Jan Schmidt Rasmussen Digtervænget 26 DK-8400 Ebeltoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Schmidt Rasmussen Digtervænget 26 DK-8400 Ebeltoft"

Transkript

1 Digtervænget 26 DK-8400 Ebeltoft Nationalpark Mols Bjerge Grenaavej 12, X4lORønde Ebeltoft den. 2. september 2010 Til bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge Da Nationalpark Mols Bjerge omfatter større bysamfimd med mindre virksomheder i forskellige brancher lige fra service til produktion, kunne det være naturligt at etablere en specialiseret erhvervsorienteret uddannelses-iudviklingsinstitulion I Nationalpark Mols Bjerge kunne oprettes et kombineret regionalt og landsdækkende erhvervs udvildingscenter, der i sit idégrundlag og praktiske arbejde skulle indeholde mulighed for udvikle sig til også at blive et europæisk erhvervsudviklingscenter (især EU) for nye, små og mindre virksomheder. Centret bør bla have specialer omkring virksomhedstyper, der i sit daglige virke er skånsomme overfor sine omgivelser, samt omkring virksomhedstyper, der egner sig til en placering udenfor deciderede metropoler (udkantsområder), og derved understøtter udvikling og vækst i disse områder. Centrets arbejdsområder kunne eksempelvis omfatte: - videreuddannelse af ledere og medarbejdere med hensyn til generel, rationel virksomhedsdrift - produktudvikling og fornyelse afproduktionsapparatet med infonnation om teknikker etc. - videreuddannelse afudviklingsmedarbejdere i små og mindre virksomheder m.h.t. de nyeste teknikker og samarbejde med andre erhvervsvirksomheder, samt opfindere - videreuddannelse af opfindere m.h.t de nyeste teknikker og samarbejde med erhvervs virksomheder - evt mulighed for at nye virksomheder kan starte op i nærheden afcentret og der have domæne de første år. Centret kunne for bedst muligt at dække ovenstående arbejdsområder omfatte: - opstart af en ny uddannelses-/samarbejds institution, European Innovation College, Denmark (herefter benævnt EtJRINCO) - opstart af en ny type specialiseret AMU-Center benævnt Arbejdsmarkedets lnnovations Uddannelses Center (herefter benævnt AIU-Center) - samtidig med der gennemfires et løbende, nært samarbejde med øvrige relevante institutioner, organisationer etc., såvel lokalt i øst-imidtjylland, som det øvrige Danmark og på sigt hele EU. Telefon.: Mobil.; jan~schmkft~asmussen.dk

2 Motiver/bevæggrunde for etablering af et sådant erhvervsudvilclingscenter, samt en placering i Nationalpark Mols Bjerge I Syddjurs Kommune og med tilknytning hertil: - Nationalpark Mols Bjerge I Syddjurs kommune s beliggenhed med lette forbindelser til det øvrige Danmark, samt udlandet via Molslinien, Grenaa-Varberg, Århus Lufthavn etc. - udvikling og styrkelse af de virksomhedstyper blandt små og mindre (produktions)virksoinheder, der i deres produktion er skånsomme overfor deres omgivelser, samt udvikling af tilsvarende produkter (landbrug, skovbrug varetages af allerede eksisterende centre) - styrkelse af især al erhvervslivet på Djursland fonnodentlig med stærk afsmitning til resten aføst-/midijylland, samt Danmark - nyt initiativ/udspil på erhvervsområdet til modvægt af ~ørestaden omkring den del al erhvervslivet, som dels har et umådeligt stort arbejdskraftbehov af god håndværksmæssig art, dels ikke indgår i ørestaden s globaliseringsplaner. - de nye, små og mindre virksomheder og initiativer i den forbindelse har gennem flere år haft FU s store interesse, hvilket giver yderligere perspektiver (hvilket tidligere følere i FU har bekræftet). - medvirke til og styrke en positiv erhvervs- og befolkningsudvilding i de dele al Danmark, der ligger udenfor storby områderne (det i tiden omtalte udkants-danmark ) Til delvis uddybning af ovennævnte vedlægger jeg - et tidligere koncept til forprojekt-ansøgning omkring LURINCO & AIU-Center, som indeholder yderligere argumenter/begrundelser mm. for disse. - den oprindelige folder for EURINCO - kopi afplanche for oprindelig EURINCO organisation - kopi afplanche over ELJRINCO s målgruppers produkttyper Jeg håber ovennævnte kan danne grundlag for videre drøftelser omkring indholdet, samtidig med, at jeg da ikke skal lægge skjul på, at jeg personligt meget gerne stiller mig til rådighed med min viden, erfaring og kontakter omkring evt, videre arbejde virkeliggørelse af idéen eller dele heraf Idet jeg med spænding afventer tilbagemelding, er jeg Bilag - side 2 af 2-9

3 vbtcsomhedsrådgiynhig company consuhncy Digtervænqet 26 DK-8400 Ebeltoft roooooooo~ XXXXKXXXXXKXXXXX DK-0000 xxxxxxxx. Ebeltoft dea ~oacnx 1999 Koncept til ansøgning om tilskud til detaljeret udarbejdelse og færdiggorelse af pwjekt-pakke indeholdende a. Projekt med henblik på etablering af European Innovation College, Denmark (herefter benævnt EURINCO) b. Projekt med henblik pà etablering af et landsdækkende, specialiseret Arbejdsmarkeds uddannelses Center indenfor Innovations-området i tilknytning til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser - nr. 430 af 30. juni (herefter benævnt AUJ-Center - Arbejdsmarkedets Innovations Uddannelses Center) c. Dokument om samarbejde, fælles faciliteter mm. 1. Anwgere & XL DCXXflfflXXXXXX == DK-0000 xxxxxxn Jan Schmidt Rasmussen Digten ænget Ebeltoft 2. Projeki-pakkensfonndi Udarbejdelse af projektbeskrivelser mm. om - EURINCO, Demnark - ARI-Center der i indhold, detaljeringsgrad og opeiationalitet udgør et tiwrækkeigt og relevant grundlag for både de politiske og iie administrative beslutningstagere i relevante ministerier, departementer, styrelser, organisationer mii., med henblik på såvel beslutning som efterfølgende virkeliggorelse af projekterii enkeltvis og/eller samlet Baggnsnd for projektesne i projekt-pakken Udviklingen i den del af dansk (og europæisk) erhvervsliv, der primært beskæftiger med fremstilling af produkter, som ikke baseres på hojteknologisk forskning og udvikling eller masseproduktion i store serier, vil i de næimeste årtier blive stadig mere intet i deres eksistens af import fra lavtlans-områder mm. i den øvrige verden, grundet mere og mere åbne handelsgrænser globalt set. ~p fra idé til resu~ater Tltiphone: harmoni, kvabtel 8 økonomi i erfaren sparring 8 Telefax (eft.aftate): udvirffng 8 effektivisertn9 praktisk medvirken BiItIf./carphone: vækst 8 internationalisering

4 virksomhedsrådgivning ~P Jan Schmidt company Rasmussen consultancy En stor del af de højteknologisk og masseproducerende virlcsomheder i erhvervslivet vil i de nærmeste år blive mødt af større og større konkurrence fra meget kapitalstærke lande, der i helt andre dimensioner kan investere i forskning, udvikling og fuldautomatiserede gigant produktionsappara Ler. Disse urovækkende fremtidsudsigter for dansk (og europæisk) erhvervsliv gør det nødvendigt at fokusere på og fremme de styrkepositioner, der findes i dansk (og europæisk) erhvervsliv og som baserer sig på - konstant fornyelse med nye produkter og produktudvikling - mindre virksomheders meget store fleksibilitet med hurtig omstillingsevne - den gode håndværksmæssige standard & kvalitet - de kreative, produktfornyende ressourcer der især fmdes blandt personer, der enten ikke har nogen uddannelse eller en praktisk, håndværksmæssig uddannelse 2.2. Fonnålet med projekt-pakkens projekter a. EURINCO, Denmark Formålet med etablering af EURINCO er at skabe et internationalt inspirations-, uddannel ses- & samarbejdseenter - især for aktive blandt sprivatew opfindere, iværksættere samt centrale medarbejdere i små og mellemstore erhvervsvirksomheder - der gennem et varieret udbud af kurser, seminarer og konferencer retter sig mod - at forbedre mulighederne for virkeliggørelse af produktidéer, videreudvikling af eksisterende produkter samt udvikling af produktionsprocesser indenfor eller til gavn for det vareproducerende erhvervsliv - at styrke deltagernes muligheder for bedre at kunne takle konkrete dagligdags forhin dringer, samt modvirke og undgå at fremtidige vokser til næsten uoverstigelige dimensioner - at virke styrkende og inspirerende på deltagerne gennem de personlige kontakter, der dels skabes med andre kollegaer dels gennem et bedre kendskab til dagligdagen for personer i naturligt beslægtede områder i produktudviklingsl-fremstillings processen. - at fremme kontakten og samarbejdet såvel mellem personer fra de forskellige målgrupper som indenfor målgruppen, og herved medvirke til ~team-dannelser og samarbejde, der erfaringsmæssigt giver langt bedre mulighed for virkeliggerelse af nye produkter, produktionsprocesser mm. EURINCO s formål med disse aktiviteter er markant at styrke de allerede aktive, kreative & visionære kræfterindenfor virkeliggørelsen af nye produkter eller produktionsmetoder, så manglende økonomiske eller videnmæssige ressourcer ikke bliver en bremse eller en katastrofal stopklods for elltrs gode og sunde initiativer EURINCO s formål vil herigennem styrke vækst og konstant fornyelse også i de virksom heder, der ikke baseres på højteknologisk forskning eller sigter mod fuldautomatiseret masseproduktion, men som i sin produktion arbejder med stor fleksibilitet, hej kvalitet samt et relativ stort produktionselement af arbejdskraft. EURINCO har indenfor 5 år som mål at udvikle internationalt anerkendte, kompetence givende praktisk orienterende uddannelser indenfor hele Innovations-området. Personer med erhvervsfaglige uddannelser fra tekniske- og handelsskoler eller AIU-Center skal gennem deltagelse i kurser, prøver mm., kunne erhverve et bevis på at de behersker nøgle-disciplinerne af det meget omfangsrige Innovations-område på forskellige niveauer. Disse uddannelsesgrader vil kunne betegnes: 8.Inn - og M.Inn - Bachelor of Innovation Master of Innovation

5 virksomhedsrådgivning company consuftaney b AJU-Center Formålet med etablering af AJU-Center er at skabe et landsdækkende, kompetencegivende videre- og efteruddannelses center, der med et kursusudbud af selvstændige moduler retter sig mod - at udvikle de kreative og konstruktive evner hos deltagerne ved hjælp at uddannelse og indføring i enkle og praktiske hjælpeværlctojer - at styrke de ur-mekanismer, der fmdes hos de fleste mennesker matt til at betragte og registrere omverdenensfdagligdagens behov for nye produkter (opfindelser), saint evnen til at konkretisere disse observationer. - at forstærke kursusdeltagernes evne til at tænke utraditionelt og fomyende såvel m.h.1 udvikling af eksisterende produkter som selve produktionsprocessen AJU-Centrets formål med ovennævnte videre- & efteruddannelses aktivitet er at medvirke til, at fornyelsen matt produkter og produktionsmetoder i dansk erhvervslivs styrkes gennem tilførsel af grtmduddannede og velkvaliticerede udviklingsmedarbejdere, der har praktisk viden og erfaring som forstærkende basis. AIIJ-Centrets formm er samtidig at give et utraditionelt, visionært og udviklende uddannel sestilbud, der udover et klart erhvervsmæssigt sigte indeholder en attraktiv blanding af det abstrakte og det konkrete med hensyn til almen personlig udvikling. AIIJ-Centret vil herved kunne tiltrække mange af de personer, der i forbindelse med brug af arbejdsmarkedsreformens element om Orlov til uddannelse, ønsker at benytte orloven til en personlig udvikling, hvilket klarest har givet sig til udtryk gennem den store tiltrækning folkehajskolerne har haft på gruppea c. SAMARBEJDE MELLEM EURINCO & AIU-CENTRET Formålet med at oprette og drive såvel EURJNCO som et AIU-Center i nær tilknytning og fra opstart i samme bygning er - at udnytte undervisningskræfter og -faciliteter, samt service- og administrations ressourcer på så optimale betingelser som vel muligt uden regulær sammensmeltning. - at skabe inspirerende kontakter etc. mellem de principielt forskellige målgrupper (EURU4CO - de, der allerede er i gang I AUJ-Center - de, der godt vil i gang ) - en direkte og indirekte gensidigt forstærkende effekt - på såvel det markedsforings mæssige som det eksternt image skabende - overfor målgnipper og interessen hos erhvervsvtrksomhederne d. SAMARBEJDE MED ANDRE ERHVERV 5- & ARBEJDSMARICEDS INSTITUTIONER Formålet med såvel EU~jNCO som AIU-Centret er at skabe uddannelsesinstitutioner, der er kendetegnet ved et stærkt lnnovations-milje og som gennem et nært konstruktivt samarbejde med andre erhvervs- & arbejdsmarkeds institutioner, herunder AMU-Centre, gensidigt kan - udveksle undervisningsidéer, -moduler og -resultater - medvirke til og fremme internationalisering af uddannelsesinstitutionerne - gennmfore nationale og internationale erhvervsudviklingsprojekter såvel i industrilande som i udviklingslande EURINCO & AIU-Centret vil gennem disse aktiviteter søge at medvirke til en yderligere styrkelse og udvidelse af egne og andre uddannelsesinstitutioners udbudsilade.

6 vhksomhedsrådgivnbig company consubncy 23.!Jålgnspperfor proje.kien r EURINCO, Denmark Målgnippen for LURINCO er primært personer, der allerede er aktive som - private opfindere - iværksættere - medarbejdere i små & mellemstore virksomheder indenfor ledelse, produkt- og produktionsudvikling og som normalt har en praktisk erhvervsfaglig uddannelse fra en teknisk skole, en handels skole eller har deltaget i kurser på AIU-Centret eller andre relevante kurser på AMU-centre. b. AJU-Center Målgruppen for AIIJ-Centret er overordnet de personer, der er omfattet af Lov om arbejds markedsuddannelser nr. 430 af 30.juni 1993, og blandt disse kan især peges på - personer, der ønsker at beskæftige sig med udviklingsprocesser - personer, der i forbindelse med uddannelsesorlov ønsker en deltage i en uddannelse, der tilbyder en passende kombination af personlig og fagjig udvikling 2.4. Mdl med projekt-pakken oveifor beslutningstagere a. BIJRINCO, Denmark Målet med indholdet af den del af projektpakken, der beskriver LURINCO, Denmark er at give en udførlig og veldokumenteret beskrivelse af bla - behovet for LURINCO blandt målgruppen af personer - behovet for og virkninger af EURINCO s uddannelses aktiviteter i erhvervslivet og på beskæftigelsen - de internationale perspektiver ved og udviklingsmuligjieder for EURINCO - en udførlig beskrivelse af moduler i EURINCO s uddannelsesudbud - de på såvel kort som langt sigt 1~ siske rummer og faciliteter for EURINCO - den kortsigtede og langsigtede økonomi ved oprettelse og drift af EURINCO - EURJNCO s interne organisation og overordnede styrelse - en detaljeret, operationel bandlingsplan for igangsætning Indholdet målrettes efter at give de relevante og nødvendige oplysninger og informationer til beslutningstagete og sagsbehandlere i Erhvervsministeriet, Erhvervsftemmestyrelsen m.fl. med henblik på at kunne træffe de principielle beslutninger om etablering af LURINCO, Denmark. Desuden vil projektpakken indeholde de tilstrækkelige basale elementer i selve igangsæt ningsplanen og herved medvirke til hurtig virkeiggerelse, når den principielle beslutning er truffet, og de økonomiske midler er bevilget etc. b. ARJ-Center Målet med indholdet af den del af projektpakken, der beskriver ARI-Center er at give en udførlig og veldokumenteret beskrivelse af bl.a. - behovet for AJU-Centret blandt målgiuppen af personer - behovet for og virkninger af AJU-Centrets uddannelses aktiviteter i erhvervslivet og på beskæftigelsen - en udførlig beskrivelse af moduler i AIU-Centrets uddannelsesudbud - de på såvel kort som langt sigt 1~tsiske rammer og faciliteter for AIU-Centret -4-

7 vizksomhedsrådgivning Company consultancy - den kortsigtede og langsigtede økonomi ved oprettelse & drift af AIIJ-Centret - AIU-Centrets interne organisation og mulige organisatoriske placering indenfor Arbejdsmarkedsuddannelserne - en detaljeret, operationel handlingsplan for igangsætning Indholdet milrettes efter at give de relevante og nødvendige oplysninger og informationer til beslutningstagere og sagsbehandlere i Arbejdsministeriet., Landsarbejdsrådet, Uddannel sesrådet for arbejdsmarkedsuddannelserne, Arbejdsmarkedsstyrelsen mii. med henblik på at kunne træffe de principielle beslutninger om etablering al Alli-Center. Desuden vil projektpakken indeholde de tilstrækkelige basale elementer i selve igangsæt ningspianen og herved medvirke til hurtig virkeiggørelse, nar den principielle beslutning er truffet, og de økonomiske midler er bevilget etc. c SAMARBEJDE MELLEM EURINCO & AJU-CENTER Målet med denne del af projektpakken er et beskrive de fordele og mulige ulemper, der kan forventes ved et nært samarbejde mellem EURINCO, Denmark og AIU-Center omfattende - udnyttelse og indretning af I~,siske rammer & faciliteter - udnyttelse af lærerkræfter, administrative flnilctioner - koordineret markedsføring - afsmittende image-virkning - de kortsigtede og langsigtede økonomiske virkninger - koordineret handlingsplan ved igangsætning Indholdet målrettes efter at give supplerende informationer til beslutningstagere og sagsbehandlere vedr. EURINCO, Denmark og AIU-Center, der kan have betydning for såvel selve beslutningerne, som den del af beslutningerne, der vedrører den praktiske virkeliggørelse af EURINCO, Denmark & MV-Center. 2.5 Forventet effekt afpn,jekteme Virksomheder, Erhvervsliv & Samfund Virkningerne hos virksomhederne vil blive en positiv kombination al - hurtigere vækst med et sideløbende større behov for mere arbejdskraft - mere stabil og sikker beskæftigelsesudvikling i den enkelte virksomhed - konstant fornyelse og udvikling med hensyn til produkter og produktionsmetoder alt sammen som resultater af den multiplikative påvirkning og indflydelse, de special uddannede, praktisk-orienterede udviklingsmedarbejdere mi forventes at få, når de kommer i dagligt virke i.virksomhederne Herudover må forventes, at betydelig flere nye produkter/opfindelser vil nå frem til virke liggorelse og produktion i virksomhederne - med merindtjening og merbeskæftigelse, som den synlige virkning. Netto-virkningen på beskæftigelsen vil helt klart blive positiv, og den må forventes på såvel kort som langt sigt også at få en ganske betydelig virkning på statsfinanser i positiv retning. EURINCO. Denmark Da oprettelsen al EURINCO, Denmark vil være en nyskabelse i det europæiske erhvervslivs videre-/efteruddannelses mønster, med målsatte internationale uddannelser, samarbejds relationer og visioner i sit virkegrundlag, mi det tilsvarende behov i de andre europæiske lande på sigt forventes at medføre oprettelse af søster- institutioner i de enkelte lande. EURINCO, Deninark vil i denne udvikling, gennem det at være pioneren og hermed den

8 vhksomhedsrådgivning company consuffancy institution, der indirekte kommer til at udstikke fonn og indhold på området I) en særdeles attraktivt position og placering blandt Europas EURINCO er. Denne status vil M mærkbare afsmittende virkninger på dansk erhvervsliv såvel nationalt som regionalt, dels gennem tiltrækning af fornyende virksomheder dels gennem en magnetisk virkning på erhvervs innovative hæfter i europæisk erhvervsliv. EIJRINCO, Denmark s effekt på det erhvervsuddannelsesmæssige område i Danmark vil, grundet EUR]NCO s internationale orientering og samarbejdsprincip, kunne medvirke til en styrkelse af andre erhvervsuddannelses institutioner, gennem impulser fra og kontakter til andre lande. 3. Frenigringsmåde ved wifaibejdelse.( projekt-pakket Fase a. Fase b. Fase c. Fase d. Fase e. Fase f. Fase g. Fase It Fase i. Endelig fastlæggelse af graden af deltagelse, arbejdsform og arbejdsdeling mellem samarbejdspartnere (pkt 7) og projektledelsel-koordination (pkt 4) Analyse og kortlægning af behov for uddannelsesmålet etc. i erhvervslivet Analyse og kortlægning af interessen for uddannelserne etc, hos målgruppenie Udarbejdelse & fastlæggelse af det overordnede indhold og mal for de enkelte uddannelsesmoduler samt evt. underopdeling, henmder længden af de enhederne. Gennemgang, koordination og fasllæggelse af samhørighed mellem moduler Udarbejdelse af emneområder for tilknyttede seminarer, konferencer Analyse og kvantitativ vurdering af mulig tilslutning til enhederne i de enkelte uddannelsesmoduler, seminarer og konferencer. Beregning af behov for &siske rammer, lærerkræfter etc. Vurdering, fastlæggelse og beregning af markedsføringsindsats. lii- & ekstern organisatorisk opbygninglplacering Udarbejdelse af handlingsplan(er) for opstart Udarbejdelse af opstarts- og driftsbudget ma i de 3 første år. Revurdering, gennemgang og færdiggerelse sanunen med sagsbehandlere i de relevante ministerier, styrelser, råd, organisationer etc.. Fremsendelse til og fremlæggelse for beslutningstagere 4. Penonak og andre ressoutctr Projektledelsel-koordination Jan Schmidt Rasmussen, civiløkonom HA - selvstændig virksomhedsrådgiver og har over 25 års praktisk erfaring fra ledende stillinger i dansk erhvervsliv. - er medinitiativrager til IDA - Idttanken Danske Arbejdspladser samt koordinator og hoved forfatter bag projektidéoplægget European Innovation College (EURINCO) - tidligere medlem af erhvervsministeriets udvalg vedr, en samlet dansk iværksætterpolitik øvrige projekt-medarbejdere vil komme fra samarbejdspartneie anført i punkt 7.

9 vidcsomhedsrådgnning company consultancy 5. flslsplan Fasea. Uge xo - xl I9xx Fase b. Uge xl - x4 I9xx Fase c. Uge x4 - x7 I9xx Fased. Uge x7 - xlo I9xx Fase e. Uge xlo - x12 I9xx Fasef. Uge x13 - x13 I9xx Fase g. Uge x14 - xl6 I9xx Fase h. Uge x17 - xl9 l9xx Fasei. Uge x20 - x20 I9xx 6. Budget for udarbejdelse ttfprojekt-pakken 600 timer a kr 450 kr timer a b cr. 50M00 Ekstern konsulent-/rådgivnings assistance b Leje af kontor i 5 måneder b Kontorudstyr & maskiner mm. (inkl, edb-udstyr & programmer) b Rejser, ophold & fortæring (moder & research) b Kontormaterialer b Diverse b Samlede omkostninger b XXXXXXXXX anmodes om at stille i alt til rbdigjaed for udarbejdelse af projekt-pakken hertil skal oplyses, at der hos nedenstående er ansøgt om xxxnxxx~oaooacoottocxn xxxxnxmx~oococxxxmx samt at xxxxxxxxxxxxxxxx vil bidrage med 1cr kr b b 7. Pmjek:swnarbejde Udarbejdelsen af forprojektet vil være et nært samarbejde mellem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxnxxxx, xxxxxçxxxxxxxx og Jan Schmidt Rasmussen, der vil være den daglige ~forprojekt leder. I forbindelse med selve forprojekt-arbejdet vil projekt-partnerne søge flere relevante organisa tioner aktivt inddraget i udarbejdelsen. Blandt disse kan eksempelvis anføres Dansk Forening til Fremme af Opfmdelser (DaFFO) Dansk Iværksætterforening (DIF) Center for Virksomliedsudvikling AMU-Centre i Arhus amt Erhvervsskoler etc, i Århus amt 8. Iavdgt Ansøgningen vedlægges IDA s pjece om projektidôen European Innovation College, Denmark

10 Arbejdspapir til møde i Erhvervsministeriet den 3 november 1994 IDA DaFFO I ø ø E ø ø jsri c:wurinco: erhvmi.gem

11 Arbejdspapir til møde i Eihvervsministeriet den & november 1994 tii~.,fl DaFFO IDA European Innovation College Produktype Teknologi- Produktions- Beskæftiget indhold størrelse sesvirkning Nye Lav- Meget store produkter teknologisk serier - stor stor Højteknologisk eget store serier i relativ stor L - :,~ relativstor i. Kendte Lav- Meget store produkter teknologisk serier Små og mindre serier Individuelle Højteknologisk Meget store serier Små og mindre serier Individuelle jsr/ c;~eurinco: ertivmint.nt~

Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007

Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007 Dato 13. marts 2007 Journalnr. 1-01-76-1-7 Sagsbehandler Pia Fabrin Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007 Sted: Aarhus Universitet Tid: Kl. 12.00-16.00 Program for dagen var: 12.00: Frokost i

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi og handlingsplan for 2011-2012 Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Århus Kommuner Version: 1.1 Dato: 30.08.2010 1 Indhold

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Bedre rammer for erhvervsudviklingen - med ny erhvervsfremmestruktur

Bedre rammer for erhvervsudviklingen - med ny erhvervsfremmestruktur N A M M I N E R S O R N E R U L L U T I K 0 Q A RT U S SAT G R Ø N L A N D S H J E M M E ST Y R E Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Januar 2005 Bedre rammer for erhvervsudviklingen

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Udkast til Erhvervsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune

Udkast til Erhvervsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune 27.2.2008 Udkast til Erhvervsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune Forord Hermed fremlægger Kommunalbestyrelsen udkast til en erhvervsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus - Strategi- og handlingsplan 2011-2012 Marts 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi og handlingsplan for 2012-2013 Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers,

Læs mere

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning Temahæfte I Den gode ansøgning Dansk Projektrådgivning Indhold Hvorfor gives der tilskud... 4 Hvorfor søge om tilskud... 5 Den Gode ansøgning... 5 Ansøgningsmaterialets dele... 5 Ansøgningsskema... 6 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

4.1 Høringssvar fra Centrovice... 1. 4.2 Høringssvar fra Dansk Byggeri... 3. 4.3 Høringssvar fra Dansk Erhverv... 6

4.1 Høringssvar fra Centrovice... 1. 4.2 Høringssvar fra Dansk Byggeri... 3. 4.3 Høringssvar fra Dansk Erhverv... 6 Bilag 4 Høringssvar 4.1 Høringssvar fra Centrovice... 1 4.2 Høringssvar fra Dansk Byggeri... 3 4.3 Høringssvar fra Dansk Erhverv... 6 4.4 Høringssvar fra Dansk Industri... 6 4.5 Høringssvar fra Fynsk Erhverv...

Læs mere

Innovationscenter. Nuuk

Innovationscenter. Nuuk Idé-oplæg: Innovationscenter i Nuuk Ressourceanvendelse August 2008 2 Innovationscenter i Nuuk Idéoplæg Ressourceanvendelse August 2008 3 4 Indhold INDHOLD... 5 TABELLISTE... 5 1 INDLEDNING... 7 1.1 NUUK

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

TIC Frederiksborg - En partner i erhvervspolitikken

TIC Frederiksborg - En partner i erhvervspolitikken TIC Frederiksborg - En partner i erhvervspolitikken TIC Frederiksborg - En partner i erhvervspolitikken Rapporten er udarbejdet for TIC Frederiksborg af Strategisk Netværk 1999 En partner i erhvervspolitikken

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001. 15. november 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001. 15. november 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 4/2001 15. november 2001 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet... 3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere