Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013"

Transkript

1 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for LMS - Levende Musik i Skolen Formål LMS - Levende Musik i Skolen er Danmarks nationale kompetencecenter for koncerter for børn i skolen og har til formål at skabe det levende og berigende møde mellem børn og unge og den professionelle musik. Visionen er at sikre, at alle børn og unge møder den levende musik på en måde, så det bliver en oplevelse af kunstnerisk kvalitet og dybde, formidlingskraft, begejstring og eftertænksomhed, og som udvider deres musikalske horisont. Gennem tilknyttede undervisningsforløb sikres, at der ikke blot bliver tale om løsrevne, sporadiske oplevelser, men langtidsholdbare indtryk, som også søger at imødekomme skolernes behov. LMS sigter på at alle skoleelever i Danmark indenfor en overskuelig årrække skal opleve mindst én professionel koncert hvert år. Formålet opnås gennem en indsats præget af engagement og med fokus på kvalitet i såvel produkter, udvikling og tilrettelæggelse som information og rådgivning samarbejde med respekt for alle involverede parter LMS - Levende Musik i Skolens formål og vision realiseres ved at udvælge og opsøge kvalitet indenfor alle genrer, som søges ligeværdigt repræsenteret optimere koncerter gennem sparring og anden producenthjælp til musikerne arrangere koncerter for børn og unge i form af skolekoncerter, festivaler, familiekoncerter, børnehavekoncerter o.l. udvikle og afprøve nye former for koncerter samt udvikle sekundære områder som undervisningsmaterialer, formidlingsstrukturer m.m. opbygge og vedligeholde aftagernetværk evaluere virksomheden og følge op på evalueringen samarbejde og netværke med parter indenfor musik og børnekultur i ind- og udland informere og rådgive på området debattere ved at sætte området til debat på konferencer o.l. kompetenceudvikle produkter, netværk og interne processer 1

2 Indsatsområder LMS - Levende Musik i Skolens virksomhed har følgende indsatsområder: 1. Skolekoncerter 2. System og infrastruktur til tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteterne 3. Festival for skolekoncerter 4. Udviklingsprojekter 5. Undervisningsmidler 6. Familiekoncerter 7. Musikalske og tværkunstneriske netværk i ind- og udland 8. International udveksling 9. Information og rådgivning 10. Kompetenceudvikling internt og eksternt 11. Arbejde for vækst på området løbende fokusere og optimere sin virksomhed, dels ved løbende at præcisere samarbejdet og rollefordelingen mellem bestyrelsen, den daglige ledelse og personalet, dels ved at inddrage brugere og samarbejdspartnere. LMS - Levende Musik i Skolen sikrer, at opgavevaretagelsen sker inden for rammerne af Statens Kunstråds Handlingsplan og under hensyntagen til Statens Kunstråds Musikudvalgs indsats på det samlede musikområde og til regeringens strategi for styrket internationalisering af danske kulturliv (juni 2010). Kapitel 2. LMS - Levende Musik i Skolens omverdensanalyse LMS har berøring med en lang række parter i kultur- og skoleverdenen m.m. Disse fremgår af figuren på næste side. 2

3 Overordnet set placerer LMS sig som bindeled mellem kulturverdenen og skoleverdenen og skal være kompetent på begge områder, samt kunne formidle mellem disse verdener. Arts Education Netop samspillet mellem kunst og skole er på dagsordenen i en række sammenhænge i disse år. Unesco har sat emnet på den internationale dagsorden med konferencer og et Roadmap to Arts Education. På nordisk plan arbejdes der på en deklaration om børns ret til kunst og kultur, og herhjemme har Anne Bamfords rapport The Ildsjæl in the Classroom sat tanker og diskussioner i gang. Der er mange pæne ord, men endnu ikke så meget handling. LMS skriver sig ind i denne sammenhæng ved at gøre stor musikkunst tilgængelig for elever i skolen, og arbejder i den forbindelse bevidst på at fremme Arts Education tankegangen. Andre aktører Udover LMS bidrager også landsdelsorkestre, basisensembler, faste ensembler og enkelte private aktører til at gøre professionel musik tilgængelig for børn og unge. LMS bifalder dette arbejde, der er med til at øge og nuancere tilbudene til skolerne, og betragter generelt andre aktører som kolleger frem for konkurrenter. Medejerskab Der er generelt en stærk tendens til, at de projekter, der lykkes, har forstået at inddrage slutbrugeren som aktiv medspiller. LMS søger i denne sammenhæng at knytte elever, 3

4 skolekontakter, kommuner m.fl. tættere til sig gennem information, inddragelse i beslutninger m.m. Samfundsøkonomi Den aktuelle økonomiske krise påvirker også de budgetter, som LMS er afhængig af i staten og kommunerne. Hidtil har virkningen været begrænset, men man er opmærksom på, at ydelserne skal være velfungerende, velargumenterede og konkurrencedygtige for at være attraktive for kommunerne og støtteværdige for staten. Musik i Tide, som er en struktureret tilrettelæggelsesform for skolekoncerterne, tilskrives en stor del af æren for at LMS ikke i særlig grad har mærket krisen, idet ordningen af kommunerne opleves som kvalitetssikker, nem at håndtere og prismæssigt fornuftig. Internationalt LMS henter en stor del af sin inspiration hos søsterorganisationer i udlandet. Der har siden 1998 været et stærkt nordisk netværk, NNS, og siden 2008 har LMS også været tilknyttet det internationale netværk Jeunesses Musicales. LMS har permanent sekretariatsfunktionen for NNS og leder pt. arbejdsgruppen for Young Audiences under JM. Andet samarbejde LMS har et velfungerende netværk med andre børnekulturelle områder gennem Fagligt Forum for Børnekultur, som organisationen var initiativtager til for år tilbage. Dette samarbejde anses for givende, inspirerende og udviklende og har bl.a. givet sig udtryk i projektet Kulturpakker som i 2010 kører i to forsøgskommuner. Herudover indgår LMS også i flere netværk med det øvrige musikliv, som fx Danmarks Musikråd og musikformidling.dk. Kapitel 3. og indsatsområder i aftaleperioden I dette kapitel beskrives mål, indsatsområder og opgaver inden for de strategiske indsatsområder, der er nævnt i kapitel 1, samt mål og opgaver vedrørende fortsat udvikling af LMS som virksomhed. Indsatsområder 1. Skolekoncerter 2011 Producere mellem 80 og 90 turnerende skolekoncertproduktioner % vil være nye og 2-3 stk. vil være fra udlandet. Det samlede koncertantal vil ligge på omkring 2200 og vil spænde genremæssigt bredt. Der udarbejdes undervisningsmateriale til samtlige produktioner. LMS er bevidst om vigtigheden af, at der i udbuddet er tilstrækkelig bredde i personsammensætningen, fx hvad angår etnicitet og køn. 4

5 2. System og infrastruktur til tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteterne vedligeholde og udbygge de netværk, der står som aftager af koncerterne. Dels ved et højt informationsniveau i forhold til kommuner og skoler, dels ved at inddrage dem i beslutninger og valg. 2. fortsætte projektet Kulturpakker, hvor koncerter formidles i samme ordning som børneteater og dans i 2-3 kommuner. 3. iværksætte et pilotprojekt på 2-4 skoler mhp. at involvere elever i forarbejdet ved koncerter, præsentation af musikere, koncertanmeldelser o.l. 4. annoncere i musikblade og på hjemmesiden at man kan ansøge om de ledige pladser i fagudvalget. Vedr. fagudvalgets sammensætning og rolle se LMS vedtægter 7 og Retningslinjer for fagudvalget do - 2. do evt. lidt flere kommuner 3. udbygge Elever som arrangører så flere skoler og kommuner omfattes. Håndbog/website til brug for eleverne etableres do 2. do evt. lidt flere kommuner 3. Elever som arrangører er nu et generelt tilbud til alle skoler. 3. Festival for skolekoncerter 2011 afholde en årlig festival for skolekoncerter. Festivalen skal være åben for skoleelever i den kommune, hvor den holdes, samt for fagpersoner indenfor skolekoncerter, musikliv og børnekultur fra ind- og udland. Festivalen omfatter ca. 100 koncerter, 3-5 lærerkurser samt konferencer o.l. 4. Udviklingsprojekter have et stærkt fokus på udvikling gennem forskellige tiltag, med særligt øje for at vægte tiltag, der har mulighed for at forankres. 1. eksperimentere med koncepter for de turnerende koncerter. 2. indgå samarbejde med andre producenter og aktører i Danmark og Norden om fællesproduktioner. 3. afsøge muligheder for at afholde skolekoncerter udenfor skolen i koncertsale og på spillesteder. 4. eksperimentere med familiekoncerter i forbindelse med skolekoncerter, hvor eleverne kan invitere deres forældre med til en musikoplevelse om aftenen. 5. eksperimentere med at koble workshops med koncerter, så skolerne fx får besøg af en musiker forud for koncerten. ** 6. afsøge muligheder for at udvikle samarbejdsflader med nye parter. Det 5

6 kunne eksempelvis være med DR s Musikarium el.lign do med særligt fokus på enten pkt. 1 eller samt eksperimentere med inddragelse af tværkunstneriske elementer do med særligt fokus på enten pkt. 1 eller 2 (det modsatte af året før). 5. Undervisningsmidler producere undervisningsmidler til de enkelte turneer - primært i en form, der kan downloades fra nettet. - eksperimentere med musikerbesøg som en form for forberedelse, der kan indarbejdes i skolens undervisning og hverdag do - eksperimentere med mere interaktive, netbaserede undervisningsmidler do - afsøge muligheder for samarbejdspartnere og eksterne leverandører, der kan levere indholdselementer til undervisningsmidlerne. 6. Familiekoncerter 2011 arrangere Kamæleon Koncerter (familiekoncerter) i samarbejde med kommuner. Antal koncerter vil være ca. 80 og antal kommuner ca do koncertantal øges gerne til 88 og kommuner til do koncertantal øges gerne til 96 og kommuner til Musikalske og tværkunstneriske netværk i ind- og udland 2011 aktivt vedligeholde sine nationale og internationale netværk med andre musik- og børnekulturorganisationer mhp at - fremme den generelle forståelse for vigtigheden af at børn og unge har adgang til kunst og kultur - kunne dele viden, modtage inspiration og - servicere kunderne bedst muligt. 6

7 8. International udveksling arbejde for at danske musikgrupper med ekspertise i koncerter for børn får mulighed for at turnere i udlandet primært de nordiske lande, men også resten af Europa. - udenlandske musikgrupper laver skolekoncertturneer i Danmark. Der satses på 2-3 turneer. Udvekslingerne vil i høj grad ske gennem Nordisk Netværk for Skolekoncerter og Jeunesses Musicales, som LMS er tilknyttet. 9. Information og rådgivning yde rådgivning til enkeltpersoner, organisationer, skoler, myndigheder m.m. om spørgsmål vedr. koncertvirksomhed for børn og unge. - informere om området ved oplæg og deltagelse på seminarer, møder og konferencer. - informere gennem pressemeddelelser primært rettet mod lokale medier. - informere om området gennem elektroniske nyhedsmails. - stille information til rådighed på internettet, herunder drive en koncertliste, som kan hjælpe lokale koncertarrangører til at finde musikgrupper, der turnerer i deres område. - udarbejde håndbøger og vejledninger til hjælp for skolernes kontaktpersoner og elever, der fungerer som kulturpiloter formen kan både være trykt og netbaseret materiale. - optimere websit(es). LMS driver hovedsiden lms.dk og derudover musikitide.dk, kulturforborn.dk, kulturpakker.dk samt separate websystemer til musikeransøgninger, tilmelding til festival, surveys m.m. Disse er opstået på forskellige tidspunkter i organisationens liv, og har derfor ikke den fornødne sammenhæng. Dette er der nu behov for re-designe, så der opnås optimal funktionalitet. - Udvikle webbaseret undervisningsmateriale. Det trykte undervisningsmateriale fra LMS erstattes gradvist af webbaserede løsninger, hvor der er en under-hjemmeside for hver turné. Dette vil både gøre det mere fleksibelt, lettere at inddrage tidligere produceret stof, koble med lyd og film. 7

8 10. Kompetenceudvikling internt og eksternt 2011 sørge for kompetenceudvikling af - musikere gennem sparring med producenter o.l. - lærere gennem tiltag i forhold til Musik i Tide netværkene - ansatte gennem efteruddannelse og læring på jobbet 11. Arbejde for vækst på området 2011 fortsætte med politiske kontakter og lignende med henblik på at placere skolekoncerterne i en gunstig position, der kan muliggøre ekstra midler på finansloven til området. I det omfang, det lykkes, vil det påvirke målene i pkt. 1 opadgående. et er at alle elever skal opleve en koncert om året på deres skole indenfor en overskuelig årrække, så Musik i Tide ordningen bliver nationalt dækkende. I 2010 er man på ca. 1/3 af dette mål. Nøgletal antal skolekoncerter nye udviklingsprojekter antal skolekoncertproduktioner nye skolekoncertproduktioner 20-25% 20-25% 20-25% udenlandske skoleproduktioner antal kommunesamarb. (skolek.) antal familiekoncerter antal kommunesamarb. (familiek.) festivalgæster (børn/voksne) 6000/ / /250 besøg på web 2000/md 2500/md 3000/md publikumsantal musikere pr. gruppe i gen.snit 3,3 3,3 3,3 8

9 Kapitel 4. Finansielle forhold og tilskud LMS - Levende Musik i Skolens drift og aktiviteter finansieres af tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Dertil kommer egenindtægter og supplerende offentlige eller private tilskud til særskilt definerede projekter. Det årlige tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg til drift og aktiviteter udgør kr. i Tilskuddet vil årligt blive pris- og lønfremskrevet efter de gældende satser. Tilskud udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud. Med mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at budgetter og årsrapporter er indsendt rettidigt, samt at aftalens vilkår i øvrigt er overholdt. Tilskudstilsagnet gives under forudsætning af, at der i aftaleperioden ikke gennemføres offentlige besparelser på de midler, Statens Kunstråds Musikudvalg har til rådighed. Kapitel 5. Afrapportering Budget LMS - Levende Musik i Skolen udarbejder hvert år et budget for organisationens virksomhed det kommende år. Budgettet skal godkendes af Statens Kunstråds Musikudvalg. Budgettet skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for budgetopstilling. Budgettet skal have en indledning, der kort og præcist beskriver forventningerne til det kommende år, herunder især markante fokusområder og nyskabelser. Indledningen skal indeholde en erklæring om, hvorvidt kravene i rammeaftalen forventes opfyldt samt kort og præcist beskrive og forklare eventuelle forventede afvigelser fra denne rammeaftale. Budgettet indsendes med en følgeskrivelse, der oplyser dato for bestyrelsens godkendelse. Budgettet indsendes som én samlet pdf-fil og skal være Kunststyrelsen i hænde senest den 1. november. srapport LMS - Levende Musik i Skolen udarbejder hvert år en årsrapport, som skal godkendes af Statens Kunstråds Musikudvalg. srapporten skal gøre rede for det forgangne års resultater og status ved årets udgang. srapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks, og Kunststyrelsens regnskabsmodel. Som sikkerhed for at årsrapporten er fyldestgørende udarbejdet, skal institutionens leder udfylde og underskrive Kunststyrelsens tjekliste. Alle dokumenter og vejledninger findes elektronisk på Den samlede årsrapport med tjekliste, organisationsoplysninger, bestyrelsesoplysninger, ledelsesberetning, revisorpåtegning, resultatopgørelse og balance med noter, skematisk redegørelse for målopfyldelse samt revisionsprotokol skal indsendes til Kunststyrelsen som én samlet pdf-fil. 9

10 Særligt bemærkes flg.: - Ledelsens beretning skal indeholde en erklæring om, hvorvidt kravene i rammeaftalen er opfyldt samt kort og præcist beskrive og forklare eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen og fra det godkendte budget. - Bestyrelsesoplysninger skal som minimum omfatte navne og konstituering samt oplysning om udpegningsmyndighed og udpegningsperiode. - Skematisk afrapportering af målopfyldelse og nøgletal i henhold til denne rammeaftale skal udarbejdes i henhold til Kunststyrelsens model for afrapportering af målopfyldelse. Den reviderede årsrapport skal være Kunststyrelsens Musikcenter i hænde senest den 1. maj. Evaluering Aftalen evalueres i september Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen. Til brug for mødet indsender LMS - Levende Musik i Skolen en kortfattet statusrapport, som gør rede for institutionens virksomhed det første halvandet år af aftalen, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder for en ny aftaleperiode. Som bilag til rapporten vedlægges afrapportering af målopfyldelse for 2011 og 1. halvdel af Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som fremsendes til LMS - Levende Musik i Skolen. Statens Kunstråds Musikudvalg koordinerer den praktiske gennemførelse af evalueringen. Løbende afrapportering LMS - Levende Musik i Skolen har til enhver tid pligt til at underrette Statens Kunstråds Musikudvalg om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for at institutionen ikke vil kunne leve op til de krav, som er fastsat i denne aftale. Statens Kunstråds Musikudvalg skal løbende orienteres om ændringer i sammensætningen af bestyrelsen og den daglige ledelse. Statens Kunstråds Musikudvalg kan som tilsynsførende myndighed på et hvilket som helst tidspunkt kræve at blive orienteret om institutionens forhold. Kapitel 6. Aftalevilkår og mislighold Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og løber indtil 31. december 2013, hvor den bortfalder uden opsigelse, medmindre parterne forinden er nået til enighed om en forlængelse af aftalen. Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i lovgivning eller bevillingspraksis, som indebærer ændring af vilkårene for de statslige bevillinger til Statens Kunstråds Musikudvalg, vil udvalgets tilskud kunne ændres eller bortfalde. LMS - Levende Musik i Skolen kan i tilfælde af væsentlige ændringer i udvalgets tilskud opsige eller forlange genforhandling af aftalen uden varsel. 10

11 Hvis LMS - Levende Musik i Skolen misligholder aftalen, kan Statens Kunstråds Musikudvalg opsige eller kræve genforhandling af aftalen uden varsel. Underskrift Undertegnede bekræfter hermed aftalens gyldighed: For LMS - Levende Musik i Skolen, dato: Søren Bojer Nielsen, formand Ebbe Høyrup, koncertdirektør For Statens Kunstråds Musikudvalg, dato: Giordano Bellincampi, formand Henrik Wenzel Andreasen, kontorchef 11

LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013

LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013 LMS Beretning Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013 Indhold Indledning 2 Mål, resultater, forventninger 7 Nøgletal 19 Økonomi 20 Hvem er hvem i LMS 21 Solister

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus (forening) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer De fem genreorganisationer

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefa: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen

Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1 Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Fyn 2.1.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale for Ensemble MidtVest er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

kulturaftale 2011 2014

kulturaftale 2011 2014 januar 2011 kulturaftale 2011 2014 kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion MIDT OG VESTJYLLAND KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION MIDT- OG VESTJYLLAND 1. JANUAR

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 3 Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken

Læs mere

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN kulturaftale 2011-2014 www.kum.dk kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION FYN 1. januar 2011 31. december 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Nye Toner Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011

Evaluering af Nye Toner Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011 28. marts 2011 Jour.nr.: Evaluering af Nye Toner Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011 Kulturministeriets musikhandlingsplan Nye Toner 2008-2011 har fokus på, at talentet samles op og støttes

Læs mere

kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og

kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturaftale 2012-2015 www.kum.dk kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturregion ØSTJYSK VÆKSTBÅND KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND 1. JANUAR 2012

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus godkendt revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET

2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET 2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTOMRÅDET 1. JANUAR 2012 31. DECEMBER

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kunstrådets resultater 2003-2006 og anbefalinger til næste råd. Årsberetning 2006

Kunstrådets resultater 2003-2006 og anbefalinger til næste råd. Årsberetning 2006 Kunstrådets resultater 2003-2006 og anbefalinger til næste råd Årsberetning 2006 Kunstrådet, marts 2007 Side 2 Indhold Formandens beretning... 4 Børnekulturen... 5 Talentudvikling... 6 Frie midler... 6

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Udviklingsaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner) for perioden 1.1.

Udviklingsaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner) for perioden 1.1. Udviklingsaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens Kommuner) for perioden 1.1.2008 til 31.12.2008 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere