Jan Schmidt Rasmussen Digtervænget 26 DK-8400 Ebeltoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Schmidt Rasmussen Digtervænget 26 DK-8400 Ebeltoft"

Transkript

1 Digtervænget 26 DK-8400 Ebeltoft Nationalpark Mols Bjerge Grenaavej 12, X4lORønde Ebeltoft den. 2. september 2010 Til bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge Da Nationalpark Mols Bjerge omfatter større bysamfimd med mindre virksomheder i forskellige brancher lige fra service til produktion, kunne det være naturligt at etablere en specialiseret erhvervsorienteret uddannelses-iudviklingsinstitulion I Nationalpark Mols Bjerge kunne oprettes et kombineret regionalt og landsdækkende erhvervs udvildingscenter, der i sit idégrundlag og praktiske arbejde skulle indeholde mulighed for udvikle sig til også at blive et europæisk erhvervsudviklingscenter (især EU) for nye, små og mindre virksomheder. Centret bør bla have specialer omkring virksomhedstyper, der i sit daglige virke er skånsomme overfor sine omgivelser, samt omkring virksomhedstyper, der egner sig til en placering udenfor deciderede metropoler (udkantsområder), og derved understøtter udvikling og vækst i disse områder. Centrets arbejdsområder kunne eksempelvis omfatte: - videreuddannelse af ledere og medarbejdere med hensyn til generel, rationel virksomhedsdrift - produktudvikling og fornyelse afproduktionsapparatet med infonnation om teknikker etc. - videreuddannelse afudviklingsmedarbejdere i små og mindre virksomheder m.h.t. de nyeste teknikker og samarbejde med andre erhvervsvirksomheder, samt opfindere - videreuddannelse af opfindere m.h.t de nyeste teknikker og samarbejde med erhvervs virksomheder - evt mulighed for at nye virksomheder kan starte op i nærheden afcentret og der have domæne de første år. Centret kunne for bedst muligt at dække ovenstående arbejdsområder omfatte: - opstart af en ny uddannelses-/samarbejds institution, European Innovation College, Denmark (herefter benævnt EtJRINCO) - opstart af en ny type specialiseret AMU-Center benævnt Arbejdsmarkedets lnnovations Uddannelses Center (herefter benævnt AIU-Center) - samtidig med der gennemfires et løbende, nært samarbejde med øvrige relevante institutioner, organisationer etc., såvel lokalt i øst-imidtjylland, som det øvrige Danmark og på sigt hele EU. Telefon.: Mobil.; jan~schmkft~asmussen.dk

2 Motiver/bevæggrunde for etablering af et sådant erhvervsudvilclingscenter, samt en placering i Nationalpark Mols Bjerge I Syddjurs Kommune og med tilknytning hertil: - Nationalpark Mols Bjerge I Syddjurs kommune s beliggenhed med lette forbindelser til det øvrige Danmark, samt udlandet via Molslinien, Grenaa-Varberg, Århus Lufthavn etc. - udvikling og styrkelse af de virksomhedstyper blandt små og mindre (produktions)virksoinheder, der i deres produktion er skånsomme overfor deres omgivelser, samt udvikling af tilsvarende produkter (landbrug, skovbrug varetages af allerede eksisterende centre) - styrkelse af især al erhvervslivet på Djursland fonnodentlig med stærk afsmitning til resten aføst-/midijylland, samt Danmark - nyt initiativ/udspil på erhvervsområdet til modvægt af ~ørestaden omkring den del al erhvervslivet, som dels har et umådeligt stort arbejdskraftbehov af god håndværksmæssig art, dels ikke indgår i ørestaden s globaliseringsplaner. - de nye, små og mindre virksomheder og initiativer i den forbindelse har gennem flere år haft FU s store interesse, hvilket giver yderligere perspektiver (hvilket tidligere følere i FU har bekræftet). - medvirke til og styrke en positiv erhvervs- og befolkningsudvilding i de dele al Danmark, der ligger udenfor storby områderne (det i tiden omtalte udkants-danmark ) Til delvis uddybning af ovennævnte vedlægger jeg - et tidligere koncept til forprojekt-ansøgning omkring LURINCO & AIU-Center, som indeholder yderligere argumenter/begrundelser mm. for disse. - den oprindelige folder for EURINCO - kopi afplanche for oprindelig EURINCO organisation - kopi afplanche over ELJRINCO s målgruppers produkttyper Jeg håber ovennævnte kan danne grundlag for videre drøftelser omkring indholdet, samtidig med, at jeg da ikke skal lægge skjul på, at jeg personligt meget gerne stiller mig til rådighed med min viden, erfaring og kontakter omkring evt, videre arbejde virkeliggørelse af idéen eller dele heraf Idet jeg med spænding afventer tilbagemelding, er jeg Bilag - side 2 af 2-9

3 vbtcsomhedsrådgiynhig company consuhncy Digtervænqet 26 DK-8400 Ebeltoft roooooooo~ XXXXKXXXXXKXXXXX DK-0000 xxxxxxxx. Ebeltoft dea ~oacnx 1999 Koncept til ansøgning om tilskud til detaljeret udarbejdelse og færdiggorelse af pwjekt-pakke indeholdende a. Projekt med henblik på etablering af European Innovation College, Denmark (herefter benævnt EURINCO) b. Projekt med henblik pà etablering af et landsdækkende, specialiseret Arbejdsmarkeds uddannelses Center indenfor Innovations-området i tilknytning til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser - nr. 430 af 30. juni (herefter benævnt AUJ-Center - Arbejdsmarkedets Innovations Uddannelses Center) c. Dokument om samarbejde, fælles faciliteter mm. 1. Anwgere & XL DCXXflfflXXXXXX == DK-0000 xxxxxxn Jan Schmidt Rasmussen Digten ænget Ebeltoft 2. Projeki-pakkensfonndi Udarbejdelse af projektbeskrivelser mm. om - EURINCO, Demnark - ARI-Center der i indhold, detaljeringsgrad og opeiationalitet udgør et tiwrækkeigt og relevant grundlag for både de politiske og iie administrative beslutningstagere i relevante ministerier, departementer, styrelser, organisationer mii., med henblik på såvel beslutning som efterfølgende virkeliggorelse af projekterii enkeltvis og/eller samlet Baggnsnd for projektesne i projekt-pakken Udviklingen i den del af dansk (og europæisk) erhvervsliv, der primært beskæftiger med fremstilling af produkter, som ikke baseres på hojteknologisk forskning og udvikling eller masseproduktion i store serier, vil i de næimeste årtier blive stadig mere intet i deres eksistens af import fra lavtlans-områder mm. i den øvrige verden, grundet mere og mere åbne handelsgrænser globalt set. ~p fra idé til resu~ater Tltiphone: harmoni, kvabtel 8 økonomi i erfaren sparring 8 Telefax (eft.aftate): udvirffng 8 effektivisertn9 praktisk medvirken BiItIf./carphone: vækst 8 internationalisering

4 virksomhedsrådgivning ~P Jan Schmidt company Rasmussen consultancy En stor del af de højteknologisk og masseproducerende virlcsomheder i erhvervslivet vil i de nærmeste år blive mødt af større og større konkurrence fra meget kapitalstærke lande, der i helt andre dimensioner kan investere i forskning, udvikling og fuldautomatiserede gigant produktionsappara Ler. Disse urovækkende fremtidsudsigter for dansk (og europæisk) erhvervsliv gør det nødvendigt at fokusere på og fremme de styrkepositioner, der findes i dansk (og europæisk) erhvervsliv og som baserer sig på - konstant fornyelse med nye produkter og produktudvikling - mindre virksomheders meget store fleksibilitet med hurtig omstillingsevne - den gode håndværksmæssige standard & kvalitet - de kreative, produktfornyende ressourcer der især fmdes blandt personer, der enten ikke har nogen uddannelse eller en praktisk, håndværksmæssig uddannelse 2.2. Fonnålet med projekt-pakkens projekter a. EURINCO, Denmark Formålet med etablering af EURINCO er at skabe et internationalt inspirations-, uddannel ses- & samarbejdseenter - især for aktive blandt sprivatew opfindere, iværksættere samt centrale medarbejdere i små og mellemstore erhvervsvirksomheder - der gennem et varieret udbud af kurser, seminarer og konferencer retter sig mod - at forbedre mulighederne for virkeliggørelse af produktidéer, videreudvikling af eksisterende produkter samt udvikling af produktionsprocesser indenfor eller til gavn for det vareproducerende erhvervsliv - at styrke deltagernes muligheder for bedre at kunne takle konkrete dagligdags forhin dringer, samt modvirke og undgå at fremtidige vokser til næsten uoverstigelige dimensioner - at virke styrkende og inspirerende på deltagerne gennem de personlige kontakter, der dels skabes med andre kollegaer dels gennem et bedre kendskab til dagligdagen for personer i naturligt beslægtede områder i produktudviklingsl-fremstillings processen. - at fremme kontakten og samarbejdet såvel mellem personer fra de forskellige målgrupper som indenfor målgruppen, og herved medvirke til ~team-dannelser og samarbejde, der erfaringsmæssigt giver langt bedre mulighed for virkeliggerelse af nye produkter, produktionsprocesser mm. EURINCO s formål med disse aktiviteter er markant at styrke de allerede aktive, kreative & visionære kræfterindenfor virkeliggørelsen af nye produkter eller produktionsmetoder, så manglende økonomiske eller videnmæssige ressourcer ikke bliver en bremse eller en katastrofal stopklods for elltrs gode og sunde initiativer EURINCO s formål vil herigennem styrke vækst og konstant fornyelse også i de virksom heder, der ikke baseres på højteknologisk forskning eller sigter mod fuldautomatiseret masseproduktion, men som i sin produktion arbejder med stor fleksibilitet, hej kvalitet samt et relativ stort produktionselement af arbejdskraft. EURINCO har indenfor 5 år som mål at udvikle internationalt anerkendte, kompetence givende praktisk orienterende uddannelser indenfor hele Innovations-området. Personer med erhvervsfaglige uddannelser fra tekniske- og handelsskoler eller AIU-Center skal gennem deltagelse i kurser, prøver mm., kunne erhverve et bevis på at de behersker nøgle-disciplinerne af det meget omfangsrige Innovations-område på forskellige niveauer. Disse uddannelsesgrader vil kunne betegnes: 8.Inn - og M.Inn - Bachelor of Innovation Master of Innovation

5 virksomhedsrådgivning company consuftaney b AJU-Center Formålet med etablering af AJU-Center er at skabe et landsdækkende, kompetencegivende videre- og efteruddannelses center, der med et kursusudbud af selvstændige moduler retter sig mod - at udvikle de kreative og konstruktive evner hos deltagerne ved hjælp at uddannelse og indføring i enkle og praktiske hjælpeværlctojer - at styrke de ur-mekanismer, der fmdes hos de fleste mennesker matt til at betragte og registrere omverdenensfdagligdagens behov for nye produkter (opfindelser), saint evnen til at konkretisere disse observationer. - at forstærke kursusdeltagernes evne til at tænke utraditionelt og fomyende såvel m.h.1 udvikling af eksisterende produkter som selve produktionsprocessen AJU-Centrets formål med ovennævnte videre- & efteruddannelses aktivitet er at medvirke til, at fornyelsen matt produkter og produktionsmetoder i dansk erhvervslivs styrkes gennem tilførsel af grtmduddannede og velkvaliticerede udviklingsmedarbejdere, der har praktisk viden og erfaring som forstærkende basis. AIIJ-Centrets formm er samtidig at give et utraditionelt, visionært og udviklende uddannel sestilbud, der udover et klart erhvervsmæssigt sigte indeholder en attraktiv blanding af det abstrakte og det konkrete med hensyn til almen personlig udvikling. AIIJ-Centret vil herved kunne tiltrække mange af de personer, der i forbindelse med brug af arbejdsmarkedsreformens element om Orlov til uddannelse, ønsker at benytte orloven til en personlig udvikling, hvilket klarest har givet sig til udtryk gennem den store tiltrækning folkehajskolerne har haft på gruppea c. SAMARBEJDE MELLEM EURINCO & AIU-CENTRET Formålet med at oprette og drive såvel EURJNCO som et AIU-Center i nær tilknytning og fra opstart i samme bygning er - at udnytte undervisningskræfter og -faciliteter, samt service- og administrations ressourcer på så optimale betingelser som vel muligt uden regulær sammensmeltning. - at skabe inspirerende kontakter etc. mellem de principielt forskellige målgrupper (EURU4CO - de, der allerede er i gang I AUJ-Center - de, der godt vil i gang ) - en direkte og indirekte gensidigt forstærkende effekt - på såvel det markedsforings mæssige som det eksternt image skabende - overfor målgnipper og interessen hos erhvervsvtrksomhederne d. SAMARBEJDE MED ANDRE ERHVERV 5- & ARBEJDSMARICEDS INSTITUTIONER Formålet med såvel EU~jNCO som AIU-Centret er at skabe uddannelsesinstitutioner, der er kendetegnet ved et stærkt lnnovations-milje og som gennem et nært konstruktivt samarbejde med andre erhvervs- & arbejdsmarkeds institutioner, herunder AMU-Centre, gensidigt kan - udveksle undervisningsidéer, -moduler og -resultater - medvirke til og fremme internationalisering af uddannelsesinstitutionerne - gennmfore nationale og internationale erhvervsudviklingsprojekter såvel i industrilande som i udviklingslande EURINCO & AIU-Centret vil gennem disse aktiviteter søge at medvirke til en yderligere styrkelse og udvidelse af egne og andre uddannelsesinstitutioners udbudsilade.

6 vhksomhedsrådgivnbig company consubncy 23.!Jålgnspperfor proje.kien r EURINCO, Denmark Målgnippen for LURINCO er primært personer, der allerede er aktive som - private opfindere - iværksættere - medarbejdere i små & mellemstore virksomheder indenfor ledelse, produkt- og produktionsudvikling og som normalt har en praktisk erhvervsfaglig uddannelse fra en teknisk skole, en handels skole eller har deltaget i kurser på AIU-Centret eller andre relevante kurser på AMU-centre. b. AJU-Center Målgruppen for AIIJ-Centret er overordnet de personer, der er omfattet af Lov om arbejds markedsuddannelser nr. 430 af 30.juni 1993, og blandt disse kan især peges på - personer, der ønsker at beskæftige sig med udviklingsprocesser - personer, der i forbindelse med uddannelsesorlov ønsker en deltage i en uddannelse, der tilbyder en passende kombination af personlig og fagjig udvikling 2.4. Mdl med projekt-pakken oveifor beslutningstagere a. BIJRINCO, Denmark Målet med indholdet af den del af projektpakken, der beskriver LURINCO, Denmark er at give en udførlig og veldokumenteret beskrivelse af bla - behovet for LURINCO blandt målgruppen af personer - behovet for og virkninger af EURINCO s uddannelses aktiviteter i erhvervslivet og på beskæftigelsen - de internationale perspektiver ved og udviklingsmuligjieder for EURINCO - en udførlig beskrivelse af moduler i EURINCO s uddannelsesudbud - de på såvel kort som langt sigt 1~ siske rummer og faciliteter for EURINCO - den kortsigtede og langsigtede økonomi ved oprettelse og drift af EURINCO - EURJNCO s interne organisation og overordnede styrelse - en detaljeret, operationel bandlingsplan for igangsætning Indholdet målrettes efter at give de relevante og nødvendige oplysninger og informationer til beslutningstagete og sagsbehandlere i Erhvervsministeriet, Erhvervsftemmestyrelsen m.fl. med henblik på at kunne træffe de principielle beslutninger om etablering af LURINCO, Denmark. Desuden vil projektpakken indeholde de tilstrækkelige basale elementer i selve igangsæt ningsplanen og herved medvirke til hurtig virkeiggerelse, når den principielle beslutning er truffet, og de økonomiske midler er bevilget etc. b. ARJ-Center Målet med indholdet af den del af projektpakken, der beskriver ARI-Center er at give en udførlig og veldokumenteret beskrivelse af bl.a. - behovet for AJU-Centret blandt målgiuppen af personer - behovet for og virkninger af AJU-Centrets uddannelses aktiviteter i erhvervslivet og på beskæftigelsen - en udførlig beskrivelse af moduler i AIU-Centrets uddannelsesudbud - de på såvel kort som langt sigt 1~tsiske rammer og faciliteter for AIU-Centret -4-

7 vizksomhedsrådgivning Company consultancy - den kortsigtede og langsigtede økonomi ved oprettelse & drift af AIIJ-Centret - AIU-Centrets interne organisation og mulige organisatoriske placering indenfor Arbejdsmarkedsuddannelserne - en detaljeret, operationel handlingsplan for igangsætning Indholdet milrettes efter at give de relevante og nødvendige oplysninger og informationer til beslutningstagere og sagsbehandlere i Arbejdsministeriet., Landsarbejdsrådet, Uddannel sesrådet for arbejdsmarkedsuddannelserne, Arbejdsmarkedsstyrelsen mii. med henblik på at kunne træffe de principielle beslutninger om etablering al Alli-Center. Desuden vil projektpakken indeholde de tilstrækkelige basale elementer i selve igangsæt ningspianen og herved medvirke til hurtig virkeiggørelse, nar den principielle beslutning er truffet, og de økonomiske midler er bevilget etc. c SAMARBEJDE MELLEM EURINCO & AJU-CENTER Målet med denne del af projektpakken er et beskrive de fordele og mulige ulemper, der kan forventes ved et nært samarbejde mellem EURINCO, Denmark og AIU-Center omfattende - udnyttelse og indretning af I~,siske rammer & faciliteter - udnyttelse af lærerkræfter, administrative flnilctioner - koordineret markedsføring - afsmittende image-virkning - de kortsigtede og langsigtede økonomiske virkninger - koordineret handlingsplan ved igangsætning Indholdet målrettes efter at give supplerende informationer til beslutningstagere og sagsbehandlere vedr. EURINCO, Denmark og AIU-Center, der kan have betydning for såvel selve beslutningerne, som den del af beslutningerne, der vedrører den praktiske virkeliggørelse af EURINCO, Denmark & MV-Center. 2.5 Forventet effekt afpn,jekteme Virksomheder, Erhvervsliv & Samfund Virkningerne hos virksomhederne vil blive en positiv kombination al - hurtigere vækst med et sideløbende større behov for mere arbejdskraft - mere stabil og sikker beskæftigelsesudvikling i den enkelte virksomhed - konstant fornyelse og udvikling med hensyn til produkter og produktionsmetoder alt sammen som resultater af den multiplikative påvirkning og indflydelse, de special uddannede, praktisk-orienterede udviklingsmedarbejdere mi forventes at få, når de kommer i dagligt virke i.virksomhederne Herudover må forventes, at betydelig flere nye produkter/opfindelser vil nå frem til virke liggorelse og produktion i virksomhederne - med merindtjening og merbeskæftigelse, som den synlige virkning. Netto-virkningen på beskæftigelsen vil helt klart blive positiv, og den må forventes på såvel kort som langt sigt også at få en ganske betydelig virkning på statsfinanser i positiv retning. EURINCO. Denmark Da oprettelsen al EURINCO, Denmark vil være en nyskabelse i det europæiske erhvervslivs videre-/efteruddannelses mønster, med målsatte internationale uddannelser, samarbejds relationer og visioner i sit virkegrundlag, mi det tilsvarende behov i de andre europæiske lande på sigt forventes at medføre oprettelse af søster- institutioner i de enkelte lande. EURINCO, Deninark vil i denne udvikling, gennem det at være pioneren og hermed den

8 vhksomhedsrådgivning company consuffancy institution, der indirekte kommer til at udstikke fonn og indhold på området I) en særdeles attraktivt position og placering blandt Europas EURINCO er. Denne status vil M mærkbare afsmittende virkninger på dansk erhvervsliv såvel nationalt som regionalt, dels gennem tiltrækning af fornyende virksomheder dels gennem en magnetisk virkning på erhvervs innovative hæfter i europæisk erhvervsliv. EIJRINCO, Denmark s effekt på det erhvervsuddannelsesmæssige område i Danmark vil, grundet EUR]NCO s internationale orientering og samarbejdsprincip, kunne medvirke til en styrkelse af andre erhvervsuddannelses institutioner, gennem impulser fra og kontakter til andre lande. 3. Frenigringsmåde ved wifaibejdelse.( projekt-pakket Fase a. Fase b. Fase c. Fase d. Fase e. Fase f. Fase g. Fase It Fase i. Endelig fastlæggelse af graden af deltagelse, arbejdsform og arbejdsdeling mellem samarbejdspartnere (pkt 7) og projektledelsel-koordination (pkt 4) Analyse og kortlægning af behov for uddannelsesmålet etc. i erhvervslivet Analyse og kortlægning af interessen for uddannelserne etc, hos målgruppenie Udarbejdelse & fastlæggelse af det overordnede indhold og mal for de enkelte uddannelsesmoduler samt evt. underopdeling, henmder længden af de enhederne. Gennemgang, koordination og fasllæggelse af samhørighed mellem moduler Udarbejdelse af emneområder for tilknyttede seminarer, konferencer Analyse og kvantitativ vurdering af mulig tilslutning til enhederne i de enkelte uddannelsesmoduler, seminarer og konferencer. Beregning af behov for &siske rammer, lærerkræfter etc. Vurdering, fastlæggelse og beregning af markedsføringsindsats. lii- & ekstern organisatorisk opbygninglplacering Udarbejdelse af handlingsplan(er) for opstart Udarbejdelse af opstarts- og driftsbudget ma i de 3 første år. Revurdering, gennemgang og færdiggerelse sanunen med sagsbehandlere i de relevante ministerier, styrelser, råd, organisationer etc.. Fremsendelse til og fremlæggelse for beslutningstagere 4. Penonak og andre ressoutctr Projektledelsel-koordination Jan Schmidt Rasmussen, civiløkonom HA - selvstændig virksomhedsrådgiver og har over 25 års praktisk erfaring fra ledende stillinger i dansk erhvervsliv. - er medinitiativrager til IDA - Idttanken Danske Arbejdspladser samt koordinator og hoved forfatter bag projektidéoplægget European Innovation College (EURINCO) - tidligere medlem af erhvervsministeriets udvalg vedr, en samlet dansk iværksætterpolitik øvrige projekt-medarbejdere vil komme fra samarbejdspartneie anført i punkt 7.

9 vidcsomhedsrådgnning company consultancy 5. flslsplan Fasea. Uge xo - xl I9xx Fase b. Uge xl - x4 I9xx Fase c. Uge x4 - x7 I9xx Fased. Uge x7 - xlo I9xx Fase e. Uge xlo - x12 I9xx Fasef. Uge x13 - x13 I9xx Fase g. Uge x14 - xl6 I9xx Fase h. Uge x17 - xl9 l9xx Fasei. Uge x20 - x20 I9xx 6. Budget for udarbejdelse ttfprojekt-pakken 600 timer a kr 450 kr timer a b cr. 50M00 Ekstern konsulent-/rådgivnings assistance b Leje af kontor i 5 måneder b Kontorudstyr & maskiner mm. (inkl, edb-udstyr & programmer) b Rejser, ophold & fortæring (moder & research) b Kontormaterialer b Diverse b Samlede omkostninger b XXXXXXXXX anmodes om at stille i alt til rbdigjaed for udarbejdelse af projekt-pakken hertil skal oplyses, at der hos nedenstående er ansøgt om xxxnxxx~oaooacoottocxn xxxxnxmx~oococxxxmx samt at xxxxxxxxxxxxxxxx vil bidrage med 1cr kr b b 7. Pmjek:swnarbejde Udarbejdelsen af forprojektet vil være et nært samarbejde mellem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxnxxxx, xxxxxçxxxxxxxx og Jan Schmidt Rasmussen, der vil være den daglige ~forprojekt leder. I forbindelse med selve forprojekt-arbejdet vil projekt-partnerne søge flere relevante organisa tioner aktivt inddraget i udarbejdelsen. Blandt disse kan eksempelvis anføres Dansk Forening til Fremme af Opfmdelser (DaFFO) Dansk Iværksætterforening (DIF) Center for Virksomliedsudvikling AMU-Centre i Arhus amt Erhvervsskoler etc, i Århus amt 8. Iavdgt Ansøgningen vedlægges IDA s pjece om projektidôen European Innovation College, Denmark

10 Arbejdspapir til møde i Erhvervsministeriet den 3 november 1994 IDA DaFFO I ø ø E ø ø jsri c:wurinco: erhvmi.gem

11 Arbejdspapir til møde i Eihvervsministeriet den & november 1994 tii~.,fl DaFFO IDA European Innovation College Produktype Teknologi- Produktions- Beskæftiget indhold størrelse sesvirkning Nye Lav- Meget store produkter teknologisk serier - stor stor Højteknologisk eget store serier i relativ stor L - :,~ relativstor i. Kendte Lav- Meget store produkter teknologisk serier Små og mindre serier Individuelle Højteknologisk Meget store serier Små og mindre serier Individuelle jsr/ c;~eurinco: ertivmint.nt~

07-10-2010 Nationalparksområdet er først og fremmest et landskab, der er præget af menneskelig aktivitet Mols Bjerge land Det dyrkede Pløjning i Femmøller Højryggede agre 1 07-10-2010 Nationalparken rummer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Erhvervsstrategi 2016-2020

Erhvervsstrategi 2016-2020 Erhvervsstrategi 2016-2020 INDHOLD INDLEDNING INDHOLD................................................... 3 INDLEDNING............................................... 3 DET LOKALE DNA.........................................

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Forord 4 Eksportpiloter til mindre industrivirksomheder 4

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere