Byggeriets Hus Godthåbsvej Frederiksberg. 2.juni - 1.juli 2007 tirsdag-søndag kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets Hus Godthåbsvej 33 2000 Frederiksberg. 2.juni - 1.juli 2007 tirsdag-søndag kl. 11-16"

Transkript

1 VENDEPUNKTER

2 Byggeriets Hus Godthåbsvej Frederiksberg 2.juni - 1.juli 2007 tirsdag-søndag kl oplag 2007 Rune Elgaard Mortensen Luise Faurholt Helene Rud Gjølme Anne Grefstad Jacob Hoff René Holm Lars Søgaard Michael Würtz Overbeck og Rikke Hansen

3 VENDEPUNKTER

4 Endepunkter, Vendepunkter Af Rikke Hansen I de senere år har vi har været vidner til et væld af drejninger eller turns fra vendingen mod billedet og vendingen mod kroppen indenfor kulturstudier, til den etnografiske vending og den performative vending indenfor kunsten nok til at gøre enhver svimmel. 1 Blandt disse drejninger, der har erstattet den avantgardistiske ide om negation, finder vi også det såkaldte spatial turn indenfor en lang række discipliner. Men hvad betyder det for en kunstner at tænke med rummet, udover ganske simpelt at placere objekter eller malerier i rum? Og hvordan kan man finde rundt i denne vending mod vendinger? Den moderne kunstkritiker Clement Greenberg argumenterer i sit essay Towards a Newer Laocoon, fra 1940, at enhver kunstform må definere og forædle sig selv i relation til de begrænsninger dets individuelle medium stiller til den. 2 Det betyder, at maleriets essens er at finde i dets specificitet: det udspændte lærreds todimensionale flade, og at dets evolutionære skæbne er abstraktionens ikke-repræsentation. Heraf følger, at der er meget lille plads til rummet i maleriet, hvad enten dette rum forstås som perspektiv eller repræsentation i selve billedet - eller som et tredimensionelt supplement til maleriet, som det for eksempel er tilfældet med Robert Rauschenbergs Combines. Næsten tre årtier senere, udvider og modificerer kritikeren Michael Fried det Greenbergske paradigme i sit essay Art and Objecthood. 3 Ifølge Frieds tekst er installation og performance ikke rigtige kunstarter, delvist fordi de sammensætter og blander elementer fra diverse andre former for kunst, og delvist fordi de forvandler udstillingsrummet til en slags scene. Det primære fokus for hans angreb er minimalismen, hvilken han beskriver som teatralsk i et forsøg på at forklare, hvordan minimale værker er afhængige, ligesom teatret, af publikums tilstedeværelse for at være komplette. For Fried, som for Greenberg, er det autonome kunstværk selvrefererende; dets værdi er iboende og konstant. Det er den måde, hvorpå det fastholder sin kritik. Minimale værker låner i modsætning hertil deres værdi fra omgivelserne en Carl André på en parkeringsplads er blot en bunke mursten, for at bruge Robert Hughes eksempel; værket har brug for galleriet som eksistensberettigelse. 4 Beskueren bliver derved opmærksom på sin egen tilstedeværelse i eller på galleriet-som-scene. Det avantgardistiske værk, lyder argumentet, bør kalde på en desinteresseret kritisk dom, en æstetisk oplevelse der udelukker alt, hvad der ikke direkte er del af værket selv, såsom beskuerens kropslige erfaring og rumlige placering. Hverken Fried eller Greenberg nægter at sidstnævnte oplevelser eksisterer, men hævder, at det er kunstens formål at transcendere dem. Greenbergs argument har modtaget en del knubs, især fra feministiske kritikere, såsom performanceteoretikeren Amelia Jones, men har på det seneste oplevet lidt af renæssance. 5 Også Frieds essay har haft indflydelse på debatter i samtidskunsten udover og endda imod hans egne intentioner, og det er svært at finde en antologi om minimalisme eller performance, der ikke nævner essayet som en central tekst på trods af hans kritiske indstilling til vendingen mod det teatralske. Forfølgelsen af kunstens kerne er også en stræben efter dens oprindelse, en undersøgelse af det der bliver tilbage, når alt det irrelevante er skrabet bort. Og som det er tilfældet med al sådan stræben, er det også en søgning mod kunstens død, for hvad sker der når denne oprindelse, dette nulpunkt, er fundet? Hvor går man så hen? En af de mest mystiske og paralyserende koncepter for den studerende, der har valgt at læse æstetik, billedkunst eller kunsthistorie, må være ideen om kunstens opløsning. Denne teori om slutninger eller endepunkter går tilbage til den tyske, idealistiske filosof G.W.F. Hegels forelæsninger om æstetik fra 1820erne, og dens apokalyptiske prognose har formet det moderne maleris historie, lige siden Paul Delaroche udbrød: Nu er maleriet dødt!, første gang han så en Daguerreotypi, fotografiets forgænger. 6 Teoretikere, såsom Frankfurterskole-filosoffen Theodor Adorno og den franske litterære kritiker Maurice Blanchot, har brugt Hegels påstand til at argumentere for en uendelig erosion af [kunstens] opløsning. 7 Hvor Greenberg konkluderer, at den avancerede kunsts skæbne er udelukkende at beskæftige sig med sin egen mediespecificitet, tager Adornos version af kunstnerisk autonomi form af en Entkunstung, eller en af-kunstning, i hvilken kunstværket destruerer sin egen basis i en stræben mod at blive mere uigennemtrængelig, mere uforståelig. Dette er ikke en simpel søgen efter det rene vrøvl; elementerne i værket er sat nøje sammen, så de danner et præcist hele, hvilket giver værket dets krav på autonomi. 8 I det posthumt udgivne værk Asthetische Theorie er kunst sammenlignet med fyrværkeri; begge, påstår Adorno, er menneskeskabte konstruktioner, der uanset deres kunstighed fremstår som var de kommet til verden af egen kraft. 9 Blanchot introducerer et begreb, der er både ligner og adskiller sig fra Entkunstung, hvilket er désœuvrement, eller ikke-iværksættelse. 10 Værkets essens er ifølge ham dets mangel på essens,

5 dets fortsatte modstand overfor underordningen af ethvert fasttømret koncept. Værket deler sit rum med dødens rum, fordi døden præsenterer os for grænsen for vor viden. Hvordan skal vi forholde os i de rum, hvor kunsten efter sigende har mødt sit endeligt: Gallerierne, museerne, som Adorno sammenlignede med mausoleer rum, der som kunsten selv nægter at gå bort? 11 Det sted, hvor nogen dør, er ikke noget ligegyldigt sted, siger Blanchot. Svaret for adskillige 1980er og 90er kunstnere var at benytte udstillingsrummet som et medium i sig selv ved at engagere sig i en institutionel kritik og undersøge, i tråd med den herskende kritik af Greenberg, de diskurser, der omgiver præsentationen af kunst og arbejde med rummet mellem værket og beskueren. 12 Dette er den bevægelse Hal Foster identificerer som neoavantgarden i slutningen af det 20. århundrede i sin respons til Peter Bürger s Theorie der Avantgarde. 13 I denne bog fra 1976, fremsætter Bürger påstanden, inspireret af Adornos, at kunst, efter Anden Verdenskrig, har mistet sin kritiske evne og ikke længere er i stand til at negere sin egen status som kunst, at af-kunste sig. I en verden hvor alting bærer potentialet til at blive inkluderet i den kunstinstitutionelle ramme, hvor distinktionen mellem kunst og ikke-kunst er blevet opløst, annoncerer Bürger avantgarden for død. Foster er uenig. Nutidskunstens vending mod rummet dens spatial turn - er i en vis forstand født ud af den minimale kunsts fænomenologiske rumlighed og den institutionelle kritiks diskursive rumlighed, men overskrider også begge disse bevægelser. Problemet ved vendingens definition hører hjemme i navnet, siden det at snakke om et turn er at forudsætte et før og et efter, og derved prioritere tiden frem for rummet. Fokusset på det temporale er først og fremmest en modernistisk ide, siden det at være moderne er at være ikke-gammel, og det at blive moderne er at skubbe det nuværende moderne bagud mod det traditionelle. Dette er grunden til, at den moderne kunsts historie er historien om at arbejde sig igennem dens successive dødsfald. Min pointe er, at vi er vidner til en transformation i forståelsen af kunsten, som ikke bare kan forklares i form af en trend, men må tænkes i flertal, ikke som en enkelt vending, men som vendinger. At tænke rumligt er ikke at forlade tiden (hvordan skulle det være muligt?), men at anerkende at rum er produkter af relationer mellem ting, mellem mangfoldige inter- og intraaktioner. Geografen Doreen Massey siger: Uden rum, ingen mangfoldighed; uden mangfoldighed, intet rum. 14 Ydermere, at tænke rumligt er at anerkende, at rum altid er under konstruktion og derfor ikke kan skilles fra tiden, at rummet i stedet må forestilles som sameksistensen af historier-indtil-nu. 15 Rum er ikke længere kun skulptørens anliggende, ej heller blot kunstens container; rummet har også bevæget sig ind i maleriets domæne, hvorfra Greenberg forsøgte at bandlyse det. Mangfoldige, sameksisterende historier mødes i billedet; nogle gange er de samplede fra fotografier, der på grund af deres mangel på essens undviger det formalistiske paradigme; nogle gange er det det urolige ægteskab mellem maleri og installation, der konstituerer rumligheden; og nogle gange er det Figurens opløsning på og henover billedfladen, der skaber et rum, hvori alt er lige nært og lige fjernt. 16 Rikke Hansen er kunstkritiker og lektor i billedkunst ved Goldsmiths, University of London. Kontakt: 1 Se W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago: University of Chicago Press, 1994 (vendingen mod billedet); Vicky Kirby, Telling Flesh: The Substance of the Corporeal, New York: Routledge, 1997 (vendingen mod kroppen); Hal Foster, The Artist as Ethnographer i dennes The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century, Cambridge, Mass: MIT Press, 1996, pp (vendingen mod etnografien); og Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M: Suhrkamp, 2004 (vendingen mod det performative). 2 Clement Greenberg, Towards a Newer Laocoon, i Charles Harrison and Paul Wood (red), Art in Theory : An Anthology of Changing Ideas, (Malden: Blackwell, 2003), pp Michael Fried, Art and Objecthood i Gregory Battock (red), Minimal Art: A Critical Anthology, New York: E.P. Dutton, 1968, pp Robert Hughes, The Shock of the New: Art and the Century of Change, London: Thames & Hudson, 1991, p For en kritik af Greenberg se for eksempel: Amelia Jones, Body Art: Performing the Subject, Minneapolis: University of Minnesota Press, På samme tid er Greenbergs samlede værker samt hans biografi blevet ugivet, se: Clement Greenberg, The Collected Essays and Criticism, 4 vols, Chicago: University of Chicago Press, 1995; og Florence Rubenfeld, Clement Greenberg: A Life, New York: Scribners, G.W.F. Hegel, Aesthetics: Lectures on Fine Art, Volume 1, Oxford: University Press, Delaroche citeret i Douglas Crimp, The End of Painting, i October, no. 16, Spring 1981, p Maurice Blanchot, The Space of Literature, Lincoln: University of Nebraska Press, 1982, p Se for eksempel: Theodor Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, London: Verso, 1974, paragraph 47, pp Theodor Adorno, Aesthetic Theory, London: Athlone Press, 1997, p Maurice Blanchot, The Work of Fire, Stanford, CA: Stanford University Press, 1995, p Theodor Adorno, Valery Proust Museum i dennes Prisms, Cambridge, Mass: MIT Press, 1994, p Blanchot, The Space of Literature, op cit, p Hal Foster, Who s Afraid of the Neo-Avant-Garde? i dennes The Return of the Real, op cit, pp. 1-32; og Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minneapolis: University of Minnesota Press, Doreen Massey, For Space, London: Sage, 2005, p Ibid. 16 Se for eksempel: Gilles Deleuze, Bacon: The Logic of Sensation, Minneapolis: University of Minnesota Press, Det skal fremhæves, at rummet her stadig står uden for repræsentationens felt.

6 End Points, Turning Points By Rikke Hansen Recent years have witnessed an overabundance of turns - from the pictorial turn and the corporeal turn within cultural studies, to the ethnographic turn and the performative turn within art - enough to make anyone dizzy. 1 Among these turns, which have replaced the avant-gardist notion of negation, we also find the so-called spatial turn affecting a wide range of disciplines. But what does it mean for an artist to think spatially, beyond simply arranging objects or paintings in a space? And how does one find one s way through this turn towards turns? In his 1940 essay, Towards a Newer Laocoon, the modernist art critic Clement Greenberg argues that each visual art form needs to define and refine itself with regard to the limitations of its own medium. 2 As a result, the essence of painting is to be found in the two-dimensional flatness of the stretched canvas, and its evolutionary destiny is the non-representational language of abstraction. It follows from this that there is very little room for space in painting, whether this space is conceived as perspective or representation within the painting or as three-dimensional additions to the painting, as is the case in Robert Rauschenberg s Combines. Almost three decades later, the critic Michael Fried decided to expand and modify Greenberg s paradigm in his essay Art and Objecthood. 3 According to Fried s text, installation and performance are not proper art, partly because they comprise and combine elements from several art forms, and partly because they turn the exhibition space into a stage of sorts. The main focus of his attack is minimal art, which he describes as theatrical, to explain how such works are dependent, like theatre, on the presence of an audience to be complete. For Fried, as for Greenberg, the autonomous work of art is self-referential; its value is inherent and constant; that is how it sustains its critique. Minimal artworks, by contrast, borrow their value from their surroundings - a Carl André in the car park is simply a pile of bricks, to use Robert Hughes example; the work needs the gallery to justify its existence. 4 The beholders, in turn, become aware of their own presence in or on the galleryturned-stage. The avant-gardist work of art, the argument goes, should call for disinterested critical judgment, an aesthetic experience which brackets out everything that is not directly part of the work itself, such as the spectator s embodied and situated experience. Neither Fried nor Greenberg deny that such experiences exist but claim that the purpose of art is to transcend them. Greenberg s argument has taken a bit of a battering, especially from feminist critics, such as the performance theorist Amelia Jones; however, recent years have seen a revival of and renewed interest in his ideas. 5 Also Fried s essay has influenced contemporary art debates beyond and even against his intentions and it is difficult to find a reader on minimalism or performance which does not cite it as a key text despite his denunciation of the turn towards theatricality. The search for the core of art is also a search for its origin, an examination of what remains when everything irrelevant has been stripped away. And as with all such pursuits, it is also a search for death; for what happens once this origin, this point zero, is found? Where do you go next? One of the most puzzling and paralyzing concepts for the student of aesthetics, fine art or art history, is that of the end of art. This theory of ends goes back to the German idealist philosopher G.W.F. Hegel s lectures on aesthetics from the 1820s and its apocalyptic prognosis has shaped modern painting ever since Paul Delaroche exclaimed: now painting is dead! upon seeing a Daguerreotype, the predecessor of the photograph. 6 Certain theoreticians, such as the Frankfurt School philosopher Theodor Adorno and the French literary critic Maurice Blanchot, have utilized Hegel s claim and argued for an unending erosion of the end of art. 7 Where Greenberg states that the destiny of advanced painting is to concern itself only with its own medium-specificity, Adorno s version of artistic autonomy takes the form of Entkunstung, or de-arting, in which the artwork destroys its own basis by striving towards unintelligibility, becoming always more opaque. 8 This is not simply a search for nonsense; the elements of the work are carefully ordered into a coherent whole, hence the claim to autonomy. In the posthumously published Aesthetic Theory, art is compared to fireworks; both, Adorno argues, are manmade constructions which regardless of their artificiality appear as if they have entered the world by their own force. 9 Blanchot introduces a notion which is both similar and different to Entkunstung, that of désœuvrement, or worklessness. 10 The essence of the work, he argues, is its lack of essence, its continual resistance to subordinate itself to a fixed concept. The work shares its space with death s space because death presents us with the limit of our understanding. What are we to make of the spaces in which art is said to have died: the galleries, the museums, which Adorno compares to mausoleums, and which, like art itself still refuse to go away? 11 The place where someone dies is not some indifferent spot, Blanchot says, and the answer for

7 several artists of the 1980s and 90s was to use the exhibition space as a medium in its own right, engaging in institutional critique, examining, in a largely anti-greenbergian move, the discourses surrounding the display of art and working with the spaces between the works and their audiences. 12 This is the movement Hal Foster identifies as the neo-avant-garde at the end of the 20th Century in his response to Peter Bürger s influential Theory of the Avant-Garde. 13 In this book from 1976, Bürger claims, influenced by Adorno, that art, post World War II, has lost its criticality and is no longer able to transcend and negate its own status as art, to de-art itself. In a world where everything can be institutionally framed as art, where the distinction between art and non-art has been dissolved, Bürger pronounces the avant-garde dead. Foster begs to differ. The current spatial turn within art is to some degree born from the phenomenological spatiality of minimal art and the discursive spatiality of institutional critique, but also exceeds what these tendencies or movements encapsulate. The problems about its definition are integral to its name, since to speak of a turn implies a before and an after, and thus prioritizes time over space. The focus on the temporal is fundamentally a modernist idea, since to be modern is to be not-old and to become modern is to push the currently modern into the past. This is why the history of modern art is the history of working through its successive deaths. My point here is that we are witnessing a transformation in the understanding of art which cannot simply be put down to one single trend but needs to be thought in the plural, not as a turn, but as multiple turns. To think spatially as an artist is not to abandon time (how would that be possible?) but to recognize space as the product of relations between things, of multiple inter- and intra-actions. In the words of geographer Doreen Massey: without space, no multiplicity; without multiplicity, no space. 14 Furthermore, thinking spatially is to acknowledge that space is always under construction, thus inseparable from temporality, and that it is to be imagined as a simultaneity of stories-so-far. 15 Space is no longer just the concern of the sculptor, nor is it simply the container of art; it has moved into the realm of painting as well, from which Greenberg banned it. Multiple, simultaneous stories meet in the image; sometimes they are sampled from photography, a visual form which due to its lack of essence escapes the formalist paradigm; sometimes, it is the uneasy marriage between painting and installation that constitutes its spatiality; and sometimes, it is the dissolution of the Figure upon and across the picture plane which creates a space in which everything is equally close and equally far. 16 Rikke Hansen is an art critic and a lecturer in fine art at Goldsmiths, University of London. Contact information: 1 See W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago: University of Chicago Press, 1994 (the pictorial turn); Vicky Kirby, Telling Flesh: The Substance of the Corporeal, New York: Routledge, 1997 (the corporeal turn); Hal Foster, The Artist as Ethnographer in his The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century, Cambridge, Mass: MIT Press, 1996, pp (the ethnographic turn); and Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M: Suhrkamp, 2004 (the performative turn). 2 Clement Greenberg, Towards a Newer Laocoon, in Charles Harrison and Paul Wood (eds), Art in Theory : An Anthology of Changing Ideas, (Malden: Blackwell, 2003), pp Michael Fried, Art and Objecthood in Gregory Battock (ed), Minimal Art: A Critical Anthology, New York: E.P. Dutton, 1968, pp Robert Hughes, The Shock of the New: Art and the Century of Change, London: Thames & Hudson, 1991, p For a critique of Greenberg, see for example: Amelia Jones, Body Art: Performing the Subject, Minneapolis: University of Minnesota Press, At the same time Greenberg s collected writings have been published as well as his biography; see: Clement Greenberg, The Collected Essays and Criticism, 4 vols, Chicago: University of Chicago Press, 1995; and Florence Rubenfeld, Clement Greenberg: A Life, New York: Scribners, G.W.F. Hegel, Aesthetics: Lectures on Fine Art, Volume 1, Oxford: University Press, Delaroche cited in Douglas Crimp, The End of Painting, in October, no. 16, Spring 1981, p Maurice Blanchot, The Space of Literature, Lincoln: University of Nebraska Press, 1982, p See for example: Theodor Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, London: Verso, 1974, paragraph 47, pp Theodor Adorno, Aesthetic Theory, London: Athlone Press, 1997, p Maurice Blanchot, The Work of Fire, Stanford, CA: Stanford University Press, 1995, p Theodor Adorno, Valery Proust Museum in his Prisms, Cambridge, Mass: MIT Press, 1994, p Blanchot, The Space of Literature, op cit, p Hal Foster, Who s Afraid of the Neo-Avant-Garde? in his The Return of the Real, op cit, pp. 1-32; and Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minneapolis: University of Minnesota Press, Doreen Massey, For Space, London: Sage, 2005, p Ibid. 16 See for example: Gilles Deleuze, Bacon: The Logic of Sensation, Minneapolis: University of Minnesota Press, Importantly, this is still a non-representational space.

8

9

10

11

12 Luise Faurholt

13

14

15

16 Helene Gjølme

17

18

19

20 Anne Grefstad

21

22

23

24 Jacob Hoff

25 Arbejdstitel: Parked Life Oplæg til et billedarbejde med udgangspunkt i Vestre Kirkegård forstået som konkret og mentalt rum.

26

27

28 René Holm

29

30

31

32 Lars Søgaard

33

34

35

36 Michael Würtz Overbeck

37

38

39

40 Rune Elgaard Mortensen, 1980 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: maleri, tegning Uddannelse: Kunstakademiet i Trondheim, NTNU Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger: 2007 Trøndelagsutstillingen, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim 2006 Charlottenborgs Forårsudstilling, Kbh 2006 Mixtape Vol.1, Galleri KIT, Trondheim 2004 Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup Luise Faurholt, 1976 Mail og web: Tlf.: Arbejdsområde: maleri m.m. Uddannelse: Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole BA i Kunsthistorie, Århus Universitet Udstillinger: 2007 (oktober) Galleri Profilen, gruppeudstilling, Århus 2006 Udflugt, Galleri Åhuset v/selma Michelsen, Køge 2006 SPRING 06, Århus Kunstbygning 2006 KRASCH! no.3: Synchronicity, med Thyra Hilden, rummed, Århus 2005 WUNDERCAMP Århus Kunstakademi 2005 og 2004 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus 2004 Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup 2003 Kunstnernes Efterårsudstilling, Kbh. Helene Gjølme, 1983 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: Installation og skulptur, foto, film Uddannelse: Goldsmith College of Art, London Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger: 2005 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus René Holm, 1967 Mail og web: Tlf.: Arbejdsområde: maleri Uddannelse: Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger (udvalgte): 2007 Vilnius Contempoary art Center, Litauen 2006 Janus bygningen Tistrup, gruppe udst Galleri Franz Pedersen Horsens de fremmede 2006 Gallerie Wolfsen Ålborg sixteen destinies 2006 Art Copenhagen 2005 Kunstnernes Påskeudstilling Kunstbygningen Århus 2005 Janus bygningen Tistrup, gruppe udst KRASCH no.1 med René Schmidt, rummed Århus 2004 Kunstnernes sommerudstilling Janus bygningen Tistrup 2004 Galleri python Kbh 2003 Kunstnernes sommerudstilling Janus bygningen Tistrup 2003 Kunstnernes påskeudstilling Kunstbygningen Århus 2003 Kunstnernes efterårsudstilling Den frie Kbh 2002 Esbjerg Museum, gruppe udst Kunstnernes sommerudstilling Janus bygningen Tistrup

41 Anne Grefstad, 1982 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: maleri m.m. Uddannelse: Kunstakademiet i Trondheim, NTNU Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger: 2006 Mixtape Vol.1, Galleri KIT, Trondheim 2005 Charlottenborg Forårsudstilling, Kbh 2004 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus Lars Søgaard, 1976 Mail: Tlf: Arbejdsområde: maleri, tegning, video Uddannelse: Århus Kunstakademi, maleriafd. v/anders Visti Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Ranum Kunstskole Udstillinger: 2006 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus 2005 KRASCH! no.2: Interiør, m. Simon Grimm, rummed, Århus 2005 Nye veje, Baunehøj Mølle, Grenå 2005 Wundercamp, Århus Kunstakademi 2005 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus Jacob Hoff, 1976 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: maleri m.m. Uddannelse: Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole BA i Kunsthistorie, Københavns Universitet Udstillinger: 2006 KRASCH! no.4: Virkeligt... tæt på, rummed, Århus 2004 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus Michael Würtz Overbeck, 1982 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: maleri, tegning, installation/objekter Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger: 2007 Forårsudstillingen Charlottenborg med ÆGTE KOPIER II, Kbh Filosoffen, Odense 2007 SUPER MARKET, Stockholm 2006 ÆGTE KOPIER, FAA Project Room, Odense 2006 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus

42 Katalog udgivet i anledning af udstillingen VENDEPUNKTER 2.juni til 1. juli 2007 Byggeriets Hus - Godthåbsvej Frederiksberg Rune Elgaard Mortensen Luise Faurholt Helene Gjølme Anne Grefstad Jacob Hoff René Holm Lars Søgaard Michael Würtz Overbeck

43 Tryk: Grafisk Trykcenter AS - DTP og produktion: Anders Carlsson Tekst: Rikke Hansen Layout: Luise Faurholt og kunsterne selv. Oplag: 500 ISBN Tak til: Oda og Hans Svenningsens Fond Frederiksberg Kommune Anders Carlsson Rikke Hansen

44 Rune Elgaard Mortensen Luise Faurholt Helene Gjølme Anne Grefstad Jacob Hoff René Holm Lars Søgaard Michael Würtz Overbeck

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Jacob Hoff. maleri 2008-2011

Jacob Hoff. maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Jacob Hoff maleri 2008-2011 Introduktion Denne pixiebog præsenterer et udvalg af billeder malet i perioden 2008-2011. Der er tale om værker fra en periode, hvor jeg har insisteret

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

www.pernillewithmadsen.dk

www.pernillewithmadsen.dk CV Pernille With Madsen f.1972 www.pernillewithmadsen.dk Uddannet fra Det Jyske Kunstkakademi, 1998 2003 Medlem af UKK Unge kunstnere og kunstformidlere Medlem af Kunstner Samfundet Bor og arbejder i København

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Daily Lazy: Astrid Svangren at Tranen/Hellerup 0 Mere Næste blog» Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Astrid Svangren Opret blog In The Studio A Conversation With amongst all sorts of colours Daily Lazy

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Eksamensoppgaver FIL 1004 Innføring i logikk og språkfilosofi. Høsten 2006.

Eksamensoppgaver FIL 1004 Innføring i logikk og språkfilosofi. Høsten 2006. Eksamensoppgaver FIL 1004 Innføring i logikk og språkfilosofi. Høsten 2006. Onsdag 6. desember kl. 09-13 (4 timer). Del I LOGIKK Alle spørsmålene skal besvares 1 Forklar hva som menes med at et utsagn

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Technology & Modernity

Technology & Modernity Technology & Modernity Samspillet mellem teknologi og samfund Fornuft & frihed - Life, liberty and the pursuit of happiness Rationalitet & Maskiner Fremskridt Æstetik End of history De moderne De umoderne

Læs mere