Ansøgning til sundhedspulje 2009 Ansøgningsfrist mandag den 30. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til sundhedspulje 2009 Ansøgningsfrist mandag den 30. marts 2009"

Transkript

1 Ansøgning til sundhedspulje 2009 Ansøgningsfrist mandag den 30. marts 2009 Retningslinjer for ansøgning: Projektet skal bidrage til at fremme borgernes sundhed og trivsel Projektet skal være lokalt forankret Det ses gerne, at der er lokal medfinansiering til projektet Der gives ikke støtte til kommercielle formål Der gives ikke støtte til drift og varige anskaffelser Der gives ikke støtte til foreningers sædvanlige aktiviteter Projektets titel: Nye veje i alkoholbehandlingsindsatsen i Silkeborg kommune Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet bygger på. I forbindelse med strukturreformen overtog Silkeborg Kommune ansvaret for al alkoholbehandling fra Århus Amt. Under den gamle struktur var der en målgruppe, der faldt imellem det kommunale og det amtskommunale ansvar og derfor ikke fik et adækvat tilbud. Det drejer sig om mennesker, der på den ene side har et alkoholproblem, men som på den anden side ikke er i stand til at profitere af traditionel alkoholbehandling. I den brugerundersøgelse, der blev foretaget af Driftssektionen i Silkeborg Kommune i 2007, blev der blandt meget andet, peget på at der kan være et behov for at udvikle alkoholtilbud, der ligger indimellem Alkoholrådgivningens rene behandlingsmæssige tilgang og eksempelvis Kirkens Korshærs rent omsorgsmæssige/sociale tilgang. Alkoholrådgivningen er, siden strukturreformen, i tiltagende grad kommet i kontakt med målgruppen. Dette skyldes dels et tættere samarbejde med den kommunale forvaltning, men også at der er blevet etableret en SKP (støtte-kontalt-person) ordning i Silkeborg Kommune. En betydelig del af de borgere, som SKP erne kommer i kontakt med har et behandlingsbehov, som ikke kan imødekommes i Alkoholrådgivningens almindelige samtalebaserede behandlingstilbud. På Alkoholrådgivningen arbejder vi i det daglige arbejde primært kognitivt med selve alkoholproblemet. Dette foregår ved ambulante samtaler, hvor vi taler om givne situationer. Der arbejdes derfor igennem tænkte situationer, og ikke praktisk orienteret. Dette projekt adskiller sig væsentligt fra det daglige arbejde ved, at vi har mulighed for at 1

2 arbejde på en langt mere handlings- og øvelsesorienteret måde. Vi har fundet inspiration i Rådgivningscafeen Aros og Projekt Indsigt, begge under Århus Kommune. Rådgivningscafeen Aros er dels et cafe-tilbud med sociale aktiviteter m.v. og et botilbud, der drives af Århus Kommune i henhold til Servicelovens 110. Cafeen er et tilbud til mennesker med et alkoholmisbrug. Herudover kan der være problemstillinger som, at de ikke aktuelt kan profitere af behandlingstilbud; at de ønsker støtte som supplement til behandlingen; at de ønsker at indgå i et fællesskab og styrke netværk i et ædru miljø. Ligeledes er der under Århus Kommune et tilbud, som hedder Projekt Indsigt. Dette er et undervisningstilbud til mennesker med et alkoholmisbrug, finansieret af projektmidler fra Fælles Ansvar 2. Der søges at give deltagerne i undervisningsforløbet indsigt, indflydelse, selvtillid og kompetencer til at forbedre deres livskvalitet. Vi har i Projekt Nye veje i alkoholbehandlingsindsatsen i Silkeborg kommune fundet inspiration i ovenstående tilbud, og ønsker at etablere et tilbud til borgerne i Silkeborg, som indeholder såvel det undervisningsbaserede aspekt, men også et netværksperspektiv baseret på øvelser rettet mod konkrete situationer, som deltagerne finder det vanskeligt at håndtere. Målgruppe: Beskriv målgruppen for projektet. Borgere med alkoholmisbrug, samt psykiske eller sociale problemer. Alkohol er hovedproblemstillingen for målgruppen. Ofte vil lang tids alkoholmisbrug medvirke til udvikling af psykiske eller følelsesmæssige problemer, som kan isolere gruppen, enten i hjemmet eller på værtshus. Det skal bemærkes, at der vil blive tale om visitation til det beskrevne projektforløb, samt at deltagerne skal være promillefri ved fremmøde. Der er tale om planlagte aktivitetsforløb, hvor det at kunne møde op til fastsatte tidspunkter og beslutte sig for at gøre det i ædru tilstand, er en væsentlig del af indsatsen. Projektforløbet skal således ikke forveksles med traditionelle former for værested/varmestue, hvor deltagerne blot kan møde op. Kontakten til deltagerne på forløbet vil typiske ske igennem samarbejdspartnere eller fra Alkoholrådgivningen selv. Når der modtages en henvendelse om en interesseret borger, vil projektmedarbejderen tage kontakt til borgeren, hvorefter der aftales en samtale. Ved samtalen skal det afklares hvorvidt borgerens ønsker til forløbet harmonerer med det konkrete tilbud, samt hvorvidt borgeren tilhører projektets målgruppe. 2

3 Formål: Beskriv det helt overordnede formål med projektet herunder hvad projektet kan bidrage med i forhold til målgruppen. Formålet med projektet er at udvikle nye behandlingstilbud og give socialt udsatte borgere med alkoholmisbrug en mulighed for forandring. Disse borgere kan til tider være svære at rumme i almindelige behandlingstilbud og have svært ved at profitere af den gængse behandling. Projektforløbet vil både kunne medvirke til reduktion og egentligt ophør af alkoholforbruget, samt være med til at støtte deltagerne i denne beslutning. For nogle deltagere vil deltagelse i aktivitetstilbuddene være tilstrækkeligt, mens andre formodes at have behov for ordinær alkoholbehandling efterfølgende. Deltagelse i projektforløbet vil kunne være en tilskyndelse hertil. Der er ikke tale om en homogen målgruppe. For nogle vil en fortsat tilknytning eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet være muligt, mens det for andre vil kunne supplere eller erstatte evt. bostøtte. Dele af målgruppen ville traditionelt tænkes visiteret til kostbar døgnbehandling, da de er svære at fastholde i den ambulante behandling. Deltagelse i projektforløbet vil formentlig kunne erstatte en stor del af behovet for døgnbehandling og tilbyde et fremadrettet alternativ i forhold til den samlede livssituation. Projektmål og succeskriterier: Beskriv målene for projektet. Angiv også succes-kriteriet(er) for hvert projektmål (det er vigtig for evalueringen, at succeskriterierne er målbare). Projektmål: 1. Borgere med et behandlingskrævende alkoholproblem, som ikke tidligere har profiteret af Silkeborg kommunes alkoholindsats, tilbydes nye muligheder. 2. Udvikling af nye metoder i alkoholindsatsen i Silkeborg kommune, så flest mulig borgere bliver i stand til at profitere heraf Succeskriterier: 1.At deltagerne bliver i stand til at træffe et kvalificeret valg i forhold til et fremtidigt alkoholforbrug gennem øget indsigt i alkoholforbrugets konsekvenser for den samlede livssituation. 2. At deltagerne får støtte til at håndtere vanskelige situationer uden brug af alkohol samt kendskab til hjælpemuligheder. 3. At deltagerne introduceres til at benytte Silkeborgs kultur- og naturtilbud til erstatning for et ødelæggende misbrug. 4. At deltagerne får indsigt i 3

4 KRAM-faktorernes betydning for det gode liv. Projektets indhold og metode: Hvad og hvordan gør vi? Beskriv hvordan vi vil opnå projektmålene og hvilken metode der bruges i forhold til indsatsen. Der ansættes en projektmedarbejder med 20 timer pr. uge med grunduddannelse som pædagog eller anden socialfaglig grunduddannelse. Arbejdsopgaverne vil være fordelt på forberedelse af aktiviteter, konfrontationstid i.f.t. deltagerne i form af såvel individuel, som gruppebaseret indsats, samt løbende erfaringsopsamling. Gruppen vil bestå af deltagere pr. gang. Hver deltager vil kunne deltage i gruppen 20 gange. Gruppen er en åben gruppe, så der hele tiden vil kunne opstarte nye deltagere. Forventet antal i alt i projektperioden er120 deltagere. Forløbet vil køre som et kontinuerligt forløb, hvor deltageren kan starte direkte efter visitation. Alkoholproblematikken er på som fast punkt på dagsordenen hver mødegang. Herudover kører det cirkulært med 3 følgende punkter: kost, motion og socialtræning. Deltagerne vil derfor arbejde med f.eks. kost hver 3. mødegang, og vil derfor komme omkring dette emne flere gange i forløbet. Der planlægges aktiviteter af en varighed på 3-4 timer tre gange ugentlig. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i flg. temaer: Alkohol: Viden om alkohol, skadevirkninger, betydning for familie m.v. viden om afrusningsmuligheder, behandlingsmuligheder, vitaminmangel og andre praktiske informationer Individuel rådgivning og vejledning Kost: fokus på kostens betydning for både fysiske og psykiske forhold træning og vejledning omkring kost og madlavning fokus på, hvordan en omlægning til en sundere livsstil kan give en markant forbedring på deltagernes samlede livssituation. Motion: træning indenfor motion, som kan give en markant forbedring på deltagernes samlede livssituation. Oplevelser i naturen igennem gåture, kanosejlads eller andet Social træning: støtte til social træning i vanskelige situationer. Situationerne kan være meget forskellige fra person til person, og der tages udgangspunkt i deltagernes behov. 4

5 Det kan f.eks. dreje sig om at tage kontakt til det offentlige; at kontrollere sin vrede; at bryde isolation m.v. kulturelle oplevelser, hvor man øver sig i at være sammen med andre mennesker om andet end alkohol. Opbygning af netværk Samspil med andre tilbud (eksempelvis Idræt om dagen, Jobkompagniet.) Tilgangen er gruppeorienteret, men kan, hvis der er behov herfor, suppleres med individuelle samtaler. Terapeutstilen er empatisk og ikke-konfronterende. Årsagerne til alkoholproblemet ses som cirkulære og mangeartede, hvorfor målet for behandlingen er at skabe ændringer flere steder i systemet på én gang. Der vil i gruppen være fokus på at bryde fastlåstheden og initiere nye handlemønstre hos klienten. Endvidere vil der være fokus på ressourcer hos den enkelte, samt tro på egne kompetencer. Det er svært på nuværende tidspunkt at beskrive et konkret program for indhold af projektet. Nedenstående skal derfor ses som et foreløbigt udkast til programmet. Det endelige program vil blive tilrettelagt i samarbejde med projektmedarbejderen. Projektets indhold og metode - fortsat Alkohol Der vil hver mødegang være fokus på alkohol. Det kan være igennem personlige erfaringer, undervisning om skadevirkninger, afrusningsmuligheder og behandlingsmuligheder. Der vil ligeledes være meget fokus på sammenhængen mellem alkoholmisbruget og andre problemområder i klienternes liv. Kost Hver. 3 gang er der fokus på kost. Der vil indgå undervisning om vitaminer, samt mangeltilstande i kroppen efter mange års alkoholmisbrug. Der vil være fokus på sammenhængen mellem dårlig eller mangelfuld ernæring og den psykiske tilstand. Der lægges op til lejligheds fælles madlavning, og gruppen træner i, hvordan man kan lave nem og nærende mad til sig selv. Formålet med dette er, at klienterne får en fornemmelse for kostens betydning i forhold til psykisk og fysisk velvære. Motion Hver 3. gang er der fokus på motion. Alt efter årstiden bruges de tilgængelige muligheder. Det kan være gåture eller en tur i kano. Det kan også være at benytte sig af Idræt om dagen, besøge og træne i et fitness center. Aktiviteterne kan også være konkrete ønsker fra de deltagende. Formålet med dette er, at øge fokusset på fysiologien, samt et fokus på sammenhængen mellem krops Social træning Hver 3. gang vil der være fokus på social træning. Dette kan ske igennem dialog 5

6 omkring kommunikation samt normer og adfærd i forhold til samværet til andre mennesker. Det kan også være øvelsesbaseret i forhold til at benytte sig af offentlige tilbud som f.eks. biblioteket, gå til foredrag, cafe eller museums besøg, eller tage kontakt til andre relevante tilbud for den enkelte klient. Organisering af projektet: Beskriv hvordan projektet organiseres, eksempelvis om der etableres en styregruppe eller en eller flere arbejdsgrupper. Projektet forankres i Alkoholrådgivningen, Vibevej, 8600 Silkeborg. Alkoholrådgivningen bidrager til projektet med: Personaletimer til tovholderfunktionen Personaletimer fra de behandlere, som indgår i forskellige elementer af forløbet Undervisning og oplæring af den nyansatte i forhold til f.eks. specifik alkoholviden 6

7 Løbende sparring til projektmedarbejderen Dækning ved sygdom Evaluering af projektet Alkoholrådgivningen forestår ligeledes visitationen af deltagerne til gruppen. Såvel Alkoholrådgivningen, som andre aktører, herunder sagsbehandlere, Lokalpsykiatrien, de praktiserende læger som andre, vil kunne henvise borgere til forløbet. Alkoholrådgivningen vil herefter igennem visitationen indskrive deltagere i gruppen. Aktiviteterne i projektet tænkes at foregå i det kommende Sundhedshus og i samspil med husets øvrige aktiviteter. Der samarbejdes løbende med Alkoholrådgivningen i.f.t. de personer, som henvises til ordinær alkoholbehandling Tidsplan: Dato for igangsættelse: 1.august 2009 Dato for afslutning: 31.juli 2011 Lav en foreløbig tids- og aktivitetsplan for projektet: Tidspunkt: 1. august 2009 August september 1. oktober 2009 Aktivitet: Projektmedarbejder tiltræder Forberedelse af aktiviteter uddannelse af projektmedarbejder i alkoholviden, udarbejdelse af programteori m.m.. Første forløb starter i Sundhedshuset Projektudgifter og finansiering: Redegør for projektets budget. Budgetposter: Projektmedarbejder 20 t/uge i 2 år Bærbar pc, mobiltelefon teknologileje Forsikring Kørsel Udgifter til aktiviteter og materialer (museumsbesøg, idrætsaktiviteter, andre netværksskabende aktiviteter, Beløb: ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 7

8 sund madlavning m.m.) Samlet beløb: Egenfinansiering: Anden finansiering: I alt ansøges om: ,- kr ,- kr. Evaluering: Angiv hvornår og hvordan projektet skal evalueres. Hvornår Midtvejsevaluering: Foretages løbende idet der udarbejdes et spørgeskema på grundlag af den programteori, der formuleres i starten af projektperioden. Det er tanken at der skal ske en løbende udskiftning i gruppen. Klienter, der forlader den vil blive bedt om at udfylde skemaet. Der kan laves en samlet midtvejsevaluering, når projektet har kørt i et år. Afsluttende evaluering: Der laves en samlet evaluering (eventuelt suppleret med kvalitative interviews) ved projektperiodens udløb. Hvordan Gør jer nogle foreløbige overvejelser om, hvordan evalueringen skal foregå: Alkoholrådgivningen udarbejder hvert år en målgrupperapport. Inkluderingen af denne nye målgruppe vil formentlig kunne aflæses i fremtidige målgrupperapporter. Projektet evalueres gennem Programteorimodellen. Modellen går ud på at besvare følgende spørgsmål: Hvad gør vi/hvad forventer vi at gøre? (handling) For hvem gør vi det? (målgruppe) Hvad kommer der ud af at vi gør som vi gør? (effekt) Angiv hvem der er ansvarlig for dataindsamling og evaluering, herunder om det er en intern eller en ekstern evaluering: Programteorien udvikles af den/de medarbejder(e), der er involveret i projekt med bistand fra Driftssektionens konsulent. Dette gøres i forbindelse med opstarten af projektet. Ud fra de forventede effekter vil der kunne laves enten spørgeskemaundersøgelse eller 8

9 en kvalitativ interviewundersøgelse blandt de brugere der kommer ind i projektet. Bruger-evaluering Alle deltagere på forløbet skal evaluere forløbet, for at fastslå om formålet med projektet er blevet opfyldt. Da brugergruppen kan have begrænsede ressourcer, og deres overskud i hverdagen kan være begrænset, har vi valgt at lave et struktureret spørgeskema, som de enten kan tage med hjem og udfylde eller udfylde i overværelse af andre deltagere, og evt. hente hjælp hos dem. Der vil i spørgeskemaet spørges konkret ind til nedenstående emner, så klienterne hjælpes til at kunne overskue evalueringen, samt der kan give korte og præcise tilbagemeldinger i evalueringen. Spørgeskemaet indeholder otte hovedemner: Opstarten i gruppen Brugergruppen Selve programmet De sociale aktiviteter Alkoholviden Kost Motion Tilknytning til andre tilbud, job, behandling e.l. efter forløbet Gennemførelse Spørgeskemaet udleveres til klienten sidste mødegang. Spørgeskemaet udleveres af projektmedarbejderen. Spørgeskemaet kan enten udfyldes på stedet, eller udfyldes i eget hjem, og efterfølgende afleveres til projektmedarbejder. Den enkelte har mulighed for at besvare spørgeskemaet anonymt, eller med navns nævnelse. Afslutning Efter endt projektperiode vil der udarbejdes en evalueringsrapport med det samlede antal spørgeskemaer. Forankring: Hvordan skal projektet videreføres efter projektperioden? Projektet er fokuseret på at udvikle metoder og erfaringer i forhold til en målgruppe, der ikke har været rummet i den traditionelle alkoholbehandling. Afhængigt af erfaringerne vil projektet/dele af projektet skulle videreføres i Alkoholrådgivningens regi. 9

10 Kontaktoplysninger og underskrifter Dato: Den eller de ansvarlige for projektbeskrivelsen: Navn, adresse, , tlf.nr. Trine Haarup Jensen, Alkoholrådgivningen, tlf Steen Sørensen, Alkoholrådgivningen, tlf Henrik Munk, Driftssektionen, tlf Projektbeskrivelsen sendes pr. mail til senest mandag den 30. marts. Yderligere oplysninger kan fås hos sundhedskonsulenterne i Sundhedsfremme og Forebyggelse på tlf.nr:

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed Afrapportering: H ors ens K om m u nes Ak u ttil b u d for al k oh ol m is b ru gere M o r t e n H u l v e j J ø r g e n s e n T i n e C u r t i s S t a t e n s I n s t i t u t f o r F o l k e s u n d

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 1. juni 2015 kl. 12

Ansøgningsfrist d. 1. juni 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud 15.75.14.10 Ansøgningsfrist d. 1. juni

Læs mere

Slutrapport til Sundhedsstyrelsen

Slutrapport til Sundhedsstyrelsen Slutrapport til Sundhedsstyrelsen 2. udmøntning af Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Kompetencecentret, Ballerup Kommune Center for Beskæftigelse

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Matchbold: et metodeudviklingsprojekt - en evaluering

Matchbold: et metodeudviklingsprojekt - en evaluering Matchbold: et metodeudviklingsprojekt - en evaluering Januar 2011 Line Askgaard og Finn Kenneth Hansen CASA Matchbold: et metodeudviklingsprojekt - en evaluering Januar 2011 Line Askgaard og Finn Kenneth

Læs mere

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger

Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Ansøgningsskema til Projekt om empowerment Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig Flemming Stoumann Telefonnummer på projektansvarlig 79755404 Mailadresse til projektansvarlig Flemming.Stoumann@hedensted.dk

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Sundhed styrker selvfølelsen

Sundhed styrker selvfølelsen Sundhed styrker selvfølelsen Evaluering af projekt Sundhed for udsatte i Helsingør Kommune Slutevaluering mhtconsult December 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. 4 INDLEDNING 4 1.1 EVALUERINGENS GENSTANDSFELT

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Bilag 2 Side 1 af 14

Bilag 2 Side 1 af 14 Erfaringsopsamling for projekter støttet af puljen til overvægtige børn og unge samt etniske minoritetspiger, 2005-2007 december 2006 1. Baggrund for erfaringsopsamlingen... 2 2. Kort om puljen... 2 3.

Læs mere

Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere

Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere Metoder i aktivering af socialt udsatte borgere - erfaringer fra metodeudviklingsprojekter i Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne December 2011 Finn Kenneth Hansen og Marianne Malmgren CASA Metoder

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Pilotprojektet FIT (Fleksible Individuelle Tilbud) i Helsingør Kommune 2014

Pilotprojektet FIT (Fleksible Individuelle Tilbud) i Helsingør Kommune 2014 Evalueringsrapport Pilotprojektet FIT (Fleksible Individuelle Tilbud) i Helsingør Kommune 2014 Helsingør Kommune Center for Job og Uddannelse Center for Sundhed og Omsorg Af: Sundhedskonsulent Lone Just

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

EVALUERING AF MESTRINGSTILBUD TIL SÅRBARE ELEVER MED PSYKISKE PROBLEMER PÅ GØGLERPRODUKTIONSSKOLEN I AARHUS

EVALUERING AF MESTRINGSTILBUD TIL SÅRBARE ELEVER MED PSYKISKE PROBLEMER PÅ GØGLERPRODUKTIONSSKOLEN I AARHUS itracks (i2minds) Klosterport 4E, 4. 8000 Aarhus C Telefon: +45 22 52 93 22 E-mail: info@itracks.dk Cvr.nr: DK-31109612 EVALUERING AF MESTRINGSTILBUD TIL SÅRBARE ELEVER MED PSYKISKE PROBLEMER PÅ GØGLERPRODUKTIONSSKOLEN

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere