ANSØGNINGSSKEMA Handicapmidlerne. Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA Handicapmidlerne. Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA Handicapmidlerne Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks København K 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Projektperiode Starttidspunkt: Juni 2012 Sluttidspunkt: Maj 2014 Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering 2. Ansøger CVR-/ SE-/ CPR-nummer: SE: Navn: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Adresse: Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Fax: Mobiltelefon: www-adresse: Projektets adresse: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N Projektansvarlig: Kontorchef Henriette Qvist Regnskabsansvarlig: Kontorchef Henriette Qvist Kontaktperson: (navn, titel, adresse, telefon, evt. telefax og ) Mett Marri Lægsgaard, chefkonsulent Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N Tel: Mobil: Ejerforhold: (privat, kommunal, statslig eller anden virksomhed) Girokonto: (som et evt. tilskud skal overføres til) Pengeinstitut: (som et evt. tilskud skal overføres til) (navn, adresse, regnr. og kontonummer) Regional (Region Midtjylland) Jyske Bank, Sct. Mathiasgade 21, 8800 Viborg reg. nr kontonr (Konto tilhører Region Midtjylland)

2 3. Samarbejdspartnere i det ansøgte projekt, herunder evt. eksterne konsulenter ( Se særskilt erklæring om samarbejde i bilag 1) CBR-Randers og Toldbodhus Skole har tidligere deltaget i JobNetværket, gennemført ved Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) med økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Endvidere ønsker Jobkompagniet (Silkeborg) samt Klinisk Socialmedicin at deltage i projektet. Torben Ø. Christensen fungerer som ekstern konsulent i forbindelse med undervisning og supervision. Firma, kommune organisation mv.: CBR-Randers Adresse: Ydervangen Randers NV Telefon: Firma, kommune organisation mv.: Adresse: Toldbodhus Skole AOF Svendborg Vestergade Svendborg Telefon: Firma, kommune organisation mv.: Adresse: Jobkompagniet Job- og Borgerservice Stagehøjvej 9, 8600 Silkeborg Telefon: Firma, kommune organisation mv.: Adresse: Psykolog Torben Ø. Christensen Bygvangen Aarhus N Telefon: Økonomi Samlet budget for projektet: kr Det ansøgte tilskud: kr Ansøger skal supplere ansøgningsskemaet med et detaljeret budget, hvoraf samtlige udgifter og eventuelle indtægter skal fremgå. Budgettet skal være opdelt på kalenderår. 5. Andre tilskud Har ansøger søgt anden offentligt tilskud til gennemførelsen af projektet (eksempelvis fra andre puljer, fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd eller lignende)? Nationale tilskud: ja nej X EU-tilskud: ja nej X Hvis ja, hvilke: Helsefonden har bevilget

3 6. Projektbeskrivelse Baggrund for projektet: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har fulgt udviklingen i handicap og beskæftigelse fra , og konkluderer i den seneste rapport, at personer med psykiske lidelser skiller sig ud. Andelen af personer med psykiske lidelser som dominerende handicap har været støt stigende siden 2002, og beskæftigelsesandelen for personer med psykiske lidelser er blot 31 %, mens den er 52 % blandt personer med somatiske sygdomme og 77 % blandt personer uden handicap. Der er flere årsager til, at personer med psykiske lidelser ofte har besvær med at finde og fastholde arbejde. Gennem de sidste årtier har intensiv forskning vist! at kognitive vanskeligheder har afgørende indflydelse på, hvordan den ramte fungerer i hverdagen, herunder i arbejdslivet. De kognitive vanskeligheder kan ofte være mere afgørende for manglende arbejdsdeltagelse end mange af de psykiske lidelsers symptomer, f.eks. forsænket stemningsleje, hallucinationer og vrangforestillinger. De kognitive vanskeligheder kan vise sig som problemer med at fastholde koncentrationen over længere tid og vanskeligheder med at genkalde sig information, man har fået for kortere eller længere tid siden, Psykiatrisk medicin har kun begrænset effekt på de kognitive vanskeligheder og bl.a. på den baggrund er man begyndt at interessere sig for træning til forbedring af de kognitive problemer. Kognitiv træning/remediation er baseret på antagelsen om, at udførelse af specifikke kognitive øvelser aktiverer bestemte neurale processer, som forbedrer relativt afgrænsede kognitive funktioner, der er relateret til disse processer. Der er beskrevet positiv effekt af kognitiv træning i mange videnskabelige undersøgelser. " For den svære psykiske lidelse skizofreni er effekten #$%%&&&%'(")*+,-./0&1. 2!)/314.2 )5! '6:# ;;) <!!=>?$>2*();)<76 ;;;< )=?$2(!) " % " & #B#8 ;;!C<)= (!?$)!(5"<A&& EE 6:' 7&43#6 ' ( #B#8 ;< >= (!?$ 2("

4 generelt på samme niveau som andre psykologiske behandlingsformer. > Som ved andre behandlingsformer er der forskel på, hvor stort udbytte brugerne oplever. Brugerkarakteristika som motivationsgrad og arbejdsvaner samt behandlingskarakteristika som intensitet, programtype og trænerkvalifikationer er faktorer med stor indflydelse på behandlingseffekt. ) Flere undersøgelser peger på, at effekten af kognitiv remediation øges i forhold til både kognitive og psykosociale funktioner, hvis træningen kombineres med andre rehabiliteringstiltag, såsom arbejdstræning. Den øgede effekt skyldes sandsynligvis en synergi mellem kognitiv træning, der mobiliserer mental energi, og arbejdstræning, der giver en naturlig kontekst til at øve, generalisere og forstærke den mentale aktivitet. 5 Kombinationen af kognitiv træning og arbejdstræning er hidtil ikke afprøvet i en dansk kontekst. Med dette projekt foreslår vi en implementering og afprøvning af metoden ved en række danske beskæftigelsestilbud, med henblik på evaluering af metodens implementerbarhed i en dansk kontekst og egnethed i forhold til at forbedre målgruppens chancer for at skabe og opretholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektets organisatoriske baggrund er Jobnetværket, som siden 2002 har samarbejdet om metoder, der styrker sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobnetværket består af virksomheder, som gennem mange år har udviklet viden om og særlige tilbud til mennesker med psykiske lidelser. Det aktuelle projekt fokuserer på muligheder for at udnytte den nyeste viden om kognitiv træning ifm. jobskabelse. * > McGurk SR, Twamley EW, Sitzer DI, McHugo GJ, Mueser KT. A meta-analysis of cognitive remediation in schizophrenia. Am J Psychiatry 2007 Dec;164(12): ) Medalia A, Freilich B. The Neuropsychological Educational Approach to Cognitive Remediation (NEAR) model: Practice principles and outcome studies. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 2008;11(2): Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. Neurocognitive enhancement therapy with vocational services: work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res 2008 Oct;105(1-3):18-29; Wykes T, Huddy V, Cellard C, McGurk SR, Czobor P. A meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: methodology and effect sizes. Am J Psychiatry May;168(5): * Ahlgreen, B. and K. Ramian (2010). Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job. Århus, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Knudsen, H. (2006); Knudsen, H (2006) Jobskabelse i det sociale arbejde med sindslidende - et forslag til en integreret model Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt.

5 Målgruppen, bl.a. angivelse af ydelsesgrundlaget (kontanthjælp, førtidspension, dagpenge mv.): Projektets organisering (styregruppe, projektledelse, interessenter mv.): Projektet har to målgrupper 1) brugere, som indgår i samtidig kognitiv træning og jobtræning og 2) medarbejdere, som oplæres og superviseres i at udføre kognitiv træning. Målgruppe 1 består af personer i arbejdsrehabilitering, dvs. personer som af kommunen er visiteret til et rehabiliteringsforløb ved et af projektstederne og som samtidig opfylder følgende: Forsørges af kontanthjælp eller dagpenge Har en psykisk lidelse indenfor det affektive eller psykotiske spektrum Oplever kognitive vanskeligheder, dvs. problemer med opmærksomhed og/eller eksekutive funktioner i hverdagen, vurderet på baggrund af Measure of Insight into Cognition - Self Report (MIC-SR) 2 Vurderes af projektstedets medarbejdere/visitator som motiveret for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppe 2 består af medarbejdere ved de 4 projektsteder, som har erfaring med rehabiliteringsindsatser i forhold til målgruppe 1. Disse medarbejdere skal deltage i et kursus i kognitiv træning samt regelmæssig supervision med henblik på opkvalificering til opgaven. CFK varetager projektledelsen og står herunder for etablering og drift af netværk for projektstederne, processtøtte til implementering af metoden samt forestår dokumentation og evaluering af projektets metode og resultater. Projektleder i CFK er chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard.. Projektet er tilrettelagt i samarbejde med cand. psych., phd. Torben Østergaard Christensen, som i samarbejde med specialist i neuropsykologi Jesper Andersen har oversat, bearbejdet og tilpasset et system til kognitiv træning til danske forhold. ; TØC vil være tilknyttet projektet på ekspertbasis, og vil således stå for undervisning og supervision af de fagpersoner, der skal tilbyde brugermålgruppen kognitiv træning. 2 %* #B#8 ;;*F<;>=(!?$>)()" F6 1($6" G#'GG

6 De enkelte beskæftigelsestilbud rekrutterer deltagere, indgår aftaler om jobtræning for de enkelte deltagere og gennemfører forløb med en kombination af kognitiv træning og arbejdsprøvning. De involverede fagpersoner deltager i øvrigt i netværksaktiviteterne samt i evalueringen af projektets metode og resultater. Projektets mål: a. Hvad er målgruppens udbytte og projektets samlede resultat? b. Hvilke resultater og hvilken læring forventer projektet kan overdrages til andre? Der nedsættes ved projektets start en styregruppe bestående af projektlederen fra CFK, en ledelsesrepræsentant fra hvert af projektstederne, samt fra Væksthuset, København, der sammen med CBR-Randers har finansieret en del af projektudarbejdelsen. TØC er tilknyttet styregruppen som faglig ekspert. Styregruppen informeres løbende samt mødes 2-3 gange (evt. videomøde) i løbet af projektperioden mhp. drøftelse af projektets fremdrift og resultater. Projektets overordnede formål er at implementere og afprøve kognitiv træning i kombination med arbejdstræning i en dansk kontekst. En kontinuerlig og detaljeret monitorering af projektets metoder og resultater vil sikre, at projektet resulterer i viden om målgruppens udbytte og implementeringserfaringer til brug i andre kontekster. ad a) Målgruppe 1: Baseret på eksisterende forskning antages det, at en kombination af kognitiv træning og arbejdstræning vil mindske målgruppens kognitive vanskeligheder og dermed øge mulighederne for at etablere/genoptage tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil dog sandsynligvis være forskelle i de enkelte deltageres udbytte af træningen, bl.a. afhængigt af motivation, funktionsniveau ved træningens start, psykiske problemstillinger samt hændelser og påvirkninger i løbet af træningsperioden. Overordnet set har projektet som målsætning at: 80 % af deltagerne oplever en forbedret kognitiv funktion på min. 25 % ved afslutning af træningsperioden Der i projektets samlede målgruppe er mindst 35 % i arbejde 3 måneder efter træningsperiodens ophør Målgruppe 2: De fagpersoner, der indgår i projektet, opnår kompetenceudvikling og erfaring i forhold til arbejdet med kognitiv træning. Pro-

7 jektet har som målsætning, at hvert projektsted ved projektets afslutning har: mindst 2 fagpersoner, som har gennemgået uddannelse og supervision i forhold til kognitiv træning erfaring med gennemførelsen af mindst to gruppeforløb Projektets plan: a. aktiviteter b. tidsplan ad b) Udover dokumentation for målgruppens udbytte vil projektet resultere i detaljeret viden om implementeringen af kognitiv træning i den danske rehabiliteringssektor. Gennem projektets formidlingsprodukter gøres viden om implementeringen af metoden samt målgruppens udbytte tilgængelig for øvrige aktører indenfor området. ad a) Projektets aktiviteter skal sikre planlægning og forankring af indsatsen, kompetenceudvikling af målgruppe 2, udførelse af indsatsen samt dokumentation og formidling af metodens anvendelse og resultater. Nedenfor er de enkelte aktiviteter beskrevet nærmere. Forankring og udarbejdelse af indsatsteori: Forankringen af projektet i de enkelte centre sker gennem etableringen af en lokal organisation omkring projektet og udarbejdelsen af en indsatsteori for implementeringen og afprøvningen af indsatsten. Denne udarbejdes ved et opstartsmøde i projektet, mellem CFK og projektudøverne ved de enkelte projektsteder. Supervision, procesbistand og netværksorganiseret sparring: Fra projektets start etableres netværksorganiseret supervision, procesbistand og sparring projekterne imellem. CFKs erfaringer fra andre implementeringsopgaver viser, at en netværksorganisering, der faciliteter projektdeltagernes tværgående erfaringsudveksling, understøtter projektfremdriften markant. Der afholdes således et indledende heldagsseminar for 2-3 medarbejdere fra hvert projektsted mhp. undervisning i kognitiv træning. Efterfølgende afholdes 5 halvdagsseminarer med fokus på supervision og på evaluering og tilpasning af indsatsen, samt superviseret sparring omkring implementerings- og afprøvningsarbejdet. Kognitiv træning i gruppe: I hvert af de deltagende centre skal der opstartes to rehabilite-

8 ringsgrupper med seks deltagere. Grupperne skal fungere i et år og efter slow-open princippet, dvs. at der gradvist skal udsluses og optages medlemmer. Den kognitive gruppetræning skal foregå 2x1 time/ugentlig. Hver anden uge skal der desuden afholdes 1 times støttegruppemøde, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere og gensidigt støtte hinanden i deres individuelle kognitive udvikling, herunder at udveksle erfaringer om hvorledes læring og indsigt fra den kognitive træning omsættes i arbejdstræning og vice versa. Endelig skal medarbejderne udføre individuel coaching mhp. motivationsskabelse og individuel tilrettelæggelse af deltagernes træningsprogrammer, i alt 2 timer ugentligt. Arbejdstræningsprogrammet skal følge de principper, som i forvejen anvendes ved projektstederne. Det indebærer, at den enkelte deltager gennemgår et relativt individuelt rehabiliteringsforløb, samt at der gøres maksimale anstrengelser for at finde reelle arbejdspladser, alternativt værksteder, hvor arbejdskompetencer kan udvikles og stabiliseres. Det kognitive træningsprogram skal baseres på psykiatri-programmet i den danske udgave af det internationale Scientific Brain Training Program. Dette program indeholder en samling af 18 øvelser fordelt i forhold til domænerne: forarbejdningshastighed, selektiv opmærksomhed/årvågenhed, arbejdshukommelse, sproglig indlæring og hukommelse, visuel indlæring og hukommelse, tænkning og problemløsning samt auditiv hukommelse. Hver øvelse i programmet har 10 niveauer med stigende sværhedsgrad og brugeren starter hver øvelse på laveste niveau. Når en øvelse to gange i træk er gennemført fejlfrit rykkes brugeren automatisk op på næste niveau. I en anden del af programmet har den kognitive træner adgang til et detaljeret og grafisk overblik over klientens fremgang i de enkelte øvelser. Samtidig med gruppetræningen har brugeren mulighed for at gennemføre forløb med hjemme-/fjerntræning, som er tilrettelagt af den træningsansvarlige. Dokumentation og formidling: Projektets resultater dokumenteres løbende som beskrevet i afsnittet om evaluering. Projektstederne indsam-

9 ler data om gruppedeltagernes baggrundsoplysninger, kognitive vanskeligheder og motivation i forhold til den kognitive træning, samt registrerer data om indsatsens form og indhold. De indsamlede data indgår i arbejdet med at tilpasse indsatsen ifm. netværksseminarerne. Formidlingen af projektets resultater sker gennem produkter beskrevet under forankringsstrategien og indebærer bl.a. en afsluttende åben konference med deltagelse af projektstederne samt øvrige aktører indenfor området. Projektets metoder: Tidspunkt Aktiviteter Juni - september 2012 projektsted deltager i 2-3 personer fra hvert kursus i kognitiv træning Projektstederne starter rekruttering af deltagere CFK og projektstederne udarbejder indsatsteori August - september 2012 grupper op Projektstederne starter 2 Dataindsamling påbegyndes September Gennemførelse af 2012 september 2013 projektsted (mindst) 2 grupper pr Dataindsamling September 5 halvdagsseminarer 2012 juli mhp. supervision og tilpasning af indsatsen 2013 September - Indsamling af data til oktober 2013 casebeskrivelser April/maj Afsluttende afrapportering inkl. registerudtræk 2014 Maj 2014 Åben konference med præsentation af projektets resultater for øvrige aktører på området Projektet indebærer udviklings-, implementerings- og evalueringsarbejde, og denne opgave løses bedst ved at kombinere elementer fra "Gennembrudsmetoden" og "virkningsevaluering". Begge metoder er udviklet på baggrund af erfaringer med vanskelighederne med at gennemføre implementering i nye kontekster, og de

10 er derfor særdeles velegnede til at understøtte implementering og evaluering af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering samt sikre en grundig dokumentation af proces og resultater. Gennembrudsmetoden har været anvendt i Danmark i en lang række projekter indenfor bl.a. psykiatri og socialpsykiatri. 11 Gennembrudsmetoden tager afsæt i den stadigt stærkere evidens for, at implementering lykkes bedst i en proces, hvor man i en periode bevæger sig frem og tilbage mellem afprøvning og tilpasning; at vellykkede udviklings- og implementeringsprocesser forudsætter fokus på forankring og engagement i organisationen; og at målfastsættelse og -opfølgning er en vigtig forudsætning for at sikre projektet fokus, fremdrift og synergi. 12 Anvendelsen af Gennembrudsmetoden er retningsgivende på fire punkter: For det første skal der arbejdes med synlige forbedringer af praksis ("Gennembrud"). For det andet skal udviklingsarbejdet finde sted i en ikke-lineær proces, hvor man bevæger sig frem og tilbage imellem udvikling og afprøvning. For det tredje skal der arbejdes bevidst med projektforankring og netværksorganiseret faglig sparring. Sluttelig skal der ske løbende opfølgning på og vidensdeling omkring projektfremdriften og resultaterne. Udgangspunktet for arbejdet er, at metoden afprøves i mindre skala efter PDSA-cirklens fire faser: En planlægningsfase (Plan), en udførerfase (Do), en analysefase (Study) og en revisionsfase (Act). Ved at arbejde kontinuerligt med afprøvning af metoden skabes der læring om anvendeligheden og virkningen i den konkrete kontekst. Gennembrudsmetoden er således en velafprøvet metode, som kan anvendes til at sikre fremdrift og resultater af den indsats, som skal implementeres. For samtidigt at sikre dokumentation for, hvad der virker, og hvad der kan forbedres, udarbejdes et evalueringsdesign med udgangspunkt i principperne for virkningsevaluering. I#-= ;;)?$) %* % I#$( <86'= ;;*?$+, %-. *I#$ 1:#1= ;;!?$# / + '0'1 % 2 / '

11 Ansøgers kompetence i forhold til målgruppen og projektmålet: Virkningsevaluering er en udvidet effektevaluering, hvor man ikke blot kortlægger, om indsatsen har den forventede effekt, men også opnår indsigt i, hvorfor og under hvilke betingelser (lokale kontekster), en indsats får en effekt. Virkningsevalueringen forholder sig til interventionen som helhed og de grundlæggende antagelser, som interventionen er bygget op omkring. Der må således tages udgangspunkt i en fyldestgørende forståelse af den indsats, som søges implementeret. Her er en indsatsteori et uundværligt redskab. 13 En indsatsteori er opbygget af en implementeringsteori og en forandringsteori og består af både redegørende tekst og en overskuelig, logisk visualisering af forventede sammenhænge i indsatsen. Modellen indebærer en tydeliggørelse af kontekstbetingelser og faglige antagelser, ligesom den giver et udgangspunkt for at udvikle og prioritere proces- og effektindikatorer. Det indledende indsatsteoriarbejde er således grundlaget for ikke alene udvikling og implementering i retning af de ønskede resultater, men også for udvikling af instrumenter til monitoreringen af metodens målopfyldelse. CFK er et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet, med mangeårig erfaring indenfor rehabiliteringsområdet. CFK er resultatet af en fusion mellem det tidligere Center for Kvalitetsudvikling og det tidligere Center for Folkesundhed. Centret huser Klinisk Socialmedicin, hvor vi leverer læge- og psykologkonsulenter til kommunale jobcentre og revacentre og deltager i det nationale TTA-projekt, og Marselisborgcentret, hvor vi blandt andet arbejder på at forankre rehabiliteringen i såvel forskningen som den faglige praksis. I det tidligere Center for Kvalitetsudvikling har vi omfattende erfaring i brugen af metoder til udvikling, implementering og evaluering, og vi har viden om og erfaring med målgruppen gennem en lang række projekter indenfor det sociale og psykiatriske område. Centrets arbejde og publikationer kan ses på hjemmesiden Det aktuelle projekt vil blive bemandet med erfarne konsulenter fra de relevante afdelinger i centret.! 4 = ;;5?$6# ) 4 +6#&#0C$A&EFE 6= ;;*?$) I#$8EJ1

12 Hvordan vil evalueringen foregå? Evalueringen skal opfylde to formål: Den skal sikre kontinuerlig monitorering af projektets implementeringserfaringer og resultater med henblik på tilpasning af indsatsen, og den skal sikre dokumentation af målgruppens udbytte af indsatsen. Disse formål opfyldes ved at udføre samtidig proces- og virkningsevaluering. Udarbejdelsen af indsatsteorier for hvert projektsted muliggør beskrivelse af de baggrundsfaktorer og kontekstfaktorer, som må registreres for hver enkelt deltager, samt en udledning af proces og effektindikatorer for evalueringen. Dette arbejde danner grundlag for udviklingen af følgende dataindsamlingsinstrumenter: Et spørgeskema til indledende registrering af relevante baggrundsvariable for hver enkelt gruppedeltager (f.eks. køn, alder, forsørgelsesgrundlag, ledighedsperiode, evt. diagnoser); et spørgeskema til afsluttende registrering af relevante indsatsog kontekstvariable for hver enkelt gruppedeltager (f.eks. antal træningstimer, mængde og type af arbejdstræning); samt et spørgeskema til kontinuerlig registrering af medarbejdernes aktiviteter som beskrevet i indsatsteorien (f.eks. timeforbrug), registrering af barrierer (f.eks. dropoutantal og årsager), samt øvrige relevante implementeringserfaringer. Som udgangspunkt må de samme faktorer og indikatorer indgå i evalueringen på tværs af de fire projektsteder men det enkelte projektsted kan tilføje enkelte relevante spørgsmål til den lokale måling, hvis f.eks. visitationsproceduren eller arbejdstræningen på afgørende vis er forskellig fra de øvrige projektsteders. Procesevalueringen foregår vha. de udviklede skemaer til registrering af medarbejdernes aktiviteter. Medarbejderne udfylder spørgeskemaet op til hvert netværksseminar, og besvarelserne sammenholdes på seminaret med projektstedets indsatsteori, mhp. monitorering af implementeringen samt evt. tilpasning af indsatsen (jf. PDSA-cirklen). Resultaterne opsamles i beskrivelsen af projektets implementeringserfaringer. Virkningsevalueringen foregår primært ved hjælp af monitorering af den enkelte deltagers udvikling i selvoplevet kognitivt funktionsni-

13 veau, målt vha. MIC-SR. Deltagerne udfylder spørgeskemaet en gang månedligt og resultaterne indgår i den løbende supervision og tilpasning af indsatsen ved netværksseminarerne, samt anvendes til den afsluttende kvantitative vurdering af deltagernes udbytte. Deltagernes motivation for kognitiv træning monitoreres desuden månedligt vha. APQ (Activities Perception Questionaire). " Resultaterne indgår dels i tilpasningen af indsatsen overfor den enkelte deltager, dels som kontekstvariabel i forhold til deltagerens udbytte. De registrerede baggrunds- og kontekstvariable vil blive anvendt til beskrivelse af målgruppen samt til enkle undersøgelser af sammenhænge mellem disse variable og deltagernes udbytte, i den udstrækning de indsamlede data muliggør sådanne beregninger. Den kvantitative effektvurdering suppleres med en kvalitativ undersøgelse af udvalgte cases. For hvert projektsted udvælges således en deltager, som interviewes om forløbets indhold og det oplevede udbytte. Desuden foretages interview med den/de fagpersoner, der har udført den kognitive træning, samt en relevant person fra den arbejdsplads, hvor arbejdstræningen er foregået. Data fra disse interviews samt øvrige indsamlede data anvendes i en samlet casebeskrivelse. Deltagerne udvælges i samarbejde mellem projektstedet og CFK ud fra kriteriet om hvor der er størst læringspotentiale ift. implementering og udbytte af metoden. Endelig udføres en opfølgningsmåling med henblik på vurdering af projektets målopfyldelse ift. at øge målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages således registerudtræk vedrørende forsørgelsesgrundlag 3 måneder efter afslutning af træning på alle deltagerne i projektet. Data hentes fra Beskæftigelsesministeriets DREAM register. Aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet defineres som en længere periode (mindst 4 uger) uden offentlig forsørgelse eller arbejde med tilskud fra det offentlige. Der vil blive opgjort hvilken type offentlig forsørgelse deltagerne har på opfølgningstidspunktet, og der " # C3') 2("

14 Forankring: a. Hvordan bliver metoder, erfaringer og resultater dokumenteret? b. Er der indgået aftale med andre om overdragelse af projektets resultater og erfaringer? c. Hvordan sikres at projektets resultater og erfaringer, i øvrigt, kan genanvendes efter projektets afslutning? Antal deltagere i projektet: vil blive benyttet overlevelseskurver til at beskrive varigheden til skift i forsørgelsesgrundlag. Opgørelserne stratificeres desuden på alder og køn. Der indhentes tilladelse fra Datatilsynet. ad a) Implementering med PDSA-cirklen og indsatsteorien som redskaber indebærer, at der løbende sker opfølgning og dokumentation af afprøvning og implementering, samt tilpasning af indsatsen til de lokale forhold. Denne proces er erfaringsmæssigt med til at sikre ejerskab til og forankring af den implementerede indsats. ad b) og c) Formidlingsprodukter: Ved projektets afslutning udarbejdes mindst to formidlingsprodukter, en implementeringsguide målrettet øvrige beskæftigelsescentre og 1-2 artikler målrettet den bredere interessekreds omkring rehabilitering. Implementeringsguiden omfatter konkrete og handlingsanvisende præsentationer af indsatsen, dens effekt og særlige forhold, der skal iagttages i forbindelse med implementering, bl.a. vedrørende forankring, økonomi og styring. Implementeringsguiden udformes som en operationel guide, der henvender sig til øvrige tilbud med interesse for at implementere kognitiv træning. Guiden gøres tilgængelig på CFKs hjemmeside og på øvrige relevante hjemmesider efter aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektets resultater opsamles i en kort rapport til Arbejdsmarkedsstyrelsen og omsættes desuden til mindst én artikel, med fokus på vurdering af kognitiv træning som metode, herunder præsentation af deltagernes udbytte. Der udarbejdes som minimum en artikel til publicering i et dansk tidsskrift. Hvis resultaterne skønnes at kunne bære det, udarbejdes desuden en artikel til publicering i et relevant internationalt tidsskrift. Åben konference: Ved projektets afslutning afholdes en åben konference, hvor CFK og projektstederne formidler projektets erfaringer og resultater for alle interesserede. Konferencen er deltagerfinansieret og indgår ikke i budgettet. Hvert projektsted skal i løbet af afprøvningsperioden køre to grupper. Der skal til stadighed være 6 deltagere i hver gruppe. Deltagerne afsluttes efter behov, gennemsnitstiden er ca. 6 måneder. I løbet af afprøvningsperioden anslås det, at hvert projektsted kan gennemføre kogni-

15 Heraf Resumé (Maks. ½ side): % kvinder: % mænd: tiv træning for ca. 24 personer, i alt 96 personer i det samlede projekt. De 4 projektsteder anser det for sandsynligt, at de kan rekruttere det nævnte antal. Projektstederne er velkomne til at gennemføre flere gruppeforløb for egne midler, blot skal deltagerne indgå i evalueringen. Projektstederne anslår en sandsynlig kønsfordeling på ca. 66 % kvinder og 34 % mænd. Der er flere årsager til, at personer med psykiske lidelser ofte har besvær med at finde og fastholde arbejde. Nyere forskning viser, at kognitive vanskeligheder har afgørende indflydelse på, hvordan den ramte fungerer i hverdagen, herunder i arbejdslivet. Samtidig peger en række undersøgelser på, at en kombination af kognitiv træning og arbejdstræning kan forbedre målgruppens muligheder for at skabe og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Kombinationen af kognitiv træning og arbejdstræning er hidtil ikke afprøvet i en dansk kontekst. Med dette projekt foreslår CFK, Region Midtjylland, en implementering og afprøvning af metoden ved en række danske virksomheder, der har særlige erfaringer med målgruppen. Der er brug for evaluering af metodens implementerbarhed i en dansk kontekst og egnethed ift. at forbedre målgruppens chancer for at deltage i arbejdslivet. Projektet indebærer uddannelse og supervision af en række fagpersoner ift. at udføre kognitiv træning, implementering og gennemførelse af træningsforløb ved 4 beskæftigelsestilbud, netværksbaseret sparring og erfaringsudveksling mellem de involverede projektsteder, samt løbende dokumentation for og tilpasning af indsatsen. Projektet resulterer i de første erfaringer med metodens anvendelse i en dansk kontekst og viden om målgruppens udbytte af den kognitive træning. Resultaterne gøres tilgængelige for alle relevante aktører igennem en anvendelsesorienteret implementeringsguide samt mindst én artikel om projektets resultater. Projektets brug af metoder og virkemidler fra hhv. Gennembrudsmetoden og virkningsevaluering sikrer, at der gennem projektet skabes grobund for forankring af metoden ved de involverede projektsteder samt grundig dokumentation af metodens anvendelse og resultater til gavn for øvrige aktører i den danske rehabiliteringssektor. 7. Forskudsudbetaling Ansøges der om forskudsmæssig udbetaling af tilskuddet: nej. Hvis ja ønskes begrundelse herfor: Dog gerne bagudrettet udbetaling ved hvert kalenderårs afslutning mhp. afregning med samarbejdspartnere 8. Underskrift Undertegnede ansøger erklærer, at ovennævnte oplysninger og oplysningerne i diverse bilag er rigtige Dato: Underskrift:

Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering - Resultater

Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering - Resultater Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering - Resultater Efter en måneds tid kunne jeg simpelthen begynde at mærke, at min hjerne blev skarpere. ( ) Altså, jeg er simpelthen

Læs mere

Implementeringsguide

Implementeringsguide Implementeringsguide Erfaringer fra implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering Efter en måneds tid kunne jeg simpelthen begynde at mærke, at min hjerne blev skarpere. ( )

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Indsatsteori for Sundhedsfremme i socialpsykiatrien, Næstved kommune

Indsatsteori for Sundhedsfremme i socialpsykiatrien, Næstved kommune for Sundhedsfremme i socialpsykiatrien, Næstved kommune Baggrund Evalueringen af satspuljen: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser foretages af Epinion, i samarbejde med CFK- Folkesundhed

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet

Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet Projektbeskrivelse Baggrund Med reformen vedrørende fleksjob og førtidspension, som

Læs mere

DES årskonference 2015

DES årskonference 2015 DES årskonference 2015 RCT-studie på det sociale område udfordringer og lærestykker Chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard Konsulent Karen Nørskov CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Program

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed

Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed http://knudramian.pbworks.com/jobnettet www.cfk.rm.dk Indhold Dagens program Hvem er vi? Hvorfor fastholdelse? Hvad er fastholdelse

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området [1.1.2008 31.8.2013] Journalnummer: 1-33-76-124-07 ESFM-07-0005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Implementering med kvalitet Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst

Implementering med kvalitet Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst Gå-hjem-møde: Implementering med kvalitet Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst D. 16. januar 2018 www.danskevalueringsselskab.dk www.implementering-dk.dk Program Helle Høgh, Metodecentret

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed

ANSØGNINGSSKEMA. Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

PDSA-cirklen som implementeringsredskab

PDSA-cirklen som implementeringsredskab Overordnet præsentation I forandringsarbejde anvendes PDSA-cirklen til afprøvning og implementering af konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test i små-skala er en let tilgængelig

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord 12. januar 2011 1 Baggrund LBR Mariagerfjord har de senere år haft stærk fokus på samarbejdet med de lokale virksomheder

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Jægergården, Værkmestergade 15 8000

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD Salon om deltagelse i samfundet og oplevelse af sundhed Konferencen om lighed i sundhed Region Midtjylland Den 29. september 2016 v. Anna Paldam Folker, senior

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Indsatsteori for Projekt Sundere socialpsykiatri Vejle kommune

Indsatsteori for Projekt Sundere socialpsykiatri Vejle kommune for Projekt Sundere socialpsykiatri Vejle kommune Baggrund Evalueringen af satspuljen: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser foretages af Epinion, i samarbejde med CFK- Folkesundhed

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere