UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade København K Tlf Adoptionsnævnet udgave Publikationen kan hentes på

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 3 RESULTATER 4 GENERELT OM BARNET 5 BARNETS HELBRED OG TRIVSEL 6 VURDERING AF BARNETS FYSISKE HELBRED OG BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING VED OVERDRAGELSEN 6 BARNETS FYSISKE HELBRED 6 BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING 7 VURDERING AF BARNETS HELBRED OG TRIVSEL I DAG 8 BARNETS FYSISKE HELBRED 8 BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING 9 PÆDIATERERKLÆRINGEN 11 VURDERING AF BARNETS ALDER 11 VURDERING AF BARNETS ALDER VED OVERDRAGELSEN 12 VURDERING AF BARNETS ALDER I DAG 13 2

4 INDLEDNING Adoptionsnævnet har i december 2013 foretaget en undersøgelse af adoptivforældres vurdering af deres adoptivbarns alder og helbredsmæssige forhold. Undersøgelsen er foretaget blandt adoptanter, som har hjemtaget deres barn i 2008 eller i Undersøgelsen er iværksat efter anmodning fra Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, og skal ses som en opfølgning i forbindelse med Ankestyrelsens undersøgelse fra marts 2013 af DanAdopts adoptionsformidling fra den etiopiske samarbejdspart Enat Alem Yehitsanat Merja Mahiber Orphanage. Det er hensigten, at Adoptionsnævnets undersøgelse skal indgå i nævnets og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingens, tilrettelæggelse af de fremtidige tilsynsaktiviteter på adoptionsområdet. Adoptionsnævnet har bl.a. til opgave at føre tilsyn med adoptionssamrådene og de formidlende organisationer. Tilsynsvirksomheden med samrådene består navnlig i at sikre en ensartet praksis på området, mens tilsynet med de formidlende organisationer retter sig mod deres behandling af matchningssager, og med den del af organisationernes virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Nævnet har også til opgave at indsamle, bearbejde og formidle viden på adoptionsområdet i såvel national som international sammenhæng. SAMMENFATNING Adoptionsnævnets undersøgelse har til formål at belyse adoptanternes vurdering af deres barns alder og helbredsmæssige forhold på tidspunktet for overdragelsen af barnet sammenholdt med deres vurdering af barnets alder og helbredsmæssige forhold i dag. Nævnet ønsker således at få belyst adoptanternes vurdering af de oplysninger, som var tilgængelige for dem ved overdragelsen af barnet. I alt 570 ansøgere eller ansøgerpar blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf havde 360 hjemtaget et eller flere børn i 2008, mens 210 havde hjemtaget et eller flere børn i af ansøgerne valgte at deltage og gennemføre spørgeskemaundersøgelsen, mens 5 gennemførte undersøgelsen delvist. 58,2 % af de 570 adspurgte har således gennemført hele spørgeskemaundersøgelsen. Da 5 af de adspurgte kun har deltaget delvist, vil der kunne være forskel i forhold til det samlede antal deltagere inden for de enkelte spørgsmål. Samlet set vurderes svarprocenten at være tilfredsstillende, da det samlede antal besvarelser vurderes at kunne give et tilstrækkeligt nuanceret og retvisende billede i forhold til de stillede spørgsmål. Generelt om adoptanterne og børnene i undersøgelsen kan nævnes, at: 203 har hjemtaget deres barn eller børn gennem AC Børnehjælp, mens 134 har hjemtaget via DanAdopt Børnenes alder ved hjemtagelsen var i gennemsnit 1 år og 5 måneder 162 af de deltagende adoptanter havde et eller flere adoptivbørn eller biologiske børn inden adoptionen, mens 184 ikke havde børn i forvejen 3

5 242 adoptanter hjemtog deres barn inden for en almen godkendelse, mens 92 adoptanter havde en udvidet godkendelse RESULTATER Som nævnt i indledningen har undersøgelsen henvendt sig til ansøgere, der har hjemtaget et eller flere børn i 2008 eller 2012, og det har således været hensigten at lave en sammenligning af adoptanternes svar for de to år. De indkomne svar fra deltagerne i undersøgelsen viser, at der overordnet set er stor tilfredshed med de oplysninger, som adoptanterne modtager om barnets helbredsmæssige forhold i forbindelse med overdragelse af barnet. Dette gælder både i forhold til de fysiske helbredsoplysninger samt oplysningerne om barnets trivsel og udvikling. Således vurderer 97,0 % af de adspurgte, at de udleverede oplysninger om barnets fysiske helbred i høj grad eller i nogen grad stemte overens med deres første indtryk af barnets fysiske helbred. Det samme gælder for oplysningerne om barnets trivsel og udvikling, hvor 96,2 % af adoptanterne vurderer, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling i høj grad eller i nogen grad stemte overens med det første indtryk af barnets helbredsmæssige forhold. Det samme viser sig i forhold til adoptanternes vurdering af deres barns helbredsmæssige forhold i dag, sammenholdt med de helbredsoplysninger de fik udleveret før overdragelsen. Her mener 90,1 % af adoptanterne, at de oplysninger, de fik ved overdragelsen, stemmer overens med deres vurdering af barnets fysiske helbred i dag, ligesom 94,6 % af dem vurderer, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling stemmer overens med deres vurdering af barnet i dag. For så vidt angår vurderingen af barnets alder, viser undersøgelsen også stor tilfredshed blandt adoptanterne. 92,2 % af adoptanterne vurderer således, at barnets alder ved overdragelsen var i overensstemmelse med det, som de var blevet oplyst før overdragelsen, mens 93,7 % vurderer, at deres barns alder i dag er i overensstemmelse med det, som de blev oplyst ved overdragelsen. 4

6 GENERELT OM BARNET Som det fremgår af nedenstående tabel, blev 242 af børnene hjemtaget inden for en almen godkendelse, mens 92 af børnene krævede en udvidet godkendelse. Tabel 1 Almen godkendelse 143 (76,1 %) 99 (67,8 %) 242 (72,5 %) Udvidet godkendelse 45 (23,9 %) 47 (32,2 %) 92 (27,5 %) I alt 188 (100 %) 146 (100 %) 334 (100 %) Årsagen til, at de 92 børn krævede en udvidet godkendelse, fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2 I alt Søskende 10 (10,9 %) Alder 27 (29,3 %) Fysisk helbred 61 (66,3 %) Psykisk helbred 8 (8,7 %) I alt 92 (100 %) Blandt de hyppigste årsager til, at barnet er vurderet uden for en almen godkendelse er, at barnet er født for tidligt, eller at barnet er født med læbe-gane-gumme spalte. Derudover er hjertefejl eller mistanke om hjertefejl anført af flere som årsag til, at barnet er vurderet uden for en almen godkendelse. Udover alder og søskende har enkelte svaret, at årsagen til, at barnet har krævet en udvidet godkendelse, skyldes den biologiske mors fysiske eller psykiske helbred, samt at barnet har mindre øjenhandicap, hørenedsættelse, og at barnet er arveligt disponeret for retardering. Det bemærkes, at en udvidet godkendelse kan omfatte en eller flere af de forhold, som er anført i tabel 2 Som det fremgår af tabel 3, er 175 af børnene hittebørn, mens 128 børn er frigivet til adoption, efter at de biologiske forældre har givet samtykke til bortadoption. I undersøgelsen har 25 anført Andet. Af bemærkningerne til spørgsmålet fremgår det, at hovedparten af disse falder ind under en af de 3 øvrige frigivelsesgrunde. 5

7 Tabel 3 Forældreløst barn de oprindelige forældre er begge døde Adoption med samtykke de oprindelige forældre har givet samtykke til bortadoptionen 4 (2,1 %) 2 (2,1 %) 6 (1,8 %) 81 (43,1 %) 47 (32,2 %) 128 (38,3 %) Hittebarn myndighederne har ikke kunne spore forældrene evt. de biologiske forældre er ukendte 90 (47,9 %) 85 (58,2 %) 175 (52,4 %) Andet 13 (6,9 %) 12 (8,2 %) 25 (7,5 %) I alt 188 (100 %) 146 (100 %) 334 (100 %) BARNETS HELBRED OG TRIVSEL VURDERING AF BARNETS FYSISKE HELBRED OG BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING VED OVERDRAGELSEN Adoptanterne er i undersøgelsen blevet bedt om at sammenholde deres barns helbredsmæssige forhold ved overdragelsen med de helbredsoplysninger, de fik udleveret/var i besiddelse af før overdragelsen. BARNETS FYSISKE HELBRED For så vidt angår barnets fysiske helbred oplever langt hovedparten af adoptanterne, at de udleverede helbredsoplysninger om barnets fysiske helbred stemte overens med deres første indtryk af barnet. Der er således 97 % af de adspurgte, som mener, at de udleverede oplysninger om barnets fysiske helbred i høj grad eller i nogen grad stemte overens med deres første indtryk af barnets fysiske helbred, mens 3 % slet ikke eller i mindre grad mente, at de udleverede oplysninger stemte overens med deres første indtryk af barnet. Tabel 4 viser fordelingen af, i hvor høj grad de udleverede helbredsoplysninger stemte overens med respondenternes indtryk af barnets fysiske helbred ved overdragelsen. Tabel 4 I høj grad 146 (77,7 %) 114 (78,1 %) 260 (77,8 %) I nogen grad 37 (19,7 %) 27 (18,5 %) 64 (19,2 %) 6

8 I mindre grad 4 (2,1 %) 3 (2,1 %) 7 (2,1 %) Slet ikke 1 (0,5 %) 2 (1,4 %) 3 (0,9 %) I alt 188 (100 %) 146 (100 %) 334 (100 %) De adoptanter, som i undersøgelsen har anført, at de slet ikke eller i mindre grad er tilfredse med de udleverede helbredsoplysninger om barnets fysiske helbred, har bl.a. anført, at det ikke af de udleverede oplysninger korrekt fremgik, at barnet var undernæret, at barnet var dårligere motorisk end beskrevet. Det er også nævnt, at barnet ikke var alderssvarende, og at den motoriske udvikling var mangelfuldt beskrevet. Ansøgere har også angivet, at den korrekte diagnose for barnet ikke var angivet. Herudover har en ansøger nævnt, at deres barns læbe-gane spalte var forkert beskrevet fra afgiverlandets side. To adoptanter har oplyst, at deres barns fysiske helbredsforhold var markant bedre, end det var oplyst i de helbredsoplysninger, som de havde fået udleveret. BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING Langt de fleste adoptanter oplever, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling stemte overens med deres første indtryk af barnet. Tabel 5 viser fordelingen af, i hvor høj grad de udleverede helbredsoplysninger om barnets trivsel og udvikling stemte overens med adoptanternes første indtryk af barnet ved overdragelsen. Tabel 5 I høj grad 132 (70,2 %) 118 (80,8 %) 250 (74,9 %) I nogen grad 49 (26,1 %) 22 (15,1 %) 71 (21,3 %) I mindre grad 5 (2,7 %) 6 (4,1 %) 11 (3,3 %) Slet ikke 2 (1,1 %) 0 (0,0 %) 2 (0,6 %) I alt 188 (100 %) 146 (100 %) 334 (100 %) 321 adoptanter har svaret, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling i høj grad eller i nogen grad stemte overens med det første indtryk af barnets helbredsmæssige forhold. Det svarer til 96,2 % af den samlede gruppe af adoptanter, der har deltaget i undersøgelsen. 13 af adoptanterne har svaret, at oplysningerne i mindre grad eller slet ikke stemte overens, hvilket svarer til 3,9 %. 7

9 Årsagen til, at oplysningerne ikke stemte overens med de oplysninger, som havde været tilgængelige for adoptanterne på tidpunktet for overdragelsen, er bl.a., at børnene virkede psykisk dårligere end beskrevet, og at de var understimulerede. Det nævnes f.eks., at et barn på 9 måneder ikke kunne ligge på maven og løfte sit hoved. Det nævnes også fra en adoptant, at deres barn var langt dårligere stimuleret, end det var beskrevet i papirerne. Flere har også nævnt, at der har været problemer i forhold til tilknytning. De fleste, der har oplevet at barnets trivsel ikke var som beskrevet, bemærker, at det er kommet til udtryk ved ringe motorisk udvikling. Af bemærkningerne fremgår det ikke, om den ringe motoriske udvikling slet ikke var nævnt i pædiatererklæringen, eller om der er gjort bemærkninger heri, som senere har vist sig ikke at være fyldestgørende. VURDERING AF BARNETS HELBRED OG TRIVSEL I DAG Adoptanterne er herefter bedt om at vurdere deres barns helbredsmæssige forhold i dag, sammenholdt med de helbredsoplysninger de fik udleveret før overdragelsen. BARNETS FYSISKE HELBRED Langt hovedparten af adoptanterne oplever, at de udleverede oplysninger om barnets fysiske helbredsmæssige forhold stemmer overens med deres vurdering af barnets fysiske helbred i dag. Tabel 6 viser fordelingen af, om adoptanterne mener, at de oplysninger, de fik ved overdragelsen, stemmer overens med deres vurdering af barnets fysiske helbred i dag. Tabel 6 Ja 169 (89,9 %) 131 (90,3 %) 300 (90,1 %) Nej 19 (10,1 %) 14 (9,7 %) 33 (9,9 %) I alt 188 (100 %) 145 (100 %) 333 (100 %) 9,9 % af adoptanterne mener ikke, at de oplysninger, som de fik ved overdragelsen om deres barns fysiske helbred, stemmer overens med deres vurdering af barnets fysiske helbred i dag. I tabel 7 fremgår, om adoptanterne vurderer, om barnets helbred efter deres opfattelse er bedre eller værre, end det var forventet ud fra oplysningerne ved overdragelsen. Tabel 7 Meget bedre 3 (16,7 %) 4 (28,6 %) 7 (21,9 %) Bedre 5 (27,8 %) 2 (14,3 %) 7 (21,9 %) 8

10 Værre 9 (50,0 %) 7 ( 50,0 %) 16 (50 %) Meget værre 1 (5,6 %) 1 (7,1 %) 2 (6,2 %) I alt 18 (100 %) 14 (100 %) 32 (100 %) For så vidt angår den del af adoptanterne, der bemærker, at deres barn fysiske helbred er værre eller meget værre end ved overdragelsen, fremgår det, at dette bl.a. skyldes, at barnets læbe-gane spalte har vist sig at være mere omfattende, end det var beskrevet. Det fremgår også af bemærkningerne, at et barn efterfølgende har været igennem udredningsforløb i forbindelse med multiallergi og astma, samt om barnets mave- og øreproblemer og ringe vækst. I et tilfælde har det desuden vist sig, at barnets syn var dårligere end oplyst i helbredsoplysningerne ved overdragelsen. I tabel 8 fremgår, hvilke lande de børn er hjemtaget fra, som har et fysisk helbred, der er værre eller meget værre, end det var forventet ud fra oplysningerne ved overdragelsen. Tabel 8 værre meget værre I alt Bolivia 1 1 Burkina Faso 1 1 Etiopien 1 1 Kina Sydafrika 3 3 Thailand 2 2 Tjekkiet 1 1 Vietnam I alt BARNETS TRIVSEL OG UDVIKLING 314 af adoptanterne, svarende til 94,6 %, har oplyst, at de oplever, at de udleverede oplysninger om barnets trivsel og udvikling stemmer overens med deres vurdering af barnet i dag, mens 18, svarende til 5,4 % af adoptanterne, ikke mener, at deres barns trivsel og udvikling stemmer overens med de oplysninger, som forelå på tidspunktet for overdragelsen. I tabel 9 fremgår det, hvorvidt de 18 adoptanter vurderer barnets trivsel og udvikling bedre eller værre, end det var forventet ud fra oplysningerne ved overdragelsen. 9

11 Tabel 9 Meget bedre 1 (7,7 %) 3 (60,0 %) 4 (22,2 %) Bedre 1 (7,7 %) 1 (20,0 %) 2 (11,1 %) Værre 7 53,8 %) 1 (20,0 %) 8 (44,4 %) Meget værre 4 30,8 %) 0 (0,0 %) 4 (22,2 %) I alt 13 (100 %) 5 (100 %) 18 (100 %) 66,6 %, svarende til 12 af de adoptanter, der har vurderet, at deres barns trivsel og udvikling ikke stemmer overens med de oplysninger, som var tilgængelige ved overdragelsen, mener, at deres barns trivsel og udvikling har vist sig at være værre eller meget værre, end hvad der oprindeligt kunne forventes på baggrund af de oplysninger, der forelå om barnet forud for hjemtagelsen. Af bemærkningerne hertil er det eksempelvis anført, at deres barn har vist sig at være lettere retarderet med svær ADHD. En anden har anført, at barnet har psykiatriske diagnoser på grund af vanrøgt på børnehjemmet, og at dette har afstedkommet tilknytningsvanskeligheder og angstanfald. En adoptant har også bemærket, at barnet har vist sig at have problemer med sociale normer og roller samt en udad reagerende adfærd. Det bemærkes i øvrigt, at flere af respondenterne bemærker, at barnet er i bedring, og gennem ekstra støtte gennem f.eks. skole eller PAS-rådgivning viser en positiv udvikling. I tabel 10 fremgår, hvilke lande de børn er hjemtaget fra, hvor adoptanterne har oplyst, at barnets trivsel og udvikling er værre eller meget værre, end det var forventet ud fra oplysningerne ved overdragelsen. Tabel 10 værre meget værre I alt Bolivia 1 1 Colombia 2 2 Indien 1 1 Kina Nepal 1 1 Vietnam 1 1 Sydafrika

12 I alt PÆDIATERERKLÆRINGEN Adoptanterne er derudover blevet spurgt om, hvorvidt de vurderer, at deres barn på nuværende tidspunkt har haft udviklingsmæssige vanskeligheder, som efter deres mening burde have været belyst i pædiatererklæringen. 315 af adoptanterne, svarende til 94,9 %, mener ikke, at deres barn har haft udviklingsmæssige vanskeligheder, som de mener, burde have været belyst i pædiatererklæringen, mens 17, svarende til 5,1 %, vurdere, at deres barns udviklingsmæssige vanskeligheder burde have været belyst i pædiatererklæringen. Tabel 11 viser, i hvilken grad de 17 adoptanter vurderer, om disse forhold er væsentlige for barnets generelle trivsel i dag. Tabel 11 Meget væsentlige 5 (55,6 %) 2 (25,0 %) 7 (41,2 %) Væsentlige 3 (33,3 %) 3 (37,5 %) 6 (35,3 %) Mindre væsentlige 1 (11,1 %) 2 (25,0 %) 3 (17,6 %) Ubetydelige 0 (0,0 %) 1 (12,5 %) 1 (5,9 %) I alt 9 (100 %) 8 (100 %) 17 (100 %) Kritikpunkterne i forhold til pædiatererklæringen omhandler primært mangelfulde oplysninger om barnets udvikling, og flere af de 17 adoptanter bemærker, at barnet har krævet en ekstra indsats og træning for at blive alderssvarende. Disse forhold fremgik imidlertid ikke af pædiatererklæringen. Det er også nævnt, at det ikke af pædiatererklæringen fremgik, at barnet var født for tidligt, og at adoptanter først fik oplysningerne om dette fra hospitalet i afgiverlandet. VURDERING AF BARNETS ALDER Adoptanterne er blevet bedt om at vurdere barnets alder ved overdragelsen i forhold til de udleverede oplysninger. Dernæst er de blevet bedt om at vurdere barnets alder i dag sammenholdt med det, de blev oplyst om ved overdragelsen. 11

13 VURDERING AF BARNETS ALDER VED OVERDRAGELSEN 306 svarende til 92,2 % af adoptanterne vurderer, at barnets alder ved overdragelsen var i overensstemmelse med det, som de var blevet oplyst om før overdragelsen. Af de 26 adoptanter (7,8 %), som var uenige, mener 18 adoptanter, at barnet fremstod yngre end oplyst, mens 8 mener, at barnet fremstod ældre end oplyst. Der henvises til tabel 12, 13 og 14, hvoraf det fremgår, hvor meget yngre eller ældre adoptanterne på tidspunktet for overdragelsen vurderede deres barns alder til at være. Tabel 12 Ja, barnet alder var I overensstemmelse med det, der var blevet oplyst om før overdragelsen Nej, barnet fremstod yngre end oplyst 173 (92,5 %) 133 (91,7 %) 306 (92,2 %) 11 (5,9 %) 7 (4,8 %) 18 (5,4 %) Nej, barnet fremstod ældre end oplyst 3 (1,6 %) 5 (3,4 %) 8 (2,4 %) I alt 187 (100 %) 145 (100 %) 332 (100 %) Tabel 13: Barnet fremstod yngre Under 3 måneder 3 (27,3 %) 1 (14,3 %) 4 (22,2 %) Fra 3 til 6 måneder 2 (18,2 %) 3 (42,9 %) 5 (27,8 %) Mellem 6 og 12 måneder 5 (45,5 %) 2 (28,6 %) 7 (38,9 %) Over 12 måneder 1 (9,7 %) 1 (14,3 %) 2 (11,1 %) I alt 11 (100 %) 7 (100 %) 18 (100 %) Tabel 14: Barnet fremstod ældre Under 3 måneder 1 (33,3 %) 1 (20,0 %) 2 (25,0 %) 12

14 Fra 3 til 6 måneder 2 (66,7 %) 1 (20,0 %) 3 (37,5 %) Mellem 6 og 12 måneder 0 (0,0 %) 1 (20,0 %) 1 (12,5 %) Over 12 måneder 0 (0,0 %) 2 (40,0 %) 2 (25,0 %) I alt 3 (100 %) 5 (100 %) 8 (100 %) Tabel 15 viser, hvilke lande børnene kommer fra, hvor adoptanterne ved overdragelsen vurderede, at deres barn fremstod yngre eller ældre, end de var blevet oplyst om før overdragelsen. Tabel 15 yngre ældre I alt Etiopien Indien Kina 6 6 Mali Nepal 1 1 Sydafrika Vietnam 1 1 I alt VURDERING AF BARNETS ALDER I DAG I forhold til adoptanternes vurdering af, om deres barns alder i dag er i overensstemmelse med det, som de blev oplyst om ved overdragelsen, svarer 311 adoptanter (93,7 %) bekræftende herpå, mens 12 (3,6 %) vurderer, at deres barn i dag fremstår yngre end oplyst. 9 (2,7 %) af adoptanterne mener, at deres barn fremstår ældre end oplyst ved overdragelsen. (Tabel 16) 13

15 Tabel 16 Ja, barnets alder er i overensstemmelsen med det, der blev oplyst om ved overdragelsen Nej, barnet fremstår yngre end oplyst 177 (94,7 %) 134 (92,4 %) 311 (93,7 %) 5 (2,7 %) 7 (4,8 %) 12 (3,6 %) Nej, barnet fremstår ældre end oplyst 5 (2,7 %) 4 (2,8 %) 9 (2,7 %) I alt 187 (100 %) 145 (100 %) 332 (100 %) I tabel 17 og 18 fremgår det, hvor meget yngre eller ældre, adoptanterne vurderer barnet til at være i dag i forhold til tidspunktet for overdragelsen. Tabel 17: Barnet fremstår yngre Under 3 måneder 0 (0,0 %) 1 (14,3 %) 1 (8,3 %) Fra 3 til 6 måneder 0 (0,0 %) 3 (42,8 %) 3 (25 %) Mellem 6 og 12 måneder 4 (80 %) 2 (28,6 %) 6 (50 %) Over 12 måneder 1 (20 %) 1 (14,3 %) 2 (16,7 %) I alt 5 (100 %) 7 (100 %) 12 (100 %) Tabel 18: Barnet fremstår ældre Under 3 måneder 1 (20,0 %) 1 (25,0 %) 2 (22,2 %) Fra 3 til 6 måneder 1 (20,0 %) 0 (0,0 %) 1 (11,1 %) Mellem 6 og 12 måneder 2 (40,0 %) 1 (25,0 %) 3 (33,3 %) Over 12 måneder 1 (20,0 %) 2 (50,0 %) 3 (33,3 %) 14

16 I alt 5 (100 %) 4 (100 %) 9 (100 %) Tabel 19 viser, hvilke lande børnene kommer fra, hvor adoptanterne i dag vurderer, at deres barn fremstår yngre eller ældre, end de var blevet oplyst om før overdragelsen. Tabel 19 yngre ældre I alt Etiopien Indien Kina 5 5 Mali Nepal 1 1 Sydafrika 1 1 Thailand 1 1 I alt

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 ÅRSBERETNING 2014 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER - punktvise nedslag 2004-2008 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionnævnet 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer med adoptionsprocessen September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 3 1.1

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Adoptionsnævnets årsberetning 2011

ÅRSBERETNING 2011. Adoptionsnævnets årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 Adoptionsnævnets årsberetning 2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

PÆDIATERMØDE 2010. 3. februar 2010, Adoptionsnævnet

PÆDIATERMØDE 2010. 3. februar 2010, Adoptionsnævnet PÆDIATERMØDE 2010 3. februar 2010, Adoptionsnævnet Indhold Indledning 3 Prognosen for HIV smittede børn og en kort praktisk gennemgang af hepatitis diagnostik 4 Spørgsmål og diskussion 5 Det nye ambulatorium

Læs mere

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 En brugerundersøgelse af ansøgernes oplevelse af sagsbehandlingen i statsforvaltningerne i godkendelsessager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 Adoptionsnævnets årsberetning 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Danske bortadoptioner 1995-2005. - en undersøgelse af adoptanternes oplevelser

Danske bortadoptioner 1995-2005. - en undersøgelse af adoptanternes oplevelser Danske bortadoptioner 19952005 en undersøgelse af adoptanternes oplevelser Adoptionsnævnet Oktober 2007 1 Indhold: 1. Formål, felt og fremgangsmåde... 3 2. Generelle oplysninger... 3 Tabeller... 4 3. Kontaktperiode...

Læs mere

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Vietnam rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Intercountry Adoption Department (AD) i Vietnam formidler hvert år børn til international adoption. Man har

Læs mere

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade København SV Tlf

Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade København SV Tlf ÅRSBERETNING 2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes via dette link: https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

DEN NYE GODKENDELSESRAMME

DEN NYE GODKENDELSESRAMME DEN NYE GODKENDELSESRAMME Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes via dette link: https://ast.dk/naevn/adoptionsnaevnet Indledning Der er fra 1. januar 2016 trådt nye regler i kraft på

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang.

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. ADOPTIONSNETVÆRK FOR ADOPTIVFAMILIER PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OG INFORMATION SOM ÈN FORM FOR NETVÆRK Af: Susanne Høeg, mor til datter

Læs mere

VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER. Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER. Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet

Læs mere

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune Det adopterede barn i dagtilbud i Silkeborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Det adopterede barns historie 5 Det adopterede barn i dagtilbud 6 Den første tid i dagtilbud. 11 Opmærksomheder, tegn og handlemuligheder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010. Adoptionsnævnets årsberetning 2010

ÅRSBERETNING 2010. Adoptionsnævnets årsberetning 2010 ÅRSBERETNING 2010 Adoptionsnævnets årsberetning 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juni 2011 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn

Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn Ankestyrelsens undersøgelse af Åbenhed i adoptions- og plejeforhold samt plejeforældres motivation for at adoptere deres plejebarn Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Begrebsafklaring

Læs mere

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre") (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Adoptionsnævnets årsberetning 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem DanAdopt for hermed at skabe grundlag

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

ÅRSBERETNING. Adoptionsnævnets årsberetning 2007

ÅRSBERETNING. Adoptionsnævnets årsberetning 2007 ÅRSBERETNING Adoptionsnævnets årsberetning 2007 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2008 Publikationen kan også hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Adoption & Kulturmødet

Adoption & Kulturmødet AF6bupN_ Grundlæg Adoption & Kulturmødet To hænder, to farver Foreningssang for Adoption & Samfund En nat med frost, en bjørn i hi Vågner og er fri En sommermorgen vækket den Med en humlebi Du vækked mig

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Hviderusland

Adoptionsnævnets rejse til Hviderusland Adoptionsnævnets rejse til Hviderusland Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations-og tilsynsrejse til Hviderusland i perioden den 22. - 26. september 2002 Indhold: Formålet med besøget...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Delundersøgelse 2: Voksne adopteredes oplevelse af at være adopteret og behov for støtte September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 3

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

LANDSMØDE 2012. Hotel Nyborg Strand, 10. og 11. oktober 2012

LANDSMØDE 2012. Hotel Nyborg Strand, 10. og 11. oktober 2012 LANDSMØDE 2012 Hotel Nyborg Strand, 10. og 11. oktober 2012 INDHOLD Velkomst og orientering om nævnets arbejde 3 Aktuelle emner om fysiske og psykiske helbredsforhold 6 Overvægt 6 Cancer 7 Om betydningen

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Bilag 3: Samlede tabeller fra delundersøgelse 1 og 2 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 LANDSMØDE 2010 Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 INDHOLD Velkomst og orientering om nævnets arbejde 3 Spørgsmål 6 Dødelighed og dennes betydning for vurderingen af adoptionsansøgeres helbred,

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18.

Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18. Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18. Om Adoptionspolitisk Forum Adoptionspolitisk Forum blev etableret i foråret 2013.

Læs mere

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

NOTAT. Indhold. Side 1 af 18

NOTAT. Indhold. Side 1 af 18 NOTAT EMNE: Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Indhold 1. Hørte myndigheder og organisationer m.v.... 2

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Kina

Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Kina Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Kina Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Vietnam og Kina i perioden 4. september - 15. september 2001 Indhold Vietnam: Formål

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Rønde, den 10. februar 2015 2014 Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Adoption & Samfund ser frem til, at den politiske aftale

Læs mere

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER DANSK TELE SUPPORT A/S - DANMARKS STØRSTE ANNONCEHAJ Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt

Læs mere