Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2009"

Transkript

1

2 Indledning 2009 blev året, hvor fusionen mellem regionens 3 klinisk farmakologiske enheder blev samlet til en fælles afdeling på Bispebjerg Hospital. Klinisk Farmakologisk Laboratorium er dog fortsat beliggende på Rigshospitalet som udefunktion til Bispebjergs afdeling. Fusionen sluttede formelt med aflevering af en rapport til regionen 1. maj efter forudgående projektarbejde fra sommeren Fusionsarbejdet var lærerigt og var samtidig en kærkommen lejlighed til at udvikle kvaliteten i afdelingen. En ny kommunikationspolitik og konferencestruktur var nødvendig og er blevet implementeret. Den nye afdeling fremstår således ret enestående inden for klinisk farmakologi - både i sammensætning og mht. kompetenceområder, idet det største antal kliniske farmakologer i Danmark nu er samlet her, og afdelingen herved spænder over næsten samtlige specialets aspekter. Vores vigtigste opgave er fortsat at sikre rationel farmakoterapi bedst muligt i bred forstand inden for de givne rammer. Ud over vores tidligere kerneydelser: Lægemiddekomitéarbejde, både lokalt og regionalt, forskning, undervisning, samarbejde med primærsektoren, forgiftningsarbejde og lægemiddelrådgivning har vi i forbindelse med fusionen fået yderligere funktioner samlet på BBH: Fase I-enhed til tidlige lægemiddelforsøg på mennesker (i øjeblikket med 10 senge) Klinisk Farmakologisk Laboratorium (udefunktion på Rigshospitalet) Klinisk farmakologiske stuegange (indtil videre på medicinske afdelinger) Al uddannelse af speciallæger blev endvidere samlet på Bispebjerg Hospital. I takt med den ændrede farmakologiundervisning på medicinstudiet er vi - også som noget nyt påbegyndt prægraduate klinikker for medicinstuderende med lægemiddelproblemer som udgangspunkt, har åbnet mulighed for fokuserede ophold i afdelingen og inddrager i øvrigt læger fra de kliniske afdelinger mest muligt i de klinisk farmakologisk stuegange var også det år, hvor vi fusionerede Regionsapotekets og vores lægemiddelrådgivning til en samlet MedicinInfo, bemandet af personale fra begge afdelinger. Dette er nu en realitet med daglige konferencer, hvor spørgsmål bliver diskuteret og besvaret. Giftlinjen er fortsat en succes med flere og flere opkald, nu ca. 50 i døgnet, og stigende international bevågenhed. 2

3 Med lægemiddeludgifter på Region Hovedstadens hospitaler på over 2 mia. kr. med årlige stigninger over 10% er der fortsat en del at se til i Den Regionale Lægemiddelkomité. Afdelingen har desuden med medlemskabet af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) i Danske Regioner fået mulighed for at påvirke det rationelle forbrug af lægemidler i hele landet. Og så var 2009 det år, hvor vi, af Dagens Medicin, blev kåret til landet bedste afdeling i klinisk farmakologi Håber, at 2010 bliver lige så spændende, hvor vi også får tid til at afprøve og trimme de mange skibe, der er søsat i Hanne Rolighed Christensen Ledende overlæge, ph.d. 3

4 Faste aktiviteter MedicinInfo Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital I 2009 blev Apotekets Information og lægemiddelrådgivningen på Klinisk Farmakologisk Afdeling lagt sammen til MedicinInfo, som er en lægemiddelrådgivning for sundhedspersonale på Region Hovedstadens hospitaler. Den 1. marts 2009 kunne de første telefonopkald besvares på 2. sal i opgang 51. MedicinInfo bemandes af læger og apotekspersonale og modtager henvendelser pr. måned, hvoraf 73% er telefoniske. Spørgsmålene omfatter en bred vifte af lægemiddelrelaterede problemstillinger. Svartider og svardybde aftales med spørgerne, og alle besvarelser gennemgås ved en konference, før de arkiveres i to databaser (Liweb for læger og SAID for apotekspersonale). Hyppigste spørgsmålskategorier SAID % LiWeb Dosering og administration 20 % Bivirkninger 25 % Holdbarhed, opbevaring og 20 % Graviditet 22 % stabilitet Produktion og levering 16 % Interaktioner 14 % Produktinformation og identifikation 14 % Terapivalg 12 % Andre kategorier 30 % Andre kategorier 27 % Rekvirentens stilling SAID LiWeb Antal (%) Farmakonom 38 % Læge 92 % Sygeplejerske 22% Sygeplejerske 3 % Læge 17% Andet 5 % Farmaceut 15% Andet 7% Giftlinjen Giftlinjen er en national rådgivningstjeneste for både privatpersoner og sundhedspersoner. I 2009 havde Giftlinjen henvendelser (32 % flere end i 2008), og 36% af disse var fra borgere mod 32% i De resterende henvendelser kom fra sundhedspersoner. Hyppigst omhandlede henvendelserne andet lægemiddel (1.918), planter/træer (1.680), andet kemikalie (1.587), rengøring/desinfektionsmidler (1.356) eller antidepressiva (744). Omkring halvdelen af henvendelserne til Giftlinjen omhandlede læge- eller rusmidler, og den anden halvdel drejede sig om kemikalier, tekniske gifte og planter. 4

5 Henvendelser til Giftlinjen i 2009 Spørgsmålskategorier 5

6 Zelo fase I/II-enheden Igennem 2009 er der arbejdet med genetablering af Zelo fase-i enheden, og den påregnes fuldt funktionsklar i foråret Enheden kommer til at omfatte senge med fuldt telemetriudstyr, laboratorium, IMP-rum, undersøgelsesrum, opholdsstue, kontorfaciliteter mm. Ultimo 2009 er der indledt et samarbejde med Smerteklinikken, RH, om gennemførelse af klinisk afprøvning af nyt præparat på personer med perifer neuropati. Der er etableret samarbejde med DanTrials A/S omkring de kommercielle kliniske forsøg. En lejekontrakt og samarbejdsaftale er udarbejdet med Bispebjerg Hospital. Denne afventer endelig godkendelse i Regionen. Zelo fase I/II-enheden har lokaler i opgang 15. Klinisk Farmakologisk laboratorium Klinisk Farmakologisk Laboratorium er fysisk beliggende på Rigshospitalet og er en udefunktion for Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Laboratoriet udfører laboratorieanalyser (lægemiddelanalyser) for regionens hospitaler og i et vist omfang for eksterne offentlige kunder. Der er 5 læger tilknyttet laboratoriet som videnskabelige medarbejdere samt et varierende antal studerende. Klinisk farmakologiske stuegange Som forsøgsordning gennemførtes i foråret 2009 klinisk farmakologiske stuegange på afd. L. Én gang ugentligt gennemgik en overlæge og reservelæge fra klinisk farmakologisk afdeling tilfældigt udvalgte journaler ud fra principper for rationel farmakoterapi. Gennemgående faglige problemstillinger er blevet forelagt afd. L s lægekollegium ved de månedlige konferencer i foredragsform og som diskussionsoplæg ved reservelæge fra klinisk farmakologisk afdeling. Efter sommerperioden foreslog afd. L s ledelse at etablere en mere direkte kontakt mellem klinisk farmakologi og de stuegangsgående læger. I efteråret har klinisk farmakologisk afdeling ugentligt gennemgået 5-10 patientjournaler og medicinlister og efterfølgende deltaget i tavlemøder på det pågældende sengeafsnit. Efter tavlemødet har man diskuteret patienterne med de respektive stuegangsgående læger. I denne periode er gennemgået ca patienter. På skift deltager uddannelsessøgende læger fra Klinisk Farmakologisk Afdeling typisk en måned ad gangen. Forløbet afsluttes med, at disse selvstændigt udfærdiger en klinisk farmakologisk rapport over 3-5 patienter, der kan bruges som diskussionsoplæg med afd. L s læger. 6

7 På konference med afd. L har følgende emner været diskuteret: Analgetika, NSAID-præparater til ældre, antipsykotika til ældre og behandling af akut cystit. Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Klinisk Farmakologisk Afdeling har i det forløbne år beklædt formandskabet for Region Hovedstadens Lægemiddelkomite (RLK) og varetaget sekretariatsfunktionen i samarbejde med Region Hovedstadens Apotek. Også i 2009 udgav RLK en rekommandationsbog, som blev udarbejdet sammen med de Sundhedsfaglige Råd og primærsektoren. RLK analyser løbende lægemiddelforbruget på både regions- og hospitalsniveau og flere dyberegående analyser blev sat i værk som følge af dette. Medicinvejledningerne blev revideret og PIXI-bog udarbejdet, høringerne og spørgsmål fra regionen blev besvaret og tværgående vejledninger kommenteret. I 2009 tog RLK for alvor tog fat på behandlingsvejledningerne. Det gjaldt for sclerose, HIV/AIDS og for TNFalfa-stofferne inden for reumatologi, dermatologi og gastroenterologi. Desuden blev en sponsor -politik for medicinindustriens tilstedeværelse på hospitalerne udarbejdet. Alt sammen ret visionært arbejde, hvor RegionH har været primus motor. Det er blevet til flere møder med Danske Regioner, der har været meget interesseret i RLK s arbejde, som er blevet refereret i diverse rapporter. Samarbejdet med primærsektoren er blevet formaliseret, og RLK har taget fat på store områder som koordination af rekommandationer, fælles projekter, hvor vi inden for smerteområdet og PPI i samarbejde med de SFR forsøger at ændre ordinationsadfærd mhp. mere rationel farmakoterapi i begge sektorer. I 2009 brugte Region Hovedstadens hospitaler 2,4 mia. kr. på lægemidler, en vækst på 10,1% mod 12,0% i hele landet. I primærsektoren brugtes 3,1 mia. kr., hvilket var et fald på 1,8% mod 1,3% i hele landet. Samarbejde med primærsektoren RLK-underudvalget, Underudvalget for tværsektorielle rekommandationer fik i 2009 en praksiskoordinator som formand for underudvalget. Underudvalget har bl.a. set på uhensigtsmæssige, sektorafsmittende ordinationer (fx visse NSAID, stærke analgetika, syrepumpehæmmere) og bidraget til at undersøge mulighederne for evaluering af 2-aftalen i Københavns Kommune om medicingennemgang, kommenteret den af Medicinfunktionen udarbejdede basisliste og set på mulighed for elektronisk henvisning til basislisten i EPM ved udskrivelsen fra hospital. 7

8 De lokale lægemiddelkomiteer Afdelingen er tilknyttet alle lokale lægemiddelkomiteer i Region Hovedstaden, enten som medlemmer eller speciallægekonsulenter.hospitalernes lokale lægemiddelkomitéer rådgiver direktionerne og afdelingsledelserne i spørgsmål om brug af lægemidler. Komitéerne analyserer også lægemiddelforbruget på det enkelte hospital og har en vigtig rolle ved fastlæggelse af afdelingernes lægemiddelsortimenter og i arbejdet med at sikre kvaliteten af medicinhåndteringen. Alle komiteerne udgiver en selvstændig årsrapport. Afdelingen beklæder formandskabet for den lokale lægemiddelkomité på Bispebjerg Hospital, som i 2009 holdt 4 ordinære møder og 10 dialogmøder med lægemiddelforbrugende afdelinger samt deltog i én medicintracer. Ud over en indsats for at få lægemiddelkomiteen knyttet tættere til hospitalets øvrige kvalitetsarbejde har komiteens indsatsområde været at igangsætte et projekt på tværs af afdelinger og specialer med det formål at reducere forekomsten af multiresistente bakterier. Undervisning Afdelingens læger deltager i både præ- og postgraduat undervisning af læger samt i undervisningen af andre faggrupper i lægemiddelrelaterede emner og klinisk farmakologiske problemstillinger. Som noget nyt blev der i 2009 truffet aftale med ledelserne på afd. L og I om at overtage 3 studenter-klinikker i hvert semester, hvor undervisningen med udgangspunkt i en given patient fokuserer på klinisk farmakologiske problemstillinger. Uddannelsen af speciallæger Klinisk Farmakologisk Afdelinger uddanner speciallæger i klinisk farmakologi, og afdelingen har 5,8 stillinger til reservelæger i introduktions- eller hoveduddannelsesforløb. Speciallægeuddannelsen varer 5 år ud over basisperioden og består af 12 måneders introduktions- og 48 måneders hoveduddannelse. Hoveduddannelsen foregår på kliniske hospitalsafdelinger, i Lægemiddelstyrelsen, medicinindustrien og på klinisk farmakologiske afdelinger. I 2009 blev der ydet en særlig indsats i afdelingen for at udvikle og forbedre uddannelsesforløbene i afdelingen. Bl.a. blev introduktionsforløbene reviderede, og afdelingen fik en postgraduat lektor (JS) med særligt ansvar for læger i hoveduddannelsesforløb. 8

9 Forskningsprojekter Genetiske polymorfiers betydning for betablokker-behandlingen af hjertesvigtspatienter Oncofarmakogenetiske prædiktive markører ved behandling af kolorektal cancer MicroRNA - kræft og den fremtidige behandling Oxidativt stress i rolle i udviklingen af sene komplikationer til diabetes Udvikling af et dansk elektronisk registrerings-overvågningssystem for lægemidler i Danmark i samarbejde med andre EU-lande med fokus på de første to år efter markedsføringen Gravides eksponering for lægemidler, der er forbundet med føtale misdannelser Effekten af metoprolol på blodkoncentrationen af adrenalin og noradrenalin samt pulsrespons Clarithromycin og oxidativt stress hos raske forsøgspersoner Carvedilols påvirkning af stresshormoner, puls og andre parametre hos hjertesvigtspatienter og udvalgte SNPs betydning for denne effekt Opfølgning på henvendelser til Giftlinjen om forgiftninger af børn Anvendelse af methylphenidat som rusmiddel Fejlmedicinering og forgiftninger Arytmier hos antidepressiva- eller antipsykotika-forgiftede patienter indlagt til kontinuerlig EKG-monitorering Forgiftninger som følge af selvmordsforsøg eller affektreaktioner en opgørelse fra Giftlinjen Laktatacidose ved metforminforgiftning Melanotan et bruningsmiddel med mulighed for skadevirkninger Betydning af variationer i karboxylesterase 1 (CES1) genet for omsætning af lægemidler Analyse af gennemført og publiceret akademisk lægemiddelforskning Betydning af farmakogenetik i behandling af leukæmi Forbedrer dosisindividualisering ved hjælp af genotypning den medikamentelle antipsykotiske behandling? 9

10 Betydning af Glutathion S-transferase generne GSTT1, GSTM1 and GSTP1 for paracetamol-forgiftede patienter Brug af benzodiazepiner i forbindelse med hospitalsindlæggelse Polyfarmaci hos psykiatriske patienter Den kliniske værdi af medicingennemgang Compliance hos dermatologiske patienter Den kliniske betydning af genotypning hos patienter med skizofreni Compliance med danske HIV-guidelines Hjertepatienter i sundhedscentre Dosisdispensering i forbindelse med hospitalsindlæggelse Hypertension i almen praksis Øvrige aktiviteter Tillidsposter m.m. Henrik Enghusen Poulsen Næstformand i Etisk Komité i Region Hovedstaden President Society of Free Radical Research - Europe ( ) Suppleant i Studienævnet for medicin Medlem af Institutrådet for Diagnostisk Institut Sagkyndig for Retslægerådet i alkohol og medicinsager Medlem af Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Medlem af den lokale lægemiddelkomité, Rigshospitalet (til ) Medlem af editorial board for Pharmacology & Toxicology (including member execlusive committe and editorial handling of manuscripts) Medlem af editorial board for Free Radical Research (including editorial handling of manuscript). Medlem af editorial board for Mechanisms of Ageing and Development, 1999 Medlem af editorial board for Food and Chemical Toxicology Medlem af editorial board for Ageing Research Reviews Medlem af editorial board for Free Radical Biology and Medicine 10

11 Hanne Rolighed Christensen Formand for Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Næstformand i SFR klinisk farmakologi Medlem af LMS's faglige videnskabelige interaktionsudvalg Medlem af Infomatums faglige forretningsudvalg Medlem af redaktionsgruppen for Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)'s månedsblad Medlem af den Nationale Rekommandationsliste's redaktion, LMS Censor ved Farmaceutisk Fakultet Medlem af Kvalitetsrådet, BBH Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Medlem af Rådet for dyr sygehusmedicin (RADS) Medlem af LMS's udvalg for medicineringsfejl Jens Peter Kampmann Medlem af Lægeforeningens Medicinudvalg (til 1/12-09) Fortsat medlem af Styregruppen for interaktionsdatabasen Medlem af Complianceudvalget i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet (til ) Medlem af den lokale lægemiddelkomité, Rigshospitalet Underviser på A-kursus i klinisk Farmakologi (intern medicin), Journal Club og ved Lif-kurser Jesper Sonne Medlem af Lægemiddelskadeankenævnet Medicinsk sekretær i Lægemiddelstyrelsen Konsulent i Retslægerådet Postgraduat klinisk lektor Ph.d.-kursusleder på Farmaceutisk Fakultet, KU: Clinical Evaluation of Drug Products Stig Ejdrup Andersen Medlem af Region Hovedstadens Lægemiddelkomité Formand for Bispebjerg Hospitals lokale lægemiddelkomité Medlem af Psykiatriens lægemiddelkomite Medlem af Lægemiddelforum, Lægemiddelstyrelsen Suppleant i Lægemiddelskadeankenævnet Medlem af Uddannelsesrådet for klinisk farmakologi Delkursusleder på Sundhedsstyrelsens uddannelseskursus i rationel farmakoterapi 11

12 Gesche Jürgens Formand for Giftlinjens Kvalitetsråd Delkursusleder på Sundhedsstyrelsens uddannelseskursus i rationel farmakoterapi Publikationer Originale artikler Afzal S, Jensen SA, Vainer B, Vogel U, Matsen JP, Sorensen JB, et al. MTHFR polymorphisms and 5-FU-based adjuvant chemotherapy in colorectal cancer. Ann Oncol 2009;20: Andersen SE & Kjærgaard J. Kontrolkort et nyttigt, grafisk redskab til analyse af processers variation over tid. Ugeskr Læger 2009;171: Bryld C & Dalhoff K. Et års henvendelser til Giftlinjen vedrørende 0-14-årige. Ugeskr Læger 2009;171: Broedbaek K, Poulsen HE, Weimann A, Kom GD, Schwedhelm E, Nielsen P, et al. Urinary excretion of biomarkers of oxidatively damaged DNA and RNA in hereditary hemochromatosis. Free Radic Biol Med ;47: Christensen HR, Krølner BK. Medicineringsproblemer ved sektorskifte. Ugeskr Læger 2009;171: Dalgard C, Nielsen F, Morrow JD, Enghusen-Poulsen H, Jonung T, Horder M, et al. Supplementation with orange and blackcurrant juice, but not vitamin E, improves inflammatory markers in patients with peripheral arterial disease. Br J Nutr 2009;101: Davanipour Z, Poulsen HE, Weimann A, Sobel E. Endogenous melatonin and oxidatively damaged guanine in DNA. BMC Endocr Disord 2009;9:22. Dominguez H, Schramm TK, Norgaard ML, Abildstrom SZ, Kober L, Jorgensen C, et al. Initiation and persistence to statin treatment in patients with diabetes receiving glucoselowering medications. Open Cardiovasc Med J 2009;3: Fosbol EL, Gislason GH, Poulsen HE, Hansen ML, Folke F, Schramm TK, et al. Prognosis in heart failure and the value of {beta}-blockers are altered by the use of antidepressants and depend on the type of antidepressants used. Circ Heart Fail 2009;2: Fosbol EL, Gislason GH, Jacobsen S, Folke F, Hansen ML, Schramm TK, et al. Risk of myocardial infarction and death associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy individuals: a nationwide cohort study. Clin Pharmacol Ther 2009;85: Gislason GH, Rasmussen JN, Abildstrom SZ, Schramm TK, Hansen ML, Fosbol EL, et al. Increased mortality and cardiovascular morbidity associated with use of nonsteroidal antiinflammatory drugs in chronic heart failure. Arch Intern Med 2009;169: Gude AB, Hoegberg LC, Angelo HR, Christensen HR. Dose-dependent adsorptive capacity of activated charcoal for gastrointestinal decontamination of a simulated paracetamol overdose in human volunteers. Basic Clin Pharmacol Toxicol. Epup ahead of print (PMID: ) Hansen ML, Gadsboll N, Rasmussen S, Gislason GH, Folke F, Andersen SS, et al. Clinical consequences of hospital variation in use of oral anticoagulant therapy after first-time admission for atrial fibrillation. J Intern Med 2009;265:

13 Henriksen T, Hillestrom PR, Poulsen HE, Weimann A. Automated method for the direct analysis of 8-oxo-guanosine and 8-oxo-2'-deoxyguanosine in human urine using ultraperformance liquid chromatography and tandem mass spectrometry. Free Radic Biol Med 2009;47: Horwitz A, Reuther L, Andersen SE. Patienters vurdering af medicinpakningernes indlægssedler. Ugeskr Læger 2009;171: Jürgens G, Hoegberg LC, Graudal NA. The effect of activated charcoal on drug exposure in healthy volunteers: a meta-analysis. Clin Pharmacol Ther 2009;85: Jürgens G. Aktiv kul til behandling af lægemiddelforgiftninger. Scandinavian Update Magazine 2009;4:32-4. Lykkesfeldt J, Poulsen HE. Is vitamin C supplementation beneficial? Lessons learned from randomised controlled trials. Br J Nutr 2009;15;1-9. Mandsberg LF, Ciofu O, Kirkby N, Christiansen LE, Poulsen HE, Hoiby N. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa strains with increased mutation frequency due to inactivation of the DNA oxidative repair system. Antimicrob Agents Chemother 2009;53: Nurmi T, Mursu J, Penalvo JL, Poulsen HE, Voutilainen S. Dietary intake and urinary excretion of lignans in Finnish men. Br J Nutr 2009;8;1-9. Poulsen HE. Report from the President of SFRR-Europe. Free Radic Res 2009;43: Poulsen HE, Andersen JT, Keiding N, Schramm TK, Sorensen R, Gislasson G, et al. Why epidemiological and clinical intervention studies often give different or diverging results? IUBMB Life 2009;61: Poulsen HE. Report from the President of SFRR-Europe. Free Radic Res 2009: Reuther L, Christensen HR, Mikkelsen C: Mulighed for ændring af ordinationsmønster. Ugeskr Laeger. 2009;171: Storm A, Benfeldt E, Andersen SE, Serup J. Basic drug information physicians information is insufficient and patients knowledge is limited. J Derm Treat 2009;20: Thorsen S, Teisner A, Jensen SA, Philips M, Dalhoff K & Bendtsen F. Effect of N-acetylcysteine on the accuracy of the prothrombin time assay of plasma coagulation factor II+VII+X activity in subjects infused with the drug. Influence of time and temperature. Scand J Clin Lab Invest 2009;69: Bogkapitler og anden videnskabelig formidling Andersen SE. Medforfatter til: Ny medicinsk behandling (Avastin og Alimta) til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen, Dalhoff K. Giftlinjen. Rationel Farmakoterapi 2009;5. Lovring I, Rasmussen VB, Jürgens G Reuther LØ, Rasmussen H. Farmakologi, medicingivning og sygeleje. 11 udg. Nyt Nordisk Forlag Postere og inviterede foredrag Andersen JT. Trimethoprim use prior to pregnancy and the risk of congenital malformation: a register-based nationwide cohort study. 25th International Conference on Pharmacoepidemiology Providence, Rhode Island, USA Brødbæk K. The association between inflammation, gender, and oxidative DNA and RNA damage. Rigshospitalets FYF foredrags- og poster konkurrence,

14 Brødbæk K. Niels A Lassen-dagen, Bispebjerg Hospital. Nucleic acid oxidation is predominantly determined by non-genetic factors in elderly Danish twins. Brødbæk, K. SFRR Europe Meeting Rome The association between gender and oxidative DNA and RNA damage: The role of iron status. Dalhoff K. EAPCCT, Stockholm, Morbiditet og mortalitet efter paracetamolforgiftninger og en mulig indflydelse af det aggressive NAC- behandlingsregime, vi har i Danmark, i forhold til resten af verden. Damsgaard J, Schultz-Larsen P, Reuther L, Poulsen L, Gilså Hansen D, Søndergaard J, Andersen M, Munck A. Hypertension in general practice an APO-audit. Nordisk Kongres for Almen Medicin Jürgens G, Graudal NA. A Metaanalysis of the effect of activated charcoal on the elimination of intravenously administered drugs. EAPCCT, Stockholm, Kjærgaard C. Melanotan. Lassen-dagen , Bispebjerg Hospital Larsen HL, Thomsen H, Andersen SE. Utilization of strong opioids in Region Hovedstaden and Region Nord. EAPCCT, Stockholm, Møller FT Andersen SE. Use of benzodiazepines and cyclopyrrolons before and after hospitalisation. Dansk Farmakologi, Odense Petersen, M. A Polymorphism in the Aldosterone-Receptor-Gene and Mortality in Chronic Heart Failure Patients 13 th Annual scientific meeting of the heart failure society of America. Petersen M. Association of Beta-adrenergic Receptor Polymorphisms and Mortality in arvediloltreated Chronic Heart Failure Patients. Niels Lassen-dagen , Bispebjerg hospital. Poulsen HE. Measurements of oxidized nucleic acids, can they be used as a routine laboratory measurement in a clinical setting? Kongres i Valencia vedrørende kliniske laboratorier fra oktober Poulsen HE. Measuring Oxidate DNA damage. ECNIS Conference Bydgo, Poland, Poulsen HE. Istanbul Int. Congress Molecular Medicine: Oxidative damage and diseases. GUM Con-ference, Wien, Poulsen HE. Gæsteforelæsning ved Hollings Cancer Center i Charleston, South Carolina i november Poulsen HE. Chairman for en session og foredragsholder i forbindelse med det amerikanske Society for Free Radicals In Biology and Medicine i San Francisco November Thorsen J. Death Cap may thrive in playgrounds in urban areas a case report. EAPCCT, Stockholm, 2009 Priser I 2009 vandt reservelæge Jon Trærup Andersen fra Klinisk Farmakologisk Laboratorium førsteplads for sit foredrag på Niels Lassen-dagen på Bispebjerg Hospital. Jon Trærup 14

15 Andersen vandt desuden Årets Yngre Forsker Pris i Rigshospitalets FYF s konkurrence og fik titlen Årets Yngre Forsker 2009 for sit abstract og foredrag om fosterskadelige lægemidler. Bilag Personale Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen, ph.d., speciallæge i intern medicin og lungesygdom Overlæger Stig Ejdrup Andersen, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Kim P. Dalhoff, dr.med., speciallæge i hepatologi Jesper Sonne, dr.med., speciallæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi Lene Ørskov Reuther, speciallæge i klinisk farmakologi Jens Peter Kampmann fra 1.11., dr.med., speciallæge i intern medicin og lungesygdom Birgitte Brock til 31.7., ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Afdelingslæger Gesche Jürgens, ph.d., speciallæge i klinisk farmakologi Thor Buch Grønlykke fra 1.9., speciallæge i klinisk farmakologi Reservelæger Mikkel Christensen fra 1.5. Claus Stage fra 1.5. Charlotte Kjærgaard fra 1.5. Helle Holst, cand.med., ph.d. fra 1.9. Maren Skau fra Charlotte Lysén fra Signe Østoft fra 1.9. til Mads Møller til Henrik Horwitz fra 1.9. til Hanne Lomholt Larsen til Espen Jiménez Solem fra 1.2. Julie Karsbøl til Farmaceuter Henrik Thomsen Sekretær Doris Christiansen Kommunikationsmedarbejder/sekretær Johanne Worm Klinisk Farmakologisk Afdelings udefunktion: Afsnitsleder Henrik Enghusen Poulsen, dr.med., speciallæge i klinisk farmakologi 15

16 Ledende bioanalytiker Lis Kjær Hansen Ph.d.-studerende Kasper Brødbæk Jon Trærup Andersen Brian Rafn Hjelvang fra 1.5. Morten Petersen Shoaib Afzal Espen Jiménez Solem Specialestuderende Niels Højsgaard Jørgensen Laboratorieleder Allan Weimann, kemiker, ph.d. Kemikere Trine Henriksen Lenette Holm Olsen Laboranter Katja Luntang Christensen Mads Sabroe Anna Margrethe Nielsen Christina Albrechtsen fra 1.4. Tanja Maria Nielsen - orlov fra Viki Bekker (vikar) fra Bioanalytikere Jytte Jensen Senia Scharling Fuldmægtig/sekretær Lill-Ann Deleuran Scolarstipendiater Stud. med., scholarstipendiat Lela Gorovich - fra 1.6. til

Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2010

Klinisk Farmakologisk Afdeling Bispebjerg Hospital Årsberetning 2010 INDLEDNING...3 FASTE AKTIVITETER...5 MedicinInfo...5 Giftlinjen...6 Zelo, fase 1 enhed...8 Klinisk Farmakologisk Laboratorium...8 Klinisk farmakologiske stuegange...8 Bivirkningsmanager...8 Region Hovedstadens

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011 Klinisk Farmaklgisk Afdeling Årsrapprt 2011 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING.. 3 FASTE AKTIVITETER. 4 MedicinInf. 4 Giftlinien 5 Zel fase I enhed.. 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium. 7 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmite

Læs mere

FORSKNING OG UDDANNELSE 2009

FORSKNING OG UDDANNELSE 2009 FORSKNING OG UDDANNELSE 2009 Køge Sygehus Roskilde Sygehus Holbæk Sygehus samt Kalundborg Sygehus og Fakse Sygehus FORORD Denne årsrapport beskriver forskning og uddannelse i 2009 på de 5 sygehuse, der

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 Institut for Rationel Farmakoterapi 1 Indhold Forord...3 Faste aktiviteter...4 Månedsbladet...4 Præparatnyt...5 National Rekommandationsliste...5 Samarbejde med de amtslige

Læs mere

Bilag. Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Bilag. Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Bilag Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Bilag 1. Handlingsplan 2005...3 Bilag 2. Rationel Farmakoterapi årgang 2005...8 Bilag 3. Oversigt over éndagskurser for læger... 10 Bilag 4. Undervisning og

Læs mere

Sektion for Klinisk Farmaci

Sektion for Klinisk Farmaci Sektion for Klinisk Farmaci Danmarks farmaceutiske selskab September # 02 Leder: Strøtanker om fremskridt for klinisk farmaci Af Dorte Glintborg, formand Sektion for Klinisk Farmaci Ved rydningen af mit

Læs mere

ÅRSRAPPORT Klinisk Farmakologisk Afdeling

ÅRSRAPPORT Klinisk Farmakologisk Afdeling 2013 ÅRSRAPPORT Klinisk Farmaklgisk Afdeling Vi bidrager til, at patienter g sundhedspersnale anvender lægemidler på en måde, der gavner patienter g samfund bedst muligt Regin Hvedstaden Bispebjerg Hspital

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

IST - Institut for Sundhedstjenesteforskning

IST - Institut for Sundhedstjenesteforskning IST - Institut for Sundhedstjenesteforskning Instituttet bestod i 2008 af følgende forskningsenheder/-centre/-initiativer: Almen Medicin, hvortil er knyttet Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA), Audit

Læs mere

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale...

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale... Årsberetning 2013 1 2 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6 Beretning fra ledelsen...

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Medicingennemgang og undervisningstilbud på plejecentre i Kalundborg Kommune.

Medicingennemgang og undervisningstilbud på plejecentre i Kalundborg Kommune. April 2014 Medicingennemgang og undervisningstilbud på plejecentre i Kalundborg Kommune. Projektbeskrivelse Projektansvarlig: Charlotte Vermehren, Cand. Pharm., Ph.D., Regional Lægemiddelkonsulent 1.

Læs mere

Forskning i Region Sjælland

Forskning i Region Sjælland Forskning i Region Sjælland Årsrapport 2012 Indhold 3 Forskning er den bedste kvalitetssikring 4 Kort om forskning 1 6 Forskningen skal komme patienterne til gode Forskning i Region Sjælland Årsrapport

Læs mere

Sektion for Klinisk Farmaci

Sektion for Klinisk Farmaci Sektion for Klinisk Farmaci Marts # 01 2014 Danmarks farmaceutiske selskab Til sektionens medlemmer LEDER: Autorisation af farmaceuter: Mens vi venter Af Dorte Glintborg, formand Sektion for Klinisk Farmaci

Læs mere

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport 2010 2 ÅRSRAPPORT 2010 Indhold Forskningsrådet 2010 4 Forord 5 Region Sjællands Befolkningsundersøgelse i Næstved 6 Studie af nye diagnosemuligheder for diabetes

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Forskning i Region Sjælland

Forskning i Region Sjælland Forskning i Region Sjælland Årsrapport 2013 Indhold 3 Fremdrift i forskningen 4 Kort om forskning 6 Minitema: Psykiatri Personligheden det psykologiske immunsystem Vi kommunikerer med vores hud Kan man

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSMEDICIN... 2 STABEN 01.01.-31.12.13... 3 ØKONOMI...

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer 2013 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5. Forskningspuljer 2013 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2013 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 Forskerkarriereprogrammet på Gentofte Hospital 5 Forskningspuljer 2013 6 Forskningens Døgn 3.

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer Polyfarmaci Mobilisering af patienternes egne ressourcer Medicingennemgangsprojekt i Region Sjælland 2011/2012 Polyfarmaci mobilisering af patienternes egne ressourcer Udgivet af: Region Sjælland, september

Læs mere

Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen. Grafik og layout Karen Krarup. Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard

Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen. Grafik og layout Karen Krarup. Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Tryk Damgaard-Jensen A/S Forskningens

Læs mere

Årsberetning 2013. Nuklearmedicinsk Afdeling. Gå til indhold

Årsberetning 2013. Nuklearmedicinsk Afdeling. Gå til indhold Årsberetning 2013 Nuklearmedicinsk Afdeling ÅRSBERETNING 2013 FORORD FORORD ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING Nuklearmedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital REDAKTION Sekretær for specialeledelsen

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Forord. Volumen stiger, og økonomien strammes også i patologien. Vi er nu så heldige at have fortrinlige laboratoriemæssige

Forord. Volumen stiger, og økonomien strammes også i patologien. Vi er nu så heldige at have fortrinlige laboratoriemæssige Forord Patologiafdelingerne på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet blev lagt sammen 1. januar 2012. Patologien på Bispebjerg er nu udefunktion for Rigshospitalet. Hospitalerne er fælles om mange patienter,

Læs mere