UCC Digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCC Digitaliseringsstrategi 2013 2016"

Transkript

1 UCC Digitaliseringsstrategi

2 Indhold Indledning Indsatsområder Principper for udmøntning... 6 Bilag... 7 Digitaliseringsprogrammet Organisering og styring af UCC digitaliseringsindsatser... 7 UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

3 Indledning Hermed foreligger UCC's digitaliseringsstrategi, der vil være retningsgivende for digitaliseringsindsatsen i perioden Digitaliseringsstrategien afløser UCC's tidligere Digitaliseringspolitik og bygger videre på den udvikling, som har fundet sted siden dennes tilblivelse i januar Digitalisering er et af UCC's tværgående indsatsområder, der indgår centralt i UCC's strategiplan. Som særligt prioriteret indsatsområde skal UCC's digitaliseringsindsats kvalificere og være et centralt element i udmøntningen af UCC's strategiske ambitioner vedrørende uddannelses-, kompetence- og videnudvikling samt udvikling af en professionel, understøttende og udviklende organisation med en bæredygtig økonomi. 1 Endvidere skal digitaliseringsstrategien være med til at understøtte realiseringen af de ambitioner for etablering af nye rammer for digitalisering, der omfattes af projekt "Campus København" og "Campus Nord". Endelig vil UCC's digitaliseringsstrategi sikre, at UCC kan indfri de forventninger til digitalisering, der er indeholdt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , i projektet Ambitiøs IT på statslige uddannelsesinstitutioner og i de bekendtgørelsesmæssige krav til uddannelserne. Som udgangspunkt vil UCC indgå i sektorløsninger og samarbejde med andre professionshøjskoler med henblik på at få opfyldt sine systemmæssige behov, hvis dette vurderes relevant og bæredygtigt. UCC vil udnytte de digitale muligheder til både at udvikle uddannelsernes kvalitet og effektivisere driften, hvorfor strategien er udmøntet i tre satsningsområder, der tilsammen dækker alle områder for digital udvikling i UCC. Indsatsområderne er igen enkeltvis konkretiseret i en række målsætninger og succeskriterier. Med henblik på at sikre synergi og bedst mulig udnyttelse af nye, digitale muligheder koordineres enkeltindsatser såvel inden for som på tværs af områderne. De tre satsningsområder er: Digitalisering af uddannelser Digitalisering af ledelses- og administrative processer Digitalisering af kommunikation og videndeling Endelig rummer strategien principper for udmøntning, ligesom bilag 1 beskriver, hvordan digitaliseringsprogrammet i UCC konkret er organiseret og styres. I tilknytning til strategien vil der blive udarbejdet mere uddybende projektplaner, der nærmere beskriver konkrete indsatser inden for de enkelte satsningsområder. Ligeledes vil strategiens overordnede målsætninger blive udfoldet yderligere i de enkelte programmer og afdelinger som del af forretningsstrategierne. UCC's digitaliseringsstrategi evalueres parallelt med UCC's strategi og revideres i takt med den didaktiske og teknologiske udvikling i forhold til nye krav og udfordringer. 1 Jf. Strategisk grundlag, Professionshøjskolen UCC: Strategiske mål nr. 1, 3 og 6, s. 3 samt "Forretningsorienterede resultatmål 2012" UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

4 Målsætninger Indsatsområde 1 Indsatsområder Digitalisering af uddannelser Digitalisering af ledelses- og administrative processer Digitalisering af kommunikation og videndeling UCC vil udruste de studerende med stærke, professionsrettede kompetencer på det digitale område, så UCC's dimittender er medinnovatører i forhold til anvendelse og udvikling af digitale medier og rustet til at møde de digitale udfordringer, som de møder i professionsfeltet efter endt uddannelse. De digitale mediers potentiale inddrages som en del af pædagogikken og didaktikken ved tilrettelæggelse af læreprocesser. UCC vil understøtte udviklingen af velfærdsprofessionen i et samarbejde med professionsfeltet og som formidler og leverandør af viden om digitale muligheder. UCC vil effektivisere de administrative processer og sikre velfungerende, optimerede og sammenhængende arbejdsgange på tværs af afdelinger og programmer ved at udnytte selvbetjeningsmuligheder og øge anvendelsen af standardløsninger. Digitalisering skal understøtte beslutningsprocesser med relevante, sammenhængende og konsistente data i høj kvalitet. UCC vil udvikle professionelle, digitale administrative løsninger og produkter af højeste kvalitet til gavn for UCC. UCC vil udvikle velfungerende kanaler for ekstern kommunikation, således at uddannelsessøgende, eksterne samarbejdspartnere, presse og andre interessenter har lette og digitale adgange til relevant information. UCC vil udvikle velfungerende kanaler for intern kommunikation og udnytte digitaliseringsmulighederne til at udvikle og understøtte en videndelingskultur og skabelsen af en ny, digital kultur. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

5 Succeskriterier Aftagerne vurderer, at dimittenderne besidder relevante, digitale kompetencer i forhold til at kunne mestre professionen, ligesom det af de regelmæssigt gennemførte dimittendundersøgelser fremgår, at dimittenderne vurderer sig godt klædt på til at møde de digitale udfordringer i professionsfeltet. Digitale læringsressourcer indgår som en integreret del af undervisningen. Dette ses ved, at underviserne i stigende omfang bevidst anvender digitale læremidler og nye teknologier i forbindelse med deres forberedelse, undervisning, vejledning, gennemførelse af eksaminer mv. De implementerede, digitale løsninger vurderes som udgangspunkt af brugerne som meningsfulde kvalitets- og serviceforbedringer. De gennemførte indsatser har samlet set betydet en væsentlig effektivisering og udnyttelse af resurserne. Der er etableret nem og sikker adgang til relevante, korrekte og opdaterede informationer til gavn for beslutningstagere på alle niveauer i UCC. Studerende, medarbejdere og eksterne interessenter anvender i øget omfang digitale kanaler til at hente information, kommunikere og videndele. Dette viser sig ved, at succeskriterierne forbundet med de konkrete målsætninger for kanalanvendelse er indfriet. Uddannelserne vurderer, at en øget itintegration bidrager positivt til udvikling af fagene, uddannelserne og de studerendes læring. Der er en stigende efterspørgsel på UCC's viden, der understøtter aftagernes digitaliseringsopgaver. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

6 2 Principper for udmøntning Digitaliseringspolitikken udmøntes på baggrund af følgende principper: Lokale afdelinger og programmer skal opstille konkrete mål for, hvilken udvikling de ønsker at opnå med strategien. Målsætninger for digitalisering indgår i de lokale forretningsstrategier. Det forudsættes, at der lokalt allokeres midler til it-kompetenceudvikling. Forud for anskaffelse af større, nye, digitale løsninger skal der foreligge en projektbeskrivelse. UCC inddrager medarbejdere og studerende i udviklingen af digitale løsninger. Digitale udviklingsprojekter er forpligtede på tidligt at inddrage IT-afdelingen med henblik på at sikre sammenhængende og kvalitetssikrede, digitale løsninger, ligesom IT-afdelingen er forpligtet på at understøtte udviklingsinitiativer i forretningen. Ved etablering af nye, digitale løsninger skal muligheder for udvikling af eksisterende systemer undersøges, før der evt. investeres i nyt. Ligeledes undersøges mulighederne for samarbejde med andre professionshøjskoler om udvikling af en fælles sektorløsning, inden der træffes beslutning om etablering af en UCC-løsning. Ledere er forpligtede på at kommunikere formål og rationale bag UCC digitaliseringsprojekter I forhold lokalt. til læring og undervisning gælder følgende principper for prioriteringen: Initiativer igangsættes på baggrund af en helhedsvurdering, der omfatter: Kvalitet, ressourceforbrug (tid/økonomisk investering), udbredelsesmuligheder/inddragelse på tværs. Der indgås samarbejde med andre professionshøjskoler/universiteter om udvikling af digitale læringsmiljøer og - værktøjer samt databaser til deling af viden vedr. konkrete læringsmaterialer og -forløb, hvis dette fører til en øget merværdi for UCC i forhold til egne projekter. I forhold til de administrative processer gælder følgende principper for prioriteringen: Initiativer igangsættes på baggrund af en helhedsvurdering, der omfatter: Kvalitet, ressourceforbrug (tid/økonomisk investering), udbredelsesmuligheder/bredde af effekt og hastighed/tidshorisont. Hvis investeringsvurderingen viser rentabilitet inden for en periode på fem år, skal investeringen iværksættes. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

7 Bilag Digitaliseringsprogrammet Organisering og styring af UCC digitaliseringsindsatser Formål Digitalisering er et af UCC's tværgående indsatsområder, der indgår centralt i UCC's strategiplan. Som retningsgivende for indsatsområdet er UCC Digitaliseringsstrategi, der er gældende for perioden UCC's samlede digitaliseringsindsats er organiseret som et udviklingsprogram med henblik på at sikre en hensigtsmæssig organisering og styring i forbindelse med strategiens implementering. Programorganiseringen har til formål: at skabe et samlet overblik over igangværende digitaliseringsprojekter i UCC at sikre at projekterne bevarer deres strategiske grundlag og bidrager til at indfri digitaliseringsstrategiens målsætninger at skabe gennemsigtige beslutningsstrukturer og grundlag for prioritering af projekter at skabe en bedre faglig koordinering og kvalitet at bringe klarhed over ansvar og roller i projektarbejdet at synliggøre og udbrede viden om digitalisering i UCC Fokus for styring Digitaliseringsprogrammet ledes af en styregruppe med reference til rektoratet og har tilknyttet en programkoordinator. Programstyringen omfatter den samlede styring og ledelse af UCC's strategiske digitaliseringsindsats. Fra nedbrydningen af strategien over projekter til målbar effekt. Strukturer, processer og lederskab skal sikre, at it og forretning løbende understøtter og påvirker hinanden og it derved genererer værdi i forhold til de resurser, som anvendes til it. Den samlede styring omfatter de fem fokusområder, som er beskrevet nedenfor. 1. Strategisk overensstemmelse mellem UCC s strategiske grundlag, Digitaliseringsstrategien og afdelinger/programmers forretningsstrategier Digitalisering skal understøtte UCC's uddannelser, kursusvirksomhed og administrative funktioner og aktivt påvirke og indgå i udviklingen af disse. De overordnede prioriteringer af it-indsatsen sker i forbindelse med den samlede strategiudvikling i UCC, idet programmer og afdelinger er forpligtet på Digitaliseringsstrategiens fælles målsætninger og succeskriterier. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

8 2. Værdigenerering Betydningen og værdien af digitalisering beskrives i forhold til strategiens målsætninger, således at generering af værdi bliver et centralt element i styringen af UCC's digitaliseringsindsatser. Dette sker ved, at den værditilførsel, som digitaliseringen forventes at bidrage med, klart fremgår af såvel de fælles, som af de afdelings- og programspecifikke succeskriterier. Serviceniveauet for den daglige drift er fastlagt i Service aftaler (SA), og det sikres ved månedlige rapporteringer og årlige vurderinger, at it-services leveres som aftalt. 3. Styring af resurser Effektiv styring af resurserne er en forudsætning for, at digitaliseringsindsatsen kan bidrage til forbedring af UCC's effektivitet og udvikling. Udover de fælles udviklingsmidler, som rektoratet prioriterer til digitalisering, forudsættes det, at der i programmer og afdelinger afsættes yderligere resurser til f.eks. kompetenceudvikling, således at der tilsammen afsættes de resurser, der er nødvendige for at målsætninger og forventede succeskriterier kan nås. 4. Risikostyring, sikkerhed og regelstyring En troværdig it-sikkerhed er en afgørende forudsætning for både en digital administration og anvendelse af it i undervisningen. It-sikkerheden baseres på analyser og risikovurderinger. Risikovurdering gennemføres regelmæssigt, bl.a. i forbindelse med større organisatoriske eller teknologiske ændringer. Den øverste ledelse har det overordnede ansvar for informations- og it-sikkerheden 2 hos UCC. Ansvaret for it-sikkerheden varetages af et tværorganisatorisk it-sikkerhedsudvalg, som har til formål at sikre, at den gældende it-sikkerhedspolitik bliver realiseret og efterlevet. 5. Opfølgning Det er afgørende for styring af digitaliseringen, at der følges op på digitaliseringsprojekter og serviceydelser, herunder opfølgning i forhold til den værdiforøgelse, som de planlagte indsatser forventes at bidrage med. Der foretages derfor vurderinger af indsatsen fx i form af afrapporteringer og brugerundersøgelser i relation til de fastsatte målsætninger og succeskriterier. Endelig indgår digitalisering som et kvalitetsområde i UCC s kvalitetssystem og udnytter den viden der generes herigennem til at kvalificere indsatserne. 2 Informationssikkerhed opnås ved at implementere, overvåge, revurdere og løbende ajourføre et passende sæt af beskyttelsesforanstaltninger. Den består af politikker, praksis, procedurer, organisatoriske tiltag og system- eller maskintekniske funktioner. I forbindelse med informationssikkerhed skelnes der mellem hovedbegreberne integritet, fortrolighed og tilgængelighed. It-sikkerhed er den del af informationssikkerheden, der drejer sig om tilgængelighed. UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

9 Organisering Projekter, der understøtter det samme strategiske indsatsområde, koordineres som anført nedenfor. Koordinering inden for de enkelte indsatsområder skal bidrage til et øget samarbejde, videndeling og ejerskab i forhold til planlagte og igangværende tiltag inden for området. Koordineringsgruppernes generelle ansvar og kompetence beskrives nærmere i afsnittet vedr. roller og kompetencer. Digitalisering af uddannelserne Koordinering af strategiske indsatser inden for området digitalisering af uddannelser varetages af projektleder for Det Digitale Laboratorium (leder af koordineringsgruppen), systemejer af Studiezonen samt IT-chefen i fællesskab. Koordineringen skal sikre dialog og samarbejde mellem teknologisk og didaktisk udvikling i UCC og omfatter konkret: Samlet overblik over strategiske mål og succeskriterier for de enkelte programområder Koordinering og sikring af sammenhæng mellem indsatser og projekter indenfor indsatsområdet Samlet overblik over projekter i tilknytning til indsatsområdet Indstilling vedr. prioritering af evt. fælles udviklingsmidler Koordinering og rådgivning ift. udvikling af den pædagogisk-didaktiske anvendelse af digitale medier varetages af Det Digitale Laboratorium. 3 Dekanerne beslutter og er ansvarlige for, at der formuleres og udvikles lokale strategier og indsatser for digitalisering i uddannelserne, ligesom de er ansvarlige for realisering og sikring af undervisernes kompetenceudvikling. Til at hjælpe dekanerne nedsættes digitaliseringsudvalg i tilknytning til uddannelserne. 3 Det Digitale Laboratorium er et tværorganisatorisk projekt, hvis formål er at understøtte det pædagogisk didaktiske arbejde vedr. digitalisering af UCC's uddannelser gennem at rådgive programmerne om pædagogisk didaktisk, digital anvendelse og koordinere den strategiske indsats indenfor dette område opsamle udviklingstendenser og tiltag vedr. digitalisering inden for de enkelte programmer og omsætte dem til konkrete udviklingsinitiativer, evt. på tværs af uddannelserne sikre tværgående videns spredning på det pædagogisk/didaktiske område, herunder erfaringer og resultater fra interne og eksterne forsknings-, udviklings- og samarbejdsprojekter evaluere og rådgive om udvikling af undervisernes anvendelse af digitale medier, herunder LMS bidrage til at digitale, didaktiske perspektiver omsættes til en hensigtsmæssig indretning af det kommende Campus Carlsberg bidrage til udvikling af nye forretningsområder UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

10 Digitalisering af ledelsesmæssige og administrative processer Ansvar for koordinering af opgaver og projekter inden for området er placeret i resursechefernes mødeforum. Koordineringen omfatter: En fælles, samlet strategi, prioritering og plan for udvikling af administrative løsninger samt En fælles strategi for anvendelse af de administrative systemer. Digitalisering af kommunikation og videndeling Ansvar for koordinering af opgaver og projekter inden for området er placeret i Ledelsessekretariatet. Koordineringen angår konkret: Samlet overblik over kanalanvendelse med udgangspunkt i aktuelle muligheder og ambitioner Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere ift. nye teknologiers krav til online kommunikation Vedr. portalen, er ejerne af de systemer, der er forankret i UCC portalen forpligtet på at koordinere indsatser og opgaver i forbindelse med systemernes drift og udvikling. Ansvar og opgaver i forhold til et systems anskaffelse, udvikling og drift følger beskrivelsen af systemejerrollen, som er fastlagt i UCC's SA for it-service. 4 4 Jf. Bilag H Systemejerskab, ansvar og opgaver UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

11 Koordinering inden for digitaliseringsprogrammet Rektorat Digitaliseringsstyregruppe Tværgående programkoordinator Ledelses- og administrative processer Koordinationsansvarlig Ressourcedirektør Koordineringsgruppe Ressourcechefer It-chef Uddannelser Koordinationsansvarlig Projektleder for Det Digitale Laboratorium Koordineringsgruppe Systemejer Studiezonen It-chef Videndeling og kommunikation Koordinationsansvarlig Ledelsessekretariatschef Koordineringsgrupper Relevante grupperinger It-chef Projektejer Projektleder Projektejer Projektleder Projektejer Projektleder Lærerudd. udvalg Pædagog udd.udvalg Sundheds udd.udvalg Videreudd. udvalg Projektejer Projektleder Projektejer Projektleder Projektejer Projektleder Div. Projektejere Div. Projektejere Digitaliseringsudvalgene under indsatsområdet vedr. uddannelser består af uddannelsesledere, konsulenter fra Det Digitale Laboratorium og medarbejdere fra programmet/programmerne UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

12 Roller og kompetencer Digitaliseringsstyregruppen Digitaliseringsstyregruppen refererer til rektoratet og er rammesættende i forhold til den digitale udvikling i UCC. Det er digitaliseringsstyregruppens ansvar såvel at udstikke de overordnede målsætninger, som at opfange og understøtte ønsker og tendenser i UCC og omverdenen. Endelig skal styregruppen sikre overensstemmelse mellem UCC Strategisk Grundlag, Digitaliseringsstrategien og afdelinger/programmers forretningsstrategier, dvs. sikre en styret digitaliseringsindsats med fokus på UCC s strategiske mål, således at indsatsen sker ud fra et helhedsorienteret perspektiv og medvirker til at opnå de resultater, som er indlejret i digitaliseringsstrategien. Digitaliseringsstyregruppen er ansvarlig for at: Udarbejde og revidere digitaliseringsstrategien Kvalitetssikre de lokale forretningsstrategier i forhold til digitaliseringsindsatsen samt indstille de endelige strategier til UCC-ledelsen, som del af godkendelsesprocessen. Indstille prioritering af den fælles udviklingspulje, der er afsat til digitalisering, til beslutning i rektoratet Følge op på strategi og portefølje og sikre at den forventede effekt opnås. Sikre koordinering, gennemsigtighed, videndeling, fremdrift og fastholdelse af fokus. Digitaliseringsstyregruppen er repræsentativ i forhold til dekanområderne og består af i alt fem medlemmer: en formand (resursedirektør), en bemyndiget person fra hver af de tre dekanatsområder samt it-chefen. Herudover medvirker projektansvarlige ved styregruppens møder efter behov. Tværgående programkoordinator: Programkoordinatorens hovedopgave er at skabe sammenhængs- og implementeringskraft i organisationen på digitaliseringsområdet. Programkoordinatoren er en embedsmandsfunktion, som er frigjort fra linjeledelsen, så forankringen og ledelsesansvaret bevares i rektoratet (og styregruppen). Organisatorisk forankres programkoordinatoren i Ledelsessekretariatet med faglig reference til digitaliseringsstyregruppen. Programkoordinatoren koordinerer UCC's digitaliseringsindsatser, fungerer som digitaliseringsstyregruppens rådgiver og understøtter digitaliseringsprogrammet ved at: Skabe og vedligeholde overblik over alle projekter på centrale parametre o Kvalitet: Hvad der skal produceres? o Resurser: Hvilke udgifter er forbundet med projekterne også afledte lokale udgifter o Tid: Hvornår skal der leveres? o Afhængigheder/Risici: Mellem Projekter på tværs af organisation, finansiering og fokusområder Skabe fælles program- og styringsgrundlag Udvikle og implementere fælles styringsteknologi for alle projekter, f.eks. overbliksdokumenter, budgetter, tidsplaner og risikoanalyser, så der skabes en ensartethed i den måde UCC implementerer digitaliseringsprojekter på Kvalitetssikre og koordinere beslutningsgrundlag mellem strategiske projekter til digitaliseringsstyregruppen (og rektoratet) Sikre gennemsigtighed, overblik, fremdrift og fastholdelse af fokus Varetage sekretariatsfunktioner for styregruppen UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

13 Koordineringsgrupper Sikrer overensstemmelse mellem digitaliseringsstrategi og forretningsstrategier inden for de enkelte indsatsområder Koordinerer, udvikler og rådgiver for og imellem programområder/afdelinger i forhold til de konkrete indsatsområders særlige fokus (pædagogik/didaktik, administration, kommunikation/videndeling) Sikrer videnspredning og deling på tværs af UCC Indstiller prioritering af strategiske projekter inden for indsatsområdet til digitaliseringsstyregruppen, herunder rådgive og supportere projektledere i forbindelse med udarbejdelse af projektplaner, budgetter mv. Sikrer en fokuseret koordinering og ledelse ved at understøtte projektlederne fagligt og sikre et tværgående fokus, der er vanskeligt at opretholde i det enkelte projekt. Digitaliseringsudvalg under koordinering af uddannelser Under programområderne er etableret fire digitaliseringsudvalg, for henholdsvis lærer-, pædagog- og sundhedsuddannelserne samt for videreuddannelsesprogrammet. Udvalgene består af medarbejdere, ledere og konsulenter fra Det Digitale Laboratorium. Det er udvalgenes opgave at: Rådgive og koordinere i forhold til den digitale udvikling indenfor programmet/programmerne, herunder pædagogisk/didaktisk anvendelse af ny teknologi i områderne, samt i forbindelse med undervisernes kompetenceudvikling Sikre videnspredning om anvendelse af ny teknologi inden for programmet Afsøge relevante, digitale og fagspecifikke muligheder Beslutningskompetence og ansvar i forhold til realisering og implementering af digitaliseringsprojekterne ligger hos projektejer (programleder eller dekan). Projektejer De enkelte digitaliseringsprojekter forankres i UCC s formelle organisation. Projektejeren har det endelige ansvar for projektets gennemførelse og råder over resurser (økonomiske og personalemæssige). UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

14 Koordinerings grupper Styregruppe UCC-ledelsen/ rektoratet Programmer/afd. Proces for digitaliseringsstrategiens udmøntning Strategi plan Projekt planer Målsætninger Succeskriterier Projekter Udmøntning Strategi plan Projekt planer Indstilling puljemidler Indstilling puljemidler Strategi planer Strategi planer Koordinerer Udvikler/Rådgiver Indstiller for indsatsområdet Kvalitetssikrer Koordinerer Indstiller samlet Beslutter strategiplaner/ prioritering puljemidler UCC DIGITALISERINGSSTRATEGI

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Programorganisering for IT-strategi 0-18

Programorganisering for IT-strategi 0-18 Programorganisering for IT-strategi 0-18 Indhold Baggrund og formål... 1 Organisation... 2 Styring af programmet... 2 Programstyregruppen... 2 Ledelse og forankring i organisationen... 3 IT-strategi gruppen...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere