Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elm 106. Medlem af Bestyrelsen"

Transkript

1 Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL Anders Stiftamtmand, K'.DM.; f. 3. Apr Vorbasse, Jylland; Søn af Sognepræst P C A Dybdal og Hustru f. Christensen; gift m. Pauline f. Rasmussen, f. 5. Juli i Ærøeskjøbing. Student (Horsens) 1869; cand..jur. 1874; By- og Herredsfuldmægtig i Varde : Sagførerfuldmægtig (i Nykjøbing F. og ) ; Assistent i Islands Ministerium 1881, Kontorchef 1885 og Departementschef 1889 smstds.; fra fung. Departementschef i Justitsministeriet. Stiftamtmand over Viborg Stift og Amtmand over Viborg Amt fra 1905; Formand for Sygeplejeforeningen for Viborg Amt og fra for Samfundet, som antager sig Vanføre Lemlæstede. Adresse : Viborg. DYBDAL Theodor Borgmester, og Etatsraad, R.p.p.; f. 5. Jan i Vorbasse; Søn af Sognepræst P C A Dybdal og Hustru f. Christensen; gift m. Alma f. Grove-Rasmussen, f. 7. April 1871 i Skjærbæk, Nordslesvig. Student (privat dimit.) 1874: cand. jur. 1879; Sagførerfuldmægtig ; Assistent i Indenrigsministeriet 1883, Fuldmægtig 1894; Sekretær i Kbhvns. Understøttelsesforening (senere Medlem af Hovedbestyrelsen) 1888; Borgmester for Magistratens 1. Afdeling fra 1898; Medlem af Kbhvns Skoledirektion; Formand for Bestyrelseskommissionen, for Begravelsesvæsenet i, for Kbhvns. kommunale Arbejdsanvisningskontor, for Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver i, for Det Tekniske Selskabs Skoles Bestyrelse og for Foreningen til Tjærerinders Understøttelse; Medlem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns. Kommunes Folkebiblioteker og af Bestyrelsen for Ny Carlsbergs Glyptotek. Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L. Adresse : Bredgade 49, DYEKJÆR Peder Sognepræst; f. 25. Marts 1862 i Ringkjøbing; Søn af Forpagter C Dyekjær og Hustru Karen f. Elkjær; gift m. Jenny Albertine D., Datter af Murermester I F Hansen og Hustru f. Olsen. Exam. jur. 1882; en Tid Privatsekretær hos Folketingsmand Chr. Berg: Student 1885; cand. theol. 1891; Kapellan i Fanefjord paa Møen s. A.; Sognepræst til Sejerslev-Ejerslev-Jordsby paa Mors ; Redaktør af Kristeligt Dagblad ; Sognepræst til Faarevejle-Dragsholm fra 1904; Medredaktør af Ugebladet Vort Folk. Sogneraadsmedlem. Æresmedlem i Hovedbestyrelsen for Kristeligt dansk Fællesforbund: Formand for Faarevejle Højskoles Bestyrelse og for Kirkeligt Missionsudvalg for Ods m. fl. Herreder; Viceformand for Valdensermiissionens danske Afdeling; i Bestyrelsen for Aktieselskabet Det nye Missionshotel. Adresse ; Faarevejle. DYRLUND Niels Dr. phil., DM.R,; f. 24. Maj 1826 paa KaldredgaardenBregninge Sogn, Skippinge Herred; Søn af Landmand Niels Dyrlund og Hustru f. Taarning; gift 1. Gang m. Michelle Georgine Kristine f. Doss (død 1874), 2. Gang m. Michelle Vilhelmine Andrea f. Doss (død 1908). Student 1844; deltog i Krigen ; cand. mag. 1866; Dr. phil. 1872; Lærer i Dansk ved Officerskolen : videnskabelig:«afhandlinger til forskellige Blade: Bidrag bl. a, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed (1885) og Arkiv før nordisk filologi (1895). Har udgivet: Tatere og Natmandsfolk i Danmark (1872); Udsigt over de danske Sprogarter (1857); Om Bygningämaaden paa den sydslesvigske (Landryg (1853). Adresse: Carl Bernhards Vej 4. Kbh. DØCKER Cerhard Bankdirektør, R.; f. E2. Maj 1842 paa Raundrupgaard i Gislev Sogn-. Søn af Proprietær Jullus Døcker (død 1875) og Hustru Jacobine f. Mackeprang (død 1869); gift m. Ragna D., f. 26. Aug i Sindholt, Aistrup Sogn, Datter af Proprietær Wilhelm Mariboe (død 1881) og Hustru Sophie f. Sparre (død 1900). Direktør i Kbhhvns Handelsbank. Adresse: Strandvejen 32 B. DØCKER J C Proprietær; f. 11. Febr. 1860; Søn af Proprietær Døcker. Landstingsmand for 7. Kreds fra 1906 (Højre); Formand for Hobro konservative Forening; Formand i Repræsentantskabet for Banken for Hobro og Omegn. Ejer af Rørbæk-Hovgaard ved Rørbæk. Adresse: st. Kongensgade 68., og Banegaardsvej, Hobro. E EBERT Hermann Grosserer, R.; f. 23. Sept i Aalborg; Søn af Købmand Carl Ebert og Hustru Augusta f. Greinert; gift ro. Fransiska E., f. 10. Aug. i Kastrup.

2 103 Ege Etableret 1880 som Købmand, 1896 som Mester og Fabrikant; Direktør for Aktieselskaberne Hermann Eberts Dampsnedkeri og Trævarefabrik og for Dronningmølle Teglværker; tid). Formand for Sundby Sogneraad; Borgerrepræsentant i Adresse : Christian d. 2. Plads 9, Kbh. ECKERT E U H Assessor i Overretten, R.; f. 25. Feb i ; Søn af Toldkontrollør G A E Eckert og Hustru f. Ipsen; gift m. Camilla Henriette E., f. 22. Sep. i, Datter af Justitsminister C P G Leuning og Hustru f. Nørgaard. Student (Viborg) 1872; cand. jur. 1878; Kopist i Sø- og Handelsretten s. A.; Volontær i Justitsministeriet 1880; tillige- Assistent i Edskrivningsvæsenets Revisionskontor ; Assistent i Justitsministeriet 1886, Fuldmægtig 1891, Kontorchef 1893; Assessor i Overretten fra 1895; Justitsministeriets Revisor af Gammelkjøgegaards Gods- og Fideikommis Regnskab; Medudgiver af Sø- og Handelsretstidende fra Adresse: Rathsacksvej 23, EDELMANN Thod Billedhugger; f. 23. Dec i Horsens; Søn af Murermester Edelmann Christensen og Hustru f. Hansen. Elev af Professor A V Saabye; Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1882; udstillede 1. Gang I Bestyrelserne for Dansk Billedhugger-Samfund, Dansk Skulpturforening og Kunstnerforeningen af 18. Novbr. Arbejder: Spaapigen; Gaasepigen; Vaaren; En Urkvinde; Adam og Eva; Kain. Broncemedalje Paris Adresse : Bredgade 65, EFFERSØE Oliver Sysselmand, R.; f. 20. Marts 1863 i Tveraa paa Suderø (Færøerne); Søn af Sysselmand Gudmund Effcrsøe og Hustru f. Müller (død 1903); gift m. Susanne Astrid E. (død 1902), Datter af Sognepræst Frederik Svendsen (død 1879) og Hustru Sigrid f. Effcrsøe. lexam. jur. 1882, Fuldmægtig paa Sysselmandens Kontor i Suderø : Sysselmand for Suderø Syssel fra 1894; Postekspeditør i Tranglsvaag : Medlem af Lagtinget , 1900 og fra 1905; Folketingsmand for Færøerne (Venstrereformpartiet) fra Formand for Suderø Selvhjælpsforening og Tveraa Afholdsforening samt forskellige lokale Institutioner. Adresse: St. Annæplads 18, og Trangisvaag. EGEBERG Edvard Forfatter; f. 17. Nov 1855 i Linaa ved Silkeborg: Søn af Lærer Niels Egeberg (død 1890) og Hustru f. de nemmer (død 1908); gift m. Maren E. (død 1901), Datter af Gaardejer Sognefoged Erik Jensen og Hustru f. Albrectsen. Skolelærereksamcn (Jelling) 1875; Lærer ved forskellige Landsbyskoler etc ; Lærer og Organist i Silkeborg : Redaktør af Silkeborg Folkeblad Fælleskorrespondent til Provinsblade: Redaktør af Søndagsbladet, af Den lille Folkeven og af Læsning for Folket: Medarbejder ved København.Dannebrog, Hver 8. Dag m. fl. Har skrevet : Helligt og Søgnt (1894); Sejr og Fald; Min Dreng; Inden for Skolens Mure: Ved Dødens Port (1899); Paa min Vej; Mellem Børn; Børnebilleder; Det først Fornødne (1902); Folkets Lærero (1904); Smaa- Oplevelser; Drømmeren (1907); Vandringsmanden (1909). Adresse ; Ekko, Sveibæk St. EGEBJERG Hans R Redaktør; f. 31. Maj 1860 i Egebjerg i Sydfyen; Søn af Gaardejer Rasmus Hansen Egebjerg og Hustru Anne f. Larsen: gift m. Josefine E., f. 27. Sept i, Datter af Kaptajn Laurits Knudsen og Hustru Josefino f. Feuerstein. Ophold paa Vejstrup Højskole , paa Askov udvidede Højskole og : Sprogkursns i 1886: Studierejse i England Landmand indtil 1885: Redaktionssekretær ved Aarhus Amts Folkeblad 1887: Redaktør af Folkebladet for Svendborg Amt fra Formand for Det forhandlende Venstres Forening i Svendborg Amts 3. Valgkreds; Medlem af Svendborg Byraad; Næstformand i Svendborg Foredragsforening; Medlem af Svendborg Amtsskytteforenings Hovedbestyrelse. Litterære Arbejder : Svendborg Amtsskytteforening, et Festskrift (1891); William Gladstone (1896). Fru Josefine Egebjerg er Formand for Danske Kvinders Försvarsförening i Svendborgkredsen. Adresse : Svendborg. EGEDE-LUND H P Oberst, K'.DM.; p.p.; f. 2. Maj 1847 paa Lundholm i Salling; Søn afproprietær, cand. theol. J JLund; gift m. Magda Maria E-L., f. 3. Dec. l"863 i, Datter af Straahattefabrikant, Grosserer J Gottschau. Student (Viborg) 1866; Sekondløjtnant i Artilleriet 1868, i Rytteriet 1872, Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1883; Chef for Ride- og Beslagskolen ; Oberstløjtnant 1898; Formand i Remontekommissionen s. A.; Oberst 1903; Afsked I Bestyrelsen for

3 Egg 104 Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, Næst formand fra 1909 Tidenl. Ord.: Pr.Kr. Adresse : Frederiksberg Allé 68, Kbh EGGELING Eduard F F Billedhugger; f. 25. Sept. i Nykjøbing F.; Søn af afdøde Murermester A C A Eggeling og Hustru f. Petersen. Medlem af Kunstnersamfundet; Afgangsbevis fra Kunstakademiets Billedhuggerskole 1898; lille Guldmedalje for Gesandtskabet hos Achilles 1900; udstillede første Gang 1900; har virket for Udbredelsen af dekorativ Kunst. Stifter af Dansk Billedhugger-Samfund 1905, Medlem af Bestyrelsen og Samfundets Sekretær fra dets Stiftelse; Medstifter af Dansk Skulpturforening og Medlem af dens Bestyrelse 1907; Meddommer ved Konkurrencen om Finsen-Mindesmærket 1907; Medlem af Censurkomitéen ved Foraarsudstillingen paa Charlottenborg 1907, af Komitéen for Kunstnernes Efteraarsudstilling og fra 1910 og at Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. November; Formand for Billedhugger-Sektionen under samme Forening fra Adresse; Vesterbrogade 126, EHLERS Edvard Professor, Dr. med., R.DM.p.p.; f. 26. Marts 1863 i ; Søn af Konferensraad E D Ehlers (død 1893) og Hustru Agnes f. Arctander; gift m. Jutta Dagmar E., f. 29. April 1874, Datter al Møbelhandler Peter Schütz og Hustru Marie (død 1908). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1880; med. Eks. 1887; Reservelæge i Søværnet , ved Kommunehospitalet Afd. IV ; Dr. med. 1891; studerede.spedalskhed i Norge 1893, paa Island , paa Balkanhalvøen 1897, i Spanien 1898, paa Kreta, i Bosnien og Herzegovina 1900 og i Dansk Vestindien 1903 og 09;, Chefred. af det internationale Tidsskrift, Lepra 1900; Keder af Frederiks Hospitals dermatologiske Klinik fra 1906; visiterende Læge ved Kbhvns Politi; Æresmedlem og korresponderende Medlem af flere udenlandske dermatologiske og medicinske Lægeselskaber: Medlem af Komitéen for Dansk Vestindien; For- I mand for Kbhvns Venstreforening; Borgerrepræsentant i fra L'denl. Ordner: Bulg. C.F.; Fr. off. de l'instruc publ.; F.-E.L.; Gr.Fr.; Pr. Kr.: Ø.J.Kr.; N.St.O. Adresse : Laxegade 6, Sommerbolig: Smutgærde pr. Nærum. EHRENCRON-MÜLLER Holger Bibliotekar; f. 13. Febr i ; Søn af Kontorchef i Overformynderiet V C T Müller og Hustru Laura f. Jacobsen; gift m. Esther E-M., f. 5 Juni i, Datter af Hof bager J L W Olsen (død 1897) og Hustru Magdalene f. Bøving (død 1895). Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. mag. 1892; Assistent ved det kg]. Bibliotek 1894, Bibliotekar 1907: tillige kst. kgl. Haandbibliotekar Adresse: 61. Kongevej 163, EIBE Thyra cand. mag.; f. 3. Nov. i ; Datter af Boghandler F H Eibe; ugift. Student (N Zahles Skole) 1889; cand. mag. 1895; Lærerinde ved H Adlers Fællesskole. Har udgivet en Lærebog i Geometri. Adresse : Østerbrogade 3. EICH A L Stabsintendant, R.; f. 28. Marts 1858 i Sæby; Søn af Førstelærer F C Sørensen og Hustru f. Pettersen; gift m. Hedevig Margrethe f. Høyrup, f, 22. April 1864 i Hagested. Intendant 1885; Overintendant 1896; Stabsintendant 1908; Stabschef ved Forplejningskorpset. Adresse: Kongensvej 14, EICKHOFF Wilhelm Fabrikant; f. 16. Febr i ; Søn af J G A Eickhoff og Hustru Johanne f. Grønbæek; gift m. Emilie f. Rasmussen, f. 1. Maj i Rødby. Firma : J G A Eickhoff. Overtog sammen med en Broder Faderens Fabrik 1875 (Specialitet: Bogtrykmaskiner) Adresse: Vesterbrogade 97, EILERSEN Eiler Rasmussen Landskabsmaler, R.; f. 1. Marts 1827 i Østerby ved Faaborg; Søn af Gaardfæster Rasmus Eilersen og Hustru Anne f. Hansdatter; gift m. Eleonore Frederikke f. Winning (død). 1 Malerlære; Elev paa Kunstakademiet ; deltog i Krigen ; udstillede første Gang 1849; Medlem af Kunstakademiet Hovedværker: Parti fra Frijsenborg Dyrehave (1864; Kunstmuseet); Foraarsdag ved Øresund (Brudegave til Prinsesse Dagmar fra danske Godsejerfruer) ; Fuglesangsmosen i Dyrehaven (Kunstforeningen). Adresse: Holsteinsgade 9, EILERSGAARD Charlotte Forfatterinde; f. 25. Marts i Hjørring; gift m. Redaktør af Middelfart Avis Julius Eilersgaard, f. 24. Marts 1855 i Aalborg. Formand for Dansk Kvindesamfunds Middelfart-Afdeling og Præsident for Det røde Kors' Dameafdeling i Middelfart. Litterære Værker: Gjertrud (opført paa Dagmarteatret 1896); En moderne Helgen (1902); De Værgeløse (1903); Fru Direktøren (190D) ; Jægermesterinden (1906); Den kære Svigermama:

4 105 Ell En Ægteskabsfjende; Smaa Historier om Kærlighed; Mors lille Pige; Stille Liv; en Afhandling om den nordiske Kvindebevægelse (skrevet paa tysk og udgivet i Berlin). Adresse : Middelfart. ELBEN H A R v. Oberst, K'DM.p.p.; f. 26. Marts 1831 i ; Søn af Malermester, Kaptajn J G N Elben og Hustru Bolette f. Westergaard; gift m. Fanny Theodora Frederikke f. Stembach, f. 5. Marts i Sekondløjtnant 1850; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1853, Kaptajn 1864, Afsked 1870; kar. Oberstløjtnant 1885; kar. Oberst Tidligere Banechef ved Statsbanedriften; Medlem af Kbhvns Telefon-Aktieselskabs Bestyrelse. Udenl. Ordener : Gr.Fr.; P.Chr.; R. St.A.; S.V. Adresse ; Tordenskjoldsgade 30, Kbh. ELBERLING Carl Forfatter, Bibliotc kar R.; f. 16. April 1834 i Slagelse; Søn af Professor, Rektor C W Élberling (død 1870) og Hustru Horthea f. Flensted (død 1850). Student (Slagelse) 1851; mag. scient. 1859; Assistent ved mineralogisk Museum og ved det kgl. Bibliotek , Bibliotekar sammesteds fra Litterære Arbejder ; Danske Folkebøger I (1867); Om de danske Kalktufdanneiser (1870); Oehlenschlåger som Gadevisedigtcr (1872): Oehlenschläger og de østerlandske Eventyr (1887); Et og andet om Aladdin (1899); Breve fra en Bogelsker (1909). Adresse ; Slotsgade 14, ELBERLING Emil Forfatter, Journalist, f. 17. Juli 1835 i Slagelse; Søn af Professor. Rektor Carl Elberling (død 1870) og Hustru Dorthea f. Flensted (død 1850); gift m. Marie Louisa E f. 25. Juni 1841 i Serampore (død 1897), Datter af Herredsfoged Fr. E Elberling (død 1880) og Hustru Harriet f. Fjellerup (død 1859). Student (Roskilde) 1852; cand. phil. 1853; Medarbejder ved Fædrelandet ; Medudgiver af Forlagsbureauets Haandleksikon ; Bibliotekar ved Rigsdagen fra 1880; Redaktør af Den uafhængige 1884; Medarbejder ved Bestaaende Forfatningslove og ved Salmonsens Konversationsleksikon, ved Nordisk Konversationsleksikon og ved Nordisk Familjebok. Medstifter af den liberale Vælgerforening paa Frederiksberg og dennes første Formand ; Medlem af Frederiksberg Skolekommission ; Medlem af Dansk Kvindesamfunds Styreiso , Adresse : Forhaabningsholms Allé 11, ELFELT Peter kgl. Hof-Fotograf, R.; f. 1. Jan i Helsingør; gift m. Ville Emilie E., f. 26. Aug. i Formand for Dansk Fotografisk Forening. Adresse ; st Kongensgade 71. ELLBRECHT Gerhard V. Mejerikonsulent; f. 2. Juni 1872 i Diernisse ved Faaborg; Søn af Ritmester Eberhard von Ellbrecht og Hustru Emilie f. Grothusen (død 1908). Student (privat dimit.) 1891; cand. polyt. 1897; Kemiker ved Mælkeriet Pasteur 1898; Leder af den kemiske og hygiejniske Kontrol ved Kbhvns Mælkeforsyning ; Medarbejder ved Mælkeritidende, Ugeskrift for Landmænd samt Tidsskrift for Landøkonomi;.Mejerikonsulent ved Det kgl. danske Landhusholdningsselskab; Censor i Mælkerilære ved Landbohøjskolen: Stiftet af Frederiksborgensersamfundet og Bestyrelsesmedlem af samme. Adresse: Maglekildevej 15, ELLEHAMMER J C H Direktør, Fabrikant; f. 14. Juni 1871 i Bakkebølle, ved Vordingborg; Søn af Entreprenør M I Hansen og Hustru Catrine f. Larsen; gift m. M immi E., f. 26. April 1868 i Bøtø paa Falster, Datter af Gaardejer P Jørgensen (død 1898) og Hustru Johanne f. Jørgensen (død 1894). Udlært som Urmager i Nykjøbing F. 1888; derefter arbejdet paa elektromekaniske Værksteder i ;, rejst i Udlandet og studeret Elektroteknik; fra 1897 egen Virksomhed. Har fremstillet en Række Opfindelser paa det mekaniske Omraade (særlig Motoromraadet); har modtaget Ørstedslegatet og Den Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelses Præmie for fremragende Opfindelser samt talrige Medaljer og Diplomer. Er den første der har bragt en Flyvemaskine med Passager til at hæve sig i Luften (12. Sept. 1906); erholdt Udmærkelse paa Aeronautisk Udstilling i Paris Adresse ; Kochsvej 15, ELLINGER H O C Professor, R.p.p.; f. 30. Dec i ; Søn af Krigsraad H A D Ellinger og Hustru Ida f. Preuss; gift m. Ida f. Holten, f. 12. Juni paa Knuthenborg. Ingeniøreksamens 1. Del 1879; Student (priv. dimit.) 1881; Universitetets Guldmedalje 1882; Magisterkonferens i Fysik 1883; Lærer ved Søofficerskolen , ved Metropolitanskolen ; Docent ved Landbohøjskolen 1887, Professor Medlem af Bestyrelsen for Hjælpe-

5 Elm 106 foreningen for polytekniske Eksaminander; Formand for Arbejderforeningen af 3860 fra 1897 og for Cæcilia Foreningen fra 1902, Folketingsmand for Frederiksberg 1. Kreds og fra 1903; Formand for Højres Forretningsudvalg fra 1908, Medlem af Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening indtil 1910; Formand for Højrepartiets Bestyrelse i 2. Landstingskreds. Har skrevet : Lærebog i Magnetisme I og Elektricitet (1887); Lærebog i Fysik (1887); Lærebog i Varme (1888); Lærebog i mekanisk Fysik (1891); Lærebog om Lyset (1895); Naturen og dens Kræfter (1898); Forelæsninger over I Meteorologi; Lærebog i Fysik for Mellemskolen (1904): Fysik for Realklassen (1907K Udenl. Ord. : Gr.Fr. Adresse: Mariendalsvej 24, ELMQUIST Peter Skolebestyrer; f. 9. Febr i Vordingborg; Søn af fhv. Skibsinspektør' ved Statsbanerne J H Elmquist og Hustru f. Pontoppidan; ugift, Student (Sorø) 1883; ca.nd. phil. 1884: studerede Hisforio og Filologi; Lærer ved Borgerdydskolen 1885, Inspektør ved samme ; Bestyrer af Slomanns Skole fra 1903; i Direktionen for De forenede Skoler; Formand for De højere Almenskolers Lærerforening fra 1904 og for Pædagogisk Selskab fra Adresse: Jakob Danncfærds Vej 3, ELPER L P V Kontorchef, Direktør: f. 28. Febr i ; Søn af Possementmagermester, senere -Restauratør Peter Madsen (død 1863) og Hustru Amalie f. Bense (død 1892); gift m. Alvilda. E., f. 31. Jan. paa Lerbjerggaard ved Fredensborg, Datter af Proprietær Niels Petersen (død 1889) og Hustru Thora f. Kock. Elev paa. Svenné Langkjærs Handelsakademi ; paa Handelskontor ; ansat i Belysningsvæsenet 1881, Assistent 1884, Fuldmægtig 1893, Kontorchef fra Bogholder (om Aftenen) i Dansk Glødenétfabrik-Helios Stifter af og Direktør for Akts. af samme Navn samt For- ' mand i det«bestyrelse. I Bestyrelsen for Handelsforeningen af 5. Juni ; Medstifter af ; og Bestyrelsesmedlem i Sangforeningen Brage 1891; Medlem af Centralbestyreisen for De samlede kbhvnske Sangforeningers Centralbestyrelse fra 1898; Medstifter af og Formand for Foreningen af Grossister i Elcktricitetsbranchen fra Opfinder af en Automat-Gasmaaler. Adresse: St. Knuds Vej 31. ELVIUS Sofus Justitsraad, Direktør; f. 3. April 1849 i : Søn af Skoleforstander E Elvius (død 1874) og Hustru f. Fleischer (død 1874); gift m. Christine E., f. 23. April i Maribo, Datter af Konsul C J F Appel og Hustru Marie f. Høngaard. Assistent i Livsforsikringsanstalten 1871; Stifter af og Direktør for Genealogisk Institut for Nyt genealogisk Institut fra Foranledigede Oprettelsen af Samfundet for dansknorsk Genealogi og Personalhistorie Medlem af Præsteenkehjemmets Bestyrelse. Har udgivet; Danmarks Præstehistorie ( ); Danske patriciske Slægter (1891); Medudgiver af Den danske Lægestand 5. og 6. Udg. (1889 og 1891); har udgivet c. 20 Studenterjubilæumsfestskrifter. Adresse: Strandgade 26,. og Unholt ved Frederiksværk. ENGELBERG F T Sagfører; f. 8. Nov i Kbhvn; Søn af Kobbersmed F T Engelterg (død 1889) og Hustru Anna f. Jørgensen: Drift m. Julie Claudia Teresia E (død 1910), Datter af Murermester H Larsen og Hustru Julie f. Loua (død 1889). Sagfører 1889; Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds; Formand for Kbhvns Unrterretssagførerforening; Revisor for Underretssagførernes Understøttelsesfond: Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Sagførernes Auktioner; Kasserer for Nørrebros Asylselskab. Adresse : Frederiksborggade 17, ENGELBRECHT C C E von Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 1. Febr paa Nielstrup ved Svendborg; Søn af Forpagter C J Engelbrecht og Hustru Sophie f. Poulsen; gift m. Julie f. Friis f. 29. Maj paa Lyngbygaard ved Aarhus. Sekondløjtnant 1850; Premierløjtnant 1863; Ritmester 1872; Oberstløjtnant 1883; Oberst 1886; Formand i Remontekommissionen : Generalmajor og Generalinspektør for Rytteriet 1895; Afsked Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Pr.R.Ø.: R. St.A. Adresse : St. Peders Vej 1, Hellerup. ENCELBRECHT C J Ceremonimester, Kammerherre, Kaptajn, R.p.p.; f. 25. Juli 1862 i Aarhus: Søn af Generalmajor C C E Engelbrecht (se denne); gift ni. Sophie Pauline Veronica f. Wilkens, f. 9. Maj i Hessen-Nassau. Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1884; Kaptajn 1900; Ceremonimester 1908.

6 107 Eri Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; M. Gr.; Pr.Kr.: R.St.A.; B.St.Stan.; S.II E.: S.Kr.; Stb.V. Adresse : Malmøgade 5, Kbhvn ' ENGELBRECHT Frederik Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.p.p.; f. 14. Jan i Aarhus; Søn af Generalmajor C C E Engelbrecht (se denne). Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Adjutant hos Ryttergeneralen 1894; til Generalstaben 1897; Ritmester 1899; Generalstaljen 1902; Stabschef hos Ryttergeneralen 1903; Oberstløjtnant, og Chef for Gardehusarregimentet Udenl. Ordener.- F.Æ.L.; N.St.O.; B.St.Stan.; S.Sv.: Stb.V Adresse : Gardehusarkasemen, Østerbrogade, ENGELSTED C K Vicekonsul, Jægermester, R.DM.p.p.; f. 15. Febr i ; Søn af Dr. med. C S M N Engelsted og Hustru Kirsten f. Klingberg; gift m. Thyra f. Dinesen, f. 1. Dee. paa Store Mørkegaard ved Mørkov. Student 1880; cand. jur. 1888; kgl. udsendt dansk Vicekonsul og Chancelier ved det kgl. Gesandtskab i Paris Udenl. Orden : F.Æ.L. Adresse: 17 nie Legendre, Paris. ENGELSTED Sophus Dr. med, SK.DM. FM. i Guld; f. 8. Marts 1823 i ; Søn af Raadmand, By- og Raadstucskriver J V Engelsted og Hustru Susanne f. Neergaard; gift m. Ulrica f. Klingberg (død 1864). Student (Aarhus) 1841; med. Eks. 1847; kst. Underskibslæge 1848 og kst. Skibslæge ; Reservemedikus ved Almindelig Hospital : Medlem af det kgl. med. Selskab 1852; fung. Overlæge ved Almindelig Hospital under Koleraepidemien 1853; Distriktslæge i ; Dr. med. 1854; Medredaktør af ugeskrift for Læger ; Reservelæge ved Almindelig Hospital ; Overlæge smstds og ved Kommunehospitalet Afd. IV ; midlertidig Docent ved Universitetet ; Medlem af Sundhetskollegiet ; Borgerrepræsentant ; Medlem af Sundhedskommissionen , af Bestyrelsen for Kysthospitalet og for Polikliniken; Medstifter og Formand i Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse 1877; Æresmedlem af den internationale Forening til Bekæmpelse af Tuberkulosen 1904 og af Røde Kors 1905; Medlem af Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat. Har foruden Tidsskriftartikler skre- j vet l'hthisis, en anatomisk-klinisk Undersøgelse (1853); anatomisk-klinisk Undersøgelse om Tuberkulosens Helbredelighed (1854 Doktordisputats); om Foranstaltninger mod Udbredelse af veneriske Sygdomme i (1861): Klinisk Vejledning til Diagnose, Behandling og Forebyggelse af veneriske Sygdomme (1877 og 1886): Klinisk Vejledning til Diagnose og Behandling af Hudens Sygdomme (1879); Om Kbhvns Epidemivæsen (1890): Om Samfundets Beskyttelse mod Prostitution og veneriske Sygdomme (1896); Om Foranstaltninger mod Udbredelsen af Tuberkulosen i Danmark (1898): Om nødvendige Midler til Bekæmpelse af Tuberkulose i Danmark (1901); Gammelt og Nyt om Krig og Cholera, Tuberkulosens Bekæmpelse og Sundhedskollegiets Ødelæggelse (1910). Adresse: Strandvejen 26, ENGELSTOFT Christian Forfatter; f. 12. Marta 1876; Søn af Overretssagfører Laurits Engelstoft og Hustru Pauline f. Stub; ugift, 4. Kl. Hovedeks. (Borgerdydskolen paa KrsUivn.) 1893; lever som F'orfatter i Har skrevet: Af Livets Farce (1904); Kongen af Illyrien (1905); Barnet (1906); Svig og List (1909); Noveller i Verdensspejlet, Maanedsmagasinet, Det ny Aarhundredo o. fl. a. St. Adresse :Aaboulevard 9 B, ENNA August Professor, Komponist; f. 13. Maj 1860 i Nakskov; Søn af Skomager Alexander Enna og Hustru Eline f. Henrichsen: gift m. Kirstine f. Topp, f. 26. Juli i Ribe. I Skomager- senere Handelslære; Elev af Schjørring i Violin og Organist Rasmussen i Teori; Dirigent ved omrejsende Selskaber o. a. St. Kompositioner: Operetterne : En Landsbyhistorie (1880) og Areta (1882); Operaerne: Agleia (1884), Hexen (1889), Kleopatra (1893), Aucassin og Nicolete (1895). Pigen med Svovlstikkerne (1897), Lamia (1899), Prinsessen paa Ærten (1900) og Ung Elskov (1902; Omarbejdelse af Lamia); Sangspillene : Yduns Æbler og Bellmann; Musik til Halfred Vanraadeskjald: Balletterne: Hyrdinden og Skorstensfejeren og Sanct» Cæcilios Guldsko. Desuden: Korværket Historien om en Moder (1904): Märchen, Symfonisene Bilder; H C Andersen; Eine Festouverture (1905); en Violinkoncert, Klaverstykker. Sange og 2 Symfonier. Adresse: Bendtlerstrasse 15, Berlin. ERICHSEN Christian Grosserer, R. ; f. 26. Maj 1842 i Rønne: Søn af Kancelliraad Prokurator Thomas Erichsen (død 1886) og Hustru Michella f. Westh (død 1890); gift m. Elisabeth E., f. 27. Nov. 1853, Datter af Etats-

7 Erl 10$ raad C W Zahrtmann (død 1899) og Hustru Laura f. Jespersen. Uddannet hos P M Anker, paa Grüners Handelsakademi og i Firmaet. Jørgen Jensen; Grossererborgerskab Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1894 og af Fodcrstofhandelens Vold>gift fra dens Stiftelse: autoriseret Handelskyndig Tillidsmand fra 1906; Leder af Kreditorforeningen af 2. Aug. 1905; Kommitteret og Kasserer i Foreningen af danske Spiritusfabrikanter; Medlem af Bestyrelserne for Skandinavisk Kaffe- & Kakao Kompagni, I Lauritzen & Co. og De danske Kartoffelmelsfabrikker. Medlem af Kommissionen af 1894 til Udarbejdelse af en AktieloV. Litterære Arbejder: De her i Landet anvendte Foderstoffer og deres Oprindelse; Siam som Handelsland; Udkast til en dansk Aktielov; Bornholmske Melodier. Adresse ; Strandgade 6, ERLINGSSON Thorsteinn Forfatter; f. 27. Sept Student; studerede Jura; Udgiver af Tiladet Bjarki , af Arufirdingur Har udgivet Digtsamlingen Thyrmir, Ruins of the Saga Time (1899) m. m. Adresse : Reykjavik. ERNST C F S Kommitteret, R.DM.p.p.; f. 3. Dec i ; Søn af Generalløjtnant J F M Ernst (død 1897i o- Hustru Louise f. v. Abercron (død 1909); gift m. Emilie Cecilie Elise Dorthea E., f. 2. Marts 1852 i, Datter af Civilingeniør C T Hanssen og Hustru Laura f. English. Student 1870; Ingeniøreksamen ved Polytechnicum i Zürich 1876: arbejdede som Ingeniør i Udlandet ved forskellig Bro- og Jernbanebygning ; Ingeniør ved Statsbaneanlægene 1880, Kommitteret Ledet og medvirket ved Anlægene af; næsten samtlige Privatbaner samt af Statsbanerne Struer-Thisted, Herning- Skjern, Assens-Tommerup, Hobro-Løgstør, Slagelse-Næstved. Slagelse-Værslev ; Dampfærgeforbindelserne ; Odde Sund, Store Bælt, Sallingsund, Masnedø-Orehoved: Dampfærgeanlægene i Helsingør og København; Omordningen af Banegaardsforlioldene i København med den nye Person- og f-odsbnnegaard; bygget Broerne over Guldborgsund. Masnedsund og over Martager Fjord ved Hadsund, samt udarbejdet Projekterne til Broen mellem Masnedø og Falster og fil en fast Bro over Lillebælt. Medlem af Bestyrelsen for Det danskrussiske Dampskibsselskab. Udenl. Ordner : I.Kr.; M.Gr.; S.N. Adresse: Rathsacksvej 15, ERNST Louis Oberstløjtnant, R.DM. p.p.: f. 15. Aug i ; Søn af Generalløjtnant J F M Ernst (død 1897) og Hustru Louise f. von Abercron (død 1909); gift m. Ebba Marie Henriette f. Lindberg, f. 8. Jan. i Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1892; Oberstløjtnant 1909; Forstander for Det Tekniske Selskabs Skole Medlem af Elektricitetskommissionen og af Elektroteknisk Forenings Bestyrelse. Udenl. Ord. : B.cr.m. Adresse: Ahlefeldtsgade 2, ERNST Niels Peter Overlæge v. St. Elisabeths Hosp., f. 11. Marts 1868 paa Rolykkegaard ved Nakskov; Søn af Proprietær Jørgen Ernst og Hustru Maria f. Maag; gift m. Margrethe E., f. 4. Nov paa Frederiksberg, (Datter af Generalmajor C A S Dalberg (se denne). Student (Herlufsholm) 1886; med. Eks. 1894; Reservelæge ved Amtssygehuset i Næstved : Reservekirurg ved St. Josephs Hospital ; Overlæge ved St. Elisabeths Hospital i Sundby fra 1905: Medlem af den dunske Cancerkomité og ordentligt Medlem af den internationale Cancerkomité. Adresse : Christian d. 2dcns Allé 1, ERSLEV Kristian Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.DM.: f. 28. Dec. 1852; Søn af Forlagsboghandler Jacob Erslev (død 1902) og Hustru Jacobine f. Castenschiold (død 1862); gift m. Augusta E., f. 8. April i Jægersborg, Datter af Lærer Caspar Erslev og Hustru f. Borgen. Student 1870; Magisterkonferens i Historie 1876; Dr. phil. 1879; Professor i Historie fra 1883; Forstander for Universitetets filologisk-historiske Laboratorium ; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1888; Kasserer i Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog: Medlem af Carter bergfondets Direktion fra af Bestyrelsen for Den danske historiske Forening, for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse, af Universitets-Jubilæets danske Samfund og af Højskolen for moderno Samfundsvidenskab og Politik. Medlem af Gjentofte Kommunes Skolekommission til 1910: det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 4. Kreds 1906; Ledende Senior i Studenterforeningen Litterære Værker: Numismatiske Afhandlinger (særlig i 70erne); Konge og

8 109 Est Lensmand i det 16. Aarhundrede (Doktordisputats 1879); Dronning Margrethe og Kalmarunionens Grundlæggelse (1882); Danmarks Len og Lensmænd og Danmark-Norges Len og i Le-nsmænd (1885); Oversigt over Middelalderens Historie ( ); Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis ( ); Valdemarernes Storhedstid (1898); Danmarks Riges Historie 2. Bind ( ); Te-i stamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450 (1901); Erik af Pommern (1901); Det 16. Aarhundrede (1910); samt talrige Afhandlinger i Aarbog for nordisk Oldkyndighed, i Historisk Tidsskrift og Kirkehistoriske Samlinger. Adresse: Anker Heegaards Gade 1, i ERSTAD-JØRGENSEN Erik Havearkitekt; f. 17. Nov i ; Søn af Rigsarkivar A D Jørgensen (død 1897) og Hustru f. Pedersen; gift m. Astrid Gudrun E.J.. f. 17. Febr. i Kolding, Datter af Skov-frøhandler Johannes i Rafn. Havebrugskandidat 1894; Havearkitekt i siden 1893: Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Have- ; selskab fra Forfatter til: Villahaven. Adresse : Frederik d. 6. Allé 6, Kbh. ESCHE Thora Frøken, Forstanderinde, FM. i Guld; f. 27. Maj 1850 i ; Datter af Grosserer C V M Esche og Hustru f. Thorsen. Stifter og Forstanderinde for Magdalenehjemmet i 1877, der 1896 flyttedes til Skovtofte ved Lyngby;, aabnede 1891 Kvindehjælpen i med 1 Hjem (nu 4); overtog 1901 Ledelsen af Rednings- og Fødehjemmet Bet.hesda ved Aarhus; oprettede 1908 Opdragelseshjemmet Skovly ved Vedbæk. Er Forstanderinde for alle disse Hjem. I Bestyrelsen for Fredehjemsagen fra Adresse : Frederiksdalsvej, Skovtofte, Lyngby. ESCHEN Jens Dr. med., Stads- og Distriktslæge; f. 8. Juni 1862 i Marstal; Søn af Toldforvalter C C Eschen og Hustru f. Albertsen; gift m. Henriette f. Porep. Student (Herlufsholm) 1882; med. Eks. 1889; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C ; Dr. med. 1895; i Stads- og Distriktslæge i Aalborg fra 1898; Formand for Aalborg Lægeforening , for Nationalforeningens Kredsbestyrelse for Aalborg Amt fra 1903, for Aalborg Jordemoderforening fra 1905; oprettede en Klinik 1898 og et Fødehjem 1905; Overlæge ved Aalborg Amts ny Sygehus i Aalborg fra Adresse : Aalborg. ESMANN S T T Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.p.p.; f. 24. Nov i ; Søn af Generalmajor N C Esmann (død 1901) og Hustru Adelheid f. Weber: gift m. Ulla E, f. 8. Aug. i Gjentofte, Datter af Overlæge Lorentz Lorck (se denne). Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1899; Oberstløjtnant 1907; Forstander for Rytteriets Sekondløjtnants-, Sergent- og Korporalskole. Udenl. Ord.: Stb.V. Adresse: Jægersborg Allé, Kasernen, Gjentofte. ESMANN Victor Birkedommer; f. 18. Aug i Aarhus; Søn af Justitsraad, Kreditforeningsdirektør J V Esmann og Hustru f. Hammershøy; gift m. Anna E., f. 13. Okt i Ringkøbing, Datter af Dr. med. E B Holst og Hustru f. Husted (død 1909). Student (Aarhus) 1882; cand. jur. 1888; Byfogedfuldmægtig i Aarhus s. A.; Fuldmægtig ved Fjends- og Nørlyng Herreder fra ; Birkedommer i Wedellsborg Birk 1909; Medstifter og Kasserer for Moseselskabet : Medstifter af Jydske Hypotekforening 1900; Medlem af Stærkstrømskommissionen ; Medstifter af og Formand for Hedebruget" 1906; Formand for Tyendespareforeningen for Viborg og for Viborg Banks Bankraad. Adresse : Kjellingberg pr. Eiby. ESMANN Viggo Læge, Dr. med.; f. 28. Juni 1864 i Thisted; Søn af Prokurator G T Esmann og Hustru f. Bertelsen; gift m. Elisabeth E., f. 25. Jan i Aarhus, Datter af Direktør.J V Esmann og Hustru f. Hammershøy. Student (Viborg) 1882; med. Eks. 1889; Reservelæge i Hæren , ved Aarhus Kommunehospital og ved Fødselsstiftelsen ; Dr. med. 1896; Skolelæge fra Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening og fra samt af Jordemoderforeningen for Kbh. og Omegn; oprettede en Fødeklinik Adresse : Gothersgade 131, ESTRUP Hector Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 28. Maj 1860 paa Skaføgaard; Søn af Godsejer J B S Estrup (se denne); gift m. Mathilde E., f. 7. Febr. i Hverringe pr. Kjerteminde, Datter af Kammerherre Niels Juel og Hustru f. Baronesse Wedell- Wedellsborg. Student (Randers) 1879; cand. jur. 1886; Herredsfuldmægtig i Grenaa ; Ejer af Ormstrup fra ; Medlem af Viborg Amtsraad ;

9 Est HCl Stutterikommissær for Kanders og Viborg Amter; Formand for Tilsynskomitéen for Bøgildgaard. Adresse: Kongsdal pr. Mørkøv. ESTRUP J B S Godsejer, RE.SK.DM. Gb.E.T.; f. 16. April 1825 i Sorø; Søn af Historikeren, Etatsraad II F J Estrup og Hustru f. Scavenius; gift m. Regitze f. Baronesse Holsten. Forsteksamen 1844; Landmaalereksamen 1847; overtog Kongsdal 1846 og købte senere (1852) Skaføgaard; Folketingsmand for Eanderskredsen Medlem af Randers Amtsraad ; Landstingsmand for 9. Kreds , Indenrigsminister i Ministeriet Frijs , Konsejlspræsident og Finansminister ; kongevalgt Landstingsmand fra Adresse: Amaliegade 37, Kbhvn og Skaføgaard pr. Mørke. ETTE Carl R mag. scient.; f. 15. April 1871 i Kbhvn; Søn af Murermester C R Ette. Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. mag. (Hovedfag Fysik) 1896; Magisterkonferens i Matematik 1900; studerede ved Universitetet i Göttingen Formand for Metropolitanersamfundet fra 1908; Sekretær for Matematisk Forening. Adresse : Gyldenløvesgade 16, EUCH Johannes von Biskop, apostolisk Vikar for Danmark og Island; f. 21. Jan i Meppen, Hannover. Studerede i Münster og Mainz; Diakon i Paderborn 1857; Huslærer ; præsteviet i Osnabrück 1860; Vikar ved St. Ansgarkirken i ; Præst for den romersk-katolske Menighed i Fredericia ; Domherre i Osnabrück og apostolsk Præfekt i Danmark 1884; apostolisk Vikar og Biskop i Danmark fra Adresse : Bredgade 64, EVALDSEN A C Assessor i Højesteret, Dr. jur., K'.DM.; f. 2. Juni 1841 i Arlund ved Holstebro; Søn af Murermester Evald Loldrup og Hustru f. Christensdatter; gift 1. Gang m. Flora E. (død), Datter af Sognepræst M P Th. Christensen, 2. Gang m. Louise Christiane Emilie E., f. 18. Aug. i Nordborg paa Als, Datter af Toldoppebørselskontrolør J C Bülow. Student (Viborg) 1861; cand. jur. 1867; Volontær i Justitsministeriet 1870; fest. Assessor ved Overretten i Viborg 1870; Notarius ved det juridiske Fakultet 1871; Professor ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 1873; Assessor i Kbhvns Overret 1885, i Højesteret fra 1893; Censor ved de juridiske Eksaminer Er Forfatter til: Forelæsninger over Obligationsret; Fortolkning af Vekselretten (1880). Adresse: Carit Etlarsvej 2, EVERS A F M Kommandør i Søetaten, Chef for Kadetskolen, R.DM.Ob.E.T. p.p.; f. 9. Dec i Vejle; Søn af th. Købmand Christian Malthe Evers og Hustru Flora f. Mazanti; gift m. Marie Alexandra f. Lindholm, f. 29. Okt. i Jægersborg. Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1880; Adjutant hos H. k. II. Prins Valdemar : Kaptajn 1894; Kommandør 1905; Chef for Kadetskolen s. A. Udenl. Ord.: F.Æ.L.; Gr.Fr.; I.ILS.; N.L-; Pr.Kr.; R.St.A.; R.St.Stan.; S. Kr.; Sp.S.M.F.; S.Sv.; T.O. Adresse : Gernersgade 24, EXNER Julius Professor, Genremaler, K'.DM.; f. 30. Nov i : Søn af Hoboist ved Kongens Regiment J G Exner og Hustru Karen f. Jørgensdatter; gift m. Inger Henriette Sophie Jensine E., f. 30. Maj i, Datter af Major H C V Ringsted og Hustru f. Hofman. Elev paa Kunstakademiet; udstillede første Gang 1844; Medlem af Kunstakademiet 1864, Professor ; Kasserer for Kunstakademiet; Medlem af Akademiraadet. Hovedværker: Parti af Kunstakademiets Figursal (1844); Amagerkone, som tæller sine Penge; Besøget hos Bedstefaderen; Episode af et Gilde paa Amager; Et Gilde i Hedeboegnen; Sortepeer; Et Besøg af smaa Fættere og Kusiner hos den lille nydøbte; En lille Pige lader en gammel Mand lugte til en Rose; Den lille Rekonvalescent: Amagergildet; Den forstyrrede Middagshvile; Præsentationen for en Kender. Adresse: Charlottenborg, F FAARTOFT Andreas Læge. Distriktslæge, R.; f. 13. Marts 1843 i Nykjøbing M.; Søn af Købmand A C Faartoft og Hustru Johanne f. Kjerulf Hübertz; gift m Frederikke i. Krog (død 1887). Student (Aalborg) 1861; med. Eks. 1868; Distriktslæge i Nykjøbig p. M. fra 1880; Læge ved Amtssygehuset fra Medlem af Nykjøbing Byraad fra : Medlem af Bestyrelsen for alm. dansk Lægeforening og fra , for Lægernes Hjælpeforening og for Understøttelsesforeningen for

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

D DAHL F C B Professor, R.DM.; f. 10. Febr. 1822 i Hillerød; Søn af Professor F P J Dahl og Hustru f. Langøe; gift m. Constance Maria f.

D DAHL F C B Professor, R.DM.; f. 10. Febr. 1822 i Hillerød; Søn af Professor F P J Dahl og Hustru f. Langøe; gift m. Constance Maria f. D DAHL F C B Professor, R.DM.; f. 10. Febr. 1822 i Hillerød; Søn af Professor F P J Dahl og Hustru f. Langøe; gift m. Constance Maria f. Døderlein (død 1897). Student 1842; cand. mag. 1852; Bestyrer af

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827)

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827) Vor Frelsers Kirke, centrum i Klokker Brandts liv, og klokken fra 1725, som han ringede med. Klokken er ikke længere i brug. Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek. Foto fra Vor Frelsers Kirkes website. Johannes

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Generation nr. 1 1. Mary Jakobine Schwartz, født 08 jun 1897 i Christianshavn; Overgaden oven Vandet 12-14.st o. G.. Hun er datter af 2. Peter Hansen Schwartz og 3.

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Vicekongens fremmede Stab (i den ki af Bestyrelsen for Aarhus Trælasthandel. Adresse : Søllerød Holte.

Vicekongens fremmede Stab (i den ki af Bestyrelsen for Aarhus Trælasthandel. Adresse : Søllerød Holte. 221 Kaa K KAALUND P E Kristian Bibliotekar. Dr. phil., R.: f. 19. Aug. 1844 i Sehested paa Lolland: Søn at Sognepræst C E Kaalund (død 1853) og Hustru f. Riedewaldt (død 1888); ugift. Student (Herlufsholm)

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere