet Nordsjællands Hospital Robotlaboratoriet 1 maj Enhver forandring starter med dig selv 13

14 Hven Krop og arbejde Det vanskelige sind 14

15 Regionskontorets opgaver Regionsformændene er frikøbt på fuld tid, og i Region Hovedstaden har vi valgt det tilsvarende for næstformanden. Som regionsformandskab er Birgitte Scharff og Lotte Christensen derfor dagligt på kontoret i den udstrækning, det er muligt. To dage om ugen er sekretær Merete Wehlitz på kontoret, og derudover bruger vi også i perioder en eller flere fra bestyrelsen til særlige opgaver. Vi skal i regionen tage os af alle typer af medlemssager bortset fra arbejdsskadesager. En hel del af sagerne løses heldigvis lokalt af FTR og/ eller TR samt AMiR. Derfor bruger vi meget tid på at rådgive, støtte og uddanne disse. De sager vi bliver involveret i drejer sig typisk om: 1. Rådgive og indgå aftaler om løn for nyansatte Heldigvis er der flere, der er opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at lønnen er aftalt, inden man siger sit job op og/ eller siger ja til det nye job. Husk, at det kun er den overenskomstbestemte løn, man er sikret ved jobskifte. 2. Lønforhandlinger for alle medlemsgrupper Da der ikke har været afsat nye lønpuljer til lokal forhandling siden 2010, har der ikke været de store årlige lønforhandlingsrunder, som vi brugte meget tid på tidligere. Derimod ser det heldigvis ud til, at der er ved at komme gang i forhandling af tilbage løbsmidler flere steder. Der er dog stadig lang vej igen, før vi får fat i alle tidligere af talte lokale lønmidler. 3. Rådgive og indgå aftaler i forbindelse med ledelses- og strukturændringer Dette har fyldt meget i år, hvor der har været en del omstruktureringer og flere virksomhedsoverdragelser. 4. Personsager, der handler om dårlig trivsel, stress, sygefravær eller samarbejdspro blemer Disse sager har der også været markant flere af i år. Det virker, som om lunten er blevet kortere både hos ledelse og kolleger. 5. Advarsels- / afskedigelsessager Også her er der set flere end normalt, og nogle af dem har omhandlet forskelsbe handling i forbindelse med handicap og kronisk sygdom. 6. Etablering af job på særlige vilkår herunder fleksjob og seniorordninger Her har vi oplevet et stop i nye fleksjob efter, at de ændrede regler trådte i kraft pr Diverse overenskomstspørgsmål om f.eks. normtid, ferie, vagt, over- /merarbejde m.m. Dette har til tider fyldt rigtig meget, da mange har oplevet ændret ansættelsessted, mødetid og øget overarbejde som en konsekvens af omstruktureringer og overholdelse af svartider. Vi har derfor flere gange været på besøg på arbejdspladser for at svare på spørgsmål om regler for varsel og honorering i disse situationer. 8. Rådgive og indgå aftaler om frivilligt ekstraarbejde På trods af et stort behov for at personalet er mere fleksibelt og yder en ekstra indsats, så er regionen meget tilbageholdende med at indgå FEA-aftaler. De ønsker i stedet at udnytte arbejdstidsreglerne fuldt ud og helst uden ekstra omkostninger. 15

16 Mange af sagerne løses via mail eller telefon, men nogle kræver mødedeltagelse. Udover disse medlemssager bruger vi også en del tid på anden mødeaktivitet og planlægning af denne. Der er møder i regions- og hovedbestyrelsen og udvalg herunder. Der er også møder med repræsentanterne og lederne samt med øvrige samarbejdspartnere i regionen. I perioder kan vi derfor være svære at træffe på telefonen, men til gengæld er vi nemme at få kontakt med via mailen, som tjekkes dagligt. I det hele taget bliver mailen brugt rigtig meget af både repræsentanter, medlemmer og ledere. Det Kurser i Region Hovedstaden Behov for sundhedsuddannede i regionen Region Hovedstaden har bestilt en undersøgelse hos konsulentfirmaet Cowi, der skal belyse det fremtidige behov for sundhedsuddannede i regionen. Den 24. juni havde man inviteret Sundhedskartellets organisationer til et 3 timer langt fokusgruppeinterview. Grundet mange afbud var der kun 3 deltagere, så Birgitte Scharff fik megen taletid. Der var rig lejlighed til at fortælle om alle de steder, vi mener, at man fremover bør have bioanalytikere Ambassadøruddannelse er en stor fordel, at man på alle tider af døgnet kan komme af med sit spørgsmål eller orientere os om aktuelle sager. Akutte ting svarer vi hurtigst muligt på, og vi bestræber os derudover generelt på at svare indenfor få dage. ansat. Midt i januar 2014 er dbio Hovedstaden inviteret til et opfølgende møde med regionen, idet regionen ønsker mere detaljeret at høre dbio's tanker i forhold til udviklingen indenfor vores fag. Dette handler både om den demografiske udvikling og om de faglige perspektiver. På opfordring fra bl.a. Dansk Sygeplejeråd og FOA har Region Hovedstaden etableret en Ambassadøruddannelse for Faglig Begrundet Arbejdsdeling. Der har allerede været afholdt et kursus heri. Dbio har efterfølgende skrevet til regionen og rost initiativet men beklaget, at bioanalytikergruppen slet ikke er beskrevet som målgruppe for denne uddannelse. Vi har fortalt, at det at sætte patienten i centrum, ændre arbejdsgange, arbejdsform samt gå i dialog med andre faggrupper til gavn for patienten, har været et fokusområde i bioanalytikernes faglige udvikling gennem flere år. Det handler om Bioanalytikeren som Diagnostisk Samarbejdspartner. Regionen har beklaget og sagt, at bioanalytikerne er velkomne og vil blive skrevet ind og, at man kan tilmelde sig det kommende kursus i foråret via plan to learn. Se og læs mere på https:// regionh.plan2learn.dk/. 16

17 Jubilarer I 2013 har i alt 64 medlemmer haft jubilæum i dbio. 4 har været medlem i 50 år, 35 har 40 års jubilæum, og 25 har været medlem i 25 år. Vi skriver personligt til alle jubilarerne og indbyder dem til generalforsamlingen, hvor gaven vil blive overrakt af regionsformand Birgitte Scharff. Vi håber, at rigtig mange har lyst og tid til at komme. I år er dbios jubilæumsgave en vandkaraffel fra Georg Jensen til 25 års jubilarerne og en plaid fra Silkeborg Uldspinderi til 40 - og 50 års jubilarer begge med dbios logo på. Jubilarer på generalforsamlingen i års jubilarer 50 års jubilarer 40 års jubilarer Regler for tildeling af jubilæumsgaver 25, 40 og 50 års medlemskab af dbio dbio Hovedstaden markerer 25, 40 og 50 års medlemskab af dbio. Dette sker på den årlige generalforsamling, hvor jubilæumsgaven uddeles til alle, der i løbet af det forrige kalenderår har haft dbio-jubilæum. Gaven er den aktuelle dbios jubilæumsgave. Medlemskabet regnes fra seneste indmeldelsesdato. Med virkning fra marts 2014 giver dbio Hovedstaden ikke længere gaver til arbejdspladsjubilæer. Ordningen har vist sig dels vanskelig at afministrere og dels at ramme helt tilfældigt 17

18 Highlights fra regionsbestyrelsen Vi har drøftet input til strukturdiskussionen forud for projektgruppens besøg. Vi har vedtaget principper for valg af fællestillidsrepræsentant. Vi har udvalgt 2 afdelinger, hvor vi fokuserer på rekruttering af nye medlemmer. Det drejer sig om Rigshospitalets patologiske og klinisk biokemiske afdeling. Vores mål er at få organisationsprocenten op på 80 inden starten af juni Det er i alles interesse at sikre, at vores kolleger er organiserede. Bestyrelsen har igen i år holdt et 2-dages internatmøde. Her har vi tid til at gå i dybden med problemer og diskussioner til langt ud på aftenen. Vi har drøftet vores tilgang til Regionsrådet. Det er et oplagt forum for lobbyisme, og her kan vi gøre opmærksom på bioanalytikere og vores kompetencer. Bioanalytikerfaget er i udvikling, og der er nye områder som f.eks. telemedicin og POCT, hvor vi skal ind over for at sikre kvaliteten. I slutningen af 2013 har dbio s hjemmeside fået et nyt layout, og der er sket en del ændringer og forbedringer i den forbindelse. Hjemmesiden og Insite Som det første blev der etableret et samlet arbejdsrum for særlige medlemsgrupper. Det hedder insite dbio, og her har f.eks. hovedbestyrelsen, regionsbestyrelserne, repræsentanterne, lederrådet og medlemmer af dbio s udvalg deres eget arbejdsrum. Her kan de pågældende se mødekalender, mødebilag og information om relevante emner. Det er også her, man tilmelder sig til møderne. Flere områder på hjemmesiden er nu også lagt under log on. Det er for at synliggøre, at her har kun medlemmer af dbio adgang. Det gælder blandt andet, når man skal tilmelde sig til medlemsarrangementer. Fordelen for medlemmerne er, at når man er logget ind, så udfyldes formularen automatisk med oplysningerne fra dbio s medlemssystem. Men det betyder så også, at det er vigtigt at huske at opdatere ved skift af navn/ adresse, mail-adresse og arbejdsplads. Dette kan nemt tjekkes og rettes under Mit dbio. Her kan man også se, hvilke møder, kurser og medlemsarrangementer, man er tilmeldt eller har deltaget i. Det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev på dbio s hjemmeside og vælge, hvilke nyheder man ønsker at få tilsendt. Som noget nyt er det også muligt at tilmelde sig nyheder fra dbio-regionerne. Det vil vi opfordre alle til at gøre, så vi på den måde nemt kan give information om arrangementer, regionsbestyrelsens arbejde og andre aktuelle nyheder/ emner. 18 Det sidste skud på stammen er en dbio APP. Den er udviklet af dbio-midtjylland og henvender sig primært til nyvalgte repræsentanter men kan også bruges af andre. Vi har valgt at tilslutte os denne og har fået den tilrettet med relevante emner fra dbio- Hovedstaden. Du kan hente APP'en til din smartphone eller tablets ved at søge på dbio. Det er meningen, at Danske Bioanalytikere også vil udvikle en APP, der henvender sig til alle medlemmer. I skrivende stund er man ved at starte projektet op og vil i den forbindelse indhente gode idéer fra medlemmer og brugere. Lotte Christensen, der er regionens web-ansvarlige, er medlem af dbio s webgruppe. Her bliver de webansvarlige klædt på til opgaven med løbende at udbygge og tilrette regionens hjemmeside, så den bliver så anvendelig og interessant som mulig for medlemmer og medlemsgrupper. Vi håber, at I vil besøge og bruge hjemmesiden til at orientere jer om regionsbestyrelsens arbejde og medlemstilbud.

19 Regionsbestyrelsen Birgitte Scharff Regionsformand HB-medlem Lotte Christensen Regionsnæstformand HB-medlem Web-ansvarlig Lise Buchardt Rigshospitalet Kasserer Lone Bojesen Rigshospitalet Susan Mathiasen Rigshospitalet Ane Marie Laursen Rigshospitalet Hanne Præst Pedersen Bispebjerg / Frederiksberg Hospital HB-medlem Regionsansvarlig leder-og underviserudvalg HB-medlem HB-suppleant HB-suppleant Regionsansvarlig AMIR Medlem af TR og AMIR udvalget Michael Ravn Hansen Bispebjerg / Frederiksberg Hospital Vivian Caspersen RHEL Astrid Worre Sørensen Rigshospitalet Helle Hjelmgaard Nordsjællands Hospital Katja W. Bramm Nordsjællands Hospital Hanne Nørregaard Bornholms Hospital Marie Bilde Unilabs 1. suppleant Regionsansvarlig TR Medlem af TR - og AMIR udvalget Medlem af TR - og AMIRudvalget 19

20 Alle medlemmer indbydes til Generalforsamling i Danske Bioanalytikere, Hovedstaden Dagsorden 1. a) Valg af dirigent. Mandag d. 17. marts 2014 kl Store Auditorium Herlev Hospital Regionsbestyrelsen foreslår Vibeke Westh, formand for DSR kreds Hovedstaden b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Eventuelt Ad 4: Indkomne forslag skal være regionskontoret i hænde senest d. 3. marts 2014 kl Efter generalforsamlingen vil der være overrækkelse af jubilæumsgaver og spisning. Kl KUNSTEN AT FORTÆLLE EN GOD HISTORIE Vi har inviteret professionel historiefortæller Kasper Sørensen til at fortælle historier. Måske vil han fortælle nogle historier om sundhedsvæsnet, en enkelt bioanalytiker eller to - eller noget helt andet. Tilmelding skal ske på regionens hjemmeside: senest d VEL MØDT REGIONSBESTYRELSEN 20

Generalforsamling 2014 i dbio Hovedstaden

Generalforsamling 2014 i dbio Hovedstaden Generalforsamling 2014 i dbio Hovedstaden Tag din kollega med og kom til generalforsamling mandag d. 17. marts 2014 kl 16.30 på Herlev Hospital, Store Auditorium Efter generalforsamlingen er der foredrag

Læs mere

Generalforsamling 2015 i dbio Hovedstaden

Generalforsamling 2015 i dbio Hovedstaden Generalforsamling 2015 i dbio Hovedstaden Tag din kollega med og kom til generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 kl 16.30 på Herlev Hospital, Store Auditorium. Som optakt til generalforsamlingen har

Læs mere

Generalforsamling 2015 i dbio Hovedstaden

Generalforsamling 2015 i dbio Hovedstaden Generalforsamling 2015 i dbio Hovedstaden Tag din kollega med og kom til generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 kl 16.30 på Herlev Hospital, Store Auditorium. Som optakt til generalforsamlingen har

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 For referat : Kirsten Ægidius KÆ bød deltagerne velkommen - derefter kort præsentationsrunde. I alt 19 tillidsrepræsentanter deltog på mødet.

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Formøde kl. 9.00 og ordinært møde kl. 10-12.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret,

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

4. Aktuelle emner: 4.1 Udkast til indsatsområder skal der arbejdes videre med Punktet udsættes til et senere møde.

4. Aktuelle emner: 4.1 Udkast til indsatsområder skal der arbejdes videre med Punktet udsættes til et senere møde. Nordjylland Sektorbestyrelsesmøde, Social og sundhedsområdet Dato: 7. juni 2017 Sted: Sydhavnsvej 13, 1., 7700 Thisted Tid: kl. 09.00 15.00 FIUSYS: 9501-17-24-02 Deltagere: Helle Pia R. Pedersen, Helle

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Generalforsamling 2017 dbio Hovedstaden

Generalforsamling 2017 dbio Hovedstaden Generalforsamling 2017 dbio Hovedstaden Tag din kollega med og kom til generalforsamling Onsdag d. 13. september 2017 kl.16.30. Sted: Bispebjerg Hospital Auditorium 1, indgang 50, Tuborgvej 235. Kl. 16.35-17.20:

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15.

TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15. TR netværksmøde d.10. juni 2014 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 til 9.00 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent: Lene Birk Nielsen 3. Godkendelse af dagsorden. Ingen ændringer 4. Præsentationsrunde

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere