Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag"

Transkript

1 Nr. R-401 Rengøring hver tredje uge på fritvalgsområdet Politikområde 401 Ældre Det foreslås, at serviceniveauet på praktisk hjælp reduceres. Reduktionen omfatter dels, at praktisk hjælp til rengøring leveres hver 3. uge for hovedparten af borgerne, og dels at erstatningsbesøg i forbindelse med søgnehelligdage afskaffes. Herved opnås en besparelse på visiterede timer i fritvalgsområdet. Aktuelt er borgerens serviceniveau rengøring hver 2. uge, og der tilbydes erstatningsbesøg, hvis den bevilgede hjælp skulle være leveret på en søgnehelligdag. Serviceniveauet er også gældende for plejeboligerne. Med baggrund i de individuelle vurderinger af behov vurderes det, at kun meget få borgere på plejecentrene vil blive berørt af forslaget. Dette er der taget højde for i beregningerne af de økonomiske konsekvenser af reduktionsforslaget. Rengøring hver 3. uge er efterhånden indført i en række kommuner. I Region Midtjylland drejer det sig f om Aarhus, Odder, Ikast-Brande og Herning kommuner. Det skønnes, at ca. 506 hjemmeboende borgere modtager rengøring hver 2. uge. Disse borgere vil blive berørt af forslaget og få rengøringsfrekvensen ændret til hver 3. uge. I forslaget er det dog forudsat, at ca. 25 % af modtagerne af rengøring ikke vil kunne undvære rengøring hver 2. uge pga. dårlig hygiejne, sygdom mv. og derfor fortsat vil modtage rengøring hver 2. uge. Med den forudsætning omfatter forslaget således ca. 380 borgere. Borgere vil som hidtil kunne få suppleret den udførte rengøring ved lån af en robotstøvsuger fra Favrskov Kommune. Der bliver skønsmæssigt visiteret timer på årsbasis til ydelsen rengøring til hjemmeboende borgere. Herfra skal fratrækkes 25 % (2.256 timer). Det vil betyde, at ved ændring til rengøring hver 3. uge forventes reduktionen at svare til kr. Borgere, for hvem den praktiske hjælp falder på en søgnehelligdag, vil opleve, at den praktiske hjælp først udføres ved førstkommende planlagte besøg. Det skønnes, at der kan reduceres besøg svarende til 8 søgnehelligdage om året, i alt 213 timer. Den forventede reduktion svarer herefter til i alt kr.

2 Driftsudgifter

3 Nr. R-402 Omlægning af lederstilling til sygeplejerskestilling på Korttidsafsnittet i Hammel Politikområde 401 Ældre Det foreslås at omlægge en lederstilling til sygeplejerskestilling på korttidsafsnittet i Hammel. Dermed samles ledelsen af korttidsafsnittet i Hammel og Hinnerup under én leder. Dette vil give endnu bedre rammer for samarbejde og koordinering mellem de to korttidsafsnit. Den tidligere leder på korttidsafsnittet i Hammel har fungeret som sygeplejerske i den daglige drift, samtidig med udøvelsen af driftsledelse. Der ansættes i stedet en sygeplejerske uden lederansvar som skal fokusere fuldt ud på styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på korttidsafsnittet. Ansættelsen af en sygeplejerske, der kan fokusere fuldt ud på sygepleje vil betyde en styrkelse af det faglige beredskab. Sygeplejersken erstatter den hidtidige driftsleder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen giver et forventeligt behov for sygeplejeydelser på alle kommunens korttidspladser. Driftsudgifter

4 Nr. R-403 Reduktion af lønudgifter til social- og sundhedselever Politikområde 401 Ældre Lønbudgettet til social- og sundhedshjælperelever samt social- og sundhedsassistentelever reduceres med kr. Flere og flere elever er i stand til at gennemføre uddannelsen på forkortet tid. Desuden opleves et frafald, således at nogle elever ikke gennemfører uddannelsen, men afbryder kort inde i forløbet. Dette har medført et fald i lønudgiften svarende til ca kr. (baseret på de seneste to års erfaringer). Der er ingen servicemæssige konsekvenser. Antallet af elevpladser, som Favrskov Kommune skal stille til rådighed de kommende år aftales i dimensioneringsudvalget og godkendes af KKR. Med reformen af erhvervsuddannelserne er der blandt andet lagt op til, at der skal aftales en ny alternativ styring af dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne. Der er derfor usikkerhed om, hvor mange elevpladser, kommunerne skal stille til rådighed fremover. Driftsudgifter

5 Nr. R-404 Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby Politikområde 401 Ældre et omhandler lukning af daghjemmet i Foldby. I forbindelse med budget blev der afsat kr. til etablering af 24 daghjemspladser, som middelsvært/svært demente borgere fra Hinnerupområdet har mulighed for at benytte (U-401). Derved blev der sikret en bedre geografisk dækning af daghjemspladser i Favrskov Kommune. Et dagophold defineres som værende kl til plus transport for borgeren. Daghjemspladserne i Foldby supplerer indsatsen i daghjemmet på Tinghøj i Hammel og kolonihaven Lykkebo i Hadsten. På Tinghøj og i kolonihaven er der 30 pladser. Belægningen i Foldby er pt. 15 borgere, hvoraf de 6 borgere kommer 2 gange om ugen, således der er besat 21 af de 24 pladser. Der har i en periode ikke været borgere på venteliste, men der er pt. 5-6 aktuelle borgere på venteliste. Belægningen på Tinghøj/Lykkebo er pt. 16 borgere, hvoraf de 3 af borgerne kommer 2 gange om ugen og 2 af borgerne kommer 3 gange om ugen, således der er besat 23 af de 30 pladser. På ventelisten er pt. 2 borgere, som snarest muligt får en plads. Tinghøj og Lykkebo skal fremover rumme borgere, der ellers ville benytte tilbuddet i Foldby. Da der lige nu er pladser ledige, vil enkelte borgere fra Foldby kunne starte i Hammel med det samme. Det er en mulighed at skabe 6 ekstra daghjemspladser i Hammel, hvis man vælger at nedlægge i Foldby. Denne løsning giver naturligvis bedre mulighed for at tilgodese de borgere, der mister deres nuværende tilbud i Foldby. Derudover vil det også sikre mod længere venteliste til kommunens daghjemspladser. Denne løsning vil reducere R-404s besparelse på kr. med kr. (baseret på nuværende udgifter), således forslagets endelige besparelse vil være kr. Siden oprettelsen af daghjemmet har kommunen oplevet en stigning i antallet af demente; i 2012 havde demenskonsulenterne kontakt til 230 borgere med demenssygdom, stigende til 290 borgere i 2013 og til 350 i Demente fra den østlige del af kommunen som optages i daghjemstilbud vil med nedlæggelsen kunne opleve længere transport til mellem bopæl og daghjem. Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby kan medføre øgede omkostninger til afløsning og aflastning i hjemmet. I nogle tilfælde kan nedlæggelsen betyde tidligere behov for plejebolig, idet der ikke vil kunne tilbydes den fornødne aflastning af den pårørende. Ved at nedlægge daghjemmet i Foldby vil der kunne forekomme længere ventetider på en daghjemsplads, grundet stigning i antallet af demente borgere kombineret med færre plad-

6 ser. En borger på venteliste skal pt. typisk vente 1 uge til 1 måned på en plads. Nuværende brugere af daghjemmet i Foldby skal herefter rummes i kommunens øvrige daghjem, hvilket kan medfører øgede transportudgifter. Rømning af lokalerne i Foldby kan give mulighed for en huslejeindtægt på boligerne. Disse lokaler er som daghjemspladser finansieret via lejetabskontoen, hvorfor der forventes lejeindtægt, hvis lokalerne benyttes til andre formål. Servicemæssige konsekvenser kan reduceres ved at udvide pladserne i Hammel gennem en mindre besparelse på R-404 på kr. Driftsudgifter

7 Nr. R-405 Indregning af elever i normeringen på ældreområdet Politikområde 401 Ældre et omhandler en besparelse der indeholder en indregning af elevernes arbejdsværdi i ældreplejens budget. Elevernes arbejdsværdi foreslås medregnet i budgettet i elevens 2. praktikperiode. Baggrunden for besparelsesforslaget er en omlægning af Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsen består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Hovedparten af eleverne har praktikperioder i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft 1. august Med reformen modtages der ikke refusion for 7 ugers skoleperiode pr. elev, hvilket medfører et indtægtstab. De foreløbige beregninger viser en forventet mistet årlig refusion på kr. Derforuden foreslås der i denne blok en besparelse på kr. på området. For at imødegå disse besparelser foreslås det, at der laves en model hvor elevens arbejdsværdi medregnes i budgettet i elevens 2. praktikperiode. For at indhente en besparelse på sammenlagt kr. (mistet refusion + reduktionsblok) skal elevens arbejdsværdi udgøre ca. 25 % af en fuldtidsansat faguddannet medarbejder. Der vil være forskellige konsekvenser af at indregne elevernes arbejdsværdi. Der vil blive reduceret i uddannet personale på plejecentrene og udeområderne, da den eksisterende ressourcetildeling fremover skal afholde lønudgifter til eleverne. Det skønnes, at der samlet set skal reduceres med 2,76 fuldtidsansatte på plejecentrene og 1,62 fuldtidsansat i hjemmeplejen. Det faglærte personale vil blive erstattet af elever i 2. praktik. Rekrutteringsudfordringer: Flere af Favrskov Kommunens nabokommuner har indtil nu ikke medregnet elevernes arbejdsværdi. Dermed er der risiko for at det vil påvirke interessen for at søge elevplads i Favrskov Kommune. Driftsudgifter

8 Nr. R-406 Reduktion i beredskabet for udadreagerende borgere Politikområde 401 Ældre Plejecentrene på ældreområdet har afsat kr. af deres samlede budget til pleje af særligt udadreagerende borgere. De afsatte midler er en del af plejecentrenes ressourcetildeling og en del af decentraliseringsaftalerne. Budgettet benyttes, når der er store udfordringer med at rumme borgere indenfor den eksisterende normering. Der kan være tale om borgere der periodevis er meget konfuse, har hallucinationer, aggressiv fremfærd m.m.. I de tilfælde er det nødvendigt med ekstra overvågning, tæt opfølgning eller en-til-en støtte. Det er konstateret, at der i de senere år har været behov for de afsatte ressourcer. Dette forslag omhandler en reduktion af budgettet til pleje af særligt udadreagerende borgere med kr. til et absolut minimum. Det vurderes hensigtsmæssigt at fastholde et budget på kr., så der fremadrettet er mulighed for at imødekomme udfordringer i forhold til at håndtere de sværeste tilfælde af udadreagerende borgere på plejecentrene. Disse svære tilfælde vil typisk være borgere, det er nødvendigt at have døgnvagt på for at forhindre skade på borgeren selv, andre borgere og personale. Dog vurderes det, at en sådan reduktion kan medføre risiko for, at de øvrige borgere på plejecentrene kan opleve ventetid for at få udført pleje, hvis der midlertidig skal bruges flere personaleressourcer hos enkelte udadreagerende borgere. En reduktion vil ligeledes kunne medføre større uro og flere situationer, hvor magtanvendelse skønnes nødvendigt. Driftsudgifter

9 Nr. R-407 Reduktion af normeringen på plejecentret Tinghøj Politikområde 401 Ældre Der foreslås en reduktion af ekstranormeringen til de 20 særlige pladser for udadreagerende demente på plejecentret Tinghøj, samtidig med at den resterende ekstranormering fordeles ud på alle pladserne. Normeringen på alle ordinære boliger på Tinghøj vil herefter være 35,56 timer pr. bolig (uden nattevagt). Normeringen på de 20 særlige pladser har tidligere været på 37,56 (uden nattevagt) og reduktionen svarer derfor til 2,2 fuldtidsstillinger. Den forhøjede normering har medvirket til at kunne skærme selv kraftigt udadreagerende demente, samt sikre medarbejderne i voldsomme situationer. En reduktion kan medføre større uro, flere situationer, hvor magtanvendelse skønnes nødvendig samt i yderste konsekvens benyttelse af regionale tilbud til trods for målsætning om at imødekomme borgeres behov i kommunen. Til sammenligning kan nævnes, at normeringen på det, der i Region Midt regnes for flagskibet i arbejdet med demensramte borgere, DemensCentrum i Aarhus, er på 37,30 timer pr. bolig (uden nattevagt). Driftsudgifter

10 Nr. R-408 Smør-nem-smørebrød til hjemmeboende borgere Politikområde 401 Ældre et vedrører indførelse af smør-nem-smørebrød hos de borgere, der i dag modtager hjælp til morgenmad, middagsmad og aftensmad. Det skønnes, at der ca. er 50 borgere i målgruppen for smør-nem-smørebrød. For at være i målgruppen skal man modtage hjælp til anretning af morgenmad, frokost og middagsmad. Der er dermed ikke tale om borgere, der også skal have hjælp til indtagelse af mad. En præcis opgørelse over borgere i målgruppen vil kræve en gennemgang/revisitering af borgere der modtager hjælp til mad. I smør-nem-smørebrød er hver ingrediens vakuumpakket hver for sig. De adskilte, vakuumpakkede ingredienser samles herefter af plejepersonalet når det skal indtages. Der er dermed ikke tale om smørrebrød der er færdigproduceret og herefter vakuumpakket. Det vurderes, at indførelse af smør-nem-smørebrød vil medføre en besparelse på kr. Det forventes, at de adskilte, vakuumpakkede ingredienser vil bevare madens friskhed og dermed også skærpe borgernes appetit. Dette nye tilbud kan ydermere bedre sikre, at smørrebrødet indeholder det korrekte ernæringsindhold ligesom der forventes mindre madspild. Driftsudgifter

11 Nr. R-409 Nedlæggelse af ikke lovpligtige tilbud på handicap- og psykiatriområdet Politikområde 402 Handicap og Psykiatri Byrådet har i tidligere budgetår afsat midler til opgaver, der kan understøtte opgaveløsningen i området og samtidig medvirke delvist til at afhjælpe budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet de sidste par år. Indhold Kr. Klubtilbud til unge handicappede årige Involvering af frivillige i alkoholbehandlingen samarbejde med TUBA Akut funktion Styrkelse af den frivillige sociale indsats ( 18) Total Når der peges på, at disse tilbud kan ophøre, er det fordi, der er tale om kan-tilbud, som Favrskov Kommune ikke jf. lovgivningen er forpligtet til at tilbyde. Klubtilbud til unge handicappede årige Klubtilbuddet (1 gang om ugen samt en del weekendarrangementer) er til unge med funktionsnedsættelser, der ønsker et aftentilbud med socialt samvær med andre ligestillede unge. Klubtilbuddet er særlig møntet på at etablere netværk mellem unge med henblik på at lette overgangen til et kommende botilbud i Favrskov Kommune. Der er 30 unge med særlige behov tilknyttet ungeklubben. Ungeklubbens formål er at støtte de unge i at danne netværk med ligesindede. Erfaringer viser, at de unge mødes også udenfor klubben. Hvis ungeklubben nedlægges vil de unge sandsynligvis i stigende grad få brug for bostøtte til at etablere fritidstilbud og få dækket sociale behov. Involvering af frivillige i alkoholbehandlingen samarbejde med TUBA (terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Selvstændig organisation forankret i Blå Kors Danmark) Der er i 2015 etableret et samarbejde med TUBA i forhold til unge årige, som er vokset op i hjem med alkoholproblemer. Samarbejdet er etableret bl.a. fordi erfaringer viser, at der er risiko for, at forældrenes problemer går i arv til de næste generationer. Indsatsen kan derfor have effekt både indenfor Børn og Familie og Jobcentret, idet indsatsen kan understøtte en øget uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathed. Erfaringerne indtil nu viser en positiv effekt på unge, der i forvejen får tilbud i det sociale område og dermed hurtigere kan få et mindre indgribende tilbud. Akut funktion Der er et akuttilbud i form af en døgndækket, telefonisk rådgivningsvagt for borgerne i handicap og psykiatri. Formålet er at mindske antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og styrke mulighederne for at borgere kan

12 blive boende i egen bolig. Hvis regionens forslag til spareplan gennemføres, må det forventes at der kommer flere henvendelser til Favrskov Kommunes akutfunktionen på psykiatriområdet. Tilbuddet understøtter også i høj grad muligheden for, at flere beboere vælger at udflytte fra botilbud til egen bolig. Bevidstheden om at tilbuddet eksisterer giver mange borgere tryghed, således at der ikke er behov for mere indgribende tilbud. Det seneste halve år har der ca. været 3 henvendelser pr. måned. Styrkelse af den frivillige sociale indsats ( 18) Hensigten er at styrke muligheden for at imødekomme flere ansøgninger efter 18 og dermed øge støtten til det frivillige sociale arbejde. I 2014 var der 88 indkomne ansøgninger og i 2015 var der 80 indkomne ansøgninger. Ophør af ovenstående tilbud kan have konsekvenser for de berørte borgere. Det må endvidere forventes, at dele af opgaverne eller andre kompenserende tiltag flyttes til andre områder f.eks. til bostøtteområdet og arbejdsmarkedsområdet. Driftsudgifter

13 Nr. R-410 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) Politikområde 402 Handicap og Psykiatri KKR (Kommunekontaktråd) har 20. april 2015 besluttet, at der i styringsaftalen indskrives følgende: Der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden , med mulighed for, at medregne en reduktion af taksterne som er gennemført i Dette gælder tilbud under den sociale rammeaftale, som er indgået mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgetterne hos udførerenhederne skal reduceres med 3 % senest i Derudover vil Favrskov Kommune opnå en besparelse på de pladser (omfattet af rammeaftalen), som kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Kommunerne bestemmer selv, på hvilke tilbud takstreduktionen placeres. Tilsvarende medfører nedsættelsen af taksterne i Favrskov en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner. Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommune reduceres med 1 % svarende til kr. i hvert år de kommende tre år. I 2018 vil det give en samlet besparelse på ca. 2,340 mio. kr. på udførerbudgetterne, svarende til ca. 5,5 årsværk. Besparelsen på køb i andre kommuner i regionen og i Region Midtjylland er ca kr. pr. år, mens kommunens indtægter fra andre kommuner falder med kr. årligt. I alt vil der på voksenområdet kunne forventes en nettobesparelse på 3,150 mio. kroner, når reduktionen er fuldt ud implementeret i Det er forudsat i beregningen, at de øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland i samme periode ligeledes reducerer taksterne med 1 % årligt. Tabellen nedenfor viser fordelingen af besparelsesforslaget mellem udførerområdet og bestillerområdets køb og salg af pladser. I alt forventes en besparelse på 1,050 mio. kr., som indarbejdes i budget kr. (2016 p/l) Budget 2016 Besparelse udførerområdet -780 Besparelse køb -700 Mindreindtægter salg 430 Samlet Til budgetlægningen for vil der blive fremlagt en ny reduktionsblok.

14 Reduktioner på udførerområderne realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet. Driftsudgifter

15 Nr. R-411 Bortfald af Puljen til styrkelse af det frivillige arbejde på og omkring plejecentrene Politikområde 402 Handicap og psykiatri I forbindelse med budget 2013 blev der vedtaget et udvidelsesforslag (U-403), der gik på at styrke den frivillige indsats for kommunens allersvageste borgere på plejecentrene. Puljen til styrkelse af det frivillige arbejde på og omkring plejecentrene udgjorde kr. årligt. Puljen foreslås nedlagt. Puljen blev i budget 2013 beskrevet som et supplement til 18-midlerne (pulje til styrkelse af frivilligt socialt arbejde). Bortfald af puljen vil betyde øget pres på øvrige 18-midler. De frivillige omkring ældrecentrene vil opleve mindre fleksibilitet i deres muligheder for at planlægge tiltag og arrangementer over året, idet 18-midler kun kan søges én gang om året, hvorimod puljen til styrkelse af det frivillige arbejde på og omkring plejecentrene kan søges hele året og således er tilgængelig, når idéerne opstår. Reduktionen kan blandt andet have en negativ effekt på kommunens arbejde for at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Der vil således ikke fortsat kunne ydes støtte til initiativer som f.eks. sociale aftenarrangementer på plejecentrene og udflugter for centrenes beboere. Driftsudgifter

16 Nr. R-412 Forlængelse af undersøgelsesintervaller hos tandplejen Politikområde 403 Sundhed Det forslås, at de generelle undersøgelsesintervaller hos Favrskov Kommunale Tandpleje forlænges med 4 måneder. De generelle undersøgelsesintervaller er aktuelt cirka 12 måneder, hvilket forslaget vil ændre til cirka 16 måneder. et er rettet mod hovedsageligt cariesfrie børn og unge, som vil blive omhyggeligt udvalgt og vurderet i forhold til deres tandsundhed og evne til at passe deres tænder. Alle børn og unge bliver således vurderet i forhold til deres individuelle risiko. et betyder, at der kan foretages en reduktion af personalebudgettet med kr. Fordelingen af reduktionen foretages efterfølgende efter en nærmere vurdering af sammensætningen og fordelingen af tandplejens forskellige faggrupper. Favrskov Kommunale Tandpleje har cariestal, der er bedre end både lands- og regionstallene. En forlængelse af de generelle undersøgelsesintervaller kan øge risikoen for caries. et er derfor rettet mod de børn og unge, der formodes at kunne klare sig med længere undersøgelsesintervaller. De økonomiske konsekvenser af forslaget indebærer en besparelse på kr. på driftsbudgettet for 2016 og frem. Driftsudgifter

17 Nr. R-413 Servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre Politikområde 403 Sundhed Der foreslås en servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre svarende til en reduktion på driftsbudgettet på kr. i 2016 stigende til kr. i et indebærer en personalereduktion svarende til en stilling på 32 timer i 2016 og ca. 2 stillinger af 32 timer i Der er i dag 12,68 fuldtidsstillinger på området. Omlægningen omfatter at der visiteres færre borgere til tilbuddene og at aktivitetsniveauet nedjusteres. Ifølge serviceloven skal kommunen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, også i henhold til serviceloven. Forskning på området viser, at sociale relationer og det at være aktiv sammen med andre har stor betydning for ældres sundhed og trivsel. Samtidig er der med stigende alder en større risiko for isolation blandt andet som følge af helbredsmæssige forhold. Ældre borgere tilbydes på den baggrund i dag aktiviteter på kommunens 5 dagcentre samt i forskellige fælleshuse. Aktiviteterne har et forebyggende og aktiverende sigte og er med til at bedre den psykiske og sociale sundhed hos kommunens svageste, ældre borgere. Målgruppen for aktiviteter på dagcentre er fortrinsvis ældre borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen kan ikke gøre brug af andre ikke-personalestyrede tilbud, som f de aktiviteter, som forskellige foreninger afholder på Stationen i Hinnerup eller på InSide i Hammel, eller de brugerstyrede aktiviteter på Hinneruplund, fordi de grundet fysiske eller psykiske problemstillinger har behov for hjælp af forskellig art. I det seneste halvår er aktivitetstilbuddene desuden begyndt også at rumme ældre borgere, som tidligere fik et aktivitets- og samværstilbud inden for Handicap og Psykiatri. Der er tilmeldt ca. 450 borgere til aktiviteter på kommunens dagcentre. Over halvdelen af disse borgere er 80 år og derover. I dag tilbydes borgeren som udgangspunkt et aktivitetstilbud 1-3 gange ugentligt i en afgrænset periode i henhold til kvalitetsstandarden. En reduktion kan betyde, at flere borgere alene tilbydes aktivitet en gang ugentligt.

18 Det er erfaringen, at indsatsen på aktivitetsområdet kan medvirke til, at borgerne kan forblive i eget hjem længere tid og udskyde behovet for plejebolig. Reduktion i personalenormeringen på aktivitetsområdet kan have afledte økonomiske konsekvenser for de øvrige indsatser på ældreområdet: Færre dage med aktiviteter i dagcenter kan betyde, at flere borgere vil være hjemme flere dage og dermed have behov for flere visiterede timer fra hjemmeplejen. Det kan også betyde en mindre aflastning af pårørende, som f passer en ægtefælle i eget hjem. Der vil være mindre mulighed for at støtte beboere og personale i boenhederne på plejecentrene, f til at sætte aktiviteter i gang. Aktivitetsområdet har et vidtfavnende samarbejde med frivillige. En reduktion af personalenormeringen kan få betydning for mulighederne for at understøtte det frivillige arbejde på området. Driftsudgifter

19 Nr. R-414 Reduktion af driftsbudgettet på træningsområdet Politikområde 403 Sundhed Det forslås, at træningsbudgettet reduceres med kr. I forbindelse med budget besluttede Byrådet at tilføre træningsområdet kr. årligt for at imødekomme det øgede pres på området. Borgerne i Favrskov Kommune tilbydes i dag et genoptræningsforløb uden unødig ventetid. Satspuljepartierne indgik i slutningen af oktober 2014 en aftale på sundhedsområdet, som bl.a. øremærker 96,9 mio. kr. over fire år til at nå en målsætning om maksimalt 14 dages ventetid på genoptræning. Derfor tilføres træningsområdet satspuljemidler med henblik på at reducere ventetiden til genoptræning generelt i kommunerne. Disse satspuljemidler udgør kr. i 2016 og kr. i 2017 og 2018 for Favrskov Kommune. Dette er baggrunden for den foreslåede reduktion. Tilførslen af satspuljemidler betyder, at den hidtidige budgetudvidelse kan delvis reduceres. et vil på kort sigt ikke have servicemæssige konsekvenser. Driftsudgifter

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-401 Omlægning til smør-selv-madpakker til hjemmeboende ældre borgere Politikområde 401 Ældre Dette reduktionsforslag indebærer indførelse af smør-selv-madpakker hos hjemmeboende ældre borgere, der

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-401 x Nedlæggelse af døgnrehabilitering på korttidsafsnittet i Hammel Politikområde 401 Ældre et indebærer nedlæggelse af tilbud om intensiv døgnrehabilitering på korttidsafsnittet i Hammel. I dag

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget 01-09-200718:19:47 Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget Oversigt over besparelser på det sociale område Udvalg Voksen- og Plejeudvalget Emne 2008 2009 2010 2011 Prioritet Plejeboliger

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Økonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed

Økonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15165 Dato: 21-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Økonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed Lis Kristensen Økonomi- og analysekonsulent Administrationen

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Spareforslag MSO Foranstaltninger for ældre og handicappede

Spareforslag MSO Foranstaltninger for ældre og handicappede Spareforslag 2016-2019 MSO - 7 Sektor: Forslagets betegnelse: 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede 7. Aktiviteter og specialiserede tilbud Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10 FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning...

Integreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning... Udvidelsesforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 1 Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere 12,627-1,500-1,500-1,500-1,500

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM BRØNDBY KOMMUNE 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Daghjemspladser... 3 Funktionsvurderingsmetoden... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere