Brugervejledning. Værktøj til vurdering af vandmiljørisiko ved forbrug af humane lægemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Værktøj til vurdering af vandmiljørisiko ved forbrug af humane lægemidler"

Transkript

1 Brugervejledning Værktøj til vurdering af vandmiljørisiko ved forbrug af humane lægemidler December 2009

2 Titel: URL: Brugervejledning - Værktøj til vurdering af vandmiljørisiko ved forbrug af humane lægemidler ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009 Sprog: Copyright Forbehold: Dansk Må citeres med kildeangivelse. By- og landskabstyrelsen, Miljøministeriet By- og Landsskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af By- og Landskabsstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for By- og Landskabsstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at By- og Landskabsstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik

3 Indhold 1 INTRODUKTION SE SYMBOLER FOR HOSPITALER, IND- OG UDLØB PÅ RENSEANLÆG, VANDOMRÅDER OG PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTORER VÆLGE OPSTRØMS HOSPITALER, KLOAKKER ELLER PRIMÆRE SEKTORER I ET KLOAKOPLAND SE VANDETS VEJ VIA KLOAKSYSTEMET FRA F.EKS. ET HOSPITAL TIL RENSEANLÆGGET SE DE BEREGNEDE UDLEDTE KONCENTRATIONER FRA HOSPITALER, RENSEANLÆG OG VANDOMRÅDER SE ILLUSTRATIONER AF UDLEDTE MÆNGDER, RESISTENSRISIKO (PEC/PNEC MIC ), MILJØRISIKOEN (PEC/PNEC WATER ) VED HOSPITALER, PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTORER, RENSEANLÆG OG I VANDOMRÅDER Udledte mængder Resistensrisiko (gælder kun antibiotika) Vandmiljørisiko Vandmiljørisiko for enkeltstoffer på tværs af lægemiddelgrupper Ændre tærskelværdien for udvælgelse via PEC/PNEC WATER -forholdet SÆTTE EN VÆRDI FOR REDUKTION AF STOFFER I RENSEANLÆG ÆNDRE FORTYNDINGSFAKTOREN I VANDOMRÅDET REFERENCER, SOM LIGGER TIL GRUND FOR PNEC WATER OG PNEC MIC IMPORT AF DATA FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN OVERSIGT OVER TABELLER I DATABASER Bilag Bilag 1: ATC-systemet _Brugervejledning i DHI

4 1 INTRODUKTION Værktøjet består af en kortkomponent (.exe-fil), en Access database og de elektroniske kort, som skal vises. Værktøjet kan sættes op til at illustrere forskellige geografiske områder. Aktuelt viser værktøjet: Hele Danmark (Access databasen: Pharmaceuticals_DK) Hovedstadsområdet med hospitaler/primære sektorer i Lynettefællesskabets opland (Access databasen: Pharmaceuticals) Slagelse by (Access databasen: Pharmaceuticals) Data i databasen er systematiseret efter WHO s ATC-koder, som også den danske sundhedssektor anvender til kategorisering af lægemidler. ATC står for Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (jf. Bilag 1). ATC-systemets aktuelle status kan følges på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og WHO centret i Norge Denne udgave af værktøjet er udviklet af DHI for By- og Landskabsstyrelsen. Datagrundlag og beregninger De danske forbrug af lægemiddelstoffer rapporteres til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen har data for solgte pakninger og følger forbruget i kr. og DDD (definerede døgn doser), men ikke i mængder (kg). Værktøjet anvender Lægemiddelstyrelsens data for antal og type solgte pakninger til at beregne de præcise forbrugsmængder af aktivstoffer baseret på indholdet i hver enkelt pakning. Værktøjet anvender de beregnede mængder af aktivstoffer fra hospitals- og primær sektor til at beregne koncentrationer af stofferne i spildevand og vandmiljø (PEC: Predicted Environmental Concentration). I beregningerne er der som udgangspunkt ikke taget hensyn til metabolisering i patienter eller nedbrydning i renseanlæg. Dette følger anbefalingerne i EU s EMEA guideline for miljøvurdering af lægemidler 1. Hvis man ønsker at tage højde for metabolisering eller nedbrydning, er der i værktøjet mulighed for at indtaste ekskretionsrater og nedbrydningsrater for de enkelte stoffer. Til risikovurdering anvendes PEC/PNEC-forholdet, hvor PNEC står for Predicted No- Effect Concentration. Et PEC/PNEC-risikoforhold større end 1 vurderes ifølge EMEAguidelinen som kritisk /1/. PNEC omhandler vandlevende organismer og benævnes derfor PNEC Water. For antibiotika beregnes endvidere en resistensrisiko. Her anvendes MIC-værdierne (Minimum Inhibition Concentration) til en PNEC MIC, som udtrykker, hvor meget antibiotika der skal til for at hæmme patogene mikroorganismer. Alle PNECværdier er indsamlet fra dansk og international litteratur. Referencer for PNECværdierne er angivet i databasen. Proceduren for beregning og vurdering af udledning lægemiddelstoffer er illustreret i Figur 1. 1 EMEA (2006): Guideline on the environmental risk assessment of medicinal product for human use _Brugervejledning 1 DHI

5 Forbrug af lægemidler på hospitaler og i primær sektor (LMS-statistik) Beregning ud fra antal forbrugte pakninger (metabolisering kan angives) Afledt mængde fra hospital Vandforbrug på hospital Spildevandskoncentration = PEC Hospital Afledt mængde fra primær sektor Tærskelværdi kan angives PEC/PNEC MIC PEC/PNEC Water Tilledt mængde til renseanlæg Tilløbsvandmængde til renseanlæg Tilløbskoncentration = PEC Tilløb Reduktion i renseanlæg kan angives Udløbskoncentration = PEC Udløb Fortyndingsfaktor kan angives Vandområdekoncentration = PEC Vandområde Tærskelværdi kan angives PEC/PNEC >1 = Kritisk PEC/PNEC MIC - PEC/PNEC Water Figur 1 Beregning og vurdering af lægemiddelstoffer i værktøjet _Brugervejledning 2 DHI

6 2 SE SYMBOLER FOR HOSPITALER, IND- OG UDLØB PÅ RENSEANLÆG, VANDOMRÅDER OG PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTORER Symbolerne for henholdsvis hospitaler, ind- og udløb på renseanlæg, vandområder og primære sundhedssektorer fremgår af nedenstående skærmbillede. Det afgrænsede vandområde på kortet illustrerer det område, hvor der antages at være en fortyndingsfaktor på 10 (forskelligt fra ét vandområde til et andet). Navnet på de valgte objekter fremgår af vinduet til højre (Selected Objects). Nummeret på valgte kloakstrenge fremgår i bunden af skærmen, når man vælger en streng (Object number). Ind- og udløb fra renseanlæg Kloakstreng Vandområde Hospital Primær sundhedssektor _Brugervejledning 3 DHI

7 3 VÆLGE OPSTRØMS HOSPITALER, KLOAKKER ELLER PRIMÆRE SEKTORER I ET KLOAKOPLAND >> Vælg (klik med musen) en kloakstreng, som du gerne vil søge information om opstrøms. Det kan f.eks. være tilløb til renseanlæg >> Vælg i menuen til højre (Select Upstream), om du vil søge efter hospitaler, primære sektorer eller kloakstrenge og tryk på Search Valgt kloakstreng Hvis du søger på hospitaler, vil du se følgende udvælgelse: _Brugervejledning 4 DHI

8 De hospitaler, som ligger opstrøms, vil blive markeret røde, og deres navne fremgår af vinduet til højre. De valgte hospitaler kan man derefter arbejde videre med og f.eks. vise lagkagediagrammer for, jf. Se illustrationer af miljørisikoen (PEC/PNEC Water ) for hospitaler, primære sektorer og renseanlæg. Hvis du søger på kloakker, vil du se alle opstrøms kloakker markeret røde _Brugervejledning 5 DHI

9 4 SE VANDETS VEJ VIA KLOAKSYSTEMET FRA F.EKS. ET HOSPITAL TIL RENSEANLÆGGET >> Vælg en kloakstreng, som et hospital udleder til. Tryk på knappen Select i menuen Select Downstream Nu vil du se den vej gennem kloaksystemet, som spildevandet løber, inden det når renseanlægget. Hospital Spildevandets vej til renseanlægget _Brugervejledning 6 DHI

10 5 SE DE BEREGNEDE UDLEDTE KONCENTRATIONER FRA HOSPITALER, RENSEANLÆG OG VANDOMRÅDER >> Vælg i menuen øverst på skærmen, hvilken gruppe af lægemidler du vil hente data for (f.eks. J01 Antibiotika). Dit valg vil herefter fremgå nederst på skærmen (f.eks. Pharma grp: J01 - ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE) >> Dobbeltklik på symbolerne for hospital, ind- og udløb fra renseanlæg eller vandområdet. Du kan også vælge hospitalet i menuen til højre Ind- og udløb fra renseanlæg Vandområde Hospital Herefter vil du se følgende vindue for f.eks. et hospital. Her kan du se den samlede beregnede udledte mængde for hele hovedgruppen (i dette tilfælde J01 Antibiotika) i g/år og det samlede spildevandsflow i m 3 /år, som i dette tilfælde er antaget at være uforandret over de medtagne år. >> Vælg undergruppe af lægemidler, du ønsker at se i menuen øverst i vinduet (f.eks. tetracycliner) >> Vælg lægemiddelstof fra alfabetiske faneblade (f.eks. doxycyclin) _Brugervejledning 7 DHI

11 Nu vil du se dette vindue for det valgte stof. Du kan: Se beregnede mængder (load), koncentrationer (PEC), vandmiljørisiko-koefficienter (PEC/PNEC Water ) og resistensrisiko-koefficienter (PEC/PNEC MIC ) Se middel-, min-, max- og standardafvigelser for den periode, der er valgt Se de anvendte PNEC Water og PNEC MIC værdier (hvis du vil ændre disse værdier, skal du gøre det inde fra Access i tabellen ATC_Parameters ) Se lægemidlets ATC-kode _Brugervejledning 8 DHI

12 Du kan også: >> Vælge en specifik periode (Select period) og se data for udvalgte perioder >> Klikke på knappen Load Chart og se et søjlediagram for de udledte mængder (g/år) fra den valgte periode (som illustreret ovenfor) >> Klikke på knappen Data Table og se data i en tabel >> Vælge at overføre data til Excel i vinduet Data Table ved at trykke på knappen Paste to Excel. Alternativt kan du også eksportere data til en fil (.txt,.html eller.slk) via knappen Export to File eller blot kopiere data via knappen Copy to Clipboard >> Udskrive de overførte data via f.eks. Excel >> Se summen af undergrupperne indenfor den valgte hovedgruppe ved at vælge Sum by Group i rullemenuen øverst i vinduet. Herefter vil fanebladene vise de enkelte undergrupper. Nu kan du f.eks. se data for den samlede gruppe af tetracykliner eller fluorquinoloner _Brugervejledning 9 DHI

13 6 SE ILLUSTRATIONER AF UDLEDTE MÆNGDER, RESISTENSRISIKO (PEC/PNEC MIC ), MILJØRISIKOEN (PEC/PNEC WATER ) VED HOSPITALER, PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTORER, RENSEANLÆG OG I VANDOMRÅDER >> Vælg den hovedgruppe af lægemidler, som du vil vise illustrationer for, i menuen øverst på skærmen >> Vælg de hospitaler, vandområder, ind- og udløb på renseanlæg eller primære sektorer, som du vil vise illustrationer for. Her kan du bruge funktionen Select Upstream (jf. afsnit 2) eller klikke på flere symboler, mens du holder shiftknappen nede. Du kan vise lagkager for én kategori ad gangen (altså f.eks. alle hospitaler) Udledte mængder >> Klik på knappen Show i boksen Pie Chart til højre på skærmen Hvis du har valgt alle hospitaler, vil du se nedenstående lagkage-illustrationer for udledningen af lægemiddelstoffer i g/år. >> Sæt hak i Show value, hvis du vil se sum-værdierne for hver lagkage (skrives med rødt nedenfor hver lagkage) >> Vælg årstal for de data, du ønsker at se i menuen til højre (Select Year) >> Op- eller nedskalér størrelsen af lagkagerne i menuen til højre (Pie Size) >> Tryk på knappen Close i Pie Chart for at forlade pie-mode og vende tilbage til almindelig brug af programmet _Brugervejledning 10 DHI

14 Resistensrisiko (gælder kun antibiotika) >> Vælg PEC/PNEC MIC, hvis du vil se resistensrisikoen for de valgte antibiotika Vandmiljørisiko >> Vælg PEC/PNEC Water, hvis du vil se vandmiljørisikoen for den valgte lægemiddelgruppe _Brugervejledning 11 DHI

15 Vandmiljørisiko for enkeltstoffer på tværs af lægemiddelgrupper Hvis du vil se vandmiljørisikoen for enkeltstoffer på tværs af lægemiddelgrupper, skal du stå i pie-mode. Dvs. du skal have valgt de hospitaler (eller andre objekter), som du vil vise lagkager for og derefter trykke på Show i menuen Pie Chart. >> I menuen Select mode vælger du Single Substances Exceeding 1 Nu ser du nedenstående skærmbillede, som viser alle enkeltstoffer, der har et PEC/PNEC Water -forhold større end 1 (et PEC/PNEC Water -forhold større end 1 er kritisk ifølge EU EMEA vejledningen) _Brugervejledning 12 DHI

16 Hvis du nu ønsker at se PEC/PNEC Water -værdierne for enkeltstofferne eller fravælge enkelte af de stoffer, som vises skal du vælge Select substances. >> Tryk på knappen Select substances Nu kan du se værdierne og til-/fravælge de enkelte lægemiddelstoffer _Brugervejledning 13 DHI

17 >> Klik på (du skal klikke to gange). Husk at klikke én gang i et felt ved siden af det, du har ændret, for at ændringen registreres. Luk vinduet ved at klikke i krydset øverst til højre >> Du kan scrolle til højre og nederst i vinduet >> Du kan overføre data til Excel ved at trykke på knappen Excel Ændre tærskelværdien for udvælgelse via PEC/PNEC WATER -forholdet Hvis du ønsker at ændre tærskelværdien for udvælgelsen af PEC/PNEC Water altså f.eks. ændre værdien for udvælgelse fra stoffer med forhold over 1 til 0,1 kan du gøre dette i menuen Settings for oven. >> Forlad pie-mode ved at trykke på knappen Close i Pie Chart >> I menuen Settings vælger du Single Substances. Indtast den værdi, du ønsker skal være tærskelværdi for udvælgelsen af stoffer _Brugervejledning 14 DHI

18 7 SÆTTE EN VÆRDI FOR REDUKTION AF STOFFER I RENSEANLÆG Hvis du har viden om, at der sker en reduktion af et lægemiddelstof i renseanlægget, kan du angive dette. >> Klik på ét eller flere udløb fra renseanlæg (hold shift -knappen nede, hvis du vil vælge flere). Man skal have valgt udløb fra renseanlæg, for at funktionen virker >> I menuen Functions vælger du Set reduction Nu vil du se følgende skærmbillede: >> Nu kan du vælge mellem undergrupperne i Select group og derefter for hvert specifikt stof skrive, hvor meget du forventer vil løbe igennem renseanlægget. Hvis du for f.eks. for tetracyclin skriver 30%, antager du, at 30% vil være at finde i udløbet fra renseanlægget efter rensning Du vil nu kunne se denne ændring i data for udløb fra renseanlægget og i vandområdet ud for renseanlægget _Brugervejledning 15 DHI

19 8 ÆNDRE FORTYNDINGSFAKTOREN I VANDOMRÅDET Du kan ændre fortyndingsfaktoren i vandområdet ud for renseanlægget. >> Vælg det vandområde, du ønsker at sætte fortyndingsfaktoren for >> I menuen Functions vælger du Calculate WaterArea Nu vil du se følgende skærmbillede: >> Skriv fortyndingsfaktoren i feltet Dilution Factor. Hvis du ønsker en fortyndingsfaktor 10, skriver du 0,1 i feltet. Derefter vil udledte koncentrationer være reduceret med en faktor _Brugervejledning 16 DHI

20 9 REFERENCER, SOM LIGGER TIL GRUND FOR PNEC WATER OG PNEC MIC Nedenstående referencer er pr. december 2009 anvendt til databasens PNEC Water - og PNEC MIC -værdier. Angivelse af referencen for den enkelte værdi fremgår af Accessdatabasens tabel ATCparameters. Aktas Z. et al., (2002) Moxifloxacin activity against clinical isolates compared with the activity of ciprofloxacin. Int. Journal of Antimicrobial Agents 20 pp BEK 1669 Bekendtgørelse nr af 14/12/2006 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet Braurs j. et al., (2004) Surveillance of linezolid resistance in Germany European Society of clinical Microbiology and Infectious Diseases Farrell ID et al., (1976) Sensitivity of Brucella spp to tetracycline andits analogues J. Clin Pathol. Dec (12) pp.: FASS, 2007 SVERIGES LÆGEMIDDELINFORMATION. TILGÆNGELIG PÅ FDA Food and drug administation Tilgængelig på Fisk et al., (2005) Development and assessment of risk profiles for pharmaceuticals Tilgængelig på: Halling-Sørensen et al., (1998) Occurrence, fate and effects of pharmaceutical substances in the environment - a review Chemosphere 36, 1998, pp Henschel, K.P. et al., (1997). Environmental hazard assessment of pharmaceuticals Regulatory Toxicology & Pharmacology 25, 1997, pp Ikbal et al., (2004) Genotoxic Evaluation of the antibacterial Drug Ciprofloxacin, in cultured Lymphocytes of patients with urinary tract infection Turk J Med Science Isidori et al., (2005) Toxic and genotoxic evaluation of six antibiotics on non-target organisms Science of the Total Environment, 2005, 346, page Kümmerer, K., og Henneinger, A (2003) _Brugervejledning 17 DHI

21 Promoting resistance by the emission of antibiotics from hospitals and households into effluent Clin. Microbiol. Infect 2003; Lindberg et al., (2007) Environmental risk assessment of antibiotics in the Swedish environment with emphasis on sewage treatment plants Water research Volume 41, Issue 3, 2007, pp LMS, 2004 Produktresumeer for lægemiddelstoffer Tilgængelig online på: MPA, 2004 Environmental effects of pharmaceuticals, cosmetics and hygiene products Excerpts from the Report of Swedish Medical Products Agency regarding the environmental effects of pharmaceuticals, 2004 MST, 2002 Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Miljøprojekt no. 661, 2002 MST, 2007 Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden Miljøprojekt Nr. 1189, 2007 Schowanek D., og Webb S, (2000) Examples of exposure assessment simulation for pharmaceuticals in river basins with the GREAT-ER 1.0 system KVIV Seminar Pharmaceuticals in the Environment March 9, 2000, Brussels SFT, 2006 Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway NORWEGIAN POLLUTION CONTROL AUTHORITY REPORT TA-2216/2006 STF, 2007 HUMAN AND VETERINARY PHARMACEUTICALS, NARCOTICS, AND PERSONAL CARE PRODUCTS IN THE ENVIRONMENT - CURRENT STATE OF KNOWLEDGE AND MONITORING REQUIREMENTS NORWEGIAN POLLUTION CONTROL AUTHORITY REPORT 2325/2007 STF, 2009 ENVIRONMENTAL SCREENING OF SELECTED ORGANIC COMPOUNDS 2008 HUMAN AND HOSPITAL-USE PHARMACEUTICALS, AQUACULTURE MEDICINES AND PERSONAL CARE PRODUCTS NORWEGIAN POLLUTION CONTROL AUTHORITY REPORT 1046/ _Brugervejledning 18 DHI

22 10 IMPORT AF DATA FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN Værktøjets data for lægemiddelforbrug leveres af Lægemiddelstyrelsen. Forbruget af lægemidler opgøres løbende af Lægemiddelstyrelsen i DDD (definerede døgndoser) og kr. og ikke i forbrugte g eller kg da man i styrelsen overvejende anvender data til at følge forbruget i DDD og til økonomi-opgørelser. Lægemiddelstyrelsen fører ikke statistik for de solgte mængder i g og kg for sygehuse og primære sektorer. Normalt vil man derfor anvende en WHO-omregningsfaktor fra DDD til g (jf. På denne måde kan man anvende Lægemiddelstyrelsens umiddelbare statistik i DDD til at få opgjort de forbrugte mængder af aktivstoffer i g/kg. Men i flere tilfælde har det ikke været muligt at definere en generel DDD-værdi for lægemidler. Forbrug af disse lægemidler registreres i dag kun i antal solgte pakninger. Derfor har DHI og Lægemiddelstyrelsen (Statistik og Analyse) aftalt en specifik form, som data fremsendes på, således at de forbrugte mængder af aktivstoffer kan beregnes ud fra de solgte pakninger. Forbrugsdata leveres således i antal solgte pakninger med angivelse af indholdet af aktivstof i de enkelte piller/pulvere/væsker. På denne måde kan de præcise forbrugte mængder af aktivstoffer beregnes, og man undgår den usikkerhed, der ligger i omregning fra de generelle WHO-faktorer på de enkelte lægemidler. Data fremsendes i Excel eller.csw format. Kolonne-opbygningen fremgår af nedenstående liste, hvor også kolonne-titlernes betydning er angivet: Aar: År Vnr: Varenummer Region: Regionsnummer EkspSum: Salget målt i kr. inkl. moms. Det er målt i afregningspriser Dddsum: Summen af antal solgte DDD ApkSum: Antal solgte pakninger Pname: Pakningsnavn Strnum: Streng numerisk, f.eks. 600 Strunut: Enheden for streng, f.eks. MG Streng: Streng er styrken pr. enhed, f.eks. pr. tablet f.eks. 600 mg Atc: ATC-kode DDD: Defineret døgndosis Dosform: Lægemiddelform (forkortelse) dosf_lt: Lægemiddelform i lang tekst Packsize: Numerisk Packtext, f.eks. 30 Sizeunit: En del af Packtext, f.eks. ST (det står for stk.) Packtext: Mængde, f.eks. 30 stk. ATCname: Aktivstof for hvert varenummer (dvs. normalt ét stof pr. varenummer) CombinationProduct: Oplysning om det er et kombinationspræperat eller ej Modt7: Modtager, dvs. sygehusafdeling (kun for sygehusdata) Stofnavn1: Navn på første aktivstof (kun ét for ikke-kombinationspræparater) Vaegt1: Indhold af stofnavn1 pr. enhed VaegtEnhed1: Enhed for vægten af stofnavn1 Stofnavn2: Navn på andet aktivstof (kun for kombinationspræparater) _Brugervejledning 19 DHI

23 Vaegt2: Indhold af stofnavn2 pr. enhed VaegtEnhed2: Enhed for vægten af stofnavn2 Stofnavn3: Navn på andet aktivstof (kun for kombinationspræparater) Vaegt3: Indhold af stofnavn2 pr. enhed VaegtEnhed3: Enhed for vægten af stofnavn2 Fortsættes op til Stofnavn24 Ud fra disse data er det muligt at beregne forbrugte mængder for enkeltstofferne, der indgår i præparaterne. Værktøjets database er opbygget efter det internationale ATC-system (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System). I dette system er lægemidlerne inddelt i fem niveauer, hvor Niveau 1 er hovedgrupper og Niveau 5 er enkelte lægemiddelstoffer. Dette gælder dog ikke kombinationspræparater, som på Niveau 5 kan indeholde flere enkeltstoffer. For hvert kombinationspræparat er det dog helt typisk, at der er ét stof, som er mængdemæssigt og miljømæssigt interessant. I værktøjets database er der derfor og for at holde en enkelhed i beregningsprocedurer og opbygning beregnet ét stof pr. lægemiddel på Niveau 5 også for kombinationspræparaterne. I databasens tabel ATCParameters er det for kombinationspræparaterne angivet, hvilket stof der er valgt (kolonnen Valgt_stof). Følgende fremgangsmåde anvendes til at importere data fra Lægemiddelstyrelsens data-fil til værktøjets Access-database Pharmaceuticals_DK: 1. Excel- eller.csw-fil fra Lægemiddelstyrelsen. 2. Datafil importeres til tabellen Basisdata i databasen. Herefter valideres data ud fra nedenstående procedure: Varenummer-katalog(VNR_Catalog).Tjek om ATC-kode fra varenummerkatalog(vnr_catalog) findes i: Omregningsfaktor(indeholder omregningsfaktorerne til beregning af mængder) Temporary_excluded (indeholder ATC-koder, som ikke er komplette, eller ATCkoder det ikke har været muligt at regne mængder for på det aktuelle datagrundlag) Stoffer_som_ikke_risikovurderes (ATC-koder som ifølge EMEA-vejledningens principper ikke skal risikovurderes f.eks. proteiner og vitaminer) Modtagernumre (Location codes). Tjek, om der findes poster i kolonnen Location- Code i Basisdata, som ikke findes i tabellen Modtagernumre Duplikater. Tjek, om der findes poster i basisdata, som er duplikater i forhold til år, varenummer (VNR) og Modtagernumre (LocationCodes) Ukendte ATC-koder. Tjek, om alle ATC-koder (ATC) i Basisdata har match i enten Stoffer_som_ikke_risikovurderes, Omregningsfaktorer eller Temporary_excluded. Ukendte Basisdata varenumre. Tjek, om der findes varenumre i Basisdata, som ikke findes i VNR-Catalog. Samtidig skal det gælde, at stofferne ikke skal stå i Stoffer_som_ikke_risikovurderes eller Temporary_excluded _Brugervejledning 20 DHI

24 Ukendte ATC-koder eller Strunut i varenummerkataloget. Tjek, om der findes kombinationer af ATC-koder og Strunut-enheder i VNR_Catalog, som ikke findes i Omregningsfaktorer Opdatér Basisdata. Opdaterer Basisdata på baggrund af VNR-catalog med ATCkode, packsize, strnum og strunut. Manglende APK værdier. Tjek, om der mangler APK-værdier (antal solgte pakninger) i basisdata. Men tjek ikke poster med ATC-kode i Stoffer_som_ikke:risikovurderes eller Temporary_excluded Korrekt årstal. Tjek om årstallet er større end f.eks Træk de relevante data ud fra Basisdata via modtagernumrene (Location_codes) og år. Træk f.eks. 084 (Region Hovedstaden) for Beregn mængden ved at multiplicere Packsize (pakkestørrelse), APK (antal solgte pakninger) og Strnum (styrken pr. enhed - numerisk). (Mængdeliste). 4. Beregn summen for de enkelte ATC-koder, således at man får et samlet forbrug for hele det valgte område for hvert lægemiddel (Sum-mængdeliste). 5. Læg de beregnede data ind tabellen HospitalAndPrimSectorData. Læg først i separat tabel med samme struktur som HospitalAndPrimSectorData og læg derefter data ind i tabellen. Herfra trækkes data til visning i værktøjet _Brugervejledning 21 DHI

25 11 OVERSIGT OVER TABELLER I DATABASER De to anvendte databaser til værktøjet er følgende: Pharmaceuticals_DK: Omfatter data til visningen for hele Danmark. Derudover indeholder denne database også rådata (Basisdata) fra Lægemiddelstyrelsen samt tabellerne, som anvendes til databehandlingen, inden data kan vises Pharmaceuticals: Omfatter data til visningen af hovedstadsområdet med hospitalerne/primær sektorerne i Lynettefællesskabets opland samt oplandet til Slagelse Renseanlæg Tabellerne i de to databaser er overordnet beskrevet nedenfor. Tabellernes datastruktur er nærmere beskrevet i Dokumentation for databaserne: Pharmaceuticals_DK og Pharmaceuticals. Heri er også de præcise tabelstrukturer beskrevet. Tabel 11.1 Tabeller i MS Access-databasen: Pharmaceuticals_DK. Tabeller til værktøjet ATCGroups ATCParameters Hospital HospitalAndPrimSectorData HospitalAndPrimSectorFlow MonitoringPoint MonitoringPointData MonitoringPointFlow PrimSector Reduction Net WaterArea WaterAreaData WaterAreaFlow Indhold Styrer strukturen af data i forhold til ATCsystemet Indeholder alle de parametre-specifikke oplysninger om hvert stof såsom navn, PNECværdier samt farve i pies Indeholder hospitalsspecifikke oplysninger såsom navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng Indeholder forbrugsdata for både hospitaler og primære sektorer Spildevandsflow for hospitaler og primære sektorer Indeholder målepunktsoplysninger f.eks. navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng. Målepunkt er f.eks. ind- og udløb til renseanlæg Indeholder beregnede data for målepunkter. Beregning foretages automatisk på baggrund af hospitals- og primær sektor-afledninger Spildevandsflow for målepunkterne angives her Indeholder primære sektor-oplysninger, som f.eks. navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng Datafil som viser de indtastede reduktioner i renseanlæg for parametrene Datafil for kloaknettets opbygning Oplysninger om vandområdet ud for renseanlægget Indeholder beregnede data for vandområdet baseret på udløbet fra renseanlægget og fortyndingsfaktoren Vandområde-flow. Antages normalt at være _Brugervejledning 22 DHI

26 Sys_Area Sys_fields Sys_Layers Sys_LayType Sys_PointInArea Sys_Temp Sys_xx SYSquiery Temp_HOSP UnitDeoseLookup UnitDoseVals Tabeller som anvendes til import af data BasisData Basisdata_log MODTAGERNUMRE Omregningsfaktorer Stoffer_som_ikke_risikovurderes Temporary_excluded VNR_Catalog samme flow som udløbsflowet Systemfiler til afviklingen af værktøjets dataopslag og visninger Indhold Indeholder samtlige rådata fra Lægemiddelstyrelsen på en valideret form Indeholder oplysninger om, hvornår og hvilke oplysninger der er lagt ind i databasen Indeholder de danske sundhedssektor-koder fra Sundhedsstyrelsen fra august 2009 Indeholder omregningsfaktorerne til beregning af mængder ATC-koder, som ifølge EMEA-vejledningens principper ikke skal risikovurderes f.eks. proteiner og vitaminer Indeholder ATC-koder, som ikke er komplette, eller ATC-koder det ikke har været muligt at beregne mængder for på det aktuelle datagrundlag Varenummerkatalog, som indeholder alle varenumrene for de danske lægemidler, samt de pakkespecifikke oplysninger om packsize, styrke og enhed Tabel 11.2 Tabeller i MS Access-databasen: Pharmaceuticals (Lynettefællesskabet og Slagelse). Tabeller, som anvendes af værktøjet ATCGroups ATCParameters Hospital HospitalAndPrimSectorData HospitalAndPrimSectorFlow MonitoringPoint Indhold Styrer strukturen af data i forhold til ATCsystemet Indeholder alle de parametre-specifikke oplysninger om hvert stof såsom navn, PNECværdier samt farve i pies Indeholder hospitalsspecifikke oplysninger såsom navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng Indeholder forbrugsdata for både hospitaler og primære sektorer Spildevandsflow for hospitaler og primære sektorer Indeholder målepunktsoplysninger f.eks _Brugervejledning 23 DHI

27 MonitoringPointData MonitoringPointFlow PrimSector Reduction Net Stoffer_som_ikke_risikovurderes Temporary_excluded VNR_Catalog WaterArea WaterAreaData WaterAreaFlow Sys_Area Sys_fields Sys_Layers Sys_LayType Sys_PointInArea Sys_Temp Sys_xx SYSquiery Temp_HOSP UnitDeoseLookup UnitDoseVals navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng. Målepunkt er f.eks. ind- og udløb til renseanlæg Indeholder beregnede data for målepunkter. Beregning foretages automatisk på baggrund af hospitals- og primære sektor-afledninger Spildevandsflow for målepunkterne angives her Indeholder primær sektor-oplysninger som f.eks. navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng Datafil, som viser de indtastede reduktioner i renseanlæg for parametrene Datafil for kloaknettets opbygning ATC-koder, som ifølge EMEA-vejledningens principper ikke skal risikovurderes f.eks. proteiner og vitaminer Indeholder ATC-koder, som ikke er komplette, eller ATC-koder det ikke har været muligt at beregne mængder for på det aktuelle datagrundlag Varenummerkatalog, som indeholder alle varenumrene for de danske lægemidler, samt de pakkespecifikke oplysninger om packsize, styrke og enhed Oplysninger om vandområdet ud for renseanlægget Indeholder beregnede data for vandområdet baseret på udløbet fra renseanlægget og fortyndingsfaktoren Vandområde-flow. Antages normalt at være samme flow som udløbsflowet Systemfiler til afviklingen af værktøjets dataopslag og visninger _Brugervejledning 24 DHI

28 BILAG 1 ATC-systemet _Brugervejledning 25 DHI

29 ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) ATC-systemet er et internationalt klassificeringssystem til lægemidler. Systemet anvendes til at standardisere og harmonisere lægemiddelklassifikationen på internationalt plan. ATC-systemet defineres og vedligeholdes af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo. ATC-systemet anvendes bl.a. i Lægemiddelkataloget, Lægeforeningens medicinfortegnelse samt i elektroniske opslagsværker. Alle lægemidler, undtaget magistrelle lægemidler og lægemidler der udleveres efter særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, gruppeopdeles efter deres primære indholdsstof og virkemåde. ATC-kodesystemet er inddelt i 14 anatomiske hovedgrupper afhængigt af, hvor i kroppen (hvilket organ) lægemidlet skal virke på. Visse lægemidler har ikke en fuldstændig ATC-kode eksempelvis lægemidler, som lige er markedsført, og hvor den fulde ATC-kode endnu ikke er fastlagt. Et lægemiddel kan skifte ATC-kode fx hvis anvendelsen af stoffet ændres. Ligeledes kan den definerede døgndosis ændres. Ændringerne offentliggøres en gang årligt med virkning fra 1.januar. Et lægemiddels ATC-kode er inddelt i følgende 5 niveauer: 1. niveau Anatomisk hovedgruppe (fortæller hvor i kroppen lægemidlet virker) 2. niveau Terapeutisk, farmakologisk undergruppe (fortæller hvilken lidelse det drejer sig om) 3. niveau Kemisk, terapeutisk, farmakologisk undergruppe (fortæller hvilken virkning lægemidlet har) 4. niveau Kemisk, terapeutisk, farmakologisk undergruppe (fortæller hvilken stofgruppe lægemidlet tilhører) 5. niveau Undergruppe for kemisk substans (angiver specifikt det virksomme stof) ATC-kodens niveau 1 og 2 er beskrevet nedenfor _Brugervejledning 26 DHI

30 ATC-kodens niveau 1 og 2 A A01 A02 A03 A05 A04 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A16 B B01 B02 B03 B05 B06 C C01 C02 C03 C04 C05 C07 C08 C09 C10 D D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 Fordøjelsesorganer, stofskifte Midler mod sygdomme i munden Ulcussygdomme m.m. Spasmolytika, antikolinergika og peristaltikfremmende midler Galde og leverterapi Antiemetika Laksantia Midler mof diarré Midler mod fedme Digestiva incl. enzymer Antidiabetika Vitaminer Mineralpræparater Lidelser i fordøjelse og stofskifte, andre midler Blod og bloddannende organer Antitrombotiske midler Hæmostatika Midler mod anæmi Infusionsvæsker m.m. Andre hæmatologiske midler Hjerte og kredsløb Hjerteterapi Antihypertensiva Diuretika Perifert kardilaterende midler Varice- og hæmoridemidler Betareceptorblokerende midler Calciumantagonister Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet Plasmalipidreducerende midler Dermatologiske midler Antimykotika til dermatologisk brug Blødgørende, hudbeskyttende og solbeskyttende midler Sårbehandlingsmidler Kløestillende midler Midler mod psoriasis Antibakterielle og antivirale midler Glukokortikoider til udvortes brug Antiseptika og desinficerende midler Medicinske forbindstoffer Aknemidler Dermatologiske midler, andre _Brugervejledning 27 DHI

31 G G01 G02 G03 G04 H H01 H02 H03 H04 H05 J J01 J02 J04 J05 J06 J07 L L01 L02 L03 L04 M M01 M02 M03 M04 M05 M09 N N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 Urogenitalsystem og kønshormoner Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug Gynækologiske midler, andre Kønshormoner Urologiske midler Hormoner til systemisk brug Hypofysehormoner Kortikosteroider til systemisk brug Thyreoideaterapi Pankreashormoner Calciumhomeostase Infektionssygdomme, systemiske midler Antibakterielle midler til systemisk brug Antimykotika til systemisk brug Tuberkulostatika Antivirale midler Immunsera og immunglobuliner Vacciner Antineoplastiske og immunmodulerende midler Cytostatika Endokrin terapi Immunstimulerende midler Immunsupprimerende midler Muskler, led og knogler Antiinflamatoriske og antireumatiske midler Antireumatika til udvortes brug Muskelrelaksantia Midler mod arthritis urica Midler mod knoglesygdomme Andre midler mod forstyrrelser i det muskuloskeletale system Centralnervesystemet Anæstetika. Lokalanalgetika Analgetika Antiepileptika Antiparkinsonmidler Psykofarmaka Psykoanaleptika Centralnervesystemet, andre midler P Parasitologi _Brugervejledning 28 DHI

32 P01 P02 P03 R R01 R02 R03 R05 R06 R07 S S01 S02 S03 V V01 V03 V04 V06 V07 V08 V09 V10 Midler mod protozoer Anthelmintika Ektoparasitmidler Respirationsorganerne Midler mod sygdomme i næsehulen Mund-, svælg- og halsmidler Sympatomimetika, midler mod obstruktive lungesygdomme Hostemidler Antihistaminer til systemisk brug Respirationsmidler, andre Sanseorganerne Øjenmidler Øremidler Andre øjen- og øremidler Varia Allergener Varia, terapeutiske præparater Diagnostika Ernæringspræparater Varia, ikke terapeutiske præparater Kontraststoffer Radiofarmaceutiske diagnostika Radiofarmaceutiske lægemidler _Brugervejledning 29 DHI

33 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon

Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand

Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand Anbefalede maksimale koncentrationer ved tilslutning til kloak Input til KL s Arbejdsgruppe omkring hospitalsspildevand Esbjerg,

Læs mere

Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse

Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse 2011 Kolofon Titel: Miljøvurdering af speciallægemidler i spildevand fra sygehuse Emneord: Lægemidler, speciallægemidler, risikovurdering,

Læs mere

Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet

Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Miljøprojekt Nr. 661 2002 Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Frank Stuer-Lauridsen, Lisbet Hansen, Morten Birkved, Jesper Kjølholt og Sonja Mikkelsen Cowi Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Hospitalsspildevand værktøj til tilslutningstilladelser

Hospitalsspildevand værktøj til tilslutningstilladelser Hospitalsspildevand værktøj til tilslutningstilladelser December 2013 Arbejdsgruppen om kommunal regulering af lægemiddelstoffer i tilslutningstilladelser under Kommunernes Landsforening (KL) Forord Hospitalsspildevand

Læs mere

Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden

Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden Bodil Mose Pedersen & Ulf Nielsen DHI - Institut for Vand og Miljø Bent Halling-Sørensen Bent

Læs mere

Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier

Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Juni 2011 Colofon Titel: Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Emneord: Hospitaler, renseteknologi, lægemidler, risikovurdering,

Læs mere

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013

Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0. Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Miljøprojekt nr. 1508, 2013 Titel: Manual for program til risikovurdering JAGG 2.0 Forfattere: NIRAS A/S Falkenberg, J.A. Haudrup Milwertz, T. Nielsen, A.

Læs mere

MEDICINSPILD I DANMARK MAJ 2009

MEDICINSPILD I DANMARK MAJ 2009 Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 492 Offentligt MEDICINSPILD I DANMARK MAJ 2009 Medicinspild i Danmark Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Bilag A Priselasticitet

Bilag A Priselasticitet BilagA Priselasticitet Priselasticiteten for efterspørgslen, PED, forklarer den relative ændring mellem to variable ud fra nedenstående ligningen 1 : Hvis den numeriske værdi er større end en, er efterspørgsel

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere

RESPONSE 2.05. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.05. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.05 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kort om Response :... 4 Lektion 1: Indledende overvejelser... 5 Strategiske overvejelser...

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

vandkvalitetskriterier for stoffer i

vandkvalitetskriterier for stoffer i Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Indhold IN D H O L D 3 F O R O R D 5 S A M M E N F A T N IN G O G K O N K L U

Læs mere

Lægemiddelrester i hospitalsspildevand

Lægemiddelrester i hospitalsspildevand Lægemiddelrester i hospitalsspildevand - et miljøproblem? Speciale af: Jette Wille Lentz Vejledere: Jette Rank og Erling Jelsøe Institut for Miljø, Teknologi og Samfund - Roskilde Universitetscenter 2005

Læs mere

Lægemiddelrester i hospitalsspildevand

Lægemiddelrester i hospitalsspildevand Lægemiddelrester i hospitalsspildevand - et miljøproblem? Speciale af: Jette Wille Lentz Vejledere: Jette Rank og Erling Jelsøe Institut for Miljø, Teknologi og Samfund - Roskilde Universitetscenter 2005

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

SmartWeb (CMS & Webshop) /1. SmartWeb. Brugervejledning til CMS & Webshop. Version 3.8

SmartWeb (CMS & Webshop) /1. SmartWeb. Brugervejledning til CMS & Webshop. Version 3.8 SmartWeb (CMS & Webshop) /1 SmartWeb Brugervejledning til CMS & Webshop Version 3.8 SmartWeb (CMS & Webshop) /2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1.

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere