Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag"

Transkript

1 Nr. R-401 Rengøring hver tredje uge på fritvalgsområdet Politikområde 401 Ældre Det foreslås, at serviceniveauet på praktisk hjælp reduceres. Reduktionen omfatter dels, at praktisk hjælp til rengøring leveres hver 3. uge for hovedparten af borgerne, og dels at erstatningsbesøg i forbindelse med søgnehelligdage afskaffes. Herved opnås en besparelse på visiterede timer i fritvalgsområdet. Aktuelt er borgerens serviceniveau rengøring hver 2. uge, og der tilbydes erstatningsbesøg, hvis den bevilgede hjælp skulle være leveret på en søgnehelligdag. Serviceniveauet er også gældende for plejeboligerne. Med baggrund i de individuelle vurderinger af behov vurderes det, at kun meget få borgere på plejecentrene vil blive berørt af forslaget. Dette er der taget højde for i beregningerne af de økonomiske konsekvenser af reduktionsforslaget. Rengøring hver 3. uge er efterhånden indført i en række kommuner. I Region Midtjylland drejer det sig f om Aarhus, Odder, Ikast-Brande og Herning kommuner. Det skønnes, at ca. 506 hjemmeboende borgere modtager rengøring hver 2. uge. Disse borgere vil blive berørt af forslaget og få rengøringsfrekvensen ændret til hver 3. uge. I forslaget er det dog forudsat, at ca. 25 % af modtagerne af rengøring ikke vil kunne undvære rengøring hver 2. uge pga. dårlig hygiejne, sygdom mv. og derfor fortsat vil modtage rengøring hver 2. uge. Med den forudsætning omfatter forslaget således ca. 380 borgere. Borgere vil som hidtil kunne få suppleret den udførte rengøring ved lån af en robotstøvsuger fra Favrskov Kommune. Der bliver skønsmæssigt visiteret timer på årsbasis til ydelsen rengøring til hjemmeboende borgere. Herfra skal fratrækkes 25 % (2.256 timer). Det vil betyde, at ved ændring til rengøring hver 3. uge forventes reduktionen at svare til kr. Borgere, for hvem den praktiske hjælp falder på en søgnehelligdag, vil opleve, at den praktiske hjælp først udføres ved førstkommende planlagte besøg. Det skønnes, at der kan reduceres besøg svarende til 8 søgnehelligdage om året, i alt 213 timer. Den forventede reduktion svarer herefter til i alt kr.

2 Driftsudgifter

3 Nr. R-402 Omlægning af lederstilling til sygeplejerskestilling på Korttidsafsnittet i Hammel Politikområde 401 Ældre Det foreslås at omlægge en lederstilling til sygeplejerskestilling på korttidsafsnittet i Hammel. Dermed samles ledelsen af korttidsafsnittet i Hammel og Hinnerup under én leder. Dette vil give endnu bedre rammer for samarbejde og koordinering mellem de to korttidsafsnit. Den tidligere leder på korttidsafsnittet i Hammel har fungeret som sygeplejerske i den daglige drift, samtidig med udøvelsen af driftsledelse. Der ansættes i stedet en sygeplejerske uden lederansvar som skal fokusere fuldt ud på styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på korttidsafsnittet. Ansættelsen af en sygeplejerske, der kan fokusere fuldt ud på sygepleje vil betyde en styrkelse af det faglige beredskab. Sygeplejersken erstatter den hidtidige driftsleder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen giver et forventeligt behov for sygeplejeydelser på alle kommunens korttidspladser. Driftsudgifter

4 Nr. R-403 Reduktion af lønudgifter til social- og sundhedselever Politikområde 401 Ældre Lønbudgettet til social- og sundhedshjælperelever samt social- og sundhedsassistentelever reduceres med kr. Flere og flere elever er i stand til at gennemføre uddannelsen på forkortet tid. Desuden opleves et frafald, således at nogle elever ikke gennemfører uddannelsen, men afbryder kort inde i forløbet. Dette har medført et fald i lønudgiften svarende til ca kr. (baseret på de seneste to års erfaringer). Der er ingen servicemæssige konsekvenser. Antallet af elevpladser, som Favrskov Kommune skal stille til rådighed de kommende år aftales i dimensioneringsudvalget og godkendes af KKR. Med reformen af erhvervsuddannelserne er der blandt andet lagt op til, at der skal aftales en ny alternativ styring af dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne. Der er derfor usikkerhed om, hvor mange elevpladser, kommunerne skal stille til rådighed fremover. Driftsudgifter

5 Nr. R-404 Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby Politikområde 401 Ældre et omhandler lukning af daghjemmet i Foldby. I forbindelse med budget blev der afsat kr. til etablering af 24 daghjemspladser, som middelsvært/svært demente borgere fra Hinnerupområdet har mulighed for at benytte (U-401). Derved blev der sikret en bedre geografisk dækning af daghjemspladser i Favrskov Kommune. Et dagophold defineres som værende kl til plus transport for borgeren. Daghjemspladserne i Foldby supplerer indsatsen i daghjemmet på Tinghøj i Hammel og kolonihaven Lykkebo i Hadsten. På Tinghøj og i kolonihaven er der 30 pladser. Belægningen i Foldby er pt. 15 borgere, hvoraf de 6 borgere kommer 2 gange om ugen, således der er besat 21 af de 24 pladser. Der har i en periode ikke været borgere på venteliste, men der er pt. 5-6 aktuelle borgere på venteliste. Belægningen på Tinghøj/Lykkebo er pt. 16 borgere, hvoraf de 3 af borgerne kommer 2 gange om ugen og 2 af borgerne kommer 3 gange om ugen, således der er besat 23 af de 30 pladser. På ventelisten er pt. 2 borgere, som snarest muligt får en plads. Tinghøj og Lykkebo skal fremover rumme borgere, der ellers ville benytte tilbuddet i Foldby. Da der lige nu er pladser ledige, vil enkelte borgere fra Foldby kunne starte i Hammel med det samme. Det er en mulighed at skabe 6 ekstra daghjemspladser i Hammel, hvis man vælger at nedlægge i Foldby. Denne løsning giver naturligvis bedre mulighed for at tilgodese de borgere, der mister deres nuværende tilbud i Foldby. Derudover vil det også sikre mod længere venteliste til kommunens daghjemspladser. Denne løsning vil reducere R-404s besparelse på kr. med kr. (baseret på nuværende udgifter), således forslagets endelige besparelse vil være kr. Siden oprettelsen af daghjemmet har kommunen oplevet en stigning i antallet af demente; i 2012 havde demenskonsulenterne kontakt til 230 borgere med demenssygdom, stigende til 290 borgere i 2013 og til 350 i Demente fra den østlige del af kommunen som optages i daghjemstilbud vil med nedlæggelsen kunne opleve længere transport til mellem bopæl og daghjem. Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby kan medføre øgede omkostninger til afløsning og aflastning i hjemmet. I nogle tilfælde kan nedlæggelsen betyde tidligere behov for plejebolig, idet der ikke vil kunne tilbydes den fornødne aflastning af den pårørende. Ved at nedlægge daghjemmet i Foldby vil der kunne forekomme længere ventetider på en daghjemsplads, grundet stigning i antallet af demente borgere kombineret med færre plad-

6 ser. En borger på venteliste skal pt. typisk vente 1 uge til 1 måned på en plads. Nuværende brugere af daghjemmet i Foldby skal herefter rummes i kommunens øvrige daghjem, hvilket kan medfører øgede transportudgifter. Rømning af lokalerne i Foldby kan give mulighed for en huslejeindtægt på boligerne. Disse lokaler er som daghjemspladser finansieret via lejetabskontoen, hvorfor der forventes lejeindtægt, hvis lokalerne benyttes til andre formål. Servicemæssige konsekvenser kan reduceres ved at udvide pladserne i Hammel gennem en mindre besparelse på R-404 på kr. Driftsudgifter

7 Nr. R-405 Indregning af elever i normeringen på ældreområdet Politikområde 401 Ældre et omhandler en besparelse der indeholder en indregning af elevernes arbejdsværdi i ældreplejens budget. Elevernes arbejdsværdi foreslås medregnet i budgettet i elevens 2. praktikperiode. Baggrunden for besparelsesforslaget er en omlægning af Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsen består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Hovedparten af eleverne har praktikperioder i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft 1. august Med reformen modtages der ikke refusion for 7 ugers skoleperiode pr. elev, hvilket medfører et indtægtstab. De foreløbige beregninger viser en forventet mistet årlig refusion på kr. Derforuden foreslås der i denne blok en besparelse på kr. på området. For at imødegå disse besparelser foreslås det, at der laves en model hvor elevens arbejdsværdi medregnes i budgettet i elevens 2. praktikperiode. For at indhente en besparelse på sammenlagt kr. (mistet refusion + reduktionsblok) skal elevens arbejdsværdi udgøre ca. 25 % af en fuldtidsansat faguddannet medarbejder. Der vil være forskellige konsekvenser af at indregne elevernes arbejdsværdi. Der vil blive reduceret i uddannet personale på plejecentrene og udeområderne, da den eksisterende ressourcetildeling fremover skal afholde lønudgifter til eleverne. Det skønnes, at der samlet set skal reduceres med 2,76 fuldtidsansatte på plejecentrene og 1,62 fuldtidsansat i hjemmeplejen. Det faglærte personale vil blive erstattet af elever i 2. praktik. Rekrutteringsudfordringer: Flere af Favrskov Kommunens nabokommuner har indtil nu ikke medregnet elevernes arbejdsværdi. Dermed er der risiko for at det vil påvirke interessen for at søge elevplads i Favrskov Kommune. Driftsudgifter

8 Nr. R-406 Reduktion i beredskabet for udadreagerende borgere Politikområde 401 Ældre Plejecentrene på ældreområdet har afsat kr. af deres samlede budget til pleje af særligt udadreagerende borgere. De afsatte midler er en del af plejecentrenes ressourcetildeling og en del af decentraliseringsaftalerne. Budgettet benyttes, når der er store udfordringer med at rumme borgere indenfor den eksisterende normering. Der kan være tale om borgere der periodevis er meget konfuse, har hallucinationer, aggressiv fremfærd m.m.. I de tilfælde er det nødvendigt med ekstra overvågning, tæt opfølgning eller en-til-en støtte. Det er konstateret, at der i de senere år har været behov for de afsatte ressourcer. Dette forslag omhandler en reduktion af budgettet til pleje af særligt udadreagerende borgere med kr. til et absolut minimum. Det vurderes hensigtsmæssigt at fastholde et budget på kr., så der fremadrettet er mulighed for at imødekomme udfordringer i forhold til at håndtere de sværeste tilfælde af udadreagerende borgere på plejecentrene. Disse svære tilfælde vil typisk være borgere, det er nødvendigt at have døgnvagt på for at forhindre skade på borgeren selv, andre borgere og personale. Dog vurderes det, at en sådan reduktion kan medføre risiko for, at de øvrige borgere på plejecentrene kan opleve ventetid for at få udført pleje, hvis der midlertidig skal bruges flere personaleressourcer hos enkelte udadreagerende borgere. En reduktion vil ligeledes kunne medføre større uro og flere situationer, hvor magtanvendelse skønnes nødvendigt. Driftsudgifter

9 Nr. R-407 Reduktion af normeringen på plejecentret Tinghøj Politikområde 401 Ældre Der foreslås en reduktion af ekstranormeringen til de 20 særlige pladser for udadreagerende demente på plejecentret Tinghøj, samtidig med at den resterende ekstranormering fordeles ud på alle pladserne. Normeringen på alle ordinære boliger på Tinghøj vil herefter være 35,56 timer pr. bolig (uden nattevagt). Normeringen på de 20 særlige pladser har tidligere været på 37,56 (uden nattevagt) og reduktionen svarer derfor til 2,2 fuldtidsstillinger. Den forhøjede normering har medvirket til at kunne skærme selv kraftigt udadreagerende demente, samt sikre medarbejderne i voldsomme situationer. En reduktion kan medføre større uro, flere situationer, hvor magtanvendelse skønnes nødvendig samt i yderste konsekvens benyttelse af regionale tilbud til trods for målsætning om at imødekomme borgeres behov i kommunen. Til sammenligning kan nævnes, at normeringen på det, der i Region Midt regnes for flagskibet i arbejdet med demensramte borgere, DemensCentrum i Aarhus, er på 37,30 timer pr. bolig (uden nattevagt). Driftsudgifter

10 Nr. R-408 Smør-nem-smørebrød til hjemmeboende borgere Politikområde 401 Ældre et vedrører indførelse af smør-nem-smørebrød hos de borgere, der i dag modtager hjælp til morgenmad, middagsmad og aftensmad. Det skønnes, at der ca. er 50 borgere i målgruppen for smør-nem-smørebrød. For at være i målgruppen skal man modtage hjælp til anretning af morgenmad, frokost og middagsmad. Der er dermed ikke tale om borgere, der også skal have hjælp til indtagelse af mad. En præcis opgørelse over borgere i målgruppen vil kræve en gennemgang/revisitering af borgere der modtager hjælp til mad. I smør-nem-smørebrød er hver ingrediens vakuumpakket hver for sig. De adskilte, vakuumpakkede ingredienser samles herefter af plejepersonalet når det skal indtages. Der er dermed ikke tale om smørrebrød der er færdigproduceret og herefter vakuumpakket. Det vurderes, at indførelse af smør-nem-smørebrød vil medføre en besparelse på kr. Det forventes, at de adskilte, vakuumpakkede ingredienser vil bevare madens friskhed og dermed også skærpe borgernes appetit. Dette nye tilbud kan ydermere bedre sikre, at smørrebrødet indeholder det korrekte ernæringsindhold ligesom der forventes mindre madspild. Driftsudgifter

11 Nr. R-409 Nedlæggelse af ikke lovpligtige tilbud på handicap- og psykiatriområdet Politikområde 402 Handicap og Psykiatri Byrådet har i tidligere budgetår afsat midler til opgaver, der kan understøtte opgaveløsningen i området og samtidig medvirke delvist til at afhjælpe budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet de sidste par år. Indhold Kr. Klubtilbud til unge handicappede årige Involvering af frivillige i alkoholbehandlingen samarbejde med TUBA Akut funktion Styrkelse af den frivillige sociale indsats ( 18) Total Når der peges på, at disse tilbud kan ophøre, er det fordi, der er tale om kan-tilbud, som Favrskov Kommune ikke jf. lovgivningen er forpligtet til at tilbyde. Klubtilbud til unge handicappede årige Klubtilbuddet (1 gang om ugen samt en del weekendarrangementer) er til unge med funktionsnedsættelser, der ønsker et aftentilbud med socialt samvær med andre ligestillede unge. Klubtilbuddet er særlig møntet på at etablere netværk mellem unge med henblik på at lette overgangen til et kommende botilbud i Favrskov Kommune. Der er 30 unge med særlige behov tilknyttet ungeklubben. Ungeklubbens formål er at støtte de unge i at danne netværk med ligesindede. Erfaringer viser, at de unge mødes også udenfor klubben. Hvis ungeklubben nedlægges vil de unge sandsynligvis i stigende grad få brug for bostøtte til at etablere fritidstilbud og få dækket sociale behov. Involvering af frivillige i alkoholbehandlingen samarbejde med TUBA (terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Selvstændig organisation forankret i Blå Kors Danmark) Der er i 2015 etableret et samarbejde med TUBA i forhold til unge årige, som er vokset op i hjem med alkoholproblemer. Samarbejdet er etableret bl.a. fordi erfaringer viser, at der er risiko for, at forældrenes problemer går i arv til de næste generationer. Indsatsen kan derfor have effekt både indenfor Børn og Familie og Jobcentret, idet indsatsen kan understøtte en øget uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathed. Erfaringerne indtil nu viser en positiv effekt på unge, der i forvejen får tilbud i det sociale område og dermed hurtigere kan få et mindre indgribende tilbud. Akut funktion Der er et akuttilbud i form af en døgndækket, telefonisk rådgivningsvagt for borgerne i handicap og psykiatri. Formålet er at mindske antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og styrke mulighederne for at borgere kan

12 blive boende i egen bolig. Hvis regionens forslag til spareplan gennemføres, må det forventes at der kommer flere henvendelser til Favrskov Kommunes akutfunktionen på psykiatriområdet. Tilbuddet understøtter også i høj grad muligheden for, at flere beboere vælger at udflytte fra botilbud til egen bolig. Bevidstheden om at tilbuddet eksisterer giver mange borgere tryghed, således at der ikke er behov for mere indgribende tilbud. Det seneste halve år har der ca. været 3 henvendelser pr. måned. Styrkelse af den frivillige sociale indsats ( 18) Hensigten er at styrke muligheden for at imødekomme flere ansøgninger efter 18 og dermed øge støtten til det frivillige sociale arbejde. I 2014 var der 88 indkomne ansøgninger og i 2015 var der 80 indkomne ansøgninger. Ophør af ovenstående tilbud kan have konsekvenser for de berørte borgere. Det må endvidere forventes, at dele af opgaverne eller andre kompenserende tiltag flyttes til andre områder f.eks. til bostøtteområdet og arbejdsmarkedsområdet. Driftsudgifter

13 Nr. R-410 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) Politikområde 402 Handicap og Psykiatri KKR (Kommunekontaktråd) har 20. april 2015 besluttet, at der i styringsaftalen indskrives følgende: Der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden , med mulighed for, at medregne en reduktion af taksterne som er gennemført i Dette gælder tilbud under den sociale rammeaftale, som er indgået mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgetterne hos udførerenhederne skal reduceres med 3 % senest i Derudover vil Favrskov Kommune opnå en besparelse på de pladser (omfattet af rammeaftalen), som kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Kommunerne bestemmer selv, på hvilke tilbud takstreduktionen placeres. Tilsvarende medfører nedsættelsen af taksterne i Favrskov en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner. Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommune reduceres med 1 % svarende til kr. i hvert år de kommende tre år. I 2018 vil det give en samlet besparelse på ca. 2,340 mio. kr. på udførerbudgetterne, svarende til ca. 5,5 årsværk. Besparelsen på køb i andre kommuner i regionen og i Region Midtjylland er ca kr. pr. år, mens kommunens indtægter fra andre kommuner falder med kr. årligt. I alt vil der på voksenområdet kunne forventes en nettobesparelse på 3,150 mio. kroner, når reduktionen er fuldt ud implementeret i Det er forudsat i beregningen, at de øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland i samme periode ligeledes reducerer taksterne med 1 % årligt. Tabellen nedenfor viser fordelingen af besparelsesforslaget mellem udførerområdet og bestillerområdets køb og salg af pladser. I alt forventes en besparelse på 1,050 mio. kr., som indarbejdes i budget kr. (2016 p/l) Budget 2016 Besparelse udførerområdet -780 Besparelse køb -700 Mindreindtægter salg 430 Samlet Til budgetlægningen for vil der blive fremlagt en ny reduktionsblok.

14 Reduktioner på udførerområderne realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet. Driftsudgifter

15 Nr. R-411 Bortfald af Puljen til styrkelse af det frivillige arbejde på og omkring plejecentrene Politikområde 402 Handicap og psykiatri I forbindelse med budget 2013 blev der vedtaget et udvidelsesforslag (U-403), der gik på at styrke den frivillige indsats for kommunens allersvageste borgere på plejecentrene. Puljen til styrkelse af det frivillige arbejde på og omkring plejecentrene udgjorde kr. årligt. Puljen foreslås nedlagt. Puljen blev i budget 2013 beskrevet som et supplement til 18-midlerne (pulje til styrkelse af frivilligt socialt arbejde). Bortfald af puljen vil betyde øget pres på øvrige 18-midler. De frivillige omkring ældrecentrene vil opleve mindre fleksibilitet i deres muligheder for at planlægge tiltag og arrangementer over året, idet 18-midler kun kan søges én gang om året, hvorimod puljen til styrkelse af det frivillige arbejde på og omkring plejecentrene kan søges hele året og således er tilgængelig, når idéerne opstår. Reduktionen kan blandt andet have en negativ effekt på kommunens arbejde for at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Der vil således ikke fortsat kunne ydes støtte til initiativer som f.eks. sociale aftenarrangementer på plejecentrene og udflugter for centrenes beboere. Driftsudgifter

16 Nr. R-412 Forlængelse af undersøgelsesintervaller hos tandplejen Politikområde 403 Sundhed Det forslås, at de generelle undersøgelsesintervaller hos Favrskov Kommunale Tandpleje forlænges med 4 måneder. De generelle undersøgelsesintervaller er aktuelt cirka 12 måneder, hvilket forslaget vil ændre til cirka 16 måneder. et er rettet mod hovedsageligt cariesfrie børn og unge, som vil blive omhyggeligt udvalgt og vurderet i forhold til deres tandsundhed og evne til at passe deres tænder. Alle børn og unge bliver således vurderet i forhold til deres individuelle risiko. et betyder, at der kan foretages en reduktion af personalebudgettet med kr. Fordelingen af reduktionen foretages efterfølgende efter en nærmere vurdering af sammensætningen og fordelingen af tandplejens forskellige faggrupper. Favrskov Kommunale Tandpleje har cariestal, der er bedre end både lands- og regionstallene. En forlængelse af de generelle undersøgelsesintervaller kan øge risikoen for caries. et er derfor rettet mod de børn og unge, der formodes at kunne klare sig med længere undersøgelsesintervaller. De økonomiske konsekvenser af forslaget indebærer en besparelse på kr. på driftsbudgettet for 2016 og frem. Driftsudgifter

17 Nr. R-413 Servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre Politikområde 403 Sundhed Der foreslås en servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre svarende til en reduktion på driftsbudgettet på kr. i 2016 stigende til kr. i et indebærer en personalereduktion svarende til en stilling på 32 timer i 2016 og ca. 2 stillinger af 32 timer i Der er i dag 12,68 fuldtidsstillinger på området. Omlægningen omfatter at der visiteres færre borgere til tilbuddene og at aktivitetsniveauet nedjusteres. Ifølge serviceloven skal kommunen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, også i henhold til serviceloven. Forskning på området viser, at sociale relationer og det at være aktiv sammen med andre har stor betydning for ældres sundhed og trivsel. Samtidig er der med stigende alder en større risiko for isolation blandt andet som følge af helbredsmæssige forhold. Ældre borgere tilbydes på den baggrund i dag aktiviteter på kommunens 5 dagcentre samt i forskellige fælleshuse. Aktiviteterne har et forebyggende og aktiverende sigte og er med til at bedre den psykiske og sociale sundhed hos kommunens svageste, ældre borgere. Målgruppen for aktiviteter på dagcentre er fortrinsvis ældre borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Målgruppen kan ikke gøre brug af andre ikke-personalestyrede tilbud, som f de aktiviteter, som forskellige foreninger afholder på Stationen i Hinnerup eller på InSide i Hammel, eller de brugerstyrede aktiviteter på Hinneruplund, fordi de grundet fysiske eller psykiske problemstillinger har behov for hjælp af forskellig art. I det seneste halvår er aktivitetstilbuddene desuden begyndt også at rumme ældre borgere, som tidligere fik et aktivitets- og samværstilbud inden for Handicap og Psykiatri. Der er tilmeldt ca. 450 borgere til aktiviteter på kommunens dagcentre. Over halvdelen af disse borgere er 80 år og derover. I dag tilbydes borgeren som udgangspunkt et aktivitetstilbud 1-3 gange ugentligt i en afgrænset periode i henhold til kvalitetsstandarden. En reduktion kan betyde, at flere borgere alene tilbydes aktivitet en gang ugentligt.

18 Det er erfaringen, at indsatsen på aktivitetsområdet kan medvirke til, at borgerne kan forblive i eget hjem længere tid og udskyde behovet for plejebolig. Reduktion i personalenormeringen på aktivitetsområdet kan have afledte økonomiske konsekvenser for de øvrige indsatser på ældreområdet: Færre dage med aktiviteter i dagcenter kan betyde, at flere borgere vil være hjemme flere dage og dermed have behov for flere visiterede timer fra hjemmeplejen. Det kan også betyde en mindre aflastning af pårørende, som f passer en ægtefælle i eget hjem. Der vil være mindre mulighed for at støtte beboere og personale i boenhederne på plejecentrene, f til at sætte aktiviteter i gang. Aktivitetsområdet har et vidtfavnende samarbejde med frivillige. En reduktion af personalenormeringen kan få betydning for mulighederne for at understøtte det frivillige arbejde på området. Driftsudgifter

19 Nr. R-414 Reduktion af driftsbudgettet på træningsområdet Politikområde 403 Sundhed Det forslås, at træningsbudgettet reduceres med kr. I forbindelse med budget besluttede Byrådet at tilføre træningsområdet kr. årligt for at imødekomme det øgede pres på området. Borgerne i Favrskov Kommune tilbydes i dag et genoptræningsforløb uden unødig ventetid. Satspuljepartierne indgik i slutningen af oktober 2014 en aftale på sundhedsområdet, som bl.a. øremærker 96,9 mio. kr. over fire år til at nå en målsætning om maksimalt 14 dages ventetid på genoptræning. Derfor tilføres træningsområdet satspuljemidler med henblik på at reducere ventetiden til genoptræning generelt i kommunerne. Disse satspuljemidler udgør kr. i 2016 og kr. i 2017 og 2018 for Favrskov Kommune. Dette er baggrunden for den foreslåede reduktion. Tilførslen af satspuljemidler betyder, at den hidtidige budgetudvidelse kan delvis reduceres. et vil på kort sigt ikke have servicemæssige konsekvenser. Driftsudgifter

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Kortlægning af plejeboligbehovet 2010-2020

Kortlægning af plejeboligbehovet 2010-2020 Social, Sundhed og Beskæftigelse Kortlægning af plejeboligbehovet 2010-2020 Sundhed & Ældre Senest revideret januar 2011 Kortlægning af plejeboligbehovet 2010-2020 1. Kortlægningens formål... 2 2. Plejeboliger

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278.

HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser fra formanden

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle områder Politikområde Tværgående Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Alle budgetter til serviceudgifter reduceres med 0,75

Læs mere

Budgetkatalog 2015. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund. albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68

Budgetkatalog 2015. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund. albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 Budgetkatalog 2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Forord til budgetkatalog 2015... 5 1.1 Reduktion af kommunens administrative

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG

PRIORITERINGSKATALOG PRIORITERINGSKATALOG UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-218596 Sags nr. 480-2015-67019

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

SO13 Handleplan 2015. Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

SO13 Handleplan 2015. Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse SO13 Handleplan 2015 Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse August 2015 SO13 - Handleplan 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HALVÅRSREGNSKABET... 3 2 BUDGETBALANCEINITIATIVER

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse Center for Sundhed & Pleje 1 - Beskrivelse af området Budgetområde 1.01 Administration Budget 2011 2012 2013 2014 1.01-6.899-6.902-6.906-6.906 i 1.000 kr. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Budget 2016-19. Budgetkatalog Sundhedsudvalget

Budget 2016-19. Budgetkatalog Sundhedsudvalget Budget 2016-19 Budgetkatalog Sundhedsudvalget 1 Budget 2016-19: Opdrift under Sundhedsudvalgets områder Økonomiudvalget har den 18. marts 2015 besluttet budgetprocessen for budgetlægningen til budget 2016

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Beskrivelse af forslag til driften

Beskrivelse af forslag til driften Beskrivelse af forslag til driften Høring om budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse: Forslag nummer/navn Side Besparelsesforslag... 3 01 Etablering af lørdagsklub... 4 02 Revurdering af udgifter til Kontaktperson...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet Bilag 2a - Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 30,7 mio.kr. Ændringer siden fremsendelse til budgetseminar 11. april 14 - Indregning af initialinvesteringer på drift i provenuet (S102, S103, S301):

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Udfærdiget af: PFR.AS Center: Ældrecenter Dato: 22.januar 2014 Notat vedrørende: Bilag 2: Projektkatalog til udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Nedenfor følger forslag til projekter og indsatser,

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 20-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 20 april 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge Nielsen,

Læs mere

Nr. Sundheds- og Seniorudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Sundheds- og Seniorudvalget 2016 2017 2018 2019 Nr. (1.000 kr.) 39.011 371 3.401 3.401 Økonomiaftale 15.109 15.109 15.109 15.109 11.7.1.1 Omlægning af ældremilliard - indgår nu i bloktilskudet 15.109 15.109 15.109 15.109 Fagudvalgenes effektiviserings-

Læs mere