Deltagere: Jens Kargaard Madsen, Nicolai Schierbeck (suppleant for Katrine Schlüter Schierbeck), Steen Lønberg Jørgensen, Bente Beck.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Jens Kargaard Madsen, Nicolai Schierbeck (suppleant for Katrine Schlüter Schierbeck), Steen Lønberg Jørgensen, Bente Beck."

Transkript

1 Svanevængets Ejerlaug Bestyrelsesmøde den 17. marts 2010 Deltagere: Jens Kargaard Madsen, Nicolai Schierbeck (suppleant for Katrine Schlüter Schierbeck), Steen Lønberg Jørgensen, Bente Beck. Afbud: Søren Michael Pihl, Svend Linde Referat 3. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i april Bydelen (trafik, naboejerlaug mm) 1.1. Nordhavnsvej / Svanemøllegruppen. 4/6/09: Bestyrelsen skal tage kontakt og sikre at man som minimum er orienteret om udviklingen. Steen Lollike orienterede om arbejdet i Svanemøllegruppen, hvor især Fleming og Claus Borre gør en kæmpe indsats. Der ser nu ud til at kommunen vil vælge ml. to modeller; en med en nedgravet tunnel hele vejen til en ny havnetunnel eller en kombineret tunnel / alm. vej med en mange op/ned kørsler og start/slut ud for Vesterled. Bl.a. grad af finansiering fra staten og til/afkørselsforhold for vejen/tunnelen vil afgøre hvilken model der vælges. 17/03/10: Søren deltog i naboejerlaugets bestyrelsesmøde i februar 2010, hvor også borgerrepræsentationsmedlem Karin Storgaard (DF) deltog. Det blev oplyst, at der træffes endelig beslutning om Nordhavnsvej i april 2010, og at det bliver billig løsning A0 der vælges. I Svanevængets nærområde kommer der en kort tunnel fra kasernen til op/ned-kørsel ml. Vesterled og Strandvejen. Der eksproprieres et par huse samt forhaver på Strandvænget. Bestyrelsen besluttede, at man ikke forholder sig aktivt i sagen, da løbet er kørt og Svanemøllegrupen i øvrigt er varetager vores interesser Strand Byggeriet er igangsat. 17/03/10: Stranden og badebroen forventes færdig til sommer 2010 på trods af den lange vinter, der har lagt byggeriet stille i en periode Tuborg sti Soldalens formand Ulrik Danneskiold-Samsøe arbejder på vegne af alle ejerforeningerne på Tuborg stien. Intet nyt om og hvornår projektet bliver til noget. 17/03/10: Sagen stadig varm. Københavns Kommune og Gentofte Kommune kan dog tilsyneladende ikke blive enige om at åbne for de 50 meter sti der mangler. 1

2 1.4. Boligblokkene på Svanevænget 4/6/09: Inkluder boligblokkene i ejerlaug igen bl.a. så de kan bidrage økonomisk til vejens vedligehold 1.5. Naboejerlaug 4/6/09: Bestyrelsen skal tage kontakt og sikre at man som minimum er orienteret om områder af fælles interesse o Danneskiold-Samsøe o Jørgen Tanning 17/3/10: Den deltog Søren og Jens i et koordineringsmøde med de to øvrige ejerlav. Refererat fra dette møde fremgår af Svanevængets hjemmeside. 2. Svanevænget Længerevarende og permanente sager 2.1. Overholdelse af lokalplan (ejerlaug skal selv sikre at lokalplan overholdes) Bagsti: 4/6/09: Brev om ulovlig låge sendes til Strandvængets beboere nu (Vibeke) Svanevænget har rettet henvendelse til Københavns Kommune om fortolkning af servitutter vedrørende bagsti. KK har givet Svanevænget medhold, og husene på Strandvænget er ikke berettiget til at have eller etablere låger / døre i hegnet til bagstien. KK s afgørelse er kommunikeret til Strandvængets beboere. 28/10/09 Morten Lund har trods utallige henvendelser fra Svanevængets bestyrelse og beboere - fortsat ikke blokket den nyligt etablere låge. Sker det ikke er Svanevængets mulighed at rette henvendelse til Københavns Kommunes Center for Byggeri. 17/03/10: Ejeren af Morten Lunds hus er kontaktet, men gået konkurs. Næste skridt er enten at ejerlauget eller rækkehusene betaler for udbedring af hegn (fx kr.) eller sagen sendes til hengssyn i Københavns Kommune. Bestyrelsen indstiller første alternativ til generalforsamlingen i april Træer: Træet i haven til nr. 6 er for højt (højere end frugttræ). Bestyrelsen retter henvendelse herom. 17/03/10: Mange træer - ikke bare træet i nr. 6 - er for høje. Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse om beskæring at træer til alle rækkehusene i marts 2010 (nu). Jens udarbejder og omdeler brev på vegne af bestyrelsen. Øvrigt: Nyt hegn i baghaven til nr. 22 opfylder ikke lokalplanen. Dette er påtalt af Vibeke Lassen. Bestyrelsen agter ikke at gøre yderligere i sagen Deklaration / servitutter (noget ikke tinglyst) sikre at alle kender dem. 17/03/10: Steen Lollike har uploaded servitutter mm til Svanevængets hjemmeside. Sagen afsluttet. 2

3 2.3. Stillevej / ensrettet Jens orienterede om, at dette spørgsmål tidligere har været drøftet med KK, og at det nærmest er en umulig sag at få gennemført. Bestyrelsen besluttede ikke at prioritere sagen på nuværende tidspunkt. 3. Svanevænget Kortvarige enkeltsager 3.2. Antenneforening 4/6/09: GF-beslutning om opsigelse af Yousee skal effektueres. Først undersøges konsekvenser og muligheder for rækkehusenes beboere, og der orienteres herom. (Svend) Det besluttedes ikke at opsige You See, da kun 3 (række)husstande har ytret svagt ønske om at udtræde, hver enkelt husstand har mulighed for at udtræde individuelt, og der ikke er nogen væsentlig besparelse ved alternativet Boxer eller en nyaftale med You See. 17/03/10: Antenneforeningen fungerer fint og ingen rækkehuse har meldt sig ud. Sagen afsluttet Reparation af fortovsfliser. 4/6/09: Køb fliser og ansæt håndværkere (Svend). Svend fremlagde løsningsforslag udarbejdet i samarbejde med entreprenør fra kommunens anlægsafdeling. Der er behov for at udskifte ca. 60 m2 fliser a 600 kr. pr. m2 (inkl. arbejdsløn), i alt kr.. Dette overskrider det på estimerede budgettet på kr. drøftet på generalforsamlingen i Bestyrelsen besluttede at gennemføre arbejdet for kr., da KK har markeret fliser til udskiftning, vedligehold af fortov er en del af foreningens formålsparagraf og debatten om udskiftning af fliser nu må komme til en konklusion. Svend engagerer håndværkere. Jens, Svend og Søren markerer de 60 m2 fliser, der skal skiftes. 17/03/10: Fliserne er skiftet og fortov repareret i overensstemmelse med kommunens krav. Ejerlauget har betalt kr. inkl. moms. Vi fik mere for pengene end forventet. Der udestår imidlertid lukning af mellemrum mellem fliser og asfalt med fx tør asfalt. Søren ansvarlig herfor Vejriste rensning 4/6/09 og 28/10/09: Der indhentes tilbud fra Peter Sextus mand og Steen L.J. s mand (Svend) 3.4. Dræbersnegle ingen aktivitet i Snerydning / saltning 4/6/09: Afklar snerydning 3

4 Hidtidige aftale om snerydning/saltning er opsagt. Bestyrelsen besluttede at der ikke indgås aftale med en snefejer, da han forlanger kr. pr. udrykning, og der rykkes ud hver gang der er is / sne, dvs. op til 30 dage pr. sæson. Vejens beboere må selv klare snerydningen. 17/03/10: Det har været en lang vinter med meget sne i 2009/2010. Snerydning har fungeret fint. Vi fortsætter med selv at rydde sne i 2010/2011. (Naboejerlaug betaler >1000 kr. pr. gang for snefejning). 4. Kommunikation og informationsdeling ml. vejens beboere 4.1. Vejens kalender 4/6/09: Fastsæt datoer for vejfest, pigefest, generalforsamling, container mm Ordinær Generalforsamling afholdes den 28/ i FREM kl (ændret til 21/4). Der indledes med spisning. Katrine reserverer/bestiller. Næste bestyrelsesmøde den 17/ kl i nr. 28. Bente har bestilt container til 6/11 dette er kommunikeret pr. til vejens beboere. Bente afklarer dato for Pige-Event med vejens beboere. Steen Lollike sikrer at vejens kalender fremgår på hjemmesiden. 17/03/10: Vejens kalender indtil generalforsamling 2011: o Container for haveaffald weekend den 16/42010 (Bente bestiller) o Generalforsamling 21/42010 kl i FREM o Pige-event den 28/12011 o Vejfest 21/82011 o Generalforsamling onsdag den 20/42011 kl i FREM 4.2. Hjemmeside / blog 6/4/09: Scan alle dokumenter (inkl Svanemøllebog) til PDF (Steen L.J.) Få hjemmeside op at køre (Søren / Steen Lollike) Hildur drifter hjemmeside for 150 kr./md. (Søren / Steen Lollike) Steen Lollike meddelte at hjemmeside nu er klar til at go live. Der etableres i første omgang ikke en blog-funktion for vejens beboere. Der oprettes en -kontakt til bestyrelsen, fx Etableringsomkostningerne udgør ca kr. og de månedlige drifts- og serviceomk. ca. 167 kr. Bestyrelsen har godkendt dette budget pr. . Steen Lollike forestår vejens kontakt med Hildur og indsamler relevant information til hjemmesiden. 17/03/10: Hjemmesiden kører nu og basis -indhold er på plads. Stor tak til Steen Lollike. Formel kontrakt med web-programmør Hildur foreligger ikke, men ifølge Steen Lollike har Svanevængets Ejerlaug på basis af s - rettighederne til domænenavn 4

5 samt en aftale om overdragelse af site, såfremt samarbejdet med Hildur ophører. Hjemmesiden udvides med: o Liste over bestyrelsesrepræsentation siden 2000 o Vejens kalender for 2010/ Bestyrelsens opgavefordeling og formand Jens valgt som formand. Jens ønsker at fratræde ved generalforsamlingen i april Bente valgt som kasserer. Steen L. Jørgensen valgt som referent. Formandens rolle er at lede bestyrelsesmøderne og være første kontaktpunkt for vejens beboere og øvrige personer der ønsker kontakt med bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at samarbejde som et team, og formanden kan/skal dermed delegere opgaver til bestyrelsens medlemmer og/eller vejens ildsjæle. 6. Regnskab og budget for regnskabsåret 1/4-31/3 17/03/10: Der står kr. på ejerlavets konto. 2 medlemmer har ikke betalt kontingent i Bente tager action. Kontingent foreslås uændret for Hans Henrik, revisor gennemgår bogholderiet inden generalforsamlingen den 21/4 7. Forberedelse af generalforsamling Jens udsender senest den 31/3 indkaldelse til generalforsamling den 21/ Dagsorden og beretning vedlægges. Dagsorden følger vedtægterne. Som beretning anvendes referat af bestyrelsesmøderne. Indkaldelse omdeles til alle vejens beboere samt de to naboejerlaug. Tilmelding til generalforsamling sker til Katrine i nr. 8 senest 14/4 af hensyn til madbestilling. Valg til bestyrelse: Bestyrelsens medlemmer er indstillet på genvalg og til samme poster som i dag. Jens ønsker at fratræde som formand ved generalforsamlingen i Som noget nyt indføres en gave til vejens store bidragsyder(e). Uddeles ved GF (Steen L. J. køber gaven). Næste bestyrelsesmøde den 15/ kl i nr. 8 (Katrine). 5

Referat af fjerde bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i den 23. april 2013. Dagsorden:

Referat af fjerde bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i den 23. april 2013. Dagsorden: Svanevængets Ejerlaug Bestyrelsesmøde den 26. marts 2014 Deltagere: Søren Michael Pihl (formand), Katrine Schlüter Schierbeck (kasserer), Steen Lønberg Jørgensen (referent), Tove Sommer, Svend Linde, Johan

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011

Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011 Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens regnskab 2010 5. Forslag til beslutning a. Forslag

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By :: Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 5. april 2011 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vi har pga. ejerskifte fået nye medlemmer i Grundejerforeningen. Velkommen til Jer.

Vi har pga. ejerskifte fået nye medlemmer i Grundejerforeningen. Velkommen til Jer. Generalforsamling Raklev Sognegård 7.april 2013 kl. 10 Formandens beretning: Det første år er gået for mig med formandskasketten på hovedet. Jeg vil gerne rette en stor tak til den øvrige bestyrelse for

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.3 Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 Referent: Næstformand, Mørkager 43. Dagsorden: Fremmøde: Punkt 1 Valg af dirigent Punkt 2 s

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 21. november 2007 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 40 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere