Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2009"

Transkript

1

2 Indledning 2009 blev året, hvor fusionen mellem regionens 3 klinisk farmakologiske enheder blev samlet til en fælles afdeling på Bispebjerg Hospital. Klinisk Farmakologisk Laboratorium er dog fortsat beliggende på Rigshospitalet som udefunktion til Bispebjergs afdeling. Fusionen sluttede formelt med aflevering af en rapport til regionen 1. maj efter forudgående projektarbejde fra sommeren Fusionsarbejdet var lærerigt og var samtidig en kærkommen lejlighed til at udvikle kvaliteten i afdelingen. En ny kommunikationspolitik og konferencestruktur var nødvendig og er blevet implementeret. Den nye afdeling fremstår således ret enestående inden for klinisk farmakologi - både i sammensætning og mht. kompetenceområder, idet det største antal kliniske farmakologer i Danmark nu er samlet her, og afdelingen herved spænder over næsten samtlige specialets aspekter. Vores vigtigste opgave er fortsat at sikre rationel farmakoterapi bedst muligt i bred forstand inden for de givne rammer. Ud over vores tidligere kerneydelser: Lægemiddekomitéarbejde, både lokalt og regionalt, forskning, undervisning, samarbejde med primærsektoren, forgiftningsarbejde og lægemiddelrådgivning har vi i forbindelse med fusionen fået yderligere funktioner samlet på BBH: Fase I-enhed til tidlige lægemiddelforsøg på mennesker (i øjeblikket med 10 senge) Klinisk Farmakologisk Laboratorium (udefunktion på Rigshospitalet) Klinisk farmakologiske stuegange (indtil videre på medicinske afdelinger) Al uddannelse af speciallæger blev endvidere samlet på Bispebjerg Hospital. I takt med den ændrede farmakologiundervisning på medicinstudiet er vi - også som noget nyt påbegyndt prægraduate klinikker for medicinstuderende med lægemiddelproblemer som udgangspunkt, har åbnet mulighed for fokuserede ophold i afdelingen og inddrager i øvrigt læger fra de kliniske afdelinger mest muligt i de klinisk farmakologisk stuegange var også det år, hvor vi fusionerede Regionsapotekets og vores lægemiddelrådgivning til en samlet MedicinInfo, bemandet af personale fra begge afdelinger. Dette er nu en realitet med daglige konferencer, hvor spørgsmål bliver diskuteret og besvaret. Giftlinjen er fortsat en succes med flere og flere opkald, nu ca. 50 i døgnet, og stigende international bevågenhed. 2

3 Med lægemiddeludgifter på Region Hovedstadens hospitaler på over 2 mia. kr. med årlige stigninger over 10% er der fortsat en del at se til i Den Regionale Lægemiddelkomité. Afdelingen har desuden med medlemskabet af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) i Danske Regioner fået mulighed for at påvirke det rationelle forbrug af lægemidler i hele landet. Og så var 2009 det år, hvor vi, af Dagens Medicin, blev kåret til landet bedste afdeling i klinisk farmakologi Håber, at 2010 bliver lige så spændende, hvor vi også får tid til at afprøve og trimme de mange skibe, der er søsat i Hanne Rolighed Christensen Ledende overlæge, ph.d. 3

4 Faste aktiviteter MedicinInfo Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital I 2009 blev Apotekets Information og lægemiddelrådgivningen på Klinisk Farmakologisk Afdeling lagt sammen til MedicinInfo, som er en lægemiddelrådgivning for sundhedspersonale på Region Hovedstadens hospitaler. Den 1. marts 2009 kunne de første telefonopkald besvares på 2. sal i opgang 51. MedicinInfo bemandes af læger og apotekspersonale og modtager henvendelser pr. måned, hvoraf 73% er telefoniske. Spørgsmålene omfatter en bred vifte af lægemiddelrelaterede problemstillinger. Svartider og svardybde aftales med spørgerne, og alle besvarelser gennemgås ved en konference, før de arkiveres i to databaser (Liweb for læger og SAID for apotekspersonale). Hyppigste spørgsmålskategorier SAID % LiWeb Dosering og administration 20 % Bivirkninger 25 % Holdbarhed, opbevaring og 20 % Graviditet 22 % stabilitet Produktion og levering 16 % Interaktioner 14 % Produktinformation og identifikation 14 % Terapivalg 12 % Andre kategorier 30 % Andre kategorier 27 % Rekvirentens stilling SAID LiWeb Antal (%) Farmakonom 38 % Læge 92 % Sygeplejerske 22% Sygeplejerske 3 % Læge 17% Andet 5 % Farmaceut 15% Andet 7% Giftlinjen Giftlinjen er en national rådgivningstjeneste for både privatpersoner og sundhedspersoner. I 2009 havde Giftlinjen henvendelser (32 % flere end i 2008), og 36% af disse var fra borgere mod 32% i De resterende henvendelser kom fra sundhedspersoner. Hyppigst omhandlede henvendelserne andet lægemiddel (1.918), planter/træer (1.680), andet kemikalie (1.587), rengøring/desinfektionsmidler (1.356) eller antidepressiva (744). Omkring halvdelen af henvendelserne til Giftlinjen omhandlede læge- eller rusmidler, og den anden halvdel drejede sig om kemikalier, tekniske gifte og planter. 4

5 Henvendelser til Giftlinjen i 2009 Spørgsmålskategorier 5

6 Zelo fase I/II-enheden Igennem 2009 er der arbejdet med genetablering af Zelo fase-i enheden, og den påregnes fuldt funktionsklar i foråret Enheden kommer til at omfatte senge med fuldt telemetriudstyr, laboratorium, IMP-rum, undersøgelsesrum, opholdsstue, kontorfaciliteter mm. Ultimo 2009 er der indledt et samarbejde med Smerteklinikken, RH, om gennemførelse af klinisk afprøvning af nyt præparat på personer med perifer neuropati. Der er etableret samarbejde med DanTrials A/S omkring de kommercielle kliniske forsøg. En lejekontrakt og samarbejdsaftale er udarbejdet med Bispebjerg Hospital. Denne afventer endelig godkendelse i Regionen. Zelo fase I/II-enheden har lokaler i opgang 15. Klinisk Farmakologisk laboratorium Klinisk Farmakologisk Laboratorium er fysisk beliggende på Rigshospitalet og er en udefunktion for Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Laboratoriet udfører laboratorieanalyser (lægemiddelanalyser) for regionens hospitaler og i et vist omfang for eksterne offentlige kunder. Der er 5 læger tilknyttet laboratoriet som videnskabelige medarbejdere samt et varierende antal studerende. Klinisk farmakologiske stuegange Som forsøgsordning gennemførtes i foråret 2009 klinisk farmakologiske stuegange på afd. L. Én gang ugentligt gennemgik en overlæge og reservelæge fra klinisk farmakologisk afdeling tilfældigt udvalgte journaler ud fra principper for rationel farmakoterapi. Gennemgående faglige problemstillinger er blevet forelagt afd. L s lægekollegium ved de månedlige konferencer i foredragsform og som diskussionsoplæg ved reservelæge fra klinisk farmakologisk afdeling. Efter sommerperioden foreslog afd. L s ledelse at etablere en mere direkte kontakt mellem klinisk farmakologi og de stuegangsgående læger. I efteråret har klinisk farmakologisk afdeling ugentligt gennemgået 5-10 patientjournaler og medicinlister og efterfølgende deltaget i tavlemøder på det pågældende sengeafsnit. Efter tavlemødet har man diskuteret patienterne med de respektive stuegangsgående læger. I denne periode er gennemgået ca patienter. På skift deltager uddannelsessøgende læger fra Klinisk Farmakologisk Afdeling typisk en måned ad gangen. Forløbet afsluttes med, at disse selvstændigt udfærdiger en klinisk farmakologisk rapport over 3-5 patienter, der kan bruges som diskussionsoplæg med afd. L s læger. 6

7 På konference med afd. L har følgende emner været diskuteret: Analgetika, NSAID-præparater til ældre, antipsykotika til ældre og behandling af akut cystit. Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Klinisk Farmakologisk Afdeling har i det forløbne år beklædt formandskabet for Region Hovedstadens Lægemiddelkomite (RLK) og varetaget sekretariatsfunktionen i samarbejde med Region Hovedstadens Apotek. Også i 2009 udgav RLK en rekommandationsbog, som blev udarbejdet sammen med de Sundhedsfaglige Råd og primærsektoren. RLK analyser løbende lægemiddelforbruget på både regions- og hospitalsniveau og flere dyberegående analyser blev sat i værk som følge af dette. Medicinvejledningerne blev revideret og PIXI-bog udarbejdet, høringerne og spørgsmål fra regionen blev besvaret og tværgående vejledninger kommenteret. I 2009 tog RLK for alvor tog fat på behandlingsvejledningerne. Det gjaldt for sclerose, HIV/AIDS og for TNFalfa-stofferne inden for reumatologi, dermatologi og gastroenterologi. Desuden blev en sponsor -politik for medicinindustriens tilstedeværelse på hospitalerne udarbejdet. Alt sammen ret visionært arbejde, hvor RegionH har været primus motor. Det er blevet til flere møder med Danske Regioner, der har været meget interesseret i RLK s arbejde, som er blevet refereret i diverse rapporter. Samarbejdet med primærsektoren er blevet formaliseret, og RLK har taget fat på store områder som koordination af rekommandationer, fælles projekter, hvor vi inden for smerteområdet og PPI i samarbejde med de SFR forsøger at ændre ordinationsadfærd mhp. mere rationel farmakoterapi i begge sektorer. I 2009 brugte Region Hovedstadens hospitaler 2,4 mia. kr. på lægemidler, en vækst på 10,1% mod 12,0% i hele landet. I primærsektoren brugtes 3,1 mia. kr., hvilket var et fald på 1,8% mod 1,3% i hele landet. Samarbejde med primærsektoren RLK-underudvalget, Underudvalget for tværsektorielle rekommandationer fik i 2009 en praksiskoordinator som formand for underudvalget. Underudvalget har bl.a. set på uhensigtsmæssige, sektorafsmittende ordinationer (fx visse NSAID, stærke analgetika, syrepumpehæmmere) og bidraget til at undersøge mulighederne for evaluering af 2-aftalen i Københavns Kommune om medicingennemgang, kommenteret den af Medicinfunktionen udarbejdede basisliste og set på mulighed for elektronisk henvisning til basislisten i EPM ved udskrivelsen fra hospital. 7

8 De lokale lægemiddelkomiteer Afdelingen er tilknyttet alle lokale lægemiddelkomiteer i Region Hovedstaden, enten som medlemmer eller speciallægekonsulenter.hospitalernes lokale lægemiddelkomitéer rådgiver direktionerne og afdelingsledelserne i spørgsmål om brug af lægemidler. Komitéerne analyserer også lægemiddelforbruget på det enkelte hospital og har en vigtig rolle ved fastlæggelse af afdelingernes lægemiddelsortimenter og i arbejdet med at sikre kvaliteten af medicinhåndteringen. Alle komiteerne udgiver en selvstændig årsrapport. Afdelingen beklæder formandskabet for den lokale lægemiddelkomité på Bispebjerg Hospital, som i 2009 holdt 4 ordinære møder og 10 dialogmøder med lægemiddelforbrugende afdelinger samt deltog i én medicintracer. Ud over en indsats for at få lægemiddelkomiteen knyttet tættere til hospitalets øvrige kvalitetsarbejde har komiteens indsatsområde været at igangsætte et projekt på tværs af afdelinger og specialer med det formål at reducere forekomsten af multiresistente bakterier. Undervisning Afdelingens læger deltager i både præ- og postgraduat undervisning af læger samt i undervisningen af andre faggrupper i lægemiddelrelaterede emner og klinisk farmakologiske problemstillinger. Som noget nyt blev der i 2009 truffet aftale med ledelserne på afd. L og I om at overtage 3 studenter-klinikker i hvert semester, hvor undervisningen med udgangspunkt i en given patient fokuserer på klinisk farmakologiske problemstillinger. Uddannelsen af speciallæger Klinisk Farmakologisk Afdelinger uddanner speciallæger i klinisk farmakologi, og afdelingen har 5,8 stillinger til reservelæger i introduktions- eller hoveduddannelsesforløb. Speciallægeuddannelsen varer 5 år ud over basisperioden og består af 12 måneders introduktions- og 48 måneders hoveduddannelse. Hoveduddannelsen foregår på kliniske hospitalsafdelinger, i Lægemiddelstyrelsen, medicinindustrien og på klinisk farmakologiske afdelinger. I 2009 blev der ydet en særlig indsats i afdelingen for at udvikle og forbedre uddannelsesforløbene i afdelingen. Bl.a. blev introduktionsforløbene reviderede, og afdelingen fik en postgraduat lektor (JS) med særligt ansvar for læger i hoveduddannelsesforløb. 8

9 Forskningsprojekter Genetiske polymorfiers betydning for betablokker-behandlingen af hjertesvigtspatienter Oncofarmakogenetiske prædiktive markører ved behandling af kolorektal cancer MicroRNA - kræft og den fremtidige behandling Oxidativt stress i rolle i udviklingen af sene komplikationer til diabetes Udvikling af et dansk elektronisk registrerings-overvågningssystem for lægemidler i Danmark i samarbejde med andre EU-lande med fokus på de første to år efter markedsføringen Gravides eksponering for lægemidler, der er forbundet med føtale misdannelser Effekten af metoprolol på blodkoncentrationen af adrenalin og noradrenalin samt pulsrespons Clarithromycin og oxidativt stress hos raske forsøgspersoner Carvedilols påvirkning af stresshormoner, puls og andre parametre hos hjertesvigtspatienter og udvalgte SNPs betydning for denne effekt Opfølgning på henvendelser til Giftlinjen om forgiftninger af børn Anvendelse af methylphenidat som rusmiddel Fejlmedicinering og forgiftninger Arytmier hos antidepressiva- eller antipsykotika-forgiftede patienter indlagt til kontinuerlig EKG-monitorering Forgiftninger som følge af selvmordsforsøg eller affektreaktioner en opgørelse fra Giftlinjen Laktatacidose ved metforminforgiftning Melanotan et bruningsmiddel med mulighed for skadevirkninger Betydning af variationer i karboxylesterase 1 (CES1) genet for omsætning af lægemidler Analyse af gennemført og publiceret akademisk lægemiddelforskning Betydning af farmakogenetik i behandling af leukæmi Forbedrer dosisindividualisering ved hjælp af genotypning den medikamentelle antipsykotiske behandling? 9

10 Betydning af Glutathion S-transferase generne GSTT1, GSTM1 and GSTP1 for paracetamol-forgiftede patienter Brug af benzodiazepiner i forbindelse med hospitalsindlæggelse Polyfarmaci hos psykiatriske patienter Den kliniske værdi af medicingennemgang Compliance hos dermatologiske patienter Den kliniske betydning af genotypning hos patienter med skizofreni Compliance med danske HIV-guidelines Hjertepatienter i sundhedscentre Dosisdispensering i forbindelse med hospitalsindlæggelse Hypertension i almen praksis Øvrige aktiviteter Tillidsposter m.m. Henrik Enghusen Poulsen Næstformand i Etisk Komité i Region Hovedstaden President Society of Free Radical Research - Europe ( ) Suppleant i Studienævnet for medicin Medlem af Institutrådet for Diagnostisk Institut Sagkyndig for Retslægerådet i alkohol og medicinsager Medlem af Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Medlem af den lokale lægemiddelkomité, Rigshospitalet (til ) Medlem af editorial board for Pharmacology & Toxicology (including member execlusive committe and editorial handling of manuscripts) Medlem af editorial board for Free Radical Research (including editorial handling of manuscript). Medlem af editorial board for Mechanisms of Ageing and Development, 1999 Medlem af editorial board for Food and Chemical Toxicology Medlem af editorial board for Ageing Research Reviews Medlem af editorial board for Free Radical Biology and Medicine 10

11 Hanne Rolighed Christensen Formand for Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Næstformand i SFR klinisk farmakologi Medlem af LMS's faglige videnskabelige interaktionsudvalg Medlem af Infomatums faglige forretningsudvalg Medlem af redaktionsgruppen for Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)'s månedsblad Medlem af den Nationale Rekommandationsliste's redaktion, LMS Censor ved Farmaceutisk Fakultet Medlem af Kvalitetsrådet, BBH Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Medlem af Rådet for dyr sygehusmedicin (RADS) Medlem af LMS's udvalg for medicineringsfejl Jens Peter Kampmann Medlem af Lægeforeningens Medicinudvalg (til 1/12-09) Fortsat medlem af Styregruppen for interaktionsdatabasen Medlem af Complianceudvalget i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet (til ) Medlem af den lokale lægemiddelkomité, Rigshospitalet Underviser på A-kursus i klinisk Farmakologi (intern medicin), Journal Club og ved Lif-kurser Jesper Sonne Medlem af Lægemiddelskadeankenævnet Medicinsk sekretær i Lægemiddelstyrelsen Konsulent i Retslægerådet Postgraduat klinisk lektor Ph.d.-kursusleder på Farmaceutisk Fakultet, KU: Clinical Evaluation of Drug Products Stig Ejdrup Andersen Medlem af Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Formand for Bispebjerg Hospitals lokale lægemiddelkomité Medlem af Psykiatriens lægemiddelkomite Medlem af Lægemiddelforum, Lægemiddelstyrelsen Suppleant i Lægemiddelskadeankenævnet Medlem af Uddannelsesrådet for klinisk farmakologi Delkursusleder på Sundhedsstyrelsens uddannelseskursus i rationel farmakoterapi 11

12 Gesche Jürgens Formand for Giftlinjens Kvalitetsråd Delkursusleder på Sundhedsstyrelsens uddannelseskursus i rationel farmakoterapi Publikationer Originale artikler Afzal S, Jensen SA, Vainer B, Vogel U, Matsen JP, Sorensen JB, et al. MTHFR polymorphisms and 5-FU-based adjuvant chemotherapy in colorectal cancer. Ann Oncol 2009;20: Andersen SE & Kjærgaard J. Kontrolkort et nyttigt, grafisk redskab til analyse af processers variation over tid. Ugeskr Læger 2009;171: Bryld C & Dalhoff K. Et års henvendelser til Giftlinjen vedrørende 0-14-årige. Ugeskr Læger 2009;171: Broedbaek K, Poulsen HE, Weimann A, Kom GD, Schwedhelm E, Nielsen P, et al. Urinary excretion of biomarkers of oxidatively damaged DNA and RNA in hereditary hemochromatosis. Free Radic Biol Med ;47: Christensen HR, Krølner BK. Medicineringsproblemer ved sektorskifte. Ugeskr Læger 2009;171: Dalgard C, Nielsen F, Morrow JD, Enghusen-Poulsen H, Jonung T, Horder M, et al. Supplementation with orange and blackcurrant juice, but not vitamin E, improves inflammatory markers in patients with peripheral arterial disease. Br J Nutr 2009;101: Davanipour Z, Poulsen HE, Weimann A, Sobel E. Endogenous melatonin and oxidatively damaged guanine in DNA. BMC Endocr Disord 2009;9:22. Dominguez H, Schramm TK, Norgaard ML, Abildstrom SZ, Kober L, Jorgensen C, et al. Initiation and persistence to statin treatment in patients with diabetes receiving glucoselowering medications. Open Cardiovasc Med J 2009;3: Fosbol EL, Gislason GH, Poulsen HE, Hansen ML, Folke F, Schramm TK, et al. Prognosis in heart failure and the value of {beta}-blockers are altered by the use of antidepressants and depend on the type of antidepressants used. Circ Heart Fail 2009;2: Fosbol EL, Gislason GH, Jacobsen S, Folke F, Hansen ML, Schramm TK, et al. Risk of myocardial infarction and death associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy individuals: a nationwide cohort study. Clin Pharmacol Ther 2009;85: Gislason GH, Rasmussen JN, Abildstrom SZ, Schramm TK, Hansen ML, Fosbol EL, et al. Increased mortality and cardiovascular morbidity associated with use of nonsteroidal antiinflammatory drugs in chronic heart failure. Arch Intern Med 2009;169: Gude AB, Hoegberg LC, Angelo HR, Christensen HR. Dose-dependent adsorptive capacity of activated charcoal for gastrointestinal decontamination of a simulated paracetamol overdose in human volunteers. Basic Clin Pharmacol Toxicol. Epup ahead of print (PMID: ) Hansen ML, Gadsboll N, Rasmussen S, Gislason GH, Folke F, Andersen SS, et al. Clinical consequences of hospital variation in use of oral anticoagulant therapy after first-time admission for atrial fibrillation. J Intern Med 2009;265:

13 Henriksen T, Hillestrom PR, Poulsen HE, Weimann A. Automated method for the direct analysis of 8-oxo-guanosine and 8-oxo-2'-deoxyguanosine in human urine using ultraperformance liquid chromatography and tandem mass spectrometry. Free Radic Biol Med 2009;47: Horwitz A, Reuther L, Andersen SE. Patienters vurdering af medicinpakningernes indlægssedler. Ugeskr Læger 2009;171: Jürgens G, Hoegberg LC, Graudal NA. The effect of activated charcoal on drug exposure in healthy volunteers: a meta-analysis. Clin Pharmacol Ther 2009;85: Jürgens G. Aktiv kul til behandling af lægemiddelforgiftninger. Scandinavian Update Magazine 2009;4:32-4. Lykkesfeldt J, Poulsen HE. Is vitamin C supplementation beneficial? Lessons learned from randomised controlled trials. Br J Nutr 2009;15;1-9. Mandsberg LF, Ciofu O, Kirkby N, Christiansen LE, Poulsen HE, Hoiby N. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa strains with increased mutation frequency due to inactivation of the DNA oxidative repair system. Antimicrob Agents Chemother 2009;53: Nurmi T, Mursu J, Penalvo JL, Poulsen HE, Voutilainen S. Dietary intake and urinary excretion of lignans in Finnish men. Br J Nutr 2009;8;1-9. Poulsen HE. Report from the President of SFRR-Europe. Free Radic Res 2009;43: Poulsen HE, Andersen JT, Keiding N, Schramm TK, Sorensen R, Gislasson G, et al. Why epidemiological and clinical intervention studies often give different or diverging results? IUBMB Life 2009;61: Poulsen HE. Report from the President of SFRR-Europe. Free Radic Res 2009: Reuther L, Christensen HR, Mikkelsen C: Mulighed for ændring af ordinationsmønster. Ugeskr Laeger. 2009;171: Storm A, Benfeldt E, Andersen SE, Serup J. Basic drug information physicians information is insufficient and patients knowledge is limited. J Derm Treat 2009;20: Thorsen S, Teisner A, Jensen SA, Philips M, Dalhoff K & Bendtsen F. Effect of N-acetylcysteine on the accuracy of the prothrombin time assay of plasma coagulation factor II+VII+X activity in subjects infused with the drug. Influence of time and temperature. Scand J Clin Lab Invest 2009;69: Bogkapitler og anden videnskabelig formidling Andersen SE. Medforfatter til: Ny medicinsk behandling (Avastin og Alimta) til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen, Dalhoff K. Giftlinjen. Rationel Farmakoterapi 2009;5. Lovring I, Rasmussen VB, Jürgens G Reuther LØ, Rasmussen H. Farmakologi, medicingivning og sygeleje. 11 udg. Nyt Nordisk Forlag Postere og inviterede foredrag Andersen JT. Trimethoprim use prior to pregnancy and the risk of congenital malformation: a register-based nationwide cohort study. 25th International Conference on Pharmacoepidemiology Providence, Rhode Island, USA Brødbæk K. The association between inflammation, gender, and oxidative DNA and RNA damage. Rigshospitalets FYF foredrags- og poster konkurrence,

14 Brødbæk K. Niels A Lassen-dagen, Bispebjerg Hospital. Nucleic acid oxidation is predominantly determined by non-genetic factors in elderly Danish twins. Brødbæk, K. SFRR Europe Meeting Rome The association between gender and oxidative DNA and RNA damage: The role of iron status. Dalhoff K. EAPCCT, Stockholm, Morbiditet og mortalitet efter paracetamolforgiftninger og en mulig indflydelse af det aggressive NAC- behandlingsregime, vi har i Danmark, i forhold til resten af verden. Damsgaard J, Schultz-Larsen P, Reuther L, Poulsen L, Gilså Hansen D, Søndergaard J, Andersen M, Munck A. Hypertension in general practice an APO-audit. Nordisk Kongres for Almen Medicin Jürgens G, Graudal NA. A Metaanalysis of the effect of activated charcoal on the elimination of intravenously administered drugs. EAPCCT, Stockholm, Kjærgaard C. Melanotan. Lassen-dagen , Bispebjerg Hospital Larsen HL, Thomsen H, Andersen SE. Utilization of strong opioids in Region Hovedstaden and Region Nord. EAPCCT, Stockholm, Møller FT Andersen SE. Use of benzodiazepines and cyclopyrrolons before and after hospitalisation. Dansk Farmakologi, Odense Petersen, M. A Polymorphism in the Aldosterone-Receptor-Gene and Mortality in Chronic Heart Failure Patients 13 th Annual scientific meeting of the heart failure society of America. Petersen M. Association of Beta-adrenergic Receptor Polymorphisms and Mortality in arvediloltreated Chronic Heart Failure Patients. Niels Lassen-dagen , Bispebjerg hospital. Poulsen HE. Measurements of oxidized nucleic acids, can they be used as a routine laboratory measurement in a clinical setting? Kongres i Valencia vedrørende kliniske laboratorier fra oktober Poulsen HE. Measuring Oxidate DNA damage. ECNIS Conference Bydgo, Poland, Poulsen HE. Istanbul Int. Congress Molecular Medicine: Oxidative damage and diseases. GUM Con-ference, Wien, Poulsen HE. Gæsteforelæsning ved Hollings Cancer Center i Charleston, South Carolina i november Poulsen HE. Chairman for en session og foredragsholder i forbindelse med det amerikanske Society for Free Radicals In Biology and Medicine i San Francisco November Thorsen J. Death Cap may thrive in playgrounds in urban areas a case report. EAPCCT, Stockholm, 2009 Priser I 2009 vandt reservelæge Jon Trærup Andersen fra Klinisk Farmakologisk Laboratorium førsteplads for sit foredrag på Niels Lassen-dagen på Bispebjerg Hospital. Jon Trærup 14

15 Andersen vandt desuden Årets Yngre Forsker Pris i Rigshospitalets FYF s konkurrence og fik titlen Årets Yngre Forsker 2009 for sit abstract og foredrag om fosterskadelige lægemidler. Bilag Personale Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen, ph.d., speciallæge i intern medicin og lungesygdom Overlæger Stig Ejdrup Andersen, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Kim P. Dalhoff, dr.med., speciallæge i hepatologi Jesper Sonne, dr.med., speciallæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi Lene Ørskov Reuther, speciallæge i klinisk farmakologi Jens Peter Kampmann fra 1.11., dr.med., speciallæge i intern medicin og lungesygdom Birgitte Brock til 31.7., ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Afdelingslæger Gesche Jürgens, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Thor Buch Grønlykke fra 1.9., speciallæge i klinisk farmakologi Reservelæger Mikkel Christensen fra 1.5. Claus Stage fra 1.5. Charlotte Kjærgaard fra 1.5. Helle Holst, cand.med., ph.d. fra 1.9. Maren Skau fra Charlotte Lysén fra Signe Østoft fra 1.9. til Mads Møller til Henrik Horwitz fra 1.9. til Hanne Lomholt Larsen til Espen Jiménez Solem fra 1.2. Julie Karsbøl til Farmaceuter Henrik Thomsen Sekretær Doris Christiansen Kommunikationsmedarbejder/sekretær Johanne Worm Klinisk Farmakologisk Afdelings udefunktion: Afsnitsleder Henrik Enghusen Poulsen, dr.med., speciallæge i klinisk farmakologi 15

16 Ledende bioanalytiker Lis Kjær Hansen Ph.d.-studerende Kasper Brødbæk Jon Trærup Andersen Brian Rafn Hjelvang fra 1.5. Morten Petersen Shoaib Afzal Espen Jiménez Solem Specialestuderende Niels Højsgaard Jørgensen Laboratorieleder Allan Weimann, kemiker, ph.d. Kemikere Trine Henriksen Lenette Holm Olsen Laboranter Katja Luntang Christensen Mads Sabroe Anna Margrethe Nielsen Christina Albrechtsen fra 1.4. Tanja Maria Nielsen - orlov fra Viki Bekker (vikar) fra Bioanalytikere Jytte Jensen Senia Scharling Fuldmægtig/sekretær Lill-Ann Deleuran Scolarstipendiater Stud. med., scholarstipendiat Lela Gorovich - fra 1.6. til

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2010

Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2010 INDLEDNING...3 FASTE AKTIVITETER...5 MedicinInfo...5 Giftlinjen...6 Zelo, fase 1 enhed...8 Klinisk Farmakologisk Laboratorium...8 Klinisk farmakologiske stuegange...8 Bivirkningsmanager...8 Region Hovedstadens

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage

Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage Klinisk Farmakologi Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden DSKF årsmøde 2016 Hanne Rolighed Christensen, Espen Jimenez Solem, Jon Trærup Andersen og

Læs mere

Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital

Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital Mødedeltagere: Vicedirektør Steen Werner Hansen (SWH), Herlev

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Region Hovedstaden TEMADAG / 29. SEPTEMBER Kunsten at seponere. - Lægefaglige dilemmaer ved seponering af lægemidler

Region Hovedstaden TEMADAG / 29. SEPTEMBER Kunsten at seponere. - Lægefaglige dilemmaer ved seponering af lægemidler Region Hovedstaden TEMADAG / 29. SEPTEMBER 2017 Kunsten at seponere - Lægefaglige dilemmaer ved seponering af lægemidler Kære deltager Vi er glade for at kunne invitere regionens læger, beslutningstagere

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Fremstilling og Formidling af Lægemiddelinformation

Fremstilling og Formidling af Lægemiddelinformation Fremstilling og Formidling af Lægemiddelinformation Indlæg ved Kim Brøsen Lægemidler spiller en central rolle ved behandling af mange sygdomme, og ved behandling af den enkelte lidelse findes der som hovedregel

Læs mere

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer

Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Kliniske aspekter og udfordringer ved brug af originale og biosimilære monoklonale antistoffer Ledende overlæge, adj. professor Hanne Rolighed Christensen Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg og

Læs mere

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 53 18 Mail

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Referat. Mødedeltagere:

Referat. Mødedeltagere: Referat Møde i: Region Hovedstadens lægemiddelkomité Dato: Fredag d. 20. maj 2016 Kl.: 12:30 13:30 Sted: Mødelokale 14, uddannelsescentret, opgang 50, Bispebjerg og Frederiksberg hospital Mødedeltagere:

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn)

Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Sundhedsstyrelsen Sygehuse og beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S Den detaljerede projektbeskrivelse - Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin (Rettelser efter tilsagn) Regeringens udvalg

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler.

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler. Handlingsplan 2014 Mission Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) arbejder for at fremme rationel farmakoterapi og forbedre uhensigtsmæssige ordinationsvaner gennem afbalanceret information om den lægemiddelbehandling,

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Gesche Jürgens, overlæge ph.d., Klinisk Farmakologisk afd. Bispebjerg Hospital Katrine Overballe, farmaceut, Kvalitets og Udviklingsafdelingen,

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Brug af antipsykotika til mennesker med demens i Danmark 1.

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital Ramune Jacobsen Forskningsendhed for Kroniske Sygdomme, Bispebjerg og frederiksberg Hospital

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Læringsseminar d. 29/9: Parathed, modenhed og medarbejderinvolvering Program: Udvikling

Læs mere

Polyfarmaci hos ældre

Polyfarmaci hos ældre Læs om erfaringer med at gennemgå medicinkortene på patienter over 80 år i en praksis. Formålet med gennemgangen var at få et overblik over, hvor meget og hvilke slags medicin patienterne får, og om der

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 14. maj 2013 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Blå stue den gamle administrationsbygning (opgang 52 D, stuen)

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning. Punkter til drøftelse UDK

REFERAT. Punkter til beslutning. Punkter til drøftelse UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Anæstesiologi Dato: 1. juni 2016 Kl.: 08:00-08:45 Sted: Rigshospitalet, Juliane Maries vej, Opgang 11, 4. sal

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Uddannelse Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 2049 2027 Direkte 20492027 Mail line@regionh.dk Dato: 7. juni 2011 Resultater af analyse af

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lange medicinlister så stop dog Program 09.00 09.05 Indledning 09.05 10.30 Cases (hjerte/kar og CNS) 10.30 11.00 Kaffepause 11.00 11.35 Effektmål 11.35 12.50 Case opsamling praktisk (inkl

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er?

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? /Farmaceut Christine Villesen Workshop 1 Årsmøde 2014 Lægemiddelrelaterede problemer som følge af tværsektoriel behandling

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Farmakologi 1. semester

Farmakologi 1. semester Farmakologi 1. semester 1 ECTS Semestrets overordnede tema: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Mål for faget: Farmakologi Der skal i første omgang

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Referat. Mødedeltagere:

Referat. Mødedeltagere: Referat Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: Torsdag d. 24. oktober 2013 Kl.: 12.30-14 Sted: Region Hovedstadens Apotek Marielundvej 25 2730 Herlev Mødedeltagere: Vicedirektør Steen Werner Hansen

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) ÅRSRAPPORT 2016

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) ÅRSRAPPORT 2016 Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) ÅRSRAPPORT 2016 2017 Forord I denne årsrapport for Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen beskriver vi overordnet de aktiviteter, som vi

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Produktet vil være en specialerapport. Specialet kan skrives af 1 eller 2 studerende.

Produktet vil være en specialerapport. Specialet kan skrives af 1 eller 2 studerende. Systematisk review om Closed Loop Medication Lisbeth Muurholm Der vil i 2022 stå et nyt universitetshospital klar i Odense (OUH). Dette vil medføre store forandringer på sygehusapoteket, herunder indførelsen

Læs mere

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed REFERAT Møde i: Forum for tværregional koordination af medicin Dato: 31. marts 2017 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart

Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart Referat af generalforsamlingen i DSKF d. 25. april 2014 på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Per Damkier blev valgt. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning Tid og sted: Den 17.-18. november 2016 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus (10 min. gang fra Aarhus banegård). Deltagerantal: Max.

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere