Brugervejledning. Værktøj til vurdering af vandmiljørisiko ved forbrug af humane lægemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Værktøj til vurdering af vandmiljørisiko ved forbrug af humane lægemidler"

Transkript

1 Brugervejledning Værktøj til vurdering af vandmiljørisiko ved forbrug af humane lægemidler December 2009

2 Titel: URL: Brugervejledning - Værktøj til vurdering af vandmiljørisiko ved forbrug af humane lægemidler ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009 Sprog: Copyright Forbehold: Dansk Må citeres med kildeangivelse. By- og landskabstyrelsen, Miljøministeriet By- og Landsskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af By- og Landskabsstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for By- og Landskabsstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at By- og Landskabsstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik

3 Indhold 1 INTRODUKTION SE SYMBOLER FOR HOSPITALER, IND- OG UDLØB PÅ RENSEANLÆG, VANDOMRÅDER OG PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTORER VÆLGE OPSTRØMS HOSPITALER, KLOAKKER ELLER PRIMÆRE SEKTORER I ET KLOAKOPLAND SE VANDETS VEJ VIA KLOAKSYSTEMET FRA F.EKS. ET HOSPITAL TIL RENSEANLÆGGET SE DE BEREGNEDE UDLEDTE KONCENTRATIONER FRA HOSPITALER, RENSEANLÆG OG VANDOMRÅDER SE ILLUSTRATIONER AF UDLEDTE MÆNGDER, RESISTENSRISIKO (PEC/PNEC MIC ), MILJØRISIKOEN (PEC/PNEC WATER ) VED HOSPITALER, PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTORER, RENSEANLÆG OG I VANDOMRÅDER Udledte mængder Resistensrisiko (gælder kun antibiotika) Vandmiljørisiko Vandmiljørisiko for enkeltstoffer på tværs af lægemiddelgrupper Ændre tærskelværdien for udvælgelse via PEC/PNEC WATER -forholdet SÆTTE EN VÆRDI FOR REDUKTION AF STOFFER I RENSEANLÆG ÆNDRE FORTYNDINGSFAKTOREN I VANDOMRÅDET REFERENCER, SOM LIGGER TIL GRUND FOR PNEC WATER OG PNEC MIC IMPORT AF DATA FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN OVERSIGT OVER TABELLER I DATABASER Bilag Bilag 1: ATC-systemet _Brugervejledning i DHI

4 1 INTRODUKTION Værktøjet består af en kortkomponent (.exe-fil), en Access database og de elektroniske kort, som skal vises. Værktøjet kan sættes op til at illustrere forskellige geografiske områder. Aktuelt viser værktøjet: Hele Danmark (Access databasen: Pharmaceuticals_DK) Hovedstadsområdet med hospitaler/primære sektorer i Lynettefællesskabets opland (Access databasen: Pharmaceuticals) Slagelse by (Access databasen: Pharmaceuticals) Data i databasen er systematiseret efter WHO s ATC-koder, som også den danske sundhedssektor anvender til kategorisering af lægemidler. ATC står for Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (jf. Bilag 1). ATC-systemets aktuelle status kan følges på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og WHO centret i Norge Denne udgave af værktøjet er udviklet af DHI for By- og Landskabsstyrelsen. Datagrundlag og beregninger De danske forbrug af lægemiddelstoffer rapporteres til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen har data for solgte pakninger og følger forbruget i kr. og DDD (definerede døgn doser), men ikke i mængder (kg). Værktøjet anvender Lægemiddelstyrelsens data for antal og type solgte pakninger til at beregne de præcise forbrugsmængder af aktivstoffer baseret på indholdet i hver enkelt pakning. Værktøjet anvender de beregnede mængder af aktivstoffer fra hospitals- og primær sektor til at beregne koncentrationer af stofferne i spildevand og vandmiljø (PEC: Predicted Environmental Concentration). I beregningerne er der som udgangspunkt ikke taget hensyn til metabolisering i patienter eller nedbrydning i renseanlæg. Dette følger anbefalingerne i EU s EMEA guideline for miljøvurdering af lægemidler 1. Hvis man ønsker at tage højde for metabolisering eller nedbrydning, er der i værktøjet mulighed for at indtaste ekskretionsrater og nedbrydningsrater for de enkelte stoffer. Til risikovurdering anvendes PEC/PNEC-forholdet, hvor PNEC står for Predicted No- Effect Concentration. Et PEC/PNEC-risikoforhold større end 1 vurderes ifølge EMEAguidelinen som kritisk /1/. PNEC omhandler vandlevende organismer og benævnes derfor PNEC Water. For antibiotika beregnes endvidere en resistensrisiko. Her anvendes MIC-værdierne (Minimum Inhibition Concentration) til en PNEC MIC, som udtrykker, hvor meget antibiotika der skal til for at hæmme patogene mikroorganismer. Alle PNECværdier er indsamlet fra dansk og international litteratur. Referencer for PNECværdierne er angivet i databasen. Proceduren for beregning og vurdering af udledning lægemiddelstoffer er illustreret i Figur 1. 1 EMEA (2006): Guideline on the environmental risk assessment of medicinal product for human use _Brugervejledning 1 DHI

5 Forbrug af lægemidler på hospitaler og i primær sektor (LMS-statistik) Beregning ud fra antal forbrugte pakninger (metabolisering kan angives) Afledt mængde fra hospital Vandforbrug på hospital Spildevandskoncentration = PEC Hospital Afledt mængde fra primær sektor Tærskelværdi kan angives PEC/PNEC MIC PEC/PNEC Water Tilledt mængde til renseanlæg Tilløbsvandmængde til renseanlæg Tilløbskoncentration = PEC Tilløb Reduktion i renseanlæg kan angives Udløbskoncentration = PEC Udløb Fortyndingsfaktor kan angives Vandområdekoncentration = PEC Vandområde Tærskelværdi kan angives PEC/PNEC >1 = Kritisk PEC/PNEC MIC - PEC/PNEC Water Figur 1 Beregning og vurdering af lægemiddelstoffer i værktøjet _Brugervejledning 2 DHI

6 2 SE SYMBOLER FOR HOSPITALER, IND- OG UDLØB PÅ RENSEANLÆG, VANDOMRÅDER OG PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTORER Symbolerne for henholdsvis hospitaler, ind- og udløb på renseanlæg, vandområder og primære sundhedssektorer fremgår af nedenstående skærmbillede. Det afgrænsede vandområde på kortet illustrerer det område, hvor der antages at være en fortyndingsfaktor på 10 (forskelligt fra ét vandområde til et andet). Navnet på de valgte objekter fremgår af vinduet til højre (Selected Objects). Nummeret på valgte kloakstrenge fremgår i bunden af skærmen, når man vælger en streng (Object number). Ind- og udløb fra renseanlæg Kloakstreng Vandområde Hospital Primær sundhedssektor _Brugervejledning 3 DHI

7 3 VÆLGE OPSTRØMS HOSPITALER, KLOAKKER ELLER PRIMÆRE SEKTORER I ET KLOAKOPLAND >> Vælg (klik med musen) en kloakstreng, som du gerne vil søge information om opstrøms. Det kan f.eks. være tilløb til renseanlæg >> Vælg i menuen til højre (Select Upstream), om du vil søge efter hospitaler, primære sektorer eller kloakstrenge og tryk på Search Valgt kloakstreng Hvis du søger på hospitaler, vil du se følgende udvælgelse: _Brugervejledning 4 DHI

8 De hospitaler, som ligger opstrøms, vil blive markeret røde, og deres navne fremgår af vinduet til højre. De valgte hospitaler kan man derefter arbejde videre med og f.eks. vise lagkagediagrammer for, jf. Se illustrationer af miljørisikoen (PEC/PNEC Water ) for hospitaler, primære sektorer og renseanlæg. Hvis du søger på kloakker, vil du se alle opstrøms kloakker markeret røde _Brugervejledning 5 DHI

9 4 SE VANDETS VEJ VIA KLOAKSYSTEMET FRA F.EKS. ET HOSPITAL TIL RENSEANLÆGGET >> Vælg en kloakstreng, som et hospital udleder til. Tryk på knappen Select i menuen Select Downstream Nu vil du se den vej gennem kloaksystemet, som spildevandet løber, inden det når renseanlægget. Hospital Spildevandets vej til renseanlægget _Brugervejledning 6 DHI

10 5 SE DE BEREGNEDE UDLEDTE KONCENTRATIONER FRA HOSPITALER, RENSEANLÆG OG VANDOMRÅDER >> Vælg i menuen øverst på skærmen, hvilken gruppe af lægemidler du vil hente data for (f.eks. J01 Antibiotika). Dit valg vil herefter fremgå nederst på skærmen (f.eks. Pharma grp: J01 - ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE) >> Dobbeltklik på symbolerne for hospital, ind- og udløb fra renseanlæg eller vandområdet. Du kan også vælge hospitalet i menuen til højre Ind- og udløb fra renseanlæg Vandområde Hospital Herefter vil du se følgende vindue for f.eks. et hospital. Her kan du se den samlede beregnede udledte mængde for hele hovedgruppen (i dette tilfælde J01 Antibiotika) i g/år og det samlede spildevandsflow i m 3 /år, som i dette tilfælde er antaget at være uforandret over de medtagne år. >> Vælg undergruppe af lægemidler, du ønsker at se i menuen øverst i vinduet (f.eks. tetracycliner) >> Vælg lægemiddelstof fra alfabetiske faneblade (f.eks. doxycyclin) _Brugervejledning 7 DHI

11 Nu vil du se dette vindue for det valgte stof. Du kan: Se beregnede mængder (load), koncentrationer (PEC), vandmiljørisiko-koefficienter (PEC/PNEC Water ) og resistensrisiko-koefficienter (PEC/PNEC MIC ) Se middel-, min-, max- og standardafvigelser for den periode, der er valgt Se de anvendte PNEC Water og PNEC MIC værdier (hvis du vil ændre disse værdier, skal du gøre det inde fra Access i tabellen ATC_Parameters ) Se lægemidlets ATC-kode _Brugervejledning 8 DHI

12 Du kan også: >> Vælge en specifik periode (Select period) og se data for udvalgte perioder >> Klikke på knappen Load Chart og se et søjlediagram for de udledte mængder (g/år) fra den valgte periode (som illustreret ovenfor) >> Klikke på knappen Data Table og se data i en tabel >> Vælge at overføre data til Excel i vinduet Data Table ved at trykke på knappen Paste to Excel. Alternativt kan du også eksportere data til en fil (.txt,.html eller.slk) via knappen Export to File eller blot kopiere data via knappen Copy to Clipboard >> Udskrive de overførte data via f.eks. Excel >> Se summen af undergrupperne indenfor den valgte hovedgruppe ved at vælge Sum by Group i rullemenuen øverst i vinduet. Herefter vil fanebladene vise de enkelte undergrupper. Nu kan du f.eks. se data for den samlede gruppe af tetracykliner eller fluorquinoloner _Brugervejledning 9 DHI

13 6 SE ILLUSTRATIONER AF UDLEDTE MÆNGDER, RESISTENSRISIKO (PEC/PNEC MIC ), MILJØRISIKOEN (PEC/PNEC WATER ) VED HOSPITALER, PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTORER, RENSEANLÆG OG I VANDOMRÅDER >> Vælg den hovedgruppe af lægemidler, som du vil vise illustrationer for, i menuen øverst på skærmen >> Vælg de hospitaler, vandområder, ind- og udløb på renseanlæg eller primære sektorer, som du vil vise illustrationer for. Her kan du bruge funktionen Select Upstream (jf. afsnit 2) eller klikke på flere symboler, mens du holder shiftknappen nede. Du kan vise lagkager for én kategori ad gangen (altså f.eks. alle hospitaler) Udledte mængder >> Klik på knappen Show i boksen Pie Chart til højre på skærmen Hvis du har valgt alle hospitaler, vil du se nedenstående lagkage-illustrationer for udledningen af lægemiddelstoffer i g/år. >> Sæt hak i Show value, hvis du vil se sum-værdierne for hver lagkage (skrives med rødt nedenfor hver lagkage) >> Vælg årstal for de data, du ønsker at se i menuen til højre (Select Year) >> Op- eller nedskalér størrelsen af lagkagerne i menuen til højre (Pie Size) >> Tryk på knappen Close i Pie Chart for at forlade pie-mode og vende tilbage til almindelig brug af programmet _Brugervejledning 10 DHI

14 Resistensrisiko (gælder kun antibiotika) >> Vælg PEC/PNEC MIC, hvis du vil se resistensrisikoen for de valgte antibiotika Vandmiljørisiko >> Vælg PEC/PNEC Water, hvis du vil se vandmiljørisikoen for den valgte lægemiddelgruppe _Brugervejledning 11 DHI

15 Vandmiljørisiko for enkeltstoffer på tværs af lægemiddelgrupper Hvis du vil se vandmiljørisikoen for enkeltstoffer på tværs af lægemiddelgrupper, skal du stå i pie-mode. Dvs. du skal have valgt de hospitaler (eller andre objekter), som du vil vise lagkager for og derefter trykke på Show i menuen Pie Chart. >> I menuen Select mode vælger du Single Substances Exceeding 1 Nu ser du nedenstående skærmbillede, som viser alle enkeltstoffer, der har et PEC/PNEC Water -forhold større end 1 (et PEC/PNEC Water -forhold større end 1 er kritisk ifølge EU EMEA vejledningen) _Brugervejledning 12 DHI

16 Hvis du nu ønsker at se PEC/PNEC Water -værdierne for enkeltstofferne eller fravælge enkelte af de stoffer, som vises skal du vælge Select substances. >> Tryk på knappen Select substances Nu kan du se værdierne og til-/fravælge de enkelte lægemiddelstoffer _Brugervejledning 13 DHI

17 >> Klik på (du skal klikke to gange). Husk at klikke én gang i et felt ved siden af det, du har ændret, for at ændringen registreres. Luk vinduet ved at klikke i krydset øverst til højre >> Du kan scrolle til højre og nederst i vinduet >> Du kan overføre data til Excel ved at trykke på knappen Excel Ændre tærskelværdien for udvælgelse via PEC/PNEC WATER -forholdet Hvis du ønsker at ændre tærskelværdien for udvælgelsen af PEC/PNEC Water altså f.eks. ændre værdien for udvælgelse fra stoffer med forhold over 1 til 0,1 kan du gøre dette i menuen Settings for oven. >> Forlad pie-mode ved at trykke på knappen Close i Pie Chart >> I menuen Settings vælger du Single Substances. Indtast den værdi, du ønsker skal være tærskelværdi for udvælgelsen af stoffer _Brugervejledning 14 DHI

18 7 SÆTTE EN VÆRDI FOR REDUKTION AF STOFFER I RENSEANLÆG Hvis du har viden om, at der sker en reduktion af et lægemiddelstof i renseanlægget, kan du angive dette. >> Klik på ét eller flere udløb fra renseanlæg (hold shift -knappen nede, hvis du vil vælge flere). Man skal have valgt udløb fra renseanlæg, for at funktionen virker >> I menuen Functions vælger du Set reduction Nu vil du se følgende skærmbillede: >> Nu kan du vælge mellem undergrupperne i Select group og derefter for hvert specifikt stof skrive, hvor meget du forventer vil løbe igennem renseanlægget. Hvis du for f.eks. for tetracyclin skriver 30%, antager du, at 30% vil være at finde i udløbet fra renseanlægget efter rensning Du vil nu kunne se denne ændring i data for udløb fra renseanlægget og i vandområdet ud for renseanlægget _Brugervejledning 15 DHI

19 8 ÆNDRE FORTYNDINGSFAKTOREN I VANDOMRÅDET Du kan ændre fortyndingsfaktoren i vandområdet ud for renseanlægget. >> Vælg det vandområde, du ønsker at sætte fortyndingsfaktoren for >> I menuen Functions vælger du Calculate WaterArea Nu vil du se følgende skærmbillede: >> Skriv fortyndingsfaktoren i feltet Dilution Factor. Hvis du ønsker en fortyndingsfaktor 10, skriver du 0,1 i feltet. Derefter vil udledte koncentrationer være reduceret med en faktor _Brugervejledning 16 DHI

20 9 REFERENCER, SOM LIGGER TIL GRUND FOR PNEC WATER OG PNEC MIC Nedenstående referencer er pr. december 2009 anvendt til databasens PNEC Water - og PNEC MIC -værdier. Angivelse af referencen for den enkelte værdi fremgår af Accessdatabasens tabel ATCparameters. Aktas Z. et al., (2002) Moxifloxacin activity against clinical isolates compared with the activity of ciprofloxacin. Int. Journal of Antimicrobial Agents 20 pp BEK 1669 Bekendtgørelse nr af 14/12/2006 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet Braurs j. et al., (2004) Surveillance of linezolid resistance in Germany European Society of clinical Microbiology and Infectious Diseases Farrell ID et al., (1976) Sensitivity of Brucella spp to tetracycline andits analogues J. Clin Pathol. Dec (12) pp.: FASS, 2007 SVERIGES LÆGEMIDDELINFORMATION. TILGÆNGELIG PÅ FDA Food and drug administation Tilgængelig på Fisk et al., (2005) Development and assessment of risk profiles for pharmaceuticals Tilgængelig på: Halling-Sørensen et al., (1998) Occurrence, fate and effects of pharmaceutical substances in the environment - a review Chemosphere 36, 1998, pp Henschel, K.P. et al., (1997). Environmental hazard assessment of pharmaceuticals Regulatory Toxicology & Pharmacology 25, 1997, pp Ikbal et al., (2004) Genotoxic Evaluation of the antibacterial Drug Ciprofloxacin, in cultured Lymphocytes of patients with urinary tract infection Turk J Med Science Isidori et al., (2005) Toxic and genotoxic evaluation of six antibiotics on non-target organisms Science of the Total Environment, 2005, 346, page Kümmerer, K., og Henneinger, A (2003) _Brugervejledning 17 DHI

21 Promoting resistance by the emission of antibiotics from hospitals and households into effluent Clin. Microbiol. Infect 2003; Lindberg et al., (2007) Environmental risk assessment of antibiotics in the Swedish environment with emphasis on sewage treatment plants Water research Volume 41, Issue 3, 2007, pp LMS, 2004 Produktresumeer for lægemiddelstoffer Tilgængelig online på: MPA, 2004 Environmental effects of pharmaceuticals, cosmetics and hygiene products Excerpts from the Report of Swedish Medical Products Agency regarding the environmental effects of pharmaceuticals, 2004 MST, 2002 Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Miljøprojekt no. 661, 2002 MST, 2007 Begrænsning af humane lægemiddelrester og antibiotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden Miljøprojekt Nr. 1189, 2007 Schowanek D., og Webb S, (2000) Examples of exposure assessment simulation for pharmaceuticals in river basins with the GREAT-ER 1.0 system KVIV Seminar Pharmaceuticals in the Environment March 9, 2000, Brussels SFT, 2006 Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway NORWEGIAN POLLUTION CONTROL AUTHORITY REPORT TA-2216/2006 STF, 2007 HUMAN AND VETERINARY PHARMACEUTICALS, NARCOTICS, AND PERSONAL CARE PRODUCTS IN THE ENVIRONMENT - CURRENT STATE OF KNOWLEDGE AND MONITORING REQUIREMENTS NORWEGIAN POLLUTION CONTROL AUTHORITY REPORT 2325/2007 STF, 2009 ENVIRONMENTAL SCREENING OF SELECTED ORGANIC COMPOUNDS 2008 HUMAN AND HOSPITAL-USE PHARMACEUTICALS, AQUACULTURE MEDICINES AND PERSONAL CARE PRODUCTS NORWEGIAN POLLUTION CONTROL AUTHORITY REPORT 1046/ _Brugervejledning 18 DHI

22 10 IMPORT AF DATA FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN Værktøjets data for lægemiddelforbrug leveres af Lægemiddelstyrelsen. Forbruget af lægemidler opgøres løbende af Lægemiddelstyrelsen i DDD (definerede døgndoser) og kr. og ikke i forbrugte g eller kg da man i styrelsen overvejende anvender data til at følge forbruget i DDD og til økonomi-opgørelser. Lægemiddelstyrelsen fører ikke statistik for de solgte mængder i g og kg for sygehuse og primære sektorer. Normalt vil man derfor anvende en WHO-omregningsfaktor fra DDD til g (jf. På denne måde kan man anvende Lægemiddelstyrelsens umiddelbare statistik i DDD til at få opgjort de forbrugte mængder af aktivstoffer i g/kg. Men i flere tilfælde har det ikke været muligt at definere en generel DDD-værdi for lægemidler. Forbrug af disse lægemidler registreres i dag kun i antal solgte pakninger. Derfor har DHI og Lægemiddelstyrelsen (Statistik og Analyse) aftalt en specifik form, som data fremsendes på, således at de forbrugte mængder af aktivstoffer kan beregnes ud fra de solgte pakninger. Forbrugsdata leveres således i antal solgte pakninger med angivelse af indholdet af aktivstof i de enkelte piller/pulvere/væsker. På denne måde kan de præcise forbrugte mængder af aktivstoffer beregnes, og man undgår den usikkerhed, der ligger i omregning fra de generelle WHO-faktorer på de enkelte lægemidler. Data fremsendes i Excel eller.csw format. Kolonne-opbygningen fremgår af nedenstående liste, hvor også kolonne-titlernes betydning er angivet: Aar: År Vnr: Varenummer Region: Regionsnummer EkspSum: Salget målt i kr. inkl. moms. Det er målt i afregningspriser Dddsum: Summen af antal solgte DDD ApkSum: Antal solgte pakninger Pname: Pakningsnavn Strnum: Streng numerisk, f.eks. 600 Strunut: Enheden for streng, f.eks. MG Streng: Streng er styrken pr. enhed, f.eks. pr. tablet f.eks. 600 mg Atc: ATC-kode DDD: Defineret døgndosis Dosform: Lægemiddelform (forkortelse) dosf_lt: Lægemiddelform i lang tekst Packsize: Numerisk Packtext, f.eks. 30 Sizeunit: En del af Packtext, f.eks. ST (det står for stk.) Packtext: Mængde, f.eks. 30 stk. ATCname: Aktivstof for hvert varenummer (dvs. normalt ét stof pr. varenummer) CombinationProduct: Oplysning om det er et kombinationspræperat eller ej Modt7: Modtager, dvs. sygehusafdeling (kun for sygehusdata) Stofnavn1: Navn på første aktivstof (kun ét for ikke-kombinationspræparater) Vaegt1: Indhold af stofnavn1 pr. enhed VaegtEnhed1: Enhed for vægten af stofnavn1 Stofnavn2: Navn på andet aktivstof (kun for kombinationspræparater) _Brugervejledning 19 DHI

23 Vaegt2: Indhold af stofnavn2 pr. enhed VaegtEnhed2: Enhed for vægten af stofnavn2 Stofnavn3: Navn på andet aktivstof (kun for kombinationspræparater) Vaegt3: Indhold af stofnavn2 pr. enhed VaegtEnhed3: Enhed for vægten af stofnavn2 Fortsættes op til Stofnavn24 Ud fra disse data er det muligt at beregne forbrugte mængder for enkeltstofferne, der indgår i præparaterne. Værktøjets database er opbygget efter det internationale ATC-system (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System). I dette system er lægemidlerne inddelt i fem niveauer, hvor Niveau 1 er hovedgrupper og Niveau 5 er enkelte lægemiddelstoffer. Dette gælder dog ikke kombinationspræparater, som på Niveau 5 kan indeholde flere enkeltstoffer. For hvert kombinationspræparat er det dog helt typisk, at der er ét stof, som er mængdemæssigt og miljømæssigt interessant. I værktøjets database er der derfor og for at holde en enkelhed i beregningsprocedurer og opbygning beregnet ét stof pr. lægemiddel på Niveau 5 også for kombinationspræparaterne. I databasens tabel ATCParameters er det for kombinationspræparaterne angivet, hvilket stof der er valgt (kolonnen Valgt_stof). Følgende fremgangsmåde anvendes til at importere data fra Lægemiddelstyrelsens data-fil til værktøjets Access-database Pharmaceuticals_DK: 1. Excel- eller.csw-fil fra Lægemiddelstyrelsen. 2. Datafil importeres til tabellen Basisdata i databasen. Herefter valideres data ud fra nedenstående procedure: Varenummer-katalog(VNR_Catalog).Tjek om ATC-kode fra varenummerkatalog(vnr_catalog) findes i: Omregningsfaktor(indeholder omregningsfaktorerne til beregning af mængder) Temporary_excluded (indeholder ATC-koder, som ikke er komplette, eller ATCkoder det ikke har været muligt at regne mængder for på det aktuelle datagrundlag) Stoffer_som_ikke_risikovurderes (ATC-koder som ifølge EMEA-vejledningens principper ikke skal risikovurderes f.eks. proteiner og vitaminer) Modtagernumre (Location codes). Tjek, om der findes poster i kolonnen Location- Code i Basisdata, som ikke findes i tabellen Modtagernumre Duplikater. Tjek, om der findes poster i basisdata, som er duplikater i forhold til år, varenummer (VNR) og Modtagernumre (LocationCodes) Ukendte ATC-koder. Tjek, om alle ATC-koder (ATC) i Basisdata har match i enten Stoffer_som_ikke_risikovurderes, Omregningsfaktorer eller Temporary_excluded. Ukendte Basisdata varenumre. Tjek, om der findes varenumre i Basisdata, som ikke findes i VNR-Catalog. Samtidig skal det gælde, at stofferne ikke skal stå i Stoffer_som_ikke_risikovurderes eller Temporary_excluded _Brugervejledning 20 DHI

24 Ukendte ATC-koder eller Strunut i varenummerkataloget. Tjek, om der findes kombinationer af ATC-koder og Strunut-enheder i VNR_Catalog, som ikke findes i Omregningsfaktorer Opdatér Basisdata. Opdaterer Basisdata på baggrund af VNR-catalog med ATCkode, packsize, strnum og strunut. Manglende APK værdier. Tjek, om der mangler APK-værdier (antal solgte pakninger) i basisdata. Men tjek ikke poster med ATC-kode i Stoffer_som_ikke:risikovurderes eller Temporary_excluded Korrekt årstal. Tjek om årstallet er større end f.eks Træk de relevante data ud fra Basisdata via modtagernumrene (Location_codes) og år. Træk f.eks. 084 (Region Hovedstaden) for Beregn mængden ved at multiplicere Packsize (pakkestørrelse), APK (antal solgte pakninger) og Strnum (styrken pr. enhed - numerisk). (Mængdeliste). 4. Beregn summen for de enkelte ATC-koder, således at man får et samlet forbrug for hele det valgte område for hvert lægemiddel (Sum-mængdeliste). 5. Læg de beregnede data ind tabellen HospitalAndPrimSectorData. Læg først i separat tabel med samme struktur som HospitalAndPrimSectorData og læg derefter data ind i tabellen. Herfra trækkes data til visning i værktøjet _Brugervejledning 21 DHI

25 11 OVERSIGT OVER TABELLER I DATABASER De to anvendte databaser til værktøjet er følgende: Pharmaceuticals_DK: Omfatter data til visningen for hele Danmark. Derudover indeholder denne database også rådata (Basisdata) fra Lægemiddelstyrelsen samt tabellerne, som anvendes til databehandlingen, inden data kan vises Pharmaceuticals: Omfatter data til visningen af hovedstadsområdet med hospitalerne/primær sektorerne i Lynettefællesskabets opland samt oplandet til Slagelse Renseanlæg Tabellerne i de to databaser er overordnet beskrevet nedenfor. Tabellernes datastruktur er nærmere beskrevet i Dokumentation for databaserne: Pharmaceuticals_DK og Pharmaceuticals. Heri er også de præcise tabelstrukturer beskrevet. Tabel 11.1 Tabeller i MS Access-databasen: Pharmaceuticals_DK. Tabeller til værktøjet ATCGroups ATCParameters Hospital HospitalAndPrimSectorData HospitalAndPrimSectorFlow MonitoringPoint MonitoringPointData MonitoringPointFlow PrimSector Reduction Net WaterArea WaterAreaData WaterAreaFlow Indhold Styrer strukturen af data i forhold til ATCsystemet Indeholder alle de parametre-specifikke oplysninger om hvert stof såsom navn, PNECværdier samt farve i pies Indeholder hospitalsspecifikke oplysninger såsom navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng Indeholder forbrugsdata for både hospitaler og primære sektorer Spildevandsflow for hospitaler og primære sektorer Indeholder målepunktsoplysninger f.eks. navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng. Målepunkt er f.eks. ind- og udløb til renseanlæg Indeholder beregnede data for målepunkter. Beregning foretages automatisk på baggrund af hospitals- og primær sektor-afledninger Spildevandsflow for målepunkterne angives her Indeholder primære sektor-oplysninger, som f.eks. navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng Datafil som viser de indtastede reduktioner i renseanlæg for parametrene Datafil for kloaknettets opbygning Oplysninger om vandområdet ud for renseanlægget Indeholder beregnede data for vandområdet baseret på udløbet fra renseanlægget og fortyndingsfaktoren Vandområde-flow. Antages normalt at være _Brugervejledning 22 DHI

26 Sys_Area Sys_fields Sys_Layers Sys_LayType Sys_PointInArea Sys_Temp Sys_xx SYSquiery Temp_HOSP UnitDeoseLookup UnitDoseVals Tabeller som anvendes til import af data BasisData Basisdata_log MODTAGERNUMRE Omregningsfaktorer Stoffer_som_ikke_risikovurderes Temporary_excluded VNR_Catalog samme flow som udløbsflowet Systemfiler til afviklingen af værktøjets dataopslag og visninger Indhold Indeholder samtlige rådata fra Lægemiddelstyrelsen på en valideret form Indeholder oplysninger om, hvornår og hvilke oplysninger der er lagt ind i databasen Indeholder de danske sundhedssektor-koder fra Sundhedsstyrelsen fra august 2009 Indeholder omregningsfaktorerne til beregning af mængder ATC-koder, som ifølge EMEA-vejledningens principper ikke skal risikovurderes f.eks. proteiner og vitaminer Indeholder ATC-koder, som ikke er komplette, eller ATC-koder det ikke har været muligt at beregne mængder for på det aktuelle datagrundlag Varenummerkatalog, som indeholder alle varenumrene for de danske lægemidler, samt de pakkespecifikke oplysninger om packsize, styrke og enhed Tabel 11.2 Tabeller i MS Access-databasen: Pharmaceuticals (Lynettefællesskabet og Slagelse). Tabeller, som anvendes af værktøjet ATCGroups ATCParameters Hospital HospitalAndPrimSectorData HospitalAndPrimSectorFlow MonitoringPoint Indhold Styrer strukturen af data i forhold til ATCsystemet Indeholder alle de parametre-specifikke oplysninger om hvert stof såsom navn, PNECværdier samt farve i pies Indeholder hospitalsspecifikke oplysninger såsom navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng Indeholder forbrugsdata for både hospitaler og primære sektorer Spildevandsflow for hospitaler og primære sektorer Indeholder målepunktsoplysninger f.eks _Brugervejledning 23 DHI

27 MonitoringPointData MonitoringPointFlow PrimSector Reduction Net Stoffer_som_ikke_risikovurderes Temporary_excluded VNR_Catalog WaterArea WaterAreaData WaterAreaFlow Sys_Area Sys_fields Sys_Layers Sys_LayType Sys_PointInArea Sys_Temp Sys_xx SYSquiery Temp_HOSP UnitDeoseLookup UnitDoseVals navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng. Målepunkt er f.eks. ind- og udløb til renseanlæg Indeholder beregnede data for målepunkter. Beregning foretages automatisk på baggrund af hospitals- og primære sektor-afledninger Spildevandsflow for målepunkterne angives her Indeholder primær sektor-oplysninger som f.eks. navn, placering på kort samt tilknytning til kloakstreng Datafil, som viser de indtastede reduktioner i renseanlæg for parametrene Datafil for kloaknettets opbygning ATC-koder, som ifølge EMEA-vejledningens principper ikke skal risikovurderes f.eks. proteiner og vitaminer Indeholder ATC-koder, som ikke er komplette, eller ATC-koder det ikke har været muligt at beregne mængder for på det aktuelle datagrundlag Varenummerkatalog, som indeholder alle varenumrene for de danske lægemidler, samt de pakkespecifikke oplysninger om packsize, styrke og enhed Oplysninger om vandområdet ud for renseanlægget Indeholder beregnede data for vandområdet baseret på udløbet fra renseanlægget og fortyndingsfaktoren Vandområde-flow. Antages normalt at være samme flow som udløbsflowet Systemfiler til afviklingen af værktøjets dataopslag og visninger _Brugervejledning 24 DHI

28 BILAG 1 ATC-systemet _Brugervejledning 25 DHI

29 ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) ATC-systemet er et internationalt klassificeringssystem til lægemidler. Systemet anvendes til at standardisere og harmonisere lægemiddelklassifikationen på internationalt plan. ATC-systemet defineres og vedligeholdes af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo. ATC-systemet anvendes bl.a. i Lægemiddelkataloget, Lægeforeningens medicinfortegnelse samt i elektroniske opslagsværker. Alle lægemidler, undtaget magistrelle lægemidler og lægemidler der udleveres efter særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, gruppeopdeles efter deres primære indholdsstof og virkemåde. ATC-kodesystemet er inddelt i 14 anatomiske hovedgrupper afhængigt af, hvor i kroppen (hvilket organ) lægemidlet skal virke på. Visse lægemidler har ikke en fuldstændig ATC-kode eksempelvis lægemidler, som lige er markedsført, og hvor den fulde ATC-kode endnu ikke er fastlagt. Et lægemiddel kan skifte ATC-kode fx hvis anvendelsen af stoffet ændres. Ligeledes kan den definerede døgndosis ændres. Ændringerne offentliggøres en gang årligt med virkning fra 1.januar. Et lægemiddels ATC-kode er inddelt i følgende 5 niveauer: 1. niveau Anatomisk hovedgruppe (fortæller hvor i kroppen lægemidlet virker) 2. niveau Terapeutisk, farmakologisk undergruppe (fortæller hvilken lidelse det drejer sig om) 3. niveau Kemisk, terapeutisk, farmakologisk undergruppe (fortæller hvilken virkning lægemidlet har) 4. niveau Kemisk, terapeutisk, farmakologisk undergruppe (fortæller hvilken stofgruppe lægemidlet tilhører) 5. niveau Undergruppe for kemisk substans (angiver specifikt det virksomme stof) ATC-kodens niveau 1 og 2 er beskrevet nedenfor _Brugervejledning 26 DHI

30 ATC-kodens niveau 1 og 2 A A01 A02 A03 A05 A04 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A16 B B01 B02 B03 B05 B06 C C01 C02 C03 C04 C05 C07 C08 C09 C10 D D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 Fordøjelsesorganer, stofskifte Midler mod sygdomme i munden Ulcussygdomme m.m. Spasmolytika, antikolinergika og peristaltikfremmende midler Galde og leverterapi Antiemetika Laksantia Midler mof diarré Midler mod fedme Digestiva incl. enzymer Antidiabetika Vitaminer Mineralpræparater Lidelser i fordøjelse og stofskifte, andre midler Blod og bloddannende organer Antitrombotiske midler Hæmostatika Midler mod anæmi Infusionsvæsker m.m. Andre hæmatologiske midler Hjerte og kredsløb Hjerteterapi Antihypertensiva Diuretika Perifert kardilaterende midler Varice- og hæmoridemidler Betareceptorblokerende midler Calciumantagonister Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet Plasmalipidreducerende midler Dermatologiske midler Antimykotika til dermatologisk brug Blødgørende, hudbeskyttende og solbeskyttende midler Sårbehandlingsmidler Kløestillende midler Midler mod psoriasis Antibakterielle og antivirale midler Glukokortikoider til udvortes brug Antiseptika og desinficerende midler Medicinske forbindstoffer Aknemidler Dermatologiske midler, andre _Brugervejledning 27 DHI

31 G G01 G02 G03 G04 H H01 H02 H03 H04 H05 J J01 J02 J04 J05 J06 J07 L L01 L02 L03 L04 M M01 M02 M03 M04 M05 M09 N N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 Urogenitalsystem og kønshormoner Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug Gynækologiske midler, andre Kønshormoner Urologiske midler Hormoner til systemisk brug Hypofysehormoner Kortikosteroider til systemisk brug Thyreoideaterapi Pankreashormoner Calciumhomeostase Infektionssygdomme, systemiske midler Antibakterielle midler til systemisk brug Antimykotika til systemisk brug Tuberkulostatika Antivirale midler Immunsera og immunglobuliner Vacciner Antineoplastiske og immunmodulerende midler Cytostatika Endokrin terapi Immunstimulerende midler Immunsupprimerende midler Muskler, led og knogler Antiinflamatoriske og antireumatiske midler Antireumatika til udvortes brug Muskelrelaksantia Midler mod arthritis urica Midler mod knoglesygdomme Andre midler mod forstyrrelser i det muskuloskeletale system Centralnervesystemet Anæstetika. Lokalanalgetika Analgetika Antiepileptika Antiparkinsonmidler Psykofarmaka Psykoanaleptika Centralnervesystemet, andre midler P Parasitologi _Brugervejledning 28 DHI

32 P01 P02 P03 R R01 R02 R03 R05 R06 R07 S S01 S02 S03 V V01 V03 V04 V06 V07 V08 V09 V10 Midler mod protozoer Anthelmintika Ektoparasitmidler Respirationsorganerne Midler mod sygdomme i næsehulen Mund-, svælg- og halsmidler Sympatomimetika, midler mod obstruktive lungesygdomme Hostemidler Antihistaminer til systemisk brug Respirationsmidler, andre Sanseorganerne Øjenmidler Øremidler Andre øjen- og øremidler Varia Allergener Varia, terapeutiske præparater Diagnostika Ernæringspræparater Varia, ikke terapeutiske præparater Kontraststoffer Radiofarmaceutiske diagnostika Radiofarmaceutiske lægemidler _Brugervejledning 29 DHI

33 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

Lægemiddelstoffer Risikovurdering og anbefalede maksimale koncentrationer

Lægemiddelstoffer Risikovurdering og anbefalede maksimale koncentrationer Lægemiddelstoffer Risikovurdering og anbefalede maksimale koncentrationer Ulf Nielsen Natur og Miljø 2014, God regulering af lægemiddestoffer i hospitalsspildevand 20.05.14 Hovedfokus Hvordan kan forbruget

Læs mere

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag 1 Ensartet kommunalt administrationsgrundlag Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk 2 Præsentation Hvidovre Kommune: Miljøsagsbehandler for Hvidovre Hospital Lynettefællesskabet I/S: Tovholder for arbejdsgruppe

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Lægemiddelrester i spildevand og deres skæbne gennem renseanlæg

Lægemiddelrester i spildevand og deres skæbne gennem renseanlæg Lægemiddelrester i spildevand og deres skæbne gennem renseanlæg Karen Klarskov Møller Aarhus Vand Indhold Formål med projektet Lidt om renseanlæggene Indløbskoncentrationer Koncentrationer efter biologisk

Læs mere

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016 PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216 KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011 Regionernes udgifter til medicintilskud 1.-4. kvartal 2011 Rapporten beskriver, hvordan salget af de tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne

Læs mere

Handlingsplan for hospitalsspildevand

Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Handlingsplan for hospitalsspildevand Nationalt og international er hospitalsspildevand et nyt område, som langsomt er ved at få en øget opmærksomhed. Der er imidlertid

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Amgros året der gik og året der kommer!

Amgros året der gik og året der kommer! Amgros året der gik og året der kommer! u Året der gik u Amgros og sygehusapotekerne u RADS KRIS u Året der kommer Side 1 Kort om Amgros I/S u u u u u u Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet

Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Miljøprojekt Nr. 661 2002 Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet Frank Stuer-Lauridsen, Lisbet Hansen, Morten Birkved, Jesper Kjølholt og Sonja Mikkelsen Cowi Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012 Mio. DDD Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af de lægemidler solgt med tilskud til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013 Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har udviklet

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune PRÆSENTATION Morten Beha Pedersen, mop@hvidovre.dk Miljøsagsbehandler i Hvidovre bl.a. for Hvidovre Hospital Tovholder for hospitalsgruppen i Lynettefællesskabet og i KLs arbejdsgruppe om hospitalsspildevand

Læs mere

Udtrapning af benzodiazepiner. Birgit Signora Toft

Udtrapning af benzodiazepiner. Birgit Signora Toft Birgit Signora Toft Cand. pharm., ph.d. Tidl. Sygehusapoteker Tidl. Lægemiddelkonsulent Selvstændig farmaceut med egen konsulentvirksomhed Forfatter til bl.a. Afhængighed på recept og Pausens kraft Hvad

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vælg: http://www.aalborgsygehus.rn.dk/afdelinger/sygehusledelsen/medicinsk+bibliotek/

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Bilag A Priselasticitet

Bilag A Priselasticitet BilagA Priselasticitet Priselasticiteten for efterspørgslen, PED, forklarer den relative ændring mellem to variable ud fra nedenstående ligningen 1 : Hvis den numeriske værdi er større end en, er efterspørgsel

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, DTU Fødevareinstituttet Seniorforsker Anette M. Hammerum, Statens Serum Institut Formålet

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Notat. Interreg-projektet Kildesamarbejdet (se afsluttes med et heldagsseminar den 21. maj i Islands Brygges Kulturhus..

Notat. Interreg-projektet Kildesamarbejdet (se  afsluttes med et heldagsseminar den 21. maj i Islands Brygges Kulturhus.. Lynettefællesskabet I/S Miljø- og Udviklingsafdelingen Bilag til pkt. 11 Notat Vedrørende: Lynettefællesskabets Miljøgruppe Dato: 31. marts 2008 Fra: KR Kopi til: Lynettefællesskabets bestyrelse Interreg-projektet

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital kursusevaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 3: Klik på COURSES i den øverste menu 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere 5: For

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014 På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum Institut løbende det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner. MedicinØkonomi - Indblik bliver offentliggjort

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand,

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand, Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI uln@dhigroup.com Dansk Vand, 08.11.2016 Oversigt Fra problem til vandressource! Problemet hvorfor rense? Hvordan fungerer renseanlægget?

Læs mere

KomTek Solution Aps. Komposteringsprocessens evne til nedbrydning af organiske stofgrupper i lægemidler og personal care products (PCPs)

KomTek Solution Aps. Komposteringsprocessens evne til nedbrydning af organiske stofgrupper i lægemidler og personal care products (PCPs) . KomTek Miljø A/S Drivervej 8 6670 Holsted KomTek Solution Aps Komposteringsprocessens evne til nedbrydning af organiske stofgrupper i lægemidler og personal care products (PCPs).......... Udarbejdet

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100

SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 INDHOLDSFORTEGNELSE a) Hvad synkroniseres... 3 b) Hvad bliver IKKE synkroniseret... 9 a. Bontekst... 9 b. Rapporttekst... 9 Synkronisering... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 1 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 2 3: Klik på COURSES i den øverste menu 3 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF: Ansatte på Hospitalsenhed

Læs mere

BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET

BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET CIVILINGENIØR (K), KIM HAAGENSEN CHEFKONSULENT, RAMBØLL, ØRESTAD KEMIKALIER I BYGGERIET EMNER OG EKSEMPLER Risikovurderinger i forhold til jord og

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering. Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf)

Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering. Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf) Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf) PRODUKTTYPE 21 ANTIBEGRONINGSMIDLER Anvendelse på skibe akvakulturudstyr andre konstruktioner, der anvendes

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Medicinindkøb i Danmark!

Medicinindkøb i Danmark! Møde for svenske leverandører Medicinindkøb i Danmark! Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 28.januar 2015 Amgros har været igennem en transformation fra indkøbsorganisation inden for sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere