Afdeling 1 og 2, Østerbro Sionsgade 26, kælderen, 2100 København Ø, telefon: Mobil: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 1 og 2, Østerbro Sionsgade 26, kælderen, 2100 København Ø, telefon: 39 27 77 45 - Mobil: 29 40 51 10 - Fax: 39 27 77 44"

Transkript

1 Glostrup, den SA Referat Den 17. april 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: og afdelingsbestyrelsesmøde Sionsgade 26, kælderen kl København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand Peter Jørgensen næstformand i organisationsbestyrelsen Jens Corfitzen næstformand i afdelingsbestyrelsen Afbud Thomas Begulic bestyrelsesmedlem Carsten Kjøller bestyrelsesmedlem Maria Andersen afd.-. bestyrelsessuppleant (afd.1) Afbud Jette Skov Jørgensen afd.- bestyrelsessuppleant (afd.2) Afbud Alfred Lübbers rep. medlem (afd.2) Jette Lindahl rep. medlem (afd.1) Afbud Camilia Greenaa rep. suppleant (afd.2) Afbud Jeanette Vennerberg rep. suppleant (afd.2) Lone Lund-Rasmussen Kasper Nørballe direktør, PAB teknisk chef, PAB Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent 2. Godkendelse af referat fra organisationsmødet 17. januar Tilbagemelding fra Administrator Status vedrørende data fra tidligere administrator årsregnskab status sammenlægning af afdeling 1 og 2 fordele/ulemper Mogens Larsen sagsanlæg status? Varmeregnskab status Status på forhøjelse af erhvervsleje Nyborgade 9 renovering eller stedlig istandsættelse Forvaltning målsætning og regelsamling 4. Orientering fra formand Vedlagte skriftlige tilbagemelding 5. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne 6. Eventuelt Side 1 af 8

2 1. Valg af referent og dirigent Lone Lund-Rasmussen blev valgt som dirigent og referent. 2. Godkendelse af referat fra organisationsmødet den 17. januar 2011 Referatet fra den 17. januar 2012 blev godkendt. 3. Tilbagemelding fra Administrator: Status vedrørende data fra tidligere administrator Alle elektroniske data er overført. Der har været store problemer med ventelisten. Den skulle være på plads nu. Der blev udtrykt stor ros til Jette Priskorn for det store arbejde og den fine service, der er blevet ydet i sagen. PAB mangler fortsat kontrakterne for Irma og tæppeforretningen. Administrationen rykker Erik Torp. Årsregnskab status Se punkt 4. Sammenlægning af afdeling 1 og 2 fordele/ulemper Afdeling 1 og 2 har allerede i dag fælles forsyninger, fællesmøder m.v. Der er en fordelingsnøgle mellem afdelingerne på 70/30. Denne fordelingsnøgle er ikke i alle forhold retfærdig, for eksempel har lavhusene flere rør, tag m.v. Fælles indkøb fordeles ligeledes 70/30 uanset i hvilken af afdelingerne materialerne bruges. De administrative udgifter ved at føre lagrene, vil overstige besparelserne ved at have lager, men over tid vil fordelingsnøglen passe. Organisationsbestyrelsen drøftede problematikken med, at afd. 1 har elevatorer. Der vil kunne fastsættes et elevatortillæg til afdeling 1. Afdeling 1 har til gengæld en kapital på godt 3. mill. kr., hvor afd. 2 s kasse er tom. Organisationsbestyrelsen var enig i, at de få og små forskelle ikke burde være afgørende for det praktiske i, at afdelingerne blev slået sammen. Organisationsbestyrelsen besluttede derfor, at forslaget skal behandles på afdelingsmøderne til september. Til afdelingsmøderne til september udarbejder administrationen budgetter med og uden sammenlægning. På forespørgsel kunne det oplyses, at et afdelingsmøde kunne beslutte at man ved fremtidig udlejning ikke har komfur eller køleskab. Side 2 af 8

3 Retssag mod Mogens Larsen PAB har ikke hørt noget i denne sag. DanEjendomme og politiet rykkes. Varmeregnskab status Varmeregnskab for 2011 omdeles i uge 16. Ændringer i a contobetalingerne varsles med 6 uger. Ændringerne baseres på statistik over det tidligere forbrug. Status på forhøjelse af erhvervsleje PAB har ikke modtaget materialet fra Dan-Ejendomme. Der vil blive rykket for dette. Nyborggade 9 renovering eller stedlig istandsættelse PAB har fremsendt en indstilling til organisationsbestyrelsen om at organisationsbestyrelsen bevilliger et tilskud fra dispositionsfonden på kr til at udfærdige idéoplæg til ombygning af Nyborggade 9 med tilgængelige fællesarealer og etablering af tidssvarende ungdomsboliger, evt. ved påbygning af 1-2 etager med ungdomsboliger samt tilstandsrapport for de øvrige bygninger. Der ud over skal rammen også dække udarbejdelse af tilstandsrapport for begge afdelinger, til brug for udarbejdelse af realistiske DV-planer. Beslutning: Organisationsbestyrelsen godkendte dette. Forvaltning målsætning og regelsamling På næste forretningsudvalgsmøde skal Alex Rasmussen og Peter Jørgensen kommer med liste over de emner, der skal laves forretningsgang på. Det er emner, der skal lægges på nettet. Administrator har forvaltningsrevision på alle områder. 4. Orientering fra formand Regnskab 2011 Regnskabet for 2011 er blevet fremsendt til revision. Der er pæne tal og først når det er helt revideret bliver det omdelt og der vil blive indkaldt til Repræsentantskabsmøde efter vedtægterne. Den meget diskuterede underfinansiering er fjernet. Der er ikke udbetalt bestyrelseshonorar i Dan-Ejendomme har oplyst, at beløbet er afsat i regnskabet. Lone Lund-Rasmussen har oplyst, at PAB udbetaler beløbene til alle. Alex Rasmussen fremsender en liste over navne og perioder. PAB skal have oplyst cpr. nr. og kontonumre for de pågældende. Det er aftalt, at organisationsbestyrelsen honoreres med det fulde honorar baseret på BL s beregninger. Jens Corfitzen og Alex Rasmussen får internetadgang i stedet for honorar. Side 3 af 8

4 Byggeregnskab vedr. vinduerne. Det af revisor Hanne Sandersen sidst fremsendte udkast til byggeregnskab over udskiftning af vinduerne viste en underfinansiering i afd. 1 på kr ,00. På regnskabsmødet 2011, var vi dog blevet orienteret af Jan Hansen, Dan Ejendomme, at pengene til denne underfinansiering var tilvejebragt, og jeg har derfor bedt Hanne Sandersen kontakte Jan Hansen, fremsende et nyt byggeregnskab, som viser der ikke er manglende finansiering af vinduerne. Når det kommer skal regnskabet vedr. vinduerne underskrives. Ledelsesret ejendomsinspektører/-mestre/-funktionærer Som nævnt på sidste organisationsmøde, har PAB den daglige ledelsesret over de ejendomsfunktionærer, der er ansat i. Det sker ved den nyansatte driftschef hos PAB, Dennis Schultz. Hvis der derfor er problemer relateret til ejendomskontoret skal de meddeles til Dennis. Kommandovejen er fortsat således, at Alex Rasmussen og Peter Jørgensen kommunikerer alt om driftsforhold til Dennis Schultz. Denne kommunikerer videre til ejendomsfunktionærerne. Foreløbigt er der aftalt møde hver 14. dag. Organisationsbestyrelsen drøftede den samlede bemanding i boligorganisationen. Kasper Nørballe oplyste, at dette var et forhold som Dennis Schultz ville følge tæt. Status vedr. udbedring af fejl og mangler Phil & Søn Ejendomskontoret sammen med den nye driftschef fra PAB, Dennis Schultz, holder styr på de sidste udestående. 5-årsgennemgangen sker i oktober Ud over generelle fejl og mangler er der stadig udestående at tætne trappeopgange A H og D E mod slagregn. Desuden er der en del plader (de udskiftede asbestplader) der er revnede ved fæstningspunkter, som skal erstattes. Det er aftalt, at Peter Jahn styrer arbejderne, der udføres hen over sommeren. Forvaltningsrevision På de fremtidige forretningsudvalgsmøder skal der udarbejdes regler og målsætninger for Lægeforeningens Boliger. Det er et krav fra den tilsynførende myndighed ( se vedlagte referat fra styringsdialogmødet i 2011). Der skal bl.a. udarbejdes en oversigt over trækningsret og dispositionsfond. Alex Rasmussen opfordrede den øvrige bestyrelse til at overveje, om skal have en overordnet vision og målsætning. Lejer i blok B svamp i lejlighed. Kommunen er ikke rigtig samarbejdsvillig vedr. udbedring af evt. skimmelsvamp i lejlighed. De vil gerne have at vi aflaster beboerne i perioden for udbedring, men dette medfører problemer med istandsættelse og yderligere betaling. Men vi presser på sammen med administrator for en løsning. Side 4 af 8

5 Sundhedsplejerskens mail og børnenes sundhedstilstand, kan forhåbentlig få kommunen til at reagere. Udbedring kræver, at familien genhuses. Gasstigstrenge i afd. 2 Der er tvivl om, hvorvidt myndighedskrav til gasinstallationen ved etageadskillelsen er overholdt. Administrator sørger for at undersøge og kommer med en tilbagemelding. Tilbagemelding er endnu ikke modtaget. EKJ er rykket. Status vedr. forhøjelsen af erhvervsleje Det er stadig kun Irma og Tæpperingen der mangler. Dan Ejendomme har fremsendt regning for varsling og vedtaget erhvervsleje vedr. børnehaven på 10% af den anerkendte stigning. Vi mener ikke de har krav på dette, idet vi betragter varsling af ny erhvervsleje som en del af deres forretningsføreropgave. Vi har derfor bedt advokat Peter Dan Jørgensen om at fremsende brev med anmodning om dokumentation for deres krav. Indtil videre er dette ikke sket. Derfor er kravet på kr ,20 heller ikke imødekommet. Handikaplejlighederne opmåling Der er foretaget opmåling af 2 lejligheder. Men tilsyneladende er ikke alle rum udformet som vist på de oprindelige tegninger. Se tegning af den nye opmåling (bilag 2) Derfor skal vi tage stilling til om vi skal køre videre med sagen. Organisationsbestyrelsen besluttede, at man ikke ville gå videre med opmåling af afdelingen. Derimod skal det overvejes, om der kan ske en huslejeudligning mellem handicaplejlighederne og de almindelige familieboliger. Dette skal drøftes på et senere møde. Kollegieværelser vedligeholdelsesstand Ved en gennemgang af de fælles faciliteter der er for beboerne på kollegieværelserne, viser det sig at der er stort behov for udbedringer af bad, toiletter og deres fælleskøkken. Omkostningerne vil ikke forbedre selve værelserne. Derfor bør der evt. tænkes i alternative muligheder. Herunder om et projekt skal startes for at tilføje en etage mere alene med kollegieboliger og en modernisering af hele etagen med selskabslokalerne. Muligheder og behov skal undersøges sammen med PAB. Organisationsbestyrelsen har besluttet at give en ramme på ½ mill. kr. til projektet samt til tilstandsrapport for de øvrige bygninger. Status vedr. skybrud og forsikringssager Der mangler stadig de sammenstyrtede kloaker ved blok A. Der er endnu ikke foretaget en TV-inspektion af det samlede kloaksystem for at konstatere om der er behov for yderlige rep. idet vi ikke har haft de samlede grundtegninger over det samlede kloaksystem med tilhørende stikledninger. Det er ved at blive ordnet. Herefter er der mulighed for at få en reel pris på gennemgangen. Side 5 af 8

6 Det blev aftalt, at administrationen indhenter tilbud på forsikringsmæglerydelsen, idet der skal laves nyt udbud til valg af forsikringsselskab til efteråret. Diverse tilbud fremsendt: Ny træbelægning mellem Nyborggade 9 og højhus til kr ,00 + moms 3 metalforstærkede døre til værkstederne i højhuskælder kr ,00 incl. Moms Epoxy-maling af gulv i varmecentral incl. tætning af gulv og sandblæsning af de gamle flader kr ,00 + moms Fræsning af stubbe efter pleje af hække på fællesareal kr ,00 + moms Styning af 3 træer på Børnehavens område kr ,00 + moms. Polermestrene har fremsendt tilbud på vinduespolering afd. 1 = kr. 2000,00 afd. 2 = kr. 1950,00. Andersen rengøring abonnement 6 x årligt pr. gang afd. 1 kr. 6120,00 /afd. 2 kr. 1280,00 Andersen 1 gang afd. 1 kr ,00 /afd. 2. kr ,00 Der er fremsendt tilbud på udskiftning af de eksisterende varmtvandsbeholdere til vekselenheder med gennemstrømningsvandvarmere og centralvarmevekslere til inkl. Moms kr ,00 Taget til efterretning. Møde med Dan Rasmussen Dan Rasmussens erfaring vedr. alle vore VVS-installationer medfører mindre omkostninger af de rep. der skal udføres. Vi skal dog forsat bruge Mikkel de steder det er muligt for at holde omkostningerne nede. Fremsendt tilbud på ændring af eksisterende elektrolysapp. til Reci GE med i alt 11 varmespiraler monteret i hver varmtvandsbeholder incl. svt. difusere mm. i alt Kr ,00 + moms. Efterfølgende årligt serviceabonnement (i stedet for Gulager) kr ,00 Taget til efterretning. KONTAKT el-undersøgelse Vi har fået undersøgt omkostningerne ved alle vore lyskilder. Det resultat der er fremlagt viser at vi ved at udskifte vore lyskilder til og energirigtige moderne lyskilder kan spare op til kr ,00. om året. Der skal nu kikkes på hvordan dette arbejde skal gøres, finansieres og udføres. (beregning bilag 3 vedlagt). Der skal indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde om igangsætning af udskiftning af lyskilder. Afd. 2 har formentlig ikke mulighed for at finansiere dette uden låneoptagning. Administrationen udfærdiger budgetoplæg for begge afdelinger, hvor det forudsættes, at kommunen godkender låneoptagning. Pleje af buske hække på fællesarealerne Gartneren er næsten færdig med de bestilte arbejde vedr. pleje af vore hække på fællesarealerne. Der skal træffes beslutning vedr. buskads ved nordsiden af blok A. Det er yderst vanskeligt at vedligeholde arealet på grund af de høje buske og dets lange torne gør at der er svært at rense helt i jordbund. Skal vi finde ud af at få et tilbud på at ændre stykkets beplantning og udformning. Side 6 af 8

7 Desuden er der bestilt ændring af stykket foran Nyborggade 9, som skal give plads til yderligere cykler og knallerter og MC er. Grill-plads Der vil også blive plads til at kunne få opsat yderligere cykelstativer. Ved det indhegnede område ud for Sionsgade er der mulighed for at oprette den vedtagne grillplads, hvis vi sørger for at der er samme hækketykkelse som på resten af området vil der være plads til at lave flisebelægning hvorpå grillen kan opstilles. Skal den være her eller er der alternativ ønske? Organisationsbestyrelsen besluttede, at grillen skal placeres i sekskanten. Forretningsorden Vedlagt er der udkast til en forretningsorden. Hvis vi ingen kommentarer har vil det være gældende. (Bilag 4). Lone Lund-Rasmussen retter forretningsordenen til og fremsender til godkendelse. Vedligeholdelsesreglement Vedlagt er der udkast til et vedligeholdelsesreglement. Dette skal vedtages på det kommende afdelingsmøde. Kommentarer udbedes. Vedligeholdelsesreglementet blev godkendt, og skal godkendes på det ekstraordinære afdelingsmøde. Vedligeholdelsesstandarden skal drøftes i afdelingsbestyrelserne/organisationsbestyrelsen. Afdelingsmøde For at vi kan opnå besparelser er det nødvendigt at skulle investere. Her er det bl.a. nødvendigt at investere ca ,00 for at udskifte alle de gamle lyskilder til mere energirigtig. En sådan beslutning skal træffes på et afdelingsmøde da pengene ikke er lagt ind i vedligeholdelsesplanen. Forelægges på afdelingsmødet maj/juni. Det samme gælder hvis vi skal skabe besparelser på det samlede fællesforbrug af el. F. eks. Ved opsætning af solceller til alt fælles el. Orienteres om på mødet maj/juni. Her skal der oprettes et projekt til kr ,00. Disse penge er heller ikke indlagt i drifts- og vedligeholdelsesplanen. Derfor skal dette også fremlægges på et afdelingsmøde. Der er besparelsesmuligheder ved oprettelse af doceringsanlæg på vaskemaskinerne. Der er besparelsesmuligheder ved at lede det varme vand direkte ind i vaskemaskinerne YouSee tilbud på oprettelse af stikledningsanlæg i stedet for vort nuværende sløjfeanlæg. Orienteringspunkt på afdelingsmødet maj/juni. Der skal vedtages en tilføjelse til vor husorden vedr. ingen rygning på alle vore fælles arealer for at det kan have en effekt såfremt der skal klages over manglende efterlevelse af vor husorden. Forslag på afdelingsmødet maj/juni. Derfor foreslår jeg at der holdes et afdelingsmøde i slut maj begyndelse juni. Organisationsbestyrelsen besluttede, at tilstræbe, at der holdes afdelingsmøde for begge afdelinger i maj/juni. Side 7 af 8

8 Konstateret gift på brandvej ved blok B Brandvejen er konstateret forurenet. Hvad dette indebærer helt konkret er forpligtelse til at kontakte kommunen såfremt vi vil fortage nogen som helst ændring. Birthes Have der er forurenet som følge af at være en gammel grund med servicetank. Hvis vi får brugsretten må vi ikke arbejde i jorden under de lagte fliser. (Bilag 5) Ny hjemmeside Behovet for at lægge informationer ud på internettet er stort. Ventelister, egne vedtægter, husorden, udlejning af d.i.v. (boremaskine, selskabslokale o.s.v), Mødeaktivitet og referater o.s.v. Derfor har vi besluttet at få en professionel oprettet hjemmeside. Prisen er kr ,00 + moms. For dette beløb fås et nyt domæne (http://www.b-lb.dk) Serverplads, adresser, vedligehold, backup, adgangsbeskyttelse, drift. Årlig omkostning 948,00 + moms Leverandøren er den samme som bruges af PAB s hjemmeside og vores kan derfor direkte integreres. Organisationsbestyrelsen godkendte dette. 5. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne 6. Eventuelt Jeanette Vennerberg drøfter den planlagte cykelsti med kommune. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis s areal kunne også blive afskærmet. Organisationsbestyrelsen drøftede principperne for social anvisning. Der var enighed om, at lovgivningens regler skal følges. Side 8 af 8

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Boligselskab: Lægeforeningens Boliger Mødeart: Organisations-/afdelingsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 1 og 2, Østerbro Selskabslokalet

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Den 1. september 2015. Glostrup, den 3. september 2015

Referat Den 1. september 2015. Glostrup, den 3. september 2015 Glostrup, den 3. september 2015 Referat Den 1. september 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Den 12. marts 2015. Nikolaj Jørgensen næstformand (NJ) Afbud. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 12. marts 2015. Nikolaj Jørgensen næstformand (NJ) Afbud. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 13. marts 2015 Referat Den 12. marts 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 24. september 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten/forhuset 1) Velkomst Afdelingsformand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2013, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2013, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2013, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Kim Boch Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Referat. Referat: Peter Jørgensen blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Referat: Peter Jørgensen blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 15. januar 2015 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: 13. januar 2015 Mødetidspunkt: kl. 18.00 Mødested: Kælderen Sionsgade 2100 København

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere