Formål...side 2. Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2. Ved fornemmelse af omsorgssvigt...side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål...side 2. Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2. Ved fornemmelse af omsorgssvigt...side 3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Formål...side 2 Definition og problemstillinger vedrørende børnemishandling..side 2 Ved fornemmelse af omsorgssvigt.....side 3 Fra bekymring til handling side 4 Samtale med forældre om en bekymring for deres barn...side 6 Forældre med alkoholproblemer..side 9 Information om alkoholbehandling side 10 Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn side 11 Introduktion til forvaltningen..side 12 Vejledning til udfyldning af underretningsskema.side 13 Underretningsskema....side 14 Praktiske telefonnumre......side 15 Litteraturliste... side 15

2 Formål Skovvangskolen har valgt at udarbejde denne handleplan til vejledning af medarbejdere, når de i det daglige arbejde kommer i forbindelse med truede børn. Det er meningen, at man med planen i hånden bliver rustet til at handle i sager vedrørende omsorgssvigt af børn. Definition og problemstillinger vedr. børnemishandling Børnemishandling foreligger når: Børn påføres skader ofte gentagne gange ved aktive handlinger eller alvorlige forsømmelser fra forældrenes side, eller fra andre, der har ansvar for barnet. Handlingerne eller forsømmelserne skader barnet eller hæmmer det i dets fysiske og/eller psykiske udvikling og er i strid med samfundets normer eller love vedrørende omsorg for børn. Børnemishandling kan være: Psykisk vold Fysisk vold Manglende eller utilstrækkelig omsorg Barnet udsættes for følelsesmæssig afvisning, verbal krænkelse, trusler om straf, indespærring mv. Barnet påføres skader ved at blive rystet, slået, bidt, brændt, kastet med eller lignende. Som eksempel på disse skader kan nævnes blå mærker, bidemærker, knoglebrud, brandsår, blødning i hjernen mv. Barnet udsættes for alvorlige forsømmelser fra den voksnes side. Det kan dreje sig om manglende tilfredsstillelse af barnets basale behov, f.eks. ved at barnet får utilstrækkelig kontaktmæssig stimulation, forkert ernæring, dårlig hygiejne, ved at barnet efterlades alene hjemme uden tilstrækkeligt opsyn, eller ved voksengørelse gennem ikkealderssvarende krav og forventninger til barnet (børn af psykisk syge, misbrugere eller dårligt begavede forældre). 2

3 Ved fornemmelse af omsorgssvigt Det vil ofte være vanskeligt at få sikre beviser for forældres omsorgssvigt eller for problemer i familien herunder misbrugsproblemer, og ofte vil man blot have på fornemmelsen, at noget er galt. Du vil ofte kunne stole på din fornemmelse: Der er en grund til, at du føler, som du gør. At gå fra en ubevidst fornemmelse til bevidsthed om et problem handler ofte om at gøre status over, hvad man ser og hører vedrørende barnet. Eksempler på signaler Børns signaler kan være: Fysiske symptomer, tristhed, hæmning og mangel på mimik, koncentrationsproblemer, ufrivillig vandladning og afføring, motorisk uro, angst, problemer med venner og socialt tilhørsforhold, overdreven tilpasning, følelsesmæssig labilitet. Endvidere kan barnet fremstå forsømt: manglende madpakker, manglende gymnastiktøj, utilstrækkeligt eller snavset tøj, manglende forældresvar i kontaktbøger, meget fravær/sygdom, manglende hjemmearbejde m.v. Forældrenes signaler kan være: Lugter af alkohol, møder berusede op, lader andre bringe og hente børnene, har travlt med at komme ud og ind af døren, deltager ikke i møder og arrangementer - eller har en overdrevent offensiv adfærd ved disse. Signaler i samspillet mellem børn og forældre kan være: Konfliktfyldt samspil, forældrene mangler indføling og er ikke nærværende, barnet er ekstremt registrerende i forhold til voksne, at barnet fortæller om berusede voksne. Signaler kan variere meget i hyppighed samt tydelighed og kan ofte kun opfattes i kombination med hverandre. Der kan også være andre tegn på, at barnet ikke trives eller omsorgssvigtes. Ved psykisk omsorgssvigt, herunder ved forældres alkoholmisbrug, har barnet ikke nødvendigvis tydelige symptomer. Vær altid opmærksom, hvis et barn er overdrevent ansvarligt og tilpasningsvilligt. Hvis du i øvrigt har på fornemmelsen, at alt ikke er, som det burde være, må en sådan adfærd ikke berolige dig. Der kan være tale om en lille voksen - et barn, der ikke får lov at være barn - et hyppigt fænomen i familier med misbrug, psykisk sygdom o.l. 3

4 Analysér din fornemmelse: Skriv dine observationer ned og undgå tolkninger - Dine observationer skal kunne tåle at få din underskrift under. Hvad har du set og hørt? Vær opmærksom på signaler hos børn og forældre, når du gør status over din observation (Se eksempler på signaler på forrige side). Skriv eksempelvis dagbog. Måske har du viden om børn og forældre fra private sammenhænge, som også kan tillægges værdi? Hvad beroliger dig, og hvad beroliger dig ikke? Drøft dine bekymringer med dit klasseteam. Hvilke observationer har klassens øvrige lærere gjort sig? Går barnet i SFO er det vigtigt, at kontaktpædagogen derfra deltager i mødet. Fra bekymring til handling Ved bekymring for et barns trivsel skal der træffes beslutning om, hvordan og i hvilket regi barnet bedst støttes. 1. Foretag en vurdering: Hvor bekymret er du/teamet? 1.1. Vurdér barnets status: - følelsesmæssige tilstand - evnen til at indgå i sociale relationer - intellektuelle tilstand - fysiske tilstand - barnets selvværd og selvtillid (hviler det i sig selv) - er barnets udviklingsstatus tilfredsstillende for alderen 1.2. Vurdér barnets situation i øvrigt: - relation til forældre, personale, andre - omsorgssituation (sikkerhed, almindelig pleje etc.) - følelsesmæssig kontakt til personale, forældre, andre... - er barnet i en truet situation? - er der tilgængelige ressourcer i et netværk, som kan støtte familien i denne situation? Bruges disse ressourcer? - hvordan er de voksnes samarbejde om barnet? 2. Orientér lederen: Indstil til at barnet diskuteres på et specialcentermøde, her er dine/teamets notater / dagbog vigtige. 3. På specialcentermødet gøres status: 4

5 Har vi grund til at være bekymrede? En af følgende 3 handlinger besluttes på mødet: 1. Beslutter I jer for at se tiden an, er det vigtigt at sætte en tidsfrist (eksempelvis 14 dage). 2. Hvis I fortsat er bekymrede, skal I iværksætte næste skridt i denne handlingsvejledning: Samtale med forældre og planlægning af indsats i samarbejde med forældre. 3. Er du den eneste, der er bekymret, skal du overveje en underretning! (Ifølge lovgivningen er underretning en personlig pligt). Hvis punkt 2 besluttes arbejdes der videre efter A eller B: A) - Bekymringen formidles til forældrene. - Indsatsen planlægges i samarbejde med forældrene. - Hvis forældrene afbryder samarbejdet vurderes det om handlevej B) skal anvendes. B) - Bekymringen formidles til forældrene. De informeres om, at forvaltningen underrettes. - Underretning skrives. Forældrene anmodes om at underskrive underretningen og får en kopi af denne. Underretningen sendes til forvaltningen. Husk at beholde en kopi. NB: Ved mistanke om incest, børnemishandling og andrekriminelle forhold underrettes forvaltningen uden, at forældre informeres. Der er naturligvis et vist overlap mellem de to veje: Barnets situation kan eksempelvis udvikle sig således, at personalets egen indsats (Handlevej A) må suppleres med en underretning (Handlevej B) og omvendt. Husk: Vedr. berusede forældres fremmøde, se side 11: Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn mm. 5

6 Samtale med forældre om en bekymring for deres barn Det er ofte vanskeligt for personale at tage samtalen med forældre om bekymring for deres barn. Dette er forståeligt, men omvendt er samtalen med forældrene i langt de fleste tilfælde helt nødvendig, hvis der skal tages hånd om barnets problemer. Men det ved I jo - så her er nogle ideer til, hvorledes samtalen kan planlægges, så et konstruktivt samarbejde med forældrene kan indledes: Der bør altid være min. 2 ansatte tilstede ved sådanne forældresamtaler Prøv at tænke igennem, hvorfor I egentlig forventer, at samtalen bliver svær. Hvorfor tror I, at den er svær for forældrene? Hvad er de bange for? Hvordan kan I tilrettelægge samtalen, så det svære bliver til det vedkommende? Kan I afdramatisere forældrenes frygt og stadig fastholde problemets alvor? Hvad er det værste, der kan ske under samtalen? Hvad er det bedste resultat, der kan komme ud af samtalen? Hvem skal deltage? I bør altid være mindst to ansatte til samtalen, hvoraf den ene kan være fra ledelsen. Overvej om den ansatte, der har tættest kontakt til barnet, bør deltage, da det kan være nødvendigt at frede denne af hensyn til at bevare den gode kontakt til barnet. Deltager vedkommende ikke i selve samtalen, er det vigtigt, at denne inddrages i planlægningen af samtalen. Undgå at stille med en hel hær over for forældrene. Hvad er det, I skal have sagt til forældrene? Lav en dagsorden inden samtalen, så I ved samtalens afslutning kan krydse af og sikre, at I har fået sagt det hele. Giv forældrene en kopi af dagsordenen, inden samtalen begynder. Aftal, hvem der siger hvad. Aftal, at en af jer tager referat og holder øje med, at jeres punkter nås. Husk at det er en bekymring, I skal formidle - ikke en anklage: Undgå værdidomme. Sørg for, at forældrene også kan komme frem med deres viden om barnet. Hold hovedet koldt - og hjertet varmt. Undgå at svare igen på skældsord og bebrejdelser, men giv ophidsede forældre tid til at rase af. Udtryk forståelse for, at samtalen kan være ubehagelig for forældrene, men 6

7 fasthold, at den er nødvendig. Vend derefter tilbage til emnet, d.v.s. bekymringen for barnet. Opsamling på aftaler og beslutninger laves ved samtalens afslutning. I skal sikre jer, at forældrene hører jeres konklusioner. Trusler eller vold mod personalet: ved samtalen med forældre om problemer med/omsorgssvigt af børn, forekommer sjældent. Men også af hensyn til at forebygge, at noget sådant sker, er det vigtigt, at man altid er mindst to ansatte tilstede, når en sådan samtale gennemføres. Sker det alligevel, skal lederen straks orienteres om episoden (hvis han/hun ikke deltager i samtalen), og der tages stilling til, om der skal ske anmeldelse til politiet. Lederen skal sikre, at der tages vare på de ansattes sikkerhed, og at der om nødvendigt ydes psykologisk førstehjælp til de ansatte, der har været ude for episoden. Sørg altid for umiddelbart efter episoden at notere ned, hvad der er sket og sagt - så nøjagtigt som muligt. Brug aldrig udtryk som Melde til forvaltningen eller Indberette til forvaltningen eller lignende, som leder tanken hen på politi, straf og magtanvendelse. Brug ordet Underrette der betyder, at man gør forvaltningen opmærksom på et barns problemer. Undlad endvidere at true forældrene med forvaltningen: Hvis I ikke..., så underretter vi forvaltningen!. Skemaet på næste side skal udfyldes og er til brug for planlægning af indsats for et barn i samarbejde med forældrene og det kan evt. udfyldes i samarbejde med forældrene. Sørg for, at forældrene får en kopi med hjem. 7

8 Bekymring for barnet skyldes: Hvilken ændring ønskes i forhold til barnet eller dets situation? Hvad skal skolen/sfo gøre? Hvad skal forældrene gøre? Hvornår afholdes næste møde mellem forældre og skole/sfo? Hvad skal der være opnået inden næste møde? Er det aftalt, at støtte udefra inddrages (Eks. PPR, Rådgivning, Forvaltning)? I givet fald hvilken? Dato: Underskrift forældre Underskrift skole 8

9 Forældre med alkoholproblemer Det kan være stærkt skadeligt for børn at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. Hvis man som personale har på fornemmelsen, at et barns mor eller far har et alkoholmisbrug, er det nødvendigt at tage fat om problemet af hensyn til barnet. Der findes flere definitioner på alkoholmisbrug. I forbindelse med forældrerollen defineres et misbrug ikke af, om man har drukket 2 eller 21 genstande. Det er et misbrug, hvis alkoholforbruget går ud over forældreevnen. Oplever man berusede forældre, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, ved hentning eller bringning af barnet e.l., er det nødvendigt at tage dette op med forældrene, dels for at markere, at beruset adfærd er uacceptabelt i skolen, og dels for at undersøge om et egentligt misbrug er til stede. Tilsvarende gælder, hvis forældrene lugter af alkohol gentagne gange. Det er imidlertid ofte svært at tage eventuelle misbrugsproblemer op med forældrene. Nogle vil benægte misbruget, måske fordi de ikke selv har erkendt det. Folks drikkevaner er forskellige etc. Det er vigtigt, at man er velforberedt før en sådan samtale og eksempelvis har sat sig ind i, hvilke behandlingsmuligheder den pågældende forælder kan benytte, så samtalen kan gøres konstruktiv (se side 6 og 10). Har du behov for råd og vejledning i, hvorledes man kan tage alkoholmisbrug op med forældre, eller for information om behandlingstilbud, kan du henvende til Alkoholrådgivningen i Århus Amt og tale med en rådgiver. Derudover kan rådgiveren bruges ved forberedelse af konkrete samtaler ( hvordan får jeg bragt emnet på bane?? ) og bidrage med sin viden til at afklare mistanke om forældres alkoholforbrug. Information om alkoholbehandling Hvor kan man henvende sig? Hvis man vil stoppe eller ændre på sit alkoholforbrug, kan man henvende sig på: Alkoholrådgivningen i Århus Amt Stenkildevej Viby J. Tlf Råd og behandling er gratis, og man kan henvende sig anonymt. Hvordan henvender man sig? 9

10 Enhver kan henvende sig uden henvisning. Man kan også tage en bekendt, et familiemedlem, en arbejdskammerat eller en ansat med på alkoholbehandlingscentret. Alkoholrådgivningen er et gratis tilbud til alle, hvis forbrug af alkohol på en eller anden måde giver anledning til problemer - arbejdsmæssigt, privat, fysisk eller psykisk. Er du i familie med - eller tæt på - en, som drikker for meget, kan du også få rådgivning og behandling ved henvendelse til Alkoholrådgivningen. Andre muligheder? Man kan endvidere henvende sig til egen læge og anmode om at komme i behandling for alkoholmisbrug. 10

11 Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn Hvis forældre møder berusede op for at afhente et barn, skal personalet vurdere, om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis. Er dette ikke tilfældet, skal personalet foreslå den pågældende forælder, at der ringes efter en taxi - om nødvendigt på skolens regning. Forslag til startreplik: Jeg synes, at du virker påvirket, og at du ikke bør køre. Jeg foreslår, at vi går ind og ringer efter en taxa! Ved benægtelse: Det er muligt, at du har ret. Men du virker beruset, og når jeg får det indtryk, er det min pligt at gøre, hvad jeg kan for at hindre, at du kører med barnet. Hvis du kører, skal jeg faktisk ringe til politiet, så kan vi ikke finde en anden måde at løse det her på? Agter den berusede forælder fortsat selv at køre, skal personalet tilkalde politiet. Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme (spørg den fremmødte eller ring til barnets hjem), og den berusede forælder vurderes at være ude af stand til at tage forsvarligt vare på barnet, skal personalet meddele, at barnet ikke må komme med, og forvaltningen kontaktes med henblik på at aftale nærmere om pasning af barnet. Er forvaltningen lukket kontaktes Børn og Unge-vagten. Personalet skal ikke med magt forsøge at hindre udlevering af barnet. Magtanvendelse er politiets opgave. Det er vigtigt, at den ansatte efterfølgende noterer ned, hvad der er sket, med dato og klokkeslæt. Det skal fremgå så præcist som muligt, hvad der er blevet sagt og gjort. Lederen skal orienteres så hurtigt som muligt, og denne tager stilling til, om forvaltningen skal underrettes. Der skal som udgangspunkt altid skrives en underretning til forvaltningen, hvis forældre er mødt berusede op for at hente børn, med mindre det er første gang, og personalet uden videre har kunnet få dem til at indse det uholdbare heri. Ligeledes skal der skrives en underretning til forvaltningen, hvis det har været nødvendigt at tilkalde politi, og hvis forældre har udvist voldelig eller truende adfærd. Når forældre er mødt op på skolen i beruset tilstand, indkalder ledelsen altid efterfølgende forældrene til samtale herom. Formålet er dels at signalere, at beruset adfærd er uacceptabelt på skolen og dels at afklare, om et egentligt misbrug ligger til grund, som kan være skadeligt for barnet. 11

12 Introduktion af forvaltningen Når man taler med forældrene om, at man vil underrette den kommunale forvaltning om deres barns problemer, er det vigtigt af hensyn til forvaltningens videre arbejde med støtte til barnet, at forældrene oplyses om, at forvaltningens opgave er at hjælpe deres barn og ikke at straffe dårlige forældre. Mange forældre frygter, at en underretning af kommunen er ensbetydende med en tvangsfjernelse af deres barn. Oplys derfor forældrene om, at tvangsfjernelser faktisk er sjældne, og at forvaltningen har mange andre hjælpemuligheder end tvangsfjernelsen. Blandt disse kan nævnes: - Hjemme-hos ordning, hvor en støtteperson tilknyttes familien i et antal timer eks. ugentligt med henblik på at hjælpe familien med at få hverdagen til at fungere. - Etablering af en aflastningsordning for barnet, så barnet kan komme hjemmefra, når forældrene ikke kan klare opgaven med barnet. - Udpegning af fast kontaktperson for barnet. - Yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Oplys forældrene om disse muligheder, men undlad at foreslå en konkret hjælpeforanstaltning. Gør det klart, at det er forvaltningen og ikke jer, der træffer beslutning om støtten til barnet. Som udgangspunkt foregår forvaltningens støtte til barnet med familiens samtykke. Kun i meget alvorlige tilfælde kan forvaltningen tvinge forældrene til at tage imod støtte til barnet eller fjerne barnet. Er barnets situation af en karakter, så der skal underrettes, så orientér forældrene om, at du mener, at der skal hjælp ind i sagen, som skolen ikke selv kan yde, og at du derfor vil underrette forvaltningen. Hør på, hvad forældrene har at sige, men lad dig ikke overtale til at undlade at underrette eller til at ændre i underretningen. 12

13 Vejledning til udfyldning af Underretningsskema I akutte tilfælde, for eksempel ved formodning eller viden om fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, må forældrene ikke orienteres om underretningen, fordi det i disse forhold er forvaltningen, der afgør det videre forløb eventuelt i samarbejde med politiet. Ring i stedet straks til forvaltningen, giv en mundtlig orientering og aftal, hvem der gør hvad. Aftal ligeledes nærmere om fremsendelsen af den skriftlige underretning. Vejledning vedrørende underretning - Indholdet i underretningen skal være beskrevet objektivt med datoer og beskrevne episoder/observationer. Overskrifts/stikordsform kan ikke anvendes. Der skal ikke være tolkninger og vurderinger. - Det skal fremgå, hvorvidt der er tale om observation over et forløb, eller om det er en enkelt handling/episode, der giver anledning til underretningen. Ved enkelt episode beskriv så præcist som muligt, hvad der fandt sted. - Det skal fremgå, hvad man har gjort for at afhjælpe problemerne inden for egen faggruppe og inden for egen institution/skole/e.l., eller hvorfor man ikke har gjort noget - f.eks. ved kriminelle handlinger, hvor man mener, at politiet skal forestå efterforskningen. Har der været kontakt til andre faggrupper. - Det skal fremgå, om forældrene er bekendte med indholdet af underretningen, og at underretningen er sendt til forvaltningen, samt evt. hvilke punkter de er uenige i. Samtidig understreges, at forældremyndighedens uenighed IKKE skal medføre rettelse i underretningen. Forældremyndighedens holdning skal blot fremgå - evt. som selvstændigt brev. - Såfremt forældremyndigheden ikke er orienteret om underretningen, bedes dette fremgå med begrundelse herfor. - Hvis der ikke er tilstrækkeligt plads i skemaet, kan supplerende oplysninger vedlægges. - Såfremt barnets situation ikke forbedres, efter en rimelig tid er forløbet, må personalet overveje at sende endnu en underretning. Tilsvarende bør en ny underretning fremsendes, hvis der sker ændring af barnets forhold/indtræffer nye begivenheder af betydning for støtten til barnet. 13

14 Støttepunkter/underretningsskema Anvend evt. et eller flere af følgende støttepunkter ved udfyldelsen af underretningsskemaets rubrikker om faktuelle oplysninger: - Hvordan fremstår barnet fysisk og psykisk: Normal - lille - gennemsigtig - grå - trist - glad etc. - Hvordan fungerer barnet: o Udviklingsniveau o Kan barnet skabe relationer? o Hvordan er forholdet til kammerater og voksne? o Kan barnet koncentrere sig? o Fungerer barnet bedst i strukturerede/ustrukturerede situationer? o Hvordan reagerer barnet på krav? o Påfaldende træk ved barnets adfærd - Beskrivelse af forældre - barn kontakten: o Er kontakten sund? o Er barnet glad, når det bliver hentet? o Er der fysisk kontakt? o Er forældrene nærværende? o Er forældrene observeret berusede/påvirkede i samvær med barnet? - Samarbejdet med forældrene: o Er der god kontakt til forældrene? o Hvordan reagerer forældrene på din bekymring? - Ved beskrivelse af dine observationer, overvej at anvende underbyggende eksempler. Underretningsskema med vejledning fås hos skolesekretæren og skal afleveres til underskrift hos ledelsen. 14

15 Telefonliste Alkoholrådgivningen i Århus Amt Politiet Socialcenter Nord (indtil kl. 15, torsdag indtil kl ) Børn og Unge-vagten (efter kl. 15, torsdag efter kl ) I AKUTTE SITUATIONER (Rådhusets telefon; spørg efter Børn og Unge-vagten). Tuba A/S (Rådgivning og terapi til unge mellem 14-35, som er vokset op i en familie med et overforbrug af alkohol en afdeling under Blå Kors) Derudover er der mulighed for børn og forældre at henvende sig anonymt hos Børns Vilkår: Børnetelefonen Forældretelefonen Litteraturliste Kari Killén, Omsorgssvigt er alles ansvar, Hans Reitzels Forlag, 1999, Kapitel 7: Forældrefunktioner. Frid A. Hansen (Red.), Børn som lever med forældres alkohol og stofproblemer, Sundhedsstyrelsen og Socialministeriet, John Aasted Halse, Omsorgssvigt - Hvorfor - Hvad gør vi?, Børns vilkår, 1998, s Kari Killén, Omsorgssvigt er alles ansvar, Hans Reitzels Forlag, 1999, kapitel

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer Handlevejledning Udarbejdet november 2008 Pjecen kan hentes på www.vejle.dk/alkohol Indhold Afsnit 1: Forældre med alkoholproblemer. Det er vigtigt at gribe ind!...4

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Ve d r. O m s or g s sv i g te de børn og børn

Læs mere

Handlevejledning. Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug. for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje

Handlevejledning. Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug. for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje Handlevejledning Når du i familier møder: l Omsorgssvigt l Overforbrug for ansatte i Lemvig Kommunes skoler, institutioner og dagpleje Handleoversigt Jeg har på fornemmelsen, at et barn lever under utilfredsstillende

Læs mere

Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne.

Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Handlevejledning Når forældre drikker for meget Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Holstebro Kommune 2008 Indholdsfortegnelse Handlevejledning oversigt Handlevejledning

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Børn i familier med alkoholproblemer Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Indhold Formål og baggrund... 3 Hvornår er der tale om et alkoholproblem?...

Læs mere

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik

barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik barnet i centrum lindeskovskolens alkoholpolitik Barnet i centrum Lindeskovskolens Alkoholpolitik I skoleåret 2007/2008 har Lindeskovskolen deltaget i et projekt under Sundhedsstyrelsen med overskriften

Læs mere

Handlevejledning. Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer

Handlevejledning. Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer Handlevejledning Handlevejledning - ved bekymring for børn og unge i familier med alkohol eller andre rusmiddelproblemer - ved bekymring for børn og unge i familier med alkoholproblemer Indledning Alt

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer Steffen Christensen Børn i familier med alkoholproblemer Overordnede problemstillinger: Børn får ikke den støtte, de bør have Børn får ofte støtten

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Instruks: Henvisning til alkoholbehandling. Afsnit 2 Instruks: Kvittering for modtagelse af en underretning

Indhold. Afsnit 1 Instruks: Henvisning til alkoholbehandling. Afsnit 2 Instruks: Kvittering for modtagelse af en underretning Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere i Børneforvaltningen Ve d r. K l i e nte r m e d alkoholmisbrug Modelprojekt Børn

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 2 Videndel Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2 Fakta om børn i familier med alkohol- og/eller stofproblemer Side 3 Hvordan bliver man opmærksom på alkoholog/eller

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere i Voksenforvaltningen

Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere i Voksenforvaltningen Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere i Voksenforvaltningen Ve d r. K l i e nte r m e d alkoholmisbrug Modelprojekt Børn

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Tavshedspligt og underretningspligt Når mistanken opstår Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Nuup Kommunea Børne- og Kulturforvaltningen indsættes PPR-Nuuk

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Når alkoholen påvirker familien

Når alkoholen påvirker familien Når alkoholen påvirker familien Handlevejledning INDHOLDSFORTEGNELSE NÅR ALKOHOLEN PÅVIRKER FAMILIEN Forord og formål 2 Fornemmelser af omsorgssvigt 3 Lav en alkoholpolitik 4 Fra bekymring til handling

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Case 2. Line og Mette

Case 2. Line og Mette Del 1 Hanne er lærer på Tjørnevejsskolen i X-købing kommune. I hendes 3. klasse har hun for et par måneder siden fået en ny pige, som hun er bekymret for. Pigen Line virker lettere forsømt og lidt kuet

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Bekymringsbørn HANDLEPLAN

Bekymringsbørn HANDLEPLAN Bekymringsbørn HANDLEPLAN Revideret december 2006 Forord Plads til alle Tidlig indsats Udvikle svage sider Styrke stærke sider På Hjerting skole har medarbejderne pligt til at vise særlig opmærksomhed

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Familier med alkoholproblemer!

Familier med alkoholproblemer! Familier med alkoholproblemer! Tidlig indsats Hvordan hjælper vi bedst! Lisbet Kimer Alkoholenheden Slagelse Kommune Tlf: 40800889 Side 1 Som de fleste tænker på alkohol Hip Hip Hurra Af P.S. Krøyer 1888

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Orientering om underretningspligt. AABENRAA KOMMUNE Børn og Familie

Orientering om underretningspligt. AABENRAA KOMMUNE Børn og Familie Orientering om underretningspligt AABENRAA KOMMUNE Børn og Familie Børn og Skoleforvaltningen 2007 1 Indholdsfortegnelse Forord.. side 3 Lovgivning om underretningspligt.. side 4 Servicelovens 154 (almindelige

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere