Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elm 106. Medlem af Bestyrelsen"

Transkript

1 Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL Anders Stiftamtmand, K'.DM.; f. 3. Apr Vorbasse, Jylland; Søn af Sognepræst P C A Dybdal og Hustru f. Christensen; gift m. Pauline f. Rasmussen, f. 5. Juli i Ærøeskjøbing. Student (Horsens) 1869; cand..jur. 1874; By- og Herredsfuldmægtig i Varde : Sagførerfuldmægtig (i Nykjøbing F. og ) ; Assistent i Islands Ministerium 1881, Kontorchef 1885 og Departementschef 1889 smstds.; fra fung. Departementschef i Justitsministeriet. Stiftamtmand over Viborg Stift og Amtmand over Viborg Amt fra 1905; Formand for Sygeplejeforeningen for Viborg Amt og fra for Samfundet, som antager sig Vanføre Lemlæstede. Adresse : Viborg. DYBDAL Theodor Borgmester, og Etatsraad, R.p.p.; f. 5. Jan i Vorbasse; Søn af Sognepræst P C A Dybdal og Hustru f. Christensen; gift m. Alma f. Grove-Rasmussen, f. 7. April 1871 i Skjærbæk, Nordslesvig. Student (privat dimit.) 1874: cand. jur. 1879; Sagførerfuldmægtig ; Assistent i Indenrigsministeriet 1883, Fuldmægtig 1894; Sekretær i Kbhvns. Understøttelsesforening (senere Medlem af Hovedbestyrelsen) 1888; Borgmester for Magistratens 1. Afdeling fra 1898; Medlem af Kbhvns Skoledirektion; Formand for Bestyrelseskommissionen, for Begravelsesvæsenet i, for Kbhvns. kommunale Arbejdsanvisningskontor, for Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver i, for Det Tekniske Selskabs Skoles Bestyrelse og for Foreningen til Tjærerinders Understøttelse; Medlem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns. Kommunes Folkebiblioteker og af Bestyrelsen for Ny Carlsbergs Glyptotek. Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L. Adresse : Bredgade 49, DYEKJÆR Peder Sognepræst; f. 25. Marts 1862 i Ringkjøbing; Søn af Forpagter C Dyekjær og Hustru Karen f. Elkjær; gift m. Jenny Albertine D., Datter af Murermester I F Hansen og Hustru f. Olsen. Exam. jur. 1882; en Tid Privatsekretær hos Folketingsmand Chr. Berg: Student 1885; cand. theol. 1891; Kapellan i Fanefjord paa Møen s. A.; Sognepræst til Sejerslev-Ejerslev-Jordsby paa Mors ; Redaktør af Kristeligt Dagblad ; Sognepræst til Faarevejle-Dragsholm fra 1904; Medredaktør af Ugebladet Vort Folk. Sogneraadsmedlem. Æresmedlem i Hovedbestyrelsen for Kristeligt dansk Fællesforbund: Formand for Faarevejle Højskoles Bestyrelse og for Kirkeligt Missionsudvalg for Ods m. fl. Herreder; Viceformand for Valdensermiissionens danske Afdeling; i Bestyrelsen for Aktieselskabet Det nye Missionshotel. Adresse ; Faarevejle. DYRLUND Niels Dr. phil., DM.R,; f. 24. Maj 1826 paa KaldredgaardenBregninge Sogn, Skippinge Herred; Søn af Landmand Niels Dyrlund og Hustru f. Taarning; gift 1. Gang m. Michelle Georgine Kristine f. Doss (død 1874), 2. Gang m. Michelle Vilhelmine Andrea f. Doss (død 1908). Student 1844; deltog i Krigen ; cand. mag. 1866; Dr. phil. 1872; Lærer i Dansk ved Officerskolen : videnskabelig:«afhandlinger til forskellige Blade: Bidrag bl. a, i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed (1885) og Arkiv før nordisk filologi (1895). Har udgivet: Tatere og Natmandsfolk i Danmark (1872); Udsigt over de danske Sprogarter (1857); Om Bygningämaaden paa den sydslesvigske (Landryg (1853). Adresse: Carl Bernhards Vej 4. Kbh. DØCKER Cerhard Bankdirektør, R.; f. E2. Maj 1842 paa Raundrupgaard i Gislev Sogn-. Søn af Proprietær Jullus Døcker (død 1875) og Hustru Jacobine f. Mackeprang (død 1869); gift m. Ragna D., f. 26. Aug i Sindholt, Aistrup Sogn, Datter af Proprietær Wilhelm Mariboe (død 1881) og Hustru Sophie f. Sparre (død 1900). Direktør i Kbhhvns Handelsbank. Adresse: Strandvejen 32 B. DØCKER J C Proprietær; f. 11. Febr. 1860; Søn af Proprietær Døcker. Landstingsmand for 7. Kreds fra 1906 (Højre); Formand for Hobro konservative Forening; Formand i Repræsentantskabet for Banken for Hobro og Omegn. Ejer af Rørbæk-Hovgaard ved Rørbæk. Adresse: st. Kongensgade 68., og Banegaardsvej, Hobro. E EBERT Hermann Grosserer, R.; f. 23. Sept i Aalborg; Søn af Købmand Carl Ebert og Hustru Augusta f. Greinert; gift ro. Fransiska E., f. 10. Aug. i Kastrup.

2 103 Ege Etableret 1880 som Købmand, 1896 som Mester og Fabrikant; Direktør for Aktieselskaberne Hermann Eberts Dampsnedkeri og Trævarefabrik og for Dronningmølle Teglværker; tid). Formand for Sundby Sogneraad; Borgerrepræsentant i Adresse : Christian d. 2. Plads 9, Kbh. ECKERT E U H Assessor i Overretten, R.; f. 25. Feb i ; Søn af Toldkontrollør G A E Eckert og Hustru f. Ipsen; gift m. Camilla Henriette E., f. 22. Sep. i, Datter af Justitsminister C P G Leuning og Hustru f. Nørgaard. Student (Viborg) 1872; cand. jur. 1878; Kopist i Sø- og Handelsretten s. A.; Volontær i Justitsministeriet 1880; tillige- Assistent i Edskrivningsvæsenets Revisionskontor ; Assistent i Justitsministeriet 1886, Fuldmægtig 1891, Kontorchef 1893; Assessor i Overretten fra 1895; Justitsministeriets Revisor af Gammelkjøgegaards Gods- og Fideikommis Regnskab; Medudgiver af Sø- og Handelsretstidende fra Adresse: Rathsacksvej 23, EDELMANN Thod Billedhugger; f. 23. Dec i Horsens; Søn af Murermester Edelmann Christensen og Hustru f. Hansen. Elev af Professor A V Saabye; Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1882; udstillede 1. Gang I Bestyrelserne for Dansk Billedhugger-Samfund, Dansk Skulpturforening og Kunstnerforeningen af 18. Novbr. Arbejder: Spaapigen; Gaasepigen; Vaaren; En Urkvinde; Adam og Eva; Kain. Broncemedalje Paris Adresse : Bredgade 65, EFFERSØE Oliver Sysselmand, R.; f. 20. Marts 1863 i Tveraa paa Suderø (Færøerne); Søn af Sysselmand Gudmund Effcrsøe og Hustru f. Müller (død 1903); gift m. Susanne Astrid E. (død 1902), Datter af Sognepræst Frederik Svendsen (død 1879) og Hustru Sigrid f. Effcrsøe. lexam. jur. 1882, Fuldmægtig paa Sysselmandens Kontor i Suderø : Sysselmand for Suderø Syssel fra 1894; Postekspeditør i Tranglsvaag : Medlem af Lagtinget , 1900 og fra 1905; Folketingsmand for Færøerne (Venstrereformpartiet) fra Formand for Suderø Selvhjælpsforening og Tveraa Afholdsforening samt forskellige lokale Institutioner. Adresse: St. Annæplads 18, og Trangisvaag. EGEBERG Edvard Forfatter; f. 17. Nov 1855 i Linaa ved Silkeborg: Søn af Lærer Niels Egeberg (død 1890) og Hustru f. de nemmer (død 1908); gift m. Maren E. (død 1901), Datter af Gaardejer Sognefoged Erik Jensen og Hustru f. Albrectsen. Skolelærereksamcn (Jelling) 1875; Lærer ved forskellige Landsbyskoler etc ; Lærer og Organist i Silkeborg : Redaktør af Silkeborg Folkeblad Fælleskorrespondent til Provinsblade: Redaktør af Søndagsbladet, af Den lille Folkeven og af Læsning for Folket: Medarbejder ved København.Dannebrog, Hver 8. Dag m. fl. Har skrevet : Helligt og Søgnt (1894); Sejr og Fald; Min Dreng; Inden for Skolens Mure: Ved Dødens Port (1899); Paa min Vej; Mellem Børn; Børnebilleder; Det først Fornødne (1902); Folkets Lærero (1904); Smaa- Oplevelser; Drømmeren (1907); Vandringsmanden (1909). Adresse ; Ekko, Sveibæk St. EGEBJERG Hans R Redaktør; f. 31. Maj 1860 i Egebjerg i Sydfyen; Søn af Gaardejer Rasmus Hansen Egebjerg og Hustru Anne f. Larsen: gift m. Josefine E., f. 27. Sept i, Datter af Kaptajn Laurits Knudsen og Hustru Josefino f. Feuerstein. Ophold paa Vejstrup Højskole , paa Askov udvidede Højskole og : Sprogkursns i 1886: Studierejse i England Landmand indtil 1885: Redaktionssekretær ved Aarhus Amts Folkeblad 1887: Redaktør af Folkebladet for Svendborg Amt fra Formand for Det forhandlende Venstres Forening i Svendborg Amts 3. Valgkreds; Medlem af Svendborg Byraad; Næstformand i Svendborg Foredragsforening; Medlem af Svendborg Amtsskytteforenings Hovedbestyrelse. Litterære Arbejder : Svendborg Amtsskytteforening, et Festskrift (1891); William Gladstone (1896). Fru Josefine Egebjerg er Formand for Danske Kvinders Försvarsförening i Svendborgkredsen. Adresse : Svendborg. EGEDE-LUND H P Oberst, K'.DM.; p.p.; f. 2. Maj 1847 paa Lundholm i Salling; Søn afproprietær, cand. theol. J JLund; gift m. Magda Maria E-L., f. 3. Dec. l"863 i, Datter af Straahattefabrikant, Grosserer J Gottschau. Student (Viborg) 1866; Sekondløjtnant i Artilleriet 1868, i Rytteriet 1872, Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1883; Chef for Ride- og Beslagskolen ; Oberstløjtnant 1898; Formand i Remontekommissionen s. A.; Oberst 1903; Afsked I Bestyrelsen for

3 Egg 104 Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, Næst formand fra 1909 Tidenl. Ord.: Pr.Kr. Adresse : Frederiksberg Allé 68, Kbh EGGELING Eduard F F Billedhugger; f. 25. Sept. i Nykjøbing F.; Søn af afdøde Murermester A C A Eggeling og Hustru f. Petersen. Medlem af Kunstnersamfundet; Afgangsbevis fra Kunstakademiets Billedhuggerskole 1898; lille Guldmedalje for Gesandtskabet hos Achilles 1900; udstillede første Gang 1900; har virket for Udbredelsen af dekorativ Kunst. Stifter af Dansk Billedhugger-Samfund 1905, Medlem af Bestyrelsen og Samfundets Sekretær fra dets Stiftelse; Medstifter af Dansk Skulpturforening og Medlem af dens Bestyrelse 1907; Meddommer ved Konkurrencen om Finsen-Mindesmærket 1907; Medlem af Censurkomitéen ved Foraarsudstillingen paa Charlottenborg 1907, af Komitéen for Kunstnernes Efteraarsudstilling og fra 1910 og at Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. November; Formand for Billedhugger-Sektionen under samme Forening fra Adresse; Vesterbrogade 126, EHLERS Edvard Professor, Dr. med., R.DM.p.p.; f. 26. Marts 1863 i ; Søn af Konferensraad E D Ehlers (død 1893) og Hustru Agnes f. Arctander; gift m. Jutta Dagmar E., f. 29. April 1874, Datter al Møbelhandler Peter Schütz og Hustru Marie (død 1908). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1880; med. Eks. 1887; Reservelæge i Søværnet , ved Kommunehospitalet Afd. IV ; Dr. med. 1891; studerede.spedalskhed i Norge 1893, paa Island , paa Balkanhalvøen 1897, i Spanien 1898, paa Kreta, i Bosnien og Herzegovina 1900 og i Dansk Vestindien 1903 og 09;, Chefred. af det internationale Tidsskrift, Lepra 1900; Keder af Frederiks Hospitals dermatologiske Klinik fra 1906; visiterende Læge ved Kbhvns Politi; Æresmedlem og korresponderende Medlem af flere udenlandske dermatologiske og medicinske Lægeselskaber: Medlem af Komitéen for Dansk Vestindien; For- I mand for Kbhvns Venstreforening; Borgerrepræsentant i fra L'denl. Ordner: Bulg. C.F.; Fr. off. de l'instruc publ.; F.-E.L.; Gr.Fr.; Pr. Kr.: Ø.J.Kr.; N.St.O. Adresse : Laxegade 6, Sommerbolig: Smutgærde pr. Nærum. EHRENCRON-MÜLLER Holger Bibliotekar; f. 13. Febr i ; Søn af Kontorchef i Overformynderiet V C T Müller og Hustru Laura f. Jacobsen; gift m. Esther E-M., f. 5 Juni i, Datter af Hof bager J L W Olsen (død 1897) og Hustru Magdalene f. Bøving (død 1895). Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. mag. 1892; Assistent ved det kg]. Bibliotek 1894, Bibliotekar 1907: tillige kst. kgl. Haandbibliotekar Adresse: 61. Kongevej 163, EIBE Thyra cand. mag.; f. 3. Nov. i ; Datter af Boghandler F H Eibe; ugift. Student (N Zahles Skole) 1889; cand. mag. 1895; Lærerinde ved H Adlers Fællesskole. Har udgivet en Lærebog i Geometri. Adresse : Østerbrogade 3. EICH A L Stabsintendant, R.; f. 28. Marts 1858 i Sæby; Søn af Førstelærer F C Sørensen og Hustru f. Pettersen; gift m. Hedevig Margrethe f. Høyrup, f, 22. April 1864 i Hagested. Intendant 1885; Overintendant 1896; Stabsintendant 1908; Stabschef ved Forplejningskorpset. Adresse: Kongensvej 14, EICKHOFF Wilhelm Fabrikant; f. 16. Febr i ; Søn af J G A Eickhoff og Hustru Johanne f. Grønbæek; gift m. Emilie f. Rasmussen, f. 1. Maj i Rødby. Firma : J G A Eickhoff. Overtog sammen med en Broder Faderens Fabrik 1875 (Specialitet: Bogtrykmaskiner) Adresse: Vesterbrogade 97, EILERSEN Eiler Rasmussen Landskabsmaler, R.; f. 1. Marts 1827 i Østerby ved Faaborg; Søn af Gaardfæster Rasmus Eilersen og Hustru Anne f. Hansdatter; gift m. Eleonore Frederikke f. Winning (død). 1 Malerlære; Elev paa Kunstakademiet ; deltog i Krigen ; udstillede første Gang 1849; Medlem af Kunstakademiet Hovedværker: Parti fra Frijsenborg Dyrehave (1864; Kunstmuseet); Foraarsdag ved Øresund (Brudegave til Prinsesse Dagmar fra danske Godsejerfruer) ; Fuglesangsmosen i Dyrehaven (Kunstforeningen). Adresse: Holsteinsgade 9, EILERSGAARD Charlotte Forfatterinde; f. 25. Marts i Hjørring; gift m. Redaktør af Middelfart Avis Julius Eilersgaard, f. 24. Marts 1855 i Aalborg. Formand for Dansk Kvindesamfunds Middelfart-Afdeling og Præsident for Det røde Kors' Dameafdeling i Middelfart. Litterære Værker: Gjertrud (opført paa Dagmarteatret 1896); En moderne Helgen (1902); De Værgeløse (1903); Fru Direktøren (190D) ; Jægermesterinden (1906); Den kære Svigermama:

4 105 Ell En Ægteskabsfjende; Smaa Historier om Kærlighed; Mors lille Pige; Stille Liv; en Afhandling om den nordiske Kvindebevægelse (skrevet paa tysk og udgivet i Berlin). Adresse : Middelfart. ELBEN H A R v. Oberst, K'DM.p.p.; f. 26. Marts 1831 i ; Søn af Malermester, Kaptajn J G N Elben og Hustru Bolette f. Westergaard; gift m. Fanny Theodora Frederikke f. Stembach, f. 5. Marts i Sekondløjtnant 1850; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1853, Kaptajn 1864, Afsked 1870; kar. Oberstløjtnant 1885; kar. Oberst Tidligere Banechef ved Statsbanedriften; Medlem af Kbhvns Telefon-Aktieselskabs Bestyrelse. Udenl. Ordener : Gr.Fr.; P.Chr.; R. St.A.; S.V. Adresse ; Tordenskjoldsgade 30, Kbh. ELBERLING Carl Forfatter, Bibliotc kar R.; f. 16. April 1834 i Slagelse; Søn af Professor, Rektor C W Élberling (død 1870) og Hustru Horthea f. Flensted (død 1850). Student (Slagelse) 1851; mag. scient. 1859; Assistent ved mineralogisk Museum og ved det kgl. Bibliotek , Bibliotekar sammesteds fra Litterære Arbejder ; Danske Folkebøger I (1867); Om de danske Kalktufdanneiser (1870); Oehlenschlåger som Gadevisedigtcr (1872): Oehlenschläger og de østerlandske Eventyr (1887); Et og andet om Aladdin (1899); Breve fra en Bogelsker (1909). Adresse ; Slotsgade 14, ELBERLING Emil Forfatter, Journalist, f. 17. Juli 1835 i Slagelse; Søn af Professor. Rektor Carl Elberling (død 1870) og Hustru Dorthea f. Flensted (død 1850); gift m. Marie Louisa E f. 25. Juni 1841 i Serampore (død 1897), Datter af Herredsfoged Fr. E Elberling (død 1880) og Hustru Harriet f. Fjellerup (død 1859). Student (Roskilde) 1852; cand. phil. 1853; Medarbejder ved Fædrelandet ; Medudgiver af Forlagsbureauets Haandleksikon ; Bibliotekar ved Rigsdagen fra 1880; Redaktør af Den uafhængige 1884; Medarbejder ved Bestaaende Forfatningslove og ved Salmonsens Konversationsleksikon, ved Nordisk Konversationsleksikon og ved Nordisk Familjebok. Medstifter af den liberale Vælgerforening paa Frederiksberg og dennes første Formand ; Medlem af Frederiksberg Skolekommission ; Medlem af Dansk Kvindesamfunds Styreiso , Adresse : Forhaabningsholms Allé 11, ELFELT Peter kgl. Hof-Fotograf, R.; f. 1. Jan i Helsingør; gift m. Ville Emilie E., f. 26. Aug. i Formand for Dansk Fotografisk Forening. Adresse ; st Kongensgade 71. ELLBRECHT Gerhard V. Mejerikonsulent; f. 2. Juni 1872 i Diernisse ved Faaborg; Søn af Ritmester Eberhard von Ellbrecht og Hustru Emilie f. Grothusen (død 1908). Student (privat dimit.) 1891; cand. polyt. 1897; Kemiker ved Mælkeriet Pasteur 1898; Leder af den kemiske og hygiejniske Kontrol ved Kbhvns Mælkeforsyning ; Medarbejder ved Mælkeritidende, Ugeskrift for Landmænd samt Tidsskrift for Landøkonomi;.Mejerikonsulent ved Det kgl. danske Landhusholdningsselskab; Censor i Mælkerilære ved Landbohøjskolen: Stiftet af Frederiksborgensersamfundet og Bestyrelsesmedlem af samme. Adresse: Maglekildevej 15, ELLEHAMMER J C H Direktør, Fabrikant; f. 14. Juni 1871 i Bakkebølle, ved Vordingborg; Søn af Entreprenør M I Hansen og Hustru Catrine f. Larsen; gift m. M immi E., f. 26. April 1868 i Bøtø paa Falster, Datter af Gaardejer P Jørgensen (død 1898) og Hustru Johanne f. Jørgensen (død 1894). Udlært som Urmager i Nykjøbing F. 1888; derefter arbejdet paa elektromekaniske Værksteder i ;, rejst i Udlandet og studeret Elektroteknik; fra 1897 egen Virksomhed. Har fremstillet en Række Opfindelser paa det mekaniske Omraade (særlig Motoromraadet); har modtaget Ørstedslegatet og Den Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelses Præmie for fremragende Opfindelser samt talrige Medaljer og Diplomer. Er den første der har bragt en Flyvemaskine med Passager til at hæve sig i Luften (12. Sept. 1906); erholdt Udmærkelse paa Aeronautisk Udstilling i Paris Adresse ; Kochsvej 15, ELLINGER H O C Professor, R.p.p.; f. 30. Dec i ; Søn af Krigsraad H A D Ellinger og Hustru Ida f. Preuss; gift m. Ida f. Holten, f. 12. Juni paa Knuthenborg. Ingeniøreksamens 1. Del 1879; Student (priv. dimit.) 1881; Universitetets Guldmedalje 1882; Magisterkonferens i Fysik 1883; Lærer ved Søofficerskolen , ved Metropolitanskolen ; Docent ved Landbohøjskolen 1887, Professor Medlem af Bestyrelsen for Hjælpe-

5 Elm 106 foreningen for polytekniske Eksaminander; Formand for Arbejderforeningen af 3860 fra 1897 og for Cæcilia Foreningen fra 1902, Folketingsmand for Frederiksberg 1. Kreds og fra 1903; Formand for Højres Forretningsudvalg fra 1908, Medlem af Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening indtil 1910; Formand for Højrepartiets Bestyrelse i 2. Landstingskreds. Har skrevet : Lærebog i Magnetisme I og Elektricitet (1887); Lærebog i Fysik (1887); Lærebog i Varme (1888); Lærebog i mekanisk Fysik (1891); Lærebog om Lyset (1895); Naturen og dens Kræfter (1898); Forelæsninger over I Meteorologi; Lærebog i Fysik for Mellemskolen (1904): Fysik for Realklassen (1907K Udenl. Ord. : Gr.Fr. Adresse: Mariendalsvej 24, ELMQUIST Peter Skolebestyrer; f. 9. Febr i Vordingborg; Søn af fhv. Skibsinspektør' ved Statsbanerne J H Elmquist og Hustru f. Pontoppidan; ugift, Student (Sorø) 1883; ca.nd. phil. 1884: studerede Hisforio og Filologi; Lærer ved Borgerdydskolen 1885, Inspektør ved samme ; Bestyrer af Slomanns Skole fra 1903; i Direktionen for De forenede Skoler; Formand for De højere Almenskolers Lærerforening fra 1904 og for Pædagogisk Selskab fra Adresse: Jakob Danncfærds Vej 3, ELPER L P V Kontorchef, Direktør: f. 28. Febr i ; Søn af Possementmagermester, senere -Restauratør Peter Madsen (død 1863) og Hustru Amalie f. Bense (død 1892); gift m. Alvilda. E., f. 31. Jan. paa Lerbjerggaard ved Fredensborg, Datter af Proprietær Niels Petersen (død 1889) og Hustru Thora f. Kock. Elev paa. Svenné Langkjærs Handelsakademi ; paa Handelskontor ; ansat i Belysningsvæsenet 1881, Assistent 1884, Fuldmægtig 1893, Kontorchef fra Bogholder (om Aftenen) i Dansk Glødenétfabrik-Helios Stifter af og Direktør for Akts. af samme Navn samt For- ' mand i det«bestyrelse. I Bestyrelsen for Handelsforeningen af 5. Juni ; Medstifter af ; og Bestyrelsesmedlem i Sangforeningen Brage 1891; Medlem af Centralbestyreisen for De samlede kbhvnske Sangforeningers Centralbestyrelse fra 1898; Medstifter af og Formand for Foreningen af Grossister i Elcktricitetsbranchen fra Opfinder af en Automat-Gasmaaler. Adresse: St. Knuds Vej 31. ELVIUS Sofus Justitsraad, Direktør; f. 3. April 1849 i : Søn af Skoleforstander E Elvius (død 1874) og Hustru f. Fleischer (død 1874); gift m. Christine E., f. 23. April i Maribo, Datter af Konsul C J F Appel og Hustru Marie f. Høngaard. Assistent i Livsforsikringsanstalten 1871; Stifter af og Direktør for Genealogisk Institut for Nyt genealogisk Institut fra Foranledigede Oprettelsen af Samfundet for dansknorsk Genealogi og Personalhistorie Medlem af Præsteenkehjemmets Bestyrelse. Har udgivet; Danmarks Præstehistorie ( ); Danske patriciske Slægter (1891); Medudgiver af Den danske Lægestand 5. og 6. Udg. (1889 og 1891); har udgivet c. 20 Studenterjubilæumsfestskrifter. Adresse: Strandgade 26,. og Unholt ved Frederiksværk. ENGELBERG F T Sagfører; f. 8. Nov i Kbhvn; Søn af Kobbersmed F T Engelterg (død 1889) og Hustru Anna f. Jørgensen: Drift m. Julie Claudia Teresia E (død 1910), Datter af Murermester H Larsen og Hustru Julie f. Loua (død 1889). Sagfører 1889; Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds; Formand for Kbhvns Unrterretssagførerforening; Revisor for Underretssagførernes Understøttelsesfond: Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Sagførernes Auktioner; Kasserer for Nørrebros Asylselskab. Adresse : Frederiksborggade 17, ENGELBRECHT C C E von Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 1. Febr paa Nielstrup ved Svendborg; Søn af Forpagter C J Engelbrecht og Hustru Sophie f. Poulsen; gift m. Julie f. Friis f. 29. Maj paa Lyngbygaard ved Aarhus. Sekondløjtnant 1850; Premierløjtnant 1863; Ritmester 1872; Oberstløjtnant 1883; Oberst 1886; Formand i Remontekommissionen : Generalmajor og Generalinspektør for Rytteriet 1895; Afsked Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Pr.R.Ø.: R. St.A. Adresse : St. Peders Vej 1, Hellerup. ENCELBRECHT C J Ceremonimester, Kammerherre, Kaptajn, R.p.p.; f. 25. Juli 1862 i Aarhus: Søn af Generalmajor C C E Engelbrecht (se denne); gift ni. Sophie Pauline Veronica f. Wilkens, f. 9. Maj i Hessen-Nassau. Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1884; Kaptajn 1900; Ceremonimester 1908.

6 107 Eri Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; M. Gr.; Pr.Kr.: R.St.A.; B.St.Stan.; S.II E.: S.Kr.; Stb.V. Adresse : Malmøgade 5, Kbhvn ' ENGELBRECHT Frederik Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.p.p.; f. 14. Jan i Aarhus; Søn af Generalmajor C C E Engelbrecht (se denne). Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Adjutant hos Ryttergeneralen 1894; til Generalstaben 1897; Ritmester 1899; Generalstaljen 1902; Stabschef hos Ryttergeneralen 1903; Oberstløjtnant, og Chef for Gardehusarregimentet Udenl. Ordener.- F.Æ.L.; N.St.O.; B.St.Stan.; S.Sv.: Stb.V Adresse : Gardehusarkasemen, Østerbrogade, ENGELSTED C K Vicekonsul, Jægermester, R.DM.p.p.; f. 15. Febr i ; Søn af Dr. med. C S M N Engelsted og Hustru Kirsten f. Klingberg; gift m. Thyra f. Dinesen, f. 1. Dee. paa Store Mørkegaard ved Mørkov. Student 1880; cand. jur. 1888; kgl. udsendt dansk Vicekonsul og Chancelier ved det kgl. Gesandtskab i Paris Udenl. Orden : F.Æ.L. Adresse: 17 nie Legendre, Paris. ENGELSTED Sophus Dr. med, SK.DM. FM. i Guld; f. 8. Marts 1823 i ; Søn af Raadmand, By- og Raadstucskriver J V Engelsted og Hustru Susanne f. Neergaard; gift m. Ulrica f. Klingberg (død 1864). Student (Aarhus) 1841; med. Eks. 1847; kst. Underskibslæge 1848 og kst. Skibslæge ; Reservemedikus ved Almindelig Hospital : Medlem af det kgl. med. Selskab 1852; fung. Overlæge ved Almindelig Hospital under Koleraepidemien 1853; Distriktslæge i ; Dr. med. 1854; Medredaktør af ugeskrift for Læger ; Reservelæge ved Almindelig Hospital ; Overlæge smstds og ved Kommunehospitalet Afd. IV ; midlertidig Docent ved Universitetet ; Medlem af Sundhetskollegiet ; Borgerrepræsentant ; Medlem af Sundhedskommissionen , af Bestyrelsen for Kysthospitalet og for Polikliniken; Medstifter og Formand i Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse 1877; Æresmedlem af den internationale Forening til Bekæmpelse af Tuberkulosen 1904 og af Røde Kors 1905; Medlem af Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat. Har foruden Tidsskriftartikler skre- j vet l'hthisis, en anatomisk-klinisk Undersøgelse (1853); anatomisk-klinisk Undersøgelse om Tuberkulosens Helbredelighed (1854 Doktordisputats); om Foranstaltninger mod Udbredelse af veneriske Sygdomme i (1861): Klinisk Vejledning til Diagnose, Behandling og Forebyggelse af veneriske Sygdomme (1877 og 1886): Klinisk Vejledning til Diagnose og Behandling af Hudens Sygdomme (1879); Om Kbhvns Epidemivæsen (1890): Om Samfundets Beskyttelse mod Prostitution og veneriske Sygdomme (1896); Om Foranstaltninger mod Udbredelsen af Tuberkulosen i Danmark (1898): Om nødvendige Midler til Bekæmpelse af Tuberkulose i Danmark (1901); Gammelt og Nyt om Krig og Cholera, Tuberkulosens Bekæmpelse og Sundhedskollegiets Ødelæggelse (1910). Adresse: Strandvejen 26, ENGELSTOFT Christian Forfatter; f. 12. Marta 1876; Søn af Overretssagfører Laurits Engelstoft og Hustru Pauline f. Stub; ugift, 4. Kl. Hovedeks. (Borgerdydskolen paa KrsUivn.) 1893; lever som F'orfatter i Har skrevet: Af Livets Farce (1904); Kongen af Illyrien (1905); Barnet (1906); Svig og List (1909); Noveller i Verdensspejlet, Maanedsmagasinet, Det ny Aarhundredo o. fl. a. St. Adresse :Aaboulevard 9 B, ENNA August Professor, Komponist; f. 13. Maj 1860 i Nakskov; Søn af Skomager Alexander Enna og Hustru Eline f. Henrichsen: gift m. Kirstine f. Topp, f. 26. Juli i Ribe. I Skomager- senere Handelslære; Elev af Schjørring i Violin og Organist Rasmussen i Teori; Dirigent ved omrejsende Selskaber o. a. St. Kompositioner: Operetterne : En Landsbyhistorie (1880) og Areta (1882); Operaerne: Agleia (1884), Hexen (1889), Kleopatra (1893), Aucassin og Nicolete (1895). Pigen med Svovlstikkerne (1897), Lamia (1899), Prinsessen paa Ærten (1900) og Ung Elskov (1902; Omarbejdelse af Lamia); Sangspillene : Yduns Æbler og Bellmann; Musik til Halfred Vanraadeskjald: Balletterne: Hyrdinden og Skorstensfejeren og Sanct» Cæcilios Guldsko. Desuden: Korværket Historien om en Moder (1904): Märchen, Symfonisene Bilder; H C Andersen; Eine Festouverture (1905); en Violinkoncert, Klaverstykker. Sange og 2 Symfonier. Adresse: Bendtlerstrasse 15, Berlin. ERICHSEN Christian Grosserer, R. ; f. 26. Maj 1842 i Rønne: Søn af Kancelliraad Prokurator Thomas Erichsen (død 1886) og Hustru Michella f. Westh (død 1890); gift m. Elisabeth E., f. 27. Nov. 1853, Datter af Etats-

7 Erl 10$ raad C W Zahrtmann (død 1899) og Hustru Laura f. Jespersen. Uddannet hos P M Anker, paa Grüners Handelsakademi og i Firmaet. Jørgen Jensen; Grossererborgerskab Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1894 og af Fodcrstofhandelens Vold>gift fra dens Stiftelse: autoriseret Handelskyndig Tillidsmand fra 1906; Leder af Kreditorforeningen af 2. Aug. 1905; Kommitteret og Kasserer i Foreningen af danske Spiritusfabrikanter; Medlem af Bestyrelserne for Skandinavisk Kaffe- & Kakao Kompagni, I Lauritzen & Co. og De danske Kartoffelmelsfabrikker. Medlem af Kommissionen af 1894 til Udarbejdelse af en AktieloV. Litterære Arbejder: De her i Landet anvendte Foderstoffer og deres Oprindelse; Siam som Handelsland; Udkast til en dansk Aktielov; Bornholmske Melodier. Adresse ; Strandgade 6, ERLINGSSON Thorsteinn Forfatter; f. 27. Sept Student; studerede Jura; Udgiver af Tiladet Bjarki , af Arufirdingur Har udgivet Digtsamlingen Thyrmir, Ruins of the Saga Time (1899) m. m. Adresse : Reykjavik. ERNST C F S Kommitteret, R.DM.p.p.; f. 3. Dec i ; Søn af Generalløjtnant J F M Ernst (død 1897i o- Hustru Louise f. v. Abercron (død 1909); gift m. Emilie Cecilie Elise Dorthea E., f. 2. Marts 1852 i, Datter af Civilingeniør C T Hanssen og Hustru Laura f. English. Student 1870; Ingeniøreksamen ved Polytechnicum i Zürich 1876: arbejdede som Ingeniør i Udlandet ved forskellig Bro- og Jernbanebygning ; Ingeniør ved Statsbaneanlægene 1880, Kommitteret Ledet og medvirket ved Anlægene af; næsten samtlige Privatbaner samt af Statsbanerne Struer-Thisted, Herning- Skjern, Assens-Tommerup, Hobro-Løgstør, Slagelse-Næstved. Slagelse-Værslev ; Dampfærgeforbindelserne ; Odde Sund, Store Bælt, Sallingsund, Masnedø-Orehoved: Dampfærgeanlægene i Helsingør og København; Omordningen af Banegaardsforlioldene i København med den nye Person- og f-odsbnnegaard; bygget Broerne over Guldborgsund. Masnedsund og over Martager Fjord ved Hadsund, samt udarbejdet Projekterne til Broen mellem Masnedø og Falster og fil en fast Bro over Lillebælt. Medlem af Bestyrelsen for Det danskrussiske Dampskibsselskab. Udenl. Ordner : I.Kr.; M.Gr.; S.N. Adresse: Rathsacksvej 15, ERNST Louis Oberstløjtnant, R.DM. p.p.: f. 15. Aug i ; Søn af Generalløjtnant J F M Ernst (død 1897) og Hustru Louise f. von Abercron (død 1909); gift m. Ebba Marie Henriette f. Lindberg, f. 8. Jan. i Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1892; Oberstløjtnant 1909; Forstander for Det Tekniske Selskabs Skole Medlem af Elektricitetskommissionen og af Elektroteknisk Forenings Bestyrelse. Udenl. Ord. : B.cr.m. Adresse: Ahlefeldtsgade 2, ERNST Niels Peter Overlæge v. St. Elisabeths Hosp., f. 11. Marts 1868 paa Rolykkegaard ved Nakskov; Søn af Proprietær Jørgen Ernst og Hustru Maria f. Maag; gift m. Margrethe E., f. 4. Nov paa Frederiksberg, (Datter af Generalmajor C A S Dalberg (se denne). Student (Herlufsholm) 1886; med. Eks. 1894; Reservelæge ved Amtssygehuset i Næstved : Reservekirurg ved St. Josephs Hospital ; Overlæge ved St. Elisabeths Hospital i Sundby fra 1905: Medlem af den dunske Cancerkomité og ordentligt Medlem af den internationale Cancerkomité. Adresse : Christian d. 2dcns Allé 1, ERSLEV Kristian Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.DM.: f. 28. Dec. 1852; Søn af Forlagsboghandler Jacob Erslev (død 1902) og Hustru Jacobine f. Castenschiold (død 1862); gift m. Augusta E., f. 8. April i Jægersborg, Datter af Lærer Caspar Erslev og Hustru f. Borgen. Student 1870; Magisterkonferens i Historie 1876; Dr. phil. 1879; Professor i Historie fra 1883; Forstander for Universitetets filologisk-historiske Laboratorium ; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1888; Kasserer i Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog: Medlem af Carter bergfondets Direktion fra af Bestyrelsen for Den danske historiske Forening, for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse, af Universitets-Jubilæets danske Samfund og af Højskolen for moderno Samfundsvidenskab og Politik. Medlem af Gjentofte Kommunes Skolekommission til 1910: det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 4. Kreds 1906; Ledende Senior i Studenterforeningen Litterære Værker: Numismatiske Afhandlinger (særlig i 70erne); Konge og

8 109 Est Lensmand i det 16. Aarhundrede (Doktordisputats 1879); Dronning Margrethe og Kalmarunionens Grundlæggelse (1882); Danmarks Len og Lensmænd og Danmark-Norges Len og i Le-nsmænd (1885); Oversigt over Middelalderens Historie ( ); Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis ( ); Valdemarernes Storhedstid (1898); Danmarks Riges Historie 2. Bind ( ); Te-i stamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450 (1901); Erik af Pommern (1901); Det 16. Aarhundrede (1910); samt talrige Afhandlinger i Aarbog for nordisk Oldkyndighed, i Historisk Tidsskrift og Kirkehistoriske Samlinger. Adresse: Anker Heegaards Gade 1, i ERSTAD-JØRGENSEN Erik Havearkitekt; f. 17. Nov i ; Søn af Rigsarkivar A D Jørgensen (død 1897) og Hustru f. Pedersen; gift m. Astrid Gudrun E.J.. f. 17. Febr. i Kolding, Datter af Skov-frøhandler Johannes i Rafn. Havebrugskandidat 1894; Havearkitekt i siden 1893: Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Have- ; selskab fra Forfatter til: Villahaven. Adresse : Frederik d. 6. Allé 6, Kbh. ESCHE Thora Frøken, Forstanderinde, FM. i Guld; f. 27. Maj 1850 i ; Datter af Grosserer C V M Esche og Hustru f. Thorsen. Stifter og Forstanderinde for Magdalenehjemmet i 1877, der 1896 flyttedes til Skovtofte ved Lyngby;, aabnede 1891 Kvindehjælpen i med 1 Hjem (nu 4); overtog 1901 Ledelsen af Rednings- og Fødehjemmet Bet.hesda ved Aarhus; oprettede 1908 Opdragelseshjemmet Skovly ved Vedbæk. Er Forstanderinde for alle disse Hjem. I Bestyrelsen for Fredehjemsagen fra Adresse : Frederiksdalsvej, Skovtofte, Lyngby. ESCHEN Jens Dr. med., Stads- og Distriktslæge; f. 8. Juni 1862 i Marstal; Søn af Toldforvalter C C Eschen og Hustru f. Albertsen; gift m. Henriette f. Porep. Student (Herlufsholm) 1882; med. Eks. 1889; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C ; Dr. med. 1895; i Stads- og Distriktslæge i Aalborg fra 1898; Formand for Aalborg Lægeforening , for Nationalforeningens Kredsbestyrelse for Aalborg Amt fra 1903, for Aalborg Jordemoderforening fra 1905; oprettede en Klinik 1898 og et Fødehjem 1905; Overlæge ved Aalborg Amts ny Sygehus i Aalborg fra Adresse : Aalborg. ESMANN S T T Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.p.p.; f. 24. Nov i ; Søn af Generalmajor N C Esmann (død 1901) og Hustru Adelheid f. Weber: gift m. Ulla E, f. 8. Aug. i Gjentofte, Datter af Overlæge Lorentz Lorck (se denne). Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1899; Oberstløjtnant 1907; Forstander for Rytteriets Sekondløjtnants-, Sergent- og Korporalskole. Udenl. Ord.: Stb.V. Adresse: Jægersborg Allé, Kasernen, Gjentofte. ESMANN Victor Birkedommer; f. 18. Aug i Aarhus; Søn af Justitsraad, Kreditforeningsdirektør J V Esmann og Hustru f. Hammershøy; gift m. Anna E., f. 13. Okt i Ringkøbing, Datter af Dr. med. E B Holst og Hustru f. Husted (død 1909). Student (Aarhus) 1882; cand. jur. 1888; Byfogedfuldmægtig i Aarhus s. A.; Fuldmægtig ved Fjends- og Nørlyng Herreder fra ; Birkedommer i Wedellsborg Birk 1909; Medstifter og Kasserer for Moseselskabet : Medstifter af Jydske Hypotekforening 1900; Medlem af Stærkstrømskommissionen ; Medstifter af og Formand for Hedebruget" 1906; Formand for Tyendespareforeningen for Viborg og for Viborg Banks Bankraad. Adresse : Kjellingberg pr. Eiby. ESMANN Viggo Læge, Dr. med.; f. 28. Juni 1864 i Thisted; Søn af Prokurator G T Esmann og Hustru f. Bertelsen; gift m. Elisabeth E., f. 25. Jan i Aarhus, Datter af Direktør.J V Esmann og Hustru f. Hammershøy. Student (Viborg) 1882; med. Eks. 1889; Reservelæge i Hæren , ved Aarhus Kommunehospital og ved Fødselsstiftelsen ; Dr. med. 1896; Skolelæge fra Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening og fra samt af Jordemoderforeningen for Kbh. og Omegn; oprettede en Fødeklinik Adresse : Gothersgade 131, ESTRUP Hector Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 28. Maj 1860 paa Skaføgaard; Søn af Godsejer J B S Estrup (se denne); gift m. Mathilde E., f. 7. Febr. i Hverringe pr. Kjerteminde, Datter af Kammerherre Niels Juel og Hustru f. Baronesse Wedell- Wedellsborg. Student (Randers) 1879; cand. jur. 1886; Herredsfuldmægtig i Grenaa ; Ejer af Ormstrup fra ; Medlem af Viborg Amtsraad ;

9 Est HCl Stutterikommissær for Kanders og Viborg Amter; Formand for Tilsynskomitéen for Bøgildgaard. Adresse: Kongsdal pr. Mørkøv. ESTRUP J B S Godsejer, RE.SK.DM. Gb.E.T.; f. 16. April 1825 i Sorø; Søn af Historikeren, Etatsraad II F J Estrup og Hustru f. Scavenius; gift m. Regitze f. Baronesse Holsten. Forsteksamen 1844; Landmaalereksamen 1847; overtog Kongsdal 1846 og købte senere (1852) Skaføgaard; Folketingsmand for Eanderskredsen Medlem af Randers Amtsraad ; Landstingsmand for 9. Kreds , Indenrigsminister i Ministeriet Frijs , Konsejlspræsident og Finansminister ; kongevalgt Landstingsmand fra Adresse: Amaliegade 37, Kbhvn og Skaføgaard pr. Mørke. ETTE Carl R mag. scient.; f. 15. April 1871 i Kbhvn; Søn af Murermester C R Ette. Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. mag. (Hovedfag Fysik) 1896; Magisterkonferens i Matematik 1900; studerede ved Universitetet i Göttingen Formand for Metropolitanersamfundet fra 1908; Sekretær for Matematisk Forening. Adresse : Gyldenløvesgade 16, EUCH Johannes von Biskop, apostolisk Vikar for Danmark og Island; f. 21. Jan i Meppen, Hannover. Studerede i Münster og Mainz; Diakon i Paderborn 1857; Huslærer ; præsteviet i Osnabrück 1860; Vikar ved St. Ansgarkirken i ; Præst for den romersk-katolske Menighed i Fredericia ; Domherre i Osnabrück og apostolsk Præfekt i Danmark 1884; apostolisk Vikar og Biskop i Danmark fra Adresse : Bredgade 64, EVALDSEN A C Assessor i Højesteret, Dr. jur., K'.DM.; f. 2. Juni 1841 i Arlund ved Holstebro; Søn af Murermester Evald Loldrup og Hustru f. Christensdatter; gift 1. Gang m. Flora E. (død), Datter af Sognepræst M P Th. Christensen, 2. Gang m. Louise Christiane Emilie E., f. 18. Aug. i Nordborg paa Als, Datter af Toldoppebørselskontrolør J C Bülow. Student (Viborg) 1861; cand. jur. 1867; Volontær i Justitsministeriet 1870; fest. Assessor ved Overretten i Viborg 1870; Notarius ved det juridiske Fakultet 1871; Professor ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 1873; Assessor i Kbhvns Overret 1885, i Højesteret fra 1893; Censor ved de juridiske Eksaminer Er Forfatter til: Forelæsninger over Obligationsret; Fortolkning af Vekselretten (1880). Adresse: Carit Etlarsvej 2, EVERS A F M Kommandør i Søetaten, Chef for Kadetskolen, R.DM.Ob.E.T. p.p.; f. 9. Dec i Vejle; Søn af th. Købmand Christian Malthe Evers og Hustru Flora f. Mazanti; gift m. Marie Alexandra f. Lindholm, f. 29. Okt. i Jægersborg. Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1880; Adjutant hos H. k. II. Prins Valdemar : Kaptajn 1894; Kommandør 1905; Chef for Kadetskolen s. A. Udenl. Ord.: F.Æ.L.; Gr.Fr.; I.ILS.; N.L-; Pr.Kr.; R.St.A.; R.St.Stan.; S. Kr.; Sp.S.M.F.; S.Sv.; T.O. Adresse : Gernersgade 24, EXNER Julius Professor, Genremaler, K'.DM.; f. 30. Nov i : Søn af Hoboist ved Kongens Regiment J G Exner og Hustru Karen f. Jørgensdatter; gift m. Inger Henriette Sophie Jensine E., f. 30. Maj i, Datter af Major H C V Ringsted og Hustru f. Hofman. Elev paa Kunstakademiet; udstillede første Gang 1844; Medlem af Kunstakademiet 1864, Professor ; Kasserer for Kunstakademiet; Medlem af Akademiraadet. Hovedværker: Parti af Kunstakademiets Figursal (1844); Amagerkone, som tæller sine Penge; Besøget hos Bedstefaderen; Episode af et Gilde paa Amager; Et Gilde i Hedeboegnen; Sortepeer; Et Besøg af smaa Fættere og Kusiner hos den lille nydøbte; En lille Pige lader en gammel Mand lugte til en Rose; Den lille Rekonvalescent: Amagergildet; Den forstyrrede Middagshvile; Præsentationen for en Kender. Adresse: Charlottenborg, F FAARTOFT Andreas Læge. Distriktslæge, R.; f. 13. Marts 1843 i Nykjøbing M.; Søn af Købmand A C Faartoft og Hustru Johanne f. Kjerulf Hübertz; gift m Frederikke i. Krog (død 1887). Student (Aalborg) 1861; med. Eks. 1868; Distriktslæge i Nykjøbig p. M. fra 1880; Læge ved Amtssygehuset fra Medlem af Nykjøbing Byraad fra : Medlem af Bestyrelsen for alm. dansk Lægeforening og fra , for Lægernes Hjælpeforening og for Understøttelsesforeningen for

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

De tekniske skolers historie

De tekniske skolers historie De tekniske skolers historie Af WERNER RASMUSSEN Efter professor Roar Skovrnands foredrag den 1. april 1966 i det pædagogiske selskab om skolehistorien og det nyoprettede Institut for Dansk Skolehistorie

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 2009-2013 Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6

Læs mere

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet Det moderne gennembrud Danmark i slutningen af 1800-tallet Indhold 1 3 7 11 14 18 22 26 29 32 35 38 40 43 Indledning Fremskridtstro Demokrati? Arbejderne Fagforeninger og strejke Storbyen lokker Et grossererhjem

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5 1 8 8 6 Stationsbyerne 1 8 9 5 Frederiksgade 8-6 ca. 1890. Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen

Læs mere

Aakirkebvs historie de sidste 300 år

Aakirkebvs historie de sidste 300 år Aakirkebvs historie de sidste 300 år Af Wemer Hansen e.a.rrnrnny oso Ån Melodi: Der er et land. Aakirkeby - derinde midt i landet, for søværts fjender her du søgte ly, alligevel så skete det blandt andet

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Sløjd og håndarbejde. To fag - for personen og samfundet

Sløjd og håndarbejde. To fag - for personen og samfundet Fra læreruddannelsens historie 2011 1 / 30 Læreruddannelsen før og nu Fem tv-udsendelser med historier fra læreruddannelsen på dk4 og folkeskolen.dk Ved Pernille Aisinger, pai@dlf.org, og Thorkild Thejsen,

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Aktiv Nyt. Kom og vær med... Program for seniorer i Århus. benyt de gode tilbud. Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37

Aktiv Nyt. Kom og vær med... Program for seniorer i Århus. benyt de gode tilbud. Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Aktiv Nyt Århus Pensionistsamråd Klostergadecentret Klostergade 37 Program for seniorer i Århus Kom og vær med... benyt de gode tilbud 2. halvår 2007 35. årgang Leder Nye tider nye skikke Som det ældste

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere