UCC Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCC Digitaliseringsstrategi 2013 2016"

Transkript

1 UCC Digitaliseringsstrategi

2 Indhold Indledning Indsatsområder Principper for udmøntning... 6 Bilag... 7 Digitaliseringsprogrammet Organisering og styring af UCC digitaliseringsindsatser... 7 UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

3 Indledning Hermed foreligger UCC's digitaliseringsstrategi, der vil være retningsgivende for digitaliseringsindsatsen i perioden Digitaliseringsstrategien afløser UCC's tidligere Digitaliseringspolitik og bygger videre på den udvikling, som har fundet sted siden dennes tilblivelse i januar Digitalisering er et af UCC's tværgående indsatsområder, der indgår centralt i UCC's strategiplan. Som særligt prioriteret indsatsområde skal UCC's digitaliseringsindsats kvalificere og være et centralt element i udmøntningen af UCC's strategiske ambitioner vedrørende uddannelses-, kompetence- og videnudvikling samt udvikling af en professionel, understøttende og udviklende organisation med en bæredygtig økonomi. 1 Endvidere skal digitaliseringsstrategien være med til at understøtte realiseringen af de ambitioner for etablering af nye rammer for digitalisering, der omfattes af projekt "Campus København" og "Campus Nord". Endelig vil UCC's digitaliseringsstrategi sikre, at UCC kan indfri de forventninger til digitalisering, der er indeholdt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , i projektet Ambitiøs IT på statslige uddannelsesinstitutioner og i de bekendtgørelsesmæssige krav til uddannelserne. Som udgangspunkt vil UCC indgå i sektorløsninger og samarbejde med andre professionshøjskoler med henblik på at få opfyldt sine systemmæssige behov, hvis dette vurderes relevant og bæredygtigt. UCC vil udnytte de digitale muligheder til både at udvikle uddannelsernes kvalitet og effektivisere driften, hvorfor strategien er udmøntet i tre satsningsområder, der tilsammen dækker alle områder for digital udvikling i UCC. Indsatsområderne er igen enkeltvis konkretiseret i en række målsætninger og succeskriterier. Med henblik på at sikre synergi og bedst mulig udnyttelse af nye, digitale muligheder koordineres enkeltindsatser såvel inden for som på tværs af områderne. De tre satsningsområder er: Digitalisering af uddannelser Digitalisering af ledelses- og administrative processer Digitalisering af kommunikation og videndeling Endelig rummer strategien principper for udmøntning, ligesom bilag 1 beskriver, hvordan digitaliseringsprogrammet i UCC konkret er organiseret og styres. I tilknytning til strategien vil der blive udarbejdet mere uddybende projektplaner, der nærmere beskriver konkrete indsatser inden for de enkelte satsningsområder. Ligeledes vil strategiens overordnede målsætninger blive udfoldet yderligere i de enkelte programmer og afdelinger som del af forretningsstrategierne. UCC's digitaliseringsstrategi evalueres parallelt med UCC's strategi og revideres i takt med den didaktiske og teknologiske udvikling i forhold til nye krav og udfordringer. 1 Jf. Strategisk grundlag, Professionshøjskolen UCC: Strategiske mål nr. 1, 3 og 6, s. 3 samt "Forretningsorienterede resultatmål 2012" UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

4 Målsætninger Indsatsområde 1 Indsatsområder Digitalisering af uddannelser Digitalisering af ledelses- og administrative processer Digitalisering af kommunikation og videndeling UCC vil udruste de studerende med stærke, professionsrettede kompetencer på det digitale område, så UCC's dimittender er medinnovatører i forhold til anvendelse og udvikling af digitale medier og rustet til at møde de digitale udfordringer, som de møder i professionsfeltet efter endt uddannelse. De digitale mediers potentiale inddrages som en del af pædagogikken og didaktikken ved tilrettelæggelse af læreprocesser. UCC vil understøtte udviklingen af velfærdsprofessionen i et samarbejde med professionsfeltet og som formidler og leverandør af viden om digitale muligheder. UCC vil effektivisere de administrative processer og sikre velfungerende, optimerede og sammenhængende arbejdsgange på tværs af afdelinger og programmer ved at udnytte selvbetjeningsmuligheder og øge anvendelsen af standardløsninger. Digitalisering skal understøtte beslutningsprocesser med relevante, sammenhængende og konsistente data i høj kvalitet. UCC vil udvikle professionelle, digitale administrative løsninger og produkter af højeste kvalitet til gavn for UCC. UCC vil udvikle velfungerende kanaler for ekstern kommunikation, således at uddannelsessøgende, eksterne samarbejdspartnere, presse og andre interessenter har lette og digitale adgange til relevant information. UCC vil udvikle velfungerende kanaler for intern kommunikation og udnytte digitaliseringsmulighederne til at udvikle og understøtte en videndelingskultur og skabelsen af en ny, digital kultur. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

5 Succeskriterier Aftagerne vurderer, at dimittenderne besidder relevante, digitale kompetencer i forhold til at kunne mestre professionen, ligesom det af de regelmæssigt gennemførte dimittendundersøgelser fremgår, at dimittenderne vurderer sig godt klædt på til at møde de digitale udfordringer i professionsfeltet. Digitale læringsressourcer indgår som en integreret del af undervisningen. Dette ses ved, at underviserne i stigende omfang bevidst anvender digitale læremidler og nye teknologier i forbindelse med deres forberedelse, undervisning, vejledning, gennemførelse af eksaminer mv. De implementerede, digitale løsninger vurderes som udgangspunkt af brugerne som meningsfulde kvalitets- og serviceforbedringer. De gennemførte indsatser har samlet set betydet en væsentlig effektivisering og udnyttelse af resurserne. Der er etableret nem og sikker adgang til relevante, korrekte og opdaterede informationer til gavn for beslutningstagere på alle niveauer i UCC. Studerende, medarbejdere og eksterne interessenter anvender i øget omfang digitale kanaler til at hente information, kommunikere og videndele. Dette viser sig ved, at succeskriterierne forbundet med de konkrete målsætninger for kanalanvendelse er indfriet. Uddannelserne vurderer, at en øget itintegration bidrager positivt til udvikling af fagene, uddannelserne og de studerendes læring. Der er en stigende efterspørgsel på UCC's viden, der understøtter aftagernes digitaliseringsopgaver. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

6 2 Principper for udmøntning Digitaliseringspolitikken udmøntes på baggrund af følgende principper: Lokale afdelinger og programmer skal opstille konkrete mål for, hvilken udvikling de ønsker at opnå med strategien. Målsætninger for digitalisering indgår i de lokale forretningsstrategier. Det forudsættes, at der lokalt allokeres midler til it-kompetenceudvikling. Forud for anskaffelse af større, nye, digitale løsninger skal der foreligge en projektbeskrivelse. UCC inddrager medarbejdere og studerende i udviklingen af digitale løsninger. Digitale udviklingsprojekter er forpligtede på tidligt at inddrage IT-afdelingen med henblik på at sikre sammenhængende og kvalitetssikrede, digitale løsninger, ligesom IT-afdelingen er forpligtet på at understøtte udviklingsinitiativer i forretningen. Ved etablering af nye, digitale løsninger skal muligheder for udvikling af eksisterende systemer undersøges, før der evt. investeres i nyt. Ligeledes undersøges mulighederne for samarbejde med andre professionshøjskoler om udvikling af en fælles sektorløsning, inden der træffes beslutning om etablering af en UCC-løsning. Ledere er forpligtede på at kommunikere formål og rationale bag UCC digitaliseringsprojekter I forhold lokalt. til læring og undervisning gælder følgende principper for prioriteringen: Initiativer igangsættes på baggrund af en helhedsvurdering, der omfatter: Kvalitet, ressourceforbrug (tid/økonomisk investering), udbredelsesmuligheder/inddragelse på tværs. Der indgås samarbejde med andre professionshøjskoler/universiteter om udvikling af digitale læringsmiljøer og - værktøjer samt databaser til deling af viden vedr. konkrete læringsmaterialer og -forløb, hvis dette fører til en øget merværdi for UCC i forhold til egne projekter. I forhold til de administrative processer gælder følgende principper for prioriteringen: Initiativer igangsættes på baggrund af en helhedsvurdering, der omfatter: Kvalitet, ressourceforbrug (tid/økonomisk investering), udbredelsesmuligheder/bredde af effekt og hastighed/tidshorisont. Hvis investeringsvurderingen viser rentabilitet inden for en periode på fem år, skal investeringen iværksættes. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

7 Bilag Digitaliseringsprogrammet Organisering og styring af UCC digitaliseringsindsatser Formål Digitalisering er et af UCC's tværgående indsatsområder, der indgår centralt i UCC's strategiplan. Som retningsgivende for indsatsområdet er UCC Digitaliseringsstrategi, der er gældende for perioden UCC's samlede digitaliseringsindsats er organiseret som et udviklingsprogram med henblik på at sikre en hensigtsmæssig organisering og styring i forbindelse med strategiens implementering. Programorganiseringen har til formål: at skabe et samlet overblik over igangværende digitaliseringsprojekter i UCC at sikre at projekterne bevarer deres strategiske grundlag og bidrager til at indfri digitaliseringsstrategiens målsætninger at skabe gennemsigtige beslutningsstrukturer og grundlag for prioritering af projekter at skabe en bedre faglig koordinering og kvalitet at bringe klarhed over ansvar og roller i projektarbejdet at synliggøre og udbrede viden om digitalisering i UCC Fokus for styring Digitaliseringsprogrammet ledes af en styregruppe med reference til rektoratet og har tilknyttet en programkoordinator. Programstyringen omfatter den samlede styring og ledelse af UCC's strategiske digitaliseringsindsats. Fra nedbrydningen af strategien over projekter til målbar effekt. Strukturer, processer og lederskab skal sikre, at it og forretning løbende understøtter og påvirker hinanden og it derved genererer værdi i forhold til de resurser, som anvendes til it. Den samlede styring omfatter de fem fokusområder, som er beskrevet nedenfor. 1. Strategisk overensstemmelse mellem UCC s strategiske grundlag, Digitaliseringsstrategien og afdelinger/programmers forretningsstrategier Digitalisering skal understøtte UCC's uddannelser, kursusvirksomhed og administrative funktioner og aktivt påvirke og indgå i udviklingen af disse. De overordnede prioriteringer af it-indsatsen sker i forbindelse med den samlede strategiudvikling i UCC, idet programmer og afdelinger er forpligtet på Digitaliseringsstrategiens fælles målsætninger og succeskriterier. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

8 2. Værdigenerering Betydningen og værdien af digitalisering beskrives i forhold til strategiens målsætninger, således at generering af værdi bliver et centralt element i styringen af UCC's digitaliseringsindsatser. Dette sker ved, at den værditilførsel, som digitaliseringen forventes at bidrage med, klart fremgår af såvel de fælles, som af de afdelings- og programspecifikke succeskriterier. Serviceniveauet for den daglige drift er fastlagt i Service aftaler (SA), og det sikres ved månedlige rapporteringer og årlige vurderinger, at it-services leveres som aftalt. 3. Styring af resurser Effektiv styring af resurserne er en forudsætning for, at digitaliseringsindsatsen kan bidrage til forbedring af UCC's effektivitet og udvikling. Udover de fælles udviklingsmidler, som rektoratet prioriterer til digitalisering, forudsættes det, at der i programmer og afdelinger afsættes yderligere resurser til f.eks. kompetenceudvikling, således at der tilsammen afsættes de resurser, der er nødvendige for at målsætninger og forventede succeskriterier kan nås. 4. Risikostyring, sikkerhed og regelstyring En troværdig it-sikkerhed er en afgørende forudsætning for både en digital administration og anvendelse af it i undervisningen. It-sikkerheden baseres på analyser og risikovurderinger. Risikovurdering gennemføres regelmæssigt, bl.a. i forbindelse med større organisatoriske eller teknologiske ændringer. Den øverste ledelse har det overordnede ansvar for informations- og it-sikkerheden 2 hos UCC. Ansvaret for it-sikkerheden varetages af et tværorganisatorisk it-sikkerhedsudvalg, som har til formål at sikre, at den gældende it-sikkerhedspolitik bliver realiseret og efterlevet. 5. Opfølgning Det er afgørende for styring af digitaliseringen, at der følges op på digitaliseringsprojekter og serviceydelser, herunder opfølgning i forhold til den værdiforøgelse, som de planlagte indsatser forventes at bidrage med. Der foretages derfor vurderinger af indsatsen fx i form af afrapporteringer og brugerundersøgelser i relation til de fastsatte målsætninger og succeskriterier. Endelig indgår digitalisering som et kvalitetsområde i UCC s kvalitetssystem og udnytter den viden der generes herigennem til at kvalificere indsatserne. 2 Informationssikkerhed opnås ved at implementere, overvåge, revurdere og løbende ajourføre et passende sæt af beskyttelsesforanstaltninger. Den består af politikker, praksis, procedurer, organisatoriske tiltag og system- eller maskintekniske funktioner. I forbindelse med informationssikkerhed skelnes der mellem hovedbegreberne integritet, fortrolighed og tilgængelighed. It-sikkerhed er den del af informationssikkerheden, der drejer sig om tilgængelighed. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

9 Organisering Projekter, der understøtter det samme strategiske indsatsområde, koordineres som anført nedenfor. Koordinering inden for de enkelte indsatsområder skal bidrage til et øget samarbejde, videndeling og ejerskab i forhold til planlagte og igangværende tiltag inden for området. Koordineringsgruppernes generelle ansvar og kompetence beskrives nærmere i afsnittet vedr. roller og kompetencer. Digitalisering af uddannelserne Koordinering af strategiske indsatser inden for området digitalisering af uddannelser varetages af projektleder for Det Digitale Laboratorium (leder af koordineringsgruppen), systemejer af Studiezonen samt IT-chefen i fællesskab. Koordineringen skal sikre dialog og samarbejde mellem teknologisk og didaktisk udvikling i UCC og omfatter konkret: Samlet overblik over strategiske mål og succeskriterier for de enkelte programområder Koordinering og sikring af sammenhæng mellem indsatser og projekter indenfor indsatsområdet Samlet overblik over projekter i tilknytning til indsatsområdet Indstilling vedr. prioritering af evt. fælles udviklingsmidler Koordinering og rådgivning ift. udvikling af den pædagogisk-didaktiske anvendelse af digitale medier varetages af Det Digitale Laboratorium. 3 Dekanerne beslutter og er ansvarlige for, at der formuleres og udvikles lokale strategier og indsatser for digitalisering i uddannelserne, ligesom de er ansvarlige for realisering og sikring af undervisernes kompetenceudvikling. Til at hjælpe dekanerne nedsættes digitaliseringsudvalg i tilknytning til uddannelserne. 3 Det Digitale Laboratorium er et tværorganisatorisk projekt, hvis formål er at understøtte det pædagogisk didaktiske arbejde vedr. digitalisering af UCC's uddannelser gennem at rådgive programmerne om pædagogisk didaktisk, digital anvendelse og koordinere den strategiske indsats indenfor dette område opsamle udviklingstendenser og tiltag vedr. digitalisering inden for de enkelte programmer og omsætte dem til konkrete udviklingsinitiativer, evt. på tværs af uddannelserne sikre tværgående videns spredning på det pædagogisk/didaktiske område, herunder erfaringer og resultater fra interne og eksterne forsknings-, udviklings- og samarbejdsprojekter evaluere og rådgive om udvikling af undervisernes anvendelse af digitale medier, herunder LMS bidrage til at digitale, didaktiske perspektiver omsættes til en hensigtsmæssig indretning af det kommende Campus Carlsberg bidrage til udvikling af nye forretningsområder UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

10 Digitalisering af ledelsesmæssige og administrative processer Ansvar for koordinering af opgaver og projekter inden for området er placeret i resursechefernes mødeforum. Koordineringen omfatter: En fælles, samlet strategi, prioritering og plan for udvikling af administrative løsninger samt En fælles strategi for anvendelse af de administrative systemer. Digitalisering af kommunikation og videndeling Ansvar for koordinering af opgaver og projekter inden for området er placeret i Ledelsessekretariatet. Koordineringen angår konkret: Samlet overblik over kanalanvendelse med udgangspunkt i aktuelle muligheder og ambitioner Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere ift. nye teknologiers krav til online kommunikation Vedr. portalen, er ejerne af de systemer, der er forankret i UCC portalen forpligtet på at koordinere indsatser og opgaver i forbindelse med systemernes drift og udvikling. Ansvar og opgaver i forhold til et systems anskaffelse, udvikling og drift følger beskrivelsen af systemejerrollen, som er fastlagt i UCC's SA for it-service. 4 4 Jf. Bilag H Systemejerskab, ansvar og opgaver UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

11 Koordinering inden for digitaliseringsprogrammet Rektorat Digitaliseringsstyregruppe Tværgående programkoordinator Ledelses- og administrative processer Koordinationsansvarlig Ressourcedirektør Koordineringsgruppe Ressourcechefer It-chef Uddannelser Koordinationsansvarlig Projektleder for Det Digitale Laboratorium Koordineringsgruppe Systemejer Studiezonen It-chef Videndeling og kommunikation Koordinationsansvarlig Ledelsessekretariatschef Koordineringsgrupper Relevante grupperinger It-chef Projektejer Projektleder Projektejer Projektleder Projektejer Projektleder Lærerudd. udvalg Pædagog udd.udvalg Sundheds udd.udvalg Videreudd. udvalg Projektejer Projektleder Projektejer Projektleder Projektejer Projektleder Div. Projektejere Div. Projektejere Digitaliseringsudvalgene under indsatsområdet vedr. uddannelser består af uddannelsesledere, konsulenter fra Det Digitale Laboratorium og medarbejdere fra programmet/programmerne UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

12 Roller og kompetencer Digitaliseringsstyregruppen Digitaliseringsstyregruppen refererer til rektoratet og er rammesættende i forhold til den digitale udvikling i UCC. Det er digitaliseringsstyregruppens ansvar såvel at udstikke de overordnede målsætninger, som at opfange og understøtte ønsker og tendenser i UCC og omverdenen. Endelig skal styregruppen sikre overensstemmelse mellem UCC Strategisk Grundlag, Digitaliseringsstrategien og afdelinger/programmers forretningsstrategier, dvs. sikre en styret digitaliseringsindsats med fokus på UCC s strategiske mål, således at indsatsen sker ud fra et helhedsorienteret perspektiv og medvirker til at opnå de resultater, som er indlejret i digitaliseringsstrategien. Digitaliseringsstyregruppen er ansvarlig for at: Udarbejde og revidere digitaliseringsstrategien Kvalitetssikre de lokale forretningsstrategier i forhold til digitaliseringsindsatsen samt indstille de endelige strategier til UCC-ledelsen, som del af godkendelsesprocessen. Indstille prioritering af den fælles udviklingspulje, der er afsat til digitalisering, til beslutning i rektoratet Følge op på strategi og portefølje og sikre at den forventede effekt opnås. Sikre koordinering, gennemsigtighed, videndeling, fremdrift og fastholdelse af fokus. Digitaliseringsstyregruppen er repræsentativ i forhold til dekanområderne og består af i alt fem medlemmer: en formand (resursedirektør), en bemyndiget person fra hver af de tre dekanatsområder samt it-chefen. Herudover medvirker projektansvarlige ved styregruppens møder efter behov. Tværgående programkoordinator: Programkoordinatorens hovedopgave er at skabe sammenhængs- og implementeringskraft i organisationen på digitaliseringsområdet. Programkoordinatoren er en embedsmandsfunktion, som er frigjort fra linjeledelsen, så forankringen og ledelsesansvaret bevares i rektoratet (og styregruppen). Organisatorisk forankres programkoordinatoren i Ledelsessekretariatet med faglig reference til digitaliseringsstyregruppen. Programkoordinatoren koordinerer UCC's digitaliseringsindsatser, fungerer som digitaliseringsstyregruppens rådgiver og understøtter digitaliseringsprogrammet ved at: Skabe og vedligeholde overblik over alle projekter på centrale parametre o Kvalitet: Hvad der skal produceres? o Resurser: Hvilke udgifter er forbundet med projekterne også afledte lokale udgifter o Tid: Hvornår skal der leveres? o Afhængigheder/Risici: Mellem Projekter på tværs af organisation, finansiering og fokusområder Skabe fælles program- og styringsgrundlag Udvikle og implementere fælles styringsteknologi for alle projekter, f.eks. overbliksdokumenter, budgetter, tidsplaner og risikoanalyser, så der skabes en ensartethed i den måde UCC implementerer digitaliseringsprojekter på Kvalitetssikre og koordinere beslutningsgrundlag mellem strategiske projekter til digitaliseringsstyregruppen (og rektoratet) Sikre gennemsigtighed, overblik, fremdrift og fastholdelse af fokus Varetage sekretariatsfunktioner for styregruppen UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

13 Koordineringsgrupper Sikrer overensstemmelse mellem digitaliseringsstrategi og forretningsstrategier inden for de enkelte indsatsområder Koordinerer, udvikler og rådgiver for og imellem programområder/afdelinger i forhold til de konkrete indsatsområders særlige fokus (pædagogik/didaktik, administration, kommunikation/videndeling) Sikrer videnspredning og deling på tværs af UCC Indstiller prioritering af strategiske projekter inden for indsatsområdet til digitaliseringsstyregruppen, herunder rådgive og supportere projektledere i forbindelse med udarbejdelse af projektplaner, budgetter mv. Sikrer en fokuseret koordinering og ledelse ved at understøtte projektlederne fagligt og sikre et tværgående fokus, der er vanskeligt at opretholde i det enkelte projekt. Digitaliseringsudvalg under koordinering af uddannelser Under programområderne er etableret fire digitaliseringsudvalg, for henholdsvis lærer-, pædagog- og sundhedsuddannelserne samt for videreuddannelsesprogrammet. Udvalgene består af medarbejdere, ledere og konsulenter fra Det Digitale Laboratorium. Det er udvalgenes opgave at: Rådgive og koordinere i forhold til den digitale udvikling indenfor programmet/programmerne, herunder pædagogisk/didaktisk anvendelse af ny teknologi i områderne, samt i forbindelse med undervisernes kompetenceudvikling Sikre videnspredning om anvendelse af ny teknologi inden for programmet Afsøge relevante, digitale og fagspecifikke muligheder Beslutningskompetence og ansvar i forhold til realisering og implementering af digitaliseringsprojekterne ligger hos projektejer (programleder eller dekan). Projektejer De enkelte digitaliseringsprojekter forankres i UCC s formelle organisation. Projektejeren har det endelige ansvar for projektets gennemførelse og råder over resurser (økonomiske og personalemæssige). UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

14 Koordinerings grupper Styregruppe UCC-ledelsen/ rektoratet Programmer/afd. Proces for digitaliseringsstrategiens udmøntning Strategi plan Projekt planer Målsætninger Succeskriterier Projekter Udmøntning Strategi plan Projekt planer Indstilling puljemidler Indstilling puljemidler Strategi planer Strategi planer Koordinerer Udvikler/Rådgiver Indstiller for indsatsområdet Kvalitetssikrer Koordinerer Indstiller samlet Beslutter strategiplaner/ prioritering puljemidler UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune Projektgrundlag Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Projektindhold og struktur... 4 2.1 Projekt

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Thomas Kristian Mark Centerchef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere