Fagbeskrivelse. Installatørafdelingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse. Installatørafdelingen. www.hadstents.dk"

Transkript

1 ELEKTRISKE INSTALLATIONER TRIN ELEKTRISKE KREDSLØB TRIN TEKNISK DOKUMENTATION TRIN INFORMATIONSTEKNOLOGI TRIN MATEMATIK TRIN STYRINGSTEKNIK TRIN SVAGSTRØMSINSTALLATIONER ELEKTRISKE INSTALLATIONER TRIN TEKNISK DOKUMENTATION INFORMATIONSTEKNOLOGI TRIN ELEKTROTEKNIK STYRINGSTEKNIK TRIN LABORATORIE- OG MÅLETEKNIK BELYSNINGSTEKNIK REGULERINGSTEKNIK ELEKTRISKE INSTALLATIONER TRIN STYRINGSTEKNIK TRIN FORSYNINGSTEKNIK MILJØ OG SIKKERHED STYRINGSTEKNIK TRIN Installatørafdelingen

2 Elektriske installationer trin 1 Omfang: 5 ECTS point Formålet er, at den studerende skal kunne foretage en grundlægge dimensionering af strømkredse, samt kunne foretage materialevalg for simple strømkredse ud fra gældende regler og normer. Viden Den studerende skal: - have et indgående kendskab til grundlæggende dimensioneringsregler og de forhold der har indflydelse på valg af løsninger. - kunne tilegne sig viden gennem gældende regler og normer - have viden om områdets betydning for, og indflydelse på andre tilgrænsende faggrupper. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal: - kunne foretage grundlæggende dimensioneringsarbejder under hensyntagen til valg af ledningssystem, omgivelsestemperatur, samlet fremføring og spændingsfald - kunne formidle sin viden om området til undervisere og medstuderende. Målet er at den studerende skal kunne udføre grundlæggende dimensionering med sikre færdigheder. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad kvalitet og præcision er. Målet er at den studerende skal indse nødvendigheden af kvalitet og præcision i forbindelse med dimensionering af elektriske installationer. Emner - Grundlæggende dimensioneringsbestemmelser. - Bestemmelsernes Formål og definitioner. - Overbelastningsbeskyttelse af enkle strømkredse. - Valg af materiel til enkle strømkredse. - Beregning af spændingsfald i 2, 3 og 4 leder installationer. - Bestemmelser for installationer i boliger. - Bestemmelser for installationer i områder med badekar og bruser Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 El installationsmateriel (bog 8). Tabelsamling Relevante kompendier. Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og individuelt eller gruppebaseret opgaveløsning med tilhørende faglig vejledning. Herudover tilrettelægges en passende mængde hjemmearbejde og obligatoriske afleveringer, som et led i læringsprocessen. For at opøve den studerendes formidlingsevner anvendes fremlæggelse af opgaveløsninger i plenum. 2

3 Der foretages løbende vurdering af den studerendes læringsproces i form af uformelle samtaler mellem lærer og den studerende. Afleveringsopgaver bedømmes og kommenteres, således at den studerende løbende har mulighed for at vurdere sit standpunkt. Faget indgår desuden som en bestanddel af et tværfagligt projekt, der afsluttes med individuelt mundtligt projektforsvar. 3

4 Elektriske kredsløb trin 1 Omfang:: 7 ECTS point Formålet med faget er at de studerende kan beregne elstrømskredsløb og løse relevante elektriske opgaver. Viden: Den studerende skal selvstændigt kunne tilegne sig ny basisviden og en viden, der dem sætter dem i stand til, selvstændigt, at kunne løse relevante el-tekniske opgaver. Færdigheder: Den studerende skal kunne: anvende matrix regning til relevante tekniske opgaver. anvende de trigonometriske grundligninger. anvende sinus- og cosinusrelationer ved relevante tekniske opgaver. anvende kompleks regning til relevante tekniske opgaver. bedømme relevante skriftlige opgaver indenfor elstrømskredsløb. anvende Kirchhoff s 1 st og 2 den lov ved beregninger på el-strømkredsløb. beregne strømmene i et el-strømskredsløb. beregne spændingerne i et el-strømskredsløb. beregne resistanserne i et DC-kredsløb. beregne impedanserne i et AC-kredsløb. beregne effektafsættelsen i et el-strømskredsløb. foretage elektrisk energiberegning [ kwh ]. foretage elektrisk virkningsgradsberegning. tegne og regne på 1-faset og 3-faset vektordiagrammer. anvende netværkstransformation Y-Δ og Δ-Y Holdninger: Den studerende skal kunne vurdere om de beregnede resultater er rigtige - introduktion til faget - gennemgang af relevant fagligt stof - løsning af relevante skriftlige, el-strømskreds opgaver Elektricitet og magnetisme af Poul Erik Petersen Teknisk Matematik af Preben Madsen Diverse elektroteknikbøger og udleverede bilag 4

5 Læringsproces:: Teorien gennemgås i mindre indlæg, der herefter indøves ved at regne relevante opgaver dels i klasselokalet dels hjemme. Der vil i løbet af første semester indlægges et antal uformelle prøver, således at den studerende og lærerne får en mulighed for at bedømme den studerendes standpunkt i faget. 5

6 Teknisk Dokumentation Trin 1 Omfang: 1 ECTS point Formålet er, at den studerende kan udarbejde tidssvarende dokumentation for projekter, tekniske systemer og anlæg under hensyn til gældende regler og normer. Viden De studerende skal have indsigt i anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af el-teknisk dokumentation. Den studerende skal have forståelse for den el-tekniske dokumentations nødvendighed i forhold til myndigheders og andre interessenters krav. Den studerende skal endvidere have forståelse for dokumentationens betydning i relation til den praktiske udførelse af arbejdsopgaver Den studerende skal endvidere have viden om alment anvendt programmel til udførelse af eltekniske dokumentationsopgaver. Målet er at den erhvervede viden, skal kunne omsættes i udførelse af plantegninger og enstregsskemaer. Færdigheder Den studerende skal kunne betjene programmerne AutoCAD og Schematic med en så tilpas sikkerhed, at fokus holdes på den kreative proces udarbejdelse af egnet dokumentationsmateriale. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal kunne kvalitetsbedømme eget og andres arbejde indenfor området. Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad god teknisk dokumentation er. Målet er at få Den studerende til at værdsætte den almene forståelse af god teknisk dokumentation Emner - Introduktion til faget - Referencebetegnelser DS/EN Tilpasning af brugerfladen i AutoCAD - Grundlæggende AutoCAD (2D) og teknisk tegning - Installationstegninger plan - Tilpasning af brugerfladen i Schematic - Tegning af enstregsskemaer. Kompendium i Teknisk Dokumentation Læringsproces: Individuelt opgaveløsning ved PC. Opgaverne rummer mange elementer og tilrettelægges således at de giver den studerende mulighed for at arbejde med indholdet på forskellige niveauer og på forskellig måde. Derved afpasses indholdet efter den studerendes læringsforudsætninger og læringsmålene for 6

7 undervisningen. Undervisningsmiljøet fungerer som et laboratorium, hvor der eksperimenteres, og hvor det er tilladt at træde ved siden af rent fagligt. Hovedoverskriften er "learning by doing". Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af et større tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og dels ved en samtale. 7

8 Informationsteknologi trin 1 Omfang: 2,5 ECTS point Målet er, at den studerende kan analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. Viden Den studerende skal - have et grundlæggende kendskab til brugen af tidssvarende almene IT værktøjer, som anvendes til informationssøgning, kommunikation, beregning, dokumentation, præsentation og formidling. - kunne tilegne sig ny viden indenfor området samt udvide sin viden indenfor tilgrænsende områder. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne betjene de relevante IT-værktøjer med en så tilpas stor sikkerhed, at fokus holdes på de kreative processer indenfor fagområdet. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal værdsætte brugen af relevante IT værktøjer samt evnen til løbende at holde sig ajour med den nyeste udvikling indenfor området. IT-værktøjer Målet er at få den studerende til at værdsætte brugen af relevante Emner - Grundlæggende Microsoft Windows, herunder filhåndtering, netværk og backup. - Digital processtyring med Fronter LMS-system. - Digital kommunikation, , intranet og chat - Informationssøgning, Internet og online databaser. - Tekstbehandling med Microsoft Word. - Regneark med Microsoft Excel. Diverse relevante kopier Læringsproces: Individuelt opgaveløsning ved PC. Opgaverne rummer mange elementer og tilrettelægges således, at de giver den studerende mulighed for at arbejde med indholdet på forskellige niveauer og på forskellig måde. Derved afpasses indholdet efter den studerendes læringsforudsætninger og læringsmålene for undervisningen. Undervisningsmiljøet fungerer som et laboratorium, hvor der eksperimenteres, og hvor det er tilladt at træde ved siden af rent fagligt. Hovedoverskriften er "learning by doing". 8

9 Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af en IT-opgave, givet ved bestået eller ikke bestået. 9

10 Matematik trin 1 Omfang: 6 ECTS point Målet er, at den studerende kan analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer. Viden Den studerende skal selvstændig kunne anvende den aritmetiske viden, der sætter dem i stand til at løse de relevante tekniske opgaver, de møder i den daglige el-tekniske undervisning. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne: anvende de grundlæggende regneregler for addition, sutraktion, multiplikation og division. anvende de grundlæggende regneregler for kvadratet på en flerleddet størrelse. anvende de grundlæggende regneregler for brøker. anvende de grundlæggende regneregler for potens- og rodregning. anvende procent- og promilleregning. løse 1. og 2. grads ligninger. løse ligninger med flere ubekendte. anvende logaritmeregning til løsning af eksponentielle ligninger, samt beregning af decibell. opstille en ret linjes ligning. opstille en ligning for en parabel med kendt toppunkt. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal kunne se værdien af en matematisk korrekt opstilling, når der udføres tekniske beregninger, samt kunne bedømme de udregnede resultater Emner Aritmetik: addition, subtraktion, multiplikation, division og brøker flerleddet størrelser, potens og rod, procent og promille, ligninger af 1. og 2. grad, 2 ligninger med 2 ubekendte, 3 ligninger med 3 ubekendte samt tekstligninger 10 tals logaritme, den naturlige logaritme Funktioner af 1. og 2. grad Teknisk matematik Kompendium med matematikopgaver 10

11 Læringsproces: Klasseundervisning hvor teorien gennemgås i mindre indlæg, som herefter indøves ved at regne relevante opgaver, dels i klasselokalet og dels hjemme. Løbende vurdering af elevernes arbejde i form af hjemmeopgaver med mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. 11

12 Styringsteknik trin 1 Omfang: 3 ECTS point Målet er, at den studerende kan foretage opbygning samt fejlfinding på alm. kombinatoriske styringer, samt udarbejde den nødvendige dokumentation. At den studerne kan anvende PLC-programmerings værktøjrelevant softwareanalysere og konstruere styringstekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. Viden Den studerende skal have et grundlæggende kendskab til brugen af PLC til styringsløsninger og skal kunne tilegne sig viden via manualer og gældende regler og normer. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne dimensionere, opbygge, programmere, idriftsætte, udvide og vedligeholde styringer på automatiske anlæg, herunder udarbejde udarbejde dokumention i overensstemmelse med gældende regler og normer. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal værdsætte brugen af relevante styringsmæssige programmerings- og dokumentationsværktøjer, herunder specielt PLC-programmeringsværktøjer. Målet er at få den studerende til at værdsætte brugen af dokumentationsstandarder og overskuelig PLC-dokumentation. Emner Introduktion til faget PLC-opbygning PLC-programmering PLC-styringer Nøgleskema Funktionsdiagrammer - Kompendium styring - Udleverede fotokopier - Omron manualer - Omron CX-Programmer - Firmakataloger - EN udgave Læringsproces:.Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og primært gruppebaseret opgaveløning og praktisk afprøvning i styringslab. med tilhørende faglig vejledning. Det skal påregnes at opgaverne hovedsagelig løses som hjemmeopgaver med obligatoriske afleveringer efter afprøvning i sty- 12

13 ringslaboratoriet. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. 13

14 Svagstrømsinstallationer Omfang: 2 ECTS point Formålet er, at den studerende kan projektere og dimensionere svagstrømsinstallationer i boliger og mindre virksomheder. Viden Den studerende skal: - have kendskab til svagstrømsinstallationers opbygning, fremtidssikker projektering og dokumentation Målet er at nå til viden på kendskabsniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne: foretage projektering og dokumentation af PDS-installationer til data- og telefon-installationer i boliger og mindre virksomheder. foretage projektering, programmering og dokumentation af en intelligent bygningsinstallation. foretage projektering, signalstyrkeberegning og dokumentation på en antenneinstallation i en bolig. Målet er at den studerende kan projektere og dokumentere simple svagstrømsinstallationer med anvendelsesprægede færdigheder Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad der kendetegner en god og veldokumenteret svagstrømsinstallation. Målet er at den studerende kan se det nødvendige i at planlægge og dokumentere en fremtidssikker svagstrømsinstallation. Emner Datainstallationer kablingssystemer, topologi, krydsfelter, dokumentation, materiel Intelligente bygningsinstallationer IHC, Comlux, Smart-House eller? Programmering, systemopbygning, modultyper Antenneinstallationer komponentvalg i en bolig, forstærkning/dæmpning, db og dbμv Kompendium Manualer og CD-ROM for det anvendte udstyr Læringsproces: Opbygning, materialevalg m.m. gennemgås. Herefter indøves programmering og dokumentation af svagstrømsinstallationen. Indlæringen evalueres ved projektering og dokumentation af en svagstrømsinstallation i et boligprojekt i trin 1. 14

15 Elektriske installationer trin 2 Omfang: 5 ECTS point Formålet er, at den studerende skal kunne foretage en fuld dimensionering af strømkredse, samt kunne foretage valg og indstilling af materiel for strømkredse ud fra gældende regler og normer. Viden Den studerende skal: have et indgående kendskab til dimensioneringsregler og de forhold der har indflydelse på valg af løsninger. kunne tilegne sig ny viden indenfor området og vurdere betydningen af gældende regler og normer. have viden om områdets betydning for, og indflydelse på andre tilgrænsende faggrupper. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal: kunne foretage dimensionering af forekommende strømkredse under hensyntagen til et optimeret valg af materiel og installationsmåde. kunne formidle sin viden om området til undervisere og medstuderende. Målet er at den studerende skal kunne udføre dimensionering med sikre færdigheder. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad kvalitet og præcision er. Målet er at den studerende skal indse nødvendigheden af kvalitet og præcision i forbindelse med dimensionering af elektriske installationer. Emner Beregning af kortslutningsstrømme. Overstrømsbeskyttelse af strømkredse Beskyttelse mod indirekte berøring Jordingsanlæg og beskyttelsesledere. Dimensionering af ledningssystemer til strømkredse. Valg og indstilling af materiel til strømkredse Selektivitet Sikringsløse installationer Bestemmelser for særlige installationer eller områder Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. El-tekniske beregninger (bog 6). El installationsmateriel (bog 8). Tabelsamling. Relevante kompendier. 15

16 Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og individuelt eller gruppebaseret opgaveløsning med tilhørende faglig vejledning. Herudover tilrettelægges en passende mængde hjemmearbejde og obligatoriske afleveringer, som et led i læringsprocessen. For at opøve den studerendes formidlingsevner anvendes fremlæggelse af opgaveløsninger i plenum. Der foretages løbende vurdering af den studerendes læringsproces i form af uformelle samtaler mellem lærer og den studerende. Afleveringsopgaver bedømmes og kommenteres, således at den studerende løbende har mulighed for at vurdere sit standpunkt. Faget indgår desuden som en bestanddel af årsopgaven, der afsluttes med individuelt mundtligt projektforsvar. 16

17 Teknisk Dokumentation Omfang: 5 ECTS point Formålet er, at den studerende kan udarbejde tidssvarende dokumentation for projekter, tekniske systemer og anlæg under hensyn til gældende regler og normer. Viden De studerende skal have en grundlæggende forståelse for anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af elteknisk dokumentation. Den studerende skal have forståelse for den el-tekniske dokumentations nødvendighed i forhold til myndigheders og andre interessenters krav. Den studerende skal endvidere have forståelse for dokumentationens betydning i relation til den praktiske udførelse af arbejdsopgaver Den studerende skal endvidere have viden om alment anvendt programmel til udførelse af eltekniske dokumentationsopgaver. Målet er at den erhvervede viden, skal kunne omsættes i udførelse af el-teknisk dokumentation, der er i overensstemmelse med gældende normer og standarder. Færdigheder Den studerende skal kunne betjene programmerne AutoCAD og Schematic med en så tilpas sikkerhed, at fokus holdes på den kreative proces udarbejdelse af egnet dokumentationsmateriale. Den studerende skal kunne udarbejde en el-teknisk dokumentation, der imødekommer alle relevante oprationelle krav og er i overensstemmelse med de krav der stilles i gældende normer og standarder. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal kunne kvalitetsbedømme eget og andres arbejde indenfor området. Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad god teknisk dokumentation er. Målet er at få Den studerende til at værdsætte den almene forståelse af god teknisk dokumentation Emner Introduktion til faget Referencebetegnelser DS/EN Dokumentationsregler elteknisk dokumentation DS/EN Dokumentbetegnelser DS/EN Tilpasning af brugerfladen i AutoCAD Grundlæggende AutoCAD (2D) og teknisk tegning Installationstegninger plan og snit. Tilpasning af brugerfladen i Schematic Tegning af skemaer og diagrammer. Udfærdigelse af lister og beskrivelser. Anvendelse af database 17

18 Kompendium i Teknisk Dokumentation Grundlæggende AutoCAD Læringsproces: Individuel opgaveløsning ved PC. Opgaverne rummer mange elementer og tilrettelægges således at de giver den studerende mulighed for at arbejde med indholdet på forskellige niveauer og på forskellig måde. Derved afpasses indholdet efter den studerendes læringsforudsætninger og læringsmålene for undervisningen. Undervisningsmiljøet fungerer som et laboratorium, hvor der eksperimenteres, og hvor det er tilladt at træde ved siden af rent fagligt. Hovedoverskriften er "learning by doing". Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af et større tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og dels ved en samtale. 18

19 Informationsteknologi trin 2 Omfang: 2,5 ECTS point Målet er, at den studerende kan analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. Viden Den studerende skal: have et grundlæggende kendskab til brugen af tidssvarende almene IT værktøjer, som anvendes til informationssøgning, kommunikation, beregning, dokumentation, præsentation og formidling. kunne tilegne sig ny viden indenfor området samt udvide sin viden indenfor tilgrænsende områder. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne betjene de relevante IT-værktøjer med en så tilpas stor sikkerhed, at fokus holdes på de kreative processer indenfor fagområdet. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal værdsætte brugen af relevante IT værktøjer samt evnen til løbende at holde sig ajour med den nyeste udvikling indenfor området. Målet er at få den studerende til at værdsætte brugen af relevante IT-værktøjer Emner Digital processtyring med Fronter LMS-system. Digital kommunikation, , intranet og chat Regneark med Microsoft Excel. Diverse relevante kopier Læringsproces: Individuelt opgaveløsning af EXCEL dimensioneringsark ved PC. Læringen tager sit udgangspunkt i den viden den studerende har erhvervet i faget Elektriske installationer. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering det færdige ark med fokus på funktionalitet og brugervenlighed. Resultat meddelelses som godkendt eller ikke godkendt. 19

20 Elektroteknik. Omfang: 6 ECTS Formålet med faget er at den studerende kan beregne, vælge, idriftsætte og fejlfinde på elektriske vekselstrømsmaskiner, transformere og tilhørende udstyr og apparater. Viden: Den studerende skal selvstændigt kunne tilegne sig ny basisviden der sætter dem i stand til at følge undervisningen i forsynings- og installationsteknik og styrings- og reguleringsteknik. Færdigheder. At den studerende kan: anvende de relevante trigonometriske funktioner ved løsning af tekniske opgaver anvende trigonometrien ved beregning af vektorer anvende komplekse tal til løsning af relevante tekniske opgaver anvende de fysiske love ved lineære bevægelser anvende de fysiske love ved roterende bevægelser foretage mekanisk effektberegning foretage mekanisk energiberegning foretage mekanisk virkningsgradsberegning beregne strømmen og / strømmene i et vekselstrømskredsløb beregne spændingen og / spændingerne i et vekselstrømskredsløb beregne impedansen og / impedanserne i et vekselstrømskredsløb beregne effektafsættelsen i et vekselstrømskredsløb foretage elektrisk effektberegning foretage elektrisk energiberegning foretage elektrisk virkningsgradsberegning tegne og regne på 1-faset og 3-faset vektordiagrammer anvende netværkstransformation Y-D og D-Y foretage beregninger på vekselstrømsmaskiner, på grundlag af opgivne data udvælge elektriske maskiner til en given opgave deltage i installation af elektriske maskiner idriftsætte, fejlfinde og vedligeholde elektriske maskiner udvælge og tilslutte passende udstyr for hastighedsregulering foretage beregning på transformer, på grundlag af opgivne data udvælge transformer til en given opgave deltage i installation af transformer idriftsætte, fejlfinde og vedligeholde transformer Holdninger: Den studerende skal kunne kvalitetsbedømme eget arbejde og de opnåede løsninger forsætter næste side 20

21 Emner: introduktion til faget gennemgang af relevant fagligt stof på klassen løsning af relevante skriftlige AC-opgaver (1-faset og 3-faset) opbygning af vekselstrømsmaskiner, (synkron og asynkron), (1- faset og 3-faset) vekselstrømsmaskinens virkemåde, (synkron og asynkron), (1- faset og 3-faset) opbygning af transformer (1-faset og 3-faset) transformerens virkemåde (1-faset og 3-faset) hastighedsregulering (polomkobling og frekvensomformere) specielle vekselstrømsmaskiner og transformere. Diverse elektroteknikbøger og udleverede bilag Læringsproces: Teorien gennemgås i mindre indlæg, der herefter indøves ved at regne relevante opgaver dels i klasselokalet og dels hjemme. Der vil i løbet af 2 den semester indlægges et antal uformelle prøver, således at den studerende og lærerne får en mulighed for at bedømme standpunktet i faget. 21

22 Styringsteknik trin 2 Omfang: 3,5 ECTS point Formålet med faget er, at sætte den studerende i stand til at foretage opbygning, idriftsættelse, udvidelse og fejlfinding på mindre programmerbare styringer både kombinatoriske og sekventielle begge indeholdende digitale og analoge signaler. Samt udarbejde den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. Viden Den studerende skal : have en grundlæggende forståelse for anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af styrings-teknisk dokumentation. kunne tilegne sig viden gennem gældende regler, normer og manualer. Målet er at den studerende opnår viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal : kunne anvende de gængse metoder, værktøjer, til opbygning og strukturering af kombinatoriske og sekventielle programmerbare styringer for mindre automatiske anlæg. kunne idriftsætte, afprøve, fejlfinde og foretage ændringer på mindre automatiske anlæg. kunne anvende digital og analog signalbehandling herunder foretage de nødvendige beregninger. kunne vælge den nødvendige hardware f.eks PLC-moduler, relæer, berøringsfrie følere m.m. til mindre automatiske anlæg. Målet er at færdighederne udføres med vanepræg. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad der kendetegner en god og præcis opbygget styring. Målet er at den studerende kan se det nødvendige i at arbejde koncentreret og systematisk, for at kunne opbygge en korrekt fungerende styring. Emner - Introduktion til faget - Digital og analog signalbehandling - Kompendium styring - PLC - Udleverede fotokopier - Sekvensteknik ( Norm IEC v.2 ) - Manualer - Berøringsfrie følere - Omron CX-Programmer - Tacho-generator og encoder 22

23 - Firmakataloger - Talsystemer - EN udgave - Decentral I/O - Håndbog, Elektrisk Materiel på maskiner Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og primært gruppebaseret opgaveløning og praktisk afprøvning i styringslab. med tilhørende faglig vejledning. Det skal påregnes at opgaverne hovedsagelig løses som hjemmeopgaver med obligatoriske afleveringer efter afprøvning i styringslaboratorie. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren, så den studerende hele tiden har mulighed for at bedømme sit standpunkt. Faget indgår desuden i et tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og mundtligt projektforsvar. 23

24 Laboratorie- og måleteknik. Omfang 3 ECTS Formålet med faget er at give de studerende praktisk erfaring, i samspil med den teoretiske undervisning i de elektrotekniske fag. Viden: Den studerende skal selvstændigt ud fra de opnåede måleresultater kunne tilegne sig ny viden, som kan bruges i andre sammenhænge til løsning af el-tekniske opgaver. Færdigheder: Den studerende skal kunne: vælge og anvende relevante måleinstrumenter til en given opgave udføre relevante målinger indenfor fagområdet samarbejde med andre studerende forbinde de teoretiske færdigheder med praktikken udfærdige en teknisk dokumentation betjene de i industrien almindeligt forekommende måleinstrumenter opnå færdigheder i fejlfinding videreudvikle den studerendes praktiske færdigheder få oplevelsen opbygge en opstilling og se at den virker Holdninger: Den studerende skal kunne kvalitetsbedømme de målte resultater. Emner: vektordiagrammer, blandet belastninger (1-faset og 3-faset ) vekselstrømsmaskiner, belastningsundersøgelse (1-faset og 3- faset ) transformer, tomgangs-, kortslutningsforsøg (1-faset og 3-faset ) transformer, ( kortslutning 1-faset, 2-faset og 3-faset ) fasekompensering hastighedsregulering (polomkobling og frekvensomformere) koblingsciffer målinger på diverse AC-kredsløb Diverse elektroteknikbøger og udleverede bilag Læringsproces: Oplægget til øvelserne gennemgås kollektivt, hvorefter den/de studerende i grupper, på max.3, opbygger og afprøver opstillingen. De derved opnåede resultater nedskrives og bearbejdes, på en sådan måde, at der kan udarbejdes en rapport. Rapporten skrives og strømskemaerne tegnes på computer. De i løbet af semesteret afleverede rapporter rettes og kommenteres. 24

25 Belysningsteknik Omfang: 2,5 ECTS point Formålet med faget er, at give den studerende en grundlæggende viden om belysningstekniksteknik. Viden Eleverne skal selvstændigt kunne løse belysningsmæssige problemstillinger hvor belysningsteknikken naturligt indgår. Eleven skal have grundlæggende kendskab til gængse former for belysninganlæg brugt i branchen. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Eleverne skal kunne projektere og dimensionere almindeligt forekommende indendørs og udendørs belysningsanlæg. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Eleverne skal kunne kvalitetsbedømme eget og andres arbejde indenfor området. Eleven skal, ud fra lærerens og andre elevers påvirkning, finde en optimal løsning af et belysningsteknisk problem. Målet er at få eleven til at værdsætte den almene forståelse af god teknisk løsning. Emner - Lystekniske grundbegreber - Lyskilder - Lysarmaturer - Indendørs belysningsanlæg - DS-700 norm for indendørs belysningsanlæg - Udendørs belysningsanlæg Poul E. Petersen: Elektroteknik 4, Lys & varme Læringsproces: Deduktiv klasseundervisning krydret med skriftlige opgaver der løses i grupper eller enkeltvis. Der laves teoretiske beregningsøvelser hvor teori og praksis bindes sammen. Der læres og indøves brug af tidssvarende PC-baseret lysberegningsprogrammer Løbende vurdering af elevernes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af et større tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og dels ved en samtale. 25

26 Reguleringsteknik Omfang: 4,5 ECTS point Formålet med faget er, at give den studerende en grundlæggende viden om praktisk reguleringsteknik. Viden Eleverne skal selvstændigt kunne løse automatikmæssige problemstillinger hvor reguleringsteknikken naturligt indgår. Eleven skal have grundlæggende kendskab til gængse former for reguleringsteknikker brugt i branchen. Eleven skal kunne arbejde tværfagligt med emnet på tværs af andre faggrupper Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Eleverne skal kunne programmere og optimere almindeligt forekommende regulerings- og måleudstyr. Eleven skal kunne fejlfinde på almindeligt forekommende regulerings- og måleudstyr. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Eleverne skal kunne kvalitetsbedømme eget og andres arbejde indenfor området. Eleven skal, ud fra lærerens og andre elevers påvirkning, finde en optimal løsning af et reguleringsteknisk problem. Målet er at få eleven til at værdsætte den almene forståelse af god teknisk løsning. Emner - Reguleringsteknikkens begreber og terminologi. - Reguleringsprincipper, speciel P - I - D funktioner. - ON/OFF regulering. - Reguleringssløjfens egenskaber. - PLC-basseret PID-regulator - Måleudstyr til procesregulering. - Stabilitet - Praktisk regulatoroptimering - Praktisk regulering af processer og anlæg, laboratorieøvelser Thomas Heilmann : Praktisk regulering og instrumentering Kim Topp: Stationere forhold i reguleringssystemer. Preben Nielsen :Kompendium i styring Læringsproces: Deduktiv klasseundervisning krydret med skriftlige opgaver der løses i grupper eller enkeltvis. Der laves og praktiske laboratorieøvelser hvor teori og praksis bindes sammen 26

27 Løbende vurdering af elevernes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af et større tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og dels ved en samtale. 27

28 Elektriske installationer trin 3 Omfang: 5 ECTS point Formålet er, at den studerende kan projektere, dimensionere og idriftsætte elektriske installationer. Viden Den studerende skal: - have et bredt og indgående kendskab til installationers projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse. - kunne vurdere grundlaget for gældende regler, normer og dimensioneringsprincipper. - kunne tilegne sig ny viden indenfor området og vurdere hensigtsmæssigheden af nye teknologier i forhold til kendte og velafprøvede teknologier. - have viden om områdets betydning for, og indflydelse på andre tilgrænsende faggrupper. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal: - kunne foretage projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse af elektriske installationer under hensyntagen til gældende regler og normer - vælge optimerede løsninger under hensyntagen til funktionalitet, sikkerhed, brugervenlighed og økonomi. - kunne formidle sin viden om området til brugere, bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører med henblik på at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder indenfor området. Målet er at den studerende skal kunne udføre projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse af elektriske installationer med sikre færdigheder. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad kvalitet og sikkerhed er. Målet er at den studerende motivers til at være kvalitets- og sikkerhedsbevidst i enhver henseende. Således at han/hun vil være med til at sætte en høj standard for projektering, dimensionering og dokumentation af elektriske installationer Emner - Dimensionering af komplekse installationer. - Valg og indstilling af materiel for sikringsløse installationer. - Beskyttelse mod indirekte berøring - Fasekompensering. - Selektivitet - Bestemmelser for særlige installationer eller områder 28

29 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. El-tekniske beregninger (bog 6). El installationsmateriel (bog 8). Tabelsamling. Relevante kompendier. Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og individuelt eller gruppebaseret opgaveløsning med tilhørende faglig vejledning. Herudover tilrettelægges en passende mængde hjemmearbejde og obligatoriske afleveringer, som et led i læringsprocessen. For at opøve den studerendes formidlingsevner anvendes fremlæggelse af opgaveløsninger i plenum. Der foretages løbende vurdering af den studerendes læringsproces i form af uformelle samtaler mellem lærer og den studerende. Afleveringsopgaver bedømmes og kommenteres, således at den studerende løbende har mulighed for at vurdere sit standpunkt. Faget indgår desuden som en bestanddel af et tværfagligt projekt, der afsluttes med individuelt mundtligt projektforsvar. 29

30 Styringsteknik trin 3 Omfang 4,5 ECTS point Formålet med faget er, at sætte den studerende i stand til at foretage opbygning, idriftsættelse, udvidelse og fejlfinding på større programmerbare styringer både kombinatoriske og sekventielle begge indeholdende digitale og analoge signaler. Samt udarbejde den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. Viden Den studerende skal: have en grundlæggende forståelse for anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af styrings-teknisk dokumentation. kunne tilegne sig viden gennem gældende regler, normer og manualer. Målet er at den studerende opnår viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal: kunne anvende de gængse metoder, værktøjer, til opbygning og strukturering af kombinatoriske og sekventielle programmerbare styringer for større automatiske anlæg. kunne idriftsætte, afprøve, fejlfinde og foretage ændringer på større automatiske anlæg. kunne anvende digital og analog signalbehandling herunder foretage de nødvendige beregninger. kunne vælge den nødvendige hardware f.eks PLC-moduler, relæer, berøringsfrie følere m.m. til større automatiske anlæg. Målet er at færdighederne udføres med vanepræg. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad der kendetegner en god og præcis opbygget styring. Målet er at den studerende kan se det nødvendige i at arbejde koncentreret og systematisk, for at kunne opbygge en korrekt fungerende styring. Emne - Introduktion til faget - Kompendium styring - Digital og analog signalbehandling - Udleverede fotokopier - Specialfunktioner - PLC - Manualer - Sekvensteknik - Omron CX-Programmer - Soft touch panel 30

31 - Norm IEC v2 - Talsystemer - EN udgave - Recept håndtering - Håndbog, Elektrisk Materiel på maskiner - Firmakataloger Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og primært gruppebaseret opgaveløning og praktisk afprøvning i styringslab. med tilhørende faglig vejledning. Det skal påregnes at opgaverne hovedsagelig løses som hjemmeopgaver med obligatoriske afleveringer efter afprøvning i styringslab. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren, så den studerende hele tiden har mulighed for at bedømme sit standpunkt. Faget indgår desuden i et tværfagligt projekt, med individuel mundtligt projektforsvar her med karaktergivning. 31

32 Forsyningsteknik Omfang: 6 ECTS point Formålet er, at den studerende kan projektere, dimensionere og idriftsætte elektriske elforsyningsanlæg Viden Den studerende skal: - have et bredt og indgående kendskab til eldistributionsanlægs projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse. - kunne vurdere grundlaget for gældende regler, normer og dimensioneringsprincipper. - kunne tilegne sig ny viden indenfor området og vurdere hensigtsmæssigheden af nye teknologier i forhold til kendte og velafprøvede teknologier. - have viden om områdets betydning for, og indflydelse på andre tilgrænsende faggrupper. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal: - kunne foretage projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse af eldistributionsanlægs under hensyntagen til gældende regler og normer. - kunne formidle sin viden om området til brugere, ansatte, rådgivere og entreprenører med henblik på at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder indenfor området. Målet er at den studerende skal kunne udføre projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse af eldistributionsanlægs med sikre færdigheder. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad kvalitet og sikkerhed er. Målet er at den studerende motivers til at være kvalitets- og sikkerhedsbevidst i enhver henseende. Således at han/hun vil være med til at sætte en høj standard for projektering, dimensionering og dokumentation af elektriske installationer Emner - Dimensionering af lavspændingsdistributionsanlæg. - Dimensionering af transformeranlæg for i distributionsstationer. - Dimensionering af højspændingsdistributionsanlæg. - Regler for udførelse af distributionsanlæg. - Selektivitet - Bestemmelser for særlige installationer eller områder 32

33 Stærkstrømsbekendtgørelsen for udførelse af elforsyningsanlæg. Forsyningsnet og transformerstationer (bog 5). Relevante kompendier. Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og individuelt eller gruppebaseret opgaveløsning med tilhørende faglig vejledning. Herudover tilrettelægges en passende mængde hjemmearbejde og obligatoriske afleveringer, som et led i læringsprocessen. For at opøve den studerendes formidlingsevner anvendes fremlæggelse af opgaveløsninger i plenum. Der foretages løbende vurdering af den studerendes læringsproces i form af uformelle samtaler mellem lærer og den studerende. Afleveringsopgaver bedømmes og kommenteres, således at den studerende løbende har mulighed for at vurdere sit standpunkt. Faget indgår desuden som en bestanddel af et tværfagligt projekt, der afsluttes med individuelt mundtligt projektforsvar. 33

34 Miljø og sikkerhed Omfang:. 2 ECTS point Formålet med faget er at den studende har kendskab til de love og bestemmelser som er relevante indenfor arbejdsmiljøområdet Viden Den studerende skal have kendskab til hvor der kan findes relevant arbejdsmiljømateriale indenfor hans arbejdsområde. Den studerende skal have kendskab til hvilke myndigheder og rådgivende institioner der findes indenfor området. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal være i stand til at overholde arbejdsmiljøloven, og skal kunne sætte sig ind i de sikkerhedsbestemmelser som er relevante for hans arbejdsområde. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg Holdninger Den studerende skal have forståelse for vigtigheden af et godt arbejdsmiljø, overholdelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøregler. Den studerende skal indse at hans miljømæssige opførsel, har betydning for både det lokale miljø og det globale miljø. Den studerende skal indse nødvendigheden af dokumentation af arbejdsmiljø og miljøstyring. Målet er at få eleven til at værdsætte et godt arbejdsmiljø og betydningen af miljøstying. Emner Arbejdsmiljøloven Livscyklusanalyser Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse Miljøpåvirkninger Sikkerhedsorganisation Miljøstyring(ledelse) Sikkerhedsrepræsentant Miljøpolitik Anmeldelse af ulykker Miljøkortlægning Metode til undersøgelse af ulykker Miljømål Arbejdsskadeerstatning Arbejdstilsynet (AT) Bedriftssundhedstjennesten (BST) Forebyggelsesprincipper Arbejdspladsvurdering (APV) Personlige værnemidler Miljøprogrammer/- styringssystemer Arbejdsmiljøstyring/certificering Kompendium i Miljø og sikkerhed Kom i gang model Virksomhedens første miljøstyringshåndbog Indledende miljøgennemgang Entrepriserelevant miljøplan Læringsproces: Alm. klasseundervisning med gennemgang af uddrag af regler, bestemmelser m.m. 34

35 Informationssøgning og dokumentation indøves ved at de studerende i grupper udarbejder en virksomheds arbejdsmiljømappe. Faget evalueres ved gennemsyn af gruppernes arbejdsmiljømappe. 35

36 Styringsteknik trin 4 Omfang 5 ECTS point Formålet med faget er, at sætte den studerende i stand til at foretage opbygning, idriftsættelse, udvidelse og fejlfinding på større programmerbare styringer både kombinatoriske og sekventielle begge indeholdende digitale og analoge signaler med speciel fordybelse i nedenstående emner. Samt udarbejde den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. Viden Den studerende skal : have en grundlæggende forståelse for anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af styrings-teknisk dokumentation. kunne tilegne sig viden gennem gældende regler, normer og manualer. Målet er at den studerende opnår viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal : kunne anvende de gængse metoder, værktøjer, til opbygning og strukturering af kombinatoriske og sekventielle programmerbare styringer for større automatiske anlæg. kunne idriftsætte, afprøve, fejlfinde og foretage ændringer på større automatiske anlæg. kunne anvende digital og analog signalbehandling herunder foretage de nødvendige beregninger. kunne vælge den nødvendige hardware f.eks PLC-moduler, relæer, berøringsfrie følere m.m. til større automatiske anlæg. Målet er at færdighederne udføres med vanepræg. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad der kendetegner en god og præcis opbygget styring. Målet er at den studerende kan se det nødvendige i at arbejde koncentreret og systematisk, for at kunne opbygge en korrekt fungerende styring. Emne - Introduktion til faget - Kompendium styring - Specialfunktioner - PLC - Udleverede fotokopier - ID Brik - Manualer - X-Y-Z - Bord 36

37 - Omron- CX- Programmer - Decentral I/O - Norm IEC v2 - Ethernet / Controller-link - EN udgave - Vision system - Håndbog, Elektrisk Materiel på maskiner - Firmakataloger Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og primært gruppebaseret opgaveløning og praktisk afprøvning i styringslab. med tilhørende faglig vejledning. Det skal påregnes at opgaverne hovedsagelig løses som hjemmeopgaver med obligatoriske afleveringer efter afprøvning i styringslab. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren, så den studerende hele tiden har mulighed for at bedømme sit standpunkt. Faget indgår desuden i et tværfagligt projekt, med individuel mundtligt projektforsvar her med karaktergivning. 37

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

STUDIEORDNING w w w. h a d s t e n t s. d k

STUDIEORDNING   w w w. h a d s t e n t s. d k STUDIEORDNING Installatør (AK) EL/VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2011 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indhold Studieordningens formål...

Læs mere

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015 Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN 2. udgave 28. september 2015 1. udgave august 2015 Forord Den 1. august 2015 fik vi en ny elektrikeruddannelse. Den ny elektrikeruddannelse er resultatet af over 3 års

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Elektriker

Lokal undervisningsplan GF2 Elektriker Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Elektriker Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

STUDIEORDNING. Installatør (AK) EL/VVS. August 2012. Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation

STUDIEORDNING. Installatør (AK) EL/VVS. August 2012. Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation STUDIEORDNING Installatør (AK) EL/VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2012 I n s t a l l a t ø r u d d a n n e l s e n H a d s t e n w w w. e a d a n i a. d k Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

STUDIEORDNING. Energiteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation

STUDIEORDNING. Energiteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation STUDIEORDNING Energiteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2010 Indholdsfortegnelse Kerneområder for uddannelsen... 6 Bygningskompleksets energi... 6 Energiforsyning

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 8. Efterår 2011

Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 8. Efterår 2011 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 8 Lektionsantal: ca. 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal, efter uddannelsens gennemførelse, have en elektroteknisk viden vedrørende

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm August 2011 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik

Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole

GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Efterår 2004 Seneste revision juni 2006 Inholdsfortegnelse. Indledning 3 Kvalitet 3 Mål og rammer i grundforløbet

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev. 020714 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 SEMESTERSTART... 10 3 LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Htx-bekendtgørelsen. Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og vink. Htx-bekendtgørelsen. Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Informationsteknologi B Vejledning / Råd og vink Afdelingen for

Læs mere