Dagsorden pkt.3: Aflæggelse af regnskab Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden pkt.3: Aflæggelse af regnskab Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.."

Transkript

1 N0RAGERSHINOE ANTENNEfORENI~~ REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 27. MAJ 2014, KULTURZONEN Formanden bød velkommen til de 14 fremmødte stemmeberettigede, og han indledte med den kedelige meddelelse, at en af foreningens medstiftere, bestyrelsesmedlem Henning Grønvold, var afqået ved døden 2 dage før. Henning blev mindet med 1 minuts stilhed. Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent Allan Christensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncering i Lokalavisen 6. maj, hvilket er mere end 14 dages varsel. Han gjorde desuden opmærksom på, at afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 3f4 flertal. Dagsorden pkt.2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Dirigenten henviste til den udsendte beretning, som ikke bliver læst op. Han gav ordet til Formanden for eventuelle uddybende bemærkninger. Formanden Torsten Vester foretog en sammenligning af priserne med Dragør, som betaler 199 kr,fmd for Pakke 1, mens vi betaler 179 kr,fmd. Pakke 2 har ens pris i alle anlæg. Pakke 3 er 70 kr.jmd dyrere i Dragør, som dog har 2 sportsprogrammer mere. Formanden fremhævede desuden FritValg, som betyder at brugerne har mulighed for frit at vælge, hvilke programmer man udover grundpakken ønsker adgang til. Formanden betegnede anlæggets kvalitet som stort set i orden. Ganske vist har der været udfald i forbindelse med ledninger, som er gravet over, eller andre situationer som forleden i både Dragør og Nøragersminde, bl.a, dagen før Melodi Grand Prix. I sådanne tilfælde bliver der informeret om, hvornår 5tofa forventer problemerne løst. Bedømt efter de modtagne henvendelser betragtes anlægget som velfungerende, da bestyrelsen kun har behandlet en enkelt henvendelse om problemer fra et medlem, som alligevel ikke ønskede at tage imod tilbud om hjælp fra bestyrelsen. Jesper Larsen anførte, at anlæggets kvalitet aldrig har været dåriiqere end i de sidste par måneder, hvor der har været voldsomt med udfald, voldsomt med pixeleringer, hvilket oqså andre inden for et bredt område har oplevet, og han mente ikke, at disse udfald kunne tilskrives 4G.

2 Jesper kommenterede Wilke undersøgelserne, som efter hans opfattelse ikke giver mulighed for at give nuancerede svar på de stillede spørqsmål. Eksempelvis "kan man ikke gøre opmærksom på, at man ikke har SmartTv, og derfor ikke kan forholde sig til, hvad man mener om produktet. Anqående programundersøgelserne kritiserede Jesper, at de dyre programmer var de nemmeste at vælge, mens man for at vælge de billigere programmer skulle ind på en anden liste og søge efter programmerne. Jesper savnede, at det i beretningen fremgik, hvor bestyrelsen gør en forskel, og han spurgte om det eksempelvis er bestyrelsens fortjeneste, at priserne er billigere end i Dragør, og om medlemmerne får tilbudt en række fordele, som man ellers ikke ville få tilbudt, hvis man som enkelt kunde i et forsvninqsområde selv rettede henvendelse til Stofa. Da han for at få signal fra Stofa er tvangsindlagt til at være medlem af foreningen, savner han at det omtales i beretningen, hvad man får ud af sit medlemskab, som ganske vist ikke koster alverden. Ole Andreasen berettede detaljeret om en række problemer i forbindelse med, at han 15. februar skiftede telefoni fra TDC til Stofa. Problemerne bevirkede bl.a., at han i ca. 2 måneder var uden telefoni. I samme forbindelse kritiserede han Stofas Kundeservice for, at de i stedet for at løse problemerne forsøgte at f~ ham til at skifte fra 20 Mbit til 40 Mbit internet forbindelse. Ole havde ligesom Jesper Larsen oplevet problemer med pixeleringer og udfald. Endvidere nævnte han eksempler på, at StartForfra under visning af et program pludselig hoppede tilbage til det oprindelige program. Derudover nævnte Ole, at der dagen før Melodi Grand Prix havde været et udfald, som Stofa dog havde orienteret om. Under selve Grand Prix'et var der et par kortvarige udfald, men da det ikke er til at vide, om det skyldes fejl hos Danmarks Radio eller Stofa, og det er kortvarigt, undlader man at klage over det. Ole Dalsgaard Jensen besvarede den første del af Jesper Larsens kommentarer om anlæggets kvalitet, som Ole Andreasen oqså var inde på, Han opfordrede til, at man kontakter Tilsynsførende, hvis man oplever problemer, som ikke bliver løst på tilfredsstillende vis, da han har et fortrinligt samarbejde med Stofas Serviceafdeling, som han har erfaring for altid er indstillet på at løse opståede problemer. Når Tilsynsførende ikke modtager henvendelser, er det svært at vide, hvis der er generelle problemer i et område, men når han har været involveret, er problemerne altid blevet løst på tilfredsstillende vis. Tilsynsførende Det var samtidig et delvis svar på spørqsmålet om bestyrelsens funktion, som bl.a, er at holde Stofa i ørerne. Desuden er det bestyrelsens opgave at være sparringpartner overfor Stofa, som ganske vist bestemmer over deres anlæg, men beslutninger om indhold på anlægget og nye tiltag træffes efter en dialog med brugernes repræsentanter. Vores indflydelse står måske i forhold til vores størrelse og er derfor måske ikke så stor, men det er oqså lidt op til os selv, hvor meget vi vil forsøge at komme med input. Som eksempel blev nævnt, at Ole i forbindelse med optakten til Fordelsaftale 2 havde meldt sig til at deltage i en brugergruppe, som Stofa havde oprettet, og det var hans oplevelse, at mange af de modtagne input fra brugerne oqså blev afspejlet i det færdige resultat. Ole opfordrede igen til, at man ikke skal affinde sig med problemer på anlægget, og hvis man kører sur i det overfor Kundeservice, kan man kontakte Tilsynsførende, som vil følge op. P~ opfordring fra Sekretæren Erling Hansen berørte Ole 4G, som kan forstyrre signalet, hvis man har forældede installationer. Ofte vil udskiftning til Stofa-godkendte kabler bevirke, at forstyrrelser af signalet undqås. Det blev desuden nævnt, at Stofa tilbyder for 299 kr. at qennernqå husets installationer, så man kan sikre sig, at signalet er i orden. Erling nævnte, at Stofa sender i 700 Mhz båndet, og at TDC er ved at rulle 4G ud i 800 Mhz båndet, Da de ligger så tæt på hinanden, kan det luftbårne 4G signal forstyrre, hvis kablerne ikke er tætte og skærmede. Alex Watjen fra Stofa kunne supplere med, at Stofa oqså sender på 862 Mhz, som er direkte i samme frekvens område som 4G, og derfor kan det give problemer.

3 Michael Dupont nævnte også eksempler på pixeleringer og udfald, og han havde erfaret, at ved udfald på TV2 News var der ofte også udfald på KanaiS. Han oplevede ofte, at man ikke kunne komme igennem til Kundeservice, og fandt det svært at søge informationerne på Stofas hjemmeside, som han syntes godt kunne trænge til optimering. Han efterlyste større bemanding i Kundeservice, som var hjælpsomme nok, når man kommer igennem, men ofte opgiver man, når man har ventet halvanden time. Michael fortalte, at han havde boet her i 2 år, inden han biev klar over antenneforeningens eksistens, som han blev klar over, fordi han under indlæsning af Stofas kanaler på en digital boks kunne vælge Nøragersminde Antenneforening. Han efterlyste, at foreningen gjorde mere ud af synligheden i området, så han som Stofa-kunde var opmærksom på, at han kunne henvende sig til foreningen med de nævnte problemer, hvorved andre kunne komme lidt hurtigere igennem hos Kundeservice. Bortset fra de omtalte problemer var han udmærket tilfreds med Stofa. Formanden kommenterede spørgsmålet om foreningens rolle, som i forhold til tidligere har ændret sig væsentligt. Fra starten i 1988 undersøgte bestyrelsen og noterede på små A4-ark, hvilke programmer de ca. 25% af medlemmerne, som meldte tilbage, foretrak at få på anlægget, hvorefter man afhængig af mulighederne hos programleverandørerne kontaktede Stofa og fandt frem til en programsammensætning. Tiderne er løbet fra den form for købmandsskab, idet der nu sidder en professionel indkøbsafdeling hos Stofa, der kontakter udbyderne, som der også er blevet færre af, og de får kniven på struben. Eksempelvis har DK4 været gennem en vask og strygning hos Stofa, som en periode fravalgte DK4, fordi priserne var for høje. En tilsvarende magt har den enkelte forening ikke. Det betyder ikke, at foreningen bliver overflødig, men bestyrelsen får andre funktioner og har ikke samme indflydelse på, hvilke programmer der er tilgængelige, hvilket han fandt mindre vigtigt end, at en professionel indkøbsafdeling kan skaffe medlemmerne programmer til bedre priser. Desuden er det nu i højere grad medlemmerne, der kan sidde derhjemme og selv bestemme, hvilke kanaler de ønsker at få adgang til. Derved er bestyrelsens tidligere opgave angående programmer flyttet hjem til den enkelte, og bestyrelsens opgave er mere at være talsmand for medlemmerne, hvis de løber panden mod en mur. Dirigenten gav udtryk for, at de stillede spørgsmål om foreningens rolle var blevet besvaret, og at det lyder som en fornuftig vej, hvis vi er flere, der står sammen om at komme igennem via den tilsynsførende. Da der ikke var flere indlæg, erklærede Dirigenten beretningen som godkendt. Dagsorden pkt.3: Aflæggelse af regnskab Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.. Dagsorden pkt.4: Fastsættelse af kontingent Kontingentet blev fastsat uændret til 25 kr. årligt.. Dagsorden pkt.5: Fastsættelse af administrationsbidrag til bestyrelsen Administrationsbidrag til bestyrelsen blev fastsat uændret til O kr. Dagsorden pkt.6: Indkomne forslag Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til ændring af Sa 1, 1. linje ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes en gang Arligt, den sidste hele uge i maj'. Resten uændret. Begrundelsen for forslaget er, at vi så kan få Laden, i stedet for 1. sals lille mødelokale. /I Formanden begrundede forslaget med, at vi ikke kunne få mødelokalet sidste tirsdag i maj måned på grund af musik arrangement. Jesper Larsen efterlyste en uddybning af, at der er tale om den sidste hele uge, og han spurgte, om det drejer sig om en S-dags uge med eller uden helligdage. Det blev konkluderet, at der er tale om den sidste

4 uge, hvor mandag til fredag indqår, Da ingen stemte imod, erklærede Dirigenten forslaget som gennemført. Dagsorden pkt.7: Valg a) Formand: Allan Christensen blev valgt som ny Formand efter Torsten Vester, som ikke genopstillede. b) Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Højstrøm, Jan Boring, Ole Dalsgaard Jensen blev alle genvalgt for 2 år. Michael Dupont blev valgt for 1 år, da Henning Grønvold var afg et ved døden. c) Reviser: Jørgen Bladt genvalgt d) Revisorsuppleant: Leif Ziegler genvalgt. Dagsorden pkt.s: Orientering fra Stof a Alex Watjen fra Stofa kommenterede nogle af de emner, som blev rejst under beretningen. Han medgav, at Stofa oqså har hørt om nogle af de udfald, som blev omtalt. En væsentlig årsaq til udfald er, at Dong i forbindelse med nedlæggelse af elkabler ofte graver kabler over og afbryder strømmen til diverse forstærkere og knudepunkter. Dong er d rlig til at informere om, når disse ting sker, og derfor kan Stofa ikke altid informere herom. Alex vil ikke give Dong skylden for alle problemer, og Stofa vil gerne hjælpe med at modvirke fejl, som er årsaq til pixeleringer. Anqående Wilke-undersøgelserne anførte Alex, at spørqsrnålene var udformet på en måde, så de programmer, som har de største seertal, ligger lettest for. Til spørqsrnålet om at få øje på antenneforeningen via Stofas hjemmeside anførte Alex, at den automatisk dukker op, når man undersøger muligheden for at få ly fra Stofa, da man skal indtaste postnummer, hvorved man ikke kan undqå at foreningens navn dukker op. Michael Dupont nævnte som eksempel, at der inden ly3 Sport 2 kom på anlægget manglede information om, at Stofa var i forhandlinger om kanalen, som havde været længe undervejs. Alex anførte, at Stofa ikke har resurser til at informere om forhandlingsforløb. I øvrigt er ly3 Sport 2 langt udenfor top 20 blandt de mest sete programmer. I forbindelse med overflytning af telefon abonnement fra TDC anførte Alex, at der er en måneds opsigelse, når et abonnement skal flyttes, og der kan være forskellige årsaqer til, at det trækker ud, eksempelvis hvis telefonen står i ægtefællens navn og skal ændres. Han havde dog ikke mulighed for at kommentere den konkrete sag, som Ole Andreasen havde omtalt, men han gav udtryk for, at det var uheldigt, at han havde været uden telefon en periode. Ole Andreasen anførte, at man ved tilvalg af kanaler fra Stofas hjemmeside ikke kunne vælge kanaler uden boks. Alex svarede, at man som eksisterende kunde skal være logget på Mine sider, hvor man vil have muligheden. Michael Dupont foreslog, at der for eksisterende kunder sørges for, at de bliver ledt hen til et login, så misforståelser undqås, Formanden pointerede, at det er Mine sider, der gælder, og Alex nævnte desuden, at man i tvivlstilfælde kan kontakte Kunderservice, som altid kan se, hvad man har i forvejen. Erling Hansen nævnte; at flere medlemmer havde oplevet, at Kundeservice nogle gange var mere optaget af at forsøge at sælge et produkt fremfor at løse konkrete problemer, og han opfordrede til, at der blev strammet op i instruksen til medarbejderne på det punkt, så medlemmerne ikke opfatter det som et salgskontor. Alex fandt det ærgerligt, hvis medlemmerne får et sådant indtryk, hvilket han ikke havde hørt før. Der arbejdes på at give den bedste service, når folk ringer, og hvis det oqså indebærer, at man kan få et bedre eller billigere produkt, får man tilbudt det, hvilket måske kan opfattes sådan, at man bliver tilbudt noget

5 andet, end det man har ringet for, men grundlæggende tror Alex ikke på, at de ikke har forsøgt at løse problemerne.. Alice Andreasen nævnte problematikken med StartForfra, som nogle gange under afspilning bliver afbrudt. Ole Dalsgaard Jensen omtalte en information fra Stofa, som havde forklaret, at start og slut tidspunkt var styret af program-guiden. Hvis der skete ændringer i guiden eller et program blev forsinket, blev der ikke taget højde herfor, hvilket kunne betyde, at en afspilning blev afbrudt for tidligt. Ole Andreasen mente oqså, at lange reklameblokke kunne medvirke til, at programmer blev forsinkede, og derfor ikke blev vist til ende via StartForfra. Herefter gennemførte Alex Watjen en præsentation, hvor han fortalte om Stofas produkter. Han omtalte de 31V-pakker, og det blev nævnt, at pakke 1 indeholder de mest gængse kanaler fra DR og Sverige, Norge og Tyskland samt de 5 betalingskanaler 1V2, Kanal 5, 1V3, 1V2 Charlie, DK4. Pakkerne er sammensat på baggrund af Wilke undersøgelser samt hvilken rabat og rettigheder, der kan opnås, Pakke 2 består udelukkende af betalingskanaler, som dækker rimeligt bredt, dog er der ingen sportskanaler, som er relativt dyre og derfor er placeret i pakke 3. Baggrunden for betalingskanalerne i pakke 1 er, at programleverandørerne kun vil acceptere, at kanalerne i pakke 2 og 3 kan indg~ i FritValg, hvis deres hovedkanaler er sikret plads i pakke 1. Alex bekræftede, at Viasat var qået med til, at deres kanaler indg~r i FritValg, efter at antenneforeningerne havde givet Stofa opbakning til at Viasats kanaler ellers ville blive flyttet til en pakke 4, hvorved Viasat kun ville opnå indtjening fra de kunder, som ville vælge denne pakke. De relativt dyre sportskanaler er placeret i pakke 3, hvorved det er de sportsinteresserede selv, der kommer til at betale for kanalerne. Hvis man kun er interesseret i en enkelt eller få af kanalerne i pakke 2 og 3 kan man nøjes med pakke 1 og derefter tilvælge de ønskede kanaler, som findes i prisgrupper fra 10 til 50 kr.jmd. Tidligere skulle man vælge mindst 4 kanaler, men der er nu opnået rettigheder, så man kan nøjes med en enkelt. Udover de kanaler, som findes i de 3 pakker, findes flere andre kanaler, heraf flere etniske, så man kan vælge mellem mere end 100 kanaler. Alex nævnte priserne for de 3 pakker, som er 179 for pakke 1, 299 for pakke 2, 379 for pakke 3. Ole Dalsgaard Jensen havde sammenlignet den oplyste programafgift for betalingskanalerne i pakke 1 med de 5 betalingskanalers vejledende programafgift, som var ca. det dobbelte, så der var tale om en væsentlig rabat. Alex sammenlignede med Yousee, som har 1 kanal færre i grundpakken, da de ikke har 1V2 Charlie. De tager 209 kr. for grundpakken, 389 kr. for pakke 2 og samme pris som Stofa for pakke 3, så Stofa har konkurrencedygtige priser i forhold til Yousee. Alex omtalte desuden Bredbånd, 20 Mbit til 189 kr., 40 Mbit 269 kr., 60 Mbit 349 kr., 150 Mbit til 419 kr. Desuden en gratis 256 Kbit, som er langsom, men kan benyttes hvis man kun skal sende en mai I, og man kan qå på Netbank, hvis man har rigtig god tid. Når man har Bredbånd hos Stofa har man desuden mulighed for at se 1V via Internettet, og man kan tage alle programmerne fra sine 1V-pakker og FritValg med overalt og se dem på sin telefon, computer, Ipad i sommerhuset, i toget mv., dog kun i Danmark. Alex nævnte, at Stofa er de eneste, som har sådanne rettigheder for alle programmer. Han nævnte, at det nu er 2 timer om ugen, man ser Webtv. Derudover blev nævnt muligheder for trådløst Bredbånd, Telefoni, 5 -adresser, Saf program, som fjerner spam-mail, Antivirus, Ekstra mailboks kapacitet, Fastpris telefoni, Fast lp-adresse. Alex omtalte derefter muligheder med SmartTv boksen, Pause, Spole, StartForfra. Der er 2 forskellige bokse, som kan lejes for hhv. 75 og 99 kr.zrnd, Den første er uden harddisk og kan således ikke bruges til at optage på, men begge har de førnævnte funktioner.

6 Boksen giver adgang til et arkiv, hvor man kan se alle DRs programmer indtil 30 dage tilbage, 200 gratis film fra TV2, når man har TV2 Film. Boksen kan oqså købes for 1000 kr. uden harddisk og 2000 kr. med harddisk. Man har desuden adgang til at leje mere end 6000 film, som er udgivet p DVD. De findes i prislejet 19 til 59 kr. for 48 timers leje. Desuden omtalte Alex StartForfra+, som er en udvidelse af StartForfra. Man kan qå indtil 48 timer tilbage via TV-guiden og starte et program forfra, hvilket omfatter alle programmer i TV-pakkerne. Dette benyttes ca. 10 gange om ugen pr. bruger., Efterfølgende er programleverandørernes rettigheder på bl.a, sportsudsendelser udløbet, hvilket har medført, at det ikke længere er muligt at starte forfra på disse, indtil programleverandørerne igen opnår de fornødne rettigheder hertil. Herefter omtalte Alex 2 telefoni produkter. Fastpris 50 kr.jmd. hvor man ringer gratis til alle fastnet i Danmark. Forbrugsafregnet abonnement, hvor man kun betaler for samtaler, hvilket betyder at man ikke betaler noget, hvis man ikke ringer en måned, Der er gratis viderestilling, vis nummer, telefonsvarer. Gratis oprettelse og gratis at flytte nummer med. Alex omtalte endvidere Komplet, hvor man kan samle flere produkter og opnå rabat. Han nævnte et eksempel, hvor man ved at samle TV Pakke 2, 40/5 Mbit Bredbånd, SmartTv og Fastpris Telefoni til 613 kr.jmd opnår rabat på 80 kr.zrnd., som ikke ændres efter en periode, da man havde erfaret, at introduktions priser kan skræmme folk væk, da de ønsker at kende den reelle pris. På spørqsrnålet om, hvad det koster at skifte pakke, blev svaret 299 for at skifte ned og 199 for at skifte op. Alex oplyste, at der i løbet af sommeren bliver mulighed for at benytte et kort uden afgift til programmer med FritValg. Alex omtalt endvidere en nyhed, som bliver introduktion af mobil telefoni fra 1. kvartal 2015, hvor Stofa lejer sig ind hos TDe, som har det bedst udbyggede 4G net. Mobiltelefoni vil oqså indg i førnævnte Komplet. Alex kunne ikke sige noget konkret om priserne, da man vil følge markedspriserne. Et mobil abonnement vil bl.a, omfatte fri Facebook, fri musiktjeneste, gratis WebTv et antal timer, som ifølge et udkast kan være 30 timer/md. uden at blive medregnet i dataforbrug. Fra start tilbydes produktet kun Stofa kunder. Herefter omtalte Alex Stofas Kundeservice og Supporten, som har åbent fra alle hverdage, hvilket i juni eller juli måned udvides til 24 timer i døgnet. Alex kom ind på svartider på henvendelser til Kundeservice. I 2013 mistede man kun 2% af opkaldene. Intentionen er, at 80% af alle opkald skal besvares inden 60 sekunder, hvilket blev overholdt i I forbindelse med fusioneringen med Sydenergi er overført Waoo-kunder, som samtidig skulle køres ind i et nyt system, hvilket gaven del problemer, som bl.a. betød at flere ikke havde TV i mere end 1 uge, fordi det ikke virkede, hvilket gav ekstra belastning på Kundeservice. Der blev ansat 30 nye i denne periode. Nu er tingene ved at være løst, og den gennemsnitlige svartid er under 5 minutter, og målet er inden sommerferien at være nede på tallene fra Alex nævnte oqså muligheden for at få et Hustjek for 299 kr. I 7 af 10 tilfælde er utidssvarende installationer årsaq til pixelerinqer i signalet, hvor udskiftning af kabler ofte kan løse problemet. I forbindelse med et Hustjek kan man få et tilbud, hvis der viser sig behov for forstærker eller kabeltræk. Det første kabel fra stikdåse i væg til TV er med i prisen, og det samme er udskiftning af eventuel defekt stikdåse, Dagsorden pkt.9: Eventuelt Ole Dalsgaard Jensen nævnte, at Torsten Vester har været Formand for foreningen siden starten for 26 år siden, og at foreningens 25 års jubilæum sidste år havde været en stor succes.

7 Når man ser tilbage på den udvikling, som foreningen har qennernqået, kan Torsten se tilbage på de mange år med rigtig stor stolthed. Torsten gjorde sammen med andre en utrættelig indsats for at få etableret foreningen imod mange odds. Det var en kamp at nå ud til alle i området, og det tog flere år, inden bl.a. Ole selv fik mulighed for at blive koblet på anlægget for enden af Pretoria Alle. I de første år var foreningen selvejer af anlægget, men på et tidspunkt blev det overdraget til Stofa, hvilket nogle syntes var en d~rlig ide. Udviklingen har dog bevirket, at det måske alligevel ikke var nogen d~rlig ide, når man ser, hvordan stadig flere antenneforeninger, heriblandt en af de største i Helsingør, vælger at sælge deres anlæg til Stofa. Dette bevirker ganske vist, at man ikke har mulighed for at skifte til Yousee eller andre leverandører, men til gengæld giver det bedre mulighed for, at Stofa kan forhandle sig til konkurrencedygtige priser ved at tilbyde programleverandørerne plads på alle anlæg, hvilket er medvirkende til, at vi - som Torsten nævnte i beretningen - har lavere priser end Dragør, som fortsat ikke er købt af Stofa. Vi står i dag med et anlæg, som er fuldt udbygget med den sidste nye teknik. Vi er nået dertil, at vi på baggrund af en grundpakke, kan vælge programmer frit, og man kan se TV i sommerhuset, på computeren, Ipad, Iphone, Smartphone mv., og vi har stort set været med i hele denne udvikling på første parket, hvilket i stor udstrækning er Torstens fortjeneste, selvom nogle af os andre måske gerne vil dele æren herfor med ham. Torsten har grund til at være stolt af, at han nu står med frugten af den indsats, som han startede for 26 år siden, hvilket han fortjener al mulig anerkendelse for, og som et synligt bevis herfor, overrækkes en gave på bestyrelsens og foreningens vegne. Som tak for 26 års indsats modtog Torsten klapsalver fra de fremmødte. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen ophævet. Referent Ol Dirigent Allan Christensen

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge?

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge? TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? Hvorfor du skal vælge antenneforeningen? Hos antenneforeningen får du Danmarks bedste tv-pakker. Vores tv-pakker indeholder alle de populære

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 20 mio. musiknumre med YouMusic uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni med

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Referat Generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 23. februar 2016 kl. 19, Lyshøjskolen Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling og orienterede om, at Palle Jensen fra

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

X Navn Adresse 3650 Ølstykke

X Navn Adresse 3650 Ølstykke X Navn Adresse 3650 Ølstykke Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Antenneforeningen Skansen TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Sønderborg d. 2. oktober 2012 ANTENNEFORENINGEN SKANSEN Hermed

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening

Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Foreningsfordele og muligheder i Støvring Antenneforening Tv-pakker med stor fleksibilitet Støvring Antenneforening har over 100 tv-kanaler. Det er helt op til dig, hvor mange af dem, du vil se. Og hvordan

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013 Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa 17. april 2013 Hvad får jeg for mit kontingent? Hvad kan jeg tilkøbe hos Stofa? Carit Pedersen Dette følger med din medlemskab - for ca. 110 kr./mdr. ( 1.300 i 2013 og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling april 2013

Referat af ordinær generalforsamling april 2013 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af ordinær generalforsamling april 2013 År 2013, den 24. april kl. 21.52 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ ANTENNEFORENING

LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ ANTENNEFORENING LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ ANTENNEFORENING DANMARKS BEDSTE INTERNET 6 ÅR I TRÆK * Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2017 Internettet er fantastisk og rummer et utal af muligheder, som vi ønsker at hjælpe

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2010! Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI N0RAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI N0RAGERSMINDE ANTENNEFORENING N0RAGER$M1NO( ANTENNEfORENING BESLUTNINGSREFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI N0RAGERSMINDE ANTENNEFORENING TIRSDAG D. 24. MAJ 2011, N0RAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Nøragersminde antenneforening blev stiftet for 20 år siden. Den 19. Januar1988 afholdt Nøragersminde antenneforening stiftende generalforsamling

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 24. september 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 24. september 2013 Dagsorden Internet TV Dørtelefoni og adgangskontrol Vejledende afstemning om dørtelefoni Spørgsmål og svar Evt. Dagsorden Internet TV Dørtelefoni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er 5 Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er hård og alt det andet intetsigende plader 6 At kalde

Læs mere

Information fra foreningen

Information fra foreningen Information fra foreningen 15-02-2015 Dagsorden for generalforsamling den 23 februar. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård.

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og

Læs mere

Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra?

Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra? Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra? Dansk Kabel TV s DNA Gennem 40 år Dansk Kabel TV i dag: 5 lokalkontorer 350 medarbejdere 600 foreninger har valgt os som servicepartner 37.000 bredbåndskunder

Læs mere

Referat Laugsforsamling 2016.

Referat Laugsforsamling 2016. Hvalsø den 31. marts 2016. Referat Laugsforsamling 2016. I henhold til Hvalsø NV Antennelaugs vedtægter 8, indkaldes der hermed til Laugsforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Vangkildegårds

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Smidstrup Antenneforening har over 100 tv-kanaler.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din nye tv-pakke som du vil have den Hos Brønderslev Antennelaug er det helt

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere