ANSØGNINGSSKEMA Handicapmidlerne. Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA Handicapmidlerne. Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA Handicapmidlerne Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks København K 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Projektperiode Starttidspunkt: Juni 2012 Sluttidspunkt: Maj 2014 Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering 2. Ansøger CVR-/ SE-/ CPR-nummer: SE: Navn: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Adresse: Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Fax: Mobiltelefon: www-adresse: Projektets adresse: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N Projektansvarlig: Kontorchef Henriette Qvist Regnskabsansvarlig: Kontorchef Henriette Qvist Kontaktperson: (navn, titel, adresse, telefon, evt. telefax og ) Mett Marri Lægsgaard, chefkonsulent Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N Tel: Mobil: Ejerforhold: (privat, kommunal, statslig eller anden virksomhed) Girokonto: (som et evt. tilskud skal overføres til) Pengeinstitut: (som et evt. tilskud skal overføres til) (navn, adresse, regnr. og kontonummer) Regional (Region Midtjylland) Jyske Bank, Sct. Mathiasgade 21, 8800 Viborg reg. nr kontonr (Konto tilhører Region Midtjylland)

2 3. Samarbejdspartnere i det ansøgte projekt, herunder evt. eksterne konsulenter ( Se særskilt erklæring om samarbejde i bilag 1) CBR-Randers og Toldbodhus Skole har tidligere deltaget i JobNetværket, gennemført ved Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) med økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Endvidere ønsker Jobkompagniet (Silkeborg) samt Klinisk Socialmedicin at deltage i projektet. Torben Ø. Christensen fungerer som ekstern konsulent i forbindelse med undervisning og supervision. Firma, kommune organisation mv.: CBR-Randers Adresse: Ydervangen Randers NV Telefon: Firma, kommune organisation mv.: Adresse: Toldbodhus Skole AOF Svendborg Vestergade Svendborg Telefon: Firma, kommune organisation mv.: Adresse: Jobkompagniet Job- og Borgerservice Stagehøjvej 9, 8600 Silkeborg Telefon: Firma, kommune organisation mv.: Adresse: Psykolog Torben Ø. Christensen Bygvangen Aarhus N Telefon: Økonomi Samlet budget for projektet: kr Det ansøgte tilskud: kr Ansøger skal supplere ansøgningsskemaet med et detaljeret budget, hvoraf samtlige udgifter og eventuelle indtægter skal fremgå. Budgettet skal være opdelt på kalenderår. 5. Andre tilskud Har ansøger søgt anden offentligt tilskud til gennemførelsen af projektet (eksempelvis fra andre puljer, fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd eller lignende)? Nationale tilskud: ja nej X EU-tilskud: ja nej X Hvis ja, hvilke: Helsefonden har bevilget

3 6. Projektbeskrivelse Baggrund for projektet: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har fulgt udviklingen i handicap og beskæftigelse fra , og konkluderer i den seneste rapport, at personer med psykiske lidelser skiller sig ud. Andelen af personer med psykiske lidelser som dominerende handicap har været støt stigende siden 2002, og beskæftigelsesandelen for personer med psykiske lidelser er blot 31 %, mens den er 52 % blandt personer med somatiske sygdomme og 77 % blandt personer uden handicap. Der er flere årsager til, at personer med psykiske lidelser ofte har besvær med at finde og fastholde arbejde. Gennem de sidste årtier har intensiv forskning vist! at kognitive vanskeligheder har afgørende indflydelse på, hvordan den ramte fungerer i hverdagen, herunder i arbejdslivet. De kognitive vanskeligheder kan ofte være mere afgørende for manglende arbejdsdeltagelse end mange af de psykiske lidelsers symptomer, f.eks. forsænket stemningsleje, hallucinationer og vrangforestillinger. De kognitive vanskeligheder kan vise sig som problemer med at fastholde koncentrationen over længere tid og vanskeligheder med at genkalde sig information, man har fået for kortere eller længere tid siden, Psykiatrisk medicin har kun begrænset effekt på de kognitive vanskeligheder og bl.a. på den baggrund er man begyndt at interessere sig for træning til forbedring af de kognitive problemer. Kognitiv træning/remediation er baseret på antagelsen om, at udførelse af specifikke kognitive øvelser aktiverer bestemte neurale processer, som forbedrer relativt afgrænsede kognitive funktioner, der er relateret til disse processer. Der er beskrevet positiv effekt af kognitiv træning i mange videnskabelige undersøgelser. " For den svære psykiske lidelse skizofreni er effekten #$%%&&&%'(")*+,-./0&1. 2!)/314.2 )5! '6:# ;;) <!!=>?$>2*();)<76 ;;;< )=?$2(!) " % " & #B#8 ;;!C<)= (!?$)!(5"<A&& EE 6:' 7&43#6 ' ( #B#8 ;< >= (!?$ 2("

4 generelt på samme niveau som andre psykologiske behandlingsformer. > Som ved andre behandlingsformer er der forskel på, hvor stort udbytte brugerne oplever. Brugerkarakteristika som motivationsgrad og arbejdsvaner samt behandlingskarakteristika som intensitet, programtype og trænerkvalifikationer er faktorer med stor indflydelse på behandlingseffekt. ) Flere undersøgelser peger på, at effekten af kognitiv remediation øges i forhold til både kognitive og psykosociale funktioner, hvis træningen kombineres med andre rehabiliteringstiltag, såsom arbejdstræning. Den øgede effekt skyldes sandsynligvis en synergi mellem kognitiv træning, der mobiliserer mental energi, og arbejdstræning, der giver en naturlig kontekst til at øve, generalisere og forstærke den mentale aktivitet. 5 Kombinationen af kognitiv træning og arbejdstræning er hidtil ikke afprøvet i en dansk kontekst. Med dette projekt foreslår vi en implementering og afprøvning af metoden ved en række danske beskæftigelsestilbud, med henblik på evaluering af metodens implementerbarhed i en dansk kontekst og egnethed i forhold til at forbedre målgruppens chancer for at skabe og opretholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektets organisatoriske baggrund er Jobnetværket, som siden 2002 har samarbejdet om metoder, der styrker sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobnetværket består af virksomheder, som gennem mange år har udviklet viden om og særlige tilbud til mennesker med psykiske lidelser. Det aktuelle projekt fokuserer på muligheder for at udnytte den nyeste viden om kognitiv træning ifm. jobskabelse. * > McGurk SR, Twamley EW, Sitzer DI, McHugo GJ, Mueser KT. A meta-analysis of cognitive remediation in schizophrenia. Am J Psychiatry 2007 Dec;164(12): ) Medalia A, Freilich B. The Neuropsychological Educational Approach to Cognitive Remediation (NEAR) model: Practice principles and outcome studies. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 2008;11(2): Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. Neurocognitive enhancement therapy with vocational services: work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res 2008 Oct;105(1-3):18-29; Wykes T, Huddy V, Cellard C, McGurk SR, Czobor P. A meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: methodology and effect sizes. Am J Psychiatry May;168(5): * Ahlgreen, B. and K. Ramian (2010). Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job. Århus, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Knudsen, H. (2006); Knudsen, H (2006) Jobskabelse i det sociale arbejde med sindslidende - et forslag til en integreret model Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt.

5 Målgruppen, bl.a. angivelse af ydelsesgrundlaget (kontanthjælp, førtidspension, dagpenge mv.): Projektets organisering (styregruppe, projektledelse, interessenter mv.): Projektet har to målgrupper 1) brugere, som indgår i samtidig kognitiv træning og jobtræning og 2) medarbejdere, som oplæres og superviseres i at udføre kognitiv træning. Målgruppe 1 består af personer i arbejdsrehabilitering, dvs. personer som af kommunen er visiteret til et rehabiliteringsforløb ved et af projektstederne og som samtidig opfylder følgende: Forsørges af kontanthjælp eller dagpenge Har en psykisk lidelse indenfor det affektive eller psykotiske spektrum Oplever kognitive vanskeligheder, dvs. problemer med opmærksomhed og/eller eksekutive funktioner i hverdagen, vurderet på baggrund af Measure of Insight into Cognition - Self Report (MIC-SR) 2 Vurderes af projektstedets medarbejdere/visitator som motiveret for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppe 2 består af medarbejdere ved de 4 projektsteder, som har erfaring med rehabiliteringsindsatser i forhold til målgruppe 1. Disse medarbejdere skal deltage i et kursus i kognitiv træning samt regelmæssig supervision med henblik på opkvalificering til opgaven. CFK varetager projektledelsen og står herunder for etablering og drift af netværk for projektstederne, processtøtte til implementering af metoden samt forestår dokumentation og evaluering af projektets metode og resultater. Projektleder i CFK er chefkonsulent Mett Marri Lægsgaard.. Projektet er tilrettelagt i samarbejde med cand. psych., phd. Torben Østergaard Christensen, som i samarbejde med specialist i neuropsykologi Jesper Andersen har oversat, bearbejdet og tilpasset et system til kognitiv træning til danske forhold. ; TØC vil være tilknyttet projektet på ekspertbasis, og vil således stå for undervisning og supervision af de fagpersoner, der skal tilbyde brugermålgruppen kognitiv træning. 2 %* #B#8 ;;*F<;>=(!?$>)()" F6 1($6" G#'GG

6 De enkelte beskæftigelsestilbud rekrutterer deltagere, indgår aftaler om jobtræning for de enkelte deltagere og gennemfører forløb med en kombination af kognitiv træning og arbejdsprøvning. De involverede fagpersoner deltager i øvrigt i netværksaktiviteterne samt i evalueringen af projektets metode og resultater. Projektets mål: a. Hvad er målgruppens udbytte og projektets samlede resultat? b. Hvilke resultater og hvilken læring forventer projektet kan overdrages til andre? Der nedsættes ved projektets start en styregruppe bestående af projektlederen fra CFK, en ledelsesrepræsentant fra hvert af projektstederne, samt fra Væksthuset, København, der sammen med CBR-Randers har finansieret en del af projektudarbejdelsen. TØC er tilknyttet styregruppen som faglig ekspert. Styregruppen informeres løbende samt mødes 2-3 gange (evt. videomøde) i løbet af projektperioden mhp. drøftelse af projektets fremdrift og resultater. Projektets overordnede formål er at implementere og afprøve kognitiv træning i kombination med arbejdstræning i en dansk kontekst. En kontinuerlig og detaljeret monitorering af projektets metoder og resultater vil sikre, at projektet resulterer i viden om målgruppens udbytte og implementeringserfaringer til brug i andre kontekster. ad a) Målgruppe 1: Baseret på eksisterende forskning antages det, at en kombination af kognitiv træning og arbejdstræning vil mindske målgruppens kognitive vanskeligheder og dermed øge mulighederne for at etablere/genoptage tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil dog sandsynligvis være forskelle i de enkelte deltageres udbytte af træningen, bl.a. afhængigt af motivation, funktionsniveau ved træningens start, psykiske problemstillinger samt hændelser og påvirkninger i løbet af træningsperioden. Overordnet set har projektet som målsætning at: 80 % af deltagerne oplever en forbedret kognitiv funktion på min. 25 % ved afslutning af træningsperioden Der i projektets samlede målgruppe er mindst 35 % i arbejde 3 måneder efter træningsperiodens ophør Målgruppe 2: De fagpersoner, der indgår i projektet, opnår kompetenceudvikling og erfaring i forhold til arbejdet med kognitiv træning. Pro-

7 jektet har som målsætning, at hvert projektsted ved projektets afslutning har: mindst 2 fagpersoner, som har gennemgået uddannelse og supervision i forhold til kognitiv træning erfaring med gennemførelsen af mindst to gruppeforløb Projektets plan: a. aktiviteter b. tidsplan ad b) Udover dokumentation for målgruppens udbytte vil projektet resultere i detaljeret viden om implementeringen af kognitiv træning i den danske rehabiliteringssektor. Gennem projektets formidlingsprodukter gøres viden om implementeringen af metoden samt målgruppens udbytte tilgængelig for øvrige aktører indenfor området. ad a) Projektets aktiviteter skal sikre planlægning og forankring af indsatsen, kompetenceudvikling af målgruppe 2, udførelse af indsatsen samt dokumentation og formidling af metodens anvendelse og resultater. Nedenfor er de enkelte aktiviteter beskrevet nærmere. Forankring og udarbejdelse af indsatsteori: Forankringen af projektet i de enkelte centre sker gennem etableringen af en lokal organisation omkring projektet og udarbejdelsen af en indsatsteori for implementeringen og afprøvningen af indsatsten. Denne udarbejdes ved et opstartsmøde i projektet, mellem CFK og projektudøverne ved de enkelte projektsteder. Supervision, procesbistand og netværksorganiseret sparring: Fra projektets start etableres netværksorganiseret supervision, procesbistand og sparring projekterne imellem. CFKs erfaringer fra andre implementeringsopgaver viser, at en netværksorganisering, der faciliteter projektdeltagernes tværgående erfaringsudveksling, understøtter projektfremdriften markant. Der afholdes således et indledende heldagsseminar for 2-3 medarbejdere fra hvert projektsted mhp. undervisning i kognitiv træning. Efterfølgende afholdes 5 halvdagsseminarer med fokus på supervision og på evaluering og tilpasning af indsatsen, samt superviseret sparring omkring implementerings- og afprøvningsarbejdet. Kognitiv træning i gruppe: I hvert af de deltagende centre skal der opstartes to rehabilite-

8 ringsgrupper med seks deltagere. Grupperne skal fungere i et år og efter slow-open princippet, dvs. at der gradvist skal udsluses og optages medlemmer. Den kognitive gruppetræning skal foregå 2x1 time/ugentlig. Hver anden uge skal der desuden afholdes 1 times støttegruppemøde, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere og gensidigt støtte hinanden i deres individuelle kognitive udvikling, herunder at udveksle erfaringer om hvorledes læring og indsigt fra den kognitive træning omsættes i arbejdstræning og vice versa. Endelig skal medarbejderne udføre individuel coaching mhp. motivationsskabelse og individuel tilrettelæggelse af deltagernes træningsprogrammer, i alt 2 timer ugentligt. Arbejdstræningsprogrammet skal følge de principper, som i forvejen anvendes ved projektstederne. Det indebærer, at den enkelte deltager gennemgår et relativt individuelt rehabiliteringsforløb, samt at der gøres maksimale anstrengelser for at finde reelle arbejdspladser, alternativt værksteder, hvor arbejdskompetencer kan udvikles og stabiliseres. Det kognitive træningsprogram skal baseres på psykiatri-programmet i den danske udgave af det internationale Scientific Brain Training Program. Dette program indeholder en samling af 18 øvelser fordelt i forhold til domænerne: forarbejdningshastighed, selektiv opmærksomhed/årvågenhed, arbejdshukommelse, sproglig indlæring og hukommelse, visuel indlæring og hukommelse, tænkning og problemløsning samt auditiv hukommelse. Hver øvelse i programmet har 10 niveauer med stigende sværhedsgrad og brugeren starter hver øvelse på laveste niveau. Når en øvelse to gange i træk er gennemført fejlfrit rykkes brugeren automatisk op på næste niveau. I en anden del af programmet har den kognitive træner adgang til et detaljeret og grafisk overblik over klientens fremgang i de enkelte øvelser. Samtidig med gruppetræningen har brugeren mulighed for at gennemføre forløb med hjemme-/fjerntræning, som er tilrettelagt af den træningsansvarlige. Dokumentation og formidling: Projektets resultater dokumenteres løbende som beskrevet i afsnittet om evaluering. Projektstederne indsam-

9 ler data om gruppedeltagernes baggrundsoplysninger, kognitive vanskeligheder og motivation i forhold til den kognitive træning, samt registrerer data om indsatsens form og indhold. De indsamlede data indgår i arbejdet med at tilpasse indsatsen ifm. netværksseminarerne. Formidlingen af projektets resultater sker gennem produkter beskrevet under forankringsstrategien og indebærer bl.a. en afsluttende åben konference med deltagelse af projektstederne samt øvrige aktører indenfor området. Projektets metoder: Tidspunkt Aktiviteter Juni - september 2012 projektsted deltager i 2-3 personer fra hvert kursus i kognitiv træning Projektstederne starter rekruttering af deltagere CFK og projektstederne udarbejder indsatsteori August - september 2012 grupper op Projektstederne starter 2 Dataindsamling påbegyndes September Gennemførelse af 2012 september 2013 projektsted (mindst) 2 grupper pr Dataindsamling September 5 halvdagsseminarer 2012 juli mhp. supervision og tilpasning af indsatsen 2013 September - Indsamling af data til oktober 2013 casebeskrivelser April/maj Afsluttende afrapportering inkl. registerudtræk 2014 Maj 2014 Åben konference med præsentation af projektets resultater for øvrige aktører på området Projektet indebærer udviklings-, implementerings- og evalueringsarbejde, og denne opgave løses bedst ved at kombinere elementer fra "Gennembrudsmetoden" og "virkningsevaluering". Begge metoder er udviklet på baggrund af erfaringer med vanskelighederne med at gennemføre implementering i nye kontekster, og de

10 er derfor særdeles velegnede til at understøtte implementering og evaluering af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering samt sikre en grundig dokumentation af proces og resultater. Gennembrudsmetoden har været anvendt i Danmark i en lang række projekter indenfor bl.a. psykiatri og socialpsykiatri. 11 Gennembrudsmetoden tager afsæt i den stadigt stærkere evidens for, at implementering lykkes bedst i en proces, hvor man i en periode bevæger sig frem og tilbage mellem afprøvning og tilpasning; at vellykkede udviklings- og implementeringsprocesser forudsætter fokus på forankring og engagement i organisationen; og at målfastsættelse og -opfølgning er en vigtig forudsætning for at sikre projektet fokus, fremdrift og synergi. 12 Anvendelsen af Gennembrudsmetoden er retningsgivende på fire punkter: For det første skal der arbejdes med synlige forbedringer af praksis ("Gennembrud"). For det andet skal udviklingsarbejdet finde sted i en ikke-lineær proces, hvor man bevæger sig frem og tilbage imellem udvikling og afprøvning. For det tredje skal der arbejdes bevidst med projektforankring og netværksorganiseret faglig sparring. Sluttelig skal der ske løbende opfølgning på og vidensdeling omkring projektfremdriften og resultaterne. Udgangspunktet for arbejdet er, at metoden afprøves i mindre skala efter PDSA-cirklens fire faser: En planlægningsfase (Plan), en udførerfase (Do), en analysefase (Study) og en revisionsfase (Act). Ved at arbejde kontinuerligt med afprøvning af metoden skabes der læring om anvendeligheden og virkningen i den konkrete kontekst. Gennembrudsmetoden er således en velafprøvet metode, som kan anvendes til at sikre fremdrift og resultater af den indsats, som skal implementeres. For samtidigt at sikre dokumentation for, hvad der virker, og hvad der kan forbedres, udarbejdes et evalueringsdesign med udgangspunkt i principperne for virkningsevaluering. I#-= ;;)?$) %* % I#$( <86'= ;;*?$+, %-. *I#$ 1:#1= ;;!?$# / + '0'1 % 2 / '

11 Ansøgers kompetence i forhold til målgruppen og projektmålet: Virkningsevaluering er en udvidet effektevaluering, hvor man ikke blot kortlægger, om indsatsen har den forventede effekt, men også opnår indsigt i, hvorfor og under hvilke betingelser (lokale kontekster), en indsats får en effekt. Virkningsevalueringen forholder sig til interventionen som helhed og de grundlæggende antagelser, som interventionen er bygget op omkring. Der må således tages udgangspunkt i en fyldestgørende forståelse af den indsats, som søges implementeret. Her er en indsatsteori et uundværligt redskab. 13 En indsatsteori er opbygget af en implementeringsteori og en forandringsteori og består af både redegørende tekst og en overskuelig, logisk visualisering af forventede sammenhænge i indsatsen. Modellen indebærer en tydeliggørelse af kontekstbetingelser og faglige antagelser, ligesom den giver et udgangspunkt for at udvikle og prioritere proces- og effektindikatorer. Det indledende indsatsteoriarbejde er således grundlaget for ikke alene udvikling og implementering i retning af de ønskede resultater, men også for udvikling af instrumenter til monitoreringen af metodens målopfyldelse. CFK er et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet, med mangeårig erfaring indenfor rehabiliteringsområdet. CFK er resultatet af en fusion mellem det tidligere Center for Kvalitetsudvikling og det tidligere Center for Folkesundhed. Centret huser Klinisk Socialmedicin, hvor vi leverer læge- og psykologkonsulenter til kommunale jobcentre og revacentre og deltager i det nationale TTA-projekt, og Marselisborgcentret, hvor vi blandt andet arbejder på at forankre rehabiliteringen i såvel forskningen som den faglige praksis. I det tidligere Center for Kvalitetsudvikling har vi omfattende erfaring i brugen af metoder til udvikling, implementering og evaluering, og vi har viden om og erfaring med målgruppen gennem en lang række projekter indenfor det sociale og psykiatriske område. Centrets arbejde og publikationer kan ses på hjemmesiden Det aktuelle projekt vil blive bemandet med erfarne konsulenter fra de relevante afdelinger i centret.! 4 = ;;5?$6# ) 4 +6#&#0C$A&EFE 6= ;;*?$) I#$8EJ1

12 Hvordan vil evalueringen foregå? Evalueringen skal opfylde to formål: Den skal sikre kontinuerlig monitorering af projektets implementeringserfaringer og resultater med henblik på tilpasning af indsatsen, og den skal sikre dokumentation af målgruppens udbytte af indsatsen. Disse formål opfyldes ved at udføre samtidig proces- og virkningsevaluering. Udarbejdelsen af indsatsteorier for hvert projektsted muliggør beskrivelse af de baggrundsfaktorer og kontekstfaktorer, som må registreres for hver enkelt deltager, samt en udledning af proces og effektindikatorer for evalueringen. Dette arbejde danner grundlag for udviklingen af følgende dataindsamlingsinstrumenter: Et spørgeskema til indledende registrering af relevante baggrundsvariable for hver enkelt gruppedeltager (f.eks. køn, alder, forsørgelsesgrundlag, ledighedsperiode, evt. diagnoser); et spørgeskema til afsluttende registrering af relevante indsatsog kontekstvariable for hver enkelt gruppedeltager (f.eks. antal træningstimer, mængde og type af arbejdstræning); samt et spørgeskema til kontinuerlig registrering af medarbejdernes aktiviteter som beskrevet i indsatsteorien (f.eks. timeforbrug), registrering af barrierer (f.eks. dropoutantal og årsager), samt øvrige relevante implementeringserfaringer. Som udgangspunkt må de samme faktorer og indikatorer indgå i evalueringen på tværs af de fire projektsteder men det enkelte projektsted kan tilføje enkelte relevante spørgsmål til den lokale måling, hvis f.eks. visitationsproceduren eller arbejdstræningen på afgørende vis er forskellig fra de øvrige projektsteders. Procesevalueringen foregår vha. de udviklede skemaer til registrering af medarbejdernes aktiviteter. Medarbejderne udfylder spørgeskemaet op til hvert netværksseminar, og besvarelserne sammenholdes på seminaret med projektstedets indsatsteori, mhp. monitorering af implementeringen samt evt. tilpasning af indsatsen (jf. PDSA-cirklen). Resultaterne opsamles i beskrivelsen af projektets implementeringserfaringer. Virkningsevalueringen foregår primært ved hjælp af monitorering af den enkelte deltagers udvikling i selvoplevet kognitivt funktionsni-

13 veau, målt vha. MIC-SR. Deltagerne udfylder spørgeskemaet en gang månedligt og resultaterne indgår i den løbende supervision og tilpasning af indsatsen ved netværksseminarerne, samt anvendes til den afsluttende kvantitative vurdering af deltagernes udbytte. Deltagernes motivation for kognitiv træning monitoreres desuden månedligt vha. APQ (Activities Perception Questionaire). " Resultaterne indgår dels i tilpasningen af indsatsen overfor den enkelte deltager, dels som kontekstvariabel i forhold til deltagerens udbytte. De registrerede baggrunds- og kontekstvariable vil blive anvendt til beskrivelse af målgruppen samt til enkle undersøgelser af sammenhænge mellem disse variable og deltagernes udbytte, i den udstrækning de indsamlede data muliggør sådanne beregninger. Den kvantitative effektvurdering suppleres med en kvalitativ undersøgelse af udvalgte cases. For hvert projektsted udvælges således en deltager, som interviewes om forløbets indhold og det oplevede udbytte. Desuden foretages interview med den/de fagpersoner, der har udført den kognitive træning, samt en relevant person fra den arbejdsplads, hvor arbejdstræningen er foregået. Data fra disse interviews samt øvrige indsamlede data anvendes i en samlet casebeskrivelse. Deltagerne udvælges i samarbejde mellem projektstedet og CFK ud fra kriteriet om hvor der er størst læringspotentiale ift. implementering og udbytte af metoden. Endelig udføres en opfølgningsmåling med henblik på vurdering af projektets målopfyldelse ift. at øge målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages således registerudtræk vedrørende forsørgelsesgrundlag 3 måneder efter afslutning af træning på alle deltagerne i projektet. Data hentes fra Beskæftigelsesministeriets DREAM register. Aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet defineres som en længere periode (mindst 4 uger) uden offentlig forsørgelse eller arbejde med tilskud fra det offentlige. Der vil blive opgjort hvilken type offentlig forsørgelse deltagerne har på opfølgningstidspunktet, og der " # C3') 2("

14 Forankring: a. Hvordan bliver metoder, erfaringer og resultater dokumenteret? b. Er der indgået aftale med andre om overdragelse af projektets resultater og erfaringer? c. Hvordan sikres at projektets resultater og erfaringer, i øvrigt, kan genanvendes efter projektets afslutning? Antal deltagere i projektet: vil blive benyttet overlevelseskurver til at beskrive varigheden til skift i forsørgelsesgrundlag. Opgørelserne stratificeres desuden på alder og køn. Der indhentes tilladelse fra Datatilsynet. ad a) Implementering med PDSA-cirklen og indsatsteorien som redskaber indebærer, at der løbende sker opfølgning og dokumentation af afprøvning og implementering, samt tilpasning af indsatsen til de lokale forhold. Denne proces er erfaringsmæssigt med til at sikre ejerskab til og forankring af den implementerede indsats. ad b) og c) Formidlingsprodukter: Ved projektets afslutning udarbejdes mindst to formidlingsprodukter, en implementeringsguide målrettet øvrige beskæftigelsescentre og 1-2 artikler målrettet den bredere interessekreds omkring rehabilitering. Implementeringsguiden omfatter konkrete og handlingsanvisende præsentationer af indsatsen, dens effekt og særlige forhold, der skal iagttages i forbindelse med implementering, bl.a. vedrørende forankring, økonomi og styring. Implementeringsguiden udformes som en operationel guide, der henvender sig til øvrige tilbud med interesse for at implementere kognitiv træning. Guiden gøres tilgængelig på CFKs hjemmeside og på øvrige relevante hjemmesider efter aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektets resultater opsamles i en kort rapport til Arbejdsmarkedsstyrelsen og omsættes desuden til mindst én artikel, med fokus på vurdering af kognitiv træning som metode, herunder præsentation af deltagernes udbytte. Der udarbejdes som minimum en artikel til publicering i et dansk tidsskrift. Hvis resultaterne skønnes at kunne bære det, udarbejdes desuden en artikel til publicering i et relevant internationalt tidsskrift. Åben konference: Ved projektets afslutning afholdes en åben konference, hvor CFK og projektstederne formidler projektets erfaringer og resultater for alle interesserede. Konferencen er deltagerfinansieret og indgår ikke i budgettet. Hvert projektsted skal i løbet af afprøvningsperioden køre to grupper. Der skal til stadighed være 6 deltagere i hver gruppe. Deltagerne afsluttes efter behov, gennemsnitstiden er ca. 6 måneder. I løbet af afprøvningsperioden anslås det, at hvert projektsted kan gennemføre kogni-

15 Heraf Resumé (Maks. ½ side): % kvinder: % mænd: tiv træning for ca. 24 personer, i alt 96 personer i det samlede projekt. De 4 projektsteder anser det for sandsynligt, at de kan rekruttere det nævnte antal. Projektstederne er velkomne til at gennemføre flere gruppeforløb for egne midler, blot skal deltagerne indgå i evalueringen. Projektstederne anslår en sandsynlig kønsfordeling på ca. 66 % kvinder og 34 % mænd. Der er flere årsager til, at personer med psykiske lidelser ofte har besvær med at finde og fastholde arbejde. Nyere forskning viser, at kognitive vanskeligheder har afgørende indflydelse på, hvordan den ramte fungerer i hverdagen, herunder i arbejdslivet. Samtidig peger en række undersøgelser på, at en kombination af kognitiv træning og arbejdstræning kan forbedre målgruppens muligheder for at skabe og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Kombinationen af kognitiv træning og arbejdstræning er hidtil ikke afprøvet i en dansk kontekst. Med dette projekt foreslår CFK, Region Midtjylland, en implementering og afprøvning af metoden ved en række danske virksomheder, der har særlige erfaringer med målgruppen. Der er brug for evaluering af metodens implementerbarhed i en dansk kontekst og egnethed ift. at forbedre målgruppens chancer for at deltage i arbejdslivet. Projektet indebærer uddannelse og supervision af en række fagpersoner ift. at udføre kognitiv træning, implementering og gennemførelse af træningsforløb ved 4 beskæftigelsestilbud, netværksbaseret sparring og erfaringsudveksling mellem de involverede projektsteder, samt løbende dokumentation for og tilpasning af indsatsen. Projektet resulterer i de første erfaringer med metodens anvendelse i en dansk kontekst og viden om målgruppens udbytte af den kognitive træning. Resultaterne gøres tilgængelige for alle relevante aktører igennem en anvendelsesorienteret implementeringsguide samt mindst én artikel om projektets resultater. Projektets brug af metoder og virkemidler fra hhv. Gennembrudsmetoden og virkningsevaluering sikrer, at der gennem projektet skabes grobund for forankring af metoden ved de involverede projektsteder samt grundig dokumentation af metodens anvendelse og resultater til gavn for øvrige aktører i den danske rehabiliteringssektor. 7. Forskudsudbetaling Ansøges der om forskudsmæssig udbetaling af tilskuddet: nej. Hvis ja ønskes begrundelse herfor: Dog gerne bagudrettet udbetaling ved hvert kalenderårs afslutning mhp. afregning med samarbejdspartnere 8. Underskrift Undertegnede ansøger erklærer, at ovennævnte oplysninger og oplysningerne i diverse bilag er rigtige Dato: Underskrift:

ANSØGNINGSSKEMA. Forsøg med frivillige mentorer til unge

ANSØGNINGSSKEMA. Forsøg med frivillige mentorer til unge ANSØGNINGSSKEMA Forsøg med frivillige mentorer til unge Ansøgningen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsfastholdelse Njalsgade 72 A 2300 København S 1. Projektets navn

Læs mere

Projektbeskrivelse Det Nationale Peer-Netværk

Projektbeskrivelse Det Nationale Peer-Netværk Projektbeskrivelse Det Nationale Peer-Netværk 4. Organisationens navn og CVR nummer Peer Netværket, Danmark (midlertidigt navn) CVR: 36126639 5. Øvrige aktuelle tilskud til projektet Nej 6. Støtte fra

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Bedre behandling til flere unge med spiseforstyrrelser. Lederen af partnerskabets navn og adresse

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Bedre behandling til flere unge med spiseforstyrrelser. Lederen af partnerskabets navn og adresse ANSØGNINGSSKEMA Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år Partnerskabets navn Bedre behandling

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Et fælles kommunalt udviklingsprojekt om reduktion af sygefravær og øget jobtilfredshed i plejesektoren.

Et fælles kommunalt udviklingsprojekt om reduktion af sygefravær og øget jobtilfredshed i plejesektoren. Et fælles kommunalt udviklingsprojekt om reduktion af sygefravær og øget jobtilfredshed i plejesektoren. Det skal blive bedre - et fælles kommunalt udviklingsprojekt om reduktion af sygefravær og øget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

EVALUERING AF MESTRINGSTILBUD TIL SÅRBARE ELEVER MED PSYKISKE PROBLEMER PÅ GØGLERPRODUKTIONSSKOLEN I AARHUS

EVALUERING AF MESTRINGSTILBUD TIL SÅRBARE ELEVER MED PSYKISKE PROBLEMER PÅ GØGLERPRODUKTIONSSKOLEN I AARHUS itracks (i2minds) Klosterport 4E, 4. 8000 Aarhus C Telefon: +45 22 52 93 22 E-mail: info@itracks.dk Cvr.nr: DK-31109612 EVALUERING AF MESTRINGSTILBUD TIL SÅRBARE ELEVER MED PSYKISKE PROBLEMER PÅ GØGLERPRODUKTIONSSKOLEN

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2015 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 1. juni 2015 kl. 12

Ansøgningsfrist d. 1. juni 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud 15.75.14.10 Ansøgningsfrist d. 1. juni

Læs mere

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Evaluering af det satspuljefinansierede gennembrudsprojekt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING PÅ RETTE VEJ I JOB

EVALUERING PÅ RETTE VEJ I JOB Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Slutrapport Dato september 2013 EVALUERING PÅ RETTE VEJ I JOB EVALUERING PÅ RETTE VEJ I JOB Dato 2013-09-09 Udarbejdet af Joachim Boll Sophie Danneris Jensen Michael

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

EVALUERING OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER MED TILSKUD FRA PULJEN 19M 2009-2012

EVALUERING OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER MED TILSKUD FRA PULJEN 19M 2009-2012 Til Socialstyrelsen Dokumenttype Evaluering og erfaringsopsamling af projekterne tilknyttet puljen 19M Dato Juni 2012 EVALUERING OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER MED TILSKUD FRA PULJEN 19M 2009-2012 ERFARINGSOPSAMLING

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug

Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug Martin Sandberg Buch, Pernille Thygesen og Katrine Schepelern Johansen Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med ikke-psykotisk sindslidelse og misbrug Kvalitativ evaluering af det tværsektorielle

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser 15.75.03.20

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser 15.75.03.20 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser 15.75.03.20 Ansøgningsfrist den 22.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer

VidensLaboratorium.1. - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer VidensLaboratorium.1 - De ikke-jobklare unge med psykiske problemer September 2012 VidensLaboratorium.1 De ikke-jobklare unge med psykiske problemer På vej mod mere viden og bedre effekter Udfordringen

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere