Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet 1. juli 2010

2

3 3 Vejledning til bekendtgørelse Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet Denne vejledning knytter sig til bekendtgørelse nr. 72 af 2. februar 2009 Generelle forudsætninger Helbredskravene, som er fastsat i medfør af bekendtgørelse nr. 72 af 2. februar 2009 (helbredsbekendtgørelsen), gælder alle personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet. Attester Helbredsattest ( Lægeforeningens Attestudvalg og Trafikstyrelsen) og synsattest ( Lægeforeningens Attestudvalg og Trafikstyrelsen) til brug for helbredsundersøgelse hos læge og/eller øjenlæge kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, eller de kan rekvireres ved henvendelse til Trafikstyrelsen på adressen: Trafikstyrelsen Gammel Mønt København K Hjemmeside: Tlf.: Virksomhederne kan også udlevere attesterne til de ansatte. Attesterne træder i stedet for de hidtil anvendte attester: Den Almindelige danske Lægeforenings Attestudvalg og Trafikministeriet (Helbredsattest) og Den Almindelige danske Lægeforenings Attestudvalg og Trafikministeriet (Øjenlægeattest). De tidligere attester kan kun anvendes indtil den 30. juni 2009, og de skal være modtaget i Trafikstyrelsen senest den 1. juli Ansøgeren har pligt til sandfærdigt at besvare alle spørgsmål, som er angivet i attesten. Personen, der søger helbredsgodkendelse, medtager attesterne til sin praktiserende læge henholdsvis speciallæge i øjensygdomme. Lægen henholdsvis speciallægen udfylder de resterende oplysninger, underskriver og stempler attesten. Attesten sendes herefter til Trafikstyrelsen. Det skal understreges, at Trafikstyrelsen kun behandler attester, som er korrekt udfyldt.

4 4 Vejledning til bekendtgørelse Vejledning til de enkelte paragraffer Anvendelsesområde og definitioner Ad 1, stk. 1 2 Bekendtgørelsen gælder også for personer, der udfører grænseoverskridende trafik bortset fra bekendtgørelsens 4, stk. 1 om periodiske helbredsundersøgelser. Her gælder helbredsbestemmelserne i TSI Drift og trafikstyring (TSI OPE) 1. Det fremgår af denne, at lokomotivpersonale skal aflevere elektrokardiogram (EKG) i hvile, første gang de søger om helbredsgodkendelse og efterfølgende fra det fyldte 40. år. Personen eller virksomheden skal altid overfor Trafikstyrelsen oplyse, hvis helbredsgodkendelsen skal gælde i grænseoverskridende trafik. Ad 1, stk. 3 I bekendtgørelsen er angivet 5 grupper af sikkerhedsklassificerede funktioner. Gruppe 1 Funktionerne i 1, stk. 3, nr. 1 (fremføring af person- og godstog samt arbejdskøretøjer) udføres f.eks. af: lokomotivførere, førere af arbejdskøretøjer, terminalførere (køremænd, rangerførere etc.), SR1-arbejdsledere og metrostewarder. Gruppe 2 Funktionerne i 1, stk. 3, nr. 2 (ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, herunder opsyn med andre, der arbejder i og ved spor med og uden sporspærring) udføres f.eks. af: jernbanearbejdere, banebetjente, banemontører, sikringsmontører, SR2-arbejdsledere og vagter, 1 Se hertil BJ nr af 20. december 2007 om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog, som kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside,

5 5 Vejledning til bekendtgørelse der enten udfører arbejde på egen hånd i eller ved spor uden sporspærring, eller som har ansvaret for andre, der arbejder i eller ved trafikeret spor med og uden sporspærring. Ved arbejde i eller ved spor forstås arbejde i områder, der normalt ikke er offentligt tilgængelige og som er tættere end 4 meter fra nærmeste skinne uden afskærmning mod trafikeret spor. Gruppe 3 Funktionerne i 1, stk. 3, nr. 3 (rangering og sammenkobling af rullende materiel) udføres f.eks. af: rangister og stationsbetjente. Gruppe 4 Funktionerne i 1, stk. 3, nr. 4 (sikkerhedsopgaver i tog) udføres f.eks. af: togpersonale, herunder togpersonale i grænseoverskridende trafik og/eller i forbindelse med kørsel i tunneller. Gruppe 5 Funktionerne i 1, stk. 3, nr. 5 (deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen) udføres f.eks. af: stationsbestyrere og trafikledere. Ad 1, stk. 4 Placering i en gruppe af sikkerhedsklassificerede funktioner Opstår der tvivl om, hvorvidt en person udfører en sikkerhedsklassificeret funktion omfattet af funktionsområderne som beskrevet i 1, stk. 3, nr. 1-5, og hvilken gruppe personen hører under, retter arbejdsgiveren henvendelse til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen afgør om personen skal helbredsgodkendes og til hvilken gruppe af sikkerhedsklassificerede funktioner. Ad 1, stk. 5 Helbredsgodkendelsen Helbredsgodkendelsen er et dokument (brev), der udstedes af Trafikstyrelsen og som udleveres til personen. Virksomheden bliver også underrettet, så personen skal gemme sit brev som dokumentation for at være i besiddelse af en af Trafikstyrelsen udstedt helbredsgodkendelse. Det fremgår af helbredsgodkendelsen, hvilken gruppe den pågældende er helbredsgodkendt til, samt hvor lang tid godkendelsen er gyldig. Helbredsgodkendelse udstedt uden vilkår i én gruppe omfatter automatisk godkendelse i de næstfølgende grupper, f.eks. omfatter en godkendelse i gruppe 2, også grupperne 3, 4 og 5.

6 6 Vejledning til bekendtgørelse Såfremt der er tale om helbredsgodkendelse med vilkår, skal Trafikstyrelsen kontaktes, inden en medarbejder skifter til anden gruppe af sikkerhedsklassificerede funktioner. Ændring i sikkerhedsklassificerede funktioner til en foranstående gruppe skal altid forelægges for Trafikstyrelsen. Hvis dokumentet mistes skal Trafikstyrelsen straks underrettes, således at der kan udstedes et nyt dokument. Helbredsgodkendelse Ad 4, stk. 1 og 2 Gyldighedsperiode for helbredsgodkendelsen På intet tidspunkt kan der gå længere tid mellem to undersøgelser end de i 4, stk. 1 angivne perioder. Hvilken gyldighedsperiode helbredsgodkendelsen har, afhænger af personens alder og tidspunktet for den seneste lægeundersøgelse samt 4, stk. 4. Personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, som beskrevet i 1, stk. 3, nr. 1-5 skal overholde perioderne, som beskrevet i 4, stk. 1. Personer, hvis helbredsgodkendelse er udløbet, må ikke udføre nogen form for sikkerhedsklassificeret funktion. Ad 4, stk. 2 (jf. også 2) Helbredsgodkendelsens udløb Helbredsgodkendelsens udløb fremgår af helbredsgodkendelsen. Det er endvidere i helbredsbekendtgørelsen fastsat, at en ny helbredsattest skal foreligge i Trafikstyrelsen senest fire uger inden udløb af den seneste helbredsgodkendelse. I forbindelse med sagsbehandlingen af en indsendt helbreds- eller synsattest vil der eventuelt skulle foretages yderligere undersøgelser af personen, hvis oplysningerne i attesten er mangelfulde eller hvis oplysningerne indikerer, at den pågældende ikke opfylder helbredskravene i bekendtgørelsen. Fristen på fire uger er begrundet i den sagsbehandling, der skal foretages i Trafikstyrelsen i forbindelse med udstedelsen af helbredsgodkendelsen. Hvis Trafikstyrelsen modtager en helbredsattest efter en helbredsgodkendelses udløb, må personen ikke udføre sikkerhedsklassificeret funktion før end Trafikstyrelsen har udstedt en ny helbredsgodkendelse. Ad 4, stk. 3 Genoptagelse af sikkerhedsklassificerede funktioner efter længerevarende sygdom, ulykke eller hændelse Ved sygefravær af mere end 30 dages varighed afgør Trafikstyrelsen på grundlag af lægelige oplysninger, hvorvidt der ved raskmelding foreligger helbredsmæssige forhold, der udelukker den pågældende fra udførelse af sikkerhedsklassificerede funktioner.

7 7 Vejledning til bekendtgørelse Hvis fraværet kun skyldes forhold, som ikke anses for at påvirke jernbanesikkerheden, f. eks. en brækket arm, operation i forbindelse med udskiftning af knæ, hofte m.v., skal dette ikke indberettes til Trafikstyrelsen. Når en person har været involveret i en ulykke eller hændelse, skal virksomheden vurdere, hvorvidt den pågældende kan udføre sin funktion sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Når Trafikstyrelsen modtager meddelelse om, at en person har været involveret i en ulykke eller hændelse, vil personen blive indkaldt til fornyet helbredsundersøgelse. Undersøgelsen skal sikre, at personen igen både fysisk og psykisk er i stand til at varetage den sikkerhedsklassificerede funktion på betryggende vis. Når et positivt resultat af lægeundersøgelsen (som følge af en hændelse) foreligger, giver Trafikstyrelsen straks den pågældende person samt arbejdsgiveren (virksomheden) besked pr. brev om, at den sikkerhedsklassificerede funktion må genoptages. For ikke at forsinke den pågældende person unødigt i at genoptage sit arbejde, sender Trafikstyrelsen også en til arbejdsgiveren med besked om, at den sikkerhedsklassificerede funktion må genoptages. Så snart arbejdsgiveren har modtaget denne , kan den pågældende person genoptage sit arbejde. Pligten til at underrette Trafikstyrelsen i ovennævnte situationer fremgår af 14. Begreberne ulykke, hændelse, sikkerhedsmæssig uregelmæssighed er defineret i bekendtgørelse nr. 646 af 25. juni 2008 om indberetning af data til Trafikstyrelsen således: Ved ulykke forstås en uønsket eller utilsigtet pludselig hændelse eller en specifik kæde af sådanne hændelser, der har skadelige følger. Der henvises i øvrigt til bilag 1 i ovennævnte bekendtgørelse. Ved hændelse forstås enhver anden tildragelse end en ulykke, der er forbundet med jernbanedrift, og som berører sikkerheden ved jernbanedriften. Der henvises i øvrigt til bilag 1 i ovennævnte bekendtgørelse. Ved sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder forstås en begivenhed på jernbaneområdet, der ikke har medført en ulykke eller hændelse men som kunne have fået betydning for jernbanesikkerheden. Der henvises i øvrigt til bilag 1 i ovennævnte bekendtgørelse. Ad 4, stk. 4 og 5 Trafikstyrelsens læge kan i tilfælde af en helbredstilstand med øget risiko for jernbanesikkerheden (f.eks. forhøjet blodtryk eller sukkersyge) lade hyppigere undersøgelser gennemføre i forbindelse med særlige forhold i en persons sygdomsbillede. Hvis der i forbindelse med de periodiske helbredsundersøgelser eller i øvrigt opstår mistanke om alkohol- eller lægemiddelmisbrug eller brug af euforiserende stoffer, kan en person pålægges at aflevere blod-, sved- og urinprøver, så mistanken kan be- eller afkræftes. Formålet er at mindske risikoen for, at personer, som er afhængige af og/eller påvirkede af bevidsthedspåvirkende stoffer udfører sikkerhedsklassificerede funktioner.

8 8 Vejledning til bekendtgørelse Krav til helbred mv. Ad 6, stk. 1, nr. 1 Hjertesygdomme, forhøjet blodtryk eller anden kredsløbssygdom med risiko for bevidsthedspåvirkning Som eksempler på sådanne sygdomme kan nævnes: Koronarkar sygdomme, der manifesterer sig som angina pectoris (hjertekramper), Hjerteinfarkt, Arytmier, som kan medføre akut bevidsthedsforstyrrelse, Tilstande efter koronarkar- og hjerteklapoperationer, Hjertetransplantationer, Længerevarende ikke behandlet eller svært regulerbart forhøjet blodtryk eller Manifest hypotoni (for lavt blodtryk) eller risiko for gentagne ortostatisk udløste blodtryksfald. Vurderingen af, om blodtrykket er normalt, således at sikkerhedsklassificerede funktioner igen kan udføres, foretages i henhold til alment anerkendt medicinsk praksis. Det samme gælder for koronarkar udvidelser med eller uden stent, A-V blok grad 3, pacemakerbehandling, arytmibehandling (ablation) m.v. Blodtrykket skal være under 160/95 med eller uden behandling. Ad 6, stk. 1, nr. 2 Sukkersyge (diabetes mellitus), som er tablet- eller insulinbehandlet Der kan blive tale om helbredsgodkendelse på vilkår for tabletbehandlet sukkersyge, hvis der ikke er risiko for anfald af for lavt blodsukker (hypoglykæmi), og såfremt lægekontrol mindst fire gange årligt viser, at sukkersygen er velreguleret. I øjeblikket opfylder følgende lægemidler kravet: Metformin, Actos, Avandia, Avandamet, Januvia, Janumet, Galvus, Eucreas, Glucobay, Byetta og Victoza. Ad 6, stk. 1, nr. 3 Epilepsi eller andre neurologiske sygdomme, som kan medføre bevidsthedspåvirkning Ved epilepsi forstås, at en person har tilbagevendende epileptiske anfald med eller uden samtidig manifestation af abnorme repetitive udladninger i hjernens celler (EEG). For personer omfattet af 1, stk. 3, nr. 1-3 kræves anfaldsfrihed i 10 år uden behandling med antiepileptisk medicin.

9 9 Vejledning til bekendtgørelse For personer omfattet af 1, stk. 3, nr. 4-5 kræves anfaldsfrihed i 2 år uden behandling med antiepileptisk medicin, hvis tjenesten altid udføres sammen med en eller flere andre. Udføres funktionerne omfattet af 1, stk. 3, nr. 4-5 alene, kræves af den pågældende 5 års anfaldsfrihed uden behandling med antiepileptisk medicin. Anfaldsfrihed med medicinsk behandling indebærer altid risiko for anfaldsgennembrud. Abstinenskramper og alkoholkramper udelukker udførelsen af sikkerhedsklassificerede funktioner, indtil der har været anfaldsfrihed uden epileptisk behandling, og personen kan dokumentere total afholdenhed i mindst et år. Ad 6, stk. 1, nr. 4 Svimmelhedssygdomme Som eksempel kan nævnes Mb. Menière og andre sygdomme, der kan give anledning til svimmelhed. Hvis Mb. Menière eller lignende sygdomme skal kunne vurderes som ikke mere klinisk aktive, skal dette fremgå af aktuelle undersøgelser og erklæring fra speciallæge i otologi (øre-, næse- og halssygdomme), før sikkerhedsklassificerede funktioner igen kan udføres. Ad 6, stk. 1, nr. 5 Vågenhedsforstyrrelser og alvorlige søvnforstyrrelsestilstande Som eksempel på en søvnforstyrrelse kan nævnes søvnapnoe. Vurderingen af, om sikkerhedsklassificerede funktioner igen kan udføres, foretages på grundlag af speciallægeerklæring fra relevant speciale, som i givet fald skal dokumentere, at behandlingen har opnået længerevarende stabilt tilfredsstillende resultat. Ad 6, stk. 1, nr. 6 Andre legemlige handicap eller funktionsforstyrrelser, der kan indebære risiko for jernbanesikkerheden Som eksempler kan nævnes følgende: Neurologiske og neuromuskulære sygdomme, såsom dissemineret sclerose (MS), parkinsonisme, progressive muskelsygdomme, narkolepsi og følgetilstande efter intrakraniel kirurgi. Sygdomme i led og knogler, som begrænser den fysiske funktionsevne i udførelsen af en sikkerhedsklassificeret funktion. Sværere kvæstelser af kraniet og dettes indhold med eller uden postkommotionelt syndrom eller epilepsi. Apopleksi eller andre cerebrovaskulære sygdomme. Vurderingen af, om sikkerhedsklassificerede funktioner igen må udføres, foretages på grundlag af speciallægeerklæring fra relevant speciale, som i givet fald skal sandsynliggøre, at der ikke foreligger øget risiko for jernbanesikkerheden.

10 10 Vejledning til bekendtgørelse Ad 6, stk. 1, nr. 7 Psykiske sygdomme, der viser sig ved ændret adfærd i betydelig grad Til psykiske sygdomme, der viser sig i en forstyrret opførsel, regnes psykoser, såsom skizofreni og maniodepressive tilstande. Øvrige psykiske tilstande, som kan have betydning, er impulskontrolforstyrrelser, som eksempelvis panikreaktioner og affektlabilitet. Den undersøgende læge skal særskilt tage hensyn til samtidig forekomst af overforbrug af alkohol eller brug af andre midler, som påvirker evnen til på sikker måde at udføre arbejdsopgaverne. Ligeledes skal den undersøgende læge tage hensyn til risikoen for, at igangværende medikamentel behandling kan medføre en svækket grad af agtpågivenhed og sløvet reaktionsevne. Ad 6, stk. 1, nr. 8 Begyndende demens eller andre årsager til opmærksomheds-, koncentrations- og kognitive forstyrrelser Personer, der har været udsat for svære hovedtraumer med risiko for varige mén, bør have en så lang observationstid før genoptagelse af sikkerhedsklassificerede funktioner, således at risikoen for opmærksomheds-, hukommelses- og kognitive forstyrrelser er på samme niveau som for en rask person. Det samme gælder efter slagtilfælde eller andre cerebrovaskulære tilstande. Genoptagelse af arbejdet kan i visse tilfælde ske efter en nøje medicinsk bedømmelse foretaget i samråd med en læge med relevant speciale og en læge med kendskab til de aktuelle arbejdsopgaver. Bestemmelsen omfatter f.eks. også svær respiratorisk insufficiens, kroniske tarmsygdomme med komplikationer, kronisk nyresvigt med dialyse og maligne sygdomme, der medfører øget risiko for komplikationer og påvirkning af funktionsevnen. Ad 7 Afhængighed, misbrug af alkohol eller alkoholoverforbrug eller misbrug af lægemidler samt brug af euforiserende stoffer Herved forstås alkohol eller psykoaktive stoffer (bortset fra nikotin og koffein) samt lægemidler, som ikke er af psykoaktiv art, men som vurderes at kunne påvirke varetagelsen af sikkerhedsklassificerede funktioner. Afhængighed af alkohol eller psykoaktive stoffer i henhold til ovenstående anses for at foreligge, når en sådan diagnose er stillet i henhold til sædvanlig medicinsk praksis. Ved misbrug forstås et forbrug, som ikke er tilfældigt, og som ud fra medicinsk synspunkt er skadeligt, eller som opfylder kriterierne 2 for misbrug af psykoaktive 2 Med kriterier menes, de kriterier, som fremgår af godkendte diagnoseklassifikationer, ICD 10 (International Classification Of Diseases), der er obligatorisk i Danmark, og DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

11 11 Vejledning til bekendtgørelse stoffer. Hvis kriterierne er opfyldte, skal foreliggende regler vedrørende sådanne tilstande anvendes. Ved alkoholoverforbrug forstås det af Sundhedsstyrelsen definerede storforbrug som er et forbrug, der er større end de anbefalede grænser på højst 14 genstande pr. uge for kvinder og 21 genstande pr. uge for mænd. Trafikstyrelsen kan udstede helbredsgodkendelse med vilkår på baggrund af en lægelig vurdering, herunder i forbindelse med alkoholbehandlinger m.v. Ad 8-11 Syn Synsundersøgelser skal udføres med godkendt synstavle og under standardiserede forhold, mono- og binokulært. Synsfeltet bestemmes ad modum Donders. Ved astigmatisme (bygningsfejl) over 2 dioptrier skal indhentes øjenlægens vurdering af egnethed til varetagelse af sikkerhedsklassificerede funktioner. Til fremadskridende øjensygdomme henregnes også grå stær. Den undersøgende læge skal være opmærksom på, at synsstyrken kan være normal tidligt i forløbet, men blændingsfølsomheden stiger med alderen, hvilket også kan medføre, at mørkesynet i nogen grad nedsættes. Defekt farvesyn (farveblindhed) vil normalt udelukke helbredsgodkendelse. Farvesynet skal undersøges med Ishihara Test for colour blindness 1980 eller anden anerkendt pseudoisokromatisk tavleserie og skal udføres i god belysning af en undersøger med normalt farvesyn. I tvivlstilfælde skal indhentes erklæring fra speciallæge i øjensygdomme med henblik på vurdering af personens egnethed til at varetage sikkerhedsklassificerede funktioner. Lanternetest kan i tvivlstilfælde anvendes. Vedr. laseroperationer for enten nærsynethed eller grå stær Nærsynethed Hvis en person, som er helbredsgodkendt, skal opereres for nærsynethed, skal Trafikstyrelsen underrettes, og personen må ikke udføre sikkerhedsklassificeret funktion efter operationen. En måned efter operationen kan resultatet af aktuel undersøgelse indsendes til Trafikstyrelsen, som bedømmer om helbredsgodkendelsen kan opretholdes. Herefter vil der sandsynligvis i en periode på ca. 1 år være tale om et antal ekstra kontrolundersøgelser. Grå stær Hvis en person, som er helbredsgodkendt, skal opereres for grå stær, skal Trafikstyrelsen underrettes, og personen må ikke udføre sikkerhedsklassificeret funktion efter operationen. En måned efter operationen kan resultatet af aktuel undersøgelse indsendes til Trafikstyrelsen, som bedømmer om helbredsgodkendelse kan opretholdes. Herefter vil der sandsynligvis i en periode på ½ år være tale om et antal ekstra kontrolundersøgelser.

12 12 Vejledning til bekendtgørelse Vedr. grøn stær Hvis en person, som er helbredsgodkendt, får konstateret grøn stær, skal Trafikstyrelsen straks underrettes og personen må ikke udføre sikkerhedsklassificeret funktion. Trafikstyrelsen vil anmode om en speciallægeerklæring fra en øjenlæge. Ad 12 Hørelsen Den, som på 4 meters afstand opfatter almindelige talestemme på hvert øre for sig, vurderes som havende normal høreevne. Ad 13 Graviditet Graviditet er en tilstand, der kan påvirke kvindens formåen for udførelse af de aktuelle sikkerhedsklassificerede funktioner, selv om der er tale om en naturlig tilstand og ikke en sygdomstilstand. Hvis der ikke opstår komplikationer i forbindelse med graviditeten, fødslen eller efter fødslen, skal Trafikstyrelsen ikke underrettes. Informations- og indberetningspligt Ad 14 Virksomheden har informationspligt over for deres ansatte. Dette indebærer, at virksomheden informerer sine ansatte, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner om indholdet af helbredsbekendtgørelsen. Der er ingen formkrav til, hvordan informationen skal gives. Den ansatte har en indberetningspligt. Det er den ansattes ansvar, at Trafikstyrelsen og virksomheden informeres i tilfælde af, at pågældende har en formodning om eller kendskab til, at han/hun ikke længere opfylder helbredskravene. Dette gælder såvel i medfør af helbredsbekendtgørelsen, som i medfør af TSI Drift og Trafikstyring (se fodnoten vejledningens side 4). Der gøres opmærksom på, at midlertidige sygdomstilfælde, som f.eks. ukompliceret influenzatilfælde, ukomplicerede benbrud og lignende, ikke falder ind under indberetningspligten. Skulle der være tvivl om, hvorvidt en given sygdomssituation er omfattet af indberetningspligten, kan Trafikstyrelsen spørges til råds. Ligeledes har virksomheden en indberetningspligt. Har virksomheden en formodning om, at en ansat ikke længere opfylder helbredskravene i medfør af helbredsbekendtgørelsen, afgøres det af Trafikstyrelsen, hvorvidt der reelt foreligger helbredsmæssige forhold, der udelukker den pågældendes udførelse af sikkerhedsklassificerede funktioner. Der er ingen formkrav til indberetningen. Indberetningen skal foretages så hurtigt som muligt. Skriftlig indberetning kan ske til (sikker e- post).

13 13 Vejledning til bekendtgørelse Dispensation og vilkår Ad 15, stk. 1 Godkendelse Trafikstyrelsen kan dispensere fra kravene i 8-12 (syn og hørelse), hvis en samlet vurdering af personens helbred og sikkerhedsklassificerede funktion lader formode, at den pågældende ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt på fuldt betryggende måde, kan udføre sit arbejde. I forbindelse med en sådan dispensation kan Trafikstyrelsen fastsætte nærmere krav til, hvilke konkrete sikkerhedsklassificerede funktioner, som personen må udføre. Ad 15, stk. 2 Godkendelse med vilkår - uden speciel ansøgning Findes hos den enkelte ansøger en øget risiko kan godkendelse ske på vilkår f.eks. i form af udvidede eller hyppigere undersøgelser. Disse vilkår vil være nævnt i helbredsgodkendelsen. Godkendelse med vilkår efter ansøgning Ansøges der om godkendelse med vilkår, skal ansøgningen være personlig og indeholde ansøgerens egen opfattelse af, hvordan sygdommen eller handicappet påvirker egnetheden til at varetage sikkerhedsklassificerede funktioner. Trafikstyrelsen afgør, hvilken lægelig dokumentation, der er nødvendig. Ansøgningen skal vedlægges en udtalelse fra virksomhedsledelsen. Virksomheden skal redegøre for arten og omfanget af de sikkerhedsklassificerede funktioner, som ansøgeren skal udføre, samt overvejelser om, hvorvidt der kan gennemføres ændringer eller begrænsninger i arbejdsopgaverne. I sager om misbrug skal der også forelægges en handlingsplan, der redegør for, hvilke foranstaltninger, der er planlagt, herunder hvordan den medicinske opfølgning vil blive tilrettelagt. Ansøgninger sendes til (sikker e-post) eller med almindelig post til: Trafikstyrelsen, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Gebyr og klage Ad 16 Gebyr Betalingen til lægen/speciallægen for helbredsundersøgelse m.v. afholdes af arbejdsgiveren i overensstemmelse med principperne i 3, stk. 4, i lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (Helbredsloven). Regningen stiles og sendes til arbejdsgiveren/virksomheden.

14 14 Vejledning til bekendtgørelse For udstedelse af helbredsgodkendelse eller afslag på ansøgning om helbredsgodkendelse opkræver Trafikstyrelsen hos arbejdsgiveren et gebyr, som fastlægges i bekendtgørelse om gebyrer på Trafikstyrelsens område 3. Gebyret udgør 600 DKK (maj 2010-niveau). Den aktuelle gebyrsats kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside Ad 17 Klage Klager over afgørelser i forbindelse med udstedelse af en helbredsgodkendelse, herunder med vilkår eller dispensation eller afslag på en helbredsgodkendelse kan indbringes for transportministeren på følgende adresse: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K eller sendes til: (sikker e-post). Klager skal være Transportministeriet i hænde senest 4 uger efter, at Trafikstyrelsen har givet besked om afgørelsen til den pågældende person. Andre landes helbredsgodkendelser Ad 18 og 19 Gensidig anerkendelse En person, som er blevet helbredsgodkendt i et land, som Danmark har indgået en aftale om gensidig anerkendelse af helbredsgodkendelse med, behøver ikke en dansk helbredsgodkendelse. Det vil af de gensidige aftaler fremgå, hvilken kategori(er) af sikkerhedsklassificerede funktioner den pågældende må udføre uden at skulle helbredsgodkendes af Trafikstyrelsen. Bemærk, at der kan være restriktioner i gyldigheden af udenlandske helbredsgodkendelser i Danmark. Kontakt altid Trafikstyrelsen, hvis der opstår tvivl. De til enhver tid gældende aftaler kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside Trafikstyrelsen kan desuden udstede en dansk helbredsgodkendelse på baggrund af en udenlandsk helbredsgodkendelse. Der skal ansøges om denne godkendelse, og ansøgningen skal være vedlagt behørig dokumentation. Der opkræves gebyr på samme vilkår som for en almindelig helbredsgodkendelse. Se vejledningens punkt om gebyr ovenfor. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Ad 22, stk. 2 og 3 Overgangsbestemmelser Helbredsgodkendelser udstedt af Trafikstyrelsen inden den 5. februar 2009 forbliver i kraft, indtil de udløber eller tilbagekaldes. 3 Se bekendtgørelse nr. 513 af 20. maj 2010 om gebyrer på Trafikstyrelsens område.

15 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet

Vejledning til bekendtgørelse nr. 986 af 11. oktober 2011 om helbredskrav

Vejledning til bekendtgørelse nr. 986 af 11. oktober 2011 om helbredskrav Vejledning til bekendtgørelse nr. 986 af 11. oktober 2011 om helbredskrav på jernbaneområdet Oktober 2011 Forord Generelt Bekendtgørelse nr. 986 af 11. oktober 2011 om helbredskrav på jernbaneområdet (helbredsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet I medfør af 66, stk. 2, 68, stk. 1, 101, stk. 3, 102, stk. 1, og 117, stk. 1, i jernbaneloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet

Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet BEK nr 986 af 11/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. T691-000177 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet I medfør af 2, stk. 2, 6, stk. 5, 21 h, stk. 2, 22, stk. 6, og 24 c, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens 11-12 og 18-19 Krav til personer December 2011 3 Vejledning til vetetanbanebekendtgørelsen Indledning Generelt Bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om

Læs mere

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand,

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, nu konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet BEK nr 576 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet BEK nr 891 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS10000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af legitimationsskort, der giver adgang til færden og arbejde på Banedanmarks infrastrukturområder

Retningslinier for udstedelse af legitimationsskort, der giver adgang til færden og arbejde på Banedanmarks infrastrukturområder 1 BAGGRUND Baggrunden for disse retninglinjer er, at personer, der skal færdes eller arbejde tættere end 4 meter fra nærmeste skinne i områder, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal være i besiddelse

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer VEJ nr 9584 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen/J.nr. 3-5010-223/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort

Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort BAGGRUND 1 Baggrunden for disse retningslinjer er, at personer, der skal færdes eller arbejde tættere end 4 meter fra nærmeste skinne i områder, hvor

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Udkast. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort

Udkast. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40994 Udkast Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort I cirkulære nr. 27 af 2. april

Læs mere

Udkast til. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort

Udkast til. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 281 Offentligt Dok.: CHH40832 Udkast til Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort 1 I cirkulære nr. 107 af 22. september

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Indhold Introduktion 1. Generelle forhold 1.1. Vejledningens opbygning 1.2. Helbredsattest og helbredskrav 1.3. Speciallægeudtalelse

Læs mere

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse 24.01 Side 1 Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom KL juli 2009 1764.13 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 2. Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Side 1 af 17 VEJ nr 9606 af 12/12/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den fulde tekst Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

HELBREDSATTEST. Dansk Taekwondo Forbund

HELBREDSATTEST. Dansk Taekwondo Forbund HELBREDSATTEST Dansk Taekwondo Forbund Ansøgerens navn: CPR-nummer: Adresse: Postnummer: By: Klub: DTaF Licensnummer: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske.

Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske. Bevis på sundheden : DE MÅSKE EGNEDE Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske. Absolut kassation! Med den dom er fisk noget,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år.

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år. Sys 021 DVF - side 1 af 10 1.0 Gyldighedsområde Nærværende instruks vedrører alene forhold ved ikke erhvervsmæssig jernbanedrift i forbindelse med veterantogskørsel og drift af veteranbane på normalsporede

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning)

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Fulde navn: Personnummer: Telefonnummer: Adresse: Postnr.: By Mail: Jeg tager imod tilbuddet om at kommer på Forsvarets Dag og gennemføre

Læs mere

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen Søvnkonference 2015 Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader Henrik L Hansen Sundhedsstyrelsens organisation Sundhedsstyrelsens regionale enheder Der er

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse og ajourføring af lokomotivførerlicens og -certifikat

Retningslinjer for udstedelse og ajourføring af lokomotivførerlicens og -certifikat Retningslinjer for udstedelse og ajourføring af lokomotivførerlicens og -certifikat Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Procedure. SP 7-03 Sikkerhedsprocedure. Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker. Rev.: 5. Dato: 30.

Procedure. SP 7-03 Sikkerhedsprocedure. Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker. Rev.: 5. Dato: 30. Procedure SP 7-03 Sikkerhedsprocedure Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker Rev.: 5 Udarbejdet af: Torben Landler Kvalitetssikret af: Rolf Sundqvist Godkendt af: Nils Blom Salmonsen

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder Vejledning til BJ 5-2-2014 Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder 1. januar 2014 2 Vejledning til BJ 5-2-2014 3 Vejledning til BJ 5-2-2014 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Vejledning om post til døren (revideret) Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, er udarbejdet

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt ANSØGNINGSFORMULAR Du bedes venligst gennemlæse ansøgningen omhyggeligt, inden du besvarer spørgsmålene og underskriver. Hvert spørgsmål skal besvares fuldt ud og korrekt af den person, der skal forsikres.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Udstedt 29. juni 2015 Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 186 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 186 Offentligt Formanden Til medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Jr. / 2016-6163 09-02-2017 Domus Medica Kristianiagade

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere