Coachingens landskab netop nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coachingens landskab netop nu"

Transkript

1 Attractor Sommeruniversitet, Middelfart aug Coachingens landskab netop nu Reinhard Stelter PhD, Professor og forskergruppeleder Accred. Coachingpsykolog Coaching Psychology Unit Institut for Idræt, Københavns Universitet Kunsten at beskrive et landskab Som jeg selv er del i Som jeg samtidig ønsker at anskue på en bestemt måde (dvs. påvirke landskabets udformning) Som jeg også ser som formidlingsopgave 2 Universitet 1

2 Jeg vil starte med EN LILLE BILLEDFORTÆLLING 3 Landskaber Alt står åbent Men hvor finder jeg orientering? (Foto: Reinhard Stelter) 4 Universitet 2

3 Landskaber Hvilken vej skal jeg vælge her? Hvor besværlig bliver min færden? (Foto: Reinhard Stelter) 5 Landskaber Hvilke forhindringer møder jeg undervejs? (Foto: Romeo Koitmäe) 6 Universitet 3

4 Landskaber Skal jeg søge den oplagte vej? Hvad er i grunden den oplagte vej? Hvor ender jeg? (Foto: Reinhard Stelter) 7 Landskaber Er der en sti, som jeg bare skal følge? Giver den mig retning? Den lige vej er vist sjældent den rette (Foto: Aleksandr Dubovitskiy) 8 Universitet 4

5 Landskaber Måske er det bare en blind vej? (Foto: Maks Mitrofanov) 9 Landskaber Vil det klare op for mig for jer? (Foto: Reinhard Stelter) 10 Universitet 5

6 Landskaber Er der et lys i mørket? Kan jeg give jer dette lys??? (Foto: Reinhard Stelter) 11 Vejen gennem landskab Hvad er min rolle? Er jeg stifinder? Er jeg landskabstegner? Er jeg landskabsarkitekt? Er vi alle ikke del af landskabet? i et løbende samspil med hinanden og vores omverden 12 Universitet 6

7 Orientering ikke en nem sag Manglende begrebsafklaring hvad er coaching? Uoverskuelig mangfoldighed (fx: 52 coaching uddannelser i DK?!!) Manglende professionsprofil Positionering af aktører Forskellige faglige forståelser (psykologi, filosofi, voksenuddannelse, HR, økonomi) Økonomisk coaching er blevet et erhverv og en forretning Branding 13 Ekskurs: Hvis coaching var en profession (jf. Deutscher Bundesverband Coaching, 2007) Samfundsmandat (monopol for den professionelle praksis) Formaliseret curriculum/professionsuddannelse Statslig akkreditering, erhvervslicens Teori- og metodemangfoldighed som basis for et curriculum Forskningsbasering af professionspraksis Reflekteret professionskompetence Kvalitetssikring Etiske standarder Fastlagt karrierevej og overskuelige karriereovergange Faglig organisation forening med formaliserede rettigheder og pligter for deres medlemmer Økonomisk uafhængighed af den enkelte erhvervsdrivende (fx lønskala) 14 Universitet 7

8 Coaching som profession? Er det overhovedet ønskværdigt at coaching bliver en profession? Er en snæver professionsforståelse tidsadækvat? Skal coaching ikke indgå i mange professionsprofiler som del af arbejdsopgaverne? Spørgsmål om professionsstatus og fagfeltets begynderstadie (mht. forskning og praksis) er grundlaget for coachinglandskabets diffusitet 15 Præsentation af en mulig orienteringsramme Fokus på SAMTALEN Hvad er grundperspektivet i dialogen? Hvordan står coach og fokuspersonen overfor hinanden? Symmetri vs. Asymmetri Den følgende orienteringsramme er en (provokerende, skræmmende eller befriende??) forenkling af coaching-landskabets struktur 16 Universitet 8

9 Coaching en samtaleform med forskellige perspektiver 1. Problem/målperspektiv 2. Løsnings/fremtidsperspektiv 3. Refleksionsperspektiv 17 Coaching i et problem/målperspektiv Formål: At hjælpe fokuspersonen med at belyse et problem og afhjælpe det At have et mål for øje Hvad skal jeg hjælpe dig med? Coaching retninger: Sportscoaching GROW model (goal, reality, options, will) NLP Psykodynamisk coaching Adfærdspsykologisk coaching/kognitiv coaching/ motiverende samtale 18 Universitet 9

10 Coaching i et problem/målperspektiv Relation mellem coach og fokuspersonen Asymmetrisk relation fokusperson skal være ekspert i sit eget liv, et værktøj på klientens præmisser (S. Manning) Dog: Fare for at coachen kan få status som ekspert Guru status: Anthony Robbins som idealtype 19 Coaching i et løsnings/fremtidsperspektiv Formål: At hjælpe fokuspersonen med at belyse og undersøge mulige og mere positive fremtider for dermed at skabe grundlag for en forandring og udvikling At være nysgerrig, uærbødig, anerkendende og styrkefokuserede Coaching retninger: Systemisk coaching Løsningsfokuseret coaching Anerkendende tilgange Positiv psykologi coaching 20 Universitet 10

11 Coaching i et løsnings/fremtidsperspektiv Relation mellem coach og fokuspersonen Asymmetrisk relation coachen bygger sin relation til fokuspersonen på nysgerrighed, anerkendelse og på et styrkefokus Via perspektivskift i bestemte hæmmende grundopfattelser skal fokuspersonen igangsætte en forandringsproces til at se verden på en ny måde 21 Coaching i et refleksionsperspektiv Formål: At have en samtale med fokuspersonen om bestemte begivenheder eller episoder og se på den bagvedliggende mening og på grundlæggende livsværdier At fungere som vidne og medfortæller af bestemte nye historier, som begynder at forme sig gennem samtalen Coaching retninger: Systemtisk-socialkonstruktionistisk coaching Narrativ coaching Protreptisk coaching 22 Universitet 11

12 Coaching i et refleksionsperspektiv Relation mellem coach og fokuspersonen Tendentiel symmetrisk relation: Coachen og fokuspersonen er ligestillede samtalepartnere Coachen er nysgerrig og uærbødig i både fokuspersonens og i sit eget liv Fokuspersonen er nysgerrig og uærbødig i både sit eget liv og i de (livs-/værdi-)refleksioner coachen fremlægger 23 Coachingsamtalens grundperspektiv & metode Konklusion Valg af coachingmetode afhænger i et vist omfang af fokuspersonen og dennes udfordring/problemstilling Psykoterapiforskning viser dog: Valg af metode er underordnet for terapisuccesen (Lambert & Barley, 2002) Succesen bestemmes af fokuspersonens forandringsparathed og vilje af den frugtbare relation mellem coach og fokusperson (terapeutens responsiveness) Endvidere: Coachingens grundvilkår bestemmes af specifikke samfundsmæssige udfordringer 24 Universitet 12

13 Samfundsmæssige udfordringer påvirker coaching processen (Stelter, 2009) Vi lever i en global verden, i et verdenssamfund (Beck, 2002)... i et hyperkomplekst samfund (Luhmann, 1997)... hvor selvrefleksivitet er et grundvilkår (Giddens, 1999) hvor identitet og selviscenesættelse bliver et centralt emne for den enkelte (Gergen, 2006; Keupp, 1999) Fokus på mening og værdier bliver altafgørende for at finde orientering Og her får coaching sin centrale betydning! 25 Derfor favoriserer jeg Coaching i et refleksionsperspektiv Coaching som dialog mellem to ligestillede parter mhp. at skabe en symmetrisk relation Coaching bygger på withness-thinking i stedet for aboutness-thinking (representational) (Shotter,2006) Dialogen tager udgangspunkt i refleksionens domæne, hvor forskellige refleksionsperspektiver er inviteret her har den systemiske tilgang sin værdi Coaching sætter fokus på multiversalitet flere stemmer, flere og lokale sandheder Coaching er meningsskabelse i fællesskab 26 Universitet 13

14 Dialogue The Art of Thinking together William Isaacs (1999) Dialogue fulfills deeper, more widespread needs than simply getting to yes. The aim of a negotiation is to reach agreement among parties who differ. The intention of dialogue is to reach new understanding and, in doing so, to form a totally new basis from which to think and act. In dialogue, one not only solves problems, one dissolves them. We do not merely try to reach agreement, we try to create a context from which many new agreements might come. (p. 19) 27 Withness-thinking John Shotter (2006) Withness (dialogic)-talk/thinking occurs in those reflective interactions that involve our coming into living, interactive contact with an other s living being, with their utterance, with their bodily expressions, with their words, their works. It is a meeting of outsides, of surfaces, of two kinds of flesh (Merleau-Ponty, 1968), such that they come into touch or contact with each other. In the interplay of living moments intertwining with each other, new possibilities of relation are engendered, new interconnections are made, new shapes of experience can emerge. (p. 600) Coaching Seeing with another s words in mind 28 Universitet 14

15 Mening som central begrebskategori i coachingprocessen Mening er fundamental, fordi vi tilskriver vores oplevelser, handlinger, livs- og arbejdspraksisser og vores samspil med andre en bestemt værdi. Tingene fremstår som menings- eller betydningsfulde, når vi forstår vores egen måde at tænke og handle på, bl.a. ved at lave bestemte fortællinger om os selv og den verden vi lever i. Mening er langt fra det samme som behandling af information (Shotter, 2006, taler om aboutness-thinking). Mening vokser frem gennem erfaring, samspil med andre, gennem den kultur vi lever i og gennem de fortællinger som vi og andre udformer. 29 Mening som central dimension i coachingprocessen Mening Værdiorientering Værdi Formål Motivation Effekt Mål Implementering Resultat Stelter, Universitet 15

16 To grundlæggende former for meningsskabelse 1. Mening udformes gennem konkrete oplevelser og erfaringer man har i de forskellige livskontekster. Denne form for oplevelsesbaseret meningsskabelse skal sættes i forbindelse med teorien om æstetisk læring og withness-thinking. 2. Mening udformes gennem de sociale forhandlinger og fortællinger, som finder sted i mange forskellige sammenhænge, hvor man deler liv og arbejde med andre. Denne form for relationel meningsskabelse skal belyses med social lærings teori og narrativ tænkning, hvor man i konkrete praksisfællesskaber og i samspil med andre sam-skaber virkeligheden. 31 Disse to perspektiver fører os frem til Coachingens to spor (Stelter, 2007) 1. Oplevelse den subjektive virkelighed Sanselig-æstetisk læring Kropslig forankring implicit viden Mindfulness årvågenhed, bevidsthed, ingen vurdering 2. Refleksion, dekonstruktion og nyfortælling den socialt konstruerede virkelighed Læring gennem sproglige diskurser Opbygning og udformning af samskabte fortællinger Forankring i kultur, kontekst og relationer 32 Universitet 16

17 1. Oplevelser og erfaringer æstetisk læring i coaching Ofte er vores oplevelser af situationen prærefleksiv del af vores tavse viden Coaching drejer sig blandt andet om at komme i tættere kontakt med og opnå større forståelse for sin måde at opleve og handle i verdenen Æstetisk læring drejer sig om at få en fornemmelse for den verden, de begivenheder og situationer man befinder sig i Aisthetikos betyder som angår det at fornemme Withness-thinking 33 Æstetisk læring i coaching - konkrete anvisninger Coachen støtter fokuspersonen i at indtage et førstepersons perspektiv (Stelter, 2008) dvs.: 1. At arbejde sanseligt og ud fra kropslige oplevelser 2. At bruge metaforer og sproglige billeder 3. At være i nuet i nuværende øjeblikke (Stern, 2004) 4. Fordybelse og årvågenhed på person-situation relationen 5. At forberede kairos det gunstige øjeblik, som kan opstå i handlingens flow og som kan opleves gennem sanselig involvering i situationen 6. At være i epoché en ikke-vurderende modus (Husserl, 1966) 34 Universitet 17

18 2. Forhandlinger i praksis forståelse af relationelle processer gennem coaching Mening skabes i sam-handlinger eller ko-aktioner med andre (fx på arbejdspladsen eller i familien) Mening udvikles som forhandling i de relationer, som fokuspersonen indgår i. Fokuspersonen fortolker de sociale relationer og handlemønstre på en bestemt måde og skaber dermed en midlertidig mening Coaching er en reflekterende involvering i fokuspersonens sociale læreprocesser Coaching kan dermed hjælpe fokuspersonen til at de- og nykonstruere sin sociale virkelighed Dermed sam-skaber coach og fokusperson en ny fortælling om fokuspersonens sociale virkelighed 35 Forståelse af relationelle processer gennem coaching praktiske anvisninger a) Fokus på reifikation / tingsliggørelse Beskriver den materialiserede form af deltagernes fælles praksis Eksempler: En abstrakt formel, et spillesystem i boldspil, en konstruktionstegning, en skitse til en arbejdsplan eller en venlig gestus efter en lang diskussion Udviklingsperspektiv i coachingdialogen: Hvordan manifesteres jeres samarbejde? Hvis I nu hvad vil der ske? b) Fortællinger og nyfortællinger Udvikles i fællesskabet eller skaber fællesskabet Er med til at udforme fællesskabets og individets identitet Udviklingsperspektiv i coachingdialogen: Hvordan kan jeg som coach være med til at skabe nye koblinger mellem bestemte centrale værdier og begivenhedens fortælling? 36 Universitet 18

19 Forståelse af relationelle processer gennem coaching Sam-skabelse af fortællinger Historier kan tage deres udgangspunkt i: En bestemt begivenhed Positive undtagelser et fokus på det der lykkes Fokus på det implicitte som gerne skal ekspliciteres remembering Gode eksempler som gør fortællingen rigere (personer, situationer, begivenheder) Brobygning mellem landscapes of action (handlinger) og landscape of consciousness (værdier, mening, aspiration) (White, 2007) Bygge bro mellem fortællingen og mulige fremtidige handlinger ( hvor bringer det dig hen? ) 37 Tale/kropshandlinger i fire grundtyper af kontekst Konsekvens: Selv Oprindeligt har vi hver vores virkelighed En fælles virkelighed skabes midlertidigt gennem forhandlinger/performance i praksisfællesskabet Coaching kan være en øvelsesbane mht. nyforhandling/performance Episode Tale-/ kropshandling Kultur Relation Inspirationskilde: Pearce, Universitet 19

20 Coaching bidrager til selvets performativitet The telling is the doing of identity (Kraus, 2006) Sprog og handling skal ses som en enhed Fra univers (selvet som personlig konstruktion) til multivers (selvet som en del af begivenheden i midlertidige fællesskaber) Fortællingens eller performancens polyphony brug af lingvistiske og performative elementer fra andre og dermed skabe fælles mening Fra at skabe sin egen kontekst til at skabe en fælles kontekst, hvor man udvikler et sprog i tale og handling sammen med de andre deltagere i praksisfællesskabet 39 Afsluttende bemærkninger Min forståelse af coaching og dens udformning bygger overordnet på en samfundsanalyse. Kun derigennem kan vi forstå, hvorfor coaching er blevet så stor. Samtidigt forpligter denne analyse os, når vi ved, at vi lever i selvrefleksivitetens tidsalder. En coaching, der (udelukkende) fokuserer på mål og problemløsning, vil slå fejl. Der er ingen quick fix! Der er fremtid i en refleksionsorienteret coaching, der sætter fokus på withness-thinking, multiversalitet og værdier og som sætter fælles meningsskabelse i centrum Tak for jeres opmærksomhed 40 Universitet 20

21 Referencer Beck, U. (2000). What is globalization? Oxford: Policy. DBVC Deutscher Bundesverband Coaching (ed.) (2007). Leitlinien und Empfehlungen für die Entwicklung von Coaching als Profession. Osnabrück. Gergen, K. J. (2006). Det mættede selv Identifikationsdilemmaer i nutiden. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. Giddens, A. (1999). Modernitet og selvidentitet Selvet og samfundet under senmoderniteten. København: Hans Reitzels Forlag. Husserl, E. (1966). Analysen zur passiven Synthesis. Den Haag: Martinus Nijhoff. Isaacs, W. (1999). Dialogue and the art of thinking together. New York: Currency. Keupp, H. (1999). Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt. Kraus, W. (2006). The narrative negotiation of identity and belonging. Narrative Inquiry,16, 1, Lambert, M. J. & Barley, D. E. (2002). Research summery on therapeutic relationship and psychoterapy outcome. In J. Norcross (ed.). Psychotherapy relationship that works (pp ). Oxford: Oxford University Press. 41 Referencer Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Manning, S. (2008). Coaching et værktøj på klientens præmisser. In K. Gørtz & A. Prehn (red.). Coaching i perspektiv (s ). København: Hans Reitzels Forlag. Pearce, B. (1994). Interpersonal Communication: Making Social Worlds. HarperCollins. Shotter, J. (2006). Understanding process from within: An argument for withnessthinking. Organization Studies, 27, Stelter, R. (2008). Learning in the light of the first-person approach. In T. S. S. Schilhab, M. Juelskjær & T. Moser (eds.). The learning body (pp ). Copenhagen: Danish University School of Education Press. Stelter, R. (2007). Coaching: A process of personal and social meaning making. International Coaching Psychology Review 2, 2, Stelter, R. (2009). Coaching as a reflective space in a society of growing diversity - towards a narrative, postmodern paradigm. International Coaching Psychology Review 4, 2, White, M. (2007). Maps of narrative practice. New York & London: Norton. 42 Universitet 21

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Formidlingsrækken Coaching forskning og praksis 26. nov. 2008 Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Email: rstelter@ifi.ku.dk

Læs mere

Coaching som narrativsamskabende

Coaching som narrativsamskabende Foredragsrække Coaching Forskning og Praksis, IFI, KU Coaching som narrativsamskabende praksis intervention og oplevede effekter Reinhard Stelter & Lene Gilkrog Coaching Psychology Unit Institut for Idræt

Læs mere

Tredje generations coaching - har coaching stadig en berettigelse?

Tredje generations coaching - har coaching stadig en berettigelse? Fyraftensseminar Dansk Magisterforening 30. september 2015 - har coaching stadig en berettigelse? Navn oplægsholder Navn KUenhed Professor i sports- og coachingpsykologi Visiting professor, CBS Master

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching

Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching Reinhard Stelter KL Ledertræf, Kolding 10. sept. 2013 Navn oplægsholder Navn KUenhed Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching Reinhard Stelter Professor i sports- og coachingpsykologi,

Læs mere

Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching

Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching MPG - forelæsning, fredag d. 27. august 2010 Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching Reinhard Stelter, ph.d. Professor i coachingpsykologi Accred. coachingpsykolog Coaching

Læs mere

Samfundsmæssige ændringer medfører behovet for coaching og også behovet for at revurdere coach-coachee forholdet

Samfundsmæssige ændringer medfører behovet for coaching og også behovet for at revurdere coach-coachee forholdet Foredragsrække 8 april 2014 Coach-coachee relationen i hyperkompleksitetens tidsalder Professor i sports- og coachingpsykologi, PhD Sektionsleder Accred. coachingpsykolog www.rstelter.dk & www.nexs.ku.dk/coaching

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Coaching som Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching

Coaching som Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching Foredragsrække Coaching forskning og praksis, 25.4.2017 Coaching som Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching Professor, ph.d. (psyk)

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis

Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis Helene Valgreen, SKUDs generalforsamling Tirsdag 26/2 2013 helv@dpu.dk Program 1. Introduktion til det narrative vejledningsunivers

Læs mere

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Program 1. Introduktion til det narrative vejledningsunivers 2. Eksternalisering 3. Kollektiv narrativ

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org Vores veje ind i (narrativ) ledelse... Arbejdets kerneydelse er vigtigste kontekst Individet Det fælles Frihed Forretning Fokus og temaer Fokus på narrativ ledelse: på mikroniveau, i et organisatorisk/

Læs mere

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ Ph.d. og filosof, Emily Hartz Certificeret systemisk coach og konsulent, Frederik Fredslund-Andersen JERES ERFARINGER MED MUS Et kort møde med sidemanden om emnet:

Læs mere

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel Denne omformulering af det kendte Søren Kierkegaard citat Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns sætter fokus på læring som et livsvilkår eller en del af det at være menneske. (Bateson 2000). Man

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan?

En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan? En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan? Helene Valgreen, Ph.d. Pædagogisk konsulent Helene.Valgreen@stukuvm.dk Side 1 Program 1. Definition af karrierebegrebet 2. Introduktion

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik. DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede

Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik. DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede Præsentation 2007-2010: Ansat i DSR som phdstuderende i samarbejde med CBS 2011:

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching

Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching Professor, ph.d. (psyk) Accred. coachingpsykolog (ISCP) Leder af Coaching Psychology Unit,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert 1 07-02-2014 mini-seminar om talentudvikling indenfor elitesport Talentudvikling

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι

Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι Workshop Carlsberg A/S Ejendomme Ι Audiovisuel kommunikation Ι Katalyst Ι 16.11..2010 Tirsdag 16. november 2010 Konceptudvikling & Beslutninger Session Introduktion Kl. 09.00 Velkommen ved Katalyst Kl.

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Coaching og ontologi

Coaching og ontologi KU d. 18.11.2009 Ved: Morten Ziethen Konsulent og ErhvervsPhd studerende Rambøll Attractor og Institut for filosofi og Idehistorie, AU 23 38 28 27 moz@attractor.dk Oplæggets overordnede spørgsmål: Hvor

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Coaching, selvet og identitet

Coaching, selvet og identitet Foredragsrække Coaching Forskning og Praksis, den 28.11.2017 Coaching, selvet og identitet Professor, PhD Accred. coachingpsykolog (ISCP) Coaching Psychology Unit Institut for Idræt og Ernæring (NEXS)

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom!

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Fortællinger skaber en ramme at forstå både fortidige, nutidige og fremtidige begivenheder i. Vi skal starte med at arbejde med sprogets delelementer.

Læs mere

Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform

Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform Peter Kastberg pk@asb.dk Handelshøjskolen, Universitet, ISEK School of Business, University of Problemfelter - Hvordan kommunikerer man som leder

Læs mere

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm Beth Juncker Professor 23/12/2016 2 23/12/2016 3 Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og

Læs mere

SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER?

SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER? SUNDHEDSFREMME I SKOLEHAVER? Karen Wistoft Professor v. Institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor v. Institut for Uddannelse og Pædagogisk (DPU), AU Karen Wistoft November 2013 2 Oplæggets formål

Læs mere

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst.

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult 1 Hvem er vi? Chefkonsulent Gert

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

HVORNÅR FIK DU SIDST ET RIGTIGT GODT SPØRGSMÅL?

HVORNÅR FIK DU SIDST ET RIGTIGT GODT SPØRGSMÅL? HVORNÅR FIK DU SIDST ET RIGTIGT GODT SPØRGSMÅL? PÆDAGOGISKE INSPIRATIONSDAGE DEN 16. AUGUST 2016 Ida Gamborg Nielsen Ida@newstories.dk 30 40 23 40 PROGRAM DAG 1 KL. 09.30-17.00 Formiddag: Kl. 9.30-12.00

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Coaching og social kapital KU 3. maj 2016

Coaching og social kapital KU 3. maj 2016 Coaching og social kapital KU 3. maj 2016 Nogle perspektiver og vinkler Chef for EVU-forretningsudvikling Koncernadministration Hanne Moltke Hanne@newstories.dk www.newstories.dk hegm@phmetropol.dk www.phmetropol.dk

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Louise Kamuk Storm, adjunkt, PhD Institut for Idræt og Biomekanik Forskningsenheden for idrætspædagogik og sportspsykologi HVAD BETYDER

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7. sem ES09

Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7. sem ES09 Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7. sem ES09 Læringsteoretiske og didaktiske perspektiver på portfolio som metode til individuel og kollektiv læring Tale-skrive-lære Sprog Tale/Skrive

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling Kan Teori U anvendes i vandselskaberne? Hvad er meningen? DANVA lederforum, 5. december 2012 Váslav Havel om tidens udfordringer: Jeg mener, der er

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Fortællinger og arbejdsmiljø

Fortællinger og arbejdsmiljø Fortællinger og arbejdsmiljø Aut. organisationspsykolog Anne Lehnschau 1 Workshop Velkommen og præsentation af konsulenter Hvad og hvorfor historiefortælling (del 1.) Hvad er et kulturglimt og metaforer

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk

Læs mere

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Gør tanke til handling VIA University College Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Fælles Dansk Norsk konference, FSUS NSF FUFF: Sygeplejens kerneværdier i et tværprofessionelt

Læs mere

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere?

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Hvem er jeg? Manon de Jongh, Organisatorisk adfærd, fra Holland Organisationskonsulent, partner Dr. afhandling

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring Artiklen er publiceret på WWW.LEADINGCAPACITY.DK Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring af Reinhard Stelter Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden og, som har fungeret

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere UCSJ Roskilde d.29.10.15 Vibeke Petersen, aut.psykolog, www.vibekepetersen.dk Mål med oplægget At tydeliggøre

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere