I maj måned i år udkom den længe ventede opdatering af diagnoselisten DSM-IV. Her følger en gennemgang af indholdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I maj måned i år udkom den længe ventede opdatering af diagnoselisten DSM-IV. Her følger en gennemgang af indholdet."

Transkript

1 DIAGNOSELISTE Af Mikkel Arendt, Hjalti Jónsson, Esben Hougaard I maj måned i år udkom den længe ventede opdatering af diagnoselisten DSM-IV. Her følger en gennemgang af indholdet. T redjeudgaven af diagnoselisten udgivet af Den Amerikanske Psykiaterforening, APA, Diagnostic and Statistical Manual (DSM) fra 1980, er beskrevet som en milepæl i psykiatriens historie. Med hovedvægt på at etablere reliable og teorineutrale diagnosekategorier har DSM-III og senere udgaver af diagnoselisten således gået sin sejrsgang overalt i verden og været helt dominerende inden for psykiatrisk og klinisk psykologisk forskning. Også i lande, der som Danmark officielt anvender WHO s International Classification of Diseases, nu i 10. udgave (ICD-10), er man nødt til at være bekendt med den amerikanske diagnoseliste. De diagnostiske kriterier i fjerdeudgaven, DSM- IV, fra 1994 har været gældende i næsten 20 år, selv om der udkom en udgave med revideret supplerende tekst i 2000 (DSM-IV-TR). Den internationale forskningslitteratur har i perioden været fyldt med forslag til ændringer baseret på den betydelige akkumulerede viden. Det er derfor med god grund, der har været stor opmærksomhed om offentliggørelsen af femteudgaven, DSM-5 (udgavenummeret nu skrevet med arabertal), som fandt sted 18. maj i år. Omfanget er knap 1000 sider og dermed stort set identisk med DSM-IV-TR. DSM-5 har været genstand for feltafprøvninger, hvor forskellige klinikere har vurderet de samme patienter. Her indgik omtrent lige mange psykologer og færdiguddannede psykiatere (Clarke et al., 2013), hvilket er interessant i forhold til den løbende diskussion af psykologers ret til at stille psykiatriske diagnoser. Samarbejdet imellem APA og WHO har været yderligere styrket i udfærdigelsen af DSM-5 med henblik på at gøre den kompatibel med ICD-11, der planlægges udgivet i Som noget nyt fremgår fx den korresponderende tilpassede ICD-10-kode for hver enkelt DSM-5-diagnose. Man kan derfor også forvente, at de nedenfor beskrevne ændringer fra DSM-IV til DSM-5 vil få stor indflydelse på den kommende revision af ICD-systemet. Artiklens formål er kort at informere om centrale overordnede ændringer fra DSM-IV til DSM-5 såvel som særligt vigtige specifikke forandringer på diagnoseniveau. Der fokuseres på de lidelser, som forventes at spille den største rolle for kliniske psykologer. I gennemgangen af de enkelte lidelser vil rækkefølgen svare til ICD-10 (WHO, 1994). Der henvises til Scull (2013) og Hacking (2013) for eksempler på den kritik, der er blevet rettet imod DSM-5. Overordnede ændringer Man har kunnet følge DSM-5 s tilblivelse på en særlig internetside. De forslag, der løbende er blevet fremlagt her, har generelt været mere radikale end det endelige resultat. Fx var der lagt op til en fuldstændig omlægning af personlighedsforstyrrelsesdiagnoserne, men den alternative diagnostik blev opgivet, således at disse diagnoser er uforandrede. En række nye lidelser er inkluderet, hvoraf flere indgik i DSM-IV s liste over lidelser, som krævede yderligere undersøgelse. Andre lidelser har fået ændret navn eller er blevet grupperet på ny vis. Særligt relevante eksempler vil blive nævnt nedenfor. En integration af dimensionelle mål som supplement til den kategorielle diagnostiske praksis har fra starten været et centralt mål med DSM-5. Fx skriver Darrel Regier og David Kupfer, som var hhv. viceformand og formand for DSM-5 s task force: Thus, we have decided that one, if not the major, difference between DSM-IV and DSM-V will be the more prominent use of dimensional measures in DSM-V (2009, p. 649). Til dette formål har man udvidet brugen af såkaldte specifiers og ratings af sværhedsgrad. Des- SIDE 10 PSYKOLOG NYT NR

2 uden indgår flere symptomratings, som skærer på tværs af de vanlige diagnosegrænser, end tidligere. Fx kan man ved affektive lidelser som noget nyt specificere forekomst af angst ( with anxious distress ). Der indgår også et vurderingsredskab omhandlende tværgående symptomer, som både kan bruges til screening og vurdering af ændring over tid (Narrow et al., 2013). Man er gået bort fra den multiaksiale diagnoseregistrering, og som i ICD-10 anføres i stedet de kliniske lidelser (akse I i DSM-IV), personlighedsforstyrrelser (akse II i DSM-IV), somatiske lidelser (akse III i DSM-IV) samt psykosociale og kontekstuelle faktorer (akse IV i DSM-IV). Global Assessment of Functioning (GAF) (akse V i DSM-IV) er afskaffet med baggrund i skalaens uklare anvendelse af begreber og tvivlsomme psykometriske egenskaber (APA, 2013). Som i tekstrevisionen af DSM-IV-TR (2000) er der gennemgående stort fokus på, hvordan psykisk lidelse kan komme forskelligt til udtryk afhængig af køn, kultur og alder (Kupfer et al., 2013). Der er benyttet nye overskrifter, såsom til beskrivelse af betydningen af temperament, miljø og genetik for hver lidelse. Endvidere indgår en omfattende, men koncis beskrivelse af epidemiologiske forhold. Organiseringen af de enkelte kapitler varierer fortsat i forhold til ICD-10. Overordnet har man truffet det noget diffust formulerede valg at organisere DSM- 5 s lidelseskategorier efter, hvor nært de hænger sammen (Regier et al., 2013). På kapitelniveau er organiseringen sket med de enkelte lidelsers typiske debuttidspunkt som et ledende princip, så at lidelser med tidlig debut står først. Manualen er dog ikke konsekvent, og man har fx placeret akut belastningsreaktion efter posttraumatisk stressreaktion i kapitlet om traumerelaterede lidelser. I modsætning til DSM-5 s overordnede struktureringsprincip er ICD-10 s kapitler fra F0 til F6 organiseret efter en hierarkisk tankegang, med de højest rangerende lidelser først. Den hierarkiske tankegang indebærer også hyppigere brug af eksklusionskriterier i diagnosealgoritmerne end i DSM-systemet. Dette har ikke ændret sig fra DSM-IV til DSM-5. Der vil således fortsat være åbnet for hyppigere anvendelse af komorbide diagnoser i DSM-5 end i ICD-10. Organiske lidelser og misbrug I DSM-5 har man samlet neurokognitive lidelser, som er opstået efter fødslen eller den tidligste barndom, under betegnelsen neurocognitive disorders (NCD). Herunder findes delirium og demens. Ordet demens indgår ikke længere som diagnostisk samlebetegnelse, og i stedet bruges de overordnede betegnelser major, hhv. mild NCD. Herunder specificeres det dog, om den kognitive dysfunktion eksempelvis knytter sig til Alzheimers sygdom. Mild NCD -diagnosen er ny og kan bruges ved mildere grad af de samme lidelser, som findes under major -kategorien, men hvor sygdomspåvirkningen er mindre udtalt (APA, 2013b). Der indgår 10 subtyper af NCD, og disse er beskrevet separat og mere detaljeret, end tilfældet var i DSM-IV. De tidligere misbrugsdiagnoser substance abuse og substance dependence er blevet samlet i diagnosen substance use disorder. Denne indeholder en samling af alle de kriterier, der indgik i de to tidligere diagnoser. Der er to undtagelser: Man har slettet DSM- IV-kriteriet retslige problemer, som tidligere indgik ved substance abuse, og som i ICD-10 s afhængighedssyndrom er trang ( craving ) tilføjet som kriterium. Som noget nyt indeholder DSM-5 muligheden for at specificere mild, moderat eller svær lidelsesgrad ved misbrug. Ludomani (omdøbt fra pathological gambling til gambling disorder ) er blevet flyttet fra impulskontrollidelserne i DSM-IV til de misbrugsrelaterede lidelser i DSM-5. Dette begrundes fra APA s side med, at lidelsen involverer nogle af de samme neurobiologiske mekanismer som misbrugslidelserne (APA, 2013b). Skizofreni-spektrum lidelser En betydelig ændring i DSM-5 er, at man har opgivet brugen af subtyper af skizofreni. Mens der i DSM- IV indgik paranoid, disorganiseret, kataton, udifferentieret og residual type, kan det nu blot anføres med specifier, hvis en skizofrenilidelse har katatone træk. Der har i arbejdet med DSM-5 været lagt op til, at der desuden skulle anvendes en række dimensioner til at specificere forhold omkring skizofrenilidelsen PSYKOLOG NYT NR SIDE 11

3 (fx sværhedsgraden af hallucinationer og kognitive dysfunktioner). Dette er blevet opgivet i den endelige version, som dog indeholder en beskrivelse af, hvordan en sådan dimensionel beskrivelse af skizofrenilidelsen potentielt kan finde sted under et særskilt kapitel om vurderingsmetoder/assessmentredskaber. Det omdiskuterede forløbersyndrom attenuated psychosis syndrome blev ligeledes opgivet og placeret i afsnittet om conditions for further study. En anden betydningsfuld ændring er, at man har slettet det kriterium, at tilstedeværelsen af 3. persons hørelseshallucinationer (diskuterende eller kommenterende stemmer) er tilstrækkelig til en skizofrenidiagnose. Man har således fjernet sig endnu længere fra ICD-10 s fokus på de såkaldte Schneiderske førsterangssymptomer. Dette begrundes med, at symptomerne ikke er specifikke for skizofreni (APA, 2013b). Tilsvarende er forekomsten af bizarre vrangforestillinger ikke længere tilstrækkelig på symptomplan til at stille diagnosen skizofreni. Årsagen er, at det har vist sig umuligt i praksis at operationalisere en brugbar definition af begrebet bizar (APA, 2013b). Dette er også i modsætning til ICD-10. Bemærkelsesværdigt nok indgår bizart indhold dog fortsat i DSM-5 som specifikationsmulighed ved paranoide psykoser ( delusional disorder ). Under paranoide psykoser har man indført det nye eksklusionskriterium, at symptomerne ikke bedre kan forklares ved body dysmorphic disorder eller OCD. I stedet specificeres det under tvangslidelsernes algoritmer, om disse er uden indsigt eller har vrangforestillingskarakter. I forhold til skizoaffektiv sindslidelse er ændringerne begrænsede, og denne afviger fortsat betydeligt fra ICD-10 s diagnose af samme navn. Katatoni var i DSM-IV defineret i kapitlet om affektive lidelser, men er i DSM-5 placeret i skizofreni-spektrum kapitlet. Som beskrevet er katatoni ikke længere en særlig undertype af skizofreni, men disorganiseret eller kataton adfærd er fortsat ét blandt 5 hovedsymptomer ved skizofreni. Desuden er katatoni en specifikationsmulighed ved en række lidelser (herunder bl.a. skizofreni og affektive lidelser). I algoritmen for katatone symptomer er man gået fra at skulle opfylde 2 af 5 symptomkategorier til at skulle have mindst 3 ud af 12 specifikke symptomer. De 12 specifikke symptomer var dog alle indeholdt i de 5 tidligere overordnede kategorier. Affektive lidelser Bipolar sindslidelse og relaterede lidelser er nu adskilt fra unipolare varianter i separate kapitler. Lidelsen er bevidst placeret imellem depressionslidelser og skizofreni-spektrum lidelser, hvilket afspejler erkendelsen af, at bipolar sindslidelse er nærmere beslægtet med skizofreni, end man tidligere har antaget (Regier et al., 2013). Under kriterierne for manisk episode har man ud over kernesymptomerne løftet eller irritabelt stemningsleje tilføjet øget aktivitetsniveau eller energi. Ved blandingsepisoder har man fjernet DSM-IV s krav om, at både kriterierne for en depressiv og en manisk episode skal være opfyldt i samme periode (APA, 2013b). I stedet indgår i DSM-5 muligheden for at specificere depressive træk ved en fuld manisk eller hypoman episode og omvendt maniske/hypomane træk ved en fuld depressiv enkeltepisode. Symptomer fra den modsatte pol af det, der regnes som den primære, skal dog fortsat være udtalte både i omfang og intensitet. Hvis det ikke kan påvises, at en patient, der lider af en depressiv enkeltepisode med blandingstræk fra det maniske spektrum, tidligere har haft mindst én hypoman eller manisk episode, må man ikke anvende diagnosen bipolar sindslidelse (APA, 2013b). Dette til forskel fra nuværende praksis i ICD-10, hvor blandingstilstande er løsere defineret, men alligevel tæller fuldt i forhold til at tildele diagnosen bipolar sindslidelse. En sidste ændring i forhold til bipolar sindslidelse er, at man har ændret kriterierne for medicinsk udløste hypomanier/manier. Hvor disse ekskluderedes i DSM-IV, hedder det sig nu, at de tæller på linje med ikke-medicinudløste episoder, hvis symptomerne varer ved ud over den givne medicinske behandlings direkte fysiologiske virkning (APA, 2013). Depressiv enkeltepisode ( major depression ) er stort set defineret som tidligere. Dog har man som nævnt tilføjet muligheden for at specificere angst som en del af symptombilledet. Eventuel angst opdeles i SIDE 12 PSYKOLOG NYT NR

4 sværhedsgrad afhængig af antal angstsymptomer. En omdiskuteret ændring i forhold til DSM-IV er, at man har fjernet sorgreaktion som eksklusionskriterium ved unipolar depression. Målet har været at øge fokus på dem, som oplever egentlig depression i forlængelse af eller oven i en sorgproces (Kupfer et al., 2013). Kritikere har anført, at dette er endnu et eksempel på, hvordan diagnosesystemerne bevæger sig ind på det normalpsykologiske område (Dobbs, 2013). Sorgreaktioner er i øvrigt ikke eksklusionskriterium i forhold til depression i ICD-10, hvad der har givet anledning til de samme diskussioner herhjemme, som formentlig vil fortsætte i de lande, der benytter DSM-5. Endnu en vigtig ændring er, at man i DSM-5 har indført diagnosen persistent depressive disorder. Dysthymi er indeholdt heri og indgår nu blot som specifikationsmulighed snarere end som selvstændig diagnose. Den nye diagnose kan også anvendes ved kroniske depressive tilstande, hvor varigheden er over 2 år og graden altså sværere end i den tidligere dysthymidiagnose. Endelig er der indført den nye diagnose disruptive mood dysregulation disorder. Dette er en lidelse karakteriseret ved et generelt irritabelt stemningsleje med hyppige vredesudbrud, som skal være debuteret før 10-årsalderen og må tildeles for første gang i aldersintervallet 6-18 år. Med diagnosen søger man at imødegå tendensen til at overdiagnosticere bipolar sindslidelse hos børn på baggrund af irritabilitet. Her er netop de konstant tilstedeværende symptomer snarere end episodisk optræden vigtige (Kupfer et al., 2013). Diagnosen er placeret blandt depressionslidelserne, hvilket forklares ved, at børn med dette symptommønster oftere udvikler unipolar depression og angstlidelser end bipolar sindslidelse (APA, 2013). For angstlidelsernes vedkommende er der mindre ændringer. Forbindelsen mellem panikangst og agorafobi er brudt. Formålet er at understrege, at mange, der lider af agorafobi, ikke oplever paniksymptomer (APA, 2013b). Socialfobi ( social phobia ) er blevet omdøbt til socialangst ( social anxiety disorder ), og man har fjernet den tidligere mulighed for at specificere en generaliseret form. Generaliseret socialfobi har dels været vanskelig at operationalisere (APA, 2013b), dels har der været betydeligt sammenfald mellem denne og ængstelig (evasiv) forstyrrelse af personlighedsstrukturen (Stein & Stein, 2008). Man overvejede at slette ængstelig (evasiv) personlighedsstruktur fra DSM-5, men denne diagnose er til gengæld fastholdt. Endelig har man fået mulighed for at specificere, at socialangst er performance only, hvis den er begrænset til det at holde tale eller præstere offentligt. Det nye kapitel om OCD og relaterede lidelser indeholder bl.a. de nye diagnoser sygelig samletrang ( hoarding disorder ) og hudplukning ( excoration (skin-picking) disorder ). Selve OCD-diagnosen er blevet forsynet med muligheden for at specificere en tic undertype. Som nævnt har man udvidet rammerne for flere af OCD-spektrum-lidelserne ved tilføjelse af muligheden for at specificere manglende indsigt eller vrangforestillingskarakter. Dette er en afgørende forskel til ICD-10, hvor erkendelse af, at obsessioner eller kompulsioner er overdrevne eller urimelige, er et diagnostisk kriterium (WHO, 1994). PTSD-diagnosen er intet mindre end 3½ tætskrevne sider lang i DSM-5. En årsag er, at der er tilføjet særlige kriterier for diagnosticering af PTSD hos børn, Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemligesymptomer Mens der i DSM-IV var ét samlet angstkapitel, har man i DSM-5 udskilt OCD og relaterede lidelser samt traume- og stressrelaterede lidelser i to separate kapitler. Som i DSM-IV er dissociative lidelser og somatoforme tilstande også i egne kapitler.

5 der er 6 år eller yngre. PTSD-diagnosen har gennemgået en række ændringer både hvad angår den udløsende hændelse (som er blevet udspecificeret i 4 forskellige typer), reaktionen på denne (der er blevet slettet som kriterium) og det efterfølgende symptombillede (hvor der er tilføjet en symptomkategori, som dækker ændringer i tænkning og stemningsleje). I forhold til den seneste tids danske debat er det interessant at bemærke, at delayed onset -specifikationen ved PTSD har fået ændret ordlyd og navn (til with delayed expression ). Hvor det i DSM-IV hed sig, at symptomerne starter mindst 6 måneder efter hændelsen, præciseres det i DSM-5, at de fulde diagnostiske kriterier først er opfyldt mere end 6 måneder efter hændelsen. Dette afspejler på bedre vis den viden, man har om, at subkliniske symptomer ofte er til stede inden for de første 6 måneder hos dem, som først efter 6 måneder opfylder de fulde kriterier for PTSD-diagnosen. Inden for de somatoforme tilstande er der sket større ændringer. Således har man fjernet diagnoserne somatiseringstilstand ( somatization disorder ), hypokondri og smertelidelse ( pain disorder ). Dette begrundes med høj grad af overlap imellem lidelserne og uklarhed om den interne afgrænsning (APA, 2013). I stedet er indført diagnosen somatic symptom disorder. I kriterierne for denne har man nedtonet betydningen af konkrete fysiologiske symptomer og årsagsspekulationer. I stedet er fokus på den lidelse i tanker, følelser og adfærd, som symptomerne forårsager (APA, 2013). Under diagnosen kan det specificeres, hvis smertesymptomer er det mest fremtrædende. En ny diagnose, illness anxiety disorder, kan benyttes i tilfælde, hvor det er angst og optagethed af sygdom, der er problemet, snarere end tilstedeværelsen af somatiske symptomer. Diagnosen kan i nogle tilfælde benyttes for dem, der tidligere fik en hypokondridiagnose, men det anføres, at de fleste af disse patienter vil forventes at skulle have somatic symptom disorder -diagnosen (APA, 2013). Spiseforstyrrelser Kapitlet er omdøbt til feeding and eating disorders mod tidligere eating disorders, og diagnoser omhandlende spiseproblemer hos børn er som noget nyt placeret hér. I anorexidiagnosen har man fjernet kriteriet omhandlende udeblivende menstruation (amenoré), og ved bulimi er antallet af påkrævede spiseanfald sat ned fra 2 per uge til ét, men ellers er diagnoserne stort set uforandrede. Binge eating disorder er ny i forhold til DSM-IV, hvor den blot indgik i appendix of conditions for further study. Det karakteristiske ved denne lidelse er hyppige spiseanfald, som ved bulimi, men uden kompenserende adfærd såsom eksempelvis opkastning og overdreven motion (APA, 2013). Forstyrrelser af personlighedsstrukturen Det mest iøjnefaldende ved personlighedsforstyrrelser i DSM-5 er manglen på ændringer. Både de generelle og specifikke kriterier for personlighedsforstyrrelser er identiske med dem, der findes i DSM-IV. Som i DSM-IV indgår dog supplerende information om mulige nye diagnoser og måder at gribe diagnostik an. I DSM-5 har man placeret disse i bogens tredje sektion kaldet emerging measures and models. Her forefindes en fundamentalt anderledes tilgang til personlighedsforstyrrelsesdiagnostik. Denne indeholder 6 typer af personlighedsforstyrrelser (antisocial, ængstelig (evasiv), borderline, narcissistisk, obsessivkompulsiv og skizotypal), hver karakteriseret ved et særligt mønster af personlighedsfunktion og personlighedstræk. Personlighedsfunktionen er opdelt i fire domæner (identitet, selv-styring, empati og intimitet), mens de 25 personlighedstræk, der indgår, er opdelt i fem domæner (negativ affektivitet, tilbagetrækning, antagonisme, disinhibition og psykotiscisme). Der var længe lagt op til, at den nye model ville blive implementeret, men den endte altså med udgå af den officielle diagnostik i DSM-5. Hvorfor man valgte at fastholde den kategorielle diagnostik på området til fordel for den nye model, fremgår ikke klart. Børneområdet Ændringerne inden for børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser er noget af det første, der nævnes i flere artikler om nyskabelser i DSM-5. DSM-IV indeholdt et omfangsrigt kapitel omhandlende lidelser, som normalt diagnosticeres i spædbarnealder, barndom eller tidlig ungdom. Dette er blevet erstattet af SIDE 14 PSYKOLOG NYT NR

6 Bidragydere Ud over forfatterne har psykiater Aksel Bertelsen og cand.psych. Runhild Arendt bidraget til artiklen med kritisk gennemlæsning og konstruktive kommentarer. kapitler om psykiske udviklingsforstyrrelser ( neurodevelopmental disorders ) og adfærdsforstyrrelser ( disruptive, impulse-control, and conduct disorders ). De psykiske udviklingsforstyrrelser inkluderer bl.a. mental retardering, forstyrrelser af tale, sprog og motorik samt autisme og ADHD. Blandt adfærdsforstyrrelserne findes blandt andet diagnosen af samme navn ( conduct disorder ), pyromani og kleptomani. Ud over de allerede nævnte omrokeringer er separationsangst og elektiv mutisme flyttet til angstkapitlet og reaktiv tilknytningsforstyrrelse til de traume- og stressrelaterede lidelser. Mest bemærkelsesværdigt er det, at lidelserne autisme, Aspergers syndrom og anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse er blevet samlet under betegnelsen autism spectrum disorder (ASD). Dette sker bl.a. på baggrund af ringe reliabilitet i studier, hvor man har undersøgt afgrænsningen imellem lidelserne (Lord et al., 2012). Der er en række specificeringsmuligheder inden for den nye spekterdiagnose. Regier et al. (2013) nævner eksempelvis, hvordan et barn, der tidligere fik diagnosen Aspergers syndrom, med DSM-5 vil kunne diagnosticeres med ASD og speficificeringerne uden intellektuel nedsættelse og uden sproglig svækkelse. Den nye diagnostiske praksis betyder, at en mindre gruppe ikke længere vil kvalificere til en diagnose (Kupfer et al., 2013). Kritikere hæfter sig ved de problemer, det kan medføre for dem, der tidligere havde en Aspergers diagnose, men ikke kvalificerer til en ASD-diagnose (Dobbs, 2013). I forhold til ADHD-diagnosen har man fastholdt de to overordnede kategorier, uopmærksomhed og hyperaktivitet-impulsivitet, og de 9 symptomer, der hører til hver kategori, er fortsat de samme. Dog er til symptomerne føjet prototypiske eksempler, som både dækker børn og voksne. Ellers har diagnosen været genstand for en række mindre ændringer. Vigtigst er nok, at alderskriteriet for første manifestation af lidelsen er hævet fra 7 til 12 år. Endelig er det blevet muligt at specificere graden af ADHD (mild, moderat og svær). Mikkel Arendt, Hjalti Jónsson, Esben Hougaard. Alle fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet litteratur American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). Washington: American Psychiatric Publishing. American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5). Washington: American Psychiatric Publishing. American Psychiatric Association (APA) (2013b). Highlights of Changes from DSM-IV-TR to DSM-5. Washington: American Psychiatric Publishing, pp Dobbs, D. (2013). A very sad story. Nature, 497 (2. May), pp Hacking (2013). Lost in the Forest. London Review of Books Vol. 35(15), pp Kupfer, D.J., Kuhl, E.A., Regier, E.A. (2013). DSM-5 The Future Arrived. JAMA, 309(16), pp Lord, C., Petkova, E., Hus, V., Gan, W., Lu, F. et al. (2012). A Multi-Site Study of the Clinical Diagnosis of Different Autism Spectrum Disorders. Arch Gen Psychiatry 69(3), pp Narrow, W.E., Clarke, D.E., Kuramoto, S.J., Kraemer, H.C., Kupfer, D.J. et al. (2013). DSM-5 Field Trials in the United States and Canada, Part III: Development and Reliability Testing of a Cross-Cutting Symptom Assessment for DSM-5. Am J Psychiatry; 170(1), pp Regier, D.A., Narrow, W.E., Kuhl, E.A., Kupfer, D.J. (2009). The Conceptual Development of DSM-V. Am J Psychiatry 166(6), pp Regier, D.A., Kuhl, E.,A., Kupfer, D.J. (2013). The DSM-5: Classification and Criteria Changes. World Psychiatry, 12(2), pp Regier, D.A., Narrow, W.E., Clarke, D.E., Kraemer, H.C., Kuramoto, S.J. et al. (2013b). DSM-5 Field Trials in the United States and Canada, Part II: Test-Retest Reliability of Selected Categorical Diagnoses. Am J Psychiatry, 170(1), pp Scull, A. (2013): Delusions of Progress: Psychiatry s Dia gnostic Manual. Los Angeles Review of Books. URL: delusions-of-progress-psychiatrys-diagnostic-manual#.uzkmeocplbc. WHO ICD-10 (1994). Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. København: Munksgaard. PSYKOLOG NYT NR SIDE 15

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Evidence-based medicine: Measurement based mental care

Evidence-based medicine: Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 222 Dyrehavevej 48 34 Hillerød Telefon 38 64 3 96 Fax 38 64 3 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 27.3.24 Evidence-based medicine: Measurement based mental care HoNOS årsrapport

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut.

Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut. Resultater fra en deskriptiv undersøgelse af patientpopulationen ved det specialiserede ADHD-team for voksne, Regionspsykiatrien Vest 2010-2011 Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut. Opmærksomhed Planlægning,

Læs mere

DSM IV, ICD 10, OSV 13, DSM-5. DSM, ICD 10, ICF 14, OCD 11 Hvilket diagnosesystem anvendes i USA?

DSM IV, ICD 10, OSV 13, DSM-5. DSM, ICD 10, ICF 14, OCD 11 Hvilket diagnosesystem anvendes i USA? Det er nødvendigt at kunne stille en diagnose, for at kunne foreskrive en behandling. Det er ligeledes nødvendig, at man er enig om hvilke symptomer og hvilke fund, der kræves for at kunne stille en bestemt

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Journaloptagelse og diagnose

Journaloptagelse og diagnose Journaloptagelse og diagnose oversigt Før, under og efter journaloptagelsen Journalvejledning Diagnosesystemet Diagnoserne PTSD depression Tilpasnings- og belastningsreaktion Andre Orienter dig på forhånd

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Undervisning Speciallæger almen medicin 2016

Undervisning Speciallæger almen medicin 2016 Undervisning Speciallæger almen medicin 2016 Leder, overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser, Afdeling Q Århus Universitetshospital,

Læs mere

Screening spørgsmål Eksempler

Screening spørgsmål Eksempler Diagnostik - screening Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

Mødet med mennesker med borderline

Mødet med mennesker med borderline Mødet med mennesker med borderline - Emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline type Psykiatridage 2017 VELKOMST OG PRÆSENTATION AF PSYKIATRIFONDEN DET STORE SPØRGSMÅL Hvad er god praksis når

Læs mere

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Af Katrine Røhder, Kirstine Agnete Davidsen, Christopher Høier Trier, Maja Nyström- Hansen, og Susanne Harder. Abstract Denne artikel

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser. v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych

Personlighedsforstyrrelser. v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych Personlighedsforstyrrelser v/ Jeanette Vestby Krog, Cand.psych Kort præsentation Program Personlighed og personlighedsforstyrrelse Diagnostiske kriterier Generelt Emotionel Ustabil Personlighedsforstyrrelse

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Personlig medicin og psykisk sygdom Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans Genetiske baggrund for opståen af psykiske lidelser

Læs mere

Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) Diagnostiske kriterier for ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) jf. DSM-5 (Udkommet 2013): 1 A. Et vedvarende mønster af uopmærksomhed og/eller hyperaktivitet-impulsivitet som forstyrrer funktion

Læs mere

Normalitet & Psykiatri

Normalitet & Psykiatri Diskussion Normalitet & Psykiatri Hvad vil det sige at være normal? http://www.youtube.com/watch?v=_xnz2y1lany&nr=1 Normal? Rod Moore, dr. odont. AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR ODONTOLOGI Normalitet Statistisk

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Vingsted 2010 Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Alkohol og Psykiatrisk comorbiditet Bruger man alkohol på grund af psykisk sygdom? Får man psykiske symptomer på grund af alkohol? Eller:

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det?

Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det? Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det? Spørgsmål, der søges besvaret. Hvad betyder diagnose? Hvorfor har vi diagnoser? Hvilke funktioner har diagnoser i dagens samfund? Afgrænsning Lidt historie

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 BILAG A Bilag A til Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 413 af 4. maj 2016 om tilskud til psykologbehandling

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18.

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling Horsens 18. marts 2010 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi De Psykiatriske Specialklinikker Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Mål i dag En ide om ICD-10: hvorfor og hvordan Psykisk sygdom / psykiske symptomer stemningslejet (humør) psykose (opfattelse af virkeligheden) Hvordan vi

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Hvad skal vi nå? Mistanke om forstyrret personlighedsstruktur De reelle kriterier i

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Psykiatrisk udredning og diagnostik

Psykiatrisk udredning og diagnostik PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 245 Psykiatrisk udredning og diagnostik Aksel Bertelsen & Ole Mors Denne artikel, som er den første i en ny serie om psykiatri i almen praksis, gennemgår de grundlæggende principper

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Målgruppeafgrænsning. Bilagsrapport. Region Hovedstadens Psykiatri. Implementering af den udvidede behandlingsret. 7. januar 2010

Målgruppeafgrænsning. Bilagsrapport. Region Hovedstadens Psykiatri. Implementering af den udvidede behandlingsret. 7. januar 2010 Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppeafgrænsning Bilagsrapport 7. januar 2010 Region Hovedstadens Psykiatri Indhold Bilag 1: Bilag 2: Oversigt over projektgruppens medlemmer Oversigt over målgruppeafgrænsning

Læs mere

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter

Autismespektret og nyt diagnosesystem. Før og efter Autismespektret og nyt diagnosesystem Før og efter Indtil 1971 blandes autisme med skizofreni Childhood schizophrenia Infantile psychosis Autism/Autistic disorder ICD-10 1990/95 og DSM-IV 1994 : Gennemgribende

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Bipolar Affektiv Sindslidelse, Borderline og ADHD. Robert Elbrønd

Bipolar Affektiv Sindslidelse, Borderline og ADHD. Robert Elbrønd Bipolar Affektiv Sindslidelse, Borderline og ADHD Robert Elbrønd Bipolar Affektiv Sindslidelse, Borderline og ADHD Bipolar affektiv sindslidelse (BAS) forveksles nemt med emotionelt ustabil personlighed

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv Det diagnosticerede liv Svend Brinkmann, Cand. Psych., PhD, Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Forskningsmæssig baggrund: Projektet Diagnostic Culture www.dc.aau.dk

Læs mere

Diffus hjerneskade og komorbide psykiatriske forstyrrelser i voksenalderen

Diffus hjerneskade og komorbide psykiatriske forstyrrelser i voksenalderen Diffus hjerneskade og komorbide psykiatriske forstyrrelser i voksenalderen Omkring hvert tredje menneske med mental retardering har en psykiatrisk lidelse. Mennesker med mental retardering rammes især

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser. Møde med praktiserende læger den 9/ Overlæge, professor Elsebeth Stenager 2. Psykoterapeutisk team, Afd P, Odense

Personlighedsforstyrrelser. Møde med praktiserende læger den 9/ Overlæge, professor Elsebeth Stenager 2. Psykoterapeutisk team, Afd P, Odense Personlighedsforstyrrelser Møde med praktiserende læger den 9/11-2016 Overlæge, professor Elsebeth Stenager 2 Psykoterapeutisk team, Afd P, Odense 1 Personlighed..Personlighed refererer til en integration

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv Det diagnosticerede liv Svend Brinkmann, Cand. Psych., PhD, Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Forskningsmæssig baggrund: Projektet Diagnostic Culture www.dc.aau.dk

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

Angst og særlig sensitive mennesker

Angst og særlig sensitive mennesker Angst og særlig sensitive mennesker Psykiatridage i Aalborg september 2013 Psykiatrifonden Morten Kjølbye Cheflæge Psykiatrien i Region Nordjylland Klinisk lektor i psykiatri ved Institut for Medicin og

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Psykiatrifonden 25. september 2013 Henning Jordet Ledende psykolog Daglig leder Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland

Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland Velkommen Arbejde med sindslidende med misbrug Fag og lærings konsulent Tine Sørensen SOPU København & Nordsjælland Dagens program Dag 1 Velkommen Amu mål og forventninger ICD10 Dobbeltdiagnoser Misbrug

Læs mere

The cultural interview

The cultural interview The cultural interview Til Videnscenterets internationale symposium blev der sat fokus på dilemmaer knyttet til diagnosticering på tværs af kulturer. Indlæg fra Danmark, Holland og USA bragte forskellige

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 8.3.2012 Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb Symptomer og funktionsniveau

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression Baggrund og formål Unipolar depression er den hyppigst forekommende

Læs mere