Lasermultifunktionsprinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lasermultifunktionsprinter"

Transkript

1 Lasermultifunktionsprinter Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt, inden du benytter maskinen, og opbevar den til fremtidigt brug. Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, inden du benytter maskinen, så du opnår sikker og korrekt brug.

2 Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Producenten kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som konsekvens af håndtering eller betjening af maskinen. Copyright Centronics er et varemærke, der tilhører Centronics Data Computer Corporation. PCL og PCL 6 er varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP, Windows 2003 og Windows Vista er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. PostScript 3 er et varemærke, der tilhører Adobe System, Inc. UFST og MicroType er registrerede varemærker, der tilhører Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc. Alle andre mærkenavne eller produktnavne er varemærker, der tilhører de respektive virksomheder og organisationer.

3 INDHOLD 1. Introduktion Specialfunktioner Oversigt over printeren Om lampen Status Flere oplysninger Placering Systeminstallation Menuoversigt Ændring af displaysprog Indstilling af dato og klokkeslæt Ændring af standardtilstand Indstilling af lyde Indtastning af tegn vha. taltastaturet Sådan bruger du sparetilstandene Indstilling af timeout for udskriftsjob Softwareoversigt Medfølgende software Egenskaber for printerdriveren Systemkrav Netværkskonfiguration Introduktion Understøttede operativsystemer Konfiguration af TCP/IP Konfiguration af EtherTalk Indstilling af Ethernet-hastighed Gendannelse af netværkskonfigurationen Udskrivning af en netværkskonfigurationsside Placering af originaler og udskriftsmedier Placering af originaler Valg af udskriftsmedier Placering af papir Indstilling af papirstørrelse og -type Valg af udbakke Kopiering Valg af papirbakke Kopiering Ændring af indstillingerne for hver kopi Ændring af standardindstillingerne for kopiering Brug af specielle kopifunktioner Kopiering på begge sider af papiret Indstilling af timeout for kopiering

4 7. Grundlæggende udskrivning Sådan udskriver du et dokument Annullering af et udskriftsjob Scanning Grundlæggende om scanning Scanning til et program vha. en lokal forbindelse Scanning vha. en netværksforbindelse Ændring af indstillingerne for hvert scanningsjob Ændring af de scanningsindstillinger, der er angivet som standard Oprettelse af et adressekartotek Faxning Indstilling af faxhoved Justering af dokumentindstillinger Automatisk afsendelse af en fax Manuel afsendelse af en fax Bekræftelse af en transmission Automatisk genopkald Genopkald til det senest kaldte nummer Valg af papirbakke Ændring af modtagetilstand Automatisk modtagelse i tilstanden Fax Manuel modtagelse i tilstanden Tlf Manuel modtagelse med en ekstern telefon Automatisk modtagelse i tilstanden Svar/Fax Modtagelse af faxer i tilstanden DRPD Modtagelse i sikker modtagetilstand Modtagelse af faxer i hukommelsen Udskrivning af modtagne faxer på begge sider af papiret Afsendelse af en fax til flere destinationer Afsendelse af en udskudt fax Afsendelse af en prioriteret fax Videresendelse af faxer Faxopsætning Ændring af indstillingerne for faxopsætning Ændring af standarddokumentindstillingerne Automatisk udskrivning af en rapport over afsendte faxer Rediger indstillingerne for registrering af klartone Indstilling af telefonbogen Brug af USB-flashhukommelse Om USB-hukommelse Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed Scanning til USB-hukommelsesenhed Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed Sikkerhedskopiering af data Håndtering af USB-hukommelse Forbrugsstoffer og tilbehør Tonerpatroner Ekstraudstyr

5 13. Vedligeholdelse Udskrivning af rapporter Rengøring af maskinen Vedligeholdelse af tonerpatronen Styring af maskinen fra webstedet Kontrol af maskinens serienummer Fejlfinding Afhjælpning af dokumentstop Afhjælpning af papirstop Displaymeddelelsernes betydning Tonerpatronrelaterede meddelelser Løsning af andre problemer Installation af ekstraudstyr Forholdsregler ved installation af ekstraudstyr Installation af et DIMM-hukommelsesmodul Specifikationer Generelle specifikationer Printerspecifikationer Specifikationer for scanner og kopimaskine Faxspecifikationer Indeks

6 Sikkerhedsoplysninger Ved brug af denne maskine bør de følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes. Sikkerhed under betjeningen I denne vejledning anvendes følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i død eller svær personskade, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes. FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderat personskade eller materiel skade. ADVARSEL: Hvis strømkablet eller stikket bliver slidt eller på anden måde bliver skadet, skal du trække stikket ud (ved at trække i stikket og ikke i kablet). For at undgå elektrisk stød eller at udsætte dig selv for laserstråling, bør du ikke fjerne nogen dæksler eller skruer, der ikke er angivet i denne vejledning. Sluk for strømmen, og træk stikket ud (ved at trække i stikket og ikke i kablet), hvis nogen af de følgende situationer opstår: Du kommer til at spilde noget ned i maskinen. Du mener, at maskinen skal til eftersyn eller reparation. Maskinens ydre dele bliver beskadiget. Afbrænd ikke brugt toner eller tonerbeholdere. Tonerstøv kan antænde, når det udsættes for åben ild. Bortskaffelse kan ske hos en autoriseret forhandler. Bortskaf brugte tonerbeholdere i overensstemmelse med de lokale regler. Hold maskinen på afstand af brændbare væsker, luftarter og spraydåser. Der kan forekomme brand eller elektrisk stød. Tilslut udelukkende maskinen til den strømkilde, som er angivet på indersiden af forsiden til denne vejledning. Tilslut strømkablet direkte til en stikkontakt - brug ikke en forlængerledning. Undgå at beskadige, ødelægge eller ændre strømkablet. Undlad at placere tunge genstande på det. Undgå at spænde det helt ud eller bøje det mere end højst nødvendigt. Disse handlinger kan medføre elektrisk stød eller brand. Hvis strømkablet bliver beskadiget (blottelse af ledningerne, frakobling osv.), skal du kontakte en servicerepræsentant for at få det udskiftet. Betjening af maskinen med et beskadiget strømkabel kan medføre elektrisk stød eller brand. FORSIGTIG: Beskyt maskinen mod fugt og vådt vejr som f.eks. regn og sne. Træk stikket ud af stikkontakten, før du flytter maskinen. Hvis du flytter maskinen, skal du sikre dig, at strømkablet ikke kommer i klemme under maskinen og bliver beskadiget. Før du flytter maskinen, skal du sørge for at afbryde alle eksterne tilslutninger. det er særligt vigtigt at trække strømkablet ud af stikkontakten. Beskadigede strømkabler medfører fare for brand og elektrisk stød. Når du tager strømkablet ud af stikkontakten, skal du altid trække i stikket (og ikke i ledningen). Træk strømkablet ud ved at trække stikket ud. Undlad at trække i selve kablet. Det kan beskadige kablet og forårsage brand eller elektrisk stød. Af sikkerhedsgrunde bør du trække strømkablet ud af stikkontakten, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. under ferier. Sørg for, at papirklips, hæfteklammer og andre små metalobjekter ikke falder ned i maskinen. Opbevar toner (brugt eller ubrugt) og tonerbeholdere utilgængeligt for børn. Pas på ikke at skære dig på skarpe kanter, hvis du stikker hånden ind i maskinen for at fjerne forkert fremført papir eller originaler. Af miljøhensyn bør du ikke bortskaffe maskinen eller relateret affald sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaffelse kan ske hos en autoriseret forhandler. Maskinens indre dele kan være meget varme. Rør ikke ved dele med en mærkat, der angiver en varm overflade. Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan det medføre personskade. Maskinens fikseringsområde kan være meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner forkert fremført papir. Sørg for at beskytte maskinen mod fugt og støv. Ellers kan der forekomme brand eller elektrisk stød. Undlad at placere maskinen på et ustabilt eller hældende underlag. Hvis den vælter, kan det medføre personskade. Brug ikke sølvpapir, karbonpapir eller lignende ledende papir, da det kan forårsage brand eller maskinfejl. Sørg for, at det rum, hvor maskinen står, er godt udluftet og rummeligt. God ventilation er særligt vigtigt, når maskinen bruges meget. Undlad at åbne tonerbeholdere med vold. Der kan blive spildt toner, så du får det på tøjet eller hænderne og kan komme til at indtage det ved en fejl. Hvis du indånder toner eller brugt toner, skal du gurgle med rigeligt vand og gå ud i den friske luft. Søg læge, hvis det er nødvendigt. Hvis du får toner eller brugt toner i øjnene, skal du straks skylle med rigeligt vand. Søg læge, hvis det er nødvendigt. Hvis du sluger toner eller brugt toner, skal du fortynde det ved at drikke rigelige mængder vand. Søg læge, hvis det er nødvendigt. Undgå at få toner på tøjet eller huden, når du udbedrer papirstop eller udskifter toner. Hvis huden kommer i kontakt med toneren, skal du vaske det berørte område grundigt med vand og sæbe. Hvis du får toner på tøjet, skal du vaske det af med koldt vand. Varmt vand får toneren til at trænge ind i tøjet og kan gøre det umuligt at fjerne pletten. i

7 FORSIGTIG: Undlad at kigge direkte ind i lampen - dine øjne kan tage skade. Når du ilægger papir, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme eller beskadige dem. Under betjening roterer rullerne til transport af papiret og originalerne. Der er installeret en sikkerhedsanordning, så maskinen kan betjenes sikkert. Sørg for ikke at berøre rullerne under driften. Det kan medføre personskade. Hvis der har ophobet sig meget støv inde i maskinen, kan det medføre brand og sammenbrud. Kontakt en servicerepræsentant for at få oplysninger om rengøring af maskinens indre samt priser. Hvis du er nødt til at flytte maskinen, mens den valgfri papirbakke er tilsluttet, skal du sørge for ikke at skubbe på den øverste del af hovedenheden. Hvis du gør det, kan det medføre, at den valgfri papirbakke går løs, hvilket kan medføre personskade. For Nordamerika CDRH-regulativer Dette apparat overholder de krav, der er angivet i underkapitel J i 21 CFR for Klasse 1 laserprodukter. Dette apparat indeholder en 5 milliwatt AlGaAs laserdiode med en bølgelængde på nanometer. Dette apparat afgiver ikke farlig stråling, da strålen er totalt afskærmet under alle former for kundebetjening og -vedligeholdelse. Forsigtig! Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførsel af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i farlig bestråling. Strømforsyning Stikkontakten skal være installeret i nærheden af produktet og være lettilgængelig. Sikkerhed i forbindelse med ozon Dette produkt genererer ozon, når det bruges. Normalt er ozonniveauet ufarligt for den, der betjener produktet. Luft ud i rummet, hvis der udvikles en lugt af ozon. Fax eller telefon Når du bruger telefonudstyr, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: Brug ikke dette produkt i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af badekar, opvaskebalje, køkkenvask, vaskebalje eller i en våd kælder eller tæt ved en swimmingpool. Undgå at bruge telefonen under tordenvejr. Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag. Brug ikke telefonen i nærheden af et gasudslip, som du vil ringe for at anmelde. Brug kun type 26 AWG-telefonledning eller større. GEM DISSE INSTRUKTIONER. Sikkerhed i forbindelse med laser: Dette apparat er klassificeret som en Klasse 1 laserenhed. Dette apparat indeholder en 5 milliwatt AlGaAs laserdiode med en bølgelængde på nanometer. Følgende mærkning er påsat apparatets bagside. Forsigtig! Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførsel af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i farlig bestråling. ii

8 Placering af mærkater og stempler for mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG. Overensstemmelseserklæring Denne maskine har mærkater med ADVARSEL og FORSIGTIG placeret som vist nedenfor. Af sikkerhedshensyn bør alle anvisninger følges, og maskinen håndteres som angivet. Bemærkning til brugere i EEA-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og bestemmelser fastsat i Europaparlamentets Direktiv 1999/5/EC og Rådet af 9. marts 1999 om radioudstyr og terminaludstyr for telekommunikation og den gensidige anerkendelse af deres overensstemmelse. Bemærkning til brugere, der bruger analog PSTN i EEA-lande Dette produkt er udviklet til at kunne bruge analog PSTN i alle EEA-lande. Lokal PSTNkompatibilitet afhænger af softwareparameterindstillingerne. Kontakt en servicemedarbejder, hvis du flytter produktet til et andet land. Kontakt din servicerepræsentant som det første, hvis der opstår problemer. Aficio SP 3200SF/SP 3200SF : CE-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på internettet på adressen: Sporingsoplysninger for CE-mærkning (gælder kun EU-lande) Producent: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Autoriseret repræsentant: RICOH EUROPE B.V. Prof. W.H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen The Netherlands * Denne mærkat er påsat varme overflader. Vær opmærksom på ikke at berøre disse områder. I overensstemmelse med IEC bruger denne maskine følgende symboler for hovedafbryderen: betyder TÆNDT. betyder SLUKKET. ENERGY STAR -program Oplysninger til brugeren om elektrisk og elektronisk udstyr Brugere i EU, Schweiz og Norge Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er designet til at lette genbrug. Vores produkter eller produktemballage er mærket med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal bortskaffes separat gennem de passende retur- og indsamlingssystemer, der findes. Ved at følge disse anvisninger sikrer du, at produktet behandles korrekt og medvirke til at reducere mulige påvirkninger af miljøet og menneskers helbred, som kan opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering. Genbrug af produkter sparer på naturens ressourcer og beskytter miljøet. Hvis du vil have mere detaljerede oplysninger om indsamlings- og genbrugssystemer for dette produkt, skal du kontakte den butik, hvor du købte det, den lokale forhandler eller sælger/servicerepræsentant. ENERGY STAR -programmet støtter energibesparelse ved at fremme energieffektive computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter med energibesparende egenskaber. Programmet er en frivillig ordning, og producenterne deltager frivilligt. De produkter, der indgår i programmet, er computere, skærme, printere, faxmaskiner, kopimaskiner, scannere og multifunktionsenheder. Energy Star's standarder og logoer er internationalt ensartede. iii

9 BEMÆRKNING Bemærkning til brugere i USA Bemærkning: Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet på at give en rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i forbindelse med installation i private boliger. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet alligevel forårsager skadelig interferens i radio- eller TVmodtagelsen (dette kan fastslås ved at tænde og slukke apparatet), anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe problemet med en eller flere af disse forholdsregler: Drej eller flyt modtagelsesantennen. Øg afstanden mellem apparat og modtager. Tilslut udstyret til en stikkontakt, der er forbundet til et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til. Søg hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio/tv-tekniker. Forsigtig! Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for udstyret, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret. Bemærkning om The Telephone Consumer Protection Act (Gælder kun i USA). I henhold til The Telephone Consumer Protection Act of 1991 er det ulovligt at bruge en computer eller andre elektroniske apparater, inklusive faxmaskiner, til at sende enhver form for meddelelse, med mindre en sådan meddelelse i en margen foroven eller forneden på hver sendt side eller på første side indeholder en tydelig angivelse af dato og klokkeslæt for meddelelsens afsendelse og en identifikation af den virksomhed eller anden aktør eller individ, der sender meddelelsen, og afsenderens telefonnummer, det være sig virksomhed, anden aktør eller individ. (Det angivne telefonnummer må ikke være et 900- nummer eller et hvilket som helst andet nummer, for hvilket opkaldsomkostningerne overstiger omkostningerne for lokal eller udenbysopkald). Med henblik på at programmere disse oplysninger i faxmaskinen henvises du til Indstilling af maskinens id i denne manual. Følg de trin, der vises der, hvis du vil angive terminalens eller firmaets navn og telefonnummer. Disse oplysninger transmitteres sammen med dokumentet af funktionen Faxhoved. Ud over disse oplysninger skal du være opmærksom på at indstille dato og klokkeslæt i maskinen. USA FCC-krav 1. Dette apparat overholder Del 68 af de FCC-regulativer, som ACTA har tilsluttet sig. På apparatets låg findes en mærkat, der blandt andet omfatter et produktidentitetsnummer af formatet US:AAAEQ##TXXXXX. Hvis der anmodes om det, skal dette nummer opgives til telefonselskabet. 2. Dette apparat bruger stiktypen RJ11C USOC. 3. De stik og stikkontakter, der bruges til at tilslutte dette apparat til den pågældende lokalitets elektricitetsnet og telefonnet, skal være i overensstemmelse med de relevante regulativer og krav i FCC Del 68, som ACTA har tilsluttet sig. Med dette produkt leveres en kompatibel telefonledning og et kompatibelt modulært stik. Det er udviklet til at blive tilsluttet til et kompatibelt modulært stik, der også stemmer overens med ovennævnte regulativer. Detaljer findes i retningslinjerne for installering. 4. REN-tallet (Ringer Equivalence Number) bruges til at bestemme det antal enheder, der er tilsluttet til en telefonlinje. For mange REN'er på en telefonlinje kan medføre, at enhederne ikke ringer, når de modtager et opkald. I de fleste områder må det samlede REN-tal ikke overstige fem (5,0). Kontakt det lokale telefonselskab for at få at vide, hvor mange enheder (som angivet af den totale REN-sum), der må være tilsluttet en telefonlinje. REN-tallet for dette produkt er en del af produktidentitetsnummeret med formatet US:AAAEQ##TXXXXX. De cifre, der er angivet som ## er REN-tallet uden decimalkomma (fx er 03 et REN-tal på 0,3). 5. Hvis dette produkt forårsager skade på telefonnettet, vil telefonselskabet udsende et varsel, hvis det viser sig nødvendigt midlertidigt at afbryde forbindelsen. Hvis en sådan varsling ikke er praktisk, vil telefonselskabet advisere kunden så snart som muligt. Du vil også blive informeret om din ret til at indgive en klage til FCC, hvis du mener det nødvendigt. 6. Telefonselskabet kan rettelig foretage ændringer i dets faciliteter, udstyr, arbejdsgang eller procedurer, der kan påvirke dette apparats funktion. Hvis dette sker, vil telefonselskabet afgive varsel, så brugeren kan foretage nødvendige modifikationer for at opretholde apparatets funktionsdygtighed. 7. Kontakt venligst Ricoh American Corporation for oplysninger om reparation eller garanti, hvis der opstår problemer med dette produkt. KUNDESUPPORT på FASTFIX. Hvis apparatet forårsager skade på telefonnettet, kan telefonselskabet anmode brugeren om at afbryde tilslutningen, indtil problemet er løst. 8. Se i denne manuals kapitel om fejlfinding, hvis der opstår driftsproblemer (dokumentstop, kopistop, tegn på kommunikationsfejl). 9. Tilslutning til mødelinjer er underlagt delstatslige tariffer. Kontakt delstatens kommission for offentlige værker, for offentlige tjenester eller selskabskommission for yderligere oplysninger. 10. Hvis din bolig har specialkablet alarmudstyr tilsluttet telefonlinjen, skal du sørge for, at installationen af dette udstyr ikke deaktiverer dit alarmudstyr. Hvis du har spørgsmål til, hvad der kan deaktivere dit alarmudstyr, skal du rådføre dig med dit telefonselskab eller med en kvalificeret installatør. UNDER PROGRAMMERING AF NUMRE TIL ALARMTJENESTEN OG/ ELLER AFVIKLING AF TESTOPKALD TIL ALARMTJENESTEN: 1. Bliv på linjen, og forklar kort grunden til opkaldet, før du lægger røret på. 2. Foretag sådanne aktiviteter uden for tidsrummet for den normale spidsbelastning, så som tidlig morgen eller sen aften. iv

10 CANADA Dette produkt overholder de relevante tekniske specifikationer angivet af Industry Canada. REN (Ringer Equivalence Number) er en angivelse af det maksimale antal enheder, der må være tilsluttet til et telefoninterface. Et interface kan afsluttes i enhver mulig kombination af enheder, så længe disse enheders samlede REN-sum ikke overstiger fem. v

11 1 Introduktion Tak, fordi du har købt dette multifunktionelle produkt fra. Maskinen kan bruges som printer, kopimaskine, scanner og fax. Dette kapitel omfatter: Specialfunktioner Oversigt over printeren Om lampen Status Flere oplysninger Placering Specialfunktioner Din nye maskine er udstyret med specialfunktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i enestående kvalitet og med høj hastighed Du kan udskrive med en opløsning på op til 1200 dpi [Bedst]. Se Softwareafsnit. Maskinen kan udskrive på papir i A4-format med en hastighed på op til 28 ppm a og på papir i Letter-format med en hastighed på op til 30 ppm. Hvis der er valgt duplexudskrivning, udskrives der på papir i A4-papir med en hastighed på op til 19 ipm b og på papir i letter-format med en hastighed på op til 21 ipm. Håndtere papir fleksibelt Universalbakken kan bruges til brevpapir, konvolutter, 250 transparenter, brugerdefinerede medier, postkort og kraftigt papir. Universalbakken rummer op til 50 ark almindeligt papir. Bakke 1 kan rumme 250 ark almindeligt papir i forskellige formater ligesom den ekstra bakke 2, der også rummer 250 ark. Udarbejde professionelle dokumenter Udskrive vandmærker. Du kan tilpasse dine dokumenter med ord, f.eks. Fortroligt. Se Softwareafsnit. Udskrive Plakater. Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af arkene, som derefter kan limes sammen til en plakat. Se Softwareafsnit. Øge maskinens kapacitet Denne maskine har 96 MB hukommelse, der kan udvides til 320 MB. Du kan få en ekstra bakke 2 til maskinen, som kan rumme 250 ark. Så skal du ikke lægge papir i maskinen helt så ofte. Zoran IPS Emulation* (PS) gør det muligt at bruge Postscript-udskrivning. * Zoran IPS Emulation kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Zoran, Zoran-logoet, IPS/ PS3 og OneImage er varemærker, der tilhører Zoran Corporation. * 136 PS3-skrifttyper Omfatter UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. Udskrive i forskellige miljøer Du kan udskrive med Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista. Maskinen er kompatibel med en række forskellige Macintoshsystemer. Maskinen leveres med både USB- og parallelt interface. Bruge USB-flash-hukommelsesenheder Hvis du har en USB-hukommelsesenhed, kan du bruge den sammen med maskinen på forskellige måder. Du kan scanne dokumenter og gemme dem på enheden. Du kan udskrive data, der er gemt på enheden, direkte på maskinen. Du kan sikkerhedskopiere data og gendanne sikkerhedskopierede filer i maskinens hukommelse. Spare tid og penge Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og derved spare papir. Du kan udskrive fortrykte formularer og brevpapir på almindeligt papir. Se Softwareafsnit. Maskinen sparer strøm, fordi strømforbruget nedsættes automatisk, når den ikke er i brug. a. sider pr. minut b. billeder pr. minut 1.1 <Introduktion>

12 Maskinens hovedkomponenter er: Oversigt over printeren Set forfra Set bagfra 1 ADF (automatisk dokumentføder) 1 2 styr til indstilling af dokumentbredde 10 bakke 1 11 ekstra bakke 2 3 dokumentindføringsbakke 12 universalbakke 4 scannerlåg 13 udskriftsstøtte 5 dokumentudbakke 14 USB-hukommelsesport 1 dæksel over kontrolkort 7 telefonstik (EXT) til ekstern telefon 2 netværksport 8 duplexenhed 3 USB-port 9 strømstik 4 parallel port 10 strømkontakt 5 kabelstik til ekstra bakke 2 11 bagdæksel 6 telefonstik (LINE) 6 kontrolpanel 15 universalbakkeforlænger 7 udbakke 16 styr til indstilling af papirbredde på universalbakke 8 frontdæksel 17 scannerglasplade 9 indikator for papirniveau 18 tonerpatron 1. Den automatisk dokumentføder omtales som ADF i denne brugsvejledning. 1.2 <Introduktion>

13 Oversigt over kontrolpanelet 1 Genvejstaster: Du kan gemme faxnumre og -adresser, du ofte bruger, i disse taster, så du bare skal trykke på et par taster for at indtaste dem. 13 Back: Vender tilbage til menuens øverste niveau. 2 Shift: Giver dig mulighed for at vælge hurtigopkaldstast Status: Viser maskinstatus. Se side Address Book: Du kan gemme faxnumre, du ofte bruger, i hukommelsen eller søge efter gemte faxnumre og -adresser. Du kan også udskrive et adressekartotek eller en telefonbog. 15 Darkness: Justerer lysstyrken for det dokument, der skal kopieres. 4 Resolution: Justerer opløsningen for det dokument, der skal faxes. 16 Original Type: Angiver dokumenttypen til det aktuelle kopijob. 5 Redial/Pause: Hvis maskinen er i standby-tilstand, ringes der op til det senest kaldte nummer. Hvis den er i redigeringstilstand, indsættes der en pause i et faxnummer. 17 Reduce/Enlarge: Gør en kopi mindre eller større end originalen. 6 Fax: Aktiverer faxtilstand. 18 USB Print: Filer, der er gemt på en USB-enhed, kan udskrives direkte, hvis du sætter USB-enheden i USB-porten foran på maskinen. 7 Copy: Aktiverer kopitilstand. 19 Duplex: Gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret. 8 Scan/ Aktiverer scanningstilstand. 20 Toner Save: Du kan spare toner, fordi der bruges mindre toner, når der udskrives. 9 Display: Der vises aktuel status og meddelelser i displayet, når maskinen er i brug. 21 Taltastatur: Her kan du ringe til et nummer eller indtaste alfanumeriske tegn. 10 Menu: Skifter til menutilstand og ruller gennem de tilgængelige menuer. 22 On Hook Dial: Opretter forbindelse til telefonlinjen. 11 Pileknapper: Ruller gennem de forskellige muligheder i den valgte menu og øger eller mindsker værdier. 23 Stop/Clear: Her kan du til enhver tid stoppe en igangværende handling. Sletter/annullerer kopiindstillingerne, f.eks. mørkhed, dokumenttype, kopistørrelse og kopiantal, i standby-tilstand. 12 OK: Bekræfter det, der er valgt på skærmen. 24 Start: Starter et job. 1.3 <Introduktion>

14 Om lampen Status Lampen Status på kontrolpanelet viser maskinens status. Du kan få mere at vide om maskinens status i tabellen nedenfor. Off Status Beskrivelse Maskinen er offline. Maskinen er i strømbesparelsestilstand. Der skiftes automatisk til online, når der modtages data, eller når der trykkes på en vilkårlig tast. Flere oplysninger Du kan finde oplysninger om klargøring og brug af maskinen i de vejledninger og på det websted, der er angivet nedenfor. Du kan vælge at udskrive vejledningerne eller få dem vist på skærmen. Vejledning til hurtig installation Indeholder oplysninger om klargøring af maskinen. Derfor er det vigtigt at læse denne vejledning, så maskinen bliver klar til brug. Grøn Til Maskinen er online og kan bruges. Blinker Når baggrundslyset blinker langsomt, modtager maskinen data fra computeren. Når baggrundslyset blinker hurtigt, modtager og udskriver maskinen data. Rød Til Tonerpatronen er helt opbrugt. Fjern den gamle tonerpatron, og installer en ny. Se side Der er opstået papirstop. Se side 14.2, hvis du vil løse problemet. Frontdækslet er åbent. Luk frontdækslet. Der er intet papir i bakken. Læg papir i papirbakken. Den installerede tonerpatron er ikke en ægte patron, og du valgte Stop ved prompten Ikke orig. toner. Se side Slutningen af levetiden for tonerpatronen er nået, og du valgte Stop ved prompten Toner brugt op. Se side Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen i displayet. Der er flere oplysninger om betydningen af fejlmeddelelse på side Blinker Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen i displayet. Når fejlen er rettet, fortsætter maskinen. Den installerede tonerpatron er ikke en ægte patron, og du valgte Fortsæt ved prompten Ikke orig. toner. Se side Slutningen af levetiden for tonerpatronen er nået, og du valgte Fortsæt ved prompten Toner brugt op. Se side Tonerpatronen er ved at være tom. Bestil en ny tonerpatron. Du kan midlertidigt forbedre udskriftskvaliteten ved at fordele den resterende toner. Se side Onlinebrugsvejledning Brugsvejledning til netværksprinter Hjælp til printerdriver Indeholder trinvise beskrivelser af, hvordan du bruger alle maskinens funktioner. Desuden kan du se, hvordan maskinen skal vedligeholdes, og hvordan du løser problemer og installerer tilbehør. Desuden indeholder brugsvejledningen Softwareafsnit med oplysninger om, hvordan du udskriver dokumenter på maskinen fra forskellige operativsystemer, og hvordan du bruger de medfølgende programmer. Bemærk Du kan få adgang til brugervejledningen på andre sprog via mappen Manual på software-cd'en Printer, scannerdrivere og hjælpeprogrammer Type 104. På software-cd'en Printer, scannerdrivere og hjælpeprogrammer Type 104 kan du finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer og tilslutter din maskine til et netværk. Indeholder hjælp til printerdriverens egenskaber og vejledning om indstilling af egenskaberne til udskrivning. Du åbner skærmbilledet med hjælp til printerdriveren ved at klikke på Hjælp i dialogboksen med printeregenskaber. 1.4 <Introduktion>

15 Placering Vælg et plant, stabilt sted med tilstrækkelig plads til luftcirkulation. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne dæksler og bakker. Stedet skal være godt udluftet og ikke udsat for direkte sollys, varmekilder, kulde eller fugt. Anbring ikke maskinen tæt på kanten af et bord eller skrivebord. Frirum Foran: 482,6 mm (tilstrækkelig plads til, at papirbakken kan tages ud) Bagved: 100 mm (plads til luftcirkulation) Højre: 100 mm (plads til luftcirkulation) Venstre: 100 mm (plads til luftcirkulation) 1.5 <Introduktion>

16 2 Systeminstallation Kapitlet indeholder en oversigt over de menuer, du kan vælge på maskinen, samt trinvise instruktioner til installation af maskinens systemer. Dette kapitel omfatter: Menuoversigt Ændring af displaysprog Indstilling af dato og klokkeslæt Ændring af standardtilstand Indstilling af lyde Indtastning af tegn vha. taltastaturet Sådan bruger du sparetilstandene Indstilling af timeout for udskriftsjob Menuoversigt Fra kontrolpanelet kan du få adgang til menuer, så du kan klargøre maskinen eller bruge funktionerne i den. Du kan få adgang til menuerne ved at trykke på Menu. Se følgende diagram. De menuer, der kan vælges, når du faxer, kopierer eller scanner, kan variere. Faxfunktion Faxopsætning Kopifunktion Kopiopsætning Scanningsfunktion Moerkhed Multiafsend. Forsink afs. Prior. afsend. Send videre Modt. videres. Sikker modt. Tilfoej side Annuller job Sender Antal genopk. Genop.interval Praefiks opk. ECM-tilstand Sendt rapport Image-TCR Modtager Modt.tilstand Ring foer svar Skriv mod.navn Mod. startkode Auto formindsk Kasseringsstr. Junkfaxkonfig. DRPD-tilstand Skift standard Oploesning Moerkhed Auto rapport Kopisortering 2-Op 4-Op ID-kopi Plakatkopi Klon kopi Slet baggrund Skift standard Kopier Formin./forst. Moerkhed Originaltype USB-hukomm. Scanningsstr. Originaltype Oploesning Scanningsfarve Scan.format Scanningsstr. Originaltype Oploesning Scanningsfarve FTP Scanningsstr. Originaltype Oploesning Scanningsfarve SMB Scanningsstr. Originaltype Oploesning Scanningsfarve Netværk TCP/IP EtherTalk Ethernet-hast. Ryd indstill. Netvaerksinfo Systemopsætning (fortsat) Lyd/lydstyrke Tastelyd Alarmlyd Hoejtaler Ringelyd Rapport Vedligehold. Rens tromle Ignorer toner RYD medd. tom Liv forbr.stof Serienummer Ryd indstill. Systeminstallation Maskinkonfig. Maskin-ID Maskinfax nr. Dato og Tid Tidstilstand Sprog Standardtilst. Stroembesp. Scan stroemb. Timeout NetScanTimeout Jobtimeout Importindst. Eksportindst. Papirkonfig. Papirstr. Papirtype Papirkilde Scanningsopsætning Skift standard USB-hukomm. FTP SMB 2.1 <Systeminstallation>

17 Ændring af displaysprog Hvis du vil ændre det sprog, der vises i kontrolpanelet, skal du gøre følgende: 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonfig. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Maskinkonfig. vises. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil Sprog vises, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på Pileknapperne, indtil det ønskede sprog vises, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand. Indstilling af dato og klokkeslæt Dato og klokkeslæt vises i displayet, når maskinen er tændt og klar til at blive betjent. På alle de faxer, du sender, vil der stå dato og klokkeslæt for afsendelsen. Bemærk Hvis strømforsyningen til maskinen afbrydes, er du nødt til at indstille dato og klokkeslæt igen, når strømforsyningen er genoprettet. 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonfig. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Maskinkonfig. vises. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil Dato og Tid vises, og tryk derefter på OK. 4 Indtast dato og klokkeslæt fra taltastaturet. Måned = 01 til 12 Dag = 01 til 31 År = kræver fire cifre Time = 01 til 12 (12-timers format) 00 til 23 (24-timers format) Minut = 00 til 59 Bemærk Datoformatet kan variere fra land til land. Du kan også bruge Pileknapperne til at flytte markøren hen under det ciffer, der skal rettes, og skrive et nyt tal. 5 Hvis du vil vælge AM eller PM til 12-timers format, skal du trykke på eller eller en taltast. Hvis markøren ikke befinder sig under indikatoren for AM eller PM, flyttes den med det samme derhen, når du trykker på tasten eller. Du kan ændre tidsformatet til 24 timer (f.eks. 01:00 PM angives som 13:00). Du kan finde flere oplysninger i næste afsnit. 6 Tryk på OK for at gemme klokkeslættet og datoen. Når du indtaster et forkert tal, vises Uden for omraadet, og maskinen forsætter ikke til næste trin. Hvis det sker, skal du blot skrive det rigtige tal igen. 7 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand. Ændring af tidsformatet Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten 12- eller 24-timers format. 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonfig. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Maskinkonfig. vises. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil Tidstilstand vises, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på Pileknapperne for at vælge det andet format, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand. Ændring af standardtilstand Maskinen er på forhånd indstillet til faxtilstand. Du kan ændre denne standardindstilling, så den enten er tilstanden Fax eller Kopi. 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonfig. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Maskinkonfig. vises. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil Standardtilst. vises, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på Pileknapperne, indtil den tilstand, du ønsker som standard, vises, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand. 2.2 <Systeminstallation>

18 Indstilling af lyde Du kan indstille følgende lyde: Tastelyd: Slår tastelyden til eller fra. Når denne indstilling er angivet til Til, er der en lyd, hver gang der trykkes på en tast. Alarmlyd: Slår alarmen til eller fra. Når denne indstilling er angivet til Til, lyder der en alarmlyd, når der opstår fejl, eller når en faxkommunikation afsluttes. Hoejtaler: Slår lydene fra telefonlinjen via højttaleren til eller fra, f.eks. en klartone eller en faxtone. Når denne indstilling er Komm., hvilket vil sige fælles, er højttaleren slået til, indtil den eksterne maskine svarer. Du kan justere indstillingen af lydstyrken ved hjælp af On Hook Dial. Ringelyd: Justerer lydstyrken af ringesignalet. Til lydstyrken af ringesignalet kan du vælge mellem Fra, Lav, Mid og Hoej. Højttaler, ringesignal, tastelyd og alarmlyd 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonfig. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på Pileknapperne, indtil Lyd/lydstyrke vises, og tryk derefter på OK. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil den ønskede lydindstilling vises, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på Pileknapperne, indtil den ønskede status eller lydstyrke for den valgte lyd vises, og tryk derefter på OK. 5 Gentag trin 3 til og med 5, hvis det er nødvendigt, for at definere andre lyde. 6 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand. Højttalerstyrke 1 Tryk på On Hook Dial. Der lyder en klartone fra højttaleren. 2 Tryk på Pileknapperne, indtil du hører den ønskede lydstyrke. 3 Tryk på On Hook Dial for at gemme ændringen og vende tilbage til standby-tilstand. Bemærk Du kan kun justere lydstyrken i højttaleren, når der er forbindelse med telefonlinjen. Indtastning af tegn vha. taltastaturet Når du udfører forskellige opgaver, skal du muligvis skrive navne og numre. Når du f.eks. sætter maskinen op, skal du angive dit eget eller firmaets navn og faxnummeret. Når du gemmer faxnumre eller adresser i hukommelsen, skal du evt. også angive de tilsvarende navne. Indtastning af alfanumeriske tegn 1 Når du bliver bedt om at indtaste et tegn, skal du først finde tasten med det tegn, du vil skrive. Tryk på tasten, indtil det rigtige bogstav vises i displayet. Hvis du f.eks. vil skrive bogstavet O, skal du trykke på 6, der er mærket med MNO. Hver gang du trykker på 6, viser displayet et nyt bogstav M, N, O og til sidst 6. Du kan indtaste specialtegn, f.eks. mellemrum, plustegn og osv. Du kan finde flere oplysninger i næste afsnit. 2 Gentag trin 1, hvis du vil indtaste flere bogstaver. Hvis det næste bogstav findes på samme tast, flytter du markøren ved at trykke på højre Pileknapp, og derefter trykker du på tasten med det ønskede bogstav. Markøren rykker til højre, og det næste tal vises i displayet. Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 1 to gange. 3 Tryk på OK, når du har indtastet de bogstaver, du ønsker. Bogstaver og tal på taltastaturet Tast 1 1 Mellemrum 2 A B C a b c 2 3 D E F d e f 3 4 G H I g h i 4 5 J K L j k l 5 6 M N O m n o 6 Fordeling af tal, bogstaver og tegn 7 P Q R S p q r s 7 8 T U V t u v 8 9 W X Y Z w x y z ,. / * # <Systeminstallation>

19 Rettelse af tal eller navne Hvis du taster forkert, når du indtaster et nummer eller et navn, kan du trykke på venstre Pileknapp, der sletter det sidste indtastede tal eller tegn.indtast derefter det korrekte tal eller tegn. Indsættelse af en pause I nogle telefonsystemer skal du først ringe et forvalgsnummer (f.eks. 9) og vente på endnu en klartone. Hvis du bruger disse systemer, skal du indsætte en pause i telefonnummeret. Du kan indsætte en pause, når du definerer genvejstaster eller hurtigopkaldsnumre. Når du vil indsætte en pause, skal du trykke på Redial/Pause, når du kommer til det relevante sted i telefonnummeret. Der vises et A på det pågældende sted i displayet. Sådan bruger du sparetilstandene Toonerbesparelsestilstand I tonerbesparelsestilstand bruges der mindre toner til hver enkelt side. Aktivering af denne tilstand forlænger tonerpatronens levetid ud over det, der opnås i normaltilstand, men udskriftskvaliteten reduceres. Du kan slå denne tilstand til eller fra ved at trykke på Toner Save. Bemærk Når der udskrives fra en pc, kan du også aktivere og deaktivere tonerbesparelse under printeregenskaberne. Se Softwareafsnit. Strømbesparelsestilstand Strømbesparelsestilstanden sætter maskinen i stand til at reducere strømforbruget, når den ikke er i brug. Du kan aktivere denne tilstand og vælge et bestemt tidsrum, som maskinen venter efter et afsluttet job, før den skifter til en mindre strømkrævende tilstand. 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonfig. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Maskinkonfig. vises. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil Stroembesp. vises, og tryk derefter på OK. Strømbesparelsestilstand ved scanning Når du bruger strømbesparelsestilstand ved scanning, kan du spare strøm ved at slukke for scannerlampen. Scannerlampen under scannerglaspladen slukkes automatisk, når den ikke er i brug, for at reducere strømforbruget og forlænge lampens levetid. Lampen tændes automatisk efter en kort opvarmningstid, når du starter scanningen. Du kan indstille det tidsrum, som lampen venter efter en afsluttet scanning, før den skifter til strømbesparelsestilstand. 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonfig. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Maskinkonfig. vises. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil Scan stroemb. vises, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på Pileknapperne, indtil den ønskede tidsindstilling vises, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand. Indstilling af timeout for udskriftsjob Du kan definere, hvor lang tid et enkelt udskriftsjob er aktivt, før det skal udskrives. Maskinen håndterer indgående data som et enkelt job, hvis det ligger inden for den angivne tid. Når der opstår fejl under behandling af data fra computeren, og datastrømmen standser, venter maskinen den angivne tid og annullerer derefter udskrivningen, hvis datastrømmen ikke genoptages. 1 Tryk på Menu, indtil Systemkonfig. vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når Maskinkonfig. vises. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil Jobtimeout vises, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på Pileknapperne, indtil den ønskede tidsindstilling vises, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand. 4 Tryk på Pileknapperne, indtil Til vises, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på Pileknapperne, indtil den ønskede tidsindstilling vises, og tryk derefter på OK. 6 Tryk på Stop/Clear for at vende tilbage til standby-tilstand. 2.4 <Systeminstallation>

20 3 Softwareoversigt Dette kapitel indeholder en oversigt over den software, der følger med maskinen. Du kan finde flere oplysninger om installation og brug af softwaren i Softwareafsnit. Dette kapitel omfatter: Medfølgende software Egenskaber for printerdriveren Systemkrav Medfølgende software Når du har konfigureret printeren og sluttet den til computeren, skal du bruge de medfølgende CD og installere programmerne til printeren og scanneren. Hver cd indeholder følgende programmer: CD Printer, scannerdrivere og hjælpeprogram mer Type 104 (fortsat) Windows Macintosh Indhold Set IP: Brug dette program til at definere maskinens TCP/ IP-adresser. Brugervejledning til netværksprinter i PDF-format. PPD-fil (PostScript Printer Description): Brug denne fil til at køre maskinen fra en Macintoshcomputer og udskrive dokumenter. Scannerdriver: Du kan bruge TWAIN-driveren til at scanne dokumenter på maskinen. 1. Giver dig mulighed for at redigere et scannet billede på mange måder ved at bruge et effektivt billedredigeringsprogram og sende billedet pr. . Du kan også åbne et andet billedredigeringsprogram, f.eks. Adobe PhotoShop, fra SmarThru. Yderligere oplysninger finder du i den skærmhjælp, der findes i SmarThru-programmet. CD Printer, scannerdrivere og hjælpeprogram mer Type 104 Windows Indhold Printerdriver: Med denne driver kan du udnytte din printers funktioner fuldt ud. PPD-fil (PostScript Printer Description): Brug PostScriptdriveren, når du skal udskrive dokumenter med komplekse skrifttyper og grafik i sproget PS. Scannerdriver: TWAIN og WIAdriverne (Windows Image Acquisition) kan bruges til scanning af dokumenter på maskinen. Statusmonitor: Med dette program kan du overvåge maskinens status, og du bliver advaret, hvis der sker fejl under udskrivningen. SmarThru 1 : Dette er det Windowsbaserede program, som følger med den multifunktionelle maskine. Printerindstillingsvcrktrj: Fra computeren kan du oprette og redigere poster i telefonbogen og konfigurere systemdataindstillinger for printer og scanner. ScanClair: Med dette program kan du scanne et dokument på maskinen og gemme det på en netværkstilsluttet pc. Brugervejledning i PDF-format. 3.1 <Softwareoversigt>

21 Egenskaber for printerdriveren Printerdriverne understøtter følgende standardegenskaber: Valg af papirkilde Papirstørrelse, papirretning og medietyper Antal kopier Du kan desuden bruge forskellige specielle udskrivningsfunktioner. I tabellen herunder er der en generel oversigt over funktioner, der understøttes af dine printerdrivere: Funktion PCL 6 PostScript Windows Windows Macintosh Tonerbesparelse O O X O O O Plakatudskrift O X X Flere sider pr. ark (N-op) O O O Tilpas til side O O O Skaleret udskrift O O O Anden papirkilde til første side O X X Vandmærke O X X Overlay 1 1. Overlay-funktionen understøttes ikke i NT 4.0. O X X Systemkrav Før du begynder, skal du sikre dig, at dit system opfylder følgende minimumskrav: Windows Punkt Krav Anbefalet Indstilling af udskriftskvalitet Operativsystem Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista Processor Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 Windows XP/ 2003 Windows Vista RAM Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 Ledig plads på harddisk Windows XP/ 2003 Windows Vista Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 Windows XP/ 2003 Pentium II 400 MHz eller hurtigere Pentium III 933 MHz eller hurtigere Pentium 4.3 GHz Pentium III 933 MHz Pentium IV 1GHz 64 MB eller mere 128 MB 128 MB eller mere 512 MB (1024 MB) 300 MB eller mere 256 MB 1 GB 1 GB 1 GB eller mere 5 GB Windows Vista 15 GB 15 GB eller mere Internet Explorer 5.0 eller nyere Macintosh Bemærk For Windows NT 4.0/2000/XP/2003/Vista kan programmet installeres af brugere med administratorrettigheder. Punkt Krav Operativsystem Macintosh 10.3 ~ 10.4 RAM Ledig plads på harddisk Forbindelse 128 MB 200 MB USB-grænseflade, netværksgrænseflade 3.2 <Softwareoversigt>

22 4 Netværkskonfiguration Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til, hvordan du konfigurerer maskinen, så du får netværksforbindelse. Dette kapitel omfatter: Introduktion Understøttede operativsystemer Konfiguration af TCP/IP Konfiguration af EtherTalk Indstilling af Ethernet-hastighed Gendannelse af netværkskonfigurationen Udskrivning af en netværkskonfigurationsside Introduktion Når du har sluttet maskinen til et netværk vha. et RJ-45-Ethernet-kabel, kan du dele maskinen med andre netværksbrugere. Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksprinter. Protokollerne kan konfigureres på to måder: Via programmer til netværksadministration Du kan konfigurere maskinens printerserverindstillinger og styre maskinen via følgende programmer, der leveres sammen med maskinen: Web Image Monitor Type 104: En webserver, der er integreret i netværksprinterserveren, og som giver dig mulighed for at: - Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer. - Tilpasse indstillinger af og indstille adressekartoteket til scanning til . - Tilpasse serverindstillinger og indstille adressekartoteket til scanning til en FTP- eller SMB-server. - Tilpasse printer-, kopi- og faxindstillingerne. SetIP: Et hjælpeprogram, der giver dig mulighed for at vælge en netværksgrænseflade og manuelt konfigurere adresser, der skal bruges sammen med TCP/IP-protokollen. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen på software-cd'en Printer, scannerdrivere og hjælpeprogrammer Type 104, som fulgte med maskinen. Via kontrolpanelet Du kan indstille følgende grundlæggende netværksparametre vha. maskinens kontrolpanel Konfigurere TCP/IP Konfigurere EtherTalk Understøttede operativsystemer Følgende tabel viser de netværksmiljøer, som maskinen understøtter: Punkt Netværksgrænseflade Netværksoperativsystem Netværksprotokoller Dynamisk adresseserver TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol Konfiguration af TCP/IP Maskinen kan konfigureres med en række forskellige TCP/IPnetværksoplysninger, f.eks. en IP-adresse, en undernetmaske, en gateway og DNS-adresser. Maskinen kan tildeles en TCP/IP-adresse på flere forskellige måder afhængigt af dit netværk. Statisk adressering: TCP/IP-adressen tildeles manuelt af systemadministratoren. Dynamisk adressering via BOOTP/DHCP (standard): TCP/IPadressen tildeles automatisk af serveren. Bemærk Før du konfigurer TCP/IP, skal du angive netværksprotokollen til TCP/IP. Statisk adressering Benyt følgende fremgangsmåde, når du skal angive en TCP/IP-adresse vha. maskinens kontrolpanel: 1 Tryk på Menu, indtil Netvaerk vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK. 2 Tryk på OK, når TCP/IP vises. 3 Tryk på Pileknapperne, indtil Statisk vises, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på OK, når IP-adresse vises. 5 Angiv mellem 0 og 255 byte ved hjælp af taltastaturet, og tryk på Pileknapperne for at flytte mellem bytes. Gentag dette for at udfylde adresseformularen fra 1. til 4. byte. 6 Tryk på OK, når du er færdig. 10/100 Base-TX Krav Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/ 2003/Vista Macintosh OS 10.3 ~ 10.4 TCP/IP i Windows EtherTalk DHCP, BOOTP 4.1 <Netværkskonfiguration>

2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri

2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Om betjeningsvejledningen Denne maskine leveres med disse referencer: Denne Betjeningsvejledning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

SP 5100N. Brugervejledning

SP 5100N. Brugervejledning SP 5100N Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt, inden du benytter maskinen, og opbevar den til fremtidigt brug. Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, inden du benytter

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG CLX-6210FX http://da.yourpdfguides.com/dref/786457

Din brugermanual SAMSUNG CLX-6210FX http://da.yourpdfguides.com/dref/786457 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Phaser 3300MFP. Multifunktionsprinter. Phaser 3300MFP. Betjeningsvejledning

Phaser 3300MFP. Multifunktionsprinter. Phaser 3300MFP. Betjeningsvejledning Phaser 3300MFP Multifunktionsprinter Phaser 3300MFP Betjeningsvejledning 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere