UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade København K Tlf Adoptionsnævnet udgave Publikationen kan hentes på

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 3 RESULTATER 4 GENERELT OM BARNET 5 BARNETS HELBRED OG TRIVSEL 6 VURDERING AF BARNETS FYSISKE HELBRED OG BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING VED OVERDRAGELSEN 6 BARNETS FYSISKE HELBRED 6 BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING 7 VURDERING AF BARNETS HELBRED OG TRIVSEL I DAG 8 BARNETS FYSISKE HELBRED 8 BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING 9 PÆDIATERERKLÆRINGEN 11 VURDERING AF BARNETS ALDER 11 VURDERING AF BARNETS ALDER VED OVERDRAGELSEN 12 VURDERING AF BARNETS ALDER I DAG 13 2

4 INDLEDNING Adoptionsnævnet har i december 2013 foretaget en undersøgelse af adoptivforældres vurdering af deres adoptivbarns alder og helbredsmæssige forhold. Undersøgelsen er foretaget blandt adoptanter, som har hjemtaget deres barn i 2008 eller i Undersøgelsen er iværksat efter anmodning fra Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, og skal ses som en opfølgning i forbindelse med Ankestyrelsens undersøgelse fra marts 2013 af DanAdopts adoptionsformidling fra den etiopiske samarbejdspart Enat Alem Yehitsanat Merja Mahiber Orphanage. Det er hensigten, at Adoptionsnævnets undersøgelse skal indgå i nævnets og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingens, tilrettelæggelse af de fremtidige tilsynsaktiviteter på adoptionsområdet. Adoptionsnævnet har bl.a. til opgave at føre tilsyn med adoptionssamrådene og de formidlende organisationer. Tilsynsvirksomheden med samrådene består navnlig i at sikre en ensartet praksis på området, mens tilsynet med de formidlende organisationer retter sig mod deres behandling af matchningssager, og med den del af organisationernes virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Nævnet har også til opgave at indsamle, bearbejde og formidle viden på adoptionsområdet i såvel national som international sammenhæng. SAMMENFATNING Adoptionsnævnets undersøgelse har til formål at belyse adoptanternes vurdering af deres barns alder og helbredsmæssige forhold på tidspunktet for overdragelsen af barnet sammenholdt med deres vurdering af barnets alder og helbredsmæssige forhold i dag. Nævnet ønsker således at få belyst adoptanternes vurdering af de oplysninger, som var tilgængelige for dem ved overdragelsen af barnet. I alt 570 ansøgere eller ansøgerpar blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf havde 360 hjemtaget et eller flere børn i 2008, mens 210 havde hjemtaget et eller flere børn i af ansøgerne valgte at deltage og gennemføre spørgeskemaundersøgelsen, mens 5 gennemførte undersøgelsen delvist. 58,2 % af de 570 adspurgte har således gennemført hele spørgeskemaundersøgelsen. Da 5 af de adspurgte kun har deltaget delvist, vil der kunne være forskel i forhold til det samlede antal deltagere inden for de enkelte spørgsmål. Samlet set vurderes svarprocenten at være tilfredsstillende, da det samlede antal besvarelser vurderes at kunne give et tilstrækkeligt nuanceret og retvisende billede i forhold til de stillede spørgsmål. Generelt om adoptanterne og børnene i undersøgelsen kan nævnes, at: 203 har hjemtaget deres barn eller børn gennem AC Børnehjælp, mens 134 har hjemtaget via DanAdopt Børnenes alder ved hjemtagelsen var i gennemsnit 1 år og 5 måneder 162 af de deltagende adoptanter havde et eller flere adoptivbørn eller biologiske børn inden adoptionen, mens 184 ikke havde børn i forvejen 3

5 242 adoptanter hjemtog deres barn inden for en almen godkendelse, mens 92 adoptanter havde en udvidet godkendelse RESULTATER Som nævnt i indledningen har undersøgelsen henvendt sig til ansøgere, der har hjemtaget et eller flere børn i 2008 eller 2012, og det har således været hensigten at lave en sammenligning af adoptanternes svar for de to år. De indkomne svar fra deltagerne i undersøgelsen viser, at der overordnet set er stor tilfredshed med de oplysninger, som adoptanterne modtager om barnets helbredsmæssige forhold i forbindelse med overdragelse af barnet. Dette gælder både i forhold til de fysiske helbredsoplysninger samt oplysningerne om barnets trivsel og udvikling. Således vurderer 97,0 % af de adspurgte, at de udleverede oplysninger om barnets fysiske helbred i høj grad eller i nogen grad stemte overens med deres første indtryk af barnets fysiske helbred. Det samme gælder for oplysningerne om barnets trivsel og udvikling, hvor 96,2 % af adoptanterne vurderer, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling i høj grad eller i nogen grad stemte overens med det første indtryk af barnets helbredsmæssige forhold. Det samme viser sig i forhold til adoptanternes vurdering af deres barns helbredsmæssige forhold i dag, sammenholdt med de helbredsoplysninger de fik udleveret før overdragelsen. Her mener 90,1 % af adoptanterne, at de oplysninger, de fik ved overdragelsen, stemmer overens med deres vurdering af barnets fysiske helbred i dag, ligesom 94,6 % af dem vurderer, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling stemmer overens med deres vurdering af barnet i dag. For så vidt angår vurderingen af barnets alder, viser undersøgelsen også stor tilfredshed blandt adoptanterne. 92,2 % af adoptanterne vurderer således, at barnets alder ved overdragelsen var i overensstemmelse med det, som de var blevet oplyst før overdragelsen, mens 93,7 % vurderer, at deres barns alder i dag er i overensstemmelse med det, som de blev oplyst ved overdragelsen. 4

6 GENERELT OM BARNET Som det fremgår af nedenstående tabel, blev 242 af børnene hjemtaget inden for en almen godkendelse, mens 92 af børnene krævede en udvidet godkendelse. Tabel 1 Almen godkendelse 143 (76,1 %) 99 (67,8 %) 242 (72,5 %) Udvidet godkendelse 45 (23,9 %) 47 (32,2 %) 92 (27,5 %) I alt 188 (100 %) 146 (100 %) 334 (100 %) Årsagen til, at de 92 børn krævede en udvidet godkendelse, fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2 I alt Søskende 10 (10,9 %) Alder 27 (29,3 %) Fysisk helbred 61 (66,3 %) Psykisk helbred 8 (8,7 %) I alt 92 (100 %) Blandt de hyppigste årsager til, at barnet er vurderet uden for en almen godkendelse er, at barnet er født for tidligt, eller at barnet er født med læbe-gane-gumme spalte. Derudover er hjertefejl eller mistanke om hjertefejl anført af flere som årsag til, at barnet er vurderet uden for en almen godkendelse. Udover alder og søskende har enkelte svaret, at årsagen til, at barnet har krævet en udvidet godkendelse, skyldes den biologiske mors fysiske eller psykiske helbred, samt at barnet har mindre øjenhandicap, hørenedsættelse, og at barnet er arveligt disponeret for retardering. Det bemærkes, at en udvidet godkendelse kan omfatte en eller flere af de forhold, som er anført i tabel 2 Som det fremgår af tabel 3, er 175 af børnene hittebørn, mens 128 børn er frigivet til adoption, efter at de biologiske forældre har givet samtykke til bortadoption. I undersøgelsen har 25 anført Andet. Af bemærkningerne til spørgsmålet fremgår det, at hovedparten af disse falder ind under en af de 3 øvrige frigivelsesgrunde. 5

7 Tabel 3 Forældreløst barn de oprindelige forældre er begge døde Adoption med samtykke de oprindelige forældre har givet samtykke til bortadoptionen 4 (2,1 %) 2 (2,1 %) 6 (1,8 %) 81 (43,1 %) 47 (32,2 %) 128 (38,3 %) Hittebarn myndighederne har ikke kunne spore forældrene evt. de biologiske forældre er ukendte 90 (47,9 %) 85 (58,2 %) 175 (52,4 %) Andet 13 (6,9 %) 12 (8,2 %) 25 (7,5 %) I alt 188 (100 %) 146 (100 %) 334 (100 %) BARNETS HELBRED OG TRIVSEL VURDERING AF BARNETS FYSISKE HELBRED OG BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING VED OVERDRAGELSEN Adoptanterne er i undersøgelsen blevet bedt om at sammenholde deres barns helbredsmæssige forhold ved overdragelsen med de helbredsoplysninger, de fik udleveret/var i besiddelse af før overdragelsen. BARNETS FYSISKE HELBRED For så vidt angår barnets fysiske helbred oplever langt hovedparten af adoptanterne, at de udleverede helbredsoplysninger om barnets fysiske helbred stemte overens med deres første indtryk af barnet. Der er således 97 % af de adspurgte, som mener, at de udleverede oplysninger om barnets fysiske helbred i høj grad eller i nogen grad stemte overens med deres første indtryk af barnets fysiske helbred, mens 3 % slet ikke eller i mindre grad mente, at de udleverede oplysninger stemte overens med deres første indtryk af barnet. Tabel 4 viser fordelingen af, i hvor høj grad de udleverede helbredsoplysninger stemte overens med respondenternes indtryk af barnets fysiske helbred ved overdragelsen. Tabel 4 I høj grad 146 (77,7 %) 114 (78,1 %) 260 (77,8 %) I nogen grad 37 (19,7 %) 27 (18,5 %) 64 (19,2 %) 6

8 I mindre grad 4 (2,1 %) 3 (2,1 %) 7 (2,1 %) Slet ikke 1 (0,5 %) 2 (1,4 %) 3 (0,9 %) I alt 188 (100 %) 146 (100 %) 334 (100 %) De adoptanter, som i undersøgelsen har anført, at de slet ikke eller i mindre grad er tilfredse med de udleverede helbredsoplysninger om barnets fysiske helbred, har bl.a. anført, at det ikke af de udleverede oplysninger korrekt fremgik, at barnet var undernæret, at barnet var dårligere motorisk end beskrevet. Det er også nævnt, at barnet ikke var alderssvarende, og at den motoriske udvikling var mangelfuldt beskrevet. Ansøgere har også angivet, at den korrekte diagnose for barnet ikke var angivet. Herudover har en ansøger nævnt, at deres barns læbe-gane spalte var forkert beskrevet fra afgiverlandets side. To adoptanter har oplyst, at deres barns fysiske helbredsforhold var markant bedre, end det var oplyst i de helbredsoplysninger, som de havde fået udleveret. BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING Langt de fleste adoptanter oplever, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling stemte overens med deres første indtryk af barnet. Tabel 5 viser fordelingen af, i hvor høj grad de udleverede helbredsoplysninger om barnets trivsel og udvikling stemte overens med adoptanternes første indtryk af barnet ved overdragelsen. Tabel 5 I høj grad 132 (70,2 %) 118 (80,8 %) 250 (74,9 %) I nogen grad 49 (26,1 %) 22 (15,1 %) 71 (21,3 %) I mindre grad 5 (2,7 %) 6 (4,1 %) 11 (3,3 %) Slet ikke 2 (1,1 %) 0 (0,0 %) 2 (0,6 %) I alt 188 (100 %) 146 (100 %) 334 (100 %) 321 adoptanter har svaret, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling i høj grad eller i nogen grad stemte overens med det første indtryk af barnets helbredsmæssige forhold. Det svarer til 96,2 % af den samlede gruppe af adoptanter, der har deltaget i undersøgelsen. 13 af adoptanterne har svaret, at oplysningerne i mindre grad eller slet ikke stemte overens, hvilket svarer til 3,9 %. 7

9 Årsagen til, at oplysningerne ikke stemte overens med de oplysninger, som havde været tilgængelige for adoptanterne på tidpunktet for overdragelsen, er bl.a., at børnene virkede psykisk dårligere end beskrevet, og at de var understimulerede. Det nævnes f.eks., at et barn på 9 måneder ikke kunne ligge på maven og løfte sit hoved. Det nævnes også fra en adoptant, at deres barn var langt dårligere stimuleret, end det var beskrevet i papirerne. Flere har også nævnt, at der har været problemer i forhold til tilknytning. De fleste, der har oplevet at barnets trivsel ikke var som beskrevet, bemærker, at det er kommet til udtryk ved ringe motorisk udvikling. Af bemærkningerne fremgår det ikke, om den ringe motoriske udvikling slet ikke var nævnt i pædiatererklæringen, eller om der er gjort bemærkninger heri, som senere har vist sig ikke at være fyldestgørende. VURDERING AF BARNETS HELBRED OG TRIVSEL I DAG Adoptanterne er herefter bedt om at vurdere deres barns helbredsmæssige forhold i dag, sammenholdt med de helbredsoplysninger de fik udleveret før overdragelsen. BARNETS FYSISKE HELBRED Langt hovedparten af adoptanterne oplever, at de udleverede oplysninger om barnets fysiske helbredsmæssige forhold stemmer overens med deres vurdering af barnets fysiske helbred i dag. Tabel 6 viser fordelingen af, om adoptanterne mener, at de oplysninger, de fik ved overdragelsen, stemmer overens med deres vurdering af barnets fysiske helbred i dag. Tabel 6 Ja 169 (89,9 %) 131 (90,3 %) 300 (90,1 %) Nej 19 (10,1 %) 14 (9,7 %) 33 (9,9 %) I alt 188 (100 %) 145 (100 %) 333 (100 %) 9,9 % af adoptanterne mener ikke, at de oplysninger, som de fik ved overdragelsen om deres barns fysiske helbred, stemmer overens med deres vurdering af barnets fysiske helbred i dag. I tabel 7 fremgår, om adoptanterne vurderer, om barnets helbred efter deres opfattelse er bedre eller værre, end det var forventet ud fra oplysningerne ved overdragelsen. Tabel 7 Meget bedre 3 (16,7 %) 4 (28,6 %) 7 (21,9 %) Bedre 5 (27,8 %) 2 (14,3 %) 7 (21,9 %) 8

10 Værre 9 (50,0 %) 7 ( 50,0 %) 16 (50 %) Meget værre 1 (5,6 %) 1 (7,1 %) 2 (6,2 %) I alt 18 (100 %) 14 (100 %) 32 (100 %) For så vidt angår den del af adoptanterne, der bemærker, at deres barn fysiske helbred er værre eller meget værre end ved overdragelsen, fremgår det, at dette bl.a. skyldes, at barnets læbe-gane spalte har vist sig at være mere omfattende, end det var beskrevet. Det fremgår også af bemærkningerne, at et barn efterfølgende har været igennem udredningsforløb i forbindelse med multiallergi og astma, samt om barnets mave- og øreproblemer og ringe vækst. I et tilfælde har det desuden vist sig, at barnets syn var dårligere end oplyst i helbredsoplysningerne ved overdragelsen. I tabel 8 fremgår, hvilke lande de børn er hjemtaget fra, som har et fysisk helbred, der er værre eller meget værre, end det var forventet ud fra oplysningerne ved overdragelsen. Tabel 8 værre meget værre I alt Bolivia 1 1 Burkina Faso 1 1 Etiopien 1 1 Kina Sydafrika 3 3 Thailand 2 2 Tjekkiet 1 1 Vietnam I alt BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING 314 af adoptanterne, svarende til 94,6 %, har oplyst, at de oplever, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling stemmer overens med deres vurdering af barnet i dag, mens 18, svarende til 5,4 % af adoptanterne, ikke mener, at deres barns trivsel og udvikling stemmer overens med de oplysninger, som forelå på tidspunktet for overdragelsen. I tabel 9 fremgår det, hvorvidt de 18 adoptanter vurderer barnets trivsel og udvikling bedre eller værre, end det var forventet ud fra oplysningerne ved overdragelsen. 9

11 Tabel 9 Meget bedre 1 (7,7 %) 3 (60,0 %) 4 (22,2 %) Bedre 1 (7,7 %) 1 (20,0 %) 2 (11,1 %) Værre 7 53,8 %) 1 (20,0 %) 8 (44,4 %) Meget værre 4 30,8 %) 0 (0,0 %) 4 (22,2 %) I alt 13 (100 %) 5 (100 %) 18 (100 %) 66,6 %, svarende til 12 af de adoptanter, der har vurderet, at deres barns trivsel og udvikling ikke stemmer overens med de oplysninger, som var tilgængelige ved overdragelsen, mener, at deres barns trivsel og udvikling har vist sig at være værre eller meget værre, end hvad der oprindeligt kunne forventes på baggrund af de oplysninger, der forelå om barnet forud for hjemtagelsen. Af bemærkningerne hertil er det eksempelvis anført, at deres barn har vist sig at være lettere retarderet med svær ADHD. En anden har anført, at barnet har psykiatriske diagnoser på grund af vanrøgt på børnehjemmet, og at dette har afstedkommet tilknytningsvanskeligheder og angstanfald. En adoptant har også bemærket, at barnet har vist sig at have problemer med sociale normer og roller samt en udad reagerende adfærd. Det bemærkes i øvrigt, at flere af respondenterne bemærker, at barnet er i bedring, og gennem ekstra støtte gennem f.eks. skole eller PAS-rådgivning viser en positiv udvikling. I tabel 10 fremgår, hvilke lande de børn er hjemtaget fra, hvor adoptanterne har oplyst, at barnets trivsel og udvikling er værre eller meget værre, end det var forventet ud fra oplysningerne ved overdragelsen. Tabel 10 værre meget værre I alt Bolivia 1 1 Colombia 2 2 Indien 1 1 Kina Nepal 1 1 Vietnam 1 1 Sydafrika

12 I alt PÆDIATERERKLÆRINGEN Adoptanterne er derudover blevet spurgt om, hvorvidt de vurderer, at deres barn på nuværende tidspunkt har haft udviklingsmæssige vanskeligheder, som efter deres mening burde have været belyst i pædiatererklæringen. 315 af adoptanterne, svarende til 94,9 %, mener ikke, at deres barn har haft udviklingsmæssige vanskeligheder, som de mener, burde have været belyst i pædiatererklæringen, mens 17, svarende til 5,1 %, vurdere, at deres barns udviklingsmæssige vanskeligheder burde have været belyst i pædiatererklæringen. Tabel 11 viser, i hvilken grad de 17 adoptanter vurderer, om disse forhold er væsentlige for barnets generelle trivsel i dag. Tabel 11 Meget væsentlige 5 (55,6 %) 2 (25,0 %) 7 (41,2 %) Væsentlige 3 (33,3 %) 3 (37,5 %) 6 (35,3 %) Mindre væsentlige 1 (11,1 %) 2 (25,0 %) 3 (17,6 %) Ubetydelige 0 (0,0 %) 1 (12,5 %) 1 (5,9 %) I alt 9 (100 %) 8 (100 %) 17 (100 %) Kritikpunkterne i forhold til pædiatererklæringen omhandler primært mangelfulde oplysninger om barnets udvikling, og flere af de 17 adoptanter bemærker, at barnet har krævet en ekstra indsats og træning for at blive alderssvarende. Disse forhold fremgik imidlertid ikke af pædiatererklæringen. Det er også nævnt, at det ikke af pædiatererklæringen fremgik, at barnet var født for tidligt, og at adoptanter først fik oplysningerne om dette fra hospitalet i afgiverlandet. VURDERING AF BARNETS ALDER Adoptanterne er blevet bedt om at vurdere barnets alder ved overdragelsen i forhold til de udleverede oplysninger. Dernæst er de blevet bedt om at vurdere barnets alder i dag sammenholdt med det, de blev oplyst om ved overdragelsen. 11

13 VURDERING AF BARNETS ALDER VED OVERDRAGELSEN 306 svarende til 92,2 % af adoptanterne vurderer, at barnets alder ved overdragelsen var i overensstemmelse med det, som de var blevet oplyst om før overdragelsen. Af de 26 adoptanter (7,8 %), som var uenige, mener 18 adoptanter, at barnet fremstod yngre end oplyst, mens 8 mener, at barnet fremstod ældre end oplyst. Der henvises til tabel 12, 13 og 14, hvoraf det fremgår, hvor meget yngre eller ældre adoptanterne på tidspunktet for overdragelsen vurderede deres barns alder til at være. Tabel 12 Ja, barnet alder var I overensstemmelse med det, der var blevet oplyst om før overdragelsen Nej, barnet fremstod yngre end oplyst 173 (92,5 %) 133 (91,7 %) 306 (92,2 %) 11 (5,9 %) 7 (4,8 %) 18 (5,4 %) Nej, barnet fremstod ældre end oplyst 3 (1,6 %) 5 (3,4 %) 8 (2,4 %) I alt 187 (100 %) 145 (100 %) 332 (100 %) Tabel 13: Barnet fremstod yngre Under 3 måneder 3 (27,3 %) 1 (14,3 %) 4 (22,2 %) Fra 3 til 6 måneder 2 (18,2 %) 3 (42,9 %) 5 (27,8 %) Mellem 6 og 12 måneder 5 (45,5 %) 2 (28,6 %) 7 (38,9 %) Over 12 måneder 1 (9,7 %) 1 (14,3 %) 2 (11,1 %) I alt 11 (100 %) 7 (100 %) 18 (100 %) Tabel 14: Barnet fremstod ældre Under 3 måneder 1 (33,3 %) 1 (20,0 %) 2 (25,0 %) 12

14 Fra 3 til 6 måneder 2 (66,7 %) 1 (20,0 %) 3 (37,5 %) Mellem 6 og 12 måneder 0 (0,0 %) 1 (20,0 %) 1 (12,5 %) Over 12 måneder 0 (0,0 %) 2 (40,0 %) 2 (25,0 %) I alt 3 (100 %) 5 (100 %) 8 (100 %) Tabel 15 viser, hvilke lande børnene kommer fra, hvor adoptanterne ved overdragelsen vurderede, at deres barn fremstod yngre eller ældre, end de var blevet oplyst om før overdragelsen. Tabel 15 yngre ældre I alt Etiopien Indien Kina 6 6 Mali Nepal 1 1 Sydafrika Vietnam 1 1 I alt VURDERING AF BARNETS ALDER I DAG I forhold til adoptanternes vurdering af, om deres barns alder i dag er i overensstemmelse med det, som de blev oplyst om ved overdragelsen, svarer 311 adoptanter (93,7 %) bekræftende herpå, mens 12 (3,6 %) vurderer, at deres barn i dag fremstår yngre end oplyst. 9 (2,7 %) af adoptanterne mener, at deres barn fremstår ældre end oplyst ved overdragelsen. (Tabel 16) 13

15 Tabel 16 Ja, barnets alder er i overensstemmelsen med det, der blev oplyst om ved overdragelsen Nej, barnet fremstår yngre end oplyst 177 (94,7 %) 134 (92,4 %) 311 (93,7 %) 5 (2,7 %) 7 (4,8 %) 12 (3,6 %) Nej, barnet fremstår ældre end oplyst 5 (2,7 %) 4 (2,8 %) 9 (2,7 %) I alt 187 (100 %) 145 (100 %) 332 (100 %) I tabel 17 og 18 fremgår det, hvor meget yngre eller ældre, adoptanterne vurderer barnet til at være i dag i forhold til tidspunktet for overdragelsen. Tabel 17: Barnet fremstår yngre Under 3 måneder 0 (0,0 %) 1 (14,3 %) 1 (8,3 %) Fra 3 til 6 måneder 0 (0,0 %) 3 (42,8 %) 3 (25 %) Mellem 6 og 12 måneder 4 (80 %) 2 (28,6 %) 6 (50 %) Over 12 måneder 1 (20 %) 1 (14,3 %) 2 (16,7 %) I alt 5 (100 %) 7 (100 %) 12 (100 %) Tabel 18: Barnet fremstår ældre Under 3 måneder 1 (20,0 %) 1 (25,0 %) 2 (22,2 %) Fra 3 til 6 måneder 1 (20,0 %) 0 (0,0 %) 1 (11,1 %) Mellem 6 og 12 måneder 2 (40,0 %) 1 (25,0 %) 3 (33,3 %) Over 12 måneder 1 (20,0 %) 2 (50,0 %) 3 (33,3 %) 14

16 I alt 5 (100 %) 4 (100 %) 9 (100 %) Tabel 19 viser, hvilke lande børnene kommer fra, hvor adoptanterne i dag vurderer, at deres barn fremstår yngre eller ældre, end de var blevet oplyst om før overdragelsen. Tabel 19 yngre ældre I alt Etiopien Indien Kina 5 5 Mali Nepal 1 1 Sydafrika 1 1 Thailand 1 1 I alt

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 LANDSMØDE 2010 Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 INDHOLD Velkomst og orientering om nævnets arbejde 3 Spørgsmål 6 Dødelighed og dennes betydning for vurderingen af adoptionsansøgeres helbred,

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Rønde, den 10. februar 2015 2014 Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Adoption & Samfund ser frem til, at den politiske aftale

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark

Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 265 Offentligt Rønde den 15. juni 2014 Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark Adoption & Samfunds oplæg til dialog vedrørende vores foretræde

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Introduktion til landsmødet ved formand for Adoptionsnævnet, Vibeke Rønne Som indledning på landsmødet redegjorde Vibeke Rønne for

Læs mere

ADOPTION Kompendium til informationsmøder. Udgivet af AC Børnehjælp Elkjærvej 31 8230 Åbyhøj www.a-c.dk

ADOPTION Kompendium til informationsmøder. Udgivet af AC Børnehjælp Elkjærvej 31 8230 Åbyhøj www.a-c.dk ADOPTION Kompendium til informationsmøder Udgivet af AC Børnehjælp Elkjærvej 31 8230 Åbyhøj www.a-c.dk Indhold adoptionskompendium Kære kommende adoptant!... 1 Vente, vente & vente!... 4 Lev mens I venter!...

Læs mere

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre 29. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JM\Adoption\Adoption af rumænske børn.doc/jp Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre af Jill Mehlbye akf forlaget april 2005 1 2 Forord Den foreliggende

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

ADOPTION UDEN SAMTYKKE

ADOPTION UDEN SAMTYKKE ADOPTION UDEN SAMTYKKE EN ANALYSE AF LOV OM ÆNDRING AF ADOPTIONSLOVEN JURIDISK KANDIDATSPECIALE AALBORG UNIVERSITET 2015 UDARBEJDET AF: ANNE MØRK PEDERSEN STUDIE NR. 2010 3356 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 Af Susanne Høeg. Aut. Cand. Psych. Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopt DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse DanAdopt hvem er vi?... 3 DanAdopts værdigrundlag... 3 Barnet i centrum... 4 Etik... 4 Kulturforståelse... 5 Organisationen

Læs mere

Adoptionsnævnets årsberetning 2004

Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 København 2005 Adoptionsnævnet Æbeløgade 1 2100 København Ø ISSN 1601-7854 Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers MDD, Frederiksberg

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Thailand

Adoptionsnævnets rejse til Thailand Adoptionsnævnets rejse til Thailand Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Thailand i perioden 7. november 16. november 2003 Fejl! Ukendt argument for parameter. -

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde. for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde for de amtskommunale adoptionssamråd Middelfart, den 4.-5. november 2004 - 2 - Indhold: Velkomst ved sekretariatschef i Adoptionsnævnet, Anette Hummelshøj... 2 Orientering

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Adoption på finansloven

Adoption på finansloven Adoption på finansloven Rønde, den 2. oktober 2012 Adoption & Samfunds forslag til Danmarks opfyldelse af internationalt indgåede aftaler om adoption På Adoptionskonferencen i Landstingssalen den 19. september

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE

Læs mere

pwc Årsrapport for 2012 Aarhus (43. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93

pwc Årsrapport for 2012 Aarhus (43. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93 pwc AC International Aarhus Børnehjælp CVR nr. 11 72 44 93 Årsrapport for 2012 (43. regnskabsår) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspar tner selskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere