Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elm 106. Medlem af Bestyrelsen"

Transkript

1 Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL Anders Stiftamtmand, K'.DM.; f. 3. Apr Vorbasse, Jylland; Søn af Sognepræst P C A Dybdal og Hustru f. Christensen; gift m. Pauline f. Rasmussen, f. 5. Juli i Ærøeskjøbing. Student (Horsens) 1869; cand..jur. 1874; By- og Herredsfuldmægtig i Varde : Sagførerfuldmægtig (i Nykjøbing F. og ) ; Assistent i Islands Ministerium 1881, Kontorchef 1885 og Departementschef 1889 smstds.; fra fung. Departementschef i Justitsministeriet. Stiftamtmand over Viborg Stift og Amtmand over Viborg Amt fra 1905; Formand for Sygeplejeforeningen for Viborg Amt og fra for Samfundet, som antager sig Vanføre Lemlæstede. Adresse : Viborg. DYBDAL Theodor Borgmester, og Etatsraad, R.p.p.; f. 5. Jan i Vorbasse; Søn af Sognepræst P C A Dybdal og Hustru f. Christensen; gift m. Alma f. Grove-Rasmussen, f. 7. April 1871 i Skjærbæk, Nordslesvig. Student (privat dimit.) 1874: cand. jur. 1879; Sagførerfuldmægtig ; Assistent i Indenrigsministeriet 1883, Fuldmægtig 1894; Sekretær i Kbhvns. Understøttelsesforening (senere Medlem af Hovedbestyrelsen) 1888; Borgmester for Magistratens 1. Afdeling fra 1898; Medlem af Kbhvns Skoledirektion; Formand for Bestyrelseskommissionen, for Begravelsesvæsenet i, for Kbhvns. kommunale Arbejdsanvisningskontor, for Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver i, for Det Tekniske Selskabs Skoles Bestyrelse og for Foreningen til Tjærerinders Understøttelse; Medlem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns. Kommunes Folkebiblioteker og af Bestyrelsen for Ny Carlsbergs Glyptotek. Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L. Adresse : Bredgade 49, DYEKJÆR Peder Sognepræst; f. 25. Marts 1862 i Ringkjøbing; Søn af Forpagter C Dyekjær og Hustru Karen f. Elkjær; gift m. Jenny Albertine D., Datter af Murermester I F Hansen og Hustru f. Olsen. Exam. jur. 1882; en Tid Privatsekretær hos Folketingsmand Chr. Berg: Student 1885; cand. theol. 1891; Kapellan i Fanefjord paa Møen s. A.; Sognepræst til Sejerslev-Ejerslev-Jordsby paa Mors ; Redaktør af Kristeligt Dagblad ; Sognepræst til Faarevejle-Dragsholm fra 1904; Medredaktør af Ugebladet Vort Folk. Sogneraadsmedlem. Æresmedlem i Hovedbestyrelsen for Kristeligt dansk Fællesforbund: Formand for Faarevejle Højskoles Bestyrelse og for Kirkeligt Missionsudvalg for Ods m. fl. Herreder; Viceformand for Valdensermiissionens danske Afdeling; i Bestyrelsen for Aktieselskabet Det nye Missionshotel. Adresse ; Faarevejle. DYRLUND Niels Dr. phil., DM.R,; f. 24. Maj 1826 paa KaldredgaardenBregninge Sogn, Skippinge Herred; Søn af Landmand Niels Dyrlund og Hustru f. Taarning; gift 1. Gang m. Michelle Georgine Kristine f. Doss (død 1874), 2. Gang m. Michelle Vilhelmine Andrea f. Doss (død 1908). Student 1844; deltog i Krigen ; cand. mag. 1866; Dr. phil. 1872; Lærer i Dansk ved Officerskolen : videnskabelig:«afhandlinger til forskellige Blade: Bidrag bl. a, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed (1885) og Arkiv før nordisk filologi (1895). Har udgivet: Tatere og Natmandsfolk i Danmark (1872); Udsigt over de danske Sprogarter (1857); Om Bygningämaaden paa den sydslesvigske (Landryg (1853). Adresse: Carl Bernhards Vej 4. Kbh. DØCKER Cerhard Bankdirektør, R.; f. E2. Maj 1842 paa Raundrupgaard i Gislev Sogn-. Søn af Proprietær Jullus Døcker (død 1875) og Hustru Jacobine f. Mackeprang (død 1869); gift m. Ragna D., f. 26. Aug i Sindholt, Aistrup Sogn, Datter af Proprietær Wilhelm Mariboe (død 1881) og Hustru Sophie f. Sparre (død 1900). Direktør i Kbhhvns Handelsbank. Adresse: Strandvejen 32 B. DØCKER J C Proprietær; f. 11. Febr. 1860; Søn af Proprietær Døcker. Landstingsmand for 7. Kreds fra 1906 (Højre); Formand for Hobro konservative Forening; Formand i Repræsentantskabet for Banken for Hobro og Omegn. Ejer af Rørbæk-Hovgaard ved Rørbæk. Adresse: st. Kongensgade 68., og Banegaardsvej, Hobro. E EBERT Hermann Grosserer, R.; f. 23. Sept i Aalborg; Søn af Købmand Carl Ebert og Hustru Augusta f. Greinert; gift ro. Fransiska E., f. 10. Aug. i Kastrup.

2 103 Ege Etableret 1880 som Købmand, 1896 som Mester og Fabrikant; Direktør for Aktieselskaberne Hermann Eberts Dampsnedkeri og Trævarefabrik og for Dronningmølle Teglværker; tid). Formand for Sundby Sogneraad; Borgerrepræsentant i Adresse : Christian d. 2. Plads 9, Kbh. ECKERT E U H Assessor i Overretten, R.; f. 25. Feb i ; Søn af Toldkontrollør G A E Eckert og Hustru f. Ipsen; gift m. Camilla Henriette E., f. 22. Sep. i, Datter af Justitsminister C P G Leuning og Hustru f. Nørgaard. Student (Viborg) 1872; cand. jur. 1878; Kopist i Sø- og Handelsretten s. A.; Volontær i Justitsministeriet 1880; tillige- Assistent i Edskrivningsvæsenets Revisionskontor ; Assistent i Justitsministeriet 1886, Fuldmægtig 1891, Kontorchef 1893; Assessor i Overretten fra 1895; Justitsministeriets Revisor af Gammelkjøgegaards Gods- og Fideikommis Regnskab; Medudgiver af Sø- og Handelsretstidende fra Adresse: Rathsacksvej 23, EDELMANN Thod Billedhugger; f. 23. Dec i Horsens; Søn af Murermester Edelmann Christensen og Hustru f. Hansen. Elev af Professor A V Saabye; Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1882; udstillede 1. Gang I Bestyrelserne for Dansk Billedhugger-Samfund, Dansk Skulpturforening og Kunstnerforeningen af 18. Novbr. Arbejder: Spaapigen; Gaasepigen; Vaaren; En Urkvinde; Adam og Eva; Kain. Broncemedalje Paris Adresse : Bredgade 65, EFFERSØE Oliver Sysselmand, R.; f. 20. Marts 1863 i Tveraa paa Suderø (Færøerne); Søn af Sysselmand Gudmund Effcrsøe og Hustru f. Müller (død 1903); gift m. Susanne Astrid E. (død 1902), Datter af Sognepræst Frederik Svendsen (død 1879) og Hustru Sigrid f. Effcrsøe. lexam. jur. 1882, Fuldmægtig paa Sysselmandens Kontor i Suderø : Sysselmand for Suderø Syssel fra 1894; Postekspeditør i Tranglsvaag : Medlem af Lagtinget , 1900 og fra 1905; Folketingsmand for Færøerne (Venstrereformpartiet) fra Formand for Suderø Selvhjælpsforening og Tveraa Afholdsforening samt forskellige lokale Institutioner. Adresse: St. Annæplads 18, og Trangisvaag. EGEBERG Edvard Forfatter; f. 17. Nov 1855 i Linaa ved Silkeborg: Søn af Lærer Niels Egeberg (død 1890) og Hustru f. de nemmer (død 1908); gift m. Maren E. (død 1901), Datter af Gaardejer Sognefoged Erik Jensen og Hustru f. Albrectsen. Skolelærereksamcn (Jelling) 1875; Lærer ved forskellige Landsbyskoler etc ; Lærer og Organist i Silkeborg : Redaktør af Silkeborg Folkeblad Fælleskorrespondent til Provinsblade: Redaktør af Søndagsbladet, af Den lille Folkeven og af Læsning for Folket: Medarbejder ved København.Dannebrog, Hver 8. Dag m. fl. Har skrevet : Helligt og Søgnt (1894); Sejr og Fald; Min Dreng; Inden for Skolens Mure: Ved Dødens Port (1899); Paa min Vej; Mellem Børn; Børnebilleder; Det først Fornødne (1902); Folkets Lærero (1904); Smaa- Oplevelser; Drømmeren (1907); Vandringsmanden (1909). Adresse ; Ekko, Sveibæk St. EGEBJERG Hans R Redaktør; f. 31. Maj 1860 i Egebjerg i Sydfyen; Søn af Gaardejer Rasmus Hansen Egebjerg og Hustru Anne f. Larsen: gift m. Josefine E., f. 27. Sept i, Datter af Kaptajn Laurits Knudsen og Hustru Josefino f. Feuerstein. Ophold paa Vejstrup Højskole , paa Askov udvidede Højskole og : Sprogkursns i 1886: Studierejse i England Landmand indtil 1885: Redaktionssekretær ved Aarhus Amts Folkeblad 1887: Redaktør af Folkebladet for Svendborg Amt fra Formand for Det forhandlende Venstres Forening i Svendborg Amts 3. Valgkreds; Medlem af Svendborg Byraad; Næstformand i Svendborg Foredragsforening; Medlem af Svendborg Amtsskytteforenings Hovedbestyrelse. Litterære Arbejder : Svendborg Amtsskytteforening, et Festskrift (1891); William Gladstone (1896). Fru Josefine Egebjerg er Formand for Danske Kvinders Försvarsförening i Svendborgkredsen. Adresse : Svendborg. EGEDE-LUND H P Oberst, K'.DM.; p.p.; f. 2. Maj 1847 paa Lundholm i Salling; Søn afproprietær, cand. theol. J JLund; gift m. Magda Maria E-L., f. 3. Dec. l"863 i, Datter af Straahattefabrikant, Grosserer J Gottschau. Student (Viborg) 1866; Sekondløjtnant i Artilleriet 1868, i Rytteriet 1872, Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1883; Chef for Ride- og Beslagskolen ; Oberstløjtnant 1898; Formand i Remontekommissionen s. A.; Oberst 1903; Afsked I Bestyrelsen for

3 Egg 104 Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, Næst formand fra 1909 Tidenl. Ord.: Pr.Kr. Adresse : Frederiksberg Allé 68, Kbh EGGELING Eduard F F Billedhugger; f. 25. Sept. i Nykjøbing F.; Søn af afdøde Murermester A C A Eggeling og Hustru f. Petersen. Medlem af Kunstnersamfundet; Afgangsbevis fra Kunstakademiets Billedhuggerskole 1898; lille Guldmedalje for Gesandtskabet hos Achilles 1900; udstillede første Gang 1900; har virket for Udbredelsen af dekorativ Kunst. Stifter af Dansk Billedhugger-Samfund 1905, Medlem af Bestyrelsen og Samfundets Sekretær fra dets Stiftelse; Medstifter af Dansk Skulpturforening og Medlem af dens Bestyrelse 1907; Meddommer ved Konkurrencen om Finsen-Mindesmærket 1907; Medlem af Censurkomitéen ved Foraarsudstillingen paa Charlottenborg 1907, af Komitéen for Kunstnernes Efteraarsudstilling og fra 1910 og at Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. November; Formand for Billedhugger-Sektionen under samme Forening fra Adresse; Vesterbrogade 126, EHLERS Edvard Professor, Dr. med., R.DM.p.p.; f. 26. Marts 1863 i ; Søn af Konferensraad E D Ehlers (død 1893) og Hustru Agnes f. Arctander; gift m. Jutta Dagmar E., f. 29. April 1874, Datter al Møbelhandler Peter Schütz og Hustru Marie (død 1908). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1880; med. Eks. 1887; Reservelæge i Søværnet , ved Kommunehospitalet Afd. IV ; Dr. med. 1891; studerede.spedalskhed i Norge 1893, paa Island , paa Balkanhalvøen 1897, i Spanien 1898, paa Kreta, i Bosnien og Herzegovina 1900 og i Dansk Vestindien 1903 og 09;, Chefred. af det internationale Tidsskrift, Lepra 1900; Keder af Frederiks Hospitals dermatologiske Klinik fra 1906; visiterende Læge ved Kbhvns Politi; Æresmedlem og korresponderende Medlem af flere udenlandske dermatologiske og medicinske Lægeselskaber: Medlem af Komitéen for Dansk Vestindien; For- I mand for Kbhvns Venstreforening; Borgerrepræsentant i fra L'denl. Ordner: Bulg. C.F.; Fr. off. de l'instruc publ.; F.-E.L.; Gr.Fr.; Pr. Kr.: Ø.J.Kr.; N.St.O. Adresse : Laxegade 6, Sommerbolig: Smutgærde pr. Nærum. EHRENCRON-MÜLLER Holger Bibliotekar; f. 13. Febr i ; Søn af Kontorchef i Overformynderiet V C T Müller og Hustru Laura f. Jacobsen; gift m. Esther E-M., f. 5 Juni i, Datter af Hof bager J L W Olsen (død 1897) og Hustru Magdalene f. Bøving (død 1895). Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. mag. 1892; Assistent ved det kg]. Bibliotek 1894, Bibliotekar 1907: tillige kst. kgl. Haandbibliotekar Adresse: 61. Kongevej 163, EIBE Thyra cand. mag.; f. 3. Nov. i ; Datter af Boghandler F H Eibe; ugift. Student (N Zahles Skole) 1889; cand. mag. 1895; Lærerinde ved H Adlers Fællesskole. Har udgivet en Lærebog i Geometri. Adresse : Østerbrogade 3. EICH A L Stabsintendant, R.; f. 28. Marts 1858 i Sæby; Søn af Førstelærer F C Sørensen og Hustru f. Pettersen; gift m. Hedevig Margrethe f. Høyrup, f, 22. April 1864 i Hagested. Intendant 1885; Overintendant 1896; Stabsintendant 1908; Stabschef ved Forplejningskorpset. Adresse: Kongensvej 14, EICKHOFF Wilhelm Fabrikant; f. 16. Febr i ; Søn af J G A Eickhoff og Hustru Johanne f. Grønbæek; gift m. Emilie f. Rasmussen, f. 1. Maj i Rødby. Firma : J G A Eickhoff. Overtog sammen med en Broder Faderens Fabrik 1875 (Specialitet: Bogtrykmaskiner) Adresse: Vesterbrogade 97, EILERSEN Eiler Rasmussen Landskabsmaler, R.; f. 1. Marts 1827 i Østerby ved Faaborg; Søn af Gaardfæster Rasmus Eilersen og Hustru Anne f. Hansdatter; gift m. Eleonore Frederikke f. Winning (død). 1 Malerlære; Elev paa Kunstakademiet ; deltog i Krigen ; udstillede første Gang 1849; Medlem af Kunstakademiet Hovedværker: Parti fra Frijsenborg Dyrehave (1864; Kunstmuseet); Foraarsdag ved Øresund (Brudegave til Prinsesse Dagmar fra danske Godsejerfruer) ; Fuglesangsmosen i Dyrehaven (Kunstforeningen). Adresse: Holsteinsgade 9, EILERSGAARD Charlotte Forfatterinde; f. 25. Marts i Hjørring; gift m. Redaktør af Middelfart Avis Julius Eilersgaard, f. 24. Marts 1855 i Aalborg. Formand for Dansk Kvindesamfunds Middelfart-Afdeling og Præsident for Det røde Kors' Dameafdeling i Middelfart. Litterære Værker: Gjertrud (opført paa Dagmarteatret 1896); En moderne Helgen (1902); De Værgeløse (1903); Fru Direktøren (190D) ; Jægermesterinden (1906); Den kære Svigermama:

4 105 Ell En Ægteskabsfjende; Smaa Historier om Kærlighed; Mors lille Pige; Stille Liv; en Afhandling om den nordiske Kvindebevægelse (skrevet paa tysk og udgivet i Berlin). Adresse : Middelfart. ELBEN H A R v. Oberst, K'DM.p.p.; f. 26. Marts 1831 i ; Søn af Malermester, Kaptajn J G N Elben og Hustru Bolette f. Westergaard; gift m. Fanny Theodora Frederikke f. Stembach, f. 5. Marts i Sekondløjtnant 1850; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1853, Kaptajn 1864, Afsked 1870; kar. Oberstløjtnant 1885; kar. Oberst Tidligere Banechef ved Statsbanedriften; Medlem af Kbhvns Telefon-Aktieselskabs Bestyrelse. Udenl. Ordener : Gr.Fr.; P.Chr.; R. St.A.; S.V. Adresse ; Tordenskjoldsgade 30, Kbh. ELBERLING Carl Forfatter, Bibliotc kar R.; f. 16. April 1834 i Slagelse; Søn af Professor, Rektor C W Élberling (død 1870) og Hustru Horthea f. Flensted (død 1850). Student (Slagelse) 1851; mag. scient. 1859; Assistent ved mineralogisk Museum og ved det kgl. Bibliotek , Bibliotekar sammesteds fra Litterære Arbejder ; Danske Folkebøger I (1867); Om de danske Kalktufdanneiser (1870); Oehlenschlåger som Gadevisedigtcr (1872): Oehlenschläger og de østerlandske Eventyr (1887); Et og andet om Aladdin (1899); Breve fra en Bogelsker (1909). Adresse ; Slotsgade 14, ELBERLING Emil Forfatter, Journalist, f. 17. Juli 1835 i Slagelse; Søn af Professor. Rektor Carl Elberling (død 1870) og Hustru Dorthea f. Flensted (død 1850); gift m. Marie Louisa E f. 25. Juni 1841 i Serampore (død 1897), Datter af Herredsfoged Fr. E Elberling (død 1880) og Hustru Harriet f. Fjellerup (død 1859). Student (Roskilde) 1852; cand. phil. 1853; Medarbejder ved Fædrelandet ; Medudgiver af Forlagsbureauets Haandleksikon ; Bibliotekar ved Rigsdagen fra 1880; Redaktør af Den uafhængige 1884; Medarbejder ved Bestaaende Forfatningslove og ved Salmonsens Konversationsleksikon, ved Nordisk Konversationsleksikon og ved Nordisk Familjebok. Medstifter af den liberale Vælgerforening paa Frederiksberg og dennes første Formand ; Medlem af Frederiksberg Skolekommission ; Medlem af Dansk Kvindesamfunds Styreiso , Adresse : Forhaabningsholms Allé 11, ELFELT Peter kgl. Hof-Fotograf, R.; f. 1. Jan i Helsingør; gift m. Ville Emilie E., f. 26. Aug. i Formand for Dansk Fotografisk Forening. Adresse ; st Kongensgade 71. ELLBRECHT Gerhard V. Mejerikonsulent; f. 2. Juni 1872 i Diernisse ved Faaborg; Søn af Ritmester Eberhard von Ellbrecht og Hustru Emilie f. Grothusen (død 1908). Student (privat dimit.) 1891; cand. polyt. 1897; Kemiker ved Mælkeriet Pasteur 1898; Leder af den kemiske og hygiejniske Kontrol ved Kbhvns Mælkeforsyning ; Medarbejder ved Mælkeritidende, Ugeskrift for Landmænd samt Tidsskrift for Landøkonomi;.Mejerikonsulent ved Det kgl. danske Landhusholdningsselskab; Censor i Mælkerilære ved Landbohøjskolen: Stiftet af Frederiksborgensersamfundet og Bestyrelsesmedlem af samme. Adresse: Maglekildevej 15, ELLEHAMMER J C H Direktør, Fabrikant; f. 14. Juni 1871 i Bakkebølle, ved Vordingborg; Søn af Entreprenør M I Hansen og Hustru Catrine f. Larsen; gift m. M immi E., f. 26. April 1868 i Bøtø paa Falster, Datter af Gaardejer P Jørgensen (død 1898) og Hustru Johanne f. Jørgensen (død 1894). Udlært som Urmager i Nykjøbing F. 1888; derefter arbejdet paa elektromekaniske Værksteder i ;, rejst i Udlandet og studeret Elektroteknik; fra 1897 egen Virksomhed. Har fremstillet en Række Opfindelser paa det mekaniske Omraade (særlig Motoromraadet); har modtaget Ørstedslegatet og Den Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelses Præmie for fremragende Opfindelser samt talrige Medaljer og Diplomer. Er den første der har bragt en Flyvemaskine med Passager til at hæve sig i Luften (12. Sept. 1906); erholdt Udmærkelse paa Aeronautisk Udstilling i Paris Adresse ; Kochsvej 15, ELLINGER H O C Professor, R.p.p.; f. 30. Dec i ; Søn af Krigsraad H A D Ellinger og Hustru Ida f. Preuss; gift m. Ida f. Holten, f. 12. Juni paa Knuthenborg. Ingeniøreksamens 1. Del 1879; Student (priv. dimit.) 1881; Universitetets Guldmedalje 1882; Magisterkonferens i Fysik 1883; Lærer ved Søofficerskolen , ved Metropolitanskolen ; Docent ved Landbohøjskolen 1887, Professor Medlem af Bestyrelsen for Hjælpe-

5 Elm 106 foreningen for polytekniske Eksaminander; Formand for Arbejderforeningen af 3860 fra 1897 og for Cæcilia Foreningen fra 1902, Folketingsmand for Frederiksberg 1. Kreds og fra 1903; Formand for Højres Forretningsudvalg fra 1908, Medlem af Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening indtil 1910; Formand for Højrepartiets Bestyrelse i 2. Landstingskreds. Har skrevet : Lærebog i Magnetisme I og Elektricitet (1887); Lærebog i Fysik (1887); Lærebog i Varme (1888); Lærebog i mekanisk Fysik (1891); Lærebog om Lyset (1895); Naturen og dens Kræfter (1898); Forelæsninger over I Meteorologi; Lærebog i Fysik for Mellemskolen (1904): Fysik for Realklassen (1907K Udenl. Ord. : Gr.Fr. Adresse: Mariendalsvej 24, ELMQUIST Peter Skolebestyrer; f. 9. Febr i Vordingborg; Søn af fhv. Skibsinspektør' ved Statsbanerne J H Elmquist og Hustru f. Pontoppidan; ugift, Student (Sorø) 1883; ca.nd. phil. 1884: studerede Hisforio og Filologi; Lærer ved Borgerdydskolen 1885, Inspektør ved samme ; Bestyrer af Slomanns Skole fra 1903; i Direktionen for De forenede Skoler; Formand for De højere Almenskolers Lærerforening fra 1904 og for Pædagogisk Selskab fra Adresse: Jakob Danncfærds Vej 3, ELPER L P V Kontorchef, Direktør: f. 28. Febr i ; Søn af Possementmagermester, senere -Restauratør Peter Madsen (død 1863) og Hustru Amalie f. Bense (død 1892); gift m. Alvilda. E., f. 31. Jan. paa Lerbjerggaard ved Fredensborg, Datter af Proprietær Niels Petersen (død 1889) og Hustru Thora f. Kock. Elev paa. Svenné Langkjærs Handelsakademi ; paa Handelskontor ; ansat i Belysningsvæsenet 1881, Assistent 1884, Fuldmægtig 1893, Kontorchef fra Bogholder (om Aftenen) i Dansk Glødenétfabrik-Helios Stifter af og Direktør for Akts. af samme Navn samt For- ' mand i det«bestyrelse. I Bestyrelsen for Handelsforeningen af 5. Juni ; Medstifter af ; og Bestyrelsesmedlem i Sangforeningen Brage 1891; Medlem af Centralbestyreisen for De samlede kbhvnske Sangforeningers Centralbestyrelse fra 1898; Medstifter af og Formand for Foreningen af Grossister i Elcktricitetsbranchen fra Opfinder af en Automat-Gasmaaler. Adresse: St. Knuds Vej 31. ELVIUS Sofus Justitsraad, Direktør; f. 3. April 1849 i : Søn af Skoleforstander E Elvius (død 1874) og Hustru f. Fleischer (død 1874); gift m. Christine E., f. 23. April i Maribo, Datter af Konsul C J F Appel og Hustru Marie f. Høngaard. Assistent i Livsforsikringsanstalten 1871; Stifter af og Direktør for Genealogisk Institut for Nyt genealogisk Institut fra Foranledigede Oprettelsen af Samfundet for dansknorsk Genealogi og Personalhistorie Medlem af Præsteenkehjemmets Bestyrelse. Har udgivet; Danmarks Præstehistorie ( ); Danske patriciske Slægter (1891); Medudgiver af Den danske Lægestand 5. og 6. Udg. (1889 og 1891); har udgivet c. 20 Studenterjubilæumsfestskrifter. Adresse: Strandgade 26,. og Unholt ved Frederiksværk. ENGELBERG F T Sagfører; f. 8. Nov i Kbhvn; Søn af Kobbersmed F T Engelterg (død 1889) og Hustru Anna f. Jørgensen: Drift m. Julie Claudia Teresia E (død 1910), Datter af Murermester H Larsen og Hustru Julie f. Loua (død 1889). Sagfører 1889; Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds; Formand for Kbhvns Unrterretssagførerforening; Revisor for Underretssagførernes Understøttelsesfond: Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Sagførernes Auktioner; Kasserer for Nørrebros Asylselskab. Adresse : Frederiksborggade 17, ENGELBRECHT C C E von Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 1. Febr paa Nielstrup ved Svendborg; Søn af Forpagter C J Engelbrecht og Hustru Sophie f. Poulsen; gift m. Julie f. Friis f. 29. Maj paa Lyngbygaard ved Aarhus. Sekondløjtnant 1850; Premierløjtnant 1863; Ritmester 1872; Oberstløjtnant 1883; Oberst 1886; Formand i Remontekommissionen : Generalmajor og Generalinspektør for Rytteriet 1895; Afsked Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Pr.R.Ø.: R. St.A. Adresse : St. Peders Vej 1, Hellerup. ENCELBRECHT C J Ceremonimester, Kammerherre, Kaptajn, R.p.p.; f. 25. Juli 1862 i Aarhus: Søn af Generalmajor C C E Engelbrecht (se denne); gift ni. Sophie Pauline Veronica f. Wilkens, f. 9. Maj i Hessen-Nassau. Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1884; Kaptajn 1900; Ceremonimester 1908.

6 107 Eri Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; M. Gr.; Pr.Kr.: R.St.A.; B.St.Stan.; S.II E.: S.Kr.; Stb.V. Adresse : Malmøgade 5, Kbhvn ' ENGELBRECHT Frederik Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.p.p.; f. 14. Jan i Aarhus; Søn af Generalmajor C C E Engelbrecht (se denne). Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Adjutant hos Ryttergeneralen 1894; til Generalstaben 1897; Ritmester 1899; Generalstaljen 1902; Stabschef hos Ryttergeneralen 1903; Oberstløjtnant, og Chef for Gardehusarregimentet Udenl. Ordener.- F.Æ.L.; N.St.O.; B.St.Stan.; S.Sv.: Stb.V Adresse : Gardehusarkasemen, Østerbrogade, ENGELSTED C K Vicekonsul, Jægermester, R.DM.p.p.; f. 15. Febr i ; Søn af Dr. med. C S M N Engelsted og Hustru Kirsten f. Klingberg; gift m. Thyra f. Dinesen, f. 1. Dee. paa Store Mørkegaard ved Mørkov. Student 1880; cand. jur. 1888; kgl. udsendt dansk Vicekonsul og Chancelier ved det kgl. Gesandtskab i Paris Udenl. Orden : F.Æ.L. Adresse: 17 nie Legendre, Paris. ENGELSTED Sophus Dr. med, SK.DM. FM. i Guld; f. 8. Marts 1823 i ; Søn af Raadmand, By- og Raadstucskriver J V Engelsted og Hustru Susanne f. Neergaard; gift m. Ulrica f. Klingberg (død 1864). Student (Aarhus) 1841; med. Eks. 1847; kst. Underskibslæge 1848 og kst. Skibslæge ; Reservemedikus ved Almindelig Hospital : Medlem af det kgl. med. Selskab 1852; fung. Overlæge ved Almindelig Hospital under Koleraepidemien 1853; Distriktslæge i ; Dr. med. 1854; Medredaktør af ugeskrift for Læger ; Reservelæge ved Almindelig Hospital ; Overlæge smstds og ved Kommunehospitalet Afd. IV ; midlertidig Docent ved Universitetet ; Medlem af Sundhetskollegiet ; Borgerrepræsentant ; Medlem af Sundhedskommissionen , af Bestyrelsen for Kysthospitalet og for Polikliniken; Medstifter og Formand i Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse 1877; Æresmedlem af den internationale Forening til Bekæmpelse af Tuberkulosen 1904 og af Røde Kors 1905; Medlem af Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat. Har foruden Tidsskriftartikler skre- j vet l'hthisis, en anatomisk-klinisk Undersøgelse (1853); anatomisk-klinisk Undersøgelse om Tuberkulosens Helbredelighed (1854 Doktordisputats); om Foranstaltninger mod Udbredelse af veneriske Sygdomme i (1861): Klinisk Vejledning til Diagnose, Behandling og Forebyggelse af veneriske Sygdomme (1877 og 1886): Klinisk Vejledning til Diagnose og Behandling af Hudens Sygdomme (1879); Om Kbhvns Epidemivæsen (1890): Om Samfundets Beskyttelse mod Prostitution og veneriske Sygdomme (1896); Om Foranstaltninger mod Udbredelsen af Tuberkulosen i Danmark (1898): Om nødvendige Midler til Bekæmpelse af Tuberkulose i Danmark (1901); Gammelt og Nyt om Krig og Cholera, Tuberkulosens Bekæmpelse og Sundhedskollegiets Ødelæggelse (1910). Adresse: Strandvejen 26, ENGELSTOFT Christian Forfatter; f. 12. Marta 1876; Søn af Overretssagfører Laurits Engelstoft og Hustru Pauline f. Stub; ugift, 4. Kl. Hovedeks. (Borgerdydskolen paa KrsUivn.) 1893; lever som F'orfatter i Har skrevet: Af Livets Farce (1904); Kongen af Illyrien (1905); Barnet (1906); Svig og List (1909); Noveller i Verdensspejlet, Maanedsmagasinet, Det ny Aarhundredo o. fl. a. St. Adresse :Aaboulevard 9 B, ENNA August Professor, Komponist; f. 13. Maj 1860 i Nakskov; Søn af Skomager Alexander Enna og Hustru Eline f. Henrichsen: gift m. Kirstine f. Topp, f. 26. Juli i Ribe. I Skomager- senere Handelslære; Elev af Schjørring i Violin og Organist Rasmussen i Teori; Dirigent ved omrejsende Selskaber o. a. St. Kompositioner: Operetterne : En Landsbyhistorie (1880) og Areta (1882); Operaerne: Agleia (1884), Hexen (1889), Kleopatra (1893), Aucassin og Nicolete (1895). Pigen med Svovlstikkerne (1897), Lamia (1899), Prinsessen paa Ærten (1900) og Ung Elskov (1902; Omarbejdelse af Lamia); Sangspillene : Yduns Æbler og Bellmann; Musik til Halfred Vanraadeskjald: Balletterne: Hyrdinden og Skorstensfejeren og Sanct» Cæcilios Guldsko. Desuden: Korværket Historien om en Moder (1904): Märchen, Symfonisene Bilder; H C Andersen; Eine Festouverture (1905); en Violinkoncert, Klaverstykker. Sange og 2 Symfonier. Adresse: Bendtlerstrasse 15, Berlin. ERICHSEN Christian Grosserer, R. ; f. 26. Maj 1842 i Rønne: Søn af Kancelliraad Prokurator Thomas Erichsen (død 1886) og Hustru Michella f. Westh (død 1890); gift m. Elisabeth E., f. 27. Nov. 1853, Datter af Etats-

7 Erl 10$ raad C W Zahrtmann (død 1899) og Hustru Laura f. Jespersen. Uddannet hos P M Anker, paa Grüners Handelsakademi og i Firmaet. Jørgen Jensen; Grossererborgerskab Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1894 og af Fodcrstofhandelens Vold>gift fra dens Stiftelse: autoriseret Handelskyndig Tillidsmand fra 1906; Leder af Kreditorforeningen af 2. Aug. 1905; Kommitteret og Kasserer i Foreningen af danske Spiritusfabrikanter; Medlem af Bestyrelserne for Skandinavisk Kaffe- & Kakao Kompagni, I Lauritzen & Co. og De danske Kartoffelmelsfabrikker. Medlem af Kommissionen af 1894 til Udarbejdelse af en AktieloV. Litterære Arbejder: De her i Landet anvendte Foderstoffer og deres Oprindelse; Siam som Handelsland; Udkast til en dansk Aktielov; Bornholmske Melodier. Adresse ; Strandgade 6, ERLINGSSON Thorsteinn Forfatter; f. 27. Sept Student; studerede Jura; Udgiver af Tiladet Bjarki , af Arufirdingur Har udgivet Digtsamlingen Thyrmir, Ruins of the Saga Time (1899) m. m. Adresse : Reykjavik. ERNST C F S Kommitteret, R.DM.p.p.; f. 3. Dec i ; Søn af Generalløjtnant J F M Ernst (død 1897i o- Hustru Louise f. v. Abercron (død 1909); gift m. Emilie Cecilie Elise Dorthea E., f. 2. Marts 1852 i, Datter af Civilingeniør C T Hanssen og Hustru Laura f. English. Student 1870; Ingeniøreksamen ved Polytechnicum i Zürich 1876: arbejdede som Ingeniør i Udlandet ved forskellig Bro- og Jernbanebygning ; Ingeniør ved Statsbaneanlægene 1880, Kommitteret Ledet og medvirket ved Anlægene af; næsten samtlige Privatbaner samt af Statsbanerne Struer-Thisted, Herning- Skjern, Assens-Tommerup, Hobro-Løgstør, Slagelse-Næstved. Slagelse-Værslev ; Dampfærgeforbindelserne ; Odde Sund, Store Bælt, Sallingsund, Masnedø-Orehoved: Dampfærgeanlægene i Helsingør og København; Omordningen af Banegaardsforlioldene i København med den nye Person- og f-odsbnnegaard; bygget Broerne over Guldborgsund. Masnedsund og over Martager Fjord ved Hadsund, samt udarbejdet Projekterne til Broen mellem Masnedø og Falster og fil en fast Bro over Lillebælt. Medlem af Bestyrelsen for Det danskrussiske Dampskibsselskab. Udenl. Ordner : I.Kr.; M.Gr.; S.N. Adresse: Rathsacksvej 15, ERNST Louis Oberstløjtnant, R.DM. p.p.: f. 15. Aug i ; Søn af Generalløjtnant J F M Ernst (død 1897) og Hustru Louise f. von Abercron (død 1909); gift m. Ebba Marie Henriette f. Lindberg, f. 8. Jan. i Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1892; Oberstløjtnant 1909; Forstander for Det Tekniske Selskabs Skole Medlem af Elektricitetskommissionen og af Elektroteknisk Forenings Bestyrelse. Udenl. Ord. : B.cr.m. Adresse: Ahlefeldtsgade 2, ERNST Niels Peter Overlæge v. St. Elisabeths Hosp., f. 11. Marts 1868 paa Rolykkegaard ved Nakskov; Søn af Proprietær Jørgen Ernst og Hustru Maria f. Maag; gift m. Margrethe E., f. 4. Nov paa Frederiksberg, (Datter af Generalmajor C A S Dalberg (se denne). Student (Herlufsholm) 1886; med. Eks. 1894; Reservelæge ved Amtssygehuset i Næstved : Reservekirurg ved St. Josephs Hospital ; Overlæge ved St. Elisabeths Hospital i Sundby fra 1905: Medlem af den dunske Cancerkomité og ordentligt Medlem af den internationale Cancerkomité. Adresse : Christian d. 2dcns Allé 1, ERSLEV Kristian Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.DM.: f. 28. Dec. 1852; Søn af Forlagsboghandler Jacob Erslev (død 1902) og Hustru Jacobine f. Castenschiold (død 1862); gift m. Augusta E., f. 8. April i Jægersborg, Datter af Lærer Caspar Erslev og Hustru f. Borgen. Student 1870; Magisterkonferens i Historie 1876; Dr. phil. 1879; Professor i Historie fra 1883; Forstander for Universitetets filologisk-historiske Laboratorium ; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1888; Kasserer i Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog: Medlem af Carter bergfondets Direktion fra af Bestyrelsen for Den danske historiske Forening, for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse, af Universitets-Jubilæets danske Samfund og af Højskolen for moderno Samfundsvidenskab og Politik. Medlem af Gjentofte Kommunes Skolekommission til 1910: det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 4. Kreds 1906; Ledende Senior i Studenterforeningen Litterære Værker: Numismatiske Afhandlinger (særlig i 70erne); Konge og

8 109 Est Lensmand i det 16. Aarhundrede (Doktordisputats 1879); Dronning Margrethe og Kalmarunionens Grundlæggelse (1882); Danmarks Len og Lensmænd og Danmark-Norges Len og i Le-nsmænd (1885); Oversigt over Middelalderens Historie ( ); Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis ( ); Valdemarernes Storhedstid (1898); Danmarks Riges Historie 2. Bind ( ); Te-i stamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450 (1901); Erik af Pommern (1901); Det 16. Aarhundrede (1910); samt talrige Afhandlinger i Aarbog for nordisk Oldkyndighed, i Historisk Tidsskrift og Kirkehistoriske Samlinger. Adresse: Anker Heegaards Gade 1, i ERSTAD-JØRGENSEN Erik Havearkitekt; f. 17. Nov i ; Søn af Rigsarkivar A D Jørgensen (død 1897) og Hustru f. Pedersen; gift m. Astrid Gudrun E.J.. f. 17. Febr. i Kolding, Datter af Skov-frøhandler Johannes i Rafn. Havebrugskandidat 1894; Havearkitekt i siden 1893: Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Have- ; selskab fra Forfatter til: Villahaven. Adresse : Frederik d. 6. Allé 6, Kbh. ESCHE Thora Frøken, Forstanderinde, FM. i Guld; f. 27. Maj 1850 i ; Datter af Grosserer C V M Esche og Hustru f. Thorsen. Stifter og Forstanderinde for Magdalenehjemmet i 1877, der 1896 flyttedes til Skovtofte ved Lyngby;, aabnede 1891 Kvindehjælpen i med 1 Hjem (nu 4); overtog 1901 Ledelsen af Rednings- og Fødehjemmet Bet.hesda ved Aarhus; oprettede 1908 Opdragelseshjemmet Skovly ved Vedbæk. Er Forstanderinde for alle disse Hjem. I Bestyrelsen for Fredehjemsagen fra Adresse : Frederiksdalsvej, Skovtofte, Lyngby. ESCHEN Jens Dr. med., Stads- og Distriktslæge; f. 8. Juni 1862 i Marstal; Søn af Toldforvalter C C Eschen og Hustru f. Albertsen; gift m. Henriette f. Porep. Student (Herlufsholm) 1882; med. Eks. 1889; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C ; Dr. med. 1895; i Stads- og Distriktslæge i Aalborg fra 1898; Formand for Aalborg Lægeforening , for Nationalforeningens Kredsbestyrelse for Aalborg Amt fra 1903, for Aalborg Jordemoderforening fra 1905; oprettede en Klinik 1898 og et Fødehjem 1905; Overlæge ved Aalborg Amts ny Sygehus i Aalborg fra Adresse : Aalborg. ESMANN S T T Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.p.p.; f. 24. Nov i ; Søn af Generalmajor N C Esmann (død 1901) og Hustru Adelheid f. Weber: gift m. Ulla E, f. 8. Aug. i Gjentofte, Datter af Overlæge Lorentz Lorck (se denne). Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1899; Oberstløjtnant 1907; Forstander for Rytteriets Sekondløjtnants-, Sergent- og Korporalskole. Udenl. Ord.: Stb.V. Adresse: Jægersborg Allé, Kasernen, Gjentofte. ESMANN Victor Birkedommer; f. 18. Aug i Aarhus; Søn af Justitsraad, Kreditforeningsdirektør J V Esmann og Hustru f. Hammershøy; gift m. Anna E., f. 13. Okt i Ringkøbing, Datter af Dr. med. E B Holst og Hustru f. Husted (død 1909). Student (Aarhus) 1882; cand. jur. 1888; Byfogedfuldmægtig i Aarhus s. A.; Fuldmægtig ved Fjends- og Nørlyng Herreder fra ; Birkedommer i Wedellsborg Birk 1909; Medstifter og Kasserer for Moseselskabet : Medstifter af Jydske Hypotekforening 1900; Medlem af Stærkstrømskommissionen ; Medstifter af og Formand for Hedebruget" 1906; Formand for Tyendespareforeningen for Viborg og for Viborg Banks Bankraad. Adresse : Kjellingberg pr. Eiby. ESMANN Viggo Læge, Dr. med.; f. 28. Juni 1864 i Thisted; Søn af Prokurator G T Esmann og Hustru f. Bertelsen; gift m. Elisabeth E., f. 25. Jan i Aarhus, Datter af Direktør.J V Esmann og Hustru f. Hammershøy. Student (Viborg) 1882; med. Eks. 1889; Reservelæge i Hæren , ved Aarhus Kommunehospital og ved Fødselsstiftelsen ; Dr. med. 1896; Skolelæge fra Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening og fra samt af Jordemoderforeningen for Kbh. og Omegn; oprettede en Fødeklinik Adresse : Gothersgade 131, ESTRUP Hector Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 28. Maj 1860 paa Skaføgaard; Søn af Godsejer J B S Estrup (se denne); gift m. Mathilde E., f. 7. Febr. i Hverringe pr. Kjerteminde, Datter af Kammerherre Niels Juel og Hustru f. Baronesse Wedell- Wedellsborg. Student (Randers) 1879; cand. jur. 1886; Herredsfuldmægtig i Grenaa ; Ejer af Ormstrup fra ; Medlem af Viborg Amtsraad ;

9 Est HCl Stutterikommissær for Kanders og Viborg Amter; Formand for Tilsynskomitéen for Bøgildgaard. Adresse: Kongsdal pr. Mørkøv. ESTRUP J B S Godsejer, RE.SK.DM. Gb.E.T.; f. 16. April 1825 i Sorø; Søn af Historikeren, Etatsraad II F J Estrup og Hustru f. Scavenius; gift m. Regitze f. Baronesse Holsten. Forsteksamen 1844; Landmaalereksamen 1847; overtog Kongsdal 1846 og købte senere (1852) Skaføgaard; Folketingsmand for Eanderskredsen Medlem af Randers Amtsraad ; Landstingsmand for 9. Kreds , Indenrigsminister i Ministeriet Frijs , Konsejlspræsident og Finansminister ; kongevalgt Landstingsmand fra Adresse: Amaliegade 37, Kbhvn og Skaføgaard pr. Mørke. ETTE Carl R mag. scient.; f. 15. April 1871 i Kbhvn; Søn af Murermester C R Ette. Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. mag. (Hovedfag Fysik) 1896; Magisterkonferens i Matematik 1900; studerede ved Universitetet i Göttingen Formand for Metropolitanersamfundet fra 1908; Sekretær for Matematisk Forening. Adresse : Gyldenløvesgade 16, EUCH Johannes von Biskop, apostolisk Vikar for Danmark og Island; f. 21. Jan i Meppen, Hannover. Studerede i Münster og Mainz; Diakon i Paderborn 1857; Huslærer ; præsteviet i Osnabrück 1860; Vikar ved St. Ansgarkirken i ; Præst for den romersk-katolske Menighed i Fredericia ; Domherre i Osnabrück og apostolsk Præfekt i Danmark 1884; apostolisk Vikar og Biskop i Danmark fra Adresse : Bredgade 64, EVALDSEN A C Assessor i Højesteret, Dr. jur., K'.DM.; f. 2. Juni 1841 i Arlund ved Holstebro; Søn af Murermester Evald Loldrup og Hustru f. Christensdatter; gift 1. Gang m. Flora E. (død), Datter af Sognepræst M P Th. Christensen, 2. Gang m. Louise Christiane Emilie E., f. 18. Aug. i Nordborg paa Als, Datter af Toldoppebørselskontrolør J C Bülow. Student (Viborg) 1861; cand. jur. 1867; Volontær i Justitsministeriet 1870; fest. Assessor ved Overretten i Viborg 1870; Notarius ved det juridiske Fakultet 1871; Professor ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 1873; Assessor i Kbhvns Overret 1885, i Højesteret fra 1893; Censor ved de juridiske Eksaminer Er Forfatter til: Forelæsninger over Obligationsret; Fortolkning af Vekselretten (1880). Adresse: Carit Etlarsvej 2, EVERS A F M Kommandør i Søetaten, Chef for Kadetskolen, R.DM.Ob.E.T. p.p.; f. 9. Dec i Vejle; Søn af th. Købmand Christian Malthe Evers og Hustru Flora f. Mazanti; gift m. Marie Alexandra f. Lindholm, f. 29. Okt. i Jægersborg. Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1880; Adjutant hos H. k. II. Prins Valdemar : Kaptajn 1894; Kommandør 1905; Chef for Kadetskolen s. A. Udenl. Ord.: F.Æ.L.; Gr.Fr.; I.ILS.; N.L-; Pr.Kr.; R.St.A.; R.St.Stan.; S. Kr.; Sp.S.M.F.; S.Sv.; T.O. Adresse : Gernersgade 24, EXNER Julius Professor, Genremaler, K'.DM.; f. 30. Nov i : Søn af Hoboist ved Kongens Regiment J G Exner og Hustru Karen f. Jørgensdatter; gift m. Inger Henriette Sophie Jensine E., f. 30. Maj i, Datter af Major H C V Ringsted og Hustru f. Hofman. Elev paa Kunstakademiet; udstillede første Gang 1844; Medlem af Kunstakademiet 1864, Professor ; Kasserer for Kunstakademiet; Medlem af Akademiraadet. Hovedværker: Parti af Kunstakademiets Figursal (1844); Amagerkone, som tæller sine Penge; Besøget hos Bedstefaderen; Episode af et Gilde paa Amager; Et Gilde i Hedeboegnen; Sortepeer; Et Besøg af smaa Fættere og Kusiner hos den lille nydøbte; En lille Pige lader en gammel Mand lugte til en Rose; Den lille Rekonvalescent: Amagergildet; Den forstyrrede Middagshvile; Præsentationen for en Kender. Adresse: Charlottenborg, F FAARTOFT Andreas Læge. Distriktslæge, R.; f. 13. Marts 1843 i Nykjøbing M.; Søn af Købmand A C Faartoft og Hustru Johanne f. Kjerulf Hübertz; gift m Frederikke i. Krog (død 1887). Student (Aalborg) 1861; med. Eks. 1868; Distriktslæge i Nykjøbig p. M. fra 1880; Læge ved Amtssygehuset fra Medlem af Nykjøbing Byraad fra : Medlem af Bestyrelsen for alm. dansk Lægeforening og fra , for Lægernes Hjælpeforening og for Understøttelsesforeningen for

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget

127 Cam. Reproduktionsanstalt. Medstifter af og Formand for Isenkræmmerforcningeu og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget FUS 126 G GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne). Stifter af Kvindernes Handels- og

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis;

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Sør 42J T TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug. 1849 i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H f. 2. Okt. paa Visborggaard

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders

Län 246. Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders M5 Lan L LACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen. Student (Metropolitanskolen)

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Kilde- og billedoversigt

Kilde- og billedoversigt Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec. 1868. Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne.

Bolbro GIF, Badmintonafdelingen. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. Bolbro Badmintonklub byder velkommen til U14 eliterække klassifikationssturnering d. 4 og 5 maj i FKS hallerne. SPILLESTED: FKS hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. SPILLETID: Lørdag d. 04.05.13 fra

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM U15M Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013 Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM Viby Badminton Klub byder velkommen til U15M stævne. Vi håber på nogle dage med gode kampe, stemning i hallen og høj intensitet.

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere