Byggeriets Hus Godthåbsvej Frederiksberg. 2.juni - 1.juli 2007 tirsdag-søndag kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets Hus Godthåbsvej 33 2000 Frederiksberg. 2.juni - 1.juli 2007 tirsdag-søndag kl. 11-16"

Transkript

1 VENDEPUNKTER

2 Byggeriets Hus Godthåbsvej Frederiksberg 2.juni - 1.juli 2007 tirsdag-søndag kl oplag 2007 Rune Elgaard Mortensen Luise Faurholt Helene Rud Gjølme Anne Grefstad Jacob Hoff René Holm Lars Søgaard Michael Würtz Overbeck og Rikke Hansen

3 VENDEPUNKTER

4 Endepunkter, Vendepunkter Af Rikke Hansen I de senere år har vi har været vidner til et væld af drejninger eller turns fra vendingen mod billedet og vendingen mod kroppen indenfor kulturstudier, til den etnografiske vending og den performative vending indenfor kunsten nok til at gøre enhver svimmel. 1 Blandt disse drejninger, der har erstattet den avantgardistiske ide om negation, finder vi også det såkaldte spatial turn indenfor en lang række discipliner. Men hvad betyder det for en kunstner at tænke med rummet, udover ganske simpelt at placere objekter eller malerier i rum? Og hvordan kan man finde rundt i denne vending mod vendinger? Den moderne kunstkritiker Clement Greenberg argumenterer i sit essay Towards a Newer Laocoon, fra 1940, at enhver kunstform må definere og forædle sig selv i relation til de begrænsninger dets individuelle medium stiller til den. 2 Det betyder, at maleriets essens er at finde i dets specificitet: det udspændte lærreds todimensionale flade, og at dets evolutionære skæbne er abstraktionens ikke-repræsentation. Heraf følger, at der er meget lille plads til rummet i maleriet, hvad enten dette rum forstås som perspektiv eller repræsentation i selve billedet - eller som et tredimensionelt supplement til maleriet, som det for eksempel er tilfældet med Robert Rauschenbergs Combines. Næsten tre årtier senere, udvider og modificerer kritikeren Michael Fried det Greenbergske paradigme i sit essay Art and Objecthood. 3 Ifølge Frieds tekst er installation og performance ikke rigtige kunstarter, delvist fordi de sammensætter og blander elementer fra diverse andre former for kunst, og delvist fordi de forvandler udstillingsrummet til en slags scene. Det primære fokus for hans angreb er minimalismen, hvilken han beskriver som teatralsk i et forsøg på at forklare, hvordan minimale værker er afhængige, ligesom teatret, af publikums tilstedeværelse for at være komplette. For Fried, som for Greenberg, er det autonome kunstværk selvrefererende; dets værdi er iboende og konstant. Det er den måde, hvorpå det fastholder sin kritik. Minimale værker låner i modsætning hertil deres værdi fra omgivelserne en Carl André på en parkeringsplads er blot en bunke mursten, for at bruge Robert Hughes eksempel; værket har brug for galleriet som eksistensberettigelse. 4 Beskueren bliver derved opmærksom på sin egen tilstedeværelse i eller på galleriet-som-scene. Det avantgardistiske værk, lyder argumentet, bør kalde på en desinteresseret kritisk dom, en æstetisk oplevelse der udelukker alt, hvad der ikke direkte er del af værket selv, såsom beskuerens kropslige erfaring og rumlige placering. Hverken Fried eller Greenberg nægter at sidstnævnte oplevelser eksisterer, men hævder, at det er kunstens formål at transcendere dem. Greenbergs argument har modtaget en del knubs, især fra feministiske kritikere, såsom performanceteoretikeren Amelia Jones, men har på det seneste oplevet lidt af renæssance. 5 Også Frieds essay har haft indflydelse på debatter i samtidskunsten udover og endda imod hans egne intentioner, og det er svært at finde en antologi om minimalisme eller performance, der ikke nævner essayet som en central tekst på trods af hans kritiske indstilling til vendingen mod det teatralske. Forfølgelsen af kunstens kerne er også en stræben efter dens oprindelse, en undersøgelse af det der bliver tilbage, når alt det irrelevante er skrabet bort. Og som det er tilfældet med al sådan stræben, er det også en søgning mod kunstens død, for hvad sker der når denne oprindelse, dette nulpunkt, er fundet? Hvor går man så hen? En af de mest mystiske og paralyserende koncepter for den studerende, der har valgt at læse æstetik, billedkunst eller kunsthistorie, må være ideen om kunstens opløsning. Denne teori om slutninger eller endepunkter går tilbage til den tyske, idealistiske filosof G.W.F. Hegels forelæsninger om æstetik fra 1820erne, og dens apokalyptiske prognose har formet det moderne maleris historie, lige siden Paul Delaroche udbrød: Nu er maleriet dødt!, første gang han så en Daguerreotypi, fotografiets forgænger. 6 Teoretikere, såsom Frankfurterskole-filosoffen Theodor Adorno og den franske litterære kritiker Maurice Blanchot, har brugt Hegels påstand til at argumentere for en uendelig erosion af [kunstens] opløsning. 7 Hvor Greenberg konkluderer, at den avancerede kunsts skæbne er udelukkende at beskæftige sig med sin egen mediespecificitet, tager Adornos version af kunstnerisk autonomi form af en Entkunstung, eller en af-kunstning, i hvilken kunstværket destruerer sin egen basis i en stræben mod at blive mere uigennemtrængelig, mere uforståelig. Dette er ikke en simpel søgen efter det rene vrøvl; elementerne i værket er sat nøje sammen, så de danner et præcist hele, hvilket giver værket dets krav på autonomi. 8 I det posthumt udgivne værk Asthetische Theorie er kunst sammenlignet med fyrværkeri; begge, påstår Adorno, er menneskeskabte konstruktioner, der uanset deres kunstighed fremstår som var de kommet til verden af egen kraft. 9 Blanchot introducerer et begreb, der er både ligner og adskiller sig fra Entkunstung, hvilket er désœuvrement, eller ikke-iværksættelse. 10 Værkets essens er ifølge ham dets mangel på essens,

5 dets fortsatte modstand overfor underordningen af ethvert fasttømret koncept. Værket deler sit rum med dødens rum, fordi døden præsenterer os for grænsen for vor viden. Hvordan skal vi forholde os i de rum, hvor kunsten efter sigende har mødt sit endeligt: Gallerierne, museerne, som Adorno sammenlignede med mausoleer rum, der som kunsten selv nægter at gå bort? 11 Det sted, hvor nogen dør, er ikke noget ligegyldigt sted, siger Blanchot. Svaret for adskillige 1980er og 90er kunstnere var at benytte udstillingsrummet som et medium i sig selv ved at engagere sig i en institutionel kritik og undersøge, i tråd med den herskende kritik af Greenberg, de diskurser, der omgiver præsentationen af kunst og arbejde med rummet mellem værket og beskueren. 12 Dette er den bevægelse Hal Foster identificerer som neoavantgarden i slutningen af det 20. århundrede i sin respons til Peter Bürger s Theorie der Avantgarde. 13 I denne bog fra 1976, fremsætter Bürger påstanden, inspireret af Adornos, at kunst, efter Anden Verdenskrig, har mistet sin kritiske evne og ikke længere er i stand til at negere sin egen status som kunst, at af-kunste sig. I en verden hvor alting bærer potentialet til at blive inkluderet i den kunstinstitutionelle ramme, hvor distinktionen mellem kunst og ikke-kunst er blevet opløst, annoncerer Bürger avantgarden for død. Foster er uenig. Nutidskunstens vending mod rummet dens spatial turn - er i en vis forstand født ud af den minimale kunsts fænomenologiske rumlighed og den institutionelle kritiks diskursive rumlighed, men overskrider også begge disse bevægelser. Problemet ved vendingens definition hører hjemme i navnet, siden det at snakke om et turn er at forudsætte et før og et efter, og derved prioritere tiden frem for rummet. Fokusset på det temporale er først og fremmest en modernistisk ide, siden det at være moderne er at være ikke-gammel, og det at blive moderne er at skubbe det nuværende moderne bagud mod det traditionelle. Dette er grunden til, at den moderne kunsts historie er historien om at arbejde sig igennem dens successive dødsfald. Min pointe er, at vi er vidner til en transformation i forståelsen af kunsten, som ikke bare kan forklares i form af en trend, men må tænkes i flertal, ikke som en enkelt vending, men som vendinger. At tænke rumligt er ikke at forlade tiden (hvordan skulle det være muligt?), men at anerkende at rum er produkter af relationer mellem ting, mellem mangfoldige inter- og intraaktioner. Geografen Doreen Massey siger: Uden rum, ingen mangfoldighed; uden mangfoldighed, intet rum. 14 Ydermere, at tænke rumligt er at anerkende, at rum altid er under konstruktion og derfor ikke kan skilles fra tiden, at rummet i stedet må forestilles som sameksistensen af historier-indtil-nu. 15 Rum er ikke længere kun skulptørens anliggende, ej heller blot kunstens container; rummet har også bevæget sig ind i maleriets domæne, hvorfra Greenberg forsøgte at bandlyse det. Mangfoldige, sameksisterende historier mødes i billedet; nogle gange er de samplede fra fotografier, der på grund af deres mangel på essens undviger det formalistiske paradigme; nogle gange er det det urolige ægteskab mellem maleri og installation, der konstituerer rumligheden; og nogle gange er det Figurens opløsning på og henover billedfladen, der skaber et rum, hvori alt er lige nært og lige fjernt. 16 Rikke Hansen er kunstkritiker og lektor i billedkunst ved Goldsmiths, University of London. Kontakt: 1 Se W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago: University of Chicago Press, 1994 (vendingen mod billedet); Vicky Kirby, Telling Flesh: The Substance of the Corporeal, New York: Routledge, 1997 (vendingen mod kroppen); Hal Foster, The Artist as Ethnographer i dennes The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century, Cambridge, Mass: MIT Press, 1996, pp (vendingen mod etnografien); og Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M: Suhrkamp, 2004 (vendingen mod det performative). 2 Clement Greenberg, Towards a Newer Laocoon, i Charles Harrison and Paul Wood (red), Art in Theory : An Anthology of Changing Ideas, (Malden: Blackwell, 2003), pp Michael Fried, Art and Objecthood i Gregory Battock (red), Minimal Art: A Critical Anthology, New York: E.P. Dutton, 1968, pp Robert Hughes, The Shock of the New: Art and the Century of Change, London: Thames & Hudson, 1991, p For en kritik af Greenberg se for eksempel: Amelia Jones, Body Art: Performing the Subject, Minneapolis: University of Minnesota Press, På samme tid er Greenbergs samlede værker samt hans biografi blevet ugivet, se: Clement Greenberg, The Collected Essays and Criticism, 4 vols, Chicago: University of Chicago Press, 1995; og Florence Rubenfeld, Clement Greenberg: A Life, New York: Scribners, G.W.F. Hegel, Aesthetics: Lectures on Fine Art, Volume 1, Oxford: University Press, Delaroche citeret i Douglas Crimp, The End of Painting, i October, no. 16, Spring 1981, p Maurice Blanchot, The Space of Literature, Lincoln: University of Nebraska Press, 1982, p Se for eksempel: Theodor Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, London: Verso, 1974, paragraph 47, pp Theodor Adorno, Aesthetic Theory, London: Athlone Press, 1997, p Maurice Blanchot, The Work of Fire, Stanford, CA: Stanford University Press, 1995, p Theodor Adorno, Valery Proust Museum i dennes Prisms, Cambridge, Mass: MIT Press, 1994, p Blanchot, The Space of Literature, op cit, p Hal Foster, Who s Afraid of the Neo-Avant-Garde? i dennes The Return of the Real, op cit, pp. 1-32; og Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minneapolis: University of Minnesota Press, Doreen Massey, For Space, London: Sage, 2005, p Ibid. 16 Se for eksempel: Gilles Deleuze, Bacon: The Logic of Sensation, Minneapolis: University of Minnesota Press, Det skal fremhæves, at rummet her stadig står uden for repræsentationens felt.

6 End Points, Turning Points By Rikke Hansen Recent years have witnessed an overabundance of turns - from the pictorial turn and the corporeal turn within cultural studies, to the ethnographic turn and the performative turn within art - enough to make anyone dizzy. 1 Among these turns, which have replaced the avant-gardist notion of negation, we also find the so-called spatial turn affecting a wide range of disciplines. But what does it mean for an artist to think spatially, beyond simply arranging objects or paintings in a space? And how does one find one s way through this turn towards turns? In his 1940 essay, Towards a Newer Laocoon, the modernist art critic Clement Greenberg argues that each visual art form needs to define and refine itself with regard to the limitations of its own medium. 2 As a result, the essence of painting is to be found in the two-dimensional flatness of the stretched canvas, and its evolutionary destiny is the non-representational language of abstraction. It follows from this that there is very little room for space in painting, whether this space is conceived as perspective or representation within the painting or as three-dimensional additions to the painting, as is the case in Robert Rauschenberg s Combines. Almost three decades later, the critic Michael Fried decided to expand and modify Greenberg s paradigm in his essay Art and Objecthood. 3 According to Fried s text, installation and performance are not proper art, partly because they comprise and combine elements from several art forms, and partly because they turn the exhibition space into a stage of sorts. The main focus of his attack is minimal art, which he describes as theatrical, to explain how such works are dependent, like theatre, on the presence of an audience to be complete. For Fried, as for Greenberg, the autonomous work of art is self-referential; its value is inherent and constant; that is how it sustains its critique. Minimal artworks, by contrast, borrow their value from their surroundings - a Carl André in the car park is simply a pile of bricks, to use Robert Hughes example; the work needs the gallery to justify its existence. 4 The beholders, in turn, become aware of their own presence in or on the galleryturned-stage. The avant-gardist work of art, the argument goes, should call for disinterested critical judgment, an aesthetic experience which brackets out everything that is not directly part of the work itself, such as the spectator s embodied and situated experience. Neither Fried nor Greenberg deny that such experiences exist but claim that the purpose of art is to transcend them. Greenberg s argument has taken a bit of a battering, especially from feminist critics, such as the performance theorist Amelia Jones; however, recent years have seen a revival of and renewed interest in his ideas. 5 Also Fried s essay has influenced contemporary art debates beyond and even against his intentions and it is difficult to find a reader on minimalism or performance which does not cite it as a key text despite his denunciation of the turn towards theatricality. The search for the core of art is also a search for its origin, an examination of what remains when everything irrelevant has been stripped away. And as with all such pursuits, it is also a search for death; for what happens once this origin, this point zero, is found? Where do you go next? One of the most puzzling and paralyzing concepts for the student of aesthetics, fine art or art history, is that of the end of art. This theory of ends goes back to the German idealist philosopher G.W.F. Hegel s lectures on aesthetics from the 1820s and its apocalyptic prognosis has shaped modern painting ever since Paul Delaroche exclaimed: now painting is dead! upon seeing a Daguerreotype, the predecessor of the photograph. 6 Certain theoreticians, such as the Frankfurt School philosopher Theodor Adorno and the French literary critic Maurice Blanchot, have utilized Hegel s claim and argued for an unending erosion of the end of art. 7 Where Greenberg states that the destiny of advanced painting is to concern itself only with its own medium-specificity, Adorno s version of artistic autonomy takes the form of Entkunstung, or de-arting, in which the artwork destroys its own basis by striving towards unintelligibility, becoming always more opaque. 8 This is not simply a search for nonsense; the elements of the work are carefully ordered into a coherent whole, hence the claim to autonomy. In the posthumously published Aesthetic Theory, art is compared to fireworks; both, Adorno argues, are manmade constructions which regardless of their artificiality appear as if they have entered the world by their own force. 9 Blanchot introduces a notion which is both similar and different to Entkunstung, that of désœuvrement, or worklessness. 10 The essence of the work, he argues, is its lack of essence, its continual resistance to subordinate itself to a fixed concept. The work shares its space with death s space because death presents us with the limit of our understanding. What are we to make of the spaces in which art is said to have died: the galleries, the museums, which Adorno compares to mausoleums, and which, like art itself still refuse to go away? 11 The place where someone dies is not some indifferent spot, Blanchot says, and the answer for

7 several artists of the 1980s and 90s was to use the exhibition space as a medium in its own right, engaging in institutional critique, examining, in a largely anti-greenbergian move, the discourses surrounding the display of art and working with the spaces between the works and their audiences. 12 This is the movement Hal Foster identifies as the neo-avant-garde at the end of the 20th Century in his response to Peter Bürger s influential Theory of the Avant-Garde. 13 In this book from 1976, Bürger claims, influenced by Adorno, that art, post World War II, has lost its criticality and is no longer able to transcend and negate its own status as art, to de-art itself. In a world where everything can be institutionally framed as art, where the distinction between art and non-art has been dissolved, Bürger pronounces the avant-garde dead. Foster begs to differ. The current spatial turn within art is to some degree born from the phenomenological spatiality of minimal art and the discursive spatiality of institutional critique, but also exceeds what these tendencies or movements encapsulate. The problems about its definition are integral to its name, since to speak of a turn implies a before and an after, and thus prioritizes time over space. The focus on the temporal is fundamentally a modernist idea, since to be modern is to be not-old and to become modern is to push the currently modern into the past. This is why the history of modern art is the history of working through its successive deaths. My point here is that we are witnessing a transformation in the understanding of art which cannot simply be put down to one single trend but needs to be thought in the plural, not as a turn, but as multiple turns. To think spatially as an artist is not to abandon time (how would that be possible?) but to recognize space as the product of relations between things, of multiple inter- and intra-actions. In the words of geographer Doreen Massey: without space, no multiplicity; without multiplicity, no space. 14 Furthermore, thinking spatially is to acknowledge that space is always under construction, thus inseparable from temporality, and that it is to be imagined as a simultaneity of stories-so-far. 15 Space is no longer just the concern of the sculptor, nor is it simply the container of art; it has moved into the realm of painting as well, from which Greenberg banned it. Multiple, simultaneous stories meet in the image; sometimes they are sampled from photography, a visual form which due to its lack of essence escapes the formalist paradigm; sometimes, it is the uneasy marriage between painting and installation that constitutes its spatiality; and sometimes, it is the dissolution of the Figure upon and across the picture plane which creates a space in which everything is equally close and equally far. 16 Rikke Hansen is an art critic and a lecturer in fine art at Goldsmiths, University of London. Contact information: 1 See W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago: University of Chicago Press, 1994 (the pictorial turn); Vicky Kirby, Telling Flesh: The Substance of the Corporeal, New York: Routledge, 1997 (the corporeal turn); Hal Foster, The Artist as Ethnographer in his The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century, Cambridge, Mass: MIT Press, 1996, pp (the ethnographic turn); and Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M: Suhrkamp, 2004 (the performative turn). 2 Clement Greenberg, Towards a Newer Laocoon, in Charles Harrison and Paul Wood (eds), Art in Theory : An Anthology of Changing Ideas, (Malden: Blackwell, 2003), pp Michael Fried, Art and Objecthood in Gregory Battock (ed), Minimal Art: A Critical Anthology, New York: E.P. Dutton, 1968, pp Robert Hughes, The Shock of the New: Art and the Century of Change, London: Thames & Hudson, 1991, p For a critique of Greenberg, see for example: Amelia Jones, Body Art: Performing the Subject, Minneapolis: University of Minnesota Press, At the same time Greenberg s collected writings have been published as well as his biography; see: Clement Greenberg, The Collected Essays and Criticism, 4 vols, Chicago: University of Chicago Press, 1995; and Florence Rubenfeld, Clement Greenberg: A Life, New York: Scribners, G.W.F. Hegel, Aesthetics: Lectures on Fine Art, Volume 1, Oxford: University Press, Delaroche cited in Douglas Crimp, The End of Painting, in October, no. 16, Spring 1981, p Maurice Blanchot, The Space of Literature, Lincoln: University of Nebraska Press, 1982, p See for example: Theodor Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, London: Verso, 1974, paragraph 47, pp Theodor Adorno, Aesthetic Theory, London: Athlone Press, 1997, p Maurice Blanchot, The Work of Fire, Stanford, CA: Stanford University Press, 1995, p Theodor Adorno, Valery Proust Museum in his Prisms, Cambridge, Mass: MIT Press, 1994, p Blanchot, The Space of Literature, op cit, p Hal Foster, Who s Afraid of the Neo-Avant-Garde? in his The Return of the Real, op cit, pp. 1-32; and Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minneapolis: University of Minnesota Press, Doreen Massey, For Space, London: Sage, 2005, p Ibid. 16 See for example: Gilles Deleuze, Bacon: The Logic of Sensation, Minneapolis: University of Minnesota Press, Importantly, this is still a non-representational space.

8

9

10

11

12 Luise Faurholt

13

14

15

16 Helene Gjølme

17

18

19

20 Anne Grefstad

21

22

23

24 Jacob Hoff

25 Arbejdstitel: Parked Life Oplæg til et billedarbejde med udgangspunkt i Vestre Kirkegård forstået som konkret og mentalt rum.

26

27

28 René Holm

29

30

31

32 Lars Søgaard

33

34

35

36 Michael Würtz Overbeck

37

38

39

40 Rune Elgaard Mortensen, 1980 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: maleri, tegning Uddannelse: Kunstakademiet i Trondheim, NTNU Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger: 2007 Trøndelagsutstillingen, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim 2006 Charlottenborgs Forårsudstilling, Kbh 2006 Mixtape Vol.1, Galleri KIT, Trondheim 2004 Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup Luise Faurholt, 1976 Mail og web: Tlf.: Arbejdsområde: maleri m.m. Uddannelse: Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole BA i Kunsthistorie, Århus Universitet Udstillinger: 2007 (oktober) Galleri Profilen, gruppeudstilling, Århus 2006 Udflugt, Galleri Åhuset v/selma Michelsen, Køge 2006 SPRING 06, Århus Kunstbygning 2006 KRASCH! no.3: Synchronicity, med Thyra Hilden, rummed, Århus 2005 WUNDERCAMP Århus Kunstakademi 2005 og 2004 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus 2004 Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup 2003 Kunstnernes Efterårsudstilling, Kbh. Helene Gjølme, 1983 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: Installation og skulptur, foto, film Uddannelse: Goldsmith College of Art, London Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger: 2005 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus René Holm, 1967 Mail og web: Tlf.: Arbejdsområde: maleri Uddannelse: Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger (udvalgte): 2007 Vilnius Contempoary art Center, Litauen 2006 Janus bygningen Tistrup, gruppe udst Galleri Franz Pedersen Horsens de fremmede 2006 Gallerie Wolfsen Ålborg sixteen destinies 2006 Art Copenhagen 2005 Kunstnernes Påskeudstilling Kunstbygningen Århus 2005 Janus bygningen Tistrup, gruppe udst KRASCH no.1 med René Schmidt, rummed Århus 2004 Kunstnernes sommerudstilling Janus bygningen Tistrup 2004 Galleri python Kbh 2003 Kunstnernes sommerudstilling Janus bygningen Tistrup 2003 Kunstnernes påskeudstilling Kunstbygningen Århus 2003 Kunstnernes efterårsudstilling Den frie Kbh 2002 Esbjerg Museum, gruppe udst Kunstnernes sommerudstilling Janus bygningen Tistrup

41 Anne Grefstad, 1982 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: maleri m.m. Uddannelse: Kunstakademiet i Trondheim, NTNU Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger: 2006 Mixtape Vol.1, Galleri KIT, Trondheim 2005 Charlottenborg Forårsudstilling, Kbh 2004 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus Lars Søgaard, 1976 Mail: Tlf: Arbejdsområde: maleri, tegning, video Uddannelse: Århus Kunstakademi, maleriafd. v/anders Visti Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Ranum Kunstskole Udstillinger: 2006 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus 2005 KRASCH! no.2: Interiør, m. Simon Grimm, rummed, Århus 2005 Nye veje, Baunehøj Mølle, Grenå 2005 Wundercamp, Århus Kunstakademi 2005 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus Jacob Hoff, 1976 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: maleri m.m. Uddannelse: Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole BA i Kunsthistorie, Københavns Universitet Udstillinger: 2006 KRASCH! no.4: Virkeligt... tæt på, rummed, Århus 2004 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus Michael Würtz Overbeck, 1982 Mail: Tlf.: Arbejdsområde: maleri, tegning, installation/objekter Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi Århus Kunstakademi, maleriafd. v/annette Olesen Århus Kunstakademis Grundskole Udstillinger: 2007 Forårsudstillingen Charlottenborg med ÆGTE KOPIER II, Kbh Filosoffen, Odense 2007 SUPER MARKET, Stockholm 2006 ÆGTE KOPIER, FAA Project Room, Odense 2006 Kunstnernes Påskeudstilling, Århus

42 Katalog udgivet i anledning af udstillingen VENDEPUNKTER 2.juni til 1. juli 2007 Byggeriets Hus - Godthåbsvej Frederiksberg Rune Elgaard Mortensen Luise Faurholt Helene Gjølme Anne Grefstad Jacob Hoff René Holm Lars Søgaard Michael Würtz Overbeck

43 Tryk: Grafisk Trykcenter AS - DTP og produktion: Anders Carlsson Tekst: Rikke Hansen Layout: Luise Faurholt og kunsterne selv. Oplag: 500 ISBN Tak til: Oda og Hans Svenningsens Fond Frederiksberg Kommune Anders Carlsson Rikke Hansen

44 Rune Elgaard Mortensen Luise Faurholt Helene Gjølme Anne Grefstad Jacob Hoff René Holm Lars Søgaard Michael Würtz Overbeck

instantherlev projects for a Copenhagen suburb

instantherlev projects for a Copenhagen suburb instantherlev projects for a Copenhagen suburb Denne publikation er udgivet i forbindelse med udstillingen This publication has been published on the occasion of the exhibition instantherlev der fandt

Læs mere

3RW architects sta nt HE Yvette Brackman RLE

3RW architects sta nt HE Yvette Brackman RLE 3RW architects Yvette Brackman Marianne Bramsen Anja Franke Henrik Plenge Jakobsen Jakob Jakobsen Gitte Juul & Kristoffer Haugsted Jonas Maria Schul Åsa Sonjasdotter instantherlev projects fora Copenhagen

Læs mere

achromatic island / den farveløse

achromatic island / den farveløse S: Let s have a look out of the window. H: Well, first, there is the hedge, then, there are the fields, then, there is like a little line here at the top. S: When you look outside let s start here in the

Læs mere

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS Introduktion/ Introduction

Læs mere

Det Relationelle Værk og Antagonismen /The Relational Artwork and the Antagonism

Det Relationelle Værk og Antagonismen /The Relational Artwork and the Antagonism Det Relationelle Værk og Antagonismen /The Relational Artwork and the Antagonism En undersøgelse af den relationelle æstetiks kritiske potentiale /An examination of the critical potential within relational

Læs mere

Laura Lima The Naked Magician

Laura Lima The Naked Magician Laura Lima The Naked Magician x rummet 1 Bonniers Konsthall, Stockholm, 2014. Foto/Photo: Per Kristiansen 2 Den nøgne magiker Interview med Laura Lima Marianne Torp En magiker flytter ind på museet for

Læs mere

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Danske Kunstnerbøger Danish Artists Books Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König 9 Forord Preface Indhold

Læs mere

INFO ART. - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur. Thomas Birch. Årskortnr. 19951240. Vejleder: Lars Kiel Bertelsen

INFO ART. - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur. Thomas Birch. Årskortnr. 19951240. Vejleder: Lars Kiel Bertelsen INFO ART - Et tværsnit igennem tidens digitale kunst og arkitektur Thomas Birch Årskortnr. 19951240 Vejleder: Lars Kiel Bertelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 New Media Art Info Art Dada, Fluxus,

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

AFART #22. t e m a I N T E R R E G N U M

AFART #22. t e m a I N T E R R E G N U M AFART #22 t e m a I N T E R R E G N U M Side 4 Side 8 Side 13 Side 16 Side 20 Side 21 Hvad er INTERREGNUM? Gunhild Borggren og Rune Gade Performative Knowledge - an interview with Ed Scheer, the president

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA VIVA ARTE AUGUSTA ATLA HORSENS KUNSTMUSEUM (DK) 2012 Forord Et lykkeligt øjeblik, hvor man møder noget helt ukendt og bliver blæst omkuld uden egentlig at vide eller forstå hvorfor og egentlig også i første

Læs mere

Nanna Debois Buhl & Brendan Fernandes KAREN BLIXEN MUSEET 29.04 04.09.2011 IN YOUR WORDS

Nanna Debois Buhl & Brendan Fernandes KAREN BLIXEN MUSEET 29.04 04.09.2011 IN YOUR WORDS Nanna Debois Buhl & Brendan Fernandes KAREN BLIXEN MUSEET 29.04 04.09.2011 IN YOUR WORDS Hvilket sprog drømmer du på? What language do you dream in? Det er en stor glæde for Karen Blixen Museet at byde

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART Tak / Thanks Forord Følgende har støttet erhvervelser af kunst til Louisianas samling i 2007-2008 / The following

Læs mere

Udstillingsstedet Spanien19C www.spanien19c.dk UDSTILLINGER 1991 TIL 2011

Udstillingsstedet Spanien19C www.spanien19c.dk UDSTILLINGER 1991 TIL 2011 Udstillingsstedet Spanien19C www.spanien19c.dk UDSTILLINGER 1991 TIL 2011 Udstillingsstedet Spanien 19C Kalkværksvej 5A 8000 Århus C www.spanien19c.dk spanien19c@gmail.dk 2008 Redaktion: Kim T. Grønborg

Læs mere

Haim Steinbach The Window

Haim Steinbach The Window Haim Steinbach The Window x rummet Introduktion til Haim Steinbachs The Window Marianne Torp Overinspektør Vinduet markerer grænsen mellem inde og ude, men samtidig skaber det også en forbindelse mellem

Læs mere

Re/aktion INDHOLD: og ytringsfrihed. Avisen er gratis og dermed et tilbud man ikke kan afslå!

Re/aktion INDHOLD: og ytringsfrihed. Avisen er gratis og dermed et tilbud man ikke kan afslå! Summer 2003 FREE Re/aktion INDHOLD: 02 Bidragydere Kunst, aktivisme og kommunikation; Kristina Ask 03 Is Mecca Cola post-modern, post-colonial or post 9-11?; Khaled D. Ramadan There is a war this is a

Læs mere

LARS NØRGÅRD AUTOCLAVE

LARS NØRGÅRD AUTOCLAVE PETER MICHAEL HORNUNG LARS NØRGÅRD AUTOCLAVE GALLERI PROFILEN LARS NØRGÅRD AUTOCLAVE LARS NØR AUTOCLAVE GÅRD PETER MICHAEL HORNUNG LARS NØRGÅRD Et billede, som er et millionsyn af fragmenter. En helhed

Læs mere

kvarter tidsskrift for humanistisk forskning

kvarter tidsskrift for humanistisk forskning 04 08 2012 Aalborg Universitet Journ akademisk e ys tidsskrift for humanistisk forskning Journeys an introduction RuneAndersen & Knud Knudsen Multiple identiteter Bodil Stilling Blichfeldt & Karina Madsen

Læs mere

karriere #02 contemporary art & social life...

karriere #02 contemporary art & social life... #02 contemporary art & social life DK Karriere er en cafe / restaurant/ bar på Flæsketorvet i København. Internationale kunstnere har bidraget med kunstværker der indgår i stedets design og funktioner.

Læs mere

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Hvad optager unge kunstnere og akademiets undervisere? Hvilke idéer og materialer indgår i deres arbejde? Mød dem, der tager Afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og få indsigt i de studerendes

Læs mere

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012

#Twitterspecialet. Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 #Twitterspecialet - en undersøgelse af den retoriske situation på Twitter Speciale i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet august 2012 Skrevet af Iben Christiane Hansen årskort 20053529 i

Læs mere

Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts

Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts Kim Buck Jorunn Veiteberg Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts Jorunn Veiteberg Tak til: Thanks to: Oak Foundation Bergiafonden Toyota-Fonden Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af

Læs mere

karriere små ting small things #03

karriere små ting small things #03 efterår / autumn 2008 #03 karriere #03 karriere små ting small things contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Judith Halberstam: Fjollede arkiver og undertrykt viden / Silly Archives and

Læs mere

Kaffebord 2011. Eksperimenterende vidensproduktion om årets udstillinger gennem tværfaglige samtaler

Kaffebord 2011. Eksperimenterende vidensproduktion om årets udstillinger gennem tværfaglige samtaler Kaffebord 2011 Kaffebord 2011 Eksperimenterende vidensproduktion om årets udstillinger gennem tværfaglige samtaler 6 8 20 22 24 34 46 56 58 70 72 82 92 Introduktion Kaffebord Koh-i-noor 08.01.11 30.01.11

Læs mere

Pieces in Conversation

Pieces in Conversation Pieces in Conversation A selection of works by Yvette Brackman & Maria Finn Works and Letters: Maria Finn and Yvette Brackman Texts: Cecilie Høgsbro and Kristine Kern Layout: smokeandmirrorsstudio.dk Tryk:

Læs mere

CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012

CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012 CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012 CARL NIELSEN S CULTURAL SELF-EDUCATION His Early Engagement with Fine Art and Ideas and the Path towards Hymnus Amoris 1 By Colin Roth In recent decades we have been

Læs mere

Come in - let s talk together

Come in - let s talk together Come in - let s talk together Et udvalg af kunstnergruppen artillerys værker og projekter. A selection of works and projects by the artist group artillery. 2003-2007 ved/by Tina Lynge og Grete Aagaard.

Læs mere

1. Indledning 1.1 Motivation

1. Indledning 1.1 Motivation Abstract This paper strives to examine the potentiality for a deeper understanding of death obtained through an art appreciation. Since death, in a common sense, is perceived as a void from which no experience

Læs mere