HANDICAP-/PSYKIATRIOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDICAP-/PSYKIATRIOMRÅDET"

Transkript

1 Oversigt over spareforslag på HANDICAP-/PSYKIATRIOMRÅDET Besparelse i mio. kr Temaer: T2. Fortsat alkoholpolitisk fokusering 0,2 0,2 0,2 0, T1. Vision for fremtidens handicap og psykiatri i Ballerup Kommune 0,1 0,3 0,9 1, T2. Vedt. af serviceniv. på best. omr. for voksne med særlige behov 0,1 0,3 0,5 0, T3. Rehabilitering i socialpsykiatrien - 0,2 0,4 0,4 I alt 0,4 1,0 2,0 2,2 Supplerende forslag: S3: Nyt fælleskomm. hjælpemid.depot for Ballerup og Furesø komm. - 0,5 0,5 0, S4: Reduktion i brug af boophold ifb. med misbrugsbehandling 0,5 1,0 1,0 1, S6: Movia ekstra ture 0,1 0,1 0,1 0, S1: Flytning af værestedet Stedet S2: Ændring i personalesammensætningen på decentrale tilbud 0,4 0,4 0,4 0, S3: Forhandling af priser på 104-området - 0,3 0,3 0, S4: Reduktion i antallet af dage med beskæftigelse i 104- og 103-tilbud 1,3 1,3 1,3 1, S5: Tilegnelse af kompetencer i forhold til aspergersområdet 0,1 0,1 0, S6: Flytn. af værest. Støberiet til Sundhedshuset/Parkskolen, nordfløj 0,2 0,2 0,2 0, S7: Organisationsændring på Handicap- og psykiatriområdet - 1,5 1,5 1, S8: Lukning af aftenklubben Krumtappen 0,8 0,8 0,8 0, S9: Takstredukt. på de takstfinansierede inst. i Handicap & Psykiatri I alt 3,3 6,2 6,2 6,2 Forslag på handicap-/psykiatriområdet i alt 3,7 7,2 8,2 8,4 Side 1

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Ramme Sundhed og forebyggelse Forslag T2: Fortsat alkoholpolitisk fokusering Jævnfør alkoholstrategien i Ballerup Kommune og handleplanerne i det tværkom-munale projekt, Alkoholforebyggelse i kommunerne, peges der blandt andet på at tilbyde rådgivning og behandling i kommunalt, lokalt perspektiv til kommunens borgere. Siden begyndelsen af 2011 har Brydehuset tilbudt anonym alkoholbehandling. Behandlingen omfatter følgende elementer og systematik: Udredning og indskrivning indenfor en 14 dages behandlingsgaranti. Desuden afrusning og abstinensbehandling i ambulant regi eller henvisning til afrusning under indlæggelse Læge- og sundhedssamtaler, herunder fokus på kost, motion, livsstil, prævention mm. Antabus og anden støttende, medicinske behandling Terapeutiske forløb efter individuelt tilrettelagt behandlingsplan, herunder gruppe- og individuel terapi Tilbud om akupunktur og motion Derudover har Brydehuset siden maj 2011 tilbudt rådgivning til både borgere med rusmiddelproblematikker og til deres pårørende. Der sker i regi af SundhedsHuset. Indsatsen på alkoholområdet tilstræbes at udfordre de private aktørers tilbud, idet udgiften til anonym, ambulant alkoholbehandling dels er dyr. Dels i mange tilfælde ikke imødekommer behovet for en samlet, koordineret indsats omkring den enkelte borger. Omlægningen blev indarbejdet i 1. budgetopfølgning 2011 og udgiftsredegørelsen med en forventet årlig besparelse på 0,2 mio. kr. Besparelsen bygger på en forudsætning om at det samlede antal af borgere i alkoholbehandling vil være konstant. Det er en forudsætning som endnu er behæftet med stor usikkerhed. I dag er mindre end 100 borgere i kontakt med alkoholbe-handlingssystemet, mens det på baggrund af nationale data vurderes at der i Ballerup Kommune er op mod borgere med et behandlingskrævende alkoholfor-brug. Etablering af kommunalt drevet alkoholbehandling kan potentielt medføre en stigning i tilgangen og dermed stigende udgifter samlet set. Forventede konsekvenser af skærpede visitationskriterier i forhold til døgnbehandling, er at kun de allerdårligste borgere vil komme i betragtning til denne type behandling. En yderligere afledt konsekvens kan være, at der kommer et stigende antal klager over afslag på intensiv behandling. På området, den intensive behandling, forventes en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. som følge af færre bevillinger til døgnbehandling. Temaet forventes at kunne give en besparelse på: T2: Forslag S3: Nyt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for Ballerup og Furesø Kommuner Beskrivelse Ballerup og Furesø Kommuner har i samarbejde analyseret potentialet ved at etablere et nyt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot, som erstatning for de to Side 2

3 kommuners nuværende hjælpemiddeldepoter. Konsekvenser Etableringsomkostninger og driftsbesparelser skal undersøges nærmere, men for hver af kommunerne estimeres der på nuværende tidspunkt med et engangsbeløb til etableringsomkostninger på ca kr. og en fast årlig skønnet driftsbesparelse på ca kr. Sidstnævnte er beregnet som en besparelse på 10 pct. på kommunernes samlede indkøb af nye hjælpemidler foruden den forventede besparelse på depotets løbende driftsudgifter. Det første år efter sammenlægningen må dog forventes at være en indkøringsperiode, hvorfor besparelsespotentialet her vil være mindre S3: Forslag S4: Reduktion i brug af boophold ifb. med misbrugsbehandling Misbrugsbehandlingen bevilges efter Servicelovens 101 eller Sundhedslovens 141. I visse tilfælde bevilges udover behandling også boophold efter Servicelovens 107. Der kan eksempelvis gives lige i starten af behandlingen, som en intensiv opstartsperiode. Brydehuset har på den baggrund eget budget til 107; midlertidig botilbud, der gives ifb. med misbrugsbehandlingen. Det er dog muligt at reducere i antallet af misbrugere, der modtager boophold ifb. med behandlingen. Dels er der ikke tale om en skal opgave ifb. med misbrugsbehandlingen og dels har Brydehuset tidligere haft succes med at reducere i antallet af boophold. I nogen kommuner gives der slet ikke til bohold ifb. med misbrugsbehandling længere. Det skal bemærkes at undersøgelser på misbrugsområdet har vist at døgnbevilling ikke er en nødvendighed for at opnå succes med misbrugsbehandling. Nedenstående link henviser til en undersøgelse fra Århus Universitet fra 2000 om netop effekt mv. af døgnbehandling. Det fremgår, at det ikke har kunnet bevises, at behandling i døgnregi skulle være bedre end behandling i ambulant regi. mup_stofmisbrugere_f%c3%b8r_under_efter_d%c3%b8gnbehandling_2000.pdf Der foreslås på den baggrund en yderligere reduktion i forbruget af boophold ifb. med misbrugsbehandling. Det vil formentlig resultere i en række klager idet, der er tale om serviceforringelse; mange forventer, særligt for den tungere del af misbrugerne, at misbrugsbehandlingen startes op i døgnregi før den bliver ambulant S4: Side 3

4 Forslag S6: Movia ekstra ture Ifølge Lov om Trafikselskaber skal Ballerup Kommune betale for borgernes brug af MOVIA Handicapkørsel. Det sker i form af et årsabonnement, samt delvis betaling af det faktiske forbrug. Det drejer det sig om ganske få fortrinsvis yngre svært handicappede som under ingen omstændigheder kan færdes på anden måde. En borger kan få bevilget MOVIA Handicapkørsel, hvis han/hun opfylder betingelserne om, at være så svært bevægelseshæmmet, at almindelige offentlige transportmidler ikke kan benyttes. Man kan få bevilget 104 enkelt ture om året. Borgeren skal betale et medlemskontingent og derudover et beløb pr. tur dette beløb afhænger af den afstand, som man skal transporteres. Herudover kan Ballerup Kommune bevilge et antal ekstrature til den enkelte borger, hvis borgerens transportbehov overstiger de 104 ture om året. Det forslås at kan opgaven med at bevilge ekstrature ophører. Borger vil fremadrettet kun have mulighed for at få bevilliget 104 enkelt ture om året S6: Side 4

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Ramme Tilbud til voksne med særlige behov Forslag T1: Vision for fremtidens handicap og psykiatri i Ballerup Kommune (skal ses i sammenhæng med organisationsændringer på HPområdet, forslag S7) Der foreslås en gennemgang og gennemtænkning hele handicap og psykiatriområdet med henblik på at få formuleret en fælles vision for, hvordan området skal udvikle sig fremover. I formuleringen af vision kan indgå mange elementer, så som: - Tværkommunalt samarbejde (tidligere formuleret i selvstændigt tema) - Pårørende politikken, herunder inddragelse af burgere og pårørende ift. udvikling af området - Velfærdsteknologi Fremtidens tilbud på handicap og psykiatriområdet, herunder indhold og pris - Rehabilitering (se sammenhæng til tema 55.10T3) Tanken er, at vi med en fælles vision for handicap og psykiatriområdet styrer efter relevante indsatser og udviklingsområder, der giver mening både i forhold til vores service for området og i forhold til det behov for udvikling, der både inden for handicap området og indenfor psykiatriområdet. Således kunne hvert element i visionen beskrive konkrete tiltag indenfor henholdsvis psykiatrien og indenfor handicap-området. I Ballerup Kommune ønsker vi fortsat at levere en ordentlig service og opgaveløsning på handicap og psykiatriområdet, men service og opgaveløsning skal gå hånd i hånd med den nødvendige stramme økonomiske styring, der skal til for at sikre en overholdelse af budgettet samtidig med at vi udvikler tilbuddene i forhold til de fremtidige udfordringer på området. Ift. at visionen skulle indeholde elementer omkring tværkommunalt samarbejde: Det voldsomme pres på det specialiserede socialområde betyder, at rigtig mange kommuner igangsætter initiativer for at imødekomme budgetoverskridelser eller for helt at nedbringe udgifterne generelt på området. At drive egne tilbud kan langt hen ad vejen være fornuftigt både indholdsmæssigt og økonomisk. Men på grund af kommunernes forskellige størrelser kan det i nogen situationer være udgiftsdrivende for en mindre kommune at drive egne tilbud særligt, hvis optagegrundlaget er lille og der dermed bliver tale om meget små tilbud. I samarbejdet med andre opstår der ofte nye ideer, idet to forskellige kulturer kan være med til at understøtte en innovativ proces og dermed skabe nye ideer. Det økonomiske pres plæderer for, at vi begynder at tænke anderledes i forhold til de tilbud vi udvikler. Vi bør derfor i højere grad samarbejde med andre kommuner om udviklingen af nye tilbud på voksenhandicap og psykiatriområdet. En strategi for tværkommunalt samarbejde på handicap og psykiatriområdet kan være måden at imødekomme behovet for udvikling af nye og anderledes tilbud T1: Side 5

6 Forslag T2: Vedtagelse af serviceniveauer på bestemte områder for voksne med særlige behov I foråret 2011 fik handicap og psykiatriområdet hjælp af en ekstern konsulent til gennemgang af flere konkrete sagsområder. Arbejdet har bl.a. betydet en ændret tilgang til, hvilke serviceniveauer, der skal være på bestemte områder for voksne med særlige behov. Det foreslås, at der arbejdes yderligere med at få beskrevet de ændrede serviceniveauer med henblik på politiske vedtagelse. Heri kan ligge en yderligere stramning i forhold til det borgerne i dag kan få af ydelser. Temaet betyder konkret, at vi inden for følgende områder fremlægger serviceniveauer til politisk vedtagelse: Hjælp, omsorg og støtte, 85 Ledsagelse, 97 Midlertidig botilbud 107 Længerevarende botilbud, 108 Borgerstyret personlig assistance, 96 Merudgifter, 100 Som eksempel kan nævnes, at der i februar 2011 blev politiske vedtaget et serviceniveau for STU/USB særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I lighed med STU/USB-området foreslås således, at der for hvert af de nævnte områder vedtages et serviceniveau, der skal tydeliggøre for borgerne hvilket serviceniveau de kan forvente i Ballerup Kommune ift. den konkrete ydelse. Det vil gøre det nemmere for myndigheden at styre efter samt at begrunde evt. afslag eller nedgang i service. Bemærk at der naturligvis aldrig ville kunne gives afslag med henvisning til et serviceniveau alene. En afgørelse vil altid skulle træffes på baggrund af en individuel vurdering. Men at have et fastsat politisk vedtaget serviceniveau vil betyde opbakning til den noget strammere visitering der er praktiseret i Idet temaet er en fortsættelse af den stramning, der er foretaget på området for voksne med særlige behov i 2011 er det vanskeligt at beregne en evt. besparelse ved at vedtage politiske serviceniveauer. Besparelsen er således hentet ifb. med sparekataloget 2010/2011. En vedtagelse af serviceniveauer skal dog også tjene til en fastholdelse af den strammere visitation der er praktiseret i 2011 mhp. på sigt at sikre en fornuftig økonomistyring og en overholdelse af budgettet med en indlagt buffer på 1,3 mio. kr., som blev vedtaget på SFU-mødet i januar T2: Forslag T3: Rehabilitering i socialpsykiatrien Det er i forbindelse med Servicestrategiens punkt besluttet at igangsætte en proces, hvor arbejdet i Ballerup Kommune ifht. borgere med sindslidelser, skal tage sit udgangspunkt i rehabiliterings-tankegangen og det at komme sig. Erfaringer med at arbejde med dette udgangspunkt viser, at hvis der målrettet arbejdes ud fra en tankegang om, at alle borgere med sindslidelser kan få det bedre, kan der opnås gode resultater. Således at flere kan tage et større medansvar for eget liv, komme ud af støtten eller klare sig med mindre støtte. Erfaringen er, at det er vigtigt at fastholde håbet, og skabe plads og mulighed for Side 6

7 selvbestemmelse og individuelle valg. Ligesom en mere målrettet inddragelse af de pårørende og netværket i rehabiliteringsprocessen, kan have stor effekt. Indsatsen tager sit udgangspunkt i Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune. Dele af det arbejde der i dag foregår i Socialpsykiatrien, har allerede sit udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang og recovery. Målet med projektet er, at tankegangen skal implementeres fuldt ud i hele Socialpsykiatrien, således at alle medarbejdere anvender den aktivt i arbejdet. Andre dele af organisationen, som Social Vejledning, Jobcenter m.fl. kobles på når projektet er implementeret i Socialpsykiatrien. Som første tiltag, undersøges hvordan andre kommuner har grebet implementeringen af den rehabiliterende tilgang an. I den forbindelse vil administrationen afdække erfaringer med hvordan brugerne inkluderes mest hensigtsmæssigt, og hurtigst muligt i projektet samt hvilken uddannelsesmodel der med fordel kan anvendes. Aktuelt er der kontakt med Svendborg og Københavns kommuner. Derudover er der taget kontakt til Videnscenter for Handicap of Socialpsykiatri, med henblik på at trække på erfaringer derfra. For at sikre borgerinddragelse i projektet, og for at få indblik i lokale brugere, pårørende og ressourcepersoners viden og erfaringer, samt for at få inspiration til at udvikle en god lokal Ballerup model afvikles fokusgruppeinterview med bruger repræsentanter, pårørende repræsentanter, SIND, Lap, Bedre Psykiatri. Derudover inviteres SIND, LAP og Bedre Psykiatri med som en ressource i projektet. Med inspiration fra erfaringer fra England, skal der ske; - En udvikling af mere specialiserede redskaber til arbejdet med mål, for samarbejdet med den enkelte borger, herunder mere struktureret opfølgning og dokumentation. - Tilpasning og implementering af nye relevante pædagogiske værktøjer. At indføre den rehabiliterende metode med udgangspunkt i recovery, som fælles arbejdsmetode i Socialpsykiatrien, vil trods det at der i dag arbejdes med elementer heraf, være et paradigmeskifte. For at sikre medarbejdernes ejerskab til projektet vil disse blive inddraget i planlægningen af projektet. Denne del af processen forventes igangsat primo Omlægningen af arbejdet i Socialpsykiatrien, til at arbejde meget mere bevidst med håb, selvidentitet, mening i livet og det personlige ansvar, i et samarbejde med brugerne, forventes på sigt at have positiv effekt på ressourceforbruget. - Det øgede fokus på at arbejde med mål, i en mere struktureret form, forventes at betyde, at flere borgere vil profitere af et kortere forløb i den individuelle støttekontaktpersonsordning. - Oprettelse af gruppetilbud, evt. sidst i et mere individuelt forløb, som en slags efterværn, forventes at sænke forbruget af personaletimer. - Arbejdet med den rehabiliterende tilgang i Skolehaven, forventes at kunne øge beboernes funktionsniveau, så nogle beboere kan flyttet i egen bolig, og andre klare sig med færre personaletimer i opgangsfællesskabet. På sigt forventes det at være muligt at inddrage brugere og pårørende som en ressource i arbejdet, eksempelvis som frivillige medarbejdere i Støberiet T3: Side 7

8 Forslag S1: Flytning af værestedet Stedet Værestedet Stedet flyttes til nye lokaler på Solvej, samme sted som Parkhuset flyttes til.(forslaget træder i stedet for forslaget om flytning af Stedet til Krumtappen) Der skal indgås aftaler med Parkhuset i forhold til deling af lokaler S1: Forslag S2: Ændring i personalesammensætningen på decentrale tilbud Flere stillinger på Handicap og psykiatriområdet kunne ved stillingsledighed besættes med ufaglært arbejdskraft frem for faglært. F.eks. spares ca kr. årligt, hvis en stilling konverteres fra pædagog til pædagogmedhjælper. Det er begrænsninger i forhold til, hvor mange stillinger på HP-området, der kan konverteres til ufaglært arbejdskraft idet flere af tilbuddene på området kræver en vis grad af faglighed. En del pårørende på handicapområdet er meget betænkelig ved, at deres pårørende skal hjælpes af ufaglært arbejdskraft. Det skal dog understreges, at der altid foregår oplæring af ufaglært arbejdskraft inden den pågældende medarbejder indgår fuldt ud i driften. Der tages udgangspunkt i at der konverteres fire stillinger fra faglært til ufaglært. Forventet besparelse I tusind kroner S Forslag S3: Forhandling af priser på 104-området I lighed med det netværk på Vestegnen har gjort ift. STU området (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) foretages en forhandling med udbydere af 104-tilbud (aktivitets- og samværstilbud) ift. prisen. Det vil kræve et samarbejde med andre kommuner for at have effekt. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag S4. Forslaget vil lægge pres på de kommuner, der er udbydere at 104-tilbud. Ligeledes vil det betyde at vores egen prissætning på egne 104 tilbud vil skulle gennemgås ift. at afdække om der kan reduceres. Kræver stort i gangsætningsarbejde og drøftelse med andre kommuner S3: Side 8

9 Forslag S4: Reduktion i antallet af dage med beskæftigelse i 104 og 103 tilbud En række kommuner har reduceret i serviceniveauet i forhold til, hvor mange dage en handicappet eller psykisk syg må benytte tilbud efter serviceloven 103 og 104, som er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Derfor foreslås en reduktion i antallet af dage handicappede og psykisk syge må benytte tilbuddene fra i dag 5 dage om ugen til fremover 4 dage om ugen for hjemmeboende og fra 4 dage om ugen til 3 dage om ugen for dem, der bor i botilbud. Forslaget indebærer, at der skal ske en gennemgang og revisitering af alle sager med 103 og 104 tilbud. En række borgere vil formentlig allerede matche et sådant ændret serviceniveau. For nogen vil en reduktion i antallet af dage ikke være mulig idet dagtilbuddet er en forudsætning for botilbuddet. Ligeledes vil der være borgere, der pga. deres funktionsniveau ikke vil kunne reduceres i antal dage i dagtilbud. Endelig vil det ændrede serviceniveau betyde, at der skal findes andre leverandører i de sager, hvor leverandørerne ikke kan imødekomme det ændrede serviceniveau ved, at reducere i antallet af dage. I de kommuner, hvor serviceniveau for 103 og 104 er reduceret har det vist sig, at antallet af udbydere, der kan imødekomme et sådant serviceniveau er relativt lille, hvorfor det kan være svært at imødekomme borgernes ønsker for beskæftigelse. Således er forudsætningerne for forslaget følgende: - en vurdering af, hvorvidt borgeren kan klare sig med en hjemmedag yderligere uden at botilbuddet skal tilføre ekstra personaleressourcer - en afklaring af, hvorvidt leverandøren af dagtilbud ændrer pris når tilbuddet nedsættes Der udover skal det bemærkes at et ændret serviceniveau for 103 og 104 tilbud også vil være en udfordring for vores egne/interne leverandører af dagtilbud idet nogen af dem i dag ikke tilbyder reduceret pris ifb. med, at en borger har færre dage end andre i tilbuddet S4: Forslag S5: Tilegnelse af kompetencer ift. aspergerområdet I dag køber vi ekspertviden ift. aspergerområdet. Det gør vi i sager med borgere med aspergers syndrom, som bor i egen lejlighed eller hjemme, og som har behov for en støtte- og kontaktperson. Vores støtte- og kontaktpersonskorps besidder ikke denne viden i dag. Ved at uddanne eget personale til at have denne specialviden vil vi på sigt kunne reducere i udgiften til køb af specialviden på området. Kræver en investering i efteruddannelse til en række personer. Side 9

10 Kræver en mindre investering i uddannelsesdelen S5: Forslag S6: Flytning af værestedet Støberiet til Ballerup midtby, f.eks. Parkskolens nodfløj. Værestedet Støberiet for psykisk syge er i dag beliggende i Skovlunde på Torvevej. Ved at flytte værestedet til centrum af Ballerup f.eks. til Parkskolen, nordfløjen vil der kunne opnås øget brug af værestedet med en god effekt ift. nedtoning i brugen af personstøtte i eget hjem. Det er vurderingen, at flere psykisk syge vil benytte sig af værestedet såfremt det ligger mere centralt i Ballerup by. At psykisk syge opnår større brug af væresteder vurderes at kunne føre til mindre brug af den individuelle personstøtte i eget hjem, idet den psykiske syge i stedet vil kunne komme i værestedet og få gavn af netværk og personale der i stedet. Kræver at der er ledige og egnede lokaler til rådighed i Ballerup midtby samt en accept hos omgivelserne af, at målgruppen psykisk syge/sindslidende benytter lokaliteter i midtbyen S6: Forslag S7: Organisationsændring på Handicap & psykiatriområdet Gennemgang og undersøgelse af den nuværende struktur på Handicap & Psykiatriområdet mhp. dels at reducere i lederfunktionerne, dels at kunne opnå øget dynamik i forhold til mere tværgående samarbejde. Vil betyde en helt ny struktur på Handicap & psykiatriområdet, hvorfor forslaget kræver en længere proces med de nuværende ledere. Beregningen er foretaget på baggrund af, at der på egne tilbud (Socialpsykiatrien, Dagtilbud for udviklingshæmmede og Organisationen for udviklingshæmmede) eksempelvis vil kunne spares ca. 1 mio. kr. ved en 2,5 % reduktion i driftsbudgetter og ca. 2 mio. kr. ved en 5 % reduktion i driftsbudgetterne. Således er forventningen, at reduktionen i driftsbudgetterne kan ske via en organisationsændring, hvor der bl.a. kan ses på lederstruktur. En reduktion i driftsbudgetter på egne tilbud skal ses i sammenhæng med forslag S9, der omhandler reduktion i driftsbudgetter på de taksfinansierede tilbud S7: Side 10

11 Forslag S8: Lukning af aftenklubben Krumtappen Aftenklubben på Krumtappen er oprettet efter servicelovens 104. Men fordi der er tale om en aftenklub og ikke et dagtilbud er det at betragte, som et kan område. (Kommunen skal tilvejebringe tilbud efter Servicelovens 104, aktivitets- og samværstilbud, men ikke både som dag- og eller aftentilbud). Således kan der reduceres i udgifterne ved at nedlægge tilbuddet aftenklubben Krumtappen. I dag er aftenklubben normeret til i alt 60 pladser. 43 brugere er indskrevet i tilbuddet, dvs. der er 17 tomme pladser. Dertil kommer, at ikke alle indskrevne i tilbuddet benytter tilbuddet. Således var det gennemsnitlige besøgstal i 2010 på 27 brugere i alt pr. uge og i 2011 var antallet 24 brugere i alt pr. uge. Det vurderes på den baggrund at interessen for brugen af tilbuddet er nedadgående. Forslaget vil betyde en serviceforringelse på handicapområdet idet der i Ballerup Kommune regi ikke længere vil være aftenklub som tilbud for gruppen af handicappede S8: Forslag S9: Takstreduktioner på de takstfinansierede institutioner i Handicap & Psykiatri Hidtil har de takstfinansierede tilbud i Ballerup Kommune, (de tilbud, som vi overtog i forbindelse med strukturreformen) ikke skullet spare i lighed med de øvrige Ballerup-tilbud på handicap og psykiatriområdet. Begrundelsen har været, at reduktioner på takstfinansierede institutioner skal gå til takstreduktioner sådan, som det er beskrevet i takstcirkulæret. Således har de takstfinansierede institutioner på handicap og psykiatriområdet i Ballerup Kommune sparet på taksten i 2010 ifb. med en henstilling fra KKR regi om, at samtlige takstfinansierede institutioner i Region Hovedstaden blev anbefalet en reduktion på 2 %. De taksfinansierede institutioner i Ballerup Kommune gennemførte besparelsen i I forbindelse med besparelserne i Ballerup Kommune i årene foreslås, at der spares 5 % på de taksfinansierede institutioner på handicap og psykiatriområdet. Besparelsen kan indføres gradvis med 2 % i 2013 og yderligere 3 % i således, at der samlet opnås en besparelser på 5 %, når vi når Begrundelsen for besparelsen skal findes i følgende: - En reduktion i serviceniveauet på tilbud i Ballerup Kommune skal gælde for alle institutioner ikke kun de institutioner, der fortrinsvis benyttes af Ballerup borgere. Såfremt det kun er institutioner, der benyttes fortrinsvis af Ballerup borgere, som skal spare vil, der på sigt opstå forskel i serviceniveauet, som ikke synes rimeligt, når samtlige institutioner er en del af Ballerup Kommune. - En reduktion i taksten på de taksfinansierede institutioner vil komme det samlede specialiserede socialområde til gode idet de kommuner, der køber pladser hos os vil få pladsen billigere og således kunne opnå besparelser. Alle kommuner bør bidrage til, at udgifterne på det specialiserede socialområde holdes nede. Besparelsen vil endvidere kunne benyttes, som udgangspunkt for at få KKR til at lægge yderligere pres på andre kommuners takstfinansierede tilbud. Side 11

12 De tilbud det drejer sig om er følgende: Stokholtbuen, Rødbo, Torvej Aflastningsinsitution og Måløvgård. UUC Maglemosen holdes udenfor idet UUC Maglemosen har reduceret med 15 % på taksten fra skoleåret 2012/2013. Der lægges op til, at det er de enkelte institutioner, der kommer med forslag til hvordan besparelsen kan findes. Besparelsen skal således ses i sammenhæng med forslag S7, hvor der lægges op til en organisationsændring på hele Handicap og psykiatriområdet. Side 12

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 55.10 Tilbud til voksne med særlige behov Afgrænsning af bevillingsområdet BEVILLINGSOMRÅDE 55.10 Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Bevillingsområdet omfatter

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Bilagsnotat ramme 5054

Bilagsnotat ramme 5054 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 20. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2959 Fax. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Bilagsnotat ramme 5054 Opfølgning og fremadrettede tiltag ift. den tidligere

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning...

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning... Udvidelsesforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse,2015 25.08 2015/VS 27.00.00.00-P22-1-15/VS/HI En indgang i Velfærd og Sundhed En indgang for voksne borgere med sindslidelse til Horsens Kommune på

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune 1. Indledning Nærværende notat skal som led i udarbejdelsen af en samlet strategi for udviklingen og styringen

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om psykiatri Vi ved efterhånden, at det er muligt at komme sig fra selv svær psykisk sygdom. Man bliver ikke nødvendigvis helbredt i klinisk forstand,

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Reduktionsforslag for Handicappede Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Ny tilgang af borgere til 107 erstattes af 85 med ændret tildelingskriterier... 4 Blegdammen 85 - støtte... 6 Ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Fælles målsætninger på psykiatriområdet

Fælles målsætninger på psykiatriområdet Fælles målsætninger på psykiatriområdet Oplæg til KKRs embedsmandsudvalg den 3. september 2013 Lotte Larsen, Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Side Program 1. Præsentation af forslag til fælles

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere