Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt P re s s e

2 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e

3 De fem mål S t rat eg i mod P e n g e m a r k e d s r e n t e n p l u s 1 0 % a f k a s t a f e g e n k a p i t a l e n 5 0 % v æ k s t i p o r t e f ø l j e n p r. f o r r e t n i n g s o m r å d e I m a g e b l a n d t d e t o b e d s t e i b r a n c h e n 9 0 % t i l f r e d s e o g 5 0 % m e g e t t i l f r e d s e k u n d e r 9 0 % t i l f r e d s e o g 5 0 % m e g e t t i l f r e d s e m e d a r b e j d e r e

4 E g enk ap i t alf orrent ni ng

5 V æ k s t

6 Ku ndet i lf reds h ed

7 M edarb ej dert i lf reds h ed

8 I mag e

9 Ø Alm. Brand A/ S k onomi s k ov erb li k R e s u l t a t ( f ø r s k a t ) m i o.k r E g e n k a p i t a l m i a.k r. 4, 1 4, 9 5, 4 R e s u l t a t p r. a k t i e I n d r e v æ r d i p r. a k t i e K u r s / i n d r e v æ r d i 1, 24 1, 3 4 1, 7 1 ( U l t i m o )

10 4 5 0 U dv i k li ng en i Alm. Brand ak t i en og O M X C 2 0 Alm. Brand vs. OMXC Alm. Brand O M X C j an j j apr ul ok t an 02 j j j j A L B N D apr ul ok t an apr ul ok t an Copenhagen SE, OMXC20 Index, Price Return M RA ORD j j apr ul ok t an 05 apr j ul ok t j an Source: Reuters EcoWin

11 Alm. Brand S k adef ors i k ri ng Skade Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e

12 Alm. Brand S k adef ors i k ri ng G o d t r e s u l t a t : m i o.k r. Påvirket af: + Generelt god portefølje - D om på a rb ejds s k a deom rå det + Godt v ejrli g - U dgi fter ti l m eda rb ejdera k ti er + F å s tors k a der - O m k os tni nger ti l v æ k s t + A fløb s gev i ns t + Godt i nv es teri ngs a fk a s t

13 Alm. Brand S k adef ors i k ri ng M i o.k r Bruttopræmieindtægter Privat E rh ve rv

14 Alm. Brand S k adef ors i k ri ng P ræ mi eu dv i k li ng P o s i t i v p r æ m i e u d v i k l i n g V æ ks t p å 4, 9 % F ø l g er fo rven tn in g ern e T il fred s s til l en d e S al g et u d vikl er s ig fo rts at p o s itivt F o k u s p å r e n t a b e l v æ k s t Ø n s ker fo rts at ku n o vers ku d s g iven d e vo l u m en F o r v e n t e t v æ k s t i : o ver 5 %

15 M i o. k r Alm. Brand S k adef ors i k ri ng Udgifter til vejrligsskader A n a to l 2, 2 m ia. E rw in 8 60 m io Udgift (2006-kr.) Udgift (A n a to l o g E rw in ) G e n n e m s n it (e ks kl. s to rm o g 2005 )

16 Alm. Brand S k adef ors i k ri ng P c t. Combined ratio ,4 5,7 2 5,4 9 7,7 3,4 9 1,3 3,2 2 4,7 1 9,1 9 1,3 1 9,1 8 8, 1 3,7 2 0, ,7 75,3 6 9,6 6 9,0 6 3, , Erstatninger D rif tso m k o stninger N etto genf o rsik ring

17 Alm. Brand S k adef ors i k ri ng Ø k onomi s k ov erb li k P r æ m i e i n d t æ g t m i a.k r. 4, 1 4, 1 4, 3 V æ k s t 5, 5 % -1, 5 % 4, 9 % R e s u l t a t ( f ø r s k a t ) m i o.k r E r s t a t n i n g s p c t. 6 9, 0% 8 6, 7 % 6 3, 9 % O m k o s t n i n g s p c t. 1 9, 1 % 1 9, 1 % 20, 5 % N e t t o g e n f o r s i k r i n g s p c t. 3, 2% -1 4, 5 % 3, 7 % C o m b i n e d r a t i o 9 1, 3 % 9 1, 3 % 8 8, 1 %

18 Alm. Brand Bank Alm. Brand A/S Bank Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e

19 Alm. Brand Bank Resultat: 167 m i o.k r. T i l f r e d s s t i l l e n d e g i v e t A lle n o r m G M arked s fo rh o l d en e B ety d el ig e in ves terin g er p å d etail o m G en o p b y g n in g af b ø rs aktivitetern e er ed e sti lli n g er n u b esat o d ud v i k li n g i ud lå n O p m e d 2 2 % råd et

20 Alm. Brand Bank M i o. k r Indlån ekskl. repo U dlån ekskl. rev erse

21 Alm. Brand Bank Udlån 2001 Udlån % 7 % 15% 40% 46 % 19 % 53 % 6 % 0% 8 % Alm. Brand Finans L andb ru g Alm. Brand P ant e b re v e D e t ail E ng ro s

22 Alm. Brand Bank T re i E n Stærke priser B l a n d t d e 2 0 % b e d s t e - h e l e t i d e n! N ærh ed F i l i a l e r i 2 5 b y e r K o m peten te rå d g iv ere E g e n r å d g i v e r

23 Alm. Brand Bank T re i E n Muligt fordi: Kunden yder selvbetjening E l l e r b e t a l e r f o r y d e l s e n U dva lgte f ilia lp la c eringer V i l i g g e r i k k e p å h v e r t g a d e h j ø r n e R å dgiverens tid bruges ef f ek tivt I n g e n h u s h o l d i n g s b u d g e t t e r A d s k i l l e l s e a f r å d g i v n i n g o g p r o d u k t i o n V i betjener k unden f ra f lere steder K u n d e r n e k a n i k k e r i n g e d i r e k t e t i l r å d g i v e r, m e n b r u g e r k u n d e s e r v i c e t i l d a g l i g d a g s s p ø r g s m å l o g t r a n s a k t i o n e r I k k e nø dvendigvis den billigste

24 Alm. Brand Bank Rentemarginal p.a. 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,4 2,3 2,2 2,3 2,1 2, ,0

25 Alm. Brand Bank 0,8 0% 3,5 0% 0,7 0% 0,6 0% 0,5 0% 3,00% 2,5 0% 0,4 0% 0,3 0% 0,20% 2,00% 1,5 0% Å r e t s t a b o g h e n s æ t t e l s e r i p c t. a f u d l å n H e n s æ t t e l s e r i p c t. a f u d l å n 0,1 0% 0,00% -0,1 0% 1,00% 0,5 0% -0,20% ,00%

26 Ø Bank ko no mi s k o v e rb li k N e t t o r e n t e r o g p r o v i s i o n s i n d t æ g t e r m i o r k. 46 O m k o s t n i n g e r m i o.k r R e s u l t a t ( f ø r s k a t ) m i a.k r I n d l å n m i a.k r. 9, 2 9, 0 9, 5 U d l å n m i a.k r. 8, 9 1 0, 7 1 3, 1

27 Alm. Brand L i v o g P e ns i o n Liv Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e

28 Alm. Brand L i v o g P e ns i o n R e s u l t a t : 8 1 m i o.k r. F u l d t a f k a s t i n d t æ g t s f ø r t K u r s t a b m o d s v a r e s s t o r t s e t a f e t l a v e r e h e n s æ t t e l s e s b e h o v B e t y d e l i g v æ k s t 1 3 % S æ rligt: ik k e-ga ra nterede p ro duk ter B e t y d e l i g e i n v e s t e r i n g e r i v æ r k t ø j e r, k o m m u n i k a t i o n o g s e r v i c e N y t a f k a s t p r i n c i p S tø rre gennem sigtigh ed

29 Alm. Brand L i v o g P e ns i o n M i o. k r. Bruttopræmier inklusive investeringsordninger Præmier i Liv & Pension I nd b et a l ing invest ering sord ning er

30 Alm. Brand L i v o g P e ns i o n M i o. k r Omkostninger A d m i n i s t r a t i o n E r h v e r v e l s e

31 Alm. Brand L i v o g P e ns i o n I nv e s t e ri ng s af kas t K u n d e r n e s d e p o t r e n t e 4, 5 % S a m l e t i n v e s t e r i n g s a f k a s t 1, 0 % K u n d e r n e s a f k a s t : O b l i g a t i o n e r m v. -1, 6 % A k t i e r 1 8, 6 % E j e n d o m m e 7, 6 % S a m l e t a k t i e e k s p o n e r i n g c a. 1 3 % 0, 9 %

32 Æ Alm. Brand L i v o g P e ns i o n Resultatets sammensætning M i o.k r R e s u l t a t a f o m k o s t n i n g e r R e s u l t a t a f i n v e s t e r i n g Æ n d r i n g a f y d e l s e s g a r a n t i m.v n d r i n g a f k o l l e k t i v t b o n u s p o t e n t i a l e R i s i k o r e s u l t a t R e s u l t a t a f g e n f o r s i k r i n g P r i m æ r t r e s u l t a t S k a t Å r e t s r e s u l t a t

33 Alm. Brand L i v o g P e ns i o n N ø gletal M i o.k r B r u t t o p r æ m i e r R e s u l t a t f ø r s k a t R e s u l t a t e f t e r s k a t H e n s æ t t e l s e r t i l f o r s i k r i n g s k o n t r a k t e r E g e n k a p i t a l E g e n k a p i t a l f o r r e n t n i n g f ø r s k a t p.a. 1% 11% 7% 13 % 7% K o l l e k t i v t b o n u s p o t e n t i a l e B o n u s g r a d 0, 0% 0, 8% 1, 0% 3, 1% 4, 7%

34 Åbenhed og gennemsigtighed V i ta ger ha ndsk en op! K r a v f r a k u n d e r n e K r a v f r a p o l i t i k e r e K r a v f r a o s s e l v P å e n n y o g e n k e l m å d e h a r v i t a g e t f a t p å n o g l e a f d e s v æ r e s p ø r g s m å l : S k julte o m k o stninger? H va d tjener A lm. B ra nd? S a m m enh æ ng m ellem m a rk edsrente o g dep o trente? S e m e r e p å w w w.a l m b r a n d.d k

35 Åbenhed og gennemsigtighed Hvad tjener Alm. Brand Liv og Pension? E r der sk ju lte omk ostninger? Overskudsdannelse for året Omkostningsresultat 0, 1 % R isikoresultat 0, 4 % R entemarginal 0, 0 % Overskud i alt 0, 5 % Rentemarginalen (det der i sidste ende tages fra kundernes afkast) v ar i : 0, 0 % V i tj ener p å o mko stninger o g risiko, samtidig med, at v i er ko nkurrenc edy gtige E genkap italens egne midler o g afkastet af disse er adskilt h elt fra kundemidler I kke andre kilder til indtj ening ingen skj ulte o mko stninger

36 Åbenhed og gennemsigtighed Markedsafkast, depotrente og reserver M a r k e d s a f k a s t a f k u n d e m i d l e r i a l t 8 % 4, 5 % / f f æ - 3, 7 % T i l k u n d e r n e i a l t 8 % , Til kunderne som depotrente Til ra kundernes lles reserv er 0, T i l A l m. B r a n d i a l t 0, 0% h æ M o p o p o F p o p v p å o b K o b o ø 3, 1 % 4, 7 % Regnesty kket nger go dt sammen arkedsafkast er gj rt efter ensio nsafkastskat g finanso mko stninger rigiv else af reserv er.g.a. rentestigning mere end ej er kurstab ligatio ner llektiv nus er get fra til

37 Ø v r ige omr å der R r l t : 6 0 m i o F o b o F o p å c o F o p å p o A B b E K p å Kjøbenhavnske e, esu at.kr. rb edret fo rlø g resultat kus mmutatio ns rtsat sto r afv iklingsrisiko enkelte rtefø lj er Risiko fo r lm. rand egræ nset til mio.kr. Ø vr i g e, r esu l t at : 2 6 m i o.kr F æ lles ko nc ernudgifter, regulering af egne aktier samt en ræ kke selskab er uden aktiv itet

38 A l m. B r a nd A / S F or v entninger Forventet resultat 800 mio.kr. S kad e: m i o.kr. Ø get p risko nkurrenc e, go dt skadefo rlø b o g ø get v æ kst B ank: m i o.kr. F o rtsatte inv esteringer, v æ L i v o g P ensi o n: 9 0 m i o.kr. F o rtsat fo kus p å v æ o v erskudsp rinc ip Ø vr i g e akt i vi t et er : 2 0 m i o.kr. O m sæ t ni ng : 7, 4 m i a.kr. Ø get v æ kst kst i B ø rs o g D etail kst; b å de marked o g garantio rdninger, ny t

39 A k tietil ba gek ø bsp r ogr a m : : T ilb ag ekø b t f or c a mio.kr. S var er t i l en u d l o d ni ng sp r o c ent p å 6 % N y t tilb ag ekø b sp rog ram p å 6 00 mio.kr. S var er t i l en u d l o d ni ng sp r o c ent p å 7 % F o r sl ag t i l annu l l er i ng af 1, 5 m i o. st k. akt i er

40 Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt P re s s e

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK

DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTIHAL & BIBLIOTEK DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & FORSLAG - MAJ 2006 DISPOSITIONSFORSLAG ORDRUP MULTI & INDHOLD 2 INDHOLD/INTRO 3 ViISION 5 DISPONERING 6 GYMNASIET 8 SKOLEN 10 ET 12 FRITIDEN 14 PLANER 16 SNIT 17 FACADER

Læs mere

IndholdsfortegnelseEtniske Minoriteter1Indledning1Afgrænsning1Ole Hyltofts kronik2diskurs3

IndholdsfortegnelseEtniske Minoriteter1Indledning1Afgrænsning1Ole Hyltofts kronik2diskurs3 IndholdsfortegnelseEtniske Minoriteter1Indledning1Afgrænsning1Ole Hyltofts kronik2diskurs3 Den almene befolkning opretholdelse af diskurs4"os" og "dem"5kategorisering en del af social iseringen og vores

Læs mere

og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant ).

og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant ). Referat af ordi~r gener a l for samling i l ørdag den 19. juli 1986. FERBÆK EJERLAUG, Dagsorden: 1. Val9 a f d i rigent 2. Beretning fra bestyrelsen om ejerl augets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus.

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus. Det forventer vi... Det er de centrale spørgsmål, som I alle sammen er blevet stillet. I har besvaret spørgsmålene på hver jeres måde. Nogle forventer mere lyse lokaler, andre mere tværfagligt samarbejde,

Læs mere

Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre

Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Information tilpatienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Udarbejdet af SIG Transplantation,

Læs mere

NISSAN e-nv200 EVALIA

NISSAN e-nv200 EVALIA NISSAN e-nv200 EVALIA OPLEV DEN NYE ELEKTRISKE MOBILITET MED DIN FAMILIE Tænk hvis du havde den perfekt e famili ebil med pla ds til 5 per ersoner, al de n fl eksi sibi bili lite tet, t, du har br ug for,

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Fremgang i syne hos transportens arkitekter

Fremgang i syne hos transportens arkitekter Fremgang i syne hos transportens arkitekter A F CHEFKONSULENT JESPER HØJTE STENBÆK, CAND. MERC. JUR., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., STUDENTERMEDHJÆLP LOUISE STEINER BRUUN,

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

UDSKRIFT STRE LANDSRETS DOMBOG. l mel 3j. Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling

UDSKRIFT STRE LANDSRETS DOMBOG. l mel 3j. Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling B3461007 CF{N/CTI UDSKRIFT AF STRE LANDSRETS DOMBOG l mel 3j Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Malou Kragh Halling (kst.)). 23,

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere