Strategiske handlingsplaner for EASJ December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiske handlingsplaner for EASJ 2014-15. December 2013"

Transkript

1 Strategiske handlingsplaner for EASJ December

2 Erhvervsakademi Sjællands TELOS 1 (formålsårsag)og de strategiske indsatser og planer for Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) er et af 9 erhvervsakademier i Danmark. Vi udbyder praksisnære videregående uddannelser rettet mod erhvervslivet indenfor det tekniske, merkantile og IT-faglige område. EASJs vigtigste formål (TELOS) er at uddanne kompetente mennesker til job i erhvervslivet. Og det gør vi ved at udvikle og formidle ny viden og derved bidrage til vækst og innovation i det regionale erhvervsliv. I 2013 er erhvervsakademisektoren blevet evalueret positivt og kan fortsætte som sektor også efter En aftale 2 som opfølgning på evalueringen udmøntes i en revision af lovgrundlaget for erhvervsakademierne ved udgangen af 2013 for at sikre - En stærk og selvstændig erhvervsakademisektor - En styrkelse af erhvervsakademiernes profil som praksisnære uddannelses- og vidensinstitutioner Undervisningens kvalitet, videngrundlag, sammenhæng og relevans er kodeord i akademiets udviklingskontrakt med uddannelsesministeren, i regeringens sammenhængsredegørelse 3 og i kriterierne for den kommende institutionsakkreditering. Og det er disse temaer som EASJ vil forfølge i den kommende 2 årige periode. Det overordnede mål er således af opnå positiv institutionsakkreditering i 2015 og at nå de uddannelsespolitiske målsætninger om et stærkt Erhvervsakademi i Region Sjælland, som blev formuleret allerede i den strategiske handlingsplan for De strategiske indsatser har været behandlet henover sommeren og efteråret 2013 i chefgruppen, i studieledergruppen og med medarbejderne i rektoratet og på de enkelte campusser. EASJs bestyrelse er hørt i juni 2013 og høres igen til oktober Handlingsplanens fokusområder lægges til grund for udarbejdelsen af budget Handlingsplanernes fokusområder suppleres med sektorens generelle arbejde med strategier og lægges til grund for det forventede strategiarbejde i 2014 når en ny bestyrelse er etableret. Målet er en sammenhængende handlingsplan der kan formidles og giver mening og retning på alle niveauer og et budget, der kan understøtte aktiviteterne i praksis. Målet er også systematisk at sætte undervisning og de studerendes læring og udvikling i fokus for alle aktiviteter i en sammenhængende forståelse af mangfoldigheden i vores akademi. 1 TELOS = formålsårsag. En fælles forståelse i organisationen af, hvad meningen med det organisationen gør, er. 2 Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen, Juni 2013 og lovudkast i høring 3 Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, April

3 Tværgående strategiske indsatsområder EASJ er organiseret med 5 campus med udbudssteder i Nykøbing Falster, Næstved, Slagelse, Køge og Roskilde. Den decentrale organisering er bevidst bevaret for at sikre nærhed og tilgængelighed for de studerende, der ønsker en uddannelse uden for Hovedstaden og/eller de internationale studerende, der søger uddannelser af praksisorienteret karakter. Udviklingen og styrkelsen af de regionale uddannelsestilbud er afgørende for akademiets opnåelse af de overordnede målsætninger og derved hele eksistensgrundlaget og legitimitet som institution. Det giver nogle logistiske og ledelsesmæssige udfordringer og det kræver en høj grad af professionalisme og samarbejde for at sikre sammenhængen i akademiet. Derfor opererer vi med tværgående, centrale indsatsområder kombineret med campusfokuserede handlingsplaner med inddragelse af de uddannelsesspecifikke udviklingsmål. Overordnet fokus på tværgående aktiviteter vil i 2014 og 2015 vil blive styret af 5 områder, som på alle måder har indflydelse på målsætningen om et stærkt akademi i 2015: EASJ har valgt at søge om institutionsakkreditering med start primo januar I den forbindelse vil faglighed, kvalitet og kompetenceudvikling komme i fokus for at sikre videngrundlaget for uddannelserne, herunder især erhvervslivskontakt og udviklingsbaseret undervisning som nøglekompetencen for akademiet. Et helt afgørende fokus bliver en styrkelse af videre- og efteruddannelsesområdet i tæt samarbejde med de øvrige aktører nationalt og regionalt for at kunne tilbyde voksne muligheder for en videregående uddannelse. Endelig har EASJ i udviklingskontrakten med ministeren et særligt indsatsområde omkring internationalisering og innovation. Alle disse områder udmøntes i 8 prioriterede tværgående indsatser, med særlig opmærksomhed i perioden : Videngrundlag og udvikling, erhvervslivskontakt Efter- og videreuddannelse Kvalitet og akkreditering Kommunikation Internationalisering Sammenhængende studieservice. HR og kompetenceudvikling Pædagogisk udvikling 3

4 1. Videngrundlag, udvikling og erhvervslivskontakt Området varetages dels af Center for Erhverv og Udvikling, en stabsfunktion med 4 udviklingsledere, der har ansvar for den evidensbaserede udvikling af videngrundlaget, dels af campus, der har ansvaret for uddannelsernes og de studerendes tætte kontakt til erhvervslivet, herunder sikring af udvikling af den praksisorienterede del af videngrundlaget. Område Aktivitet/indsatsområde Mål Geare det generelle formelle kvalifikationsniveau til de videregående krav (kandidatgrader etc.) At være forberedt til og at kunne gennemføre institutionsakkreditering Program for uddannelse i FoU-aktiviteter på et for EASJ passende niveau At kvalificere medarbejderne til at kunne løfte FoU-opgaver og - Mentoring, ERFA, Ph.D. mobilisere organisationen til at indtænke disse aktiviteter i driftsmodus. Erhvervslivsko ntakt Udvikling og viden Studenterpraktik Studerende i praktik i egen virksomhed Studerende som skriver hovedopgave i samarbejde med virksomheder Underviserpraktik Matchmaking studerende/virksomheder Etablering og drift af operationelle partnerskaber med strategiske erhvervsaktører, virksomheder såvel som erhvervsfremmeaktører Projektsamarbejder med erhvervslivsaktører Etablering af relevante FoU-projekter Program for uddannelse/træning i projektledelse Program for uddannelse/træning i videnproduktion og formidling i for EASJ relevante former EASJ-koncept for applikation af FoU-viden og aktiviteter i undervisning på både fuldtidsstudier og efteruddannelse. Metoder til videnformidling fra praksis og forskning til undervisning Kvantitativt at leve op til udviklingskontraktens mål. Kvalitativt at styrke kvaliteten og relevansen af praktikken, samt øge integrationen af praksiselementet i uddannelserne. DO. Styrke de umiddelbare relationer og kommunikationskanaler mellem EASJs (og EASJ) studerende og erhvervlivet Fastholde relevant og up-to-date tilknytning til erhvervsliv. Fastholde og udbygge EASJs image som erhvervslivets primære uddannnelsespartner Udvikle praksistilknytningen, og intern kompetenceudvikling i EASJ i forhold til at være videnpartner for erhvervslivet. Leve op til mål i udviklingskontrakt og styrke EASJ som videninstitution. Sikre effektiv drift af projekter og udnyttelse af resultater. Etablere grundlag for en udvidet videnkompetence i EASJ som rækker ud over undervisning, som vi kender den. Fastholde praksisbasering som det bærende og kvalificere praksisbaseringen gennem FoU Metodekogebog vejledning udarbejdes 4

5 2. Efter- og videreuddannelse EASJ Efter og Videreuddannelses Center er placeret som stabsfunktion i rektoratet med ansvar for udvikling og koordinering af af EASJs efteruddannelsesaktiviteter.. Centret koordinerer EASJs deltagelse i de landsdækkende uddannelsesnetværk på efteruddannelsesområdet og repræsenterer EASJs deltagelse i Erhvervsakademiernes udbud af netbaseret AU-uddannelser i SMART LEARNING. Område Aktivitet/indsatsområde Mål Vækst Øget aktivitet på udvalgte indsatsområder, med fokuseret indsatser for modulisering, elektronisk baseret Total stigning i årselever; 4 % udbud, fleksible tilrettelæggelsesforløb samt internationalisering. Sammenhæng Sikre optimale faglige uddannelsesmiljøer via en decentral uddannelsesdistribution med en fleksibel udbudspolitik. Oversigt over faglige miljøer koblet på efteruddannelse Markedsføring Salg Central koordinering af et realistisk udbud af EASJ Efteruddannelse, som dækker hele regionen. Herunder implementering af nye tekniske uddannelser f.eks. AU Ernæring og AU Hygiejne. Sikre et øget kendskab til EASJ Efteruddannelses udbud, både lokalt og globalt. Herunder udarbejdelse af central markedsføringsplan, der koordineres internt i markedsføringsudvalget. Struktureret salgs-og udviklingsarbejde, herunder udvikling af salgs-og udviklingsstrategi med fokus på sammenhængskraft og udvalgte indsatsområder.(f.eks. tekniske, private virksomheder, eksport, mv.) Strukturering og udvikling af produktportefølje i samarbejde med fag-faglige miljøer, samt afdækning af nye muligheder (innovation) Implementering af nye tekniske uddannelser. Uddannelseskatalog samt website med kkoordineret indsats salg- og markedsføring Salgs-og udviklingsstrategi Etablering af fag-faglige netværk Videreudvikling af målrettet og tværgående kontakt til Regionens Erhvervsliv Studieservice Integreret studieservice fuldtids-og deltidsuddannelser (har anknytning til strategi nr. 6) Målrettet indsats i relation til studerendes muligheder for merit og realkompetencevurdering, Udvikling & Bidrage til udvikling og implementering af innovationsprojekter fra det tværgående indsatsområde nr. 1. Evidens Samarbejde Videreudvikling af undervisningsmetoder, herunder styrke E-lærings-og blended læringskoncepter. Etablering af CRM system Implementering jf. strategi nr. 6 Beskrivelse af proces og metoder Deltagelse i tværgående projektledergruppe Projekt igangsat Kvalitet & Kompetence International Udvikling af aktiviteter f.eks. faglige netværksarrangementer - der kan fastholde en tæt kontakt til regionens erhvervsliv i tæt samarbejde med strategiske samarbejdsrelationer f.eks. RUC, UCSJ, VEU, Væksthus Sjælland, Erhvervsråd, Jobcentre, brancheorganisationer m.fl. Fokus på forbedring og videreudvikling af EASJ Efteruddannelse med henblik på at sikre en høj kvalitet i hele værdikæden. Herunder en løbende kvalitetsopfølgning på alle efteruddannelsesaktiviteter. Sikre EASJ en markant rolle i relation til udvikling og distribution af internationale efteruddannelsesaktiviteter med tæt kobling til EASJ Internationaliseringsstrategi. Herunder udvikling af koncept for eksport og internationalisering af EASJ Efteruddannelse Plan for udvikling af aktiviteter Videreudvikling af kvalitetskoncept på efteruddannelse jf. IA Deltagelse i tværgående internationalt netværk. Udvikling af udbud for internationale aktiviteter og et EASJ koncept for eksport af uddannelse. 5

6 3. Kvalitet og akkreditering Kvalitetsarbejdet varetages af alle, ledes af kvalitetsleder med assistance fra studieledere og EASJs kvalitetsnetværk. Område Aktivitet/indsatsområde Mål IA Formulere en kvalitetspolitik/-strategi gældende for både fuld- og deltidsområdet samt formidling heraf til alle medarbejdere Ruste EASJ til positiv IA. Styrke EASJ s organisation ved at sikre klar opgave og ansvarsfordeling, og klare mål og Formulere og udvikle EASJ s forståelse af en inkluderende kvalitetskultur standarder. Ledelsesinformation Kvalitetssikring af uddannelserne og undervisningen Udvikle procedure for og form/indhold i årlig kvalitetsrapport til bestyrelsen Skabe overblik over hvem skal vide hvad hvornår? og implementere klare rammer for informations flowet. Fuldtidsområdet: Videreudvikle Hånd i hanke-konceptet, herunder lave procedure for brugen af Årlig status på campus- hhv. EASJ-niveau. Videreudvikle opfølgningen af undervisningsevalueringerne og trivsels- hhv. dimittendundersøgelsen. Evaluere og videreudvikle dimittendundersøgelsen og sikre højere svarprocent. Styrke inddragelsen af studerende (DSR) og aftagere. Udvikle koncept for evaluering af uddannelserne med inddragelse af eksterne faglige eksperter. At kvalificere beslutningsgrundlag. At sikre og udvikle kvaliteten og relevansen. At sikre høj og ekspliciteret bevidsthed om uddannelsernes kvalitet og relevans blandt undervisere og ledelse samt kontinuerlig diskussion Opfølgning på udd. Intern audit Deltidsområdet: Implementere fagevalueringer på alle kurser og evaluere/justere efter et år. Formulere pixiskriv om procedure mv. Nye udbud: Webudvikling og E konceptudvikling. (2013), Innovation og entrepreneurship (2015) Udvalgte udbud: Autoteknolog og International handel og mak (2014) Fuldtidsområdet: Videreudvikle koncept om audit på campusser med afsæt i den nye kvalitetspolitik/-strategi Deltidsområdet: Videreudvikle det nuværende kvalitetssystem med udvalgte indsatsområder At sikre og udvikle kvaliteten og relevansen. At sikre og udvikle kvaliteten og effektiviteten af campussernes praksis. At styrke EASJ som samlet organisation. Uddannelsesakk. At gennemføre de kommende uddannelsesakkrediteringer som ACE varetager At sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. At sikre positiv akkreditering 6

7 4. Kommunikation (incl. IT og markedsføring) Område Aktivitet/indsatsområde Mål Konsolidere Erhvervsakademi Sjælland som én samlet uddannelsesinstitution, med et solidt decentralt Konsolidering nærvær i forhold til de studerende og erhvervslivet. Solidt decentralt nærvær - målgrupper Styrke og forankre akademiets synlighed i regionen igennem PR Øge volumen på især de tekniske og it-relaterede uddannelser samt få flere studerende ind på de små miljøer Budget Internt Udvikle og understøtte samarbejde og udvikling på tværs af organisationen. Sørge for, at både medarbejdere og studerende har adgang og kendskab til de informationer, der er relevante for dem. Styrke og forankre EASJ-identiteten. Bidrage til, at medarbejdere og studerende kan agere som ambassadører. Eksternt Synliggøre vores identitet og fuldtids- og deltidsuddannelser på en differentieret måde i forhold til vores målgrupper, således at den er relevant for de enkelte målgrupper. Være til stede på de medieplatforme vores primære og sekundære målgrupper befinder sig på. Understøtte, at undervisere og studerende kommunikerer socialt og fagligt om deres uddannelser på relevante sociale medier. Formidle viden, der kan bidrage til udviklingen af de erhverv og brancher, som Erhvervsakademi Sjælland retter sig imod. Understøtte den bilaterale vidensudveksling, der er imellem undervisere/de studerende og aftagerne/virksomhederne. Og at gøre det med et fokus på og lydhørhed overfor virksomhedernes behov. 7

8 5. Internationalisering Område Aktivitet/indsatsområde Mål 2014 Studerende UD Studie- og praktikophold i udlandet Styrkelse og diversificering af EASJ s Erasmus indsats således at vores ERASMUS dækker bredere på både Campus og Uddannelser Styrkelse af EASJ s interne markedsføring af studie- og praktikophold i udlandet som en integreret del af et studieforløb hos EASJ. Fokus på at fortælle den gode historie (udgående mobilitet). 15% har gennemført et studieophold (min. 14 dg. Varighed) 10% har gennemført et praktikophold (12 ugers varighed) Studerende IND Skabelse af et internationalt studiemiljø på EASJ s uddannelser Partner udvikling Undervisere Projekter EASJ projekt med fokus på international praktik Projektet løber til udgangen af 2014 Optag af Internationale studerende til de internationale uddannelser på EASJ i overensstemmelse med den nationale CoC og EASJ s interne definition af en EASJ CoC.. Afdækning og udvikling af udbud af dele af uddannelser i form af kortere forløb, bl.a.: - Study Abroads blandt andet Innovation Camp og 2 ugers forløb - Summer/Vinter schools Øge andelen af internationale studerende, der indgår i internationaliseringsprojekter med virksomheder i Region Sjælland/Danmark At skabe et internationalt studiemiljø på EASJ s uddannelser og 5 regionale campus samt at bidrage til FIVU s målsætning om at skabe stærkere internationale læringsmiljøer på danske institutioner Vedligehold og målrette udvikling med fokus på Vest-Europa, samt Østersø- og Baltiske regioner især ift udvikling/projekter. BRIKS Udvikling af partnermuligheder (FIVU: 15%vækst i udgående mobilitet til BRIKS lande) BRIKS 2 ( the Next Eleven landene) Næste gruppe af vækst lande udvikling af partnermuligheder. Flere samarbejder om dobbelt/fællesgrader med udenlandske institutioner, herunder systemeksport.. Undervisere på EASJ uddannelser, der gennemfører et undervisnings-, studie- eller virksomhedsophold i udlandet for at styrke underviserens fremmedsprogskompetencer samt erhvervslivs- og joberfaringer. Tiltrækning af internationale/partner undervisere for en styrkelsen af det faglige miljø blandt medarbejdere samt en stærkere og mere internationalt studie miljø. Opstart og involvering i projekter og udviklingsinitiativer der har til mål at: - Styrke de studerendes internationale kompetencer - Styrke det internationale faglige miljø Internationalisering af studieordninger 70% af EASJ uddannelser har et Erasmus udgående tilbud. Balanceret vækst og optag jfr. Geografiske fokusområder og CoC iht Campus input Afdækning af muligheder for at planlægge valgfagsforløb således at de kan markedsføres som Summer-/Vinter schools. 10% har gennemført et studieophold Campus handlingsplaner integreres 2-3 partnere/initiativer med fokus på især på EASJ s tekniske uddannelser 1-3 nye initiativer i BRIKS el BRIKS 2. 6% af undervisere (10) inddrages i en kombination af e-læring og tilstedeværelse. Opstart af minimum 1 initiativ 8

9 6. Sammenhængende Studieservice I dag foretages optag, studievejledning, merit og kompetenceafklaring decentralt med en central styring af alle myndighedsopgaver. En sammenhængende studieserviceenhed organiseres med samlet styring og tværgående opgavevaretagelse på tværs af rektorat og campus. Anknyttede områder er markedsføring, vejledning, internationalisering og efteruddannelse med et væld af eksterne relationer. Mål: de studerende (og alle andre) oplever kontakten til EASJ som koordineret og sammenhængende. Område Aktivitet/indsatsområde Mål Et samlet EASJ Studieservicecenter Interne relationer Udarbejdelse af model for en serviceenhed, der sikrer effektiv og sammenhængende service til de studerende før, under og efter kontakten med EASJ. Sammenhængende model for service overfor fuldtids- og deltidsstuderende. Samarbejde med EASJs salgsenhed og samarbejde med udlagte miljøer: RTS, Skovskolen, SOSU, erhvervsskoler m.fl. flere kvalificerede ansøgere ind og øget gennemførsels-grad (Mål 2 bedre sammenhæng og Mål 3 tidligere færdig ) Samarbejde eksternt Vejledningspolitik og -praksis beskrives, også tværgående. Kompetencekrav beskrives. Gennemførselspolitik beskrives og implementeres Systematisk videnopsamling og videndeling om studerende. Mere viden om studerendes vanskeligheder målrettet vejledning og /eller pædagogiske tiltag (sammenhæng med strategipunktet Pædagogisk udvikling ) Studieskiftcenter et internt studieskiftsystem a la DTU, herunder integreret studieledernetværk til videndeling om best practice System til realkompetencevurdering (intern organisering, valg af metode og kursus for udførende) Systematisk opsamling og indgåelse af meritaftaler i samarbejde med andre videregående uddannelser In-coming, Out-going, Erasmus og Stipendier Udvikling af informationssystemer og kommunikationen til/med de studerende (sammenhæng med strategipunkt kommunikation). Forberede nyt studieadministrativt system Samarbejde med erhvervsskolerne om overgang fra ungdomsuddannelserne særlig fokus på EUD Samarbejdsprojekter med VEU Center Øst og Vest om 1 indgang, behovsafdækning, åben vejledning Samarbejde med EA sektoren om overgang til PBA er som EASJ ikke selv tilbyder Samarbejde med Studievalg Sjælland om den virksomhedsrettede og praksisorienterede vejledning til studerende. Samarbejde om studieskift, merit mm. med UCSJ, SDU, RUC Samarbejde med Jobcentre, Unge vejledning, voksenvejledning mm. om overgang til EA uddannelserne Systematisk information og vejledningspraksis beskrives (hvem er hvem og hvem gør hvad) Mål: ingen studerende forlader EASJ uden en plan B Mål: styrkelse af det internationale felt (med punkt 5 og hele Mål 6 i UK). Tydeliggøre karriereveje og sikre stigende overgang fra EUD Konkret udmøntning af samarbejdsaftale Større fokus på EAernes uddannelser Alle muligheder for at komme videre i systemet skal være tydelige Ingen potentielle studerende undgår af have en plan A 9

10 7. HR og kompetenceudvikling HR funktionen er under opbygning og det sker i tæt parløb med kvalitetsenheden, SSZ (løn og personale) og campus Område Aktivitet/indsatsområde Mål Kompetenceudvikling jf. OK13 Kompetenceregistrering jf. OK13 Trivsel og fælles fokus (personalepolitisk tema) Lederudvikling MUS-koncept Rekruttering Lønpolitik Formulere en kompetenceudviklingsstrategi gældende for alle medarbejdere i EASJ. Planlægning og implementering af individuelle strukturerede kompetenceudviklingsforløb med afsæt i de strategiske mål (for undervisernes vedkommende også med afsæt i den nye stillingsstruktur). Proces for ansøgning og håndtering af tildelte midler fra Kompetencefonden og FIVU klarlægges og implementeres. Udfoldning af underviserrollen, herunder udvikling af indikatorer for god underviserpraksis. Implementering af Medarbejderplan til registrering af medarbejderkompetencer Beskrivelse af processer og organisering. Oplæring og supervision for superbrugere Gennemførsel og opfølgning af MTU i foråret 2014, og bruger aktivt resultatet i den videre udvikling af organisationen. Principper for opfølgning på evalueringsresultater, og opfølgningsworkshops for udvalgte områder. Udvikling af koncept for introduktionsdag for alle nye medarbejdere. Implementering af ny lederorganisering og struktur, herunder formidling af ledelsesgrundlag. Udvikling og afvikling af lederudviklingsforløb. Udvikling af standardiseret MUS koncept i hele EASJ, som skal sikre, at kompetenceudviklingsbehov ift. Strategiske krav identificeres. Formidling af nyt MUS-koncept, afvikling af workshops, opfølgning og evaluering. Formulere en rekrutteringsstrategi. Implementering af modul i Medarbejderplan. Udvikling og formidling af processer for optimal rekrutterings flow. Bistå ved formulering og implementering af EASJ lønpolitik At bidrage til en positiv IA i At bidrage til Bedre kvalitet i uddannelserne jf. Udviklingskontrakten. At bidrage til at nå større Faglighed og professionalisme jf. kompetenceudviklingsstrategien. At bidrage til En positiv IA. At bidrage til Bedre kvalitet i uddannelserne jf. UK At bidraget til at opnå større Trivsel og fælles fokus. At sikre formidling af EASJ strategiske fokus og retning. At bidrage til nedbrydning af campussiloer. At bidrage til at nå større Faglighed og professionalisme) At sikre, at al kompetenceudvikling understøtter strategiske mål At bidrage til En positiv IA At bidrage til styrkelse af EASJ image At sikre en ensartet rekrutteringsproces 10

11 8. Pædagogisk udvikling Område Aktivitet/indsatsområde Mål EASJs pædagogiske grunduddannelse EASJs ledelse skal træffe beslutning om, akademiet skal have sit eget pædagogiske koncept og uddannelse. Hvad er god EASJ undervisning? Pædagogik vendt mod studerende og kunder/voksne Sammenhæng med kompetenceudvikling og adjunkturforløb Formuleret og iværksat en EASJ-politik på området. (kriterium 4 i IA). Studie/arbejdsformer i EASJ som videregående uddannelsesinstitution Pædagogisk udvikling ifm digitaliseret undervisning Udvikling af praksisbasering Talent Tværfaglighed Studieform fra gammeldags gymnasieundervisning til videregående studie/arbejdsformer, herunder Projektorganiseret undervisning Den generelle arbejdsrelation mellem studerende og underviser (ansvar, forpligtelser, etc.) Inddragelse af de studerende i udviklingen af den pædagogiske praksis? Uddannelsesudvikling og pædagogik styr på hvad der sker i uddannelsesnetværkene og anknytning til arbejdet med studieordninger Søge projektsamarbejde omkring andre institutioner med erfaring på området Udnytte erfaringer fra samarbejdet om SMART LEARNING Teste eksport af efteruddannelse via blended learning VIDENCENTER for praksisbaseret erhvervsrettet undervisning i tilknytning til arbejdet med innovation Talentudvikling særlig pædagogik? Undervisning i tværfaglige miljøer udvikling af tværfaglige miljøer- særlig pædagogik? Anvende erfaringer fra ministeriel arbejdsgruppe om tværfaglige kompetencer på designområdet Definere et pædagogisk værdigrundlag. Udmøntning af pædagogisk værdigrundlag i pædagogisk politik. Knæsætte Hånd i Hanke som opfølgningsredskab Udvikling af pædagogisk koncept (ramme) for digitaliseret undervisning. Heraf afledt beslutning om hvilken teknik, der er brug for. Sammenhæng med pkt. 3 og 5 Yderligere integration og styrkelse af praksiselementet i uddannelserne under fastholdelse af de akademiske mål. Konkret udmøntning af strategiske handlingsplaner på 5 campus + rektorat 11

12 Campus Køge Strategiske mål Aktivitet / indsatsområde Mål Tiltrækning Profilering af EASJ Campus Køge uddannelser og pædagogik Profilering af Campus Køge sammen med øvirige Faglig profilering af medarbejdere netværksorienteret Tæt samarbejde med lokale, regionale og internationale erhvervsliv Fortælle de gode historier om EASJ Campus Køge Tiltrække 10 % flere studerende på alle uddannelser Styrke samarbejdet omkring Campus Køge i samspil med andre interessenter 20 praksisnær projekter eller temaforløb med erhvervslivet i Regionen 5 videoer præsentation af uddannelser, Campus, undervisere og studerende 10 artikler / videoer omkring Campus Køge Fastholdelse Studiemiljø og arbejdsmiljø Registrering af studieaktivitet, inkl. månedligt opfølgningsmøder Introduktion af meet and greet culture i samspil med DSR Introduktion og kommunikation af event årscyklus fester og gæster, workshops, mm. Investering i interninfrastruktur, herunder stole og møbler, IT infrastruktur, print, interiør design mm, Implementering af FRONTER på alle vores uddannelser Implementering af OK13 og adjunktforløb - løbende dialog og opfølgning med medarbejdere omkring årsplan Implementering af APV handlingsplan Mindske frafald på alle uddannelser 10% mindre på alle uddannelser Arbejde mere systematisk med frafald bedre monitorering, mere dialog, bedre opfølgning Styrke den faglige og sociale indsats på Campus minimum 4 events per år Bedre og mere synlig kommunikation - årscyklus med events / FRONTER Bedre og mere imødekommende interiør Bedre og mere ensartede kommunikation med alle vores studerende / FRONTER Opbygge en dialogbaserede, løsnings- og udviklingsorienterede kultur på Campus; styrke udviklingen og synligheden af medarbejdernes faglighed i forhold til aftagere via projketer, minimum 10 per år Bedre trivsel og mere rent i alle krogene Institutionsakkreditering (IA) EASJ tværgående indsatsområder Fokus på at opfylde IA krav i forhold til faglighed, kvalitet, videngrundlag, herunder erhvervslivskontakt, og praksisnær pædagogik Fokus på udvikling i samspil med andre faglige miljøer og erhvervslivet udvikling af innovations-og iværksætter kapacitet (ii) internationalisering pædagogisk udvikling efteruddannelse / kurser Systematisk opfølgning på hånd-i-hanke, trivsel ses- undersøgelse, semester evalueringer og implementering af forbedringer i uddannelserne og Campus Styrke udviklingsinitiativer på alle uddannelser i samspil med erhvervsliv og andre faglige miljøer 5 projekter per år og deltagelse i relevante konferencer / netværk Styrkelse af ii-kapaciteten på alle uddannelser; på tværs af uddannelser og på tværs af Campusser. Flere ERASMUS studerende ind og ud cirka 15 % Flere studerende i praktik og studie-ophold udenfor EU cirka 10 % Styrke samspillet med internationale faglige miljøer på alle uddannelser Styrke det sociale samspil og integration af EU, internationale og DK studerende på Campus Styrke den pædagogiske profilering i forhold til uddannelser; løbende udvikling og justering af den pædagogiske værkstøjskasse integreres i adjunktforløb Igangsætte 2 efteruddannelsesforløb i regionen 12

13 Ledelse Ledelse og udvikling af vidensmedarbejdere Italesætte af selvledelse og ansvar Planlægning af arbejdsopgaver og årscyklus Arbejde med en kontinuerlig kulturændring (og vaner) Tiltrække, fastholde og udvikle vidensmedarbejdere Styrke medarbejderenes fagligniveau og motivation og engagement i forhold til udvikling og opgaveløsning Bedre planlægning af arbejdsopgaver og arbejdsbelastning i hele organisationen implementering af årsplan og løbende dialog og opfølgning Styrke det faglige- og erhvervsrettede netværk, regionalt, nationalt og globalt Skabe en dynamisk- og organisk udvikling af uddannelser, medarbejdere, som er up-to-date på de nyeste videnstrends- og udfordringer Campus Nykøbing F Strategiske mål Aktivitet / indsatsområde Mål Campus Nykøbing i Hjertet af LF Tiltrækning og Fastholdelse Profilering af Campus Nykøbing i samspil med Guldborgsund og Lolland Kommuner, LF Uddannelsesråd og andre uddannelsesinstitutioner Tæt samarbejde med erhvervslivet, lokalt og regionalt i BLF samt internationalt Fortælle de gode historier om Campus Nykøbing og mulighederne for videregående uddannelse på LF Styrkelse af samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner Faglig profilering af medarbejdere netværksorienteret Markedsføring af campus Nykøbing uddannelser, bl.a. i form af boot camp og åbent hus Registrering af studieaktivitet, inkl. månedligt opfølgningsmøder Studieleder og studiesekretær er synlige og tilgængelige, bl.a. ved personlig intro i fm. studiestart Etablering af studenterråd på hvert hold Introduktion og kommunikation af årscyklus skema mv. Fokus på arbejds- og læringsformer som middel til at øge såvel rekruttering og fastholdelse. Deltagelse i projekt Innovationshus LF (med BLF, Væksthus Sjælland og CELF) Fast hver anden måned have en hel side i Kultur og Erhverv. Siden udarbejdes på skift af studerende på MAK og MMD Tættere kontakt med regionalt erhvervsliv i fm. praktik i form af møder forud for praktik og opfølgende evaluering efter praktik Invitere lokale og regionale medier indenfor mhp. en artikel/et indslag om Campus Nykøbing hvert kvartal Etablering af et formaliseret og operationelt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kommuner om bedre flow i uddannelsessystemet. Samarbejde udvikles i regi af Uddannelsesråd Lolland-Falster. Tilbyde kurser såsom det nylige E-learning med campus Slagelse 5 praksisnære projekter eller temaforløb med erhvervslivet i Regionen pr. semester om muligt integreret i undervisningsforløbene Tiltrække 10 % flere studerende på alle uddannelser Markedsføring ved Section Q: div. multimedieproduktion til præsentation af uddannelser, Campus, undervisere og studerende gennemføres løbende Boot camp oa. markedsføringsaktiviteter på regionale gymnasiale uddannelser min. 5 gange pr år. Mindske frafald på alle uddannelser 10% mindre på alle uddannelser Arbejde systematisk med frafald monitorering i fm. registrering af tilstedeværelse, opfølgning i fm hermed i form af: kontakt pr. mail, sms og personligt møde. Faste månedlige møder mellem studieleder og studenterrepræsentanter Bedre og mere synlig kommunikation - årscyklus med skema mv. på LMS og mail 13

14 Studiemiljø og arbejdsmiljø Institutionsakkreditering (IA) EASJ tværgående indsatsområder Ledelse Investering i intern infrastruktur, herunder stole og møbler, IT infrastruktur, print, interiør design mm, Implementering af FRONTER på alle vore uddannelser Implementering af OK13 og adjunktforløb - løbende dialog og opfølgning med medarbejdere om årsplan Implementering af APV handlingsplan Fokus på at opfylde IA krav i forhold til faglighed, kvalitet, videngrundlag, herunder erhvervslivskontakt, og praksisnær pædagogik Fokus på udvikling i samspil med andre faglige miljøer og erhvervslivet udvikling af innovations-og iværksætter kapacitet (ii) internationalisering pædagogisk udvikling efteruddannelse / kurser Ledelse og udvikling af vidensmedarbejdere Italesætte af selvledelse og ansvar; ejerskab Planlægning af arbejdsopgaver og årscyklus Arbejde med en kontinuerlig kulturændring (og vaner) Bedre og mere imødekommende interiør, design og infrastruktur på Campus, herunder indretning, Bedre og mere ensartede kommunikation med alle vores studerende på LMS, direkte mail og personlige møder Opbygge en dialogbaseret, løsnings- og udviklingsorienteret kultur på Campus. Herunder arbejdes målrettet med værdien ejerskab, som grundlæggende arbejdsparadigme. Bedre trivsel gennem jævnlige dialogmøder med studerende og undervisere Bedre trivsel og mere velfungerende hverdag gennem UCSJ implementering af mere smidige skemalægnings- og lokalebookingfaciliteter. Opnås bl.a. gennem tæt dialog med UCSJ lokationsansvarlig Systematisk opfølgning på hånd-i-hanke, trivselsundersøgelse, semester evalueringer og implementering af forbedringer i uddannelserne og Campus Styrke udviklingsinitiativer på alle uddannelser i samspil med erhvervsliv og andre faglige miljøer 1 projekt per år og deltagelse i relevante konferencer / netværk Styrkelse af ii-kapaciteten på alle uddannelser; på tværs af uddannelser og på tværs af Campusser. Flere ERASMUS studerende ind og ud cirka 10 % Flere studerende i praktik og studie-ophold uden for EU cirka 10 % Styrke samspillet med internationale faglige miljøer på alle uddannelser Styrke det sociale samspil og integration af EU, internationale og DK studerende på Campus Styrke den pædagogiske profilering i forhold til uddannelser; løbende udvikling og justering af den pædagogiske værkstøjskasse integreres i adjunktforløb Tiltrække, fastholde og udvikle vidensmedarbejdere Styrke medarbejderenes fagligniveau og motivation og engagement i forhold til udvikling og opgaveløsning Bedre planlægning af arbejdsopgaver og arbejdsbelastning i hele organisationen implementering af årsplan og løbende dialog og opfølgning Styrke det faglige- og erhvervsrettede netværk, regionalt, nationalt og globalt Skabe en dynamisk- og organisk udvikling af uddannelser, medarbejdere, som er upto-date på de nyeste videnstrends- og udfordringer 14

15 Campus Slagelse Strategiske mål Aktivitet / indsatsområde Mål Campus Slagelse Profilering af Campus Slagelse, fortælle de gode historier Tæt samarbejde med erhvervslivet, lokalt og regionalt Styrkelse af samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner Tættere kontakt med regionalt erhvervsliv, styrket dialog om praktik og samarbejder Bruge lokale og regionale medier aktivt i profileringen af Campus Slagelse Klar og tydelig rolle for EASJ i Slagelse Kommunes campusstrategi og -planer Tiltrækning og Fastholdelse Studiemiljø og arbejdsmiljø Institutionsakkreditering (IA) EASJ tværgående indsatsområder Faglig profilering af medarbejdere Markedsføring af campus Slagelse uddannelser. Registrering af studieaktivitet, herunder opfølgningsmøder Studieleder og studiesekretær er synlige og tilgængelige, bl.a. ved personlig intro i fm. studiestart Etablering af studenterråd med repræsentanter fra hvert hold Fokus på arbejds- og læringsformer som middel til at øge såvel rekruttering og fastholdelse. Løbende Investering i intern infrastruktur, herunder stole og møbler, IT infrastruktur, print, mm, Konsekvent brug af FRONTER som lærings- og kommunikationsplatform på alle vore uddannelser Implementering af OK13 og adjunktforløb - løbende dialog og opfølgning med medarbejdere om implementering af årsplan Implementering af APV handlingsplan Fokus på at opfylde IA krav i forhold til faglighed, kvalitet, videngrundlag, herunder erhvervslivskontakt, og praksisnær pædagogik Fokus på udvikling i samspil med andre faglige miljøer og erhvervslivet udvikling af innovations-og iværksætter kapacitet (ii) internationalisering pædagogisk udvikling efteruddannelse / kurser Tiltrække 10 % flere studerende på alle uddannelser Mindske frafald på alle uddannelser 10% mindre på alle uddannelser Bedre og mere synlig kommunikation - med de studerende Udvikling og implementering af målgruppeorienteret pædagogik (herunder f.eks. videreudvikling af praksisstyring à la IMODUS) Udvikling og implementering af komplementerende e-baserede studiepakker i samarbejde med øvrige campusser (kurser oa.) Bedre og mere imødekommende interiør, design og infrastruktur på Campus, herunder indretning. Bedre og mere ensartede kommunikation med alle vores studerende på LMS, direkte mail og personlige møder Opbygge en dialogbaseret, løsnings- og udviklingsorienteret kultur på Campus. Herunder arbejdes målrettet med værdien ejerskab, som grundlæggende arbejdsparadigme. Bedre trivsel gennem jævnlige dialogmøder med studerende og undervisere Systematisk opfølgning på hånd-i-hanke, trivselsundersøgelse, semester evalueringer og implementering af forbedringer i uddannelserne og Campus Styrke udviklingsinitiativer på alle uddannelser i samspil med erhvervsliv og andre faglige miljøer 1 projekt per år og deltagelse i relevante konferencer / netværk Styrkelse af ii-kapaciteten på alle uddannelser; på tværs af uddannelser og på tværs af Campusser. Flere ERASMUS studerende ind og ud Flere studerende i praktik og studie-ophold uden for EU Styrke samspillet med internationale faglige miljøer på alle uddannelser 15

16 Styrke de pædagogiske kompetencer i uddannelserne; løbende udvikling og justering af den pædagogiske værkstøjskasse Ledelse Ledelse og udvikling af vidensmedarbejdere Italesættelse af selvledelse og ansvar; ejerskab Planlægning af arbejdsopgaver og årscyklus Kontinuerligt arbejde med ændring af kulturog vaner Tiltrække, fastholde og udvikle vidensmedarbejdere Styrke medarbejderenes faglige niveau, motivation og engagement i forhold til udvikling og opgaveløsning Ændring af rammer for planlægningen af arbejdsopgaver og arbejdsbelastning på Campus Slagelse implementering af årsplan og løbende dialog og opfølgning Styrke det faglige- og erhvervsrettede netværk. Campus Næstved Strategiske mål Aktivitet / indsatsområde Mål Organisering Øget kvalitet Turbo på udvikling af en flad organisation, der agerer tæt på de studerende og med decentral ansvar for opgaveløsning Etablering af pædagogisk råd eller udviklingsforum på begge adresser for at kunne opsamle og effektuere gode ideer og implementere fælles projekter og udviklingstiltag Model for fælles ledermøder udvikles og campusmøder for alle uddannelser gennemføres i fællesskab Fokus på overgangen mellem studier, praktik og hovedopgave. Inspiration fra akkrediteringen af Finansøkonomuddannelsen bruges på alle uddannelser Implementering af optagsvejledning og procedurer for optag på finansøkonomuddannelsen Kvalificering af optaget via udbud af ekstra matematikkurser Et særlig fokus lægges på autoteknologuddannelsen med øget samarbejde Organisering af lærergrupper i Teams Udvalgets arbejde skal følges tæt og den nødvendige pædagogiske udvikling sikres Ledermøderne skal i større udstrækning sikre de tværgående indsatser samt videreformidling af og opfølgning på EASJ indsatser på samme niveau som campus indsatser. styrket samarbejde mellem studerende, virksomhed, praktikvejleder, underviser og studievejleder. Pædagogisk Råd og Advisory Board anvendes som sparringspartnere. studievejledningen bør styrkes yderligere med tværgående EASJ indsatser. Matematikkurser udbydes fast Der skal etableres et samarbejde med eksternt test miljø og der skal 16

17 Udvikling med det private erhvervsliv ved at ansætte undervisere med anknytning til branchen. Autoteknologer anvender testfaciliteter på private værksteder Projekter med Fab Lab og byggeorienterede projekter søges i samarbejde med relevante parter. Energiteknologuddannelsen gensøges. Det finansielle område styrkes via etablering af Finanshuset videndeling og netværk af finansielle virksomheder. Endvidere forberedes til screening af Finansbachelor og Finanscontroller. Projekt om udvikling af moduler (AU/IV) sammen med Autobranchen og EUC Sjælland. Plan for indsats Der skal arbejdes målrettet med efter- og videreuddannelses indsats i Køge, Roskilde og Næstved. yderligere fokus på uddannelsen med forankring i Næstved. samarbejdet med Næstved udbygges yderligere, der er taget skridt til dette. Samarbejdet udvides til at omfatte Hamborg relationen. Indgår i kataloget over uddannelser til screening i 2014 Turbo på screening og akkrediteriing Plan for indsats. Plan for indsats Campus Roskilde Område Aktivitet/indsatsområde Mål (konkrete mål udarbejdes ved møde den ) Videngrundlag, udvikling og erhvervskontakt 1. Udbygge erhvervslivskontakten i EASJ CR geografiske interesseområde inden for alle tre uddannelsesområder (IT, Merkantil, Produktion & teknologi) incl. arrangementer, netværk, udvekslinger, mentorordninger, virksomhedsbesøg o. lign. 2. Forøge procenten af AK og PBA praktikforløb og hovedopgaver/afsluttende eksamensprojekter, der gennemføres direkte i en virksomhed, eller i tæt samarbejde med en virksomhed 3. Indgå yderligere konkrete partnerskabsaftaler mellem EASJ/EASJ CR og relevante interesseorganisationer, netværk og virksomheder 4. Indgå uddannelsesrelevante FoU-projekter i samarbejde med partnervirksomheder 5. Skabe grundlag for og videreudvikle inkubator miljøet omkring DrivHuset EASJ INNOlab, samt innovationselementerne i AK og PBA uddannelserne 6. Analyse behov for og udarbejde akkrediteringsansøgning for PBA inden for det tekniske område 17

18 (f.eks. kvalitet, kalibrering, validering). Efter- og videreuddannelse Kvalitet og akkreditering 1. Øget aktivitetsniveauet i forhold til 2013 på alle fagområder indenfor ÅU (AU, ÅU-F) og IDV 2. Udvikling og opstart af to nyakkrediterede AU-profiler (AU i hygiejne og rengøring + AU Ernæringsteknologi) 3. Ekstra salgsindsats for AU-profilerne. AU Informationsteknologi + AU Innovation, produkt og produktion 4. Opbygning af salgsindsats overfor virksomheder mht. virksomhedshold, specielt inden for det merkantile område 1. Opfylde alle IA krav inden for EASJ s CR område 2. Udbrede forståelse og indsigt i EASJ s kvalitetssystem ho alle EASJ CR ansatte 3. Styrke inddragelse af DSR og aftagere i kvalitetssikringen af AK & PBA uddannelserne 4. Intern kvalitetsopfølgning på udbuddene PBA Webudvikling og PBA int. handel & markedsføring Kommunikation 1. Forøget indsats for tiltrækning af flere DK studerende til AK og PBA uddannelserne, specielt med fokus på PBA uddannelserne og de tekniske AK uddannelser 2. Skabe yderligere synlighed omkring EASJ CR og uddannelserne i de geografiske interesseområde 3. Skabe klarerammer og procedurer for informationsflow på EASJ CR 4. Implementere, udvikle og etablere FRONTER som kommunikationsplatformen på EASJ CR Internationalisering 1. Forøge antallet i henhold til EASJ s udviklingskontrakt af: a. DK studerende i udenlandsk studieophold b. DK og EU studerende i praktik i udenlandske virksomheder c. Udgående Erasmus mobilitet for studerende og medarbejdere 2. Udfylde max. grænsen for internationale studerende i henhold til Code of conduct HR og kompetenceudvikling 1. Udarbejde kompetenceudviklingsplan for EASJ CR, incl. de enkelte medarbejdere 2. Strukturere og gennemføre de nødvendige adjunktforløb incl. positive lektorbedømmelser 3. Udvikling af indikatorer for god undervisningspraksis Pædagogisk udvikling 1. Pædagogisk udvikling inden for digitaliseret undervisning 2. Udvikle særlig pædagogik for talent udvikling inden for AK og PBA uddannelserne 3. Udvikle og inspirere tværfagligheden mellem de 3 lærerkollegier 18

19 Rektorat For at understøtte Erhvervsakademi Sjællands overordnede mål om et stærkt akademi i 2015 er der sat fokus på følgende områder: Institutionsakkreditering, videngrundlag, efter- og videreuddannelse samt internationalisering og innovation. Derfor er der opsat en selvstændig strategisk handleplan for Rektoratet indenfor områder som ikke er omfattet af de tværgående handlingsplaner. Område Aktivitet/indsatsområde Mål Bestyrelse Primo 2014 vælges ny bestyrelse til EASJ. Dette sker som følge af den nye lov, og sammensætningen af medlemmer ændres i forhold til tidligere. I perioden skal arbejdes med - At understøtte etableringen af en ny bestyrelse - At sikre en fælles forståelse for EASJ strategiske arbejde mellem bestyrelse og rektor - Videreudvikle EASJ i fællesskab Uddannelsesudvalg Etablering af uddannelsesudvalg på baggrund af nye retningslinjer i Uddannelsesudvalgenes rolle skal defineres ud fra gældende lovgivning. Ledelsesinformation Udvikling og videreudvikling af økonomiske såvel som ikke økonomiske nøgletal. Særlig indsats omkring ikke-økonomiske nøgletal At sikre en stærk bestyrelse, som har tilstrækkelig baggrundsmateriale til at træffe beslutninger, som understøtter EASJs overordnede formål. Være en sparringspartner i forhold til kvalificering af uddannelsesbehov og udvikling af nye uddannelser, samt videreudvikling af eksisterende uddannelser. At skabe kvalificerende ledelsesinformation som afspejler dels økonomi, dels at EASJ er en vidensarbejdsplads, hvor medarbejdernes udvikling og trivsel er afgørende parametre. Økonomi, løn og personale Bygningsadministration Udvikle og videreudvikle arbejdsgange og opgaveløsning indenfor økonomi, løn og personale. Overblik og løbende analyse af EASJ lejemål og ejede bygninger samt mulige nye lokaliteter. Fokus på behov, effektivisering og muligheder indenfor eksisterende og mulig fremtidig bygningsmasse. Sikre en effektiv institutionsdrift Sikre optimale rammer for fysisk studie- og arbejdsmiljø indenfor givne rammer. 19

Plan for kvalitetsarbejdet i EASJ

Plan for kvalitetsarbejdet i EASJ Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Plan for kvalitetsarbejdet i EASJ Sikring og udvikling af kvaliteten af vores uddannelser og EASJ som organisation 0 Indledning... 3 1. Strategi for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342

Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342 Forside Ansøger Institutionens navn Ansøgningstype Institutionsakkreditering Ansøgningsrunde 2014 Kontaktperson Navn Tomas Bech Madsen Titel og funktion Direktionskonsulent Telefonnummer 7248 1049 E-mail

Læs mere

Strategi 2015-2020 Erhvervsakademi Sjælland

Strategi 2015-2020 Erhvervsakademi Sjælland Strategi 2015-2020 Erhvervsakademi Sjælland December 2014 Indhold Strategiske mål Vision, mission og kernefortælling Fem strategiske temaer - Et dynamisk og sammenhængende erhvervsakademi - Uddannelser,

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN 2015-2016 Strategisk handlingsplan 2015-2016 INDLEDNING Nye vilkår vil fortsat i 2015-2016 forandre vores verden og vores organisation i takt med bl.a. faldende ungdomsårgange.

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi SydVest Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2015-2017

Udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem

Læs mere

Kvalitetshåndbogen 2015

Kvalitetshåndbogen 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kvalitetshåndbogen 2015 UCL s kvalitetssystem for uddannelse Godkendt august 2015 1. PRÆSENTATION... 4 LOVGRUNDLAG... 5 2. ORGANISERING OG FORANKRING AF KVALITETSARBEJDET...

Læs mere

Strategi for regional uddannelsesdækning

Strategi for regional uddannelsesdækning Strategi for regional uddannelsesdækning 1. juni 2010-31. december 2012 Vedtaget af bestyrelse den 28. september 2010 Præambel VIA er stærkt dedikeret til at bidrage til realisering af den politiske målsætning

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2013 Kvalitetsenheden 04-06-2013 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstrategi 2014 2017

Kvalitetsstrategi 2014 2017 Kvalitetsstrategi 2014 2017 Erhvervsakademi Kolding IBA December 2014 1 2 3 Uddannelse i verdensklasse Kvalitetspolitikken i sammenhæng Mål, delpolitikker og kvalitetsmål 3.1 Emner og mål i kvalitetsarbejdet

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI.DK Årsrapport 214 INSTITUTIONSOPLYSNINGER INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Guldbergsgade 29 N 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVRNR: 31 65 62 6 Institutionskode:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland 2015-2020 Fra genopretning til udvikling

Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland 2015-2020 Fra genopretning til udvikling NOTAT Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland 2015-2020 Fra genopretning til udvikling Vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. marts 2015 Esnords strategi skal danne grundlag for udviklingen af skolen på

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Tændt af at lære. Strategi 2014

Tændt af at lære. Strategi 2014 1 Tændt af at lære strategi 2014 Tændt af at lære Strategi 2014 Den der kun ser det nødvendige, han kan ikke bøje verden og den der kun ser det mulige, han kan ikke bøje sig selv. Søren Kierkegaard 1.

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Pjece om. arbejdet i uddannelsesudvalg

Pjece om. arbejdet i uddannelsesudvalg Pjece om arbejdet i uddannelsesudvalg revideret 22.5.2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning 2. Resume 3. Hvem gør hvad på erhvervsakademier og professionshøjskoler? 4. Hvad siger reglerne

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

Bilag 2.1 20140324. Årsrapport 2013

Bilag 2.1 20140324. Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indhold Forord...3 Institutionsoplysninger... 4 Ledelsesberetning Metropols hoved- og nøgletal... 5 Indledning...7 Grunduddannelser... 13 Efter- og videreuddannelser... 19 Forskning og

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Vækstrettet kompetenceudvikling i de bornholmske virksomheder Viden & Vækst

Vækstrettet kompetenceudvikling i de bornholmske virksomheder Viden & Vækst Vækstrettet kompetenceudvikling i de bornholmske virksomheder Viden & Vækst Hermed ønsker følgende organisationer, der indgår som partnere i projektoplægget, at søge Bornholms Vækstforum om operatørrollen

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

STRATEGI FOR LÆRING REGION SJÆLLAND

STRATEGI FOR LÆRING REGION SJÆLLAND STRATEGI FOR LÆRING REGION SJÆLLAND DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER OVERORDNET STRATEGI DELSTRATEGIER DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG

Læs mere