Beskæftigelsesplan 2008 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2008 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2008 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø

2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen s Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s Mål 1 Nedbringelse af antal ledige i arbejdskraftreserven.. s Mål 2 Ny chance til alle. s Mål 3 Nedbringelse af antal unge ledige dvs. u. 30 år.. s De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer.. s Mål og strategi for den borgerrettede indsats... s Ledighedstal staten... s Målgruppe starthjælp/introduktionsydelse s Uddannelse s Sygedagpengeindsatsen. s Særlig udfordring på sygedagpengeområdet s Matchgruppe 5.. s Hvordan påvirke arbejdsstyrkens udvikling i positiv retning s Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats.. s Forudsætninger for at udvide sæsonen.. s Flaskehalse s Det rummelige arbejdsmarked.. s Jobcentrets strategi og mål. s LBR midler til særlige virksomhedsrettede lokale initiativer s Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen s Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. s Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen. s Hovedkonto 6. Administration m.v.. s Driftsbevilling.. s. 20 2

3 Beskæftigelsesplan Samsø 2008 I beskæftigelsesplanen redegør staten og kommunen i Jobcenter Århus-Samsø for beskæftigelsesindsatsen i Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at støtte Samsø Kommunes borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at sikre, at virksomhederne kan få den ønskede arbejdskraft. Indsatsen på Samsø sker i tæt samarbejde og beskrivelsen vil således flere steder være en fælles indsats stat og kommune. Der er fokus på snitfladerne og på hvordan samarbejdet kan være til gavn for indsatsen på såvel kort som lang sigt. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, dvs. staten og kommunen, forventer, at jobcenteret i 2008 skal servicere ca. 100 virksomheder og håndtere henvendelser igennem året fra 700 borgere. Der vil være stor variation i behovet for indsats og service over for de forskellige borgere og virksomheder. Jobcenter Århus-Samsø vil i forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Århus Kommune og Samsø Kommune være underlagt beskæftigelsesplanen for Århus på alle punkter, som vedrører administration af den lovpligtige indsats. Der vil således på ikke være beskrevet en særskilt indsats på f.eks. handicapområdet. I jobcenteret sikres fokus på beskæftigelse ved at yde en differentieret indsats over for borgere og virksomheder: Differentieret således, at indsatsen målrettes virksomhedernes konstaterede behov og ud fra en individuel vurdering sikrer borgeren den korteste vej til job. Vision for jobcenteret: I samarbejde med den enkelte sikre korteste vej til job I samarbejde med virksomhederne sikre den arbejdskraft de har behov for på kort og langt sigt Medvirke til at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked Strategiske mål for jobcenteret: Ved en tæt dialog med virksomhederne at medvirke til at sikre balance og afhjælpe flaskehalse Sikre borgeren en tidlig tværfaglig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige beskæftigelsesmuligheder 3

4 Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere ud fra fælles vurderingskriterier, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation og den indsats som skal iværksættes Helhedsorienteret indsats for alle matchkategorier med fokus på korteste vej til job Høj grad af samarbejde med alle aktører på hele arbejdsmarkedet Nærhedsprincippet bevares 4

5 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Mål 1 Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed, dvs. arbejdskraftreserven, bliver nedbragt. Under den forudsætning at der fortsat er lige gode vilkår for beskæftigelsen forventer vi på Jobcenter Århus-Samsø at borgere, som i øjeblikket er i arbejdskraftreserven, vil kunne opnå selvforsørgelse i hele hovedsæsonen. Det er forventet at disse borgere også vil kunne være beskæftiget i en stor del af skuldersæsonen. Idet arbejdsmarkedet på Samsø er karakteriseret ved store sæsonudsving og deraf vekslende behov for arbejdskraft er det en af de største udfordringer at undgå sammenhængende perioder af ledighed i vintersæsonen i månederne fra november til marts. For at nedbringe antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed er der tæt dialog mellem staten og kommunen i Jobcenteret med fokus på flaskehalsområderne og på områder med helårlig beskæftigelse. Ikke-forsikrede ledige, som henvender sig for at søge om kontanthjælp, bliver ved første henvendelse bedt om at søge minimum 3 konkrete job ligesom formidling til ordinær beskæftigelse altid er i fokus i kontakten.. Forsikrede ledige, som henvender sig personligt i Jobcentret for at begære dagpenge, henvises til at søge konkrete ledige jobs, ligesom der henvises til virksomheder med potentielt gode jobmuligheder. På grund af det relativt lave antal ledige såvel forsikrede som ikke-forsikrede forventes det at kontakten i 2008 vil være mere intensiv end minimumsrettighederne beskriver. Den seneste opgørelse 1 viser, at antallet af ledighedsberørte på Samsø er faldet fra 528 til 462 personer, svarende til et fald på 13 %. Til sammenligning er antallet af ledighedsberørte i hele Midtjylland faldet med 7 %. I samme periode er antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) faldet fra 242 til 178 personer på Samsø, svarende til et fald på 26 %. I hele regionen er arbejdskraftreserven reduceret med 15 %. Hermed udgør arbejdskraftreserven på Samsø 39 % af alle ledighedsberørte, svarende til et fald på 7 % i forhold til forrige opgørelse. Tallene for Samsø dækker over et fald i antallet af ledighedsberørte i de kommunale målgrupper på 16 %, mens antallet af forsikrede ledighedsberørte er faldet med 12 %. I forhold til arbejdskraftreserven er faldet 31 % for de kommunale målgrupper og 25 % for de forsikrede ledige. En måling over en enkelt uge for ledige dagpengemodtagere på Samsø viser, at der i uge var 153 personer berørt af ledighed. Heraf udgjorde arbejdskraftreserven 38 personer (heraf 23 kvinder), svarende til 25 %. 1 Opgørelsen er lavet for perioden uge til uge sammenlignet med perioden uge til uge

6 1.2 Mål 2 Ny chance til alle Målgruppen for indsatsen er kontanthjælpsmodtagere, som gennem et år ikke har modtaget et aktivt tilbud. Målgruppen er på Samsø meget lille, hvilket er udtryk for en systematisk indsats gennem de seneste år. I de tilfælde, hvor det ikke lykkes at bruge private arbejdsgivere til aktiveringsindsatsen, benyttes Grøn Ø, et straksaktiveringstilbud, som også bruges til borgere, som er berettigede til kontanthjælp. Tilbuddet er tilrettelagt, så der tages højde for de forventede udsving over året. Der er en mindre gruppe af personer i målgruppen Ny chance til alle, som forventes at overgå til førtidspension. Der er en mindre gruppe ældre medborgere over 62 år i målgruppen. I kontakten vil disse personer om muligt fortsat blive tilbudt aktivering. I den aktuelle matchgruppevurdering udgør matchgruppe 5 en relativ stor andel af den samlede gruppe af ikke-forsikrede ledige. En del personer placeret i matchgruppe 5 kommer fra sygedagpengesystemet, hvor der ikke findes forlængelsesmuligheder jf. sygedagpengelovens 22. Der er fokus på hvornår denne gruppe i målgruppen med individuelle skånehensyn er i stand til at deltage i et aktivt tilbud. Idet vi på Samsø pga. ulemper ved lang transporttid kun vanskeligt kan gøre brug af øvrige kommuners tilbud for eks. sygemeldte borgere er vi i dialog med lægekonsulent, kommunens sundhedsfremmecenter, lokalpsykiatrien og eventuelle andre aktører for at få iværksat et aktiverings tilbud, der tager højde for gruppens individuelle fysiske og psykiske barrierer for at komme tættere på arbejdsmarkedet. 2 Opgørelse 2006 På grund af det lave antal personer, der er i målgruppen for Ny Chance på Samsø, er der ikke lavet særskilt opgørelse af målgruppen ved indsatsperiodens start medio Ved udgangen af 2006 er målgruppen opgjort til 11 personer. Mål 2 er opdelt i 3 underliggende mål. I. For det første skal flere personer fra målgruppen i job eller ordinær uddannelse. Målet er, at 25 % af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse, når indsatsperioden slutter den 1. juli Den seneste opgørelse fra 4. kvartal 2006 viser, at 30,8 % af målgruppen på Samsø er i job eller uddannelse mod 13,7 % i hele Midtjylland og 11,7 % på landsplan. II. For det andet skal flere personer kunne forsørge sig selv. Målet er, at målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 % af tiden. 2 Der vil gennem hele beskæftigelsesplanen henvises til dette behov 6

7 Den seneste opgørelse fra 4. kvartal 2006 viser 14,9 % selvforsørgelse på Samsø mod 8,6 % i hele Midtjylland og 7,6 % på landsplan. III. For det tredje skal flere være i gang målet er, at målgruppen skal være i aktivering mindst 40 % af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. Her viser den seneste opgørelse fra 4. kvartal 2006, en aktiveringsandel på 14,2 % på Samsø mod 15,1 % i Midtjylland og 9,8 % på landsplan. Det vægtes at også den sidste lille gruppe bliver i stand til at varetage særlig tilrettelagt individuelle aktiveringstilbud. 1.3 Mål 3 Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Målgruppen på Samsø er som under mål 2, meget lille. Samsø kommunes UU-vejleder sidder fysisk på folkeskolens vejledning og ikke i Jobcentret. Der har altid været et tæt samarbejde mellem socialrådgiverne på arbejdsmarkedsområdet og UUvejlederen, og det vil fortsat være fast praksis at unge bliver henvist direkte til UU-vejlederen ved første henvendelse i Jobcentret. Der er for unge ledige fokus på uddannelse, idet arbejdsstyrken på Samsø generelt er kendetegnet ved korte uddannelsesforløb. Såfremt unge ledige ikke er mindede for at indgå i ordinære uddannelsesforløb sikrer den tætte virksomhedskontakt en hurtig formidling til private virksomheder. Der kan alt efter individuelle behov blive tale om i kortere perioder at gøre brug af redskaber efter LAB kap Den seneste opgørelse fra uge til uge viser, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælp-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år opgjort som helårspersoner er nedbragt med 24 % i forhold til samme periode året før på Samsø. Til sammenligning er antallet af unge ledige i hele regionen reduceret med 19 % i samme periode. På Samsø rejser de unge, som er afklarede ift. uddannelse, typisk fra øen efter 9. klasse og mange vender ikke tilbage. De, som vender tilbage til Samsø, kommer ofte når de er i begyndelsen af 40 erne, sammen med ægtefælle og børn. Mange vil da være faglærte eller mellemlangt uddannede med en del erhvervserfaring. Ift. starthjælp og introduktionsydelse er der kun 6 personer i hele målgruppen og der er stor fokus på at indplacere disse personer de rigtige steder på det lokale arbejdsmarked. Der er i 2007 tilflyttet én familie hvilket svarer til 50 % øgning i forhold til året forud. Målgruppen af dagpengeberettigede personer under 30 år, som er fuldt ledige, er i sommer perioden, stort set, ikke eksisterende. Denne gruppe er, ligesom de årige, ledighedsramte i skulder- og vintersæsonen. Mulighederne for at få en reel uddannelse er stærkt begrænsede på Samsø. Denne gruppe har typisk stiftet familie og har derfor svært ved at flytte væk fra øen i længere perioder. 7

8 I forbindelse med de periodiske samtaler, søger medarbejderne i Jobcentret at motivere målgruppen til at indgå i en voksenerhvervsuddannelse (voksenlærling) og i øvrigt at orientere sig mod ansættelse i erhverv med helårlig beskæftigelse. 2) De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet på Samsø Udbredt mangel på arbejdskraft Der er mangel på arbejdskraft på stort set alle stillingsbetegnelser på det lokale arbejdsmarked. Manglen er særlig udbredt inden for byggefagene, jern og metal, transport og salg og service. I de sæsonprægede virksomheder er der i skuldersæsonen særlig behov for arbejdskraft, i hovedsæsonen dækkes behovet i stor udstrækning af unge og tilrejsende danske og EU-borgere Stigende antal arbejdspladser Antallet af arbejdspladser forventes at stige på Samsø i de kommende år. Stigningen forventes at være størst inden for frilandsgartneri, bygge og anlæg, transport og dele af industrien. Det vil fortsat være en særlig udfordring at fastholde og tiltrække nye arbejdspladser til Samsø. Demografisk modvind I de kommende 10 år forventes befolkningstallet at falde med 1,9 % på Samsø, faldet bliver dog kraftigere for personer i den erhvervsaktive alder nemlig 5,1 %. Dog viser tallene fra Danmarks statistik at det i 2005 er lykkedes at tiltrække personer i den erhvervsaktive alder med børn. Det er en bevidst strategi fra Samsø kommunes side, denne indsats fortsættes og forventes at vise positiv effekt med stigende arbejdsstyrke i årene fremover Faldende arbejdsstyrke Den negative udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder betyder, at arbejdsstyrken på 10 års sigt forventes at falde med 8,2 %, mens den forventes at falde med 0,6 % i hele Midtjylland. Dermed er det en udfordring at tiltrække tilflyttere i den erhvervsaktive alder.. Højeste ledighed i regionen Samsø har den højeste ledighed i regionen med 6,6 % mod 3,2 % i regionen. Det store tal fremkommer, fordi der er mange kortvarigt ledighedsberørte. Samsø har sit eget paradoks: En stor del af landbrugene på Samsø har omlagt til frilandsgartneri indenfor de seneste år og det har skabt mange arbejdspladser. Der er imidlertid skarp konkurrence ift. afsætningsmulighederne, mængden, der afsættes, aftales fra uge til uge. Det betyder at medarbejderne jævnligt hjemsendes en eller to dage i én uge og en anden uge arbejder i treholdsskift. Dét at medarbejderne hjemsendes tegner en høj ledighed, men samtidig har de fleste fast tilknytning til en arbejdsgiver. For tilflyttere med familie er det en udfordring at der på samme tid er beskæftigelse for begge ægtefæller. Her er det især en udfordring at finde beskæftigelse til ældre medflyttere, såvel kvinder som mænd. 8

9 Mange a-kasser uden ledige Der er 10 a-kasser, som ingen ledige medlemmer har på Samsø. Dermed er det en udfordring at tiltrække tilflyttere til fagområder med mangel på arbejdskraft samt motivere borgere til efter- og videreuddannelse. Stigende antal sygedagpengemodtagere Antallet af sygedagpengemodtagere er steget 3,9 % fra 2005 til Nedbringelse af sygefravær herunder nedsættelse af gennemløbstid og undgåelse af forlængelser er af allerhøjeste prioritet i 2008 Fastholdelse af medarbejdere til at varetage indsatsen For varetagelse af indsatsen har der i 2007 været en stabil medarbejdergruppe. Der er håb om at man i 2008 på det kommunale område vil være den samme gruppe af personer sådan at den nuværende kompetence fremadrettet sikres fastholdt. Samarbejdet stat og kommune er ydermere medvirkende til højere grad af bred professionalisme. 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats Jobcentrets udfordringer for den borgerrettede indsats er overordnet set at: reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed sikre at uddannelsesniveauet hos borgerne i så høj grad som muligt sætter dem i stand til at matche arbejdsmarkedets behov bruge de beskæftigelsespolitiske redskaber således at al arbejdsevne søges anvendt bevidst at satse på at påvirke arbejdsstyrkens udvikling i positiv retning Som beskrevet har Samsø en særlig udfordring med et arbejdsmarked med store sæsonudsving. Der er stort set ikke ledighed i hovedsæsonen (sommer) og højere ledighed om vinteren. Det store procentvise ledighedstal fremkommer idet der er mange ledighedsberørte og der over tid har været en del personer fast tilknyttet på deltid. Ledigheden er især på forsikrede ledige. Strategien i forhold til ikke-forsikrede ledige for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed går via tæt dialog og samarbejde med staten i Jobcentret. Der har allerede i 2006 været god effekt af at trække på gensidig viden om virksomhederne, viden om voksenlærlingeordninger, viden om vejledning. Kommunens medarbejdere har ikke indenfor de seneste år været trænet i dette, så sidemandoplæringen er værdifuld for indsatsen. 3.1 Ledighedstal staten Ved manuel optælling oplyser staten i Jobcentret følgende om tilmeldte dagpengeberettigede og deres grad af ledighed, det ser således ud: Den 6. juni 2007 er der 151 dagpengeberettigede personer tilmeldt Jobcentret, heraf har 78 personer været tilmeldt under 52 uger mens 73 personer har været tilmeldt mere end 52 uger. 9

10 Fuldt ledig Delvis ledig Ikke ledig aftale ordinær besk. ialt Tilmeldt under 52 uger Tilmeldt over 52 uger I alt Personer, der er i aktivering, er her talt med som fuldt ledige. Personer der har været tilmeldt i mere end 52 uger er aktiveringspligtige, dog således at aktiveringspligten bortfalder ved mere end 20 timers ordinær beskæftigelse, hvilket er tilfældet for de fleste i denne målgruppe. Personer der er tilmeldt, som ikke-ledige er personer, der ikke er fuldtids beskæftigede, men som af en eller anden årsag ikke kan få supplerende dagpenge, den fortsatte tilmelding i Jobcentret fastholder den høje dagpengesats. De 37 tilmeldt som fuldt ledige er overvejende personer mellem 55 og 65 år. Ift. tallene fra Danmarks statistik om arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, mener vi at der er en uigennemsigtighed. Vi skønner at den forholdsvis høje andel med erhvervskompetencegivende uddannelse, 61,8 %, er udtryk for at man på Samsø har tiltrukket mange ældre borgere mellem år med erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse personer er typisk overgået til efterløn. Det vil være en særlig udfordring for denne målgruppe at gøre det attraktivt helt eller delvis at bibeholde kontakten til arbejdsmarkedet. I sæsonen vil alle som personligt henvender sig i jobcentret, enhver i matchgruppe 1, 2 og 3 gå fra Jobcentret med 3 konkrete job, de skal søge og give tilbagemelding om. Med de aktuelle meget lave ledighedstal forventes kun ganske få ledighedsberørte i matchgruppe 1, 2, og 3. Ledige forsikrede og ikke-forsikrede må forvente at der gives tilbud ud over minimumsrettighederne idet der er stor fokus på ordinært arbejde og/eller uddannelse. I skulder- og udenfor sæson vil indsatsen i høj grad være virksomhedsrettet og pege ind mod flaskehalsområderne. Praksis omkring systematisk formidlingsforløb forventes præciseret i løbet af 2. halvår Målgruppe starthjælp/introduktionsydelse Af personer på starthjælp/introduktionsydelse forventes alle at være i arbejde i hovedsæsonen også i I lavsæson er danskundervisningen er prioriteret, således at de nye borgere på Samsø bliver i stand til enten at kunne kommunikere på et passende erhvervsdansk og/eller bliver i stand til at gå i gang med uddannelse. Idet der er efterspurgte kvalifikationer indenfor flaskehalsområder (elektriker) er der god mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af job/aktivering. Det er et mål i 2008 at to af de seks personer på starthjælp/introduktionsydelse kommer i ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse 10

11 3.3 Uddannelse For at tiltrække og udvikle medarbejdere ageres ud fra en helhedstænkning i formidling og uddannelsestilbud. Når en ægtefælle har lange arbejdsdage, som ikke kan forhåndsplanlægges og der er skolesøgende børn, er længerevarende udenøs uddannelsesforløb urealistiske. Det er derfor af stor betydning at der er udannelsesmuligheder på øen, både almene tilbud (Edb-undervisning, VUC, samt for personer med særlige behov - FVU) men også at arbejdsstyrken kan få kortere opkvalificerende kurser. I perioden gennemføres et for Samsø forhold stort rotationsforløb på plejehjemmet og flaskehalsen på området er i nogen grad afbødet: 21 ledige og ufaglærte ansatte er blevet uddannet til social- og sundhedshjælpere, 7 hjemmehjælpere er blevet social- og sundhedshjælpere 15 ledige er blevet opkvalificeret 4 sygehjælpere er blevet opkvalificeret Derudover er der en gruppe ufaglærte og ledige, der undervejs i projektet er blevet opkvalificeret, som af forskellige årsager ikke har ønsket at gå videre med uddannelse, har skiftet job eller er fraflyttet øen. Projektet afsluttes i 2008, det forventes at et antal medarbejdere fortsætter efteruddannelse via e- læring. Af øvrige beskæftigelsespolitiske redskaber er der øget fokus på enkeltmandsrotation. Det første skridt for at iværksætte sådanne forløb er at medarbejderne i den kommunale del af Jobcentret bliver opdateret på viden om uddannelse. Det er derfor væsentligt at der sker sidemandsoplæring fra staten til kommunen i Jobcentret og vice versa. At anvende ressourceprofiler proaktivt og brug af CV banken er nogle af redskaberne i dette arbejde. Det prioriteres at denne læring gennemføres, og at den øgede viden giver andre resultater i form af f.eks. at gå fra eksempelvis arbejdsprøvning til løntilskudsansættelse. Det er et mål i 2008 at der iværksættes enkeltmandsrotationsforløb indenfor et af øens flaskehalsområder 3.4 Sygedagpengeindsatsen Der ses en tydelig sammenhæng mellem længden af ledighed og frekvensen af sygemeldinger ved formidling til job. For at forebygge længerevarende sygemeldinger skal alle relevante aktører inddrages tidligt i forløbet. Efter behov kan der afholdes samtaler med den sygemeldte, kommunen og staten i Jobcentret, den sygemeldtes arbejdsgiver og/eller for forsikrede ledige gerne også med den sygemeldtes a-kasse. Egen læge er også en central aktør. Det er en erfaring i kommunen i Jobcentret at sagsbehandlingen vanskeliggøres, hvis en borger har utryghed om og oplever uafklarede spørgsmål omkring forsørgelsen. Alle relevante aktører skal inddrages tidligt i forløbet, det være sig for ledige den sygemeldtes a-kasse og for personer i beskæftigelse så vidt muligt den ansattes nærmeste leder. For at nedbringe den samlede varighed af sygemeldinger har Jobcentret den strategi at få indledt en systematisk visitation af sygemeldte, hvor lægekonsulenten inddrages samt en tidlig tværfaglig indsats for at forebygge langvarige sygemeldinger. 11

12 Nedbringelse af sygefravær er af allerhøjeste prioritet i Allerede i 2007 er der givet ekstra ressourcer til at trimme indsatsen og få indarbejdet en systematik i visitation og i samarbejdet med virksomhedskonsulent med henblik på iværksættelse af og opfølgning på arbejdsprøvninger. For at nedbringe ventetid på speciallægeerklæringer er der indgået samarbejdsaftale med Mediconnect. Deres koncept lover en gennemsnitlig tilbagemelding på 19 dage. I 2008 vil kommunen i Jobcentret systematisk afsøge om staten kan være til hjælp med deres viden i den borgerrettede indsats. Staten i Jobcentret har i kraft af deres uddannelse og langvarige ansættelse på Samsø dels et kendskab til det uddannelsespolitiske område og dels indgående kendskab til det lokale arbejdsmarked, hvilket kommunen allerede i 1. halvår 2007 har haft god hjælp af. Udveksling af redskaber i stat og kommune betyder at der for den enkelte borger bliver bygget bro mellem systemerne på en hurtigere og mere fleksibel måde end tidligere og der spares ressourcer. Fordelene for borgeren er åbenbare idet der er kontinuitet i sagsbehandlingen. Vidensdelingen går begge veje, således har kommunen i Jobcentret også kunne bidrage til information om f.eks. arbejdsgangen i sygedagpengesager. Med forebyggende samtaler mellem borger, stat og kommune i Jobcentret tror vi ligeledes på, at vi kan undgå systempendling, dermed mener vi ledige dagpengemodtagere, der efter kort tid i nyt arbejde sygemelder sig. 3 På sygedagpengeområdet og i kontaktforløbet på personer på ledighedsydelse har der allerede været afholdt enkelte fælles møder, med god effekt, forstået sådan at der meget hurtigt er peget på (nye typer af) løsninger. Der er en klar forventning om at denne indsats vil lette arbejdet i de sager, hvor borgeren har problemer med at vende tilbage til hidtidigt job. Pga. erhvervsstrukturen er der en stor gruppe ufaglærte og kortuddannede borgere med arbejdsbetingede skader og nedslidning. Det er en særlig udfordring at finde relevante tilbud til dem. 4 Det har for denne indsats betydning at trække på den samlede viden som findes omkring de beskæftigelsespolitiske redskaber, eksempelvis i handicapindsatsen. For at optimere indsatsen for personer med særlige behov skal Jobcentret i 2008 begynde at indsamle viden om hvor mange personer, der er henholdsvis i beskæftigelse henholdsvis kan være til rådighed for arbejdsmarkedet med særlige støtteordninger. På Samsø er der relativt mange personer i revaliderings- og løntilskudsforløb. I gruppen er 7 ud af 25 i ordinære uddannelsesforløb. De øvrige er i særlige tilrettelagte virksomhedsforløb med forventet efterfølgende ansættelse i samme virksomhed eller i samme branche. På Samsø er der iværksat relativt mange fleksjob. Fleksjobmuligheden betyder at borgeren kan anvende sin restarbejdsevne, således er mange i fleksjob på den arbejdsplads, de har været på gennem mange år, der er tale om 24 ud af de 47 fleksjob. 3 Vi tænker at der skal en anden type indsats end den hidtidige til for at opnå noget andet. Hvordan kan opgaven løses for personer med andre barrierer end ledighed, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig? Der skal mere end almindelig vejledning eller coaching til der skal skabes sammenhæng mellem (nye) systemer. Hvad tror vi på vil virke??? Hvad tror de selv på vil virke??? 4 Ad

13 For en stor del i begge grupper er det kendetegnende at de ikke ville kunne revalideres eller omplaceres, men kan bruge deres rutine. Alternativet ville være førtidspension Særlig udfordring på sygedagpengeområdet På et enkelt punkt vanskeliggøres styringen af sygedagpengeområdet, nemlig når længerevarende sygemeldte flytter til Samsø. Det er et åbent spørgsmål om denne tilflytning er drevet af et håb om at Samsøs ro og naturskønhed kan bidrage til bedring, især i forhold til psykiske problemstillinger. Indsatsen ift. denne gruppe vil være straks at få indhentet lægelige akter og forlægge disse for lægekonsulent til drøftelse af videre tiltag. I gruppen af tilflyttere, som i kortere eller længere perioder er på sygedagpenge eller anden overførselsindkomst, er også tidligere elever fra Samsø højskoles forløb for overvægtige. Fra hver sæson bosætter en mindre gruppe sig efterfølgende på øen. Det er en udfordring at holde disse personer på positiv adfærdsændring. I 2005 foretog man i Arbejdsmarkedsafdelingen i Samsø Kommune en intensiv indsats for at nedbringe antal og varighed af sygedagpengesager. Det er et mål i 2008 at nedbringe den gennemsnitlige længde af sygedagpengeforløb til niveauet i Budgettallene for 2008 er 6 årsværk o. 52 uger og 42 årsværk u. 52 uger Matchgruppe 5 Den store andel af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 5 skyldes at der de seneste tre år har været arbejdet intensivt med borgere på kontanthjælp. Det er et mål i 2008 at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere i også matchgruppe 5. Målet er at minimum 20 % via intensiv individuel indsats kommer nærmere på arbejdsmarkedet. 5 Hermed mener vi at de kommer i løntilskudsansættelse eller i anden aktivering og optimalt i ordinært arbejde og eller uddannelse 3.5 Hvordan påvirke arbejdsstyrkens udvikling i positiv retning RBF har givet en række anbefalinger til at påvirke arbejdsstyrkens udvikling i positiv retning. Således nævnes: o at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet i længere tid. Der er i de seneste år kommet flere ældre i arbejdsstyrken. Der kan ikke peges på konkrete tiltag, men forholdet vurderes at have sammenhæng med det faktum at udbuddet af arbejdskraft er blevet mindre. På førtidspensionsområdet er der således alene i 1. halvår af 2007 været 5 konkrete forespørgsler på job på særlige vilkår. Positiv omtale skønnes at have betydning for såvel udbuds- som efterspørgselssiden o at få de unge hurtigere gennem uddannelsessystemet. Dette område er svært at påvirke, da de unge typisk flytter fra Samsø. Der er erfaring for at unge fra Samsø kommer hurtigt i gang med uddannelse 5 Igennem den tidligere skitserede indsats 13

14 o at nedbringe varigheden af ledigheden. Dette er i høj grad afhængig af afsætning og sæson (turisme) Igennem de seneste år har såvel landbruget som turisterhvervene satset på at udvide skuldersæsonen, og det er i høj grad en opgave, som hele øen samarbejder omkring. Det har derfor betydning at den nødvendige arbejdskraft med rette kvalifikationer er til rådighed tidligt i foråret o at få flere indvandrere og efterkommere i beskæftigelse. Samsø har kun 8 personer i målgruppen og en særlig indsats er ikke relevant. o at få flere kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 i beskæftigelse. I sundhedsprofilen for Samsø Kommune redegøres der for rækken af livsstilsfaktorer, som har betydning også for beskæftigelsessituationen. 6 Der er ydet en bevidst indsats for at uddanne sagsbehandlerne til at italesætte tabuiserede områder og der er samlet set en større fokus på adfærd både ift. forebyggelse og behandling for især alkoholmisbrug og overvægt. o at modvirke afgang fra arbejdsmarkedet p.g.a. sygdom og nedslidning mv. Pga. lang transporttid er det ofte ikke muligt at benytte revaliderings- og andre tilbud 7 og vi er på Samsø afhængige af rummelige arbejdspladser til virksomhedsrevalidering. Vi har haft en indledende dialog med Sundhedsfremmecentret og 3F omkring iværksættelse af rotation på til forebyggelse af nedslidning. Dialogen har udgangspunkt omkring en konkret arbejdsplads, hvor der ses en forholdsvis stor andel af en bestemt type nedslidningsskader. o Kommunen kan også hæve arbejdsstyrken ved at tiltrække flere indbyggere til kommunen. Samsø Kommune har gennem en årrække haft en bevidst strategi på dette område. På Samsø Kommunes hjemmeside kan man gå ind på linket: under Erhverv og bosætning og læse hvilken strategi der er iværksat for at tiltrække og fastholde borgere, især borgere i den erhvervsaktive alder med børn. Det er på hjemmesiden nemt og overskueligt at hente information ift erhverv og bosætning. Den bevidste strategi er begyndt at vise effekt, og det nærmer sig at være hot at bosætte sig på VEØ (Vedvarende Energi Ø) Samsø - i Danmarks køkkenhave Områder, som er af vital betydning for bosætning er: Infrastruktur, fra oktober 2008 bliver der timedrift på færger til Jylland En god normering på børneområdet Et bredt udbud af billige boliger Et aktivt foreningsliv 6 Behov for særlig tilrettelagt tilbud se 1. note 7 Ad.1 14

15 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Jobcentrets udfordringer for den virksomhedsrettede indsats er overordnet set at: sæsonen bliver udvidet i alle sæsonbetonede områder afbøde flaskehalse hvor disse er kendte forebygge flaskehalse på risikoområder sikre at den lokale arbejdskraft til stadighed får efter - og videreuddannelse 4.1 Forudsætninger for at udvide sæsonen Arbejdsmarkedet på Samsø er kendetegnet ved et svingende arbejdskraftsbehov over året. Dog er der tale om udsving i stadig mindre grad, idet en del virksomheder indenfor landbruget har omlagt til grøntsagsproduktion. Der ses en tendens frem mod fuldtidsansættelse på områder, hvor man tidligere f.eks. har brugt vinterfyring. Årsagen er dels at man har udviklet nye produktionsformer og produkter, men fastholdelse af medarbejderne kan også være en væsentlig faktor. Udvidelsen af denne landbrugets sæson har afledt effekt på serviceområdet bredt. Af nyere årstidsuafhængige tiltag bør nævnes golfbanen og det store know-how indenfor energi. 4.2 Flaskehalse Kendte flaskehalse Der er kendte flaskehalse indenfor håndværk/bygge-og anlæg, transport, service og i nogen grad indenfor social-og sundhedsområdet Flaskehalsforebyggelse Forudsætningen for at brede skuldersæsonen ud er naturligvis afsætning af produkter og ydelser, men også at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed med de rette kvalifikationer.. Overvågning af arbejdskraftsbehovet er afgørende for at opfylde ministerens mål. Allerede i 2007 vil stat og kommune i Jobcentret derfor indlede systematisering af fælles overvågningsbesøg. Opgaven skal mainstreames, så der indhentes ensartede informationer f.eks. også ved virksomhedsbesøg omkring arbejdsprøvning. Der er således en klar strategi i at også kommunal virksomhedskontakt vil indeholde de vigtigste overvågningselementer. Især i alle håndværksfag er det vanskeligt at skaffe arbejdskraft. Afhjælpning af behov vanskeliggøres idet arbejdsgiverne ikke kan garantere tidsubegrænset beskæftigelse. Det betyder at der ikke er den pendling, som landfaste kommuner kan have. Man flytter ikke en familie til Samsø, hvis der ikke er tidsubegrænset fast arbejde. Infrastrukturen er således af vital betydning for erhvervsudviklingen. Det er et vanskeligt paradoks at der er store fremtidige offentlige anlægsarbejder, der forsinkes (bygning af nyt plejehjem, ombygning af det gamle) fordi de lokale mestre ikke søger på opgaver, ud fra en bekymring om at miste andre kunder i forløbet og således få vanskeligheder på hel lang sigt. Bevilling til anlæg af 100 nye sommerhuse stiller krav til know-how i alle faser af anlæg. Kloakering af Samsø påbegyndt i 2007 har betydet at der er blevet uddannet lokal arbejdskraft og sket indpendling af sæsonarbejdere. Det er vigtigt fortsat at have opmærksomheden rettet mod om de lokale medarbejdere har kvalifikationer til at være med i disse beskæftigelsesområder. 15

16 Strategi for flaskehalsforebyggelsen Der er på Samsø etableret 4 voksenlærlingeordninger i 1. halvår 2007 allerede, dvs. man er i gang med at opkvalificere den arbejdskraft, der er på øen. Jobcenter Århus-Samsø vil endvidere afsøge muligheder for at iværksætte opkvalificerende forløb målrettet særlige områder i flaskehalsområderne. Staten i Jobcentret har erfaring for at udsving i konjunkturer viser sig hurtigt på Samsø og efter ½ til 1 år også viser sig på fastlandet. Forandringerne kræver hurtig indgriben. Det har i Jobcentret været drøftet at iværksætte forsøg med korte kurser eller mesterlæreordninger i eks. gulvlægning, tagdækning, etc. for at afhjælpe øjeblikkelige flaskehalse indenfor håndværksfagene. Det skal undersøges om der i ledighedsperioder kan gives små teoretiske moduler, som tilsvarer den praktiske opkvalificering. Målet skal på lang sigt være en faglært uddannelse som tillært svend. CV banken er et centralt redskab i det virksomhedsrettede arbejde. I forhold til jobformidling sker der pga. den lave ledighed et straksmatch, dvs. ved tilmelding til Jobcentret formidles borgere øjeblikkeligt til ledige stillinger. Det er derfor af stor betydning at arbejdskraftsbehov er kendt i Jobcentret, selv om Jobcentret ikke er i stand til at formidle ledig arbejdskraft. Som beskrevet i de foregående afsnit er der ikke tilstrækkelig arbejdskraft på Samsø til at dække behovene. CV banken har også her betydning idet virksomhederne kan henvende sig direkte også til udenøs arbejdssøgende via Jobnet. Introduktion til systemet vil være ét af de tilbud, som bliver indeholdt i den virksomhedsrettede indsats. Det er et mål i 2008 at alle virksomheder med mellem 2 9 ansatte samt virksomheder indenfor flaskehalsområderne er blevet præsenteret for anvendelsen af Jobnet ved konkrete søgninger på deres fagområde 8 Det er et mål i 2008 at alle virksomheder med mellem 2 9 ansatte samt virksomheder indenfor flaskehalsområderne er blevet præsenteret for Jobcentrets beskæftigelsespolitiske tilbud: Hjælpemidler især til handicap, løntilskud, mentor, voksenlæreordningen m.v. 4.3 Det rummelige arbejdsmarked 8 Kilde: Danmarks statistik Arbejdssteder efter område, størrelse og tid 2005 Samsø

17 Vi er på Samsø afhængige af rummelige arbejdspladser til virksomhedsrevalidering. Der er især to udfordringer ift. det rummelige arbejdsmarked: Der er det paradoks at vi har mulighed for at gøre brug af mentorordning, men da der alle steder savnes arbejdskraft, har man ikke mulighed for at trække en medarbejder ud af produktionen til støtte for en ny kollega, derfor er virksomhederne ofte ikke interesserede i ordningen. På det afgrænsede arbejdsmarked, som Samsø er, møder vi forbehold overfor enkelte personer, fordi rygter er løbet forud. Dog ser vi til vores glæde at den lave ledighed betyder at man er mere tilbøjelige til at give en chance til personer, man tidligere har haft forbehold overfor. Med gensidige gode resultater. 4.4 Jobcentrets strategi og mål Den tætte kontakt til virksomhederne, både fra stat og kommune, og den aktive indsats via projekt arbejdsfastholdelse i 2005 og 2006 betyder at flere af øens store virksomheder kontakter Jobcentret, såfremt en medarbejder over en længere periode fungerer dårligt på arbejdspladsen. Udover de lovgivningsmæssige samarbejdsrelationer som omhandler revalidering og fleksjob har det også været muligt at henvise to ansatte til alkoholbehandling. Dette samarbejde skal plejes, så Jobcentret også fremover er en naturlig samarbejdspartner i alle forhold som vedrører arbejdsmarkedet. Det er et mål i 2008 at der senest ved 2. samtale med sygemeldte ansatte i forbindelse med udarbejdelse af opfølgningsplan tages stilling til inddragelse af arbejdspladsen gerne i form af rundbordssamtaler, hvor også egen læge medvirker Jobcentret arbejder med en bevidst strategi for at være behjælpelig med helhedsløsninger i tiltrækning, udvikling og fastholdelse af medarbejdere. Jobcentret skal have kendskab til kernekompetencer i Samsø Kommunes forskellige forvaltninger, således at vi er i stand til at henvise til rette instans i forbindelse med spørgsmål vedrørende beskæftigelse. Her tænkes f.eks. på spørgsmål vedrørende økonomi som ligger i ydelseskontoret, eller på spørgsmål vedrørende ansøgning af fondsmidler, som ligger i Udviklingskontoret. Desuden skal Jobcentret søge et udviklende samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre aktører, som indgår i indsatsen på Samsø. Ved virksomhedsbesøg bør Jobcentret med Sundhedsfremmecentret som aktiv samarbejdspartner have fokus på om virksomhederne kan etablere intern rotation for at forebygge ensidigt gentaget arbejde med heraf følgende nedslidningsskader. Der er i juni 2007 sammen med arbejdsmarkedets parter taget de første skridt i samarbejde herom på en konkret stor arbejdsplads. Det er for Jobcenter Århus-Samsø vanskeligt at samarbejde med andre jobcentre pga. det begrænsede geografiske arbejdsmarked. For staten har der altid været et tæt samarbejde med AF Århus og for kommunen arbejdes der løbende på at finde en form i erfaringsudvekslingen. Det forventes selvom medarbejderne i Jobcenteret er ansat udenfor kommunen at der fortsat sker erfaringsudveksling via ø-samarbejdet ligesom det vil være naturligt at opsøge de øvrige kommuner, som har forpligtende samarbejdsaftaler. Jobcenter Århus-Samsø har stor fokus på egenlæring, uddannelse og erfaringsudveksling. Det er en nødvendighed for at servicere Samsø på bedste mulige vis at man løbende holder sig a jour, at man opsøger ny viden og er i stand til at håndtere mangfoldigheden i opgaven. Det er et mål i 2008 at der vedblivende er tæt samarbejde mellem Jobcenter Århus-Samsø og Samsø Kommune om borger- og virksomhedsbetjeningen i Samsø Kommune 17

18 4.5 LBR midler til særlige virksomhedsrettede lokale initiativer Beskæftigelsesplanen skal afstemmes i forhold til LBRs plan for anvendelse af midler til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Som ovenfor beskrevet bl.a. i noterne er der behov for nye tiltag for at få nye resultater overfor personer, som har været i systemerne i mange år. Borgere på ledighedsydelse skal have mulighed for at få tilbudt anden aktør. Udarbejdelse af udbud for Jobcenter Århus-Samsø sker i samarbejde med Jobcenter Århus. Det må være en forudsætning at varetagelse af opgaven i langt overvejende grad kan foregå på Samsø På Jobcenter Århus-Samsø er vi inde i en meget positiv udvikling med stærkt fald i ledigheden og iværksættelse af gode beskæftigelsesfremmende tiltag med såvel offentlige som private arbejdsgivere, og nyligt iværksatte gode tiltag også for personer på ledighedsydelse. Det vil derfor være Jobcenter Århus-Samsøs anbefaling at man i hvert enkelt tilfælde vurderer om anden aktør kan bibringe en ny vinkel ift. indsatsen. Det skal overvejes om tilbud, økonomi, volumen etc. ift. indsatsen står i overensstemmelse med mål og forventet resultat/output. Tilbud skal være meget fleksible, når enkeltpersoner skal tilknyttes anden aktør. 6) Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den Kommunale del af jobcentret Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen* Budget 2007 Budget 2008 Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) (mio. kr. netto) (mio. kr. netto) 2, Enhedspris i Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) Enhedspris 0 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) Enhedspris i kr Revalidering, inkl. forrevalidering (forsørgelse) 18

19 Driftsudgifter (konto ) Enhedspris i kr Løntilskud m.v. til pers. I fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. Skånejob) Driftsudgifter (konto ) Enhedspris i 1.000kr Sygedagpenge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) Enhedspris i jkr Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter (konto ) Enhedspris i kr Flaskehalsproblemer Udgifter (konto ) Hovedkonto 6. Administration m.v. Budget 2007 Budget 2008 (mio. kr. netto) (mio. kr. netto) Administrationsudgifter vedr. jobcentre Udgifter (konto ) * Opgørelsen skal omfatte dranst 1 udgifter, d.v.s. driftsudgifter og indtægter, men skal være ekskl. refusion (dranst2). Den statslige del af jobcentret Driftsbevilling Budget 2007 Samlet driftsbevilling I alt - Heraf løn - Heraf jobcenter budget (mio. kr.) x x x Aktiveringsbevillinger Budget 2007 Budget 2008 (mio. kr.) x x x Budget 2008 Samlet ramme til aktiv indsats Aktiveringsramme (mio. kr.) x (mio. kr.) x 19

20 Flaskehalsdispositionsret x x Aktiveringsrammen Vejledning og opkvalificering Udgifter x x Enhedspris Andre aktører Udgifter x x Enhedspris Antal helårskontaktforløb Aktivitetspuljen Udgifter Hjælpemidler Udgifter Mentor Udgifter x x x x x x Forsørgelse af aktiverede Aktiveringsydelse i alt - heraf vejledning og opkvalificering - heraf virksomhedspraktik Løntilskudsstillinger hos offentlige arbejdsgivere Løntilskudsstillinger hos private arbejdsgivere Uddannelsesaftaler for ledige (voksenlærlinge) Samlet sum for aktivering af ledige Uddannelsesaftaler for beskæftigede (voksenlærlinge) Flaskehalsproblemer Udgifter x x Jobrotation Udgifter x x Alle tal i budgettet skal svare til det indtastede i IDA 20

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2009.. s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2010 s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/22 INDLEDNING... 3 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 2 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4 3 MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. VISION OG MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I JOBCENTER IKAST-BRANDE... 4 2.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I 2008... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Borgervendte indsatsområder. Unge under 25 år skal være

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2009 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning side 3 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2009 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 5

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Hedensted Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/15 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4. Den borgerrettede indsats 5. Den virksomhedsrettede

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2013 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2013.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse 4 1.2

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009 Fokus på job En værdifuld samarbejdspartner Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere