Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2009"

Transkript

1

2 Indledning 2009 blev året, hvor fusionen mellem regionens 3 klinisk farmakologiske enheder blev samlet til en fælles afdeling på Bispebjerg Hospital. Klinisk Farmakologisk Laboratorium er dog fortsat beliggende på Rigshospitalet som udefunktion til Bispebjergs afdeling. Fusionen sluttede formelt med aflevering af en rapport til regionen 1. maj efter forudgående projektarbejde fra sommeren Fusionsarbejdet var lærerigt og var samtidig en kærkommen lejlighed til at udvikle kvaliteten i afdelingen. En ny kommunikationspolitik og konferencestruktur var nødvendig og er blevet implementeret. Den nye afdeling fremstår således ret enestående inden for klinisk farmakologi - både i sammensætning og mht. kompetenceområder, idet det største antal kliniske farmakologer i Danmark nu er samlet her, og afdelingen herved spænder over næsten samtlige specialets aspekter. Vores vigtigste opgave er fortsat at sikre rationel farmakoterapi bedst muligt i bred forstand inden for de givne rammer. Ud over vores tidligere kerneydelser: Lægemiddekomitéarbejde, både lokalt og regionalt, forskning, undervisning, samarbejde med primærsektoren, forgiftningsarbejde og lægemiddelrådgivning har vi i forbindelse med fusionen fået yderligere funktioner samlet på BBH: Fase I-enhed til tidlige lægemiddelforsøg på mennesker (i øjeblikket med 10 senge) Klinisk Farmakologisk Laboratorium (udefunktion på Rigshospitalet) Klinisk farmakologiske stuegange (indtil videre på medicinske afdelinger) Al uddannelse af speciallæger blev endvidere samlet på Bispebjerg Hospital. I takt med den ændrede farmakologiundervisning på medicinstudiet er vi - også som noget nyt påbegyndt prægraduate klinikker for medicinstuderende med lægemiddelproblemer som udgangspunkt, har åbnet mulighed for fokuserede ophold i afdelingen og inddrager i øvrigt læger fra de kliniske afdelinger mest muligt i de klinisk farmakologisk stuegange var også det år, hvor vi fusionerede Regionsapotekets og vores lægemiddelrådgivning til en samlet MedicinInfo, bemandet af personale fra begge afdelinger. Dette er nu en realitet med daglige konferencer, hvor spørgsmål bliver diskuteret og besvaret. Giftlinjen er fortsat en succes med flere og flere opkald, nu ca. 50 i døgnet, og stigende international bevågenhed. 2

3 Med lægemiddeludgifter på Region Hovedstadens hospitaler på over 2 mia. kr. med årlige stigninger over 10% er der fortsat en del at se til i Den Regionale Lægemiddelkomité. Afdelingen har desuden med medlemskabet af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) i Danske Regioner fået mulighed for at påvirke det rationelle forbrug af lægemidler i hele landet. Og så var 2009 det år, hvor vi, af Dagens Medicin, blev kåret til landet bedste afdeling i klinisk farmakologi Håber, at 2010 bliver lige så spændende, hvor vi også får tid til at afprøve og trimme de mange skibe, der er søsat i Hanne Rolighed Christensen Ledende overlæge, ph.d. 3

4 Faste aktiviteter MedicinInfo Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital I 2009 blev Apotekets Information og lægemiddelrådgivningen på Klinisk Farmakologisk Afdeling lagt sammen til MedicinInfo, som er en lægemiddelrådgivning for sundhedspersonale på Region Hovedstadens hospitaler. Den 1. marts 2009 kunne de første telefonopkald besvares på 2. sal i opgang 51. MedicinInfo bemandes af læger og apotekspersonale og modtager henvendelser pr. måned, hvoraf 73% er telefoniske. Spørgsmålene omfatter en bred vifte af lægemiddelrelaterede problemstillinger. Svartider og svardybde aftales med spørgerne, og alle besvarelser gennemgås ved en konference, før de arkiveres i to databaser (Liweb for læger og SAID for apotekspersonale). Hyppigste spørgsmålskategorier SAID % LiWeb Dosering og administration 20 % Bivirkninger 25 % Holdbarhed, opbevaring og 20 % Graviditet 22 % stabilitet Produktion og levering 16 % Interaktioner 14 % Produktinformation og identifikation 14 % Terapivalg 12 % Andre kategorier 30 % Andre kategorier 27 % Rekvirentens stilling SAID LiWeb Antal (%) Farmakonom 38 % Læge 92 % Sygeplejerske 22% Sygeplejerske 3 % Læge 17% Andet 5 % Farmaceut 15% Andet 7% Giftlinjen Giftlinjen er en national rådgivningstjeneste for både privatpersoner og sundhedspersoner. I 2009 havde Giftlinjen henvendelser (32 % flere end i 2008), og 36% af disse var fra borgere mod 32% i De resterende henvendelser kom fra sundhedspersoner. Hyppigst omhandlede henvendelserne andet lægemiddel (1.918), planter/træer (1.680), andet kemikalie (1.587), rengøring/desinfektionsmidler (1.356) eller antidepressiva (744). Omkring halvdelen af henvendelserne til Giftlinjen omhandlede læge- eller rusmidler, og den anden halvdel drejede sig om kemikalier, tekniske gifte og planter. 4

5 Henvendelser til Giftlinjen i 2009 Spørgsmålskategorier 5

6 Zelo fase I/II-enheden Igennem 2009 er der arbejdet med genetablering af Zelo fase-i enheden, og den påregnes fuldt funktionsklar i foråret Enheden kommer til at omfatte senge med fuldt telemetriudstyr, laboratorium, IMP-rum, undersøgelsesrum, opholdsstue, kontorfaciliteter mm. Ultimo 2009 er der indledt et samarbejde med Smerteklinikken, RH, om gennemførelse af klinisk afprøvning af nyt præparat på personer med perifer neuropati. Der er etableret samarbejde med DanTrials A/S omkring de kommercielle kliniske forsøg. En lejekontrakt og samarbejdsaftale er udarbejdet med Bispebjerg Hospital. Denne afventer endelig godkendelse i Regionen. Zelo fase I/II-enheden har lokaler i opgang 15. Klinisk Farmakologisk laboratorium Klinisk Farmakologisk Laboratorium er fysisk beliggende på Rigshospitalet og er en udefunktion for Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Laboratoriet udfører laboratorieanalyser (lægemiddelanalyser) for regionens hospitaler og i et vist omfang for eksterne offentlige kunder. Der er 5 læger tilknyttet laboratoriet som videnskabelige medarbejdere samt et varierende antal studerende. Klinisk farmakologiske stuegange Som forsøgsordning gennemførtes i foråret 2009 klinisk farmakologiske stuegange på afd. L. Én gang ugentligt gennemgik en overlæge og reservelæge fra klinisk farmakologisk afdeling tilfældigt udvalgte journaler ud fra principper for rationel farmakoterapi. Gennemgående faglige problemstillinger er blevet forelagt afd. L s lægekollegium ved de månedlige konferencer i foredragsform og som diskussionsoplæg ved reservelæge fra klinisk farmakologisk afdeling. Efter sommerperioden foreslog afd. L s ledelse at etablere en mere direkte kontakt mellem klinisk farmakologi og de stuegangsgående læger. I efteråret har klinisk farmakologisk afdeling ugentligt gennemgået 5-10 patientjournaler og medicinlister og efterfølgende deltaget i tavlemøder på det pågældende sengeafsnit. Efter tavlemødet har man diskuteret patienterne med de respektive stuegangsgående læger. I denne periode er gennemgået ca patienter. På skift deltager uddannelsessøgende læger fra Klinisk Farmakologisk Afdeling typisk en måned ad gangen. Forløbet afsluttes med, at disse selvstændigt udfærdiger en klinisk farmakologisk rapport over 3-5 patienter, der kan bruges som diskussionsoplæg med afd. L s læger. 6

7 På konference med afd. L har følgende emner været diskuteret: Analgetika, NSAID-præparater til ældre, antipsykotika til ældre og behandling af akut cystit. Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Klinisk Farmakologisk Afdeling har i det forløbne år beklædt formandskabet for Region Hovedstadens Lægemiddelkomite (RLK) og varetaget sekretariatsfunktionen i samarbejde med Region Hovedstadens Apotek. Også i 2009 udgav RLK en rekommandationsbog, som blev udarbejdet sammen med de Sundhedsfaglige Råd og primærsektoren. RLK analyser løbende lægemiddelforbruget på både regions- og hospitalsniveau og flere dyberegående analyser blev sat i værk som følge af dette. Medicinvejledningerne blev revideret og PIXI-bog udarbejdet, høringerne og spørgsmål fra regionen blev besvaret og tværgående vejledninger kommenteret. I 2009 tog RLK for alvor tog fat på behandlingsvejledningerne. Det gjaldt for sclerose, HIV/AIDS og for TNFalfa-stofferne inden for reumatologi, dermatologi og gastroenterologi. Desuden blev en sponsor -politik for medicinindustriens tilstedeværelse på hospitalerne udarbejdet. Alt sammen ret visionært arbejde, hvor RegionH har været primus motor. Det er blevet til flere møder med Danske Regioner, der har været meget interesseret i RLK s arbejde, som er blevet refereret i diverse rapporter. Samarbejdet med primærsektoren er blevet formaliseret, og RLK har taget fat på store områder som koordination af rekommandationer, fælles projekter, hvor vi inden for smerteområdet og PPI i samarbejde med de SFR forsøger at ændre ordinationsadfærd mhp. mere rationel farmakoterapi i begge sektorer. I 2009 brugte Region Hovedstadens hospitaler 2,4 mia. kr. på lægemidler, en vækst på 10,1% mod 12,0% i hele landet. I primærsektoren brugtes 3,1 mia. kr., hvilket var et fald på 1,8% mod 1,3% i hele landet. Samarbejde med primærsektoren RLK-underudvalget, Underudvalget for tværsektorielle rekommandationer fik i 2009 en praksiskoordinator som formand for underudvalget. Underudvalget har bl.a. set på uhensigtsmæssige, sektorafsmittende ordinationer (fx visse NSAID, stærke analgetika, syrepumpehæmmere) og bidraget til at undersøge mulighederne for evaluering af 2-aftalen i Københavns Kommune om medicingennemgang, kommenteret den af Medicinfunktionen udarbejdede basisliste og set på mulighed for elektronisk henvisning til basislisten i EPM ved udskrivelsen fra hospital. 7

8 De lokale lægemiddelkomiteer Afdelingen er tilknyttet alle lokale lægemiddelkomiteer i Region Hovedstaden, enten som medlemmer eller speciallægekonsulenter.hospitalernes lokale lægemiddelkomitéer rådgiver direktionerne og afdelingsledelserne i spørgsmål om brug af lægemidler. Komitéerne analyserer også lægemiddelforbruget på det enkelte hospital og har en vigtig rolle ved fastlæggelse af afdelingernes lægemiddelsortimenter og i arbejdet med at sikre kvaliteten af medicinhåndteringen. Alle komiteerne udgiver en selvstændig årsrapport. Afdelingen beklæder formandskabet for den lokale lægemiddelkomité på Bispebjerg Hospital, som i 2009 holdt 4 ordinære møder og 10 dialogmøder med lægemiddelforbrugende afdelinger samt deltog i én medicintracer. Ud over en indsats for at få lægemiddelkomiteen knyttet tættere til hospitalets øvrige kvalitetsarbejde har komiteens indsatsområde været at igangsætte et projekt på tværs af afdelinger og specialer med det formål at reducere forekomsten af multiresistente bakterier. Undervisning Afdelingens læger deltager i både præ- og postgraduat undervisning af læger samt i undervisningen af andre faggrupper i lægemiddelrelaterede emner og klinisk farmakologiske problemstillinger. Som noget nyt blev der i 2009 truffet aftale med ledelserne på afd. L og I om at overtage 3 studenter-klinikker i hvert semester, hvor undervisningen med udgangspunkt i en given patient fokuserer på klinisk farmakologiske problemstillinger. Uddannelsen af speciallæger Klinisk Farmakologisk Afdelinger uddanner speciallæger i klinisk farmakologi, og afdelingen har 5,8 stillinger til reservelæger i introduktions- eller hoveduddannelsesforløb. Speciallægeuddannelsen varer 5 år ud over basisperioden og består af 12 måneders introduktions- og 48 måneders hoveduddannelse. Hoveduddannelsen foregår på kliniske hospitalsafdelinger, i Lægemiddelstyrelsen, medicinindustrien og på klinisk farmakologiske afdelinger. I 2009 blev der ydet en særlig indsats i afdelingen for at udvikle og forbedre uddannelsesforløbene i afdelingen. Bl.a. blev introduktionsforløbene reviderede, og afdelingen fik en postgraduat lektor (JS) med særligt ansvar for læger i hoveduddannelsesforløb. 8

9 Forskningsprojekter Genetiske polymorfiers betydning for betablokker-behandlingen af hjertesvigtspatienter Oncofarmakogenetiske prædiktive markører ved behandling af kolorektal cancer MicroRNA - kræft og den fremtidige behandling Oxidativt stress i rolle i udviklingen af sene komplikationer til diabetes Udvikling af et dansk elektronisk registrerings-overvågningssystem for lægemidler i Danmark i samarbejde med andre EU-lande med fokus på de første to år efter markedsføringen Gravides eksponering for lægemidler, der er forbundet med føtale misdannelser Effekten af metoprolol på blodkoncentrationen af adrenalin og noradrenalin samt pulsrespons Clarithromycin og oxidativt stress hos raske forsøgspersoner Carvedilols påvirkning af stresshormoner, puls og andre parametre hos hjertesvigtspatienter og udvalgte SNPs betydning for denne effekt Opfølgning på henvendelser til Giftlinjen om forgiftninger af børn Anvendelse af methylphenidat som rusmiddel Fejlmedicinering og forgiftninger Arytmier hos antidepressiva- eller antipsykotika-forgiftede patienter indlagt til kontinuerlig EKG-monitorering Forgiftninger som følge af selvmordsforsøg eller affektreaktioner en opgørelse fra Giftlinjen Laktatacidose ved metforminforgiftning Melanotan et bruningsmiddel med mulighed for skadevirkninger Betydning af variationer i karboxylesterase 1 (CES1) genet for omsætning af lægemidler Analyse af gennemført og publiceret akademisk lægemiddelforskning Betydning af farmakogenetik i behandling af leukæmi Forbedrer dosisindividualisering ved hjælp af genotypning den medikamentelle antipsykotiske behandling? 9

10 Betydning af Glutathion S-transferase generne GSTT1, GSTM1 and GSTP1 for paracetamol-forgiftede patienter Brug af benzodiazepiner i forbindelse med hospitalsindlæggelse Polyfarmaci hos psykiatriske patienter Den kliniske værdi af medicingennemgang Compliance hos dermatologiske patienter Den kliniske betydning af genotypning hos patienter med skizofreni Compliance med danske HIV-guidelines Hjertepatienter i sundhedscentre Dosisdispensering i forbindelse med hospitalsindlæggelse Hypertension i almen praksis Øvrige aktiviteter Tillidsposter m.m. Henrik Enghusen Poulsen Næstformand i Etisk Komité i Region Hovedstaden President Society of Free Radical Research - Europe ( ) Suppleant i Studienævnet for medicin Medlem af Institutrådet for Diagnostisk Institut Sagkyndig for Retslægerådet i alkohol og medicinsager Medlem af Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Medlem af den lokale lægemiddelkomité, Rigshospitalet (til ) Medlem af editorial board for Pharmacology & Toxicology (including member execlusive committe and editorial handling of manuscripts) Medlem af editorial board for Free Radical Research (including editorial handling of manuscript). Medlem af editorial board for Mechanisms of Ageing and Development, 1999 Medlem af editorial board for Food and Chemical Toxicology Medlem af editorial board for Ageing Research Reviews Medlem af editorial board for Free Radical Biology and Medicine 10

11 Hanne Rolighed Christensen Formand for Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Næstformand i SFR klinisk farmakologi Medlem af LMS's faglige videnskabelige interaktionsudvalg Medlem af Infomatums faglige forretningsudvalg Medlem af redaktionsgruppen for Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)'s månedsblad Medlem af den Nationale Rekommandationsliste's redaktion, LMS Censor ved Farmaceutisk Fakultet Medlem af Kvalitetsrådet, BBH Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Medlem af Rådet for dyr sygehusmedicin (RADS) Medlem af LMS's udvalg for medicineringsfejl Jens Peter Kampmann Medlem af Lægeforeningens Medicinudvalg (til 1/12-09) Fortsat medlem af Styregruppen for interaktionsdatabasen Medlem af Complianceudvalget i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet (til ) Medlem af den lokale lægemiddelkomité, Rigshospitalet Underviser på A-kursus i klinisk Farmakologi (intern medicin), Journal Club og ved Lif-kurser Jesper Sonne Medlem af Lægemiddelskadeankenævnet Medicinsk sekretær i Lægemiddelstyrelsen Konsulent i Retslægerådet Postgraduat klinisk lektor Ph.d.-kursusleder på Farmaceutisk Fakultet, KU: Clinical Evaluation of Drug Products Stig Ejdrup Andersen Medlem af Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Formand for Bispebjerg Hospitals lokale lægemiddelkomité Medlem af Psykiatriens lægemiddelkomite Medlem af Lægemiddelforum, Lægemiddelstyrelsen Suppleant i Lægemiddelskadeankenævnet Medlem af Uddannelsesrådet for klinisk farmakologi Delkursusleder på Sundhedsstyrelsens uddannelseskursus i rationel farmakoterapi 11

12 Gesche Jürgens Formand for Giftlinjens Kvalitetsråd Delkursusleder på Sundhedsstyrelsens uddannelseskursus i rationel farmakoterapi Publikationer Originale artikler Afzal S, Jensen SA, Vainer B, Vogel U, Matsen JP, Sorensen JB, et al. MTHFR polymorphisms and 5-FU-based adjuvant chemotherapy in colorectal cancer. Ann Oncol 2009;20: Andersen SE & Kjærgaard J. Kontrolkort et nyttigt, grafisk redskab til analyse af processers variation over tid. Ugeskr Læger 2009;171: Bryld C & Dalhoff K. Et års henvendelser til Giftlinjen vedrørende 0-14-årige. Ugeskr Læger 2009;171: Broedbaek K, Poulsen HE, Weimann A, Kom GD, Schwedhelm E, Nielsen P, et al. Urinary excretion of biomarkers of oxidatively damaged DNA and RNA in hereditary hemochromatosis. Free Radic Biol Med ;47: Christensen HR, Krølner BK. Medicineringsproblemer ved sektorskifte. Ugeskr Læger 2009;171: Dalgard C, Nielsen F, Morrow JD, Enghusen-Poulsen H, Jonung T, Horder M, et al. Supplementation with orange and blackcurrant juice, but not vitamin E, improves inflammatory markers in patients with peripheral arterial disease. Br J Nutr 2009;101: Davanipour Z, Poulsen HE, Weimann A, Sobel E. Endogenous melatonin and oxidatively damaged guanine in DNA. BMC Endocr Disord 2009;9:22. Dominguez H, Schramm TK, Norgaard ML, Abildstrom SZ, Kober L, Jorgensen C, et al. Initiation and persistence to statin treatment in patients with diabetes receiving glucoselowering medications. Open Cardiovasc Med J 2009;3: Fosbol EL, Gislason GH, Poulsen HE, Hansen ML, Folke F, Schramm TK, et al. Prognosis in heart failure and the value of {beta}-blockers are altered by the use of antidepressants and depend on the type of antidepressants used. Circ Heart Fail 2009;2: Fosbol EL, Gislason GH, Jacobsen S, Folke F, Hansen ML, Schramm TK, et al. Risk of myocardial infarction and death associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy individuals: a nationwide cohort study. Clin Pharmacol Ther 2009;85: Gislason GH, Rasmussen JN, Abildstrom SZ, Schramm TK, Hansen ML, Fosbol EL, et al. Increased mortality and cardiovascular morbidity associated with use of nonsteroidal antiinflammatory drugs in chronic heart failure. Arch Intern Med 2009;169: Gude AB, Hoegberg LC, Angelo HR, Christensen HR. Dose-dependent adsorptive capacity of activated charcoal for gastrointestinal decontamination of a simulated paracetamol overdose in human volunteers. Basic Clin Pharmacol Toxicol. Epup ahead of print (PMID: ) Hansen ML, Gadsboll N, Rasmussen S, Gislason GH, Folke F, Andersen SS, et al. Clinical consequences of hospital variation in use of oral anticoagulant therapy after first-time admission for atrial fibrillation. J Intern Med 2009;265:

13 Henriksen T, Hillestrom PR, Poulsen HE, Weimann A. Automated method for the direct analysis of 8-oxo-guanosine and 8-oxo-2'-deoxyguanosine in human urine using ultraperformance liquid chromatography and tandem mass spectrometry. Free Radic Biol Med 2009;47: Horwitz A, Reuther L, Andersen SE. Patienters vurdering af medicinpakningernes indlægssedler. Ugeskr Læger 2009;171: Jürgens G, Hoegberg LC, Graudal NA. The effect of activated charcoal on drug exposure in healthy volunteers: a meta-analysis. Clin Pharmacol Ther 2009;85: Jürgens G. Aktiv kul til behandling af lægemiddelforgiftninger. Scandinavian Update Magazine 2009;4:32-4. Lykkesfeldt J, Poulsen HE. Is vitamin C supplementation beneficial? Lessons learned from randomised controlled trials. Br J Nutr 2009;15;1-9. Mandsberg LF, Ciofu O, Kirkby N, Christiansen LE, Poulsen HE, Hoiby N. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa strains with increased mutation frequency due to inactivation of the DNA oxidative repair system. Antimicrob Agents Chemother 2009;53: Nurmi T, Mursu J, Penalvo JL, Poulsen HE, Voutilainen S. Dietary intake and urinary excretion of lignans in Finnish men. Br J Nutr 2009;8;1-9. Poulsen HE. Report from the President of SFRR-Europe. Free Radic Res 2009;43: Poulsen HE, Andersen JT, Keiding N, Schramm TK, Sorensen R, Gislasson G, et al. Why epidemiological and clinical intervention studies often give different or diverging results? IUBMB Life 2009;61: Poulsen HE. Report from the President of SFRR-Europe. Free Radic Res 2009: Reuther L, Christensen HR, Mikkelsen C: Mulighed for ændring af ordinationsmønster. Ugeskr Laeger. 2009;171: Storm A, Benfeldt E, Andersen SE, Serup J. Basic drug information physicians information is insufficient and patients knowledge is limited. J Derm Treat 2009;20: Thorsen S, Teisner A, Jensen SA, Philips M, Dalhoff K & Bendtsen F. Effect of N-acetylcysteine on the accuracy of the prothrombin time assay of plasma coagulation factor II+VII+X activity in subjects infused with the drug. Influence of time and temperature. Scand J Clin Lab Invest 2009;69: Bogkapitler og anden videnskabelig formidling Andersen SE. Medforfatter til: Ny medicinsk behandling (Avastin og Alimta) til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen, Dalhoff K. Giftlinjen. Rationel Farmakoterapi 2009;5. Lovring I, Rasmussen VB, Jürgens G Reuther LØ, Rasmussen H. Farmakologi, medicingivning og sygeleje. 11 udg. Nyt Nordisk Forlag Postere og inviterede foredrag Andersen JT. Trimethoprim use prior to pregnancy and the risk of congenital malformation: a register-based nationwide cohort study. 25th International Conference on Pharmacoepidemiology Providence, Rhode Island, USA Brødbæk K. The association between inflammation, gender, and oxidative DNA and RNA damage. Rigshospitalets FYF foredrags- og poster konkurrence,

14 Brødbæk K. Niels A Lassen-dagen, Bispebjerg Hospital. Nucleic acid oxidation is predominantly determined by non-genetic factors in elderly Danish twins. Brødbæk, K. SFRR Europe Meeting Rome The association between gender and oxidative DNA and RNA damage: The role of iron status. Dalhoff K. EAPCCT, Stockholm, Morbiditet og mortalitet efter paracetamolforgiftninger og en mulig indflydelse af det aggressive NAC- behandlingsregime, vi har i Danmark, i forhold til resten af verden. Damsgaard J, Schultz-Larsen P, Reuther L, Poulsen L, Gilså Hansen D, Søndergaard J, Andersen M, Munck A. Hypertension in general practice an APO-audit. Nordisk Kongres for Almen Medicin Jürgens G, Graudal NA. A Metaanalysis of the effect of activated charcoal on the elimination of intravenously administered drugs. EAPCCT, Stockholm, Kjærgaard C. Melanotan. Lassen-dagen , Bispebjerg Hospital Larsen HL, Thomsen H, Andersen SE. Utilization of strong opioids in Region Hovedstaden and Region Nord. EAPCCT, Stockholm, Møller FT Andersen SE. Use of benzodiazepines and cyclopyrrolons before and after hospitalisation. Dansk Farmakologi, Odense Petersen, M. A Polymorphism in the Aldosterone-Receptor-Gene and Mortality in Chronic Heart Failure Patients 13 th Annual scientific meeting of the heart failure society of America. Petersen M. Association of Beta-adrenergic Receptor Polymorphisms and Mortality in arvediloltreated Chronic Heart Failure Patients. Niels Lassen-dagen , Bispebjerg hospital. Poulsen HE. Measurements of oxidized nucleic acids, can they be used as a routine laboratory measurement in a clinical setting? Kongres i Valencia vedrørende kliniske laboratorier fra oktober Poulsen HE. Measuring Oxidate DNA damage. ECNIS Conference Bydgo, Poland, Poulsen HE. Istanbul Int. Congress Molecular Medicine: Oxidative damage and diseases. GUM Con-ference, Wien, Poulsen HE. Gæsteforelæsning ved Hollings Cancer Center i Charleston, South Carolina i november Poulsen HE. Chairman for en session og foredragsholder i forbindelse med det amerikanske Society for Free Radicals In Biology and Medicine i San Francisco November Thorsen J. Death Cap may thrive in playgrounds in urban areas a case report. EAPCCT, Stockholm, 2009 Priser I 2009 vandt reservelæge Jon Trærup Andersen fra Klinisk Farmakologisk Laboratorium førsteplads for sit foredrag på Niels Lassen-dagen på Bispebjerg Hospital. Jon Trærup 14

15 Andersen vandt desuden Årets Yngre Forsker Pris i Rigshospitalets FYF s konkurrence og fik titlen Årets Yngre Forsker 2009 for sit abstract og foredrag om fosterskadelige lægemidler. Bilag Personale Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen, ph.d., speciallæge i intern medicin og lungesygdom Overlæger Stig Ejdrup Andersen, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Kim P. Dalhoff, dr.med., speciallæge i hepatologi Jesper Sonne, dr.med., speciallæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi Lene Ørskov Reuther, speciallæge i klinisk farmakologi Jens Peter Kampmann fra 1.11., dr.med., speciallæge i intern medicin og lungesygdom Birgitte Brock til 31.7., ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Afdelingslæger Gesche Jürgens, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Thor Buch Grønlykke fra 1.9., speciallæge i klinisk farmakologi Reservelæger Mikkel Christensen fra 1.5. Claus Stage fra 1.5. Charlotte Kjærgaard fra 1.5. Helle Holst, cand.med., ph.d. fra 1.9. Maren Skau fra Charlotte Lysén fra Signe Østoft fra 1.9. til Mads Møller til Henrik Horwitz fra 1.9. til Hanne Lomholt Larsen til Espen Jiménez Solem fra 1.2. Julie Karsbøl til Farmaceuter Henrik Thomsen Sekretær Doris Christiansen Kommunikationsmedarbejder/sekretær Johanne Worm Klinisk Farmakologisk Afdelings udefunktion: Afsnitsleder Henrik Enghusen Poulsen, dr.med., speciallæge i klinisk farmakologi 15

16 Ledende bioanalytiker Lis Kjær Hansen Ph.d.-studerende Kasper Brødbæk Jon Trærup Andersen Brian Rafn Hjelvang fra 1.5. Morten Petersen Shoaib Afzal Espen Jiménez Solem Specialestuderende Niels Højsgaard Jørgensen Laboratorieleder Allan Weimann, kemiker, ph.d. Kemikere Trine Henriksen Lenette Holm Olsen Laboranter Katja Luntang Christensen Mads Sabroe Anna Margrethe Nielsen Christina Albrechtsen fra 1.4. Tanja Maria Nielsen - orlov fra Viki Bekker (vikar) fra Bioanalytikere Jytte Jensen Senia Scharling Fuldmægtig/sekretær Lill-Ann Deleuran Scolarstipendiater Stud. med., scholarstipendiat Lela Gorovich - fra 1.6. til

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2010

Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2010 INDLEDNING...3 FASTE AKTIVITETER...5 MedicinInfo...5 Giftlinjen...6 Zelo, fase 1 enhed...8 Klinisk Farmakologisk Laboratorium...8 Klinisk farmakologiske stuegange...8 Bivirkningsmanager...8 Region Hovedstadens

Læs mere

Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage

Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage Klinisk Farmakologi Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden DSKF årsmøde 2016 Hanne Rolighed Christensen, Espen Jimenez Solem, Jon Trærup Andersen og

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn)

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Sundhedsstyrelsen Sygehuse og beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Regeringens udvalg

Læs mere

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler.

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler. Handlingsplan 2014 Mission Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) arbejder for at fremme rationel farmakoterapi og forbedre uhensigtsmæssige ordinationsvaner gennem afbalanceret information om den lægemiddelbehandling,

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Ledende overlæge, adj. professor Hanne Rolighed Christensen Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg og

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 14. maj 2013 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Blå stue den gamle administrationsbygning (opgang 52 D, stuen)

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Uddannelse Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 2049 2027 Direkte 20492027 Mail line@regionh.dk Dato: 7. juni 2011 Resultater af analyse af

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Per Damkier blev valgt. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Medicinpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Medicinpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Interaktionsdatabasen

Interaktionsdatabasen 516 HJEMMESIDER Interaktionsdatabasen Lise Aagaard & Charlotte Gredal Et redskab til information om evidensbaserede lægemiddelinteraktioner: www.interaktionsdatabasen.dk Polyfarmaci er tiltagende, og behovet

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Referat. Side 1. Dato: 6. november 2015. Sagsnummer: Initialer: rkuj

Referat. Side 1. Dato: 6. november 2015. Sagsnummer: Initialer: rkuj Referat Mødetitel Regional Lægemiddelkomite møde Sted Roskilde sygehus, - indgang 24, lokale 1 (Køkkenservicebygningen) Dato/tid Den 6. november 2015 kl. 14-16.00 Deltagere Knut Borch-Johnsen, formand

Læs mere

Kursus i medicingennemgang

Kursus i medicingennemgang Kursus i medicingennemgang Kursusleder: Anton Pottegård Kursussekretær: Kirsten Anette Jensen Hvad? Fire dages efteruddannelse, med tilhørende forberedelse, i at at foretage medicingennemgange for ældre

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Overlæge Mette Hyllested, BBH (ledende ekspert, sundhedsplatformen)

Overlæge Mette Hyllested, BBH (ledende ekspert, sundhedsplatformen) Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsfunktionen Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 27. november 2014 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Rigshospitalet, aud. 4031 Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen Klinikchef

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Afklaring af kommende afdelingsledelser Åbent hus i Hillerød og Frederikssund i

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI DANSK SELSKAB FOR KLINISK FARMAKOLOGI KURSUSPROGRAM 2012-2014 Indledning U-kurser i klinisk farmakologi / kursusrække 2012-2014: 1. Farmakokinetik og måling af lægemidler / TDM 2012 2+2 dage 2. Elimination

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Polyfarmaci i almen praksis. Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 2009

Polyfarmaci i almen praksis. Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 2009 Polyfarmaci i almen praksis Pilotprojekt i Region Sjælland 4. kvartal 9 Polyfarmaci i almen praksis Udgivet af: Forfattere: Layout: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere