3. Godkendelse af dagsordenen: Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nedennævnte punkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Godkendelse af dagsordenen: Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nedennævnte punkt 16+17+18"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab). Odense 17/ Kl til Lokale: Kirkesalen 15. etage hovedbygningen overfor kantinen. Til stede: Søren Kold (SK), Henrik Eckardt (HE), Michael Brix (MB), Frank Damborg (FD), Lonnie Froberg (LF), Juozas Petruskevicius (JP) og Søren Kring (SK). Afbud fra: Kim Holck (KH) og Nanna Salling (NS) 1. Valg af dirigent: SK blev valgt 2. Valg af referent: FD blev valgt 3. Godkendelse af dagsordenen: Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nedennævnte punkt Medlemsliste: Vi er aktuelt 91 medlemmer. Hjemmesiden er på dette punkt ikke fuldstændig opdateret, da der kun er opskrevet 88 medlemmer på listen. Endvidere er der en fejl med at der kun står total 80 som overskrift på listen. Dette vil blive rettet snarest. NS er i dialog med DOS hjemmesiden om at få ændret kortet til arbejdssted og ikke bopælssted og at ændre ikonerne så man kan få en bronze-, sølv- eller guldstjerne. Nogle få medlemmer er i restance for at indbetale medlemskontingent. 1. rykker er udsendt. Lægeforeningen udsender 3 rykkere i alt. Det blev i dag aftalt at hvis et medlem fortsat er i restance efter 3 rykkere kontakter vi dem med et brev fra bestyrelsen hvor vi meddeler dem at de nu er at betragte som udmeldte, med mindre de henvender sig og udreder vort tilgodehavende indenfor 30 dage. Medlemslisten har ikke været 100% sufficient med oplysninger på alle medlemmer. Der har således mangler på en del af vore medlemmer. NS har opdateret listen over medlemmer, der skal modtage vore nyhedsmails. Der er dog stadig en kort liste over medlemmer, der ikke har anført e- mail. Medlemmerne, der ikke har angivet er: 1) Beat Fink, 2) Christian Berre Eriksen, 3) Kristen Balle Hulthin, 4) Shabir Agmad Rashidi, 5) Susanne Kristensen Mallet, 6) Thomas Bruno Lind-Hansen, 7) Frederik Ammitzbøll, 8) John Kloth Petersen, 9) Per Falkenberg og 10) Lasse Pedersen. Bestyrelsen vil kontakte dem de kender/kan identificere og bede dem sende en mail til secretary (NS) med korrekt adresse. 5. Hjemmesiden: Hjemmesiden er fast punkt på hvert møde. Op til dagens møde er hjemmesiden opdateret med referater, e mailadresserne og medlemsliste. Indmeldelsesblanketten fungerer fortsat fint. Der er for kort tid siden rundsendt nyhedsmail om de 2 symposier som afholdes på DOS mødet. Mandag 24/9 udsendes indkaldelse til GF samt formandens beretning som nyhedsmail. 6. DRG: FD og MB har deltaget i en møderække hos Sundhedsstyrelsen om kodning ved traumemodtagelse. Der er nu kommet en ny kode som man kan begynde at implementere derhjemme. Indtil videre udløser den ikke honorar, men det gør den fra nytår og frem. Det er således vigtigt at alle traumepatienter påføres DRG koden BWST1F fra årsskiftet og frem. Denne oplysning meddeles ligeledes i formandens beretning og rundsendes i nyhedsmail i december måned.

2 7. ESTES: Der har været afholdt ESTES møde i foråret. DOT er institutionelt medlem. HE repræsenterer DOT. I ESTES regi har følgende været diskuteret på sidste møde: A) Planerne om et fælles europæisk traumeregister er faldet til jorden, B) ESTES har 2 fellowships som kan ansøges. De er dog primært for bløde kirurger, C) ESTES s blad European Journal of Trauma and Emergency surgery er steget i impact factor og er blevet indexeret D) De næste møder er hhv. 23 sept og i april i Lyon. Vi sender ikke repræsentant til formødet i september, men HE deltager i april Bestyrelsen aftaler at vi efter april mødet sætter Fortsat medlemskab af ESTES på dagsordenen. Set i lyset af at der kommer mere og mere traumatologi på såvel EFORT som DOS møderne kunne det være at vi på sigt finder medlemskabet af ESTES overflødigt. Endelig stillingtagen til dette i maj/juni Kvalitetsudvalg: Mødet i DOS s kvalitetsudvalg 5/9 er udsat til 26/9. FD har meldt afbud. LF deltager i stedet på vegne af DOT. 9. Beskrivelse af fase IV traumatologi: Vores beskrivelse har efterhånden længe været færdig. På DOS mødet udmelder uddannelsesudvalget alle subspecialernes målbeskrivelser samlet. Vores endelige udgave har været rundsendt til alle inden dette møde, så alle har set det endelige indhold før den offentliggøres. 10. Uddannelsesudvalget: Der er udsendt medlemsmail med opslag vedr. minisymposium om DFDB samt selve symposiet om distale humerusfrakturer d. 24/10 på DOS mødet. Uddannelsesudvalget meddeler at alt er på plads til disse symposier. Fremadrettet er næste undervisningstiltag at DOT s uddannelsesudvalg forventer at involverer sig i DOS s uddannelsesdag på Landbrugsskolen i Odense til foråret. Endvidere er man allerede begyndt at diskutere emne for symposier på DOS mødet En mulighed er at vi i 2013 igen samarbejder med skulder albueselskabet om et lidt større symposium. 11. Fremtidigt kontingent: På sidste års generalforsamling blev der stillet forslag om at vi på sigt tilpasser størrelsen af kontingentet! Om det blot skulle fortsætte eller om det skulle sættes op! Emnet blev diskuteret. Der blev ikke fundet grund til at øge kontingentet. Bestyrelsens oplæg er at kontingentet fortsætter uændret for den kommende periode! (Således fortsat 200 kroner årligt) 12. Løbende udskiftning i bestyrelsen: Ligeledes på sidste GF blev det drøftet hvordan man sikrer løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne når alle principielt er på valg samtidig! Vi blev spurgt om det blot kan fungerer som hidtil, eller er der er behov for ændringer til vedtægterne på sigt? Aktuelt er vi 9 bestyrelsesmedlemmer. KH har meddelt at han går af på GF. Herefter er vi kun 8 bestyrelsesmedlemmer. Dette åbner umiddelbart ikke mulighed for genvalg/indsupplering jvf vedtægterne. Umiddelbart ser dette ikke ud til at ville udløse problemer. Bestyrelsens oplæg er at der ikke er behov for vedtægtsændringer og at vi fortsætter uændret. 13. Generalforsamling: Herunder er indsat:

3 Bilag 13A: Indkaldelse til GF 24/10 på DOS og Bilag 13B: Formandens skriftlige beretning. Begge disse blev godkendt og udsendes sammen med nyhedsbrev mandag 24/ Næste møde: Det aftales at bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen samles og aftaler om der er noget fra GF der kræver umiddelbar handling. Første møde efter GF aftales til at skulle ligge i januar. Vi aftalte endvidere at ligge møderne på skift hos bestyrelsesmedlemmerne. JP og SK tilbyder at ligge hus til i januar! FD kommunikerer med de 2 værter om mulige datoer og udsender en doodle til de øvrige bestyrelsesmedlemmer ila november 2012.! 15. Nyhedsmail: Nyhedsmail! Som nævnt under pkt. 5 vil nyhedsmailen efter dette møde indeholde generalforsamlingsindkaldelse (Skal være ude seneste 4 uger før GF = 26/9 ihht vedtægterne) samt formandens beretning på skrift! Derudover laver vi en nyhedsmail i december (Jvf pkt 6)! 16. klavikelinstruks: Der er lavet et udkast til instruks om behandling af klavikelfrakturer. Udkastet er lavet af medlemmer af traumeselskabet og medlemmer af skulder-albue-selskabet i samarbejde. Udkastet var rundsendt forud for mødet dd. Vi gennemgik instruksen. Der indkom yderligere kommentarer. Planen bliver at MB tager kommentarerne tilbage til arbejdsgruppen og rundsender nyt oplæg. Når såvel vi som skulder albueselskabet er enige er det intentionen at ligge instruksen på de 2 selskabers hjemmeside samt sende den til kvalitetsudvalget som et eksempel på en instruks. Så må det være op til kvalitetsudvalget at tage stilling til hvordan det videre arbejde med denne og fremtidige instrukser skal være! 17. Forespørgsel fra Yoda: Vi har modtaget en mail fra YODA med følgende indhold. ---Indsat mail----- Emne: Opfordring fra Yngre Ortopædkirurger Danmark Kære Dansk Ortopædisk Traumeselskab YODA nærmer sig 200 medlemmer og har efterhånden engagerede yngre ortopædkirurger i det meste i Danmark. Vi var derfor meget glade, da DSSAK henvendte sig til os ang. hjælp til at udpege en yngre læge til deres bestyrelse. Via vores nyhedsbrev lavede vi et valg til deres post, hvor den bedste ansøger blev valgt. Vi ser store perspektiver i at have en YODA udpeget repræsentant i deres bestyrelse, som styrker det faglige bånd mellem yngre ortopædkirurger og DSSAK. Dette bånd vil vi gerne have med flere fagspecialer, hvorfor vi vil opfordre Jer til at overveje, om det var en løsning for Jer også. Vi glæder os til at høre fra Jer. Med venlig hilsen. Yngre Ortopædkirurger Danmark ---indsat mail slut---- Mailen blev diskuteret. Konklusion: Vi ser ingen fordele i at have en YODA-repræsentant i bestyrelsen. Yngre medlemmer af DOT er selvklart velkomne til, på lige fod med andre DOT medlemmer, at stille op til bestyrelsen. Næste valg foregår på GF i efteråret : Samarbejde med industrien : Bestyrelsen diskuterede overordnet samarbejde med industrien. Vi enedes om at opstarte arbejde mhbp. at forsøge at etablere reklamefinansieret udsendelse af JOT (Journal of orthopaedic

4 traumatology) til alle medlemmer. Dette initiativ præsenteres for generalforsamlingen på ideplan under eventuelt. NS har modtaget en mail fra et specifikt firma om konkret samarbejde. Aktuelt har vi ikke noget samarbejde med industrien. Dette meddeles ovennævnte firma, som svar på deres henvendelse. Såfremt ovennævnte reklamefinansierede udsendelse af JOT til alle medlemmer bliver en realitet kan alle firmaer på lige fod tilbydes at sponsorere dette. 19. Evt Ingen emner under eventuelt Referent Frank Damborg Bilag 13A: Indkaldelse til GF 24/10 på DOS: Traumatologi Generalforsamling i DOT Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab Onsdag d. 27. oktober 2012, kl (lokale: Copenhagen) Agenda 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. 3. Formandens beretning incl. udvalg a. Sendes ud på skrift før GF. 4. Behandling af indkomne forslag. a. I skrivende stund er ingen forslag indkommet! 5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. 6. Fastsættelse af kontingent. a. Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 200 kr/år 7. Valg af bestyrelse og to revisorer. a. Der er kun valg til bestyrelsen ved valgperiodens udløb. Den siddende bestyrelse er valgt frem til GF 2014 hvor alle er på valg. b. De 2 revisorer vælges for 3 år af gangen. I 2011 blev Charlotte Buch Göthgen og Søren Wistisen valgt for en treårig periode. De er således valgt frem til 2014 og kan til den tid genvælges. 8. Eventuelt. Frank Damborg Formand for Dansk Ortopædisk Traumeselskab

5 Bilag 13B: Formandens skriftlige beretning : DOT Formandens beretning herunder beretning fra evt. udvalg. Medlemstallet er i skrivende stund på 91 medlemmer. Vi har desværre endnu ikke nået vores mål på 100 medlemmer, men har dog fortsat en lille fremgang i antallet. Ændringer i bestyrelsen: Morten Schultz Larsen, Charlotte Buch Göthgen, Søren Wistisen Rasmussen, Annette Sylvest og Henrik Grønborg udtrådte alle af bestyrelsen på sidste Generalforsamling. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Henrik Eckardt, Lonnie Froberg, Kim Holck, Jouzas Petruskevicius og Søren Kring. Fra den "gamle" bestyrelse blev 4 bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Michael Brix, Søren Kold, Nanna Salling og Frank Damborg, der alle blev indvalgt i bestyrelsen for første gang 3 år tidligere, genopstillede til bestyrelsen og modtog genvalg. Bestyrelsen har således det sidste år bestået af de ovennævnte 9 personer. Kim Holck har desværre meddelt sin afgang fra bestyrelsen fra og med generalforsamlingen Ligesom alle de andre sub-specialer har vi i den forgangne tid arbejdet med at udarbejde en fagområdebeskrivelse for fagområdet ortopædkirurgisk traumatologi. Vi syntes dette arbejde er mundet ud i en god og dækkende beskrivelse som vil blive præsenteret af DOS s uddannelsesudvalg på efterårets DOS-møde, sammen med de andre sub-specialers beskrivelser. Morten Schultz Larsen, forrige formand for DOT, sidder fortsat i EFORT Trauma Task Force. Dette er en arbejdsgruppe udpeget af EFORT mhbp. at promovere det traumatologiske fagområde i EFORT. Foreløbig er der kommet mere traumatologi på EFORT møder og flere ExMex møder. Desuden arbejdes der på at udforme færdige symposier som kan tilbydes til medlemslandene, som blot skal betale halvdelen af rejseudgifterne. ESTES. Alle medlemmer af DOT er kollektive medlemmer. Der var kongres i Basel i foråret Der er rabat for DOT medlemmer til ESTES aktiviteter. Hjemmesiden er nu flyttet over på DOS s domæne. Man kan dog stadig tilgå hjemmesiden via Hjemmesiden opdateres herefter med hjælp fra DOS, hvilket har øget kvaliteten væsentligt. Der findes en del foredrag fra tidligere møder, ligesom referater og medlemsliste og en fungerende indmeldelsesformular m.m. er at finde her. Specialespecifikt kursus i traumatologi er netop afholdt i Odense med Michael Brix som delkursusleder for 2. gang. DOT er repræsenteret i bestyrelsen for DFDB (Dansk Fraktur Data Base). Flere og flere akutsygehuse kommer med i databasen. Målet er på sigt at få alle akutsygehuse koblet på basen, således at alle frakturpatienter føres i databasen. ATLS. DOT er repræsenteret i bestyrelsen for ATLS på DOS s vegne. Søren Kring repræsenterer DOT i ATLS. Ny traumemodtagelseskode:

6 Hidtil har der ikke været en entydig DRG kode for traumemodtagelse. Efter en møderække mellem sundhedsstyrelsen og DOS, med repræsentation fra DOT er der nu etableret en kode netop til traumemodtagelse. Fra og med nytårsaften skal vi til at vende os til at kode alle traumemodtagelser med koden BWST1F. Når denne kode påføres en patient som i samme døgn fra røntgenafdelingen kodes med en traumescanningskode så udløser dette et engangsbeløb til sygehuset. Slut på formandens beretning og tak for et fornøjeligt første år som formand for DOT. Frank Damborg

Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)

Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Ålborg d. 8/3-2013 kl. 10.00 til 13.00. Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Lokale: Aalborg Sygehus Syd, Medicinerhuset, Mødelokale 9.5. Til stede: Søren Kold (SK),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2013

DOS Bulletin DOS Kongressen 2013 DOS Bulletin Oktober 2013 42. årgang DOS Kongressen 2013 Radisson Blu Scandinavia Hotel 23.-25. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2013 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. sal, syd REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø (KH),

Læs mere

Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30

Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30 Referat fra bestyrelsesmøde 17/2-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Jonas Andersson (JA), Mikkel Z. Pedersen (MZP),

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 3 OKTOBER 2010 39. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN NR. 3 OKTOBER 2010 39. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 OKTOBER 2010 39. ÅRGANG ÅRSMØDET 2010 - OVERSIGT..................... 3 UDSTILLING.................................. 5 DAGSPROGRAMMER............................ 6 DOS HONARY LECTURE

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland Dato og tid: mandag den 14. september 2015 kl. 19:00 Sted: Studenterhusfonden, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C Til kredsgeneralforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01

Bestyrelsesmøde. 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01 Bestyrelsesmøde 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01 Indhold Bilag 1: Referat af sidste bestyrelsesmøde s. 3 Bilag 2: Orienteringer s. 5 Bilag 3: Studenterrådets økonomi s. 12 Bilag4: Organisation

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014

Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014 Referat af generalforsamling i Motorcyklisternes fællesklub 20. november 2014 28 fremmødte 1. Valg af ordstyrer Bjarne F. P. valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Kredsgeneralforsamling 20. marts 2013

Kredsgeneralforsamling 20. marts 2013 Kredsgeneralforsamling 20. marts 2013 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 4 INDHOLD Dagsorden... 3 Formanden... 4 Turneringsudvalget... 7 Dommerudvalget... 9 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og ungeudvalget...

Læs mere

Pløks, Skovlunde Klatreklub. Referat af generalforsamling

Pløks, Skovlunde Klatreklub. Referat af generalforsamling Pløks, Skovlunde Klatreklub Referat af generalforsamling Onsdag d. 25. februar 2015 Der er afholdt generalforsamling i Pløks, Skovlunde Klatreklub, den 25. februar 2015 kl 18:00 i klubbens lokaler. Dagsorden

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Grundejermøde 10-05-2007

Grundejermøde 10-05-2007 Grundejermøde 10-05-2007 Mødet blev afholdt kl. 20:00 den 10. maj 2007 på Tingbakken 38, med henblik på snarest at få afholdt stiftende generalforsamling for grundejerforening jf. lokalplanen. Johannes

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere