Notat. Den 12. juni Effektiviseringer i Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Den 12. juni 2014. Effektiviseringer i Børn og Unge"

Transkript

1 Notat Den 12. juni 2014 Effektiviseringer i Børn og Unge Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune skal finde effektiviseringer for yderligere 0,7 pct. af lønsummen fra og med I Magistratsafdelingen for Børn og Unge svarer det til 25,5 mio. kr. i 2015 stigende til 26,1 mio. kr. i Herunder har rådmanden tilkendegivet, at der skulle ses på, om opgavevaretagelsen i Børn og Unge skal justeres med særligt fokus på de decentrale enheders behov. Aarhus Kommune Børn og Unge På den baggrund har der i foråret været igangsat en proces, hvor effektiviseringsmuligheder er blevet drøftet ad to omgange med følgende: Forældreorganisationer De faglige organisationer Lederforeningerne Effektiviseringskravet er endvidere blevet drøftet på de enkelte områders ledermøder. Input fra disse møder er medtaget udarbejdelsen af forslag. Formålet med processen har været via dialog at undersøge, om der kan findes mere effektive måder at løse opgaverne på i Børn og Unge. På møderne har der således været fokus på, hvilke opgaver der fremadrettet skal løses, og om der er opgaver der kan løses på en anden måde eller som eventuelt ikke skal løses fremadrettet. MBU-Fællessekretariat Sagsnr. Journalnr. Sagsbeh. Stine Fiedler Røge Telefon Direkte telefon Fax Samspil mellem effektiviseringskrav og Børn og Unges opgavesammensætning Når Byrådet vedtager besparelser i de enkelte magistratsafdelinger, er det sædvanligvis med afsæt i den samlede serviceramme eller lønsum. I Børn og Unge er en meget stor del af rammen og lønudgifterne, decentralt forankret på ydelser som relaterer sig direkte med børn og unge. Konkret er der ca fuldtidsstillinger i Børn og Unges decentrale afdelinger (FU, dagtilbud og skoler). Langt størstedelen af disse medarbejdere arbejder med ydelser direkte rettet mod børn og unge. I den centrale forvaltning er godt 420 ansat som sundhedsplejersker, PPR-team, tandplejen, børn- og ungelæger, opsøgende medarbejdere, Side 1 af 19

2 sprogkonsulenter med videre. Disse medarbejdere er centralt forankret, men arbejder med ydelser som er direkte målrettet børn og unge. Herudover er der ca. 300 medarbejdere i Børn og Unges centrale forvaltning som varetager understøttende driftsopgaver, pædagogiske udviklingsopgaver, tilsyn, politisk betjening med mere. Disse medarbejdere løser således understøttende bistand til kerneydelsen, men har ikke direkte kontakt til børn og unge. Børn og Unge er således præget af at en meget stor del af ressourcerne er rettet mod børnerelaterede ydelsen. Budgetreduktioner der tager udgangspunkt i det samlede budget giver således store udfordringer i forhold til friholdelse af det decentrale niveau ved gennemførelse heraf. Børn og Unge har løbende effektiviseret. Der er således alene siden 2010 fundet besparelser/effektiviseringer i den centrale forvaltning på ca. 20 pct. Decentralt er der gennemsnitlig foretaget budgetreduktioner på ca. 11 pct. Forslag til budgetreduktioner/effektiviseringer i Børn og Unge på godt 25 mio. kr. En proportional fordeling af budgetreduktionen efter lønsum ville have medført følgende fordeling på hovedområderne i Børn og Unge: Fordelingen af de 0,7 pct. i B (1.000 kr. netto) Dagtilbud inkl. dagplejen Skoler, undervisning (inkl. specialskoler mv.) Skoler, SFO FU-området Tandplejen Sundhedsplejen PPR (tidligere decentralt) Fælles funktioner I alt I det følgende fremlægges forslag til, hvordan der kan reduceres/effektiviseres for godt 25 mio. kr. i Børn og Unge. Forslagene er udarbejdet med afsæt i de drøftelser som har været med forældreorganisationer, faglige organisationer og lederforeningerne. Herudover er forslagene vurderet i relation til resultaterne af den interne brugertilfredshedsundersøgelse, ligesom regnskabsresultatet er finkæmmet med henblik på at finde varigt mindreforbrug. Side 2 af 19

3 Generelt har der som tidligere år været et gennemgående ønske om, at arbejdet direkte med børnene og de unge berøres mindst muligt. Der har dog også været fokus på, at det er vigtigt, at fællesfunktionerne fortsat kan understøtte de decentrale enheder både i forhold til drift og i forhold til særlige udfordringer. Forslaget indebærer, at en relativ stor andel af besparelsen findes på den centrale administration. Der er således foreslået besparelser svarende til gennemsnitligt 3,14 pct. af budgettet i den centrale administration (Fælles Funktioner). Dette svarer til at der findes effektiviseringer for over 5 gange den proportionale fordeling - eller 6,01 mio. kr. i den centrale administration (hvoraf 0,23 mio. kr. er i forbindelse med reduktion af sygefravær). Dette svarer til, at 23 pct. af den samlede besparelse på ca. 26 mio. kr. findes i den centrale administration. Den øvrige del af forslaget er ligeledes med fokus på, at kerneydelsen skal rammes mindst muligt. Forslagene omfatter udover den centrale administration også den decentrale administration, fællesposter, allerede realiseret mindreforbrug, fortsat reducering af sygefravær med mere. Forslagene er beskrevet med afsæt i nedenstående kategorier: Ad kategori Mio. kr. pr. år 1 Budgetreduktioner i den centrale administration (heraf 6,8 1,0 mio. kr. vedrørende PPR, sundhedspleje og tandpleje) 2 Øvrige budgetreduktioner uden direkte decentral konsekvens 7,0 3 Budgetreduktioner decentralt 7,8 4 Reduktion af sygefravær 4,7 I alt 26,3* *) Her er forudsat en lidt større besparelse end vedtaget, da der vil være brug for indfasningsmidler samt investeringer jf. forslaget om administrative fællesskaber som skal afskrives og forrentes Nedenfor er et kort beskrivelse af de enkelte forslag under hver af de fire kategorier. Ad 1: Budgetreduktioner i den centrale administration Samlet foreslås effektiviseringer i den centrale administration for 5,82 mio. kr. (eksklusiv budgetreduktion som følge af mindre sygefravær) Ligeledes foreslås effektivisering/besparelse på 0,7 pct. af budgettet i administrationen af de decentrale ydelser, som er forankret centralt (PPR, sundhedsplejen og tandplejen), hvilket svarer til 1,0 mio. kr. Side 3 af 19

4 Samlet set foreslås der effektiviseringer i dette bilag for 6,82 mio. kr. Eventuelle indfasningsmidler i nedenstående forslag tages af den enkelte afdelings eget budget eller opsparing. Ved udarbejdelse af forslagene er der lagt vægt på i videst mulig omfang at friholde områder, hvor fællesfunktionerne understøtter decentralt med specialistviden. Tabellen opsummerer kort de forventede budgetreduktioner i de enkelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskrivelse af hvert enkelt forslag. Forslag Årlig budgetreduktion (mio. kr.) Ledelsessekretariate og økonomisk sekretariat 0,43 Fællessekretariatet 0,42 Økonomiafdelingen 0,75 IT-afdelingen 0,45 Pladsanvisningen 0,32 HRKT 0,74 Pædagogik og integration 0,93 PPRS 0,98 Sundhed og Trivsel 0,80 I alt central administration 5,82 Tandplejen 0,54 PPR 0,21 sundhedsplejen 0,25 I alt administration decentrale ydelser 1,0 I alt 6,82 Ledelsessekretariatet og økonomisk sekretariat Der findes budgetreduktioner for 0,43 mio. kr. I forbindelse med tidligere effektivisering og stillingsnedlæggelse i Økonomisk Sekretariat blev der bibeholdt 0,35 mio. kr. til køb af fremmede tjenesteydelser som kompensation herfor. Der har ikke været gjort brug heraf, hvorfor det foreslås, at budgettet fjernes. De resterende 0,076 mio. kr. findes ved reduktion af fællesposterne i de to sekretariater med 3 pct. (herunder midler afsat til servicering af Børn og Unge Rådet samt Børn og Unge- udvalget) Forslaget medfører ingen yderligere personaleændringer. Side 4 af 19

5 Fællessekretariatet Der findes budgetreduktioner for 0,42 mio. kr. Besparelsen kommer til at bestå af konvertering af en sektionslederstilling til en medarbejderstilling som kan varetage nogle af de opgaver der tidligere har ligget hos sektionslederen. Den ledelsesopgave der ligger hos sektionslederen, vil fremadrettet blive løst af kontorchefen. I forlængelse af nyt kursusadministrationssystem, nye opfølgningsværktøjer samt øget digitalisering i øvrigt gennemføres administrative effektiviseringer svarende til 0,31 mio. kr. Derudover findes der på fællesposterne en reduktion i budgettet på 0,11 mio. kr. vedr. primært tryksager, blanketter med mere. Denne reduktion skal blandt andet ses i sammenhæng med øget digitalisering. Forslaget medfører ingen yderligere personaleændringer. Økonomi Der findes budgetreduktioner for 0,75 mio. kr. Med etablering af flere administrative fællesskaber (se senere) lokalt bliver der færre enheder, der skal understøttes fremover. De administrative fællesskaber forventes ligeledes at medføre en øget specialisering og dermed et kompetenceløft decentralt. Samtidig med at der etableres flere administrative fællesskaber, er der ligeledes opgaver som ophører mens andre opgaver ændres. Der har i de seneste år været krav om kvartalsvis opfølgning på det specialiserede socialområde samt krav om udarbejdelse af et forventet regnskab for 1. kvartal. Fra 2014 er dette krav ophævet, således opgaven ikke længere er påkrævet. Ændringer som følge af nye eller forbedrede IT systemer eller hjælpeværktøjer betyder derudover, at nogle arbejdsopgaver bliver mindre tidskrævende. Forslaget medfører personaleændringer på - 1,5 stillinger. IT Der findes budgetreduktioner for 0,45 mio. kr. Det foreslås, at der udmøntes en rammebesparelse på 0,38 mio. kr. Rammebesparelsen findes ved fortsatte effektiviseringer og tekniske omlægninger der i videst muligt omfang ikke påvirker brugerne. Som Side 5 af 19

6 følge af omlægninger i den tekniske infrastruktur, som følge af oprettelsen af FIT, omlægning til ny kontoplan og tilhørende revurdering af afregningsmodel med videre vil den konkrete udmøntning først blive fortaget senere på året Den nye printløsning hos Konica Minolta forventes at give en besparelse på ca. 0,07 mio. kr. årligt i forhold til den tidligere udgift til Canon. Når printerne skal udskiftes, forventes prisen pr. kopi/print at falde, så det kan medfinansiere en udskiftning. Beløbet omfatter Grøndalsvej 2. Pladsanvisningen Der findes budgetreduktioner for 0,32 mio. kr. Pladsanvisning og Elevadministration forventer at gennemføre yderligere forenklinger af afdelingens administrative procedurer i forbindelse med udvikling af de digitale løsninger. Dette gælder blandt andet forenkling af procedurer for skole og SFO-indskrivning (0,2 mio. kr.). For det andet effektiviseres via forenklede regler for Frit Valg ordningen (via hvilken forældre kan få tilskud til privat børnepasning), så denne i højere grad følger de retningslinjer, der er for indmeldelse i dagtilbuddene med indmeldelse d. 1. eller d. 16. og udmeldelse d. 15. og den sidste dag i måneden. Herved kan der spares på administrationen (0,05 mio. kr.). Herudover effektiviseres der ved reducering af indsatsen på efterregulering og slutligning. Forslaget vil medføre en forlænget sagsbehandlingstid. I forhold til slutligning vil ændringen betyde, at hvor borgeren i dag modtager slutligning indenfor et år efter de har modtaget tilskuddet, vil der fremover kunne gå længere tid, førend familien præsenteres for et efterbetalingskrav. Forslaget forventes ikke at få konsekvenser for efterreguleringsbeløbet (0,07 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på - 0,7 stillinger HRKT Der findes budgetreduktioner for 0,74 mio. kr. Den administrative bistand vedrørende rådgivning af decentrale ledere om fortolkning af overenskomster og lokalaftaler, samt support i forhold til lønsager og klagesager over KMD BPO effektiviseres. Ydermere effektiviseres interne arbejdsgange i HRKT (0,4 mio. kr.). Herudover findes budgetforbedringer ved fremover at afregne alle decentrale kurser i forhold til LokalIntra (SkoleIntra, BørneIntra samt UIA-Intra) samt understøttelse af lokal strategiudvikling i kommunikation inklusiv medgået tid, hvilket ikke er tilfældet i dag. Såfremt efter- Side 6 af 19

7 spørgslen falder tilpasses udgiftssiden. I dag betaler deltagerne alene for udgifterne til kursusadministration, forplejning og lokaler. Deltagerudgiften vil blive forøget med 200 kr. pr. deltager pr. kursusdag (0,34 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på - 1 stilling. Pædagogik og Integration Der effektiviseres for 0,93 mio. kr. i I 2015 effektiviseres for 0,66 mio. kr. grundet indfasning på 0,27 mio. kr. Indfasningsmidlerne finansieres internt i Pædagogik og integration (PI). Som følge af færre RULL- midler fremover foreslås det, at den pædagogisk faglige procesunderstøttelse fra PI vedrørende RULL-projekter ophører. Den arkitektfaglige bistand fastholdes, mens PI s understøttelse fremover varetages af den decentrale ledelse (0,48 mio. kr.). Herudover foreslås omlægning og effektivisering af den generelle administrative understøttelse - blandt andet i forhold til praktikpladsordninger samt som følge af investering i nye it-værktøjer til sprogvurderinger, sprogscreeninger og læringshjul (0,45 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på - 2,0 stillinger. PPR og Specialpædagogik Der findes budgetreduktioner for samlet 0,98 mio. kr. For det første effektiviseres ved øget fokus på digitalisering og elektronisk kommunikation med borgerne. Indførelsen af nye IT-systemer, herunder nyt styringsværktøj for de centrale afdelinger samt øget digitalisering generelt indebærer, at der vil ske en opgavereduktion indenfor de opgaveområder, hvor de nye værktøjer og digitaliseringen reducerer tidsforbruget til opgaverne (0,25 mio. kr.). For det andet effektiviseres ved omlægning af PPR og Specialpædagogiks deltagelse i TUS (Tværgående Ungesamarbejde) og det tværmagistratslige samråd, der er etableret i samarbejde med MSB. Det foreslås, at indsatsen omlægges, således at PPR deltager ved konkrete enkeltsager i de nævnte fora, samt at det tværgående koordinerende samarbejde i højere grad vil blive sikret via temagrupperne under Styregruppen for samarbejde mellem MBU og MSB (0,33 mio. kr.). For det tredje effektiviseres ved reduktion af PPR og Specialpædagogiks varetagelse af vejledning og visitation i forbindelse med den centrale hjælpemiddelfunktion. Det foreslås, at indsatsen effektiviseres. Side 7 af 19

8 Netto sker der en stillingsreduktion på 0,8 stilling ud af 1,5 stilling, og der vil blive fordelt opgaver i relation til hjælpemidler ud på øvrige faggrupper (0,4 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på -1,8 stillinger. Sundhed og Trivsel Der findes budgetreduktioner for 0,8 mio. kr. For det første effektiviseres via nedlæggelse af 0,8 administrativ stilling (målrettet kommunikation) og overflytning af resterende 0,2 stilling ud af samlet ca. 3,6 administrative årsværk i Sundhed og Trivsel. Forslaget medfører en omlægning og omprioritering af de eksisterende informations- og kommunikationsopgaver i Sundhed og Trivsel. I forslaget indgår en overdragelse af en række kommunikationsopgaver (svarende til ca. 0,2 årsværk) til Kommunikationsafdelingen. Kommunikationsafdelingen samarbejder i forvejen med medarbejdere i hele Børn og Unge om blandt andet formidling, strategisk kommunikation med videre. Forslaget forventes at medføre, at de væsentligste kommunikationsopgaver i Sundhed og Trivsel fortsat kan løftes inden for den samlede opgaveportefølje i Sundhed og Trivsel og via samarbejdet med Kommunikationsafdelingen (0,4 mio. kr.). For det andet effektiviseres ved en reduktion i Børn- og Ungelægefunktionen. Forslaget medfører nedlæggelse af 0,5 lægestilling ud af 4,8 lægestillinger i børn- og ungelægefunktionen (herunder indgår 1,2 i Basisteam) [1]. Udredningsarbejdet i kommunen i forhold til psykiske og trivselsmæssige vanskeligheder hos børn og unge var blandt andet baseret på de relativt lange ventetider på blandt andet psykiatriske udredninger, der [1] Generelle bemærkninger vedr. læger i den kommunale sundhedstjeneste Efter ændringen af Sundhedsloven den 17. juni 2008, hvor det besluttes, at de obligatoriske to undersøgelser af skolebørn i hhv. ind- og udskoling fremadrettet kan varetages af enten sundhedsplejerske eller læge, er der ikke i sundhedsloven krav om, at der skal indgå læger i den kommunale sundhedstjeneste. Der indgår kun i begrænset omfang læger i den kommunale sundhedstjeneste i de øvrige større byer i Danmark, Side 8 af 19

9 i en årrække har kendetegnet psykiatrien i eksempelvis Region Midtjylland. Med udgangspunkt i en beslutning truffet af Regionsrådet, er der i Region Midt pr. marts 2013 indført straksvisitation i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Den Centrale Visitation sikrer, at alle henviste børn tilbydes en udredningssamtale inden 2 måneder fra modtaget henvisning. Dette sættes pr. 1/ ned til én måned. Straksvisitationen har medført en generel nedbringelse af ventetider i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Ventetiderne ventes yderligere forkortet pr. september Konsekvensen ved reduktion af Børn- og ungelægefunktionen vil som følge heraf ikke resultere i øget ventetid for de pågældende børn (0,4 mio. kr.). Forslaget medfører personaleændringer på - 1,3 stillinger. Effektiviseringer i administration af decentrale ydelser, som er forankret centralt Tandplejen, PPR og sundhedsplejen arbejder leverer ydelser decentralt, men er ledelsesmæssigt og administrativt forankret centralt. Der er nedenfor forslag om at finde effektiviseringer på 0,7 pct. for disse enheder. Tandplejen Der effektiviseres for 0,54 mio. kr. På grund af nyere klinikudstyr på tandplejens storklinikker, samt ændring af klinikstrukturen, hvor Tandplejen er gået fra mange behandlingsklinikker, til Forebyggelses- og undersøgelsesklinikker (FUT), til forebyggelsesrum, bliver der over tid mindre tandplejeudstyr, der skal vedligeholdes, derfor forventer Tandplejen at få færre udgifter til reparation af tandplejeudstyr. I forbindelse med at Tandplejen får bygget nye storklinikker indeholdende nyt klinikudstyr, bliver der mindre behov for indkøb af klinikudstyr. Klinikudstyr der kan genanvendes fra disse klinikker, bliver flyttet til andre klinikker, når der bliver behov for udskiftning af klinikudstyr. Forslaget medfører ingen personaleændringer. Side 9 af 19

10 PPR og Specialpædagogik Der effektiviseres for 0,21 mio. kr. Der har løbende været et øget fokus på digitalisering og elektronisk kommunikation med borgerne. Dette og indførelsen af nye ITsystemer, herunder nyt styringsværktøj for de centrale afdelinger samt øget digitalisering generelt indebærer, at der vil ske en opgavereduktion indenfor de opgave-områder, hvor de nye værktøjer og digitaliseringen reducerer tidsforbruget til opgaverne (0,2 stilling). Psykologer/ Tale-Hørekonsulenter For det andet effektiviseres ved nedlæggelse af 0,1 psykolog stilling ud af ca. 28 psykologer og 0,1 tale-hørekonsulentstilling ud af ca. 25 tale-hørekonsulenter. Dette indebærer at arbejdet for de berørte faggrupper i PPR-team fremover tilrettelægges med en mindre tilpasning i betjeningsdelen (0,2 stilling). Forslagene medfører personaleændringer på -0,4 stilling. Sundhed og Trivsel Der effektiviseres for 0,25 mio. kr. Det foreslås at finde besparelsen på sundhedsplejens samlede sekretærdækning svarende til ca. 0,6 stilling. Besparelsen skal findes hvor Sundhedsplejen er i gang med at implementere digitale processer på en række tungere administrative områder. Forslaget medfører personaleændringer: - 0,6 stillinger. Side 10 af 19

11 Ad 2: Øvrige budgetreduktioner uden direkte decentral konsekvens Samlet set er der forslag til effektiviseringer for 7,0 mio. kr. Fælles for forslagene er, at de ikke direkte berører de decentrale enheder. Nedenstående tabel opsummerer kort den forventede effektiviseringsgevinst i de enkelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskrivelse af hvert enkelt forslag. De fleste af forslagene er baseret på regnskabsresultater og mindreforbrug. Forslag Årlig budgetreduktion (mio. kr.) Reduktion af betalinger på IT 3,1 Reduktion af puljer til tompladser i dagplejen 0,7 Afskrivninger 0,6 Tomdrift Kolt og Vejlby Skole 0,8 Tidligere besluttet flytning af legepladsen 1,4 Hjortensgade Børnenes hus Fællesposter mindreforbrug 0,2 Sammenlægning af dagtilbud 0,2 I alt 7,0 Reduktion af betalinger på IT Der er i de seneste år sket en effektivisering af driften på IT, herunder: Mobiltelefoni og fælles telefoniudgifter Lavere regning fra BAIT på driften Effektiviseringerne betyder, at det er muligt at reducere de takster som centrale og decentrale enheder betaler for IT-understøttelse. Samlet set er der et takstfald på 3,1 mio. kr. De enkelte enheders budgetter vil blive reduceret tilsvarende. Reduktionen vil ske på de budgetter som tildeles til afholdelse af IT-udgifter. Reduktion af puljer til tompladser i dagplejen Der tildeles i dag støtte til at imødekomme særlige behov i dagplejen ved, at enkelte dagplejere har et, to eller tre børn færre indskrevet. På den måde kan der skabes rum til i en periode at varetage særlige opgaver. På dagplejeområdet findes derfor en pulje til bevilling af tompladser. Pladser tildeles dagplejere, der modtager børn med særlige behov for en nærmere bestemt periode. Tildelingen sker efter individuel vurdering hos PPR og ofte i samarbejde med børn- og ungelægerne. Side 11 af 19

12 Den gruppe af børn, der tildeles støtte i form af en tomplads i dagplejen, ville alternativt typisk blive tildelt støtte i en vuggestueafdeling i et dagtilbud. Udgifterne til tompladser skal derfor ses i sammenhæng med udviklingen i udgifter til børn med særlige behov generelt. Samtidig har det samlede antal børn i dagtilbud og dagpleje naturligvis også betydning for udgifterne på området. De seneste år har der været mindreforbrug til tompladserne, hvilket blandt andet skal ses i lyset af det faldende antal børn i dagpleje. Det foreslås på den baggrund at puljen reduceres fra 1,8 mio. kr. til 1,1 mio. kr. svarende til 0,7 mio. kr. brutto årligt fra 2015 og frem Tilpasningen vil kunne ske, uden at påvirke det nuværende serviceniveau. Afskrivninger På de decentraliserede områder har magistratsafdelingerne selv ansvaret for afskrivningerne af uerholdelige tilgodehavender på området. Afdelingerne er typisk kompenseret ved en rammeforøgelse svarende til gennemsnittet af de seneste tre års afskrivninger. Ansvaret er udlagt med henblik på at skabe den rette incitamentsstruktur for inddrivelse. Børn og Unges ramme er kompenseret med 0,6 mio. kr. Denne foreslås nu at indgå som bidrag til effektiviseringer, idet de enkelte afdelinger/institutioner herefter som udgangspunkt skal bære udgiften til afskrivninger som de er involveret i. Såfremt ansvaret ikke entydigt kan placeres, vil der blive reguleret via en procentvis reduktion i den samlede udmelding for det efterfølgende år. Tomdrift Kolt og Vejlby Skole Byrådet vedtog i december 2012 at nedlægge Kolt og Vejlby skole. Indtil skolerne afhændes vil der være udgifter til bygningsdrift. Ved afhændelse vil disse udgifter bortfalde. Beregningsteknisk er det her forudsat, at skolerne sælges ultimo 2016, hvorefter mindreudgiften på 0,8 mio. kr. opnås. Tidligere besluttet flytning af legepladsen Hjortensgade Børnenes hus Byrådet vedtog 26. juni 2013 en flytning af den pædagogisk ledede legeplads i Hjortensgade til Børnenes Jord i Thunøgade samtidig med, at de bygningsmæssige rammer i Thunøgade forbedres inden for en økonomisk ramme på 3 mio. kr. Baggrunden herfor var en beslutning Side 12 af 19

13 om salg af arealet ved Saltholmsgade/Hjortensgade til brug for blandt andet finansieringen af Kultur på skinner. Budgettildelingsmæssigt gives et grundtilskud til hver fysisk enhed, hvor der er en pædagogisk ledet legeplads. Til legepladsen i Hjortensgade er der givet et årligt grundtilskud på 1,4 mio. kr. som bortfalder ved flytningen. I stedet for at fordele dette beløb ud til alle FUområder foreslås det, at beløbet indgår til delvis dækning af finansieringskravet. Fællesposter mindreforbrug På møde med de faglige organisationer er fællesposterne blevet gennemgået. Der blev på mødet peget på, at der kan reduceres/fjernes budget fra nedenstående to fællesposter: 1. Reduktion af budgettet til alkoholbehandling: Der er budgetlagt med kr. på undervisningsområdet og kr. på dagtilbudsområdet. Budgetposten reduceres, så der fremadrettet er kr. på henholdsvis undervisningsområdet og dagtilbudsområdet. Der har frem til nu været et mindreforbrug på budgetposten, hvorfor den foreslås reduceret. 2. Fjernelse af budget til idrætsdag: Der er for nuværende afsat kr. til fælles idrætsdag på skolerne. Denne afholdes ikke længere, hvorfor beløbet kan fjernes. Sammenlægning af dagtilbud Der er igangsat en proces omkring at fusionere Holme og Rundhøj dagtilbud. Der er fremsendt en indstilling til byrådet herom. Dette vil medføre en besparelse på netto 0,2 mio. kr. årligt. Disse midler foreslås at indgå til indfrielse af effektiviseringskravet. Side 13 af 19

14 Ad 3: Budgetreduktioner decentralt Samlet foreslås der budgetreduktioner decentralt for 7,8 mio. kr. De decentrale budgetreduktioner er foreslået med afsæt i, at reduktionerne som udgangspunkt ikke påvirker de direkte børnerelaterede ydelser. Der er således taget afsæt i den decentrale administration samt et forventet mindreforbrug af to fælles poster som konsekvens af folkeskolereformen. Tabellen opsummerer kort den forventede effektiviseringsgevinst i de enkelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskrivelse af hvert enkelt forslag. Forslag Årlig budgetreduktion (mio. kr.) Administrative lokale fællesskaber 4,8 Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende opgave- 1,8 bestemte ressourcer Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende nedjuste- 1,2 ring af pædagogisk ventetid på modtagerskoler I alt 7,8 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber kan være med til at understøtte den faglige røde tråd i 0-18 års perspektiv og kan eventuelt også medvirke til understøttelse af fælles anvendelse af ressourcer på andre områder. Administrative fællesskaber kan derudover medvirke til en generel decentral specialisering og kompetenceudvikling, mindre lokal sårbarhed ved eksempelvis sygdom og opsigelser. Dette vil både reducere behovet for central understøttelse samt bidrage til en samlet effektivisering i de enkelte lokaldistrikters administrative opgavevaretagelse. De administrative fællesskaber kan således også ses som et tiltag til at effektivisere og reducere den samlede administrative opgave centralt som decentralt. Jævnfør forlig om FU-strukturen den 5. april og efterfølgende den 4. juni indgår FU-området ikke i forslaget, da der forventes etableret selvstændigt administrativt fællesskab på dette område. Side 14 af 19

15 Der er gennem vedvarende fokus på Børn og Unges driftsstrategi blevet skabt de værktøjsmæssige og organisatoriske rammer, der er nødvendige for at etablere de administrative fællesskaber. Dette har betydet, at der på lokal opfordring i 2013 blev gennemført et pilotprojekt om lokalt funderede administrative fællesskaber med henblik på at afdække, hvordan de administrative opgaver kan løses i fællesskab mellem skole og dagtilbud i de enkelte lokaldistrikter. Pilotprojektet, der omfattede 5 lokaldistrikter, peger på, at der er skabt en organisatorisk ramme, som giver bedre betingelser for administrativt samarbejde mellem skoler og dagtilbud. Erfaringerne fra projektet peger således på, at en samling af de administrative opgaver vil have flere positive effekter. Først og fremmest knytter der sig en direkte effektiviseringseffekt til samlingen, men der er også peget på potentielle kompetence-, og kvalitetsforbedringer på specielt lønog økonomiområdet. Der er i pilotprojektet ikke direkte lavet tidsstudier omkring hvilken konkret effektivisering og mindreudgift der kan forventes ved oprettelsen af det administrative fællesskab. Dette skyldes blandt andet at der i pilotprojektet har været forskelle i, hvilken administrativ portefølje der blev samlet samt at pilotprojektet først og fremmest skulle afdække, hvilke fordele og muligheder der kunne anvendes lokalt ved en samling. Med administrative fællesskaber på decentralt niveau sker der en samling af en række administrative opgaver for skoler (undervisning og SFO) samt dagtilbud og eventuelt specialinstitutionerne. Det er primært økonomiopgaver som eksempelvis økonomiopfølgning, bogføring og indkøb, samt løn- og personale administration som blandt andet indberetning i lønsystem af nye medarbejdere. Med oprettelse af administrative fællesskaber, gives det en anledning til lokalt at se på de yderligere administrative og tekniske områder (teknisk serviceledere, IT-medarbejdere og lignende) med henblik på om der eventuelt med fordel kan laves samdrift lokalt. Dette skal vurderes lokalt, med udgangspunkt i de kompetencer der samlet set er til stede på de enkelte enheder i lokaldistriktet. På det decentrale niveau pr. lokaldistrikt vil der typisk være 4-5 ansatte som i dag arbejder med administrative opgaver i de relevante tilbud (skole og dagtilbud). Dvs. en samlet direkte administrativ udgift på 1,5 2 mio. kr. På baggrund af pilotprojektet antages det, at der med samlingen i administrative fællesskaber frigives ressourcer svarende til ca kr. (ca. 5-7 pct.) årligt i hvert af de 46 lokaldistrikter en Side 15 af 19

16 samlet (brutto)besparelse på 5,1mio. kr. årligt. Besparelsen foreslås fordelt med 25 pct. til dagtilbuddene og 75 pct. til skolen svarende ca. til den relative fordeling af administrative personaleressourcer i henholdsvis dagtilbud og skole. Besparelsen udmøntes som en reduktion i budgetrammen for det enkelte tilbud. Det vil sige, at der ikke grundlæggende ændres i budgettildelingsmodellerne til henholdsvis skoler og dagtilbud, men at der indregnes en administrativ besparelse på kr. pr. dagtilbud svarende til ca. 2 timer i grundtildelingen pr. dagtilbud. Besparelsen udmøntes tilsvarende på SFO. De resterende kr. udmøntes pr. skole, på tildelingskriterierne til det administrative personale. Udover de 46 dagtilbud, der indgår ovenfor vil der ligeledes være effektiviseringer på de kommunale dagtilbud, hvor der ikke er et direkte sammenfald mellem dagtilbud og skole i lokaldistriktet Her vil udgangspunktet være, at der lokalt kan laves aftaler med udgangspunkt i, at der kan være flere dagtilbud med i det enkelte administrative fællesskab. Der vil også være forudsat en besparelse på kr. for disse dagtilbud. Derudover foreslås det, at de 32 selvejende institutioner, skal udmønte den samme relative besparelse som de kommunale. Besparelsen på de kommunale institutioner udgør i størrelsesordenen 0,1 pct. Af dagtilbuddenes samlede budget. Med et gennemsnitligt budget pr. selvejende institutionsafdeling på ca. 5 mio. kr. vil den konkrete besparelse pr. selvejende institution være på kr. pr. institution. Besparelsen på 4,8 mio. kr. fremkommer således på følgende vis: Tilbudstype Mio. kr. Skoler- undervisningsdelen 2,53 SFO 1,27 Dagtilbud inklusiv selvejende 1,59 Nettotakstkonsekvens dagtilbud -0,28 Nettotakstkonsekvens SFO -0,35 I alt 4,75 Det administrative arbejde centralt skal blandt andet understøtte administrationen på 46 folkeskoler, 52 dagtilbud, specialinstitutioner, samt selvejende dagtilbud, der fortsat har valgt den kommunale driftsunderstøttelse. Forslaget indebærer, at der vil være behov for at se på de bygningsmæssige rammer for etableringen af de administrative fællesskaber. Med et udgangspunkt, hvor der samlet set sker en reduktion må det forventes, at der vil blive frigjort areal samlet set, men der vil kunne være lokale udfordringer, som kan betyde, at der vil være et anlægs- Side 16 af 19

17 behov i enkelte områder. Den konkrete udmøntning vil ske inden for Børn og Unges økonomiske rammer. Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende opgavebestemte ressourcer De opgavebestemte ressourcer er oprindeligt tiltænkt skoler med mange elever med dansk som andetsprog. Pengene er tænkt som en ekstra ressource til en lang række opgaver af særlig karakter, herunder lektiecafe. Set i lyset af folkeskolereformen og herunder indførelsen af obligatorisk lektiecafe og faglig fordybelse vil det være muligt at nedjustere ressourcerne til skolerne. 17 skoler har mere end 20 pct. DSA-børn og modtager mellem til kr. Det foreslås, at nedjustere med 1,8 mio.kr. svarende til 24,3 pct. af den samlede pulje. Ovenstående vil først kunne få virkning fra skoleåret 2015/16 og derfor indfasningsmidler i 2015 svarende til 7/12-dele. Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende nedjustering af pædagogisk ventetid på modtagerskole I forbindelse med henvisning af børn til modtagerskoler er der afsat midler til at etablere pædagogisk ventetid, herunder lektiecafe mv. til henviste elever på klassetrin, som skal vente på næste skolebusafgang. Set i lyset af folkeskolereformen og den længere skoledag for eleverne vil det være muligt at nedjustere midlerne til pædagogisk ventetid på modtagerskoler. 20 skoler får i dag hver kr til etablering af ca. 2 timers pædagogiske aktiviteter pr. skoledag, hvilket svarer til en udgift på kr. 2,4 mio.kr. Det foreslås, at nedjustere puljen med 1,2 mio.kr. svarende til 50 pct. af den samlede pulje. Side 17 af 19

18 Ad 4: Reduktion i sygefravær Byrådet har fastsat måltal for reduktion af sygefraværet frem til og med år Med dette forslag forudsættes en yderligere reduktion i 2015 og frem. Samtidig er der i forbindelse med regnskab 2013 afsat ekstra midler til at fortsætte den forstærkede indsats til at understøtte indsatsen for at nedbringe sygefraværet i MBU. Samlet foreslås der en budgetreduktion på 4,67 mio. kr. ved reduktion af sygefraværet med 0,5 dage om året. Fordelingen af budgetreduktionen er illustreret i nedenstående tabel. Enhed Årlig budgetreduktion (1000 kr.) Central administration 214 Skoler Dagtilbud PPR 41 SFO 260 Tandplejen 104 Sundhedsplejen 49 FU 247 Nettotakstkonsekvens dagtilbud -324 Nettotakstkonsekvens SFO -73 Nettoændring i driftsudgifter Sygefraværet i Børn og Unge har de seneste år udviklet sig som illustreret i nedenstående tabel. Fraværs- Fraværsdage Fraværs-dage Hele BU dage pr. ansat Perioder pr. periode , , , , , , , , , , , ,9 I alt er sygefraværet faldet 6,7 dage pr. ansat siden Med udgangspunkt i udviklingen i sygefraværet i perioden samt sygefraværsniveauet i sammenlignelige nabokommuner har By- Side 18 af 19

19 rådet vurderet, at sygefraværet i perioden årligt kan reduceres med ca. 0,4 dage pr. år pr. fuldtidsansat. Byrådets forventning er dermed at sygefraværet i 2014 og frem gennemsnitligt ligger 1,7 dage under 2010 niveauet (16,94 dage pr. medarbejder). Nedenstående tabel viser, at det faktiske sygefravær ved udgangen af 2013 ligger godt 0,19 dage under målet for Mål for sygefravær Faktisk sygefravær 16,94 16,54 16,14 15,69 15,24 16,94 16,9 16,2 15,5 Sygefraværet skal hvert kvartal i 2014 falde 0,04 dage i gennemsnit pr. medarbejder, for at nå Byrådets budgetmål om et gennemsnitligt sygefravær på 15,24 dage pr. medarbejder ved udgangen af Der er dermed i 2014 indlagt en besparelse på sygefraværet i de lokale budgetter som følge af Byrådets beslutning svarende til 0,25 sygefraværsdag mindre pr. medarbejder i forhold til Forslaget her indlægger en fortsættelse af denne udvikling i budgettildelingen, således at sygefraværet i 2015 forudsættes at falde til 14,74 dage pr. ansat. Som tallene viser, er sygefraværet faldet med 0,7 dage pr. ansat de sidste 2 år, og sygefraværet er allerede de første to måneder af 2014 faldet med 0,3 dage, hvorfor det vurderes, at måltallet for 2014 bliver nået, og at det er realistisk at kunne nå yderligere reduktioner i sygefraværet i Side 19 af 19

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi Børn og Unge Digitaliseringsstrategi Børn og Unge Strategiens formål er at sikre en fokuseret og prioriteret digitalisering i Børn og Unge, der understøtter både den pædagogiske og den administrative praksis Digitalisering

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere