Lønmodtageres retsstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønmodtageres retsstilling"

Transkript

1 Indledning Lønmodtageres retsstilling Virksomhedsoverdragelse For virksomheden er lønmodtageren en ret væsentligt aktiv, en væsentlig del af virksomhedens know-how ligger hos medarbejderne. De ansatte danner grundlaget for virksomheden. På den anden side udgør medarbejderne en kæmpe forpligtelse for virksomheden eks. løn osv. F.eks.: Hvad er det for overenskomster virksomhedens medarbejdere er omfattet af og hvordan harmonere det med købers evt. virksomhed? Derfor er det vigtigt med en ansættelsesretlig due diligence undersøgelse både af de strukturelle og organisatoriske forhold samt juridiske og økonomiske forhold. VOL Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Aktiemodellen HR: Der sker som altovervejende HR ingen ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold som følge af selve VO, da det er aktierne, der skifter ejer. => VOL finder ikke anvendelse. Modif: Konkret kan VO dog medføre så store ændringer i forholdet mellem LM og arbejdsgiver, at det må sidestilles med overdragelse efter substansmodellen. Substansmodellen (aktivitetsoverdragelse): Her fortsættes virksomheden af en ny ejer, og forholdet falder ind under VOL. Formål og baggrund med VOL: Formålet med VOL er at beskytte de rettigheder som LM har på overdragelsestidspunktet. Baggrunden for loven var, at det ikke var ualmindeligt at køber i forbindelse med en VO ændrede de ansattes ansættelsesvilkår efter overtagelsen. Loven hviler på EF direktiv nr. 187 af 14/ Lønmodtagerbegrebet: Definition: Enhver person, der mod betaling udfører arbejde for en andens regning, til hvem han står i et underordnelsesforhold (direktører er ikke omfattet). Personen skal være lønmodtager hos både sælger og erhverver. Afgørende: Lønmodtager status skal være opfyldt både før og efter overdragelsen Betyder, hvis man i forbindelse med overdragelsen mister funktionær-status, så % omfattet ( VL: F ansat som FN hos overdrageren. I forbindelse med konkurs fortsatte han sit arbejde hos erhververen, et selskab hvor han ejede 33, 1/3 af aktiekapitalen og halvdelen af stemmeindflydelse. Derfor ikke længere FN ved erhververen og loven fandt derfor ikke anvendelse. ) Lovens anvendelsesområde Loven finder anv. ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf jf. 1. Kun ved debitorskifte => substansoverdragelse. VO kan bl.a. ske ved: Lønmodtageres retsstilling 1

2 Aftale Ændring i forpagtningsforhold Faktisk overtagelse af en virksomhed VO eller løsøresalg? VO, hvor der indgås en aftale mellem en S og en K Volder det normalt ingen problemer at fastslå, hvorvidt der er tale om en VO. Dog må det nærmere afgrænses, hvornår en aftale mellem en S og en K har karakter af en VO-aftale, og hvornår aftalen blot har karakter af en aftale om overdragelse af enkelte aktiver. Et vejledende moment kan være, om den virksomhed, som hidtil er blevet drevet, fortsættes i samme eller tilnærmelsesvis samme omfang som hidtidigt af erhververen, hvilket vil tale for, at der foreligger en VO, uanset at aftalen mellem parterne måske alene vedr. et enkelt aktiv. Der skal som hovedregel gerne overføres minimum 1 medarbejder og nogle aktiver. Det kan være en svær sondring, men der skal ikke så meget til før der statueres virksomhedsoverdragelse. U Ø Inkassosekretæren Advokat A, der skulle afvikle sin advokatvirksomhed, og advokat B indgik den 31. maj 1999 aftale om, at B uden betaling skulle overtage alle A's inkassosager, der udgjorde mellem O ¼ og 1/3 af A's virksomhed. Det var en betingelse for overdragelsen, at B ansatte den sekretær S, der havde behandlet inkassosagerne hos A i 30½ time pr. uge. Samme dato underskrev B og S en ansættelsesaftale med tiltrædelse den 1. juni Det fremgik af ansættelsesaftalen, at S havde optjent 35 feriedage til brug efter tiltrædelsen. Disse 35 feriedage var optjent under hendes ansættelse hos A. Overdragelsen af inkassosagerne og ansættelsen af S blev meddelt de pågældende klienter med opfordring til at lade B videreføre sagerne. Under disse omstændigheder forelå der mellem A og B en overdragelse af en del af en virksomhed som anført i VOL 1, og B var dermed indtrådt i A's forpligtelser om løn- og arbejdsforhold over for S i medfør af lovens 2 Afgørende er: om der er sammenfald / identitet mellem den gamle virksomhed og den nye virksomhed, ligesom det spiller en ikke uvæsentlig rolle, om der er personsammenfald på ejersiden før og efter overdragelsen samt endelig, om de ansattes arbejde fortsættes uændret. Overdragelse mellem to juridiske personer Loven omfatter overførelse fra en juridisk person til en anden Betingelse, at der skiftes arbejdsgiver. Jf. EF domstolens dom af 24/1 2002, Temco Service Industries. (Sagen viser, at der er arbejdsgiverskifte og ikke ejerskifte, der er afgørende) Dvs. krav om 2 forskellige juridiske personer på begge sider af overdragelsen Uden for: Overdragelse af aktier/anparter i et selskab (jo samme A/S før og efter) >< I/S optagelse af ny interessent/interessent træder ud Ny juridisk person Gaver og faktiske overdragelser uden aftale Omfattet er tillige f.eks. gaveoverdragelse og faktisk overtagelse: Faktisk overtagelse (dvs. ingen aftale) Lønmodtageres retsstilling 2

3 I praksis fastslået, at en anden persons faktiske fortsættelse af virksomheden kan være tilstrækkeligt til at loven finder anvendelse, trods kravet om overdragelse. U V - Flødebolle sagen Afgrænsning? I forbindelse med en flødebolleproducent F's økonomiske vanskeligheder i begyndelsen af 1994 påtog en aftager A sig for at sikre sig leverancerne at betale for råvarer direkte til leverandørerne og løn til de ansatte, herunder B. Lønnen blev betalt under A's eget SEnummer. Da leverancerne alligevel svigtede, ophørte samarbejdet i midten af marts A fandtes at have overtaget det økonomiske ansvar for flødebolleproduktionen og for B's aflønning på en sådan måde, at der forelå en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. (hæfter derfor for lønnen) Ingen lovbestemt definition UP: lovens formål beskyttet LM ved overførelse til ny AG Dermed defineres virksomhed meget bredt Uanset: Virksomheden drives erhvervsmæssigt eller ej dvs. virksomhed formål % betydn.- kan have et ideelt formål Virksomhedens begrænsede størrelse fx kun 1 LM (Omvendt 0 LM, ingen interesse) Offentlig eller privat virksomhed eller virksomhed, der udøves fx i organisationsregi Primær eller sekundær (accessorisk) drift der overføres Virksomhedsformen (dog krav om organiseret på stabil måde) AT Ri-Bus: Arbejdsretten fastslog, at bybusdriften i Esbjerg måtte karakteriseres som virksomhed i VOLs forstand, hvad enten driften forstås af en off. myndighed eller personligt ejet firma, et A/S eller anden juridisk person. Opgavetype skal dog have økonomisk karakter, men ikke krav om egentligt udbytte. Dvs. ligegyldigt om køb, salg, tjenesteydelser osv. Om der overdrages materielle/immaterielle aktiver Derimod afgørende: Kan det overførte karakteriseres som en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, forstået som en helhed af midler, der er organiseret på stabil måde mhbp. udøvelse af økonomisk aktivitet. = Der skal være tale om overførelse af en økonomisk enhed dvs. org. helhed af personer og aktiviteter, der gør det muligt at udøve en økonomisk virksomhed. Heri ligger ikke krav om overdragelse af aktiver afgørende er om enheden bevarer sin identitet efter overdragelsen. Identitet: Den fortsættende virksomhed skal være den samme (eller i hovedtræk den samme). Skal ikke meget til for at fastslå, at virksomheden har bevaret sin identitet. Fortsættende virksomhed er væsentlig forskellig fra den overdragne kommer loven ikke til anvendelse. Sondring ml. 2 typer af virksomheder i praksis Brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten (eks. rengøring, hjemmehjælp, bevogtning) Her vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed. Sådan enhed vil kunne opretholde sin identitet, når den nye indehaver ikke blot viderefører den hidtidige aktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikation betydelige del af arbejdsstyrken fra forgængeren jf. Süzen præmis 21. Anvendelse af VOL i denne situation forudsætter: Hidtidig aktivitet fortsætter Erhververen overtager en betydelig del af arbejdsstyrken (enten efter antal el. Lønmodtageres retsstilling 3

4 kvalifikationer) Brancher, hvor de fysiske elementer udgør et væsentlig element i virksomhedsdriften (eks. busdrift, minedrift) At ejendomsretten til de aktiver, der er nødvendige for virksomhedens drift ikke er overgået til den nye indehaver, er ikke til hindre for at der foreligger en virksomhedsoverdragelse. Tilstrækkeligt at rådigheden herover overføres. Her medfører det faktum, at størstedelen af medarbejderne ikke overføres, ikke at direktivet ikke finder anvendelse. Anvendelse af VOL i denne situation forudsætter: Abler-dommen: Aktiviteten fortsætter Erhververen overtager væsentlige elementer, der er uundværlige for en tilfredsstillende drift af enheden. Tale om et hospital, hvorfra er drives storkøkken, der forsyner hospitalets patienter og ansatte med mad og drikkevarer. Hospitalet stiller vand, energi, lokaler samt inventar til rådighed for dette storkøkken. Storkøkkenets kontrakt opsiges og hospitalet antager nyt køkken til at fortsætte driften. Det nye storkøkken overtager ikke personale, opskrifter, diætplaner mv. og nægter derfor at anerkende, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse. EF-domstolen: Idet den nye erhvervsdrivende, der skal levere samme ydelse som den tidligere, anvender væsentlige materielle aktiver, som tidligere anvendt af den første erhvervsdrivende og som ordregiveren har stillet til rådighed i umiddelbar forlængelse af hinanden, finder direktivet anvendelse, selvom nye erhvervsdrivende har tilkendegivet ikke at ville anvende personalet. Afgørelse af om der foreligger virksomhedsoverdragelse Tale om en samlet vurdering momenter: Er de aktiviteter, der udøves de samme som de aktiviteter, der tidl. udøves indgår i bedømmelsen, idet nødvendigt for identitet, men ikke tilstrækkeligt til alene at kunne fastslå, at der foreligger virksomhedsoverdragelse. Overtagelse af lejemål, varelager, reservedele, inventar, maskiner, firmanavn, telefon, telefax, logo, kundekartotek, immaterielle rettigheder Hvad har man meldt ud til kunder og off. i øvrigt fx skrevet vi har overtaget XX så svært at sige overfor medarbejderne, at der er % overdragelse. Hæftelse for lønmodtagerforpligtelser Skyldnerskifte Erhververen indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet, herunder rettigheder og forpligtelser iht. til kollektive overenskomster og aftaler samt individuelle aftaler om løn og arbejdsforhold mv jf. VOL 2 (legal succession). Overtagelsestidspunktet I VOL s forstand er K s faktiske erhvervelse af målvirksomheden, hvilket normalt vil være sammenfaldende med Closing (i modsætning til aftaletidspunktet underskrivelsen/signing). Obs! En VO-aftale kan indgås med en fremtidig overtagelsesdag såvel som med tilbagevirkende kraft, den faktiske overtagelsesdag ikke behøver at være sammenfaldende med den aftalte overtagelsesdag, som i så fald alene har betydning for udarbejdelse af den økonomiske skæringsopgørelse mellem S og K. Hvilke rettigheder / forpligtelser En VO medfører et debitorskifte med den virkning, at køber er indtrådt i rettigheder og forpligtelser, Lønmodtageres retsstilling 4

5 og sælger er frigjort. Der foreligger ingen solidarisk hæftelse mellem sælger og køber, medmindre dette kan støttes på andet grundlag, f.eks. culpa. Kun over for de lønmodtagere, hvis arbejdsforhold bestod ved overtagelsen, for disse lønmodtagere indtrædes i alle krav, både fra tiden før eller efter overtagelsen. Konklusion: Afgørende er om en medarbejder er fratrådt forud for den faktiske overtagelse eller ej. Det er uden betydning, om medarbejderens opsigelsesvarsel er udløbet eller ej, afgørende er, om medarbejderen fysisk beskæftiges i virksomheden efter overtagelsen (den faktiske overtagelse). Såfremt medarbejderen er fratrådt påhviler medarbejderens krav alene overdrageren og omvendt, hvis medarbejderen ikke er fratrådt. 1. Ansættelsesforholdet for medarbejdere, der på opfyldelsestidspunktet har lovligt fravær, feks. pga graviditet, sygdom, anses for at bestå. 2. For medarbejdere, der er opsagt og endeligt hjemsendt, dvs. opsagt og fritstillet eller bortvist, forud for VO, anses ansættelsen for ikke at bestå. 3. Medarbejdere, der er opsagt og suspenderet, dvs. hjemsendt, men ikke fritstillet, her er udgangspunktet at ansættelsesforholdet består i VOL s forstand. 4. Er en opsigelse ugyldig, hænger køber på medarbejderen og dennes krav i forbindelse hermed. HR: VOL 2 - Herefter indtræder erhververen umiddelbart i rettigheder og forpligtigelser. Enhver LM, der ikke forinden overtagelsestidspunktet er fratrådt eller fritstillet, er herefter fortsat hos erhververen, hvad enten vedkommende på det pågældende tidspunkt er syg, på ferie, kursus, barselsorlov etc. Indtræden i individuelle aftaler om løn og arbejdsforhold VOL 2, stk. 1, nr. 3: Gælder en hvilken som helst individuel ansættelsesaftale, hvad enten den er indgået skriftligt eller mundtligt, uanset om den følger af kutyme eller sædvane i virksomheden. forpligtigelse til at aflønne efter samme løn- og ansættelsesforhold som var gældende hos overdrager. Alle typer af løn og accessorier fx fri bil er omfattet Næppe forlange, at erhververen skal indtræde i pligt til at stille sommerhus, sportsfaciliteter, lavt forrentede lån eller lignende til rådighed. Bestemmelsen omfatter indtræden i: Lønforhold- og ansættelsesforhold Anciennitet I angivne opsigelsesvarsler Indtræden i rettigheder ifht. midlertidig ansættelseforhold, prøvetid etc., hvor man ikke kan anse ansættelsesforholdet begyndt på ny. Forpligtigelserne til afregning/afspadsering af allerede optjent overarbejde efter samme retningslinjer som var gældende ved overdragelsen Forpligtigelser til optjent provision Forpligtigelse til betaling af gratiale, tantieme, bonusordninger m.v. Særvilkår af enhver art $ Modsat er FN bundet af alle hidtidige forpligtigelser vedr. ansættelsen, arbejdets udførelse, Lønmodtageres retsstilling 5

6 påtagne fremtidige forpligtigelser som fx konkurrenceklausuler, aftale om 120 dages reglens anvendelse. Alene aftaler, der ikke har forbindelse med ansættelsesforholdet, falder uden for loven. Eks. lån ydet af FN til virksomheden >< erhververen indtræder i at honorer de udlæg FN efter aftale har afholdt under rejse, til kørsel, overnatning osv. Erhververen har en selvstændig forpligtigelse til i forbindelse med due diligence eller ved overdragelsesaftalen i øvrigt at sikre sig, at ansættelsesbevisloven er overholdt. Erhververen kan ikke unddrage sig hæftelse ved, at der efter overdragelsen oprettes et ansættelsesbevis Erhververen indtræder i forpligtigelsen til at honorere LMs godtgørelseskrav også hvor LM fratræder sin stilling hos erhververen mindre en 1 måned efter overdragelsen. Hvornår er der tale om nyansættelse ved erhverver? Eks. ikke omfattet fordi opsagt og fritstillet, men får alligevel ansættelse ved erhverver. Fortsat ansættelse el. nyansættelse? Ansat vil jo gerne ny, for så få løn i opsigelsesperioden af overdrager og løn fra erhverver. Opstår ofte i konkurssituationer og her er lønmodtagers garantifond meget strikse og vil sige VO. Men kan også være til ugunst for LM at få nyansættelse i andre tilfælde pga. anciennitetserhvervelse. Det man skal se på: Er der en definitiv fratrædelse samt at man ikke er ansat af erhverver i umiddelbar tilknytning til fratræden. Er en konkret vurdering ser bl.a. på: Ansattes frigørelse Inter partes Har Lm meldt sig ledig på Arbejdsformidlingen Antallet af dage ml. fratræden og ansættelse m.v. Klarheden i den tilkendegivelse om opsigelse/fritstilling som AG/kurator har givet Flere utrykte afgørelse har fastslået at ansættelse 6-7 dage efter en fratræden, der var en definitiv fritstilling var tilstrækkelig til, at loven ikke fandt anvendelse Ændrer ikke herpå, at parterne har haft en anden opfattelse af sagen LM kan alene blive frigjort fra ansættelsesforholdet ved selv at opsige deres stilling med det for de enkelte LM gældende opsigelsesvarsel. I det indbyrdes forhold mellem køber og sælger afgøres det ikke af VOL, men derimod af overdragelsesaftalen og almindelige retsgrundsætninger, hvorvidt der skal ske refusion mellem sælger og køber af de forpligtelser køber indtræder i. Særligt om kollektive overenskomster Hovedaftalen: Den kollektive arbejdsrets grundlov er den såkaldte hovedaftale ml. LO og DA, fastlægger de overordnede spilleregler ml. parterne, herunder bl.a. regler om hvordan arbejdsmarkedskonflikter skal forsøges løst, inden konflikterne udvikler sig således, at de ender i Arbejdsretten. De mere deltaljerede regler om f.eks. opsigelsesvarsler for ansatte findes ikke i hovedaftalen, men derimod i de enkelte overenskomster, lokalaftaler mv. Mht. opsigelsesvarsler bemærkes, at disse som HR forlænges med den ansattes stigende anciennitet. Problemstilling: Det følger af VOL 2, at LM s rettigheder iht den kollektive overenskomst, der gælder for Lønmodtageres retsstilling 6

7 målvirksomheden, følger med ved en VO. Problemet er således især, hvor E i forvejen har haft en tilsvarende virksomhed, der er dækket af andre overenskomster. Overenskomst hos målvirksomheden alene VOL 4a, stk. 1: - fra 1/ gælder, Modif: Køber bliver bundet af målvirksomhedens overenskomster, med mindre han inden 5 uger efter det tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide at målvirksomhedens medarbejdere var omfattet af en kollektiv overenskomst, underretter fagforbundene om, at han ikke vil tiltræde overenskomsten, dog tidligst 3 uger fra overtagelsen. Undskyldelig uvidenhed kan medføre at fristen på 5 uger forlænges. Hvis køber ikke tiltræder: Udgangspunkt: Medfører alene at køber derved ikke bliver overenskomstpart i forhold til arbejdstagerorganisationerne. Medarbejdernes rettigheder beholdes derimod som en del af hans ansættelsesaftale. VOL 4a, skt. 2: De individuelle rettigheder beholdes, mens de kollektive rettigheder bortfalder Mulighed for både LM og køber for at anmode om, at en tvist vedr. de forhold, som ville have været omfattet af overenskomsten, hvis denne var blevet tiltrådt, afgøres af det fagretlige system. Overenskomst hos køber alene Her antages det, at de overtagne medarbejdere inden for det samme fagområde og geografiske område, som købers overenskomst dækker, vil blive omfattet af denne. Det samme gælder, hvor køber har meddelt, at han ikke ønsker at tiltræde de overenskomster, som målvirksomheden havde. I en sådan situation antages det, at de overtagne medarbejdere, foruden at bevare de personlige rettigheder efter de gamle overenskomster, vil kunne påberåbe sig de rettigheder, der følger af købers overenskomster. Overenskomst hos både målvirksomheden og erhverver Udgangspunktet LMs rettigheder i henhold til de gamle overenskomster består uændrede indtil overenskomstens udløb eller opsigelse, mens de faglige organisationsrettigheder bortfalder, såfremt køber ikke ønsker at indtræde. En køber der selv har overenskomst kan ikke vælge at beholde targetselskabets overenskomst og bringe sin egen til ophør. Tiltræder køber, eller glemmer han at give meddelelse om ikke-indtræden antages det, at der vil gælde dobbelte overenskomster. LM i målvirksomheden er således berettiget til at vælge, hvilken de vil være omfattet af. De kan derimod ikke plukke det bedste fra hver. Identitet og fusion Identitet mellem sælger og køber (f.eks. omdannelse af personlig virksomhed til selskab), Køber er uden videre bundet af den overtagne målvirksomheds overenskomster. Disse kan kun bringes til ophør efter de for opsigelsen af eksisterende overenskomster foreskrevne (mere omstændelige) procedurer. Lønmodtageres retsstilling 7

8 Fusion: 1. egentlig fusion, begge deltagende ophører og et nyt fortsætter Det fortsættende selskab indtræder i begge overenskomster. 2. uegentlig fusion, et selskab ophører, det andet fortsætter Samme regler som ved dobbelte overenskomster. Opsigelse på grund af virksomhedsoverdragelse VOL 3: En opsigelse fra AG side pga. VO, vil ikke kunne anses for at være saglig med mindre opsigelsen kan begrundes i targets økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold, som medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. NB! Man kan altid fyres, saglighedskriteriet har alene betydning for om der kan kræves erstatning. Væsentlige ændringer af LM`s forhold: Kan af LM sidestilles med ophævelse af ansættelsesforholdet, jf. VOL 3, stk.2, og LM er berettiget til erstatning svarende til løn i opsigelsesvarslet. Om LM har krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse, afgøres efter de almindelige regler om saglighed ved opsigelse. Orientering af medarbejderne om virksomhedsoverdragelsen VOL 5: VOL 6: Sælger skal så vidt muligt i rimelig tid inden VO underrette LM i target om VO. Der skal underrettes om datoen, årsagen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for LM. Hvis der som led i VO vil blive iværksat foranstaltninger for LM eller disses repræsentanter. Skal sælger indlede forhandlinger med disse. Overtrædelse af VOL 5 og 6: Betingelsen om orientering i rimelig tid, overtrædes ofte i praksis, da det kan være forbundet med vanskeligheder bl.a., omkring hemmeligholdelse af forhandlingerne om en VO, at orientere medarbejderne på et tidspunkt før VO aftalens indgåelse. Overtrædelse => bødestraf jf. VOL 7. Salg fra konkursbo Konkurs: Den overførsel af en virksomhed, som sker, når en person eller selskab erklæres konkurs, er ikke omfattet af VOL, => konkursboet anses ikke automatisk for indtrådt i rettigheder og forpligtelser iht ansættelsesforholdet som følge af konkursen, hvilket ville have medført at alle lønkrav mv. fik massekravsstatus, jf. KL 93. => LM kan ikke påberåbe sig VOL over for konkursboet. Erhvervelse af virksomhed fra et konkursbo: Her finder loven anvendelse, jf. VOL 1, stk.3. De krav som overtages af køber vil alene omfatte dels de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold Lønmodtageres retsstilling 8

9 bestod på overdragelsestidspunktet, og dels kun disse krav i det omfang, de påhviler konkursboet som massekrav (= pådraget boet efter konkursdekretes afsigelse). Krav forud for konkursdekrets afsigelse må derfor dækkes af konkursboet respektive Lønmodtagernes Garantifond Se U SH. HUSK: Ved køb fra konkursbo sker der altså ikke universalsuccession for køber, hvilket grundlæggende strider mod VOL 2. Modif: Det må antages, at en overdragelse, der effektueres efter konkursdekretets afsigelse, men som er aftalt allerede inden afsigelsen, kan blive anset som en omgåelse af loven, hvorefter VOL 2 om universalsuccession for køber gælder alligevel. Problemer i forhold til medarbejdere der følger med i aktivitetsoverdragelsen Såfremt medarbejderne har udækkede tilgodehavender i henhold til deres ansættelseskontrakt Kan medarbejderne hæve deres ansættelsesforhold eller holde egen ydelse tilbage. Købers muligheder er at udlåne lønnen til medarbejderne, eller at betale de udækkede forpligtelser (selvom han ikke er forpligtet hertil da der ikke er universalsuccession) og derefter indtræde i medarbejdernes krav mod boet. Der er ingen garanti for at boet kan opfylde hele dette krav. Lønmodtagerrepræsentanternes retsstilling VOL 4 HR: Repræsentanter for LM, der berøres af en virksomhedsoverdragelse, bevarer deres hidtidige retsstilling og funktion. Modif.: Omfatter bl.a. sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og medarbejdere i samarbejdsudvalg. Indebærer overdragelsen, at grundlaget for LM-repræsentationen ophører, bortfalder beskyttelsen dog først efter udløb af opsigelsesperioden. Opsigelse kræver dog fortsat overholdelse af 3 (tvingende nødvendigt at lige netop disse afskediges) Medarbejderrepræsentanter i selskabsbestyrelsen Deres repræsentation er knyttet til et bestemt selskab det overdragne Kan derfor ikke efter VOL kræve sig repræsenteret i det erhvervende selskabs bestyrelse. Funktionærloven FUL Funktionærbegrebet FUL Eneste eks. på egentlig lovregulering af en bestemt medarbejdergruppes ansættelsesvilkår. Loven er dog ikke en udtømmende regulering af funktionærers forhold. Hvilke personer der kan betragtes som funktionærer? Defineret FUL 1 Beskæftigelsen skal være gennemsnitlig mere end 8 timer ugentligt og i et Lønmodtageres retsstilling 9

10 Præceptiv over-/underordnelsesforhold. Handels- og kontormedhjælpere beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller fabriksmæssig art og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan ligestilles hermed. Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. Personer, hvis arbejde overvejende er af den under 1. og 2. angivne art. (Formentlig er medarbejdere med aktieinteresse stadig omfattet, hvis det er en ubetydelig mængde aktier. Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet) FUL's kan ikke fraviges til ugunst for F jf. 21. Opsigelse af funktionærer Skal være saglig: Hvorved forstås, at opsigelsen kan begrundes rimeligt i enten i F's eller virksomhedens forhold. Afskedigelse pga. en VO ikke i sig selv vil være saglig begrundet, jf. VOL 3, stk. 1. Bestemmelsen gælder bl.a. for funktionærer, og det medfører for disse en godtgørelse, jf. FUL 2b. Dog almindeligt forekommende, at der ifm VO sker afskedigelse af medarbejdere, herunder F. Såfremt sådanne afskedigelser med rette er begrundet i tekniske, øko, eller organisatoriske forhold, kan de ikke anfægtes som værende usaglige. Usaglig opsigelse: F har krav på erstatning/godtgørelse, HR: U: forudsat at F har været beskæftiget i mindst et år før opsigelsen, jf. FUL 2b. (18 års kravet er fjernet, da det blev anset som aldersdiskriminerende) Erstatningen, kan som udgangspunkt ikke overstige F's løn for en periode svarende til halvdelen af det gældende opsigelsesvarsel. Erstatningen udbetales ud over løn i opsigelsesperioden. der er undt for F, der er fyldt 30 år, og F, som har været ansat i 10 respektive 15 år. Andre krav: Udover erstatning/godtgørelse for usaglig opsigelse kan det komme på tale at skulle svare erstatning efter andre love, eks. lov om ligebehandling, af mænd og kvinder, lov om barselsorlov, lov om beskyttelse mod afskedigelse pga foreningsforhold og lov om ligeløn til mænd og kvinder. - Der er ikke mulighed for at kræve genansættelse, selvom afskedigelsen er usaglig. Opsigelsesvarslerne for F fremgår af FUL 2 HR: Fra AG s side er varslerne følgende: En måned inden udløbet af 5 måneder Tre måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder Fire måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder Fem måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder Lønmodtageres retsstilling 10

11 Seks måneder derefter Fra funktionærens side er opsigelsesvarslet 1 måned Kan dog forlænges, hvis AG's varsel forlænges tilsvarende jf. FUL 2, stk. 6. Opsigelse fra såvel AG's side som funktionærens side sker til den første i en måned. U: Man kan aftale længere opsigelsesvarsler. (Blot ikke til ugunst for F) Der gælder særlige regler for: Midlertidigt arbejde (opsigelse med dags varsel) Arbejde på prøve (opsigelsesvarsel 14 dage) Tidsbestemt ansættelse (intet opsigelsesvarsel når perioden udløber) Her er der ingen indrettelseshensyn at tage, da medarbejderen har vist det hele tiden. FUL må ikke omgås ved bare at lave konstante periodebegrænsede ansættelsesforhold. Opsigelsen skal være afgivet så betids, at varslet, er udløbet, inden F pga anciennitet er berettiget til yderligere forlængelse af opsigelsesvarslet Varslet regnes fra udløbet af den måned, hvori det er afgivet. => Opsigelsesvarslet tælles altså med i perioderne. Opsigelsesform I en opsigelsesperiode kan AG vælge enten at beskæftige F, suspendere denne eller fritstille denne, Suspension: Herved forstås, at AG forbeholder sig ret til at gøre brug af F s arbejdskraft, hvilket skal ske ud fra et loyalt skøn, dvs. at AG meddeler F, at vedkommende pt. ikke skal møde på arbejde, men at man forbeholder sig retten Bruges som regel hvis der ikke er noget arbejde. arbejderen stadig underlagt en loyalitetspligt. Fritstilling: Herved forstås, at F er frit stillet til at søge anden beskæftigelse, der dog ikke må være konkurrerende. F er berettiget til at oppebære løn fra AG i opsigelsesperioden, jf. analogi af FUL 3. Da AG ikke ved en fritstilling skal komme uden om sine forpligtelser overfor F. => F kan opnå betaling af løn både fra den tidligere AG og den nye på samme tid. Bortvisning af funktionærer Væsentlig misligholdelse: F kan bortvises, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Ved bortvisning ophører enhver forpligtelse => medarbejderen har intet lønkrav i opsigelsesperioden. Uberettiget bortvisning: Krav på erstatning (for den løn man ville have fået i opsigelsesperioden), i mangel af andet grundlag fastsættes til løn indtil det tidspunkt, til hvilket F kunne have været lovligt opsagt (opsigelsesvarslet). Derudover vil man normalt kræve godtgørelse efter FUL 2b, og måske 2a. Lønmodtageres retsstilling 11

12 Såfremt opsigelsesperioden overstiger 3 mdr, har F, altid krav på løn i mindst 3 mdr, uanset om der opnås løn fra anden side, krav derudover fastsættes efter alm erstatningsretlige principper, herunder at F har pligt til i videst muligt omfang at begrænse sit tab. Fratrædelsesgodtgørelse Iht FUL 2a har en F, som har været beskæftiget uafbrudt i en virksomhed i 12, 15 eller 18 år krav på en fratrædelsesgodtgørelse, såfremt F opsiges. Hhv. 1, 2 eller 3 mdrs løn. - (ud over løn i en opsigelsesperiode) Bestemmelsen finder tilsvarende anv. i de situationer, hvor der sker en uberettiget bortvisning af en F. U: F går på pension. Ferieloven FEL Lønmodtagere Anvendelsesområde: Alene lønmodtagere er omfattet af loven. Lønmodtagerbegrebet: Feriedage HR: U: Personer, som mod vederlæggelse personligt udfører arbejde i et tjenesteforhold, hvor de er underlagt instruktioner (over-/underordnelsesforhold), og hvor deres arbejde udføres for AG's regning og risiko. FEL 1, stk. 2: Ved LM forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Direktører: Den adm. direktør er ikke omfattet af ferieloven. Det er dog ganske alm, at der i direktørkontrakter er henvist til, at ferielovens bestemmelser også gælder. Efter FEL 8 har en LM krav på 25 feriedage i et ferieår. Som feriedage regnes alene alm arbejdsdage. Præceptivt Mange overenskomster og/eller lokalaftaler tillægger lønmodtagerne yderligere ferie-/fridage, og mange har i dag seks ugers ferie/frihed. Når FEL har betydning ved VO, skyldes det først og fremmest, at en af de øko. forpligtelser overfor medarbejderne, som en virksomhedskøber påtager sig, er pligten til at give medarbejderne tilgodehavende ferie med løn, alternativt udbetale feriegodtgørelse. Optjeningsår, ferieår, ferieperiode Optjeningsåret omfatter kalenderåret Der optjenes for hver én måneds beskæftigelse 2,08 feriedage, jf. FUL 7, (før 2001: 2,5 feriedage og 30 dages ferie ved 6 dages uge). Ferieåret omfatter, perioden 1. maj til 30. april, jf. FUL 12. Ferie optjent i 2009 afvikles således i perioden 1. maj 2010 til 30. april Ved hovedferieperioden forstås, perioden 1. maj til 30. september, hvori mindst 3 ugers ferie skal placeres, jf. FUL 14. F modtager løn under ferie i det omfang ret hertil er optjent. Lønmodtageres retsstilling 12

13 Har man ikke optjent ferie har man stadig ret til ferie, man får bare ikke løn under ferien. Timelønnede modtager som udgangspunkt feriegodtgørelse (alternativ til ferie med løn). En ansat, som modtager løn under ferie, kan forud for, at et optjeningsår påbegyndes, kræve at modtage feriegodtgørelse i stedet, jf. FUL 23, stk. 5. Feriegodtgørelsesprocenten For ansatte, som vælger at få feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie, udgør feriegodtgørelsesprocenten 12 %. For øvrige udgør den 12, 5 %. Tilsvarende gælder ved opgørelse af feriegodtgørelse ved fratræden. Feriegodtgørelse og ferietillæg oppebæres ikke af løn modtaget under ferie. I relation til VO skal man som K gøre sig klart hvor store de økonomiske forpligtelser er i relation til optjent, men endnu ikke afviklet eller forældet ferie for de ansatte i virksomheden. Normalt vil ikke-afregnede ferieforpligtelser blive refunderet til køber. Sælger skulle gerne have hensat midler til betaling af disse udgifter. Lov om ansættelsesbeviser Obligatorisk ansættelsesbevis (kontrakt) Obligatorisk, at en AG skal udfærdige skriftlige ansættelsesbeviser eller andre dokumenter, hvoraf medarbejdernes ansættelsesvilkår fremgår. Loven omfatter alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overtiger 8 timer. Lønmodtagere er (tidligere 15 timer, men æmdret, da anset for kønsdiskriminerende) personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Oplysningspligten skal opfyldes senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Oplysningspligten kan, opfyldes i form af: - jf. 2, stk. 3 En skriftlig erklæring. En skriftlig arbejdskontrakt Ansættelsesbrev Loven trådte i kraft d. 1/ og har virkning for aftaler om ansættelsesforhold, som er indgået efter denne dato. For eksisterende ansættelsesforhold er AG forpligtet til at meddele tilsvarende oplysninger senest to mdr efter, at lønmodtageren måtte have fremsat anmodning her om. Oplysningsforpligtelsen omfatter AG s og lønmodtagerens navn og adresse. Arbejdsstedets beliggenhed. Beskrivelse af arbejde eller angivelse af titel, rang, stilling eller jobkategori. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspkt. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis det ikke er tidsubestemt. Lønmodtagerens rettigheder under ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Opsigelsesvarslet. Løn med tillæg og andre frynsegoder samt angivelse af udbetalingsterminer. Lønmodtageres retsstilling 13

14 Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet, med angivelse af, hvem der har indgået disse overenskomster eller aftaler. Ændring af ansættelsesvilkår skal meddeles hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft. Ændringerne skal meddeles i skriftlig form. Omfatter ikke ændringer, der følger af lov, kollektive overenskomster mv. Overtrædelse af reglerne Afgøres af Arbejdsmarkedets Ankenævn. Overtrædelse medfører at LM kan tilkendes en godtgørelse ved DS på op til 13 ugers løn. (Retspraksis kr.) Formentlig skattefri for LM og ikke fradragsberettiget for virksomheden. praksis lægger vægt på, om der er tale om en sparet lønudgift eller en bod (pønalt element). Masseafskedigelsesloven Loven finder anvendelse, hvis antallet, der skal afskediges inden for 30 dage, udgør: mindst 10 i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere. mindst 10 % af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere. mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere. 5: 7: 8: 11: AG skal så tidligt som muligt indlede forhandlinger med lønmodtagerne på virksomheden og underrette Arbejdsmarkedsrådet. (pligt til forhandling, men ikke pligt for AG til at man skal nå et resultat) Agter AG efter at have forhandlet i overensstemmelse med reglerne i 5 fortsat at foretage afskedigelser omfattet af loven, AG skal sende Arbejdsmarkedsrådet skriftlig meddelelse herom. Hvor antallet af afskedigelser, der er omfattet af 1, udgør mindst 50 % af antallet af lønmodtagere på arbejdsstedet, og der på arbejdsstedet normalt er beskæftiget mindst 100 lønmodtagere, kan denne meddelelse tidligst sendes 21 dage efter, at der er indledt forhandlinger efter 5, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst. Afskedigelser, hvorom der er givet meddelelse efter 7, stk. 1, får tidligst virkning 30 dage efter, at meddelelsen er sendt til Arbejdsmarkedsrådet. Hvor antallet af afskedigelser, der er omfattet af 1, udgør mindst 50 % af antallet af lønmodtagere på et arbejdssted og der på arbejdsstedet normalt er beskæftiget mindst 100 lønmodtagere, får disse afskedigelser tidligst virkning 8 uger efter, at meddelelsen er sendt til Arbejdsrådet, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst. En AG, der ifm afskedigelser er omfattet af 1 undlader at indlede forhandlinger med lønmodtagerne efter 5 eller underlader at indsende meddelelse til Arbejdsmarkedsrådet efter 7, skal yde de pågældende lønmodtagere en godtgørelse. Lønmodtageres retsstilling 14

15 Godtgørelsen udgør det beløb, der for den enkelte lønmodtager svarer til 30 dages løn fra opsigelsestidspktet. Fra godtgørelsen skal trækkes den løn, som lønmodtageren har modtaget i en evt. individuel opsigelsesperiode. Såfremt varslet iht 8 er 8 uger, så udgør godtgørelsen 8 ugers løn, fratrukket evt løn modtaget i en individuel opsigelsesperiode. Lønmodtagers opfindelser Lov om arbejdstageres opfindelser Arbejdstager har som udgangspunkt ret til opfindelsen Arbejdsgiveren kan kræve denne overdraget til sig, hvis jf. 5 indenfor dens område ELLER vedrører konkret stillet opgave Underretning: Afgørende er ikke, om funktionæren har udført opfindelsen på arbejdspladsen eller i hjemmet, o gheller ikke om det er sket i arbejdstiden. Det er derimod vurderingen af, om opfindelsen falder inden for hans virksomheds arbejdsområde, der afgør, om loven finder anvendelse. AT skal uden ugrundet ophold underrette AG om en opfindelse, der kan forlanges overdraget AG har 4 mdr. til at tage stilling til, om han vil kræve opfindelsen overdraget. AT ret til en rimelig godtgørelse, medmindre værdien ikke overstiger, hvad han efter forholdene med rimelighed kunne forudsættes at skulle præstere for sin løn Kan ikke frasiges i ansættelseskontrakt. da loven på dette punkt er beskyttelsespræceptiv. Loven i øvrigt deklaratorisk, og AT kan derfor godt aftale sig til en bedre stilling. En overdragelse er endelig og fuldstændig, selvom ansættelsesforholdet senere ophører. Sikring af nøglemedarbejdere - Funktionærlovens bestemmelser om konkurrence- og kundeklausuler - En virksomheds direktion og ledelse samt betroede medarbejdere vil kunne påføre virksomheden betydelig skade, såfremt de forlader målvirksomheden for at udøve konkurrerende virksomhed. Konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Ledelsen FUL: Allerede som følge af, at en virksomheds øverste ledelse ikke er omfattet af FUL, vil FUL ikke finde anv. på de konkurrenceklausuler, som meget hyppigt aftales med en virksomhedsledelse ved dens ansættelse eller ift målvirksomhedens ejere ifm overdragelsen. Klausuler for sådanne personer er alene omfattet af bestemmelserne i AFTL 36 og 38. Man kan direkte aftalte at FUL skal finde anvendelse. Konkurrenceklausuler Def: Konkurrenceklausuler, er def. som en aftale, hvorefter en person i et vist tidsrum og inden for et nærmere bestemt område forhindres i at udøve konkurrerende virksomhed efter at F s ansættelse hos den oprindelige AG er ophørt. Lønmodtageres retsstilling 15

16 Gælder både ansættelse eller egen virksomhed. Reguleres tillige af AFTL 36 og 38. HR: FUL 18: siger, at en konkurrenceklausul kan aftales med en ansat såfremt: F indtager en særlig betroet stilling eller den ansatte indgår aftale med AG om udnyttelsen af den ansattes opfindelser. Med virkning for konkurrenceklausuler indgået efter 15/ er det endvidere en betingelse for gyldigheden: at F modtager en kompensation for den periode, forpligtelsen skal gælde. at forpligtelsen og kravet på kompensation fremgår af en skriftlig aftale parterne imellem, samt at kompensationen udgør mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. U: FUL 18, stk. 4 F fratræder efter indtil 3 måneders beskæftigelse Konkurrenceklausul vil ikke kunne gøres gældende, og der skal ikke betales kompensation. Kompensation Udbetaling: Udbetales for de første 3 mdr som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af konkurrenceklausulens gyldighedsperiode. Lønnen fra andet passende arbejde fradrages i F s krav på kompensation. => F, som har accepteret klausulen, vil således ved fratræden modtage en minimumskompensation svarende til 1 ½ mdr s løn (50 % af 3 mdr løn). Opsigelse: Kundeklausuler AG kan til enhver tid opsige klausulen med 1 mdr s varsel. Minimumskompensationen skal dog betales til F alligevel, hvis denne fratræder inden 6 mdr efter opsigelsen af klausulen. Ful regulerer endvidere forholdene omkring F s kundeklausuler jf. 18a. Def: En aftale om, at en F efter sin fratræden ikke må tage ansættelse direkte hos eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere AG s kunder og andre forretningsforbindelser. Betingelser: Aftaler med F om kundeklausuler kan kun gøres gældende: hvis der har været en forretningsmæssig forbindelse med den pågældende kunde indenfor de seneste 18 mdr før opsigelsestidspunktet. og kun ift kunder, som F selv har haft erhvervsmæssig konktakt til, samt kunder, som AG ved særskilt skriftlig aftale med F har ønsket omfattet af klausulen. Kan også påtages af F, der ikke indtager en særlig betroet stilling. Kompensation: Udbetaling: Kompensation på mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Dog skal beløbet for de første 3 mdr ikke udbetales som et engangsbeløb. (modsat konkurrenceklausuler) Den særlige minimumskompensation er for kundeklausuler begrænset: ved at der, hvor der både er konkurrence- og kundeklausuler, kun skal svares kompensation til 50 % af lønnen tilsammen og Lønmodtageres retsstilling 16

17 Opsigelse: ved, at der skal ske fuld modregning i kompensationen for en kundeklausul med indtægt fra andet passende arbejde. AG kan opsige klausulen med 1 mdr varsel, og skal i modsætning til konkurrenceklausuler ikke betale kompensation, selvom F fratræder stillingen inden 6 mdr efter opsigelsen. AFTL 36 gælder men ikke AFTL 38. Diverse, som jeg ikke tror skal kunnes Ansættelsesretlig due diligens Ansatte er i og for sig den væsentligste værdi i selskabet: Den viden, som en virksomheds medarbejdere besidder, og som de ofte har erhvervet ved langvarige ansættelser, og den idérigdom de besidder mht. udvikling af produkter mv. er ofte et af de allerstørste aktiver, uanset at medarbejdere ikke i traditionel regnskabsmæssig forstand betragtes som et aktiv. Forpligtelser: Ved ansættelse af medarbejdere påtager virksomheder sig en række forpligtelser over for disse, som enten følger af lov, kollektiv overenskomst eller individuel ansættelsesaftale. Due diligence undersøgelse: Ifm en VO, efter aktie-/eller substansmodellen, vil det ud fra en kommerciel og driftsmæssig betragtning være relevant for K at opnå viden om, hvordan de ansatte fungerer i målvirksomheden, f.eks. om forholdet mlm ledelsen og de ansatte er præget af stridigheder og om samarbejdet mellem forskellige medarbejdere. Også viden om de øko og juridiske forhold omkring medarbejderne vil være af betydn. for K Endvidere: Ledelsen kontrakter? Det fortsatte management forbliver ledelsen? Videns tunge medarbejdere kontrakter? IPR Samarbejde god stemning i virksomheden? Overenskomster: Hovedparten af den retlige regulering af medarbejderes ansættelsesforhold sker i DK, i modsætning til de fleste andre lande, ved kollektive overenskomster, dvs. på aftalemæssigt grundlag. Tilvejebringelsen af de oplysninger om medarbejderforholdene, som en virksomhedskøber typisk vil ønske at få inden indgåelse af en aftale om køb af målvirksomheden, sker som regel ved en såkaldt ansættelsesretlig due diligence undersøgelse. Udover den direkte ansættelsesretlige due diligence undersøgelse vil undersøgelse af forholdene for visse faggrupper eller bestemte medarbejdere også indgå i andre særlige undersøgelser. F.eks. vil en nærmere undersøgelse af visse nøglemedarbejderes forhold ofte indgå i en virksomhedskøbers kommercielle og teknologiske vurdering af målvirksomheden. Requestliste: Den ansættelsesretlige DD-undersøgelse tager som regel udpkt i K s rådgiveres fremlæggelse af en liste over, hvilke oplysninger K og rådgiverne ønsker udleveret til gennemgang. Blandt de dokumenter eller oplysninger, der rekvireres ved denne såkaldte request lister vil ofte være: Organisationsdiagram Lønmodtageres retsstilling 17

18 Liste over målvirk. s medarbejdere med angivelse af stillingsbetegnelse, anciennitet, løn, mv. Oplysning om eksisterende og tidligere medlemsskab af AG organisationer Kopi af individuelle ansættelsesaftaler mv Når K har gennemgået materialet, vil det være hensigtsmæssigt, om K eller dennes repræsentanter får lejlighed til at bese målvirksomheden, mens den er i brug og mødes med ledelsen og betroede medarbejdere. Dette vil ofte være en god strømpil for, hvordan målvirksomheden selv har det. Efter eller ifm ved besøget vil K indlede forhandl om fastholdelsesaftaler med nøglemedarbejdere. Opsigelse af medarbejdere: Som led i forhandlinger om et VO fremsætter K evt krav om, at S foranlediger nogle medarbejdere opsagt eller fritstillet, inden overdragelsen, idet lønudgiften i opsigelsesperioden (ved substansoverdragelser) påhviler S. VOL betragter dette som en usaglig opsigelse, hvorfor begge parter i en sådan situation løber en risiko, for at de opsagte medarbejdere gør krav gældende pga. usaglig opsigelse. (Krav vil formentlig efter eget valg enten kunne rettens mod S eller K.) (Persondatalov: forbud mod videregivelse af personfølsomme oplysninger.) Lønmodtageres retsstilling 18

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... Forkortelser... 17 Forord... 19 Kapitel 1. Indledning...................................... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... 23 KAPITEL 2. Direktivet og

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Til medlemmerne. nov. 2009

Til medlemmerne. nov. 2009 Til medlemmerne SKAD Sammenslutning af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark nov. 2009 Funktionærsloven 2 - opsigelse Stk. 1. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Mekaniske og elektriske installationer på Guldborgsundtunnelen Entreprise DRI-ME- BY-OD-SJ Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere