Kommissorium for systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011"

Transkript

1 Kmmissrium fr systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept Baggrund: Aarhus Universitets ledelse gdkendte i fråret 2011 på baggrund af en arbejdsgruppes indstilling en ny strategisk satsning på Educatinal IT. Frmålet med satsningen er at styrke AU-uddannelsernes undervisnings- g læringsaktiviteter gennem et kncept, der kaldes Educatinal IT. Det består af t hvedaktiviteter: Løbende pkvalificering af undervisere g studerende til at anvende digitale elementer i undervisningsfrløb samt en stærk, fælles teknlgisk platfrm. Til anskaffelse af et sådant Learning Management System (LMS) eller Virtuel Learning Envirnment (VLE) etableres et prjekt til afdækning af brugernes krav g ønsker, beskrivelse af de teknlgiske krav samt gennemførelse af systemanskaffelse. Prjektet refererer til styregruppen fr Educatinal IT, der igen er frankret hs dekanen fr uddannelse, Mette Thunø. Opgaven: Før selve systemanskaffelse g systemimplementering kan startes, gennemføres der en prces til afklaring af behv g pstilling af grundlæggende kravspecifikatin. I denne prces skal der basalt set findes svar på følgende fire spørgsmål: Hvilke behv, krav g ønsker har undervisere g studerende til funktinalitet i systemet? herunder ideer g frventninger til brugerfladerne Hvilke behv, krav g ønsker findes der blandt administrative medarbejdere, herunder medarbejdere fra bibliteksmrådet? Hvilke ikke-funktinelle krav skal stilles til løsningen?. Her tænkes på it-arkitektur, it-infrastruktur, datasikkerhed, frhld mkring drift g supprt m.v. Hvad kan de markedsdminerende systemer rent funktinelt i de nyeste versiner, g hvrdan matcher dette, Aarhus Universitets generelle behv g krav? g hvr vil der være betydelige frskelle i frhld til den nuværende systemunderstøttelse Svarene på de første 3 spørgsmål afdækkes igennem en wrkshprække, hvr medarbejdere g studerende inviteres til at levere input. Wrkshpfrløbet beskrives nærmere nedenfr. Parallelt med disse wrkshps, der strækker sig ver 6 uger, arbejder en mere systemteknisk gruppe med at beskrive funktinalitet g grundlæggende arkitektur g kncept fr de 4 markedsledende systemer samt indhente referencer fra relevante uddannelsesinstitutiner. Gruppen frventes gså at levere et kvalificeret estimat ver investeringer g driftsmkstninger, ligesm en krtlægning af nuværende systemunderstøttelse g en dialg med nuværende systemejere skal indgå. Side 1

2 Wrkshp-spret g systemteknik-spret mødes herefter i en sammenskrivning af krav g ønsker til en grundlæggende kravspecifikatin. Tanken med denne kravspecifikatin er, at den afhængigt af hvilket system der anbefales enten kan anvendes sm grundlæg fr en detaljeret kravspecifikatin til et EUudbud (hvis indstillingen lyder på et kmmercielt system eller en kmmerciel partner til implementering af et Open Surce system) eller sm intern kravliste g grundlag fr en SLA (Service Level Agreement) mellem systemejer g AU IT, hvis indstillinger er, at Aarhus Universitet selv implementerer et Open Surce system. Systemgruppen frventes til brug fr indstillingen at udarbejde et screcard fr, hvr gdt de 4 systemer lever p til krav g ønsker. Dette arbejder fører til første milepæl: En indstilling m grundlæggende systemvalg, sm frelægges IT-frum med indstilling til universitetsledelsen. Med accept fra universitetsledelsen påbegyndes systemanskaffelse / systemimplementering. Afhængigt af systemvalg g valg af implementeringsmåde vil denne del af prjektet have et frskelligt indhld (men frventeligt et sammenligneligt tidsfrløb). Der kan tænkes 3 frskellige prcesser: Gennemførelse af EU-udbud mkring køb g implementering af kmmercielt system Gennemførelse af EU-udbud mkring implementering af Open Surce system AU intern implementering af Open Surce system Det danske marked fr LMS/VLE systemer er så lille, at et evt. udbud skal udfrmes sm et EU-udbud fr at sikre, at prducenter g implementeringspartnere har tilstrækkelig kapacitet g markedspsitin det er afgørende fr den videre prces, at der er tillid til, at både systemvalg g valg af evt. implementeringspartner er langtidshldbart. Næste milepæl frventes uanset systemvalg g uanset de frskellige prcesser, der følger deraf, at være en gdkendelse af piltinstallatin af systemet g beslutning m, at løsningen går i drift. Denne beslutning frventes at skulle træffes i maj måned Herefter påbegyndes implementering i rganisatinen, g de første institutter / uddannelser kan frventes at være klar til ibrugtagning ved semesterstart Heri indgår gså en afklaring af, hvilke materialer der skal knverteres fra de hidtidige systemer g hvilke, der skal være arkivadgang til. Der må frventes en sekventiel implementering i rganisatinen. Rammer fr systemvalg: Der anvendes i øjeblikket en længere række af frskellige systemer på Aarhus Universitet, g mangfldigheden er så str, at der ikke bliver tale m et udnævne et af disse til at være det blivende system, men i stedet gennemføre et valg af et helt nyt system, sm fremver skal være det fælles fr hele universitetet. Det frventes med andre rd, at de nuværende systemer efter en nærmere aftalt vergangsperide udfases g slukkes. Det ligger i Aarhus Universitets it-strategi, at der ved systemvalg skal fretrækkes standardsystemer. I frhld til LMS / VLE systemanskaffelse skal dette tlkes på den måde, at den ønskede kernefunktinalitet skal kunne rummes i standardsystemet evt. gennem knfiguratiner, men uden egentlige tilpasninger. Med kernefunktinalitet menes grundlæggende datastrukturer, rettighedsstrukturer g frretningsprcesser / Side 2

3 wrkflws, men ikke nødvendigvis brugerflader. Det kan frventes, at brugerflader vil skulle tilpasses g indarbejdes i frskellige rllebaserede prtaler (fx studenterprtal. Underviserprtal m.fl.). Desuden indehlder it-strategien krav til de bærende systemers it-arkitektur, sm skal være baseret på åbne standarder g fungere i et SOA-baseret integratinsmiljø. Dette skal bl.a. sikre, at LMS-systemet udgøres af et relativt smalt standardsystem til kerneprcesserne suppleret med en række kblede systemer til håndtering af de til enhver tid nyeste teknlgier hvrved det gså sikres, at det er muligt at eksperimentere g nye mduler, services g brugerflader uden at påvirke kernefunktinalitet. Standardsystem skal endvidere frstås sm enten et markedsledende kmmercielt system eller et pen surce system med bred udbredelse blandt universiteter g med et aktivt cmmunity. Det frventes på den baggrund, at valget kmmer til at stå mellem disse 4 systemer: - Blackbard (kmmercielt system) - Pearsn (tidl. Frnter, kmmercielt system) - Mdle (markedsledende pen surce system) - Sakai (markedsledende pen surce system) Wrkshp-række Wrkshpfrløb m de undervisnings- g læringsfaglige krav: Der tænkes gennemført en heldagswrkshp med repræsentanter fr hvert af de nye hvedmråder i ugerne Det anses fr helt afgørende, at frskellig praksis, herunder frskellen på undervisningsgennemførelse imellem våde g tørre fag tilgdeses i afdækningen af behv. Wrkshppene ønskes bemandet med ca. 8 repræsentanter fr det pågældende hvedmråde, udpeget af prdekanerne fr undervisning på de fire hvedmråder. Deltagerkredsen frventes at være undervisere, medarbejder fra universitetpædaggiske enheder, studerende g gerne prdekaner. Gennemførelse af undervisning g læringsfrløb frudsætter, at LMS/VLE-systemet understøtter en lang række prcesser. Det frventes, at frretningsprcesserne pdeles i lgisk sammenhængende grupper, sådan at det bliver muligt at implementere et nyt LMS/VLE-system igennem faser. Første fase til levering af kernefunktinalitet, frventes bl.a. at mfatte understøttelse af følgende prcesser: Planlægning g gennemførelse af undervisningen, herunder lagring af dkumenter, kursusmateriale, slides, pdcasts, vide samt funktinalitet sm wiki, blgs g faciliteter til fjernlæring. Vejledning g øvelser Løbende bedømmelse i frm af surveys g test Prjekt- g studiegruppearbejde Der sendes et krt frberedelsesmateriale ud til deltagerne, men ellers frventes tidsfrbruget at være begrænset til deltagelse i wrkshps evt. suppleret med afklaring af udeståender. Wrkshps faciliteres af Side 3

4 prjektleder, ekstern knsulent med erfaring i anskaffelse af LMS-systemer samt systemgruppemedlem fra det relevante hvedmråde. Wrkshp m administrative støtteprcesser I uge 44 gennemføres en wrkshp, hvr deltagerkredsen primært er fra AU Studieadministratin g fra biblitekerne. Frmålet med denne wrkshp er at få krtlagt de administrative støtteprcesser, der knytter sig til de undervisnings- g læringsprcesser, der er beskrevet i de 4 faglige wrkshps, samt at identificere de snitflader, der måtte være til andre administrative prcesser g systemer. Blandt de emner, der vil blive behandlet er: Planlægning g udbud af studier g hld. Skema g lkaleplanlægning Tilmelding til studier g hld. Eksamensplanlægning Opgaveaflevering, arkivering g evt. publicering Bedømmelse g censur Flere af disse prcesser frventes frankret i andre tilgræsende it-systemer, men krtlægning af prcesserne er vigtigt input fr den efterfølgende wrkshp m tekniske integratiner Wrkshp m nn-funktinelle krav: Med de faglige g administrative prcesser g krav krtlagt mangler beskrivelsen af såkaldt nnfunktinelle krav. Med dette menes krav til integratiner g systemarkitektur, driftstekniske krav m skalerbarhed g rbusthed samt krav mkring infrmatinssikkerhed. Det frventes, at man i denne wrkshp behandler integratiner til en række af de øvrige administrative systemer i AU s platfrm, men gså de særlige krav, der måtte være sm følge ønsker g krav m integratin med de studerendes øvrige it-værktøjer (facebk g andre sciale medier) samt behandler hvilke krav der skal stilles til systemet sm følge af, at de studerende anvender allehånde it-klienter med frskellige styresystemer, frskellige skærmstørrelser g frskellige brwsere. Denne wrkshp, der primært er bemandet med medarbejdere fra det nye AU IT frventes gennemført i uge 45. System-gruppens arbejde Parallelt med wrkshpfrløbet arbejder en relativt lille systemgruppe (4-6 medlemmer) med at belyse frskellene på de fire stre systemer, hvad angår funktinalitet, brugervenlighed g tekniske egenskaber Systemgruppen frventes ligeledes at belyse systemerne markedsudbredelse g prduktets fremtidige placering, fx gennem Gartner Grups Magic Quadrant -analyse, med særlig vægt på hvilken supprt g teknisk kmpetence, der kan tilbydes et dansk universitet Side 4

5 Systemgruppen skal endvidere belyse systemernes evne til at leve p til de nn-funktinelle krav, sm er frmuleret af den sidste wrkshp. Systemgruppen frventes at indlede arbejdet med en krtlægning af de nuværende systemer på AU, herunder belyse deres styrker g svagheder sm input til den samlede kravspecifikatin Endelig frventes systemgruppen sm en del af arbejdet at belyse hvilke administrative prcesser, der bør harmniseres fr at få en succesfuld implementering af standardsystemet. Delvis på baggrund af denne krtlægning pstilles der en anbefalet implementeringsrækkefølge. Frventet øknmi Den tredje centrale faktr i bedømmelsen af de frskellige systemer er naturligvis øknmi. I g med, at kmmercielle systemer skal sammenlignes med pen surce systemer, ønskes der en kvalificeret pstilling af såvel anslåede etableringsmkstninger sm årlige driftsmkstninger ver en 5 årig peride. Sm driftsmkstninger indgår såvel vedligehldelsesmkstninger sm mkstninger til drift, videreudvikling g supprt. Tidsplan Sm bilag er vedlagt generel tidsplan fr periden frem til semesterstart Der er her lagt fkus på afklaringsfasen frem til beslutning i universitetsledelsen prim december, men de efterfølgende frløb ikke er planlagt i detaljer på nuværende tidspunkt g vil være frskellige alt efter hvilken af de tre anskaffelsesprcesser, der besluttes. Prjektrganisering: Prjektet refererer til styregruppen fr Educatinal IT g prjektejer er prdekan Mette Thunø. Prjektleder er Jens Hørlück, AU IT. Deltagere i de faglige wrkshps udpeges af de fire prdekaner blandt undervisere, studerende g medarbejdere fra de universitetspædaggiske enheder. Deltagere i wrkshppen m administrative støtteprcesser udpeges af vicedirektørerne fr AU Studieadministratin g AU Viden. Deltagere i wrkshp m nn-funktinelle krav udpeges af vicedirektøren fr AU IT. Medlemmer i systemgruppen udpeges af styregruppens frmand efter indstilling fra g høring af kmmissriet i styregruppen. Side 5

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Mit Bibliotek. Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker

Mit Bibliotek. Afrapportering til Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker Mit Biblitek Afrapprtering til Udviklingspuljen fr Flke- g Sklebibliteker Prjekttitel: Mit biblitek - persnlig bibliteksservice på nettet. J.nr.: 212/2003-0002 Indsatsmråde: Frie frsøg Århus Kmmune, Brgerservice

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet

One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet One-Stp-Science-Shp Erhvervslivets indgang til universitetet Analyserapprt Frskningsbaseret innvatin i små g mellemstre virksmheder One-Stp-Science-Shp Analyserapprt Indhld 1. Behvsanalyser - piltvirksmheder

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Høring over modeller for den fremtidige udnyttelse af DAB-blok 3

Høring over modeller for den fremtidige udnyttelse af DAB-blok 3 Høring ver mdeller fr den fremtidige udnyttelse af DAB-blk 3 Medier 11. nvember 2013 Mdeller fr henhldsvis pbygning/drift af sendenet g udøvelse af prgramvirksmhed fr så vidt angår DAB-blk 3 Baggrund Det

Læs mere

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september 2013. Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer

Læs mere

Forslag til Plan09-projekt i Viborg Kommune

Forslag til Plan09-projekt i Viborg Kommune Plan09 Sekretariatet Haraldsgade 53 2100 København Ø Plan- g Udviklingsafdelingen Planlægning Rødevej 3 DK-8800 Vibrg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan.udvikling@vibrg.dk www.vibrg.dk Frslag til Plan09-prjekt

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge 26 2300 København S T: 33 15 61 01 M: pst@mffu.dk Den 12. september 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til Autlakerer 1 Nøgletal 2011

Læs mere

En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk

En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3 En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk Delprjekt 3: Højkvalitetsfisk fra Thrupstrand Thrupstrand Kystfiskerlaug Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3

Læs mere

Projekt Internet for Alle.

Projekt Internet for Alle. Prjekt Internet fr Alle. Delrapprt 2: Evaluering af Internetværkstedet på Ringsted Biblitek september 2000 til juli 2001 Udarbejdet af knsulent, cand. scient. pl. Peter Grm Larsen, Danmarks Bibliteksskle

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- g scialmrådets møde den 25. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Gennemgang af afrapprtering af kvalitetsstrategi 2 bilag Kncern Plan g Udvikling Enhed

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2008. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2008. Sammenfatning af evalueringsrapporten 4. marts 2009 Jur.nr.: XXX Evalueringsrapprt Ppkmm 2008 Indhld Sammenfatning af evalueringsrapprten 1 Indledning 1.1 Intrduktin af prjektet 1.2 Prjektets frmål 1.3 Prjektets frløb 1.4 Organisering 1.5

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere